HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485"

Transkript

1 HARMONY STEEL Cordless kettle, 1.2 litres - type

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu

3 OBH Nordica Harmony kogekande (stål) Før brug Før kogekanden tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Således bruges kogekanden Hæld vand i kogekanden - se markeringerne på det udvendige vandstandsmål på forsiden af kogekanden, og luk låget. Der må ikke påfyldes vand, når kanden er anbragt på foden. Vandet fra de første par kogninger bør ikke anvendes, da der kan være mindre urenheder fra produktionen tilbage i kanden. OBS! Kanden er forsynet med et hængslet, låsbart sikkerhedslåg, som mindsker skoldningsfaren betydeligt, idet låget ikke falder af, hvis kanden skulle vælte. Låget åbnes ved at trykke på knappen øverst på håndtaget). Husk altid at trykke låget godt på plads efter påfyldning. ADVARSEL: Hvis kanden er overfyldt, kan kogende vand sprøjte ud. Kongekandens maksimumsgrænse på 1.2 liter må derfor ikke overskrides. Kanden må aldrig tændes uden vand. Kogekanden består af to dele: Selve kanden og en løs, strømførende fod, hvorpå kanden kan sættes fra alle vinkler. Kanden må kun anvendes med den medfølgende fod. Tilpas ledningslængden og rul evt. overskydende ledning op under foden. Sørg altid for at ledningen er så kort som mulig. Sæt stikket i en kontakt og sæt den fyldte kande på foden. Kanden tændes på kontakten under håndtaget og lampen på forsiden af apparatet lyser. Når vandet koger, afbrydes kanden automatisk efter nogle sekunder, kontakten vipper tilbage med et klik, og lampen slukker. Hver gang kanden fjernes fra foden, slår afbryderen automatisk fra og lampen slukker. Dette hindrer utilsigtet opvarmning, når kanden sættes på plads igen. Har kanden derfor været kortvarigt fjernet fra foden for f.eks. at påfylde ekstra vand HUSK da at tænde for apparatet igen. Tag altid stikket ud af kontakten, når kogekanden ikke er i brug. VIGTIGT: Låget skal altid være lukket, når kanden anvendes, da den automatiske dampafbryder ellers ikke virker, og der desuden er risiko for, at kogende vand sprøjter ud. Kogekandens automatiske dampafbryder er meget fintfølende for at kunne slå fra på det helt rigtige tidspunkt. Skulle der opstå uregelmæssigheder ved den automatiske dampafbryder (kogekanden slår enten fra for tidligt eller for sent), bør kogekanden afkalkes, idet tilkalkning meget ofte kan være årsag til den opståede fejl (se venligst afsnittet om afkalkning). Tørkogningssikring Kanden har indbygget dobbelt tørkogningssikring: Hvis varmelegemet tilkalkes i bunden, tilsluttes uden vand eller koges tør, aktiveres tørkogningssikringen og varmelegemet frakobler automatisk. Såfremt dette sker, kontrollér da kanden for kalkaflejringer i bunden og afkalk om nødvendigt. Afprøv derefter kanden ved at påfylde vand og tilslut apparatet. Kobler sikringen fortsat varmelegemet fra før vandet koger, indlevér da kanden til undersøgelse hos den forhandler, hvor apparatet er købt. 3

4 Kalkfilter Kanden er forsynet med et kalkfilter, der er placeret i tuden. Filteret tages let ud for rensning således: åbn kandens låg, pres let nedad på filterets øverste kant mærket open og træk filteret ind mod midten. Kalken på filteret kan herefter blot børstes af under rindende vand med en blød opvaskebørste eller lægges ned i afkalkningsvæsken et par minutter, når kanden alligevel afkalkes. Det er meget vigtigt, at kalkfilteret renses, før det kalker helt til, da vandet ellers ikke kan passere igennem filteret, men i stedet vil løbe ud langs siderne ved låget, hvilket medfører risiko for skoldning. Efter endt rengøring sættes kalkfilteret tilbage på plads sørg for at bunden af filteret sidder korrekt på kandens inderside herefter lægges et let tryk opad på filterets øverste kant, og filteret klikker nu ind på plads. Nikkelfri Kogekanden har skjult varmeflade og kande af rustfrit stål og afgiver derfor ikke nikkel. Afkalkning og rengøring Kogekanden bør jævnligt renses for kedelsten, og man bør være opmærksom på følgende: Kog kun så meget vand, som der skal bruges, dog minimum 0.5 l. Herved spares strøm, og man er sikker på at få kanden tømt, hver gang den har været i brug, hvilket mindsker tilkalkningen. Tilkalkningen bør kontrolleres ofte. Hæld f.eks. én gang om ugen almindelig, farvefri husholdningseddike i kanden, så bunden er dækket. Lad kanden stå med eddiken i et par timer, tøm den og skyl den godt inden brug. Hvis der er hård kedelsten i kanden, bør det fjernes med et af de normale afkalkningsmidler citronsyre el. lign., som findes på markedet. Det er meget vigtigt, at brugsanvisningen for det pågældende middel følges nøje og at midlet hældes ud af kanden efter den angivne virkningstid, samt at vandet fra de første par kogninger efter afkalkningen ikke anvendes. Skulle der efter afkalkningen stadig være meget kalk tilbage, bør kogekanden afkalkes igen og fremover bør man sørge for hyppigere afkalkning. Afkalkningsprocessen fremmes ved opvarmning af væsken til ca C. VIGTIGT: Anvend ikke skarpe genstande ved afkalkning/rengøring af varmepladen i bunden af kanden. Hvis kedelsten ikke fjernes regelmæssigt, kan det medføre, at varmepladen og/ eller kanden ødelægges. En sådan ødelæggelse er ikke omfattet af garantien. Kogekandens yderside kan tørres af med en blød klud fugtet i sulfovand. Tør efter med en tør, blød klud eller et stykke køkkenrulle. Brug aldrig skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler, der kan ridse kandens overflade. Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Kanden og foden må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 4

5 5. El-apparater er ikke legetøj og bør derfor altid anbringes uden for børns rækkevidde. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. Sørg også for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordet. 6. Sæt aldrig kogekanden på eller i nærheden af kogeplader, åben ild el. lign. 7. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 8. Risiko for brandskader! Varm damp fra apparatet kan forårsage skoldning. Hold øje med vandstandsmålets maximum niveau. Åbn aldrig låget, når kanden er tændt. 9. Kogekanden må kun anvendes med den tilhørende fod. 10. Start ikke apparatet uden vand. 11. Før der hældes vand på, fjern altid kogekanden fra foden med apparatkontakt. 12. ADVARSEL! Hvis kedlen er overfyldt, kan kogende vand sprøjte ud. 13. VIGTIGT: Vær sikker på at kedlen er automatisk frakoblet, eller sluk den manuelt, før den fjernes fra sin fod. 14. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 15. Det anbefales, at el-installationen ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsreglementet med fejlstrømsafbryder (HFI-relæ-brydestrøm max 30 ma). Kontakt evt. en autoriseret el-installatør herom. 16. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 17. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica ,2 liters kapacitet Ledningsfri, dvs. med løs strømførende 360 fod 230 volt vekselstrøm, 2200 W Dobbelt tørkogningssikring Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 5

6 OBH Nordica Harmony vattenkokare (rostfri) Innan användning Innan vattenkokaren tas i bruk för första gången bör denna bruksanvisning läsas igenom grundligt och därefter sparas för senare bruk. Användning Häll vatten i vattenkokaren se markeringarna på den utvändiga nivåmätaren och stäng locket. Fyll inte på vatten när vattenkokaren står på kontaktplattan. Man bör inte använda vattnet från de första kokningarna eftersom det kan finnas kvar orenheter i kannan efter tillverkningen. OBS! Kannan är utrustad med ett låsbart säkerhetslock som minskar brännskaderisken betydligt, eftersom locket inte öppnas om kannan välter. Locket öppnas genom att trycka på knappen överst på handtaget. Kom ihåg att alltid trycka ner locket ordentligt efter påfyllning av vatten. VARNING: Om du fyller på för mycket vatten i vattenkokaren kan vattnet koka över och spruta ut. Vattenkokarens maxgräns är 1,2 liter och får inte överskridas. Vattenkokaren får inte startas utan vatten. Vattenkokaren består av två delar: Själva kannan och en lös strömförande kontaktplatta. Vattenkokaren får endast användas med den medföljande kontaktplattan. Anpassa sladdlängden och rulla eventuellt upp sladd som blir över under kontaktplattan. Se till att sladden är så kort som möjligt. Sätt kontakten i uttaget och placera den fyllda kannan på kontaktplattan. Kannan startas genom att man trycker ned strömbrytaren under handtaget så att lampan på framsidan börjar lysa. När vattnet kokar stängs kannan av automatiskt efter några sekunder, strömbrytaren vippar tillbaka med ett klick och lampan slocknar. Varje gång vattenkokaren lyfts från kontaktplattan stängs apparaten av och lampan slocknar. Detta förhindrar oavsiktlig uppvärmning när vattenkokaren sätts på plats igen. Om du tagit bort vattenkokaren från kontaktplattan för att t ex fylla på vatten kom ihåg att starta apparaten igen. Dra alltid ur kontakten när vattenkokaren inte används. VIKTIGT: Locket ska alltid vara ordentligt stängt när vattenkokaren används annars aktiveras inte den automatiska avstängningsfunktionen och det är dessutom risk att kokande vatten sprutar ut. Vattenkokarens automatiska avstängningsfunktion är väldigt känslig, detta för att den ska slå av vid rätt tidpunkt. Om vattenkokaren slår av för tidigt eller för sent bör vattenkokare avkalkas eftersom igenkalkning kan vara orsaken till att den inte slår av eller på som den ska. (Se avsnitt om avkalkning längre fram.) Torrkokningssäkring Vattenkokaren är utrustad med ett dubbelt torrkokningsskydd: Om värmeelementet är igenkalkat, om vattenkokaren startas utan vatten, eller kokar torrt, aktiveras torrkokningssäkringen och vattenkokaren stängs av automatiskt. Om detta sker, kontrollera om apparaten behöver avkalkas. Anslut därefter apparaten och prova igen. Om apparaten fortfarande stängs av innan vattnet kokar upp, lämna in apparaten på en godkänd serviceverkstad. 6

7 Kalkfilter Vattenkokaren är försedd med ett kalkfilter som sitter i pipen. Filtret tas lätt bort för rengöring enligt följande: öppna kannans lock och tryck lätt på filtrets kant märkt open och dra filtret in mot mitten. Diska filtret med en diskborste eller lägg det i avkalkningsmedel några minuter. Sätt därefter tillbaka filtret på sin plats. Se till att filtret sitter korrekt på insidan av kannan, tryck lätt ner filtret tills det klickar på plats. Det är mycket viktigt att kalkfiltret rensas innan det kalkas igen helt, eftersom vattnet annars inte kan passera igenom filtret och då istället kan rinna ut längs sidorna vid locket, vilket kan medföra risk för brännskada. Nickelfri Vattenkokaren har täckt element och är av rostfritt stål och avger därför inget nickel. Avkalkning och rengöring Vattenkokaren måste avkalkas regelbundet och man bör vara uppmärksam på följande: Koka inte mer vatten än du behöver. Detta spar ström pga kortare kokningstid och du är säker på att tömma kannan varje gång, vilket minskar kalkbeläggningarna. Kontrollera ofta om det uppstått kalkbeläggningar. Häll minst en gång i veckan, hushållsättika i vattenkokaren så att botten täcks. Låt den stå i ett par timmar innan du häller ur ättikan. Skölj noga ur vattenkokaren efteråt. Om det är hård kalkbeläggning i botten av vattenkokaren bör det tas bort med ett vanligt avkalkningsmedel som finns på marknaden. Följ anvisningarna på förpackningen noga och kom ihåg att koka ur vattenkokaren några gånger efteråt och häll ur vattnet. Om det fortfarande efter avkalkningen är mycket kalk kvar, bör vattenkokaren avkalkas igen och i fortsättningen bör man se till att kalka av oftare. Avkalkningsprocessen förenklas om du värmer upp vätskan till 50-60ºC. VIKTIGT: Använd inte vassa föremål i botten av kannan vid avkalkning/rengöring. Om inte kalkbeläggning tas bort regelbundet kan det medföra att värmeplattan och/eller vattenkokaren förstörs. Denna typ av skada täcks inte av reklamationsrätten. Innan rengöring ska vattenkokaren vara avkyld och kontakten utdragen. Vattenkokarens hölje kan torkas av med en fuktig trasa. Polera efter med torr mjuk trasa eller en bit hushållspapper. Undvik att använda skurpulver eller andra starka rengöringsmedel som kan repa kannans yta. Säkerhetsföreskrifter 1. Läs noga igenom bruksanvisningen innan användning och spar den till senare tillfälle. 2. Anslut endast apparaten till 230V växelström och använd apparaten endast till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Sänk inte ner apparaten eller dess kontaktplatta i vatten eller andra vätskor. 5. Elapparater är inga leksaker och bör därför alltid placeras utom barns räckvidd. Barn kan inte alltid förstå och värdera möjliga risker, därför är det bra att lära dom ansvar runt elektriska apparater. 6. Sätt aldrig vattenkokaren på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 7. Lämna aldrig apparaten obevakad. 7

8 8. Varning! Risk för brännskador! Het ånga från apparaten kan orsaka brännskador. Observera nivåmätarens maxnivå. Öppna aldrig locket när apparaten är påslagen. 9. Vattenkokaren får endast användas tillsammans med den tillhörande kontaktplattan. 10. Starta aldrig apparaten utan vatten. 11. Innan du fyller på vatten, lyft ALLTID av vattenkokaren från kontaktplattan. 12. VARNING! Om kannan överfylls med vatten, kan kokande vatten spruta ut. 13. VIKTIGT! Var säker på att vattenkokaren är helt avstängd eller stäng av den manuellt innan du lyfter bort den från kontaktplattan. 14. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 15. Extra skydd kan erhållas genom installation av en jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 16. Apparaten är endast för privat bruk. 17. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniske data OBH Nordica ,2 liters kapacitet Sladdlös, dvs lös strömförande 360 kontaktplatta 230 volt väkselström, 2200 W Dubbel torrkokningssäkring Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles. 8

9 OBH Nordica Harmony vannkoker (stål) Før bruk Før vannkokeren tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses grundig og deretter spares til senere bruk. Slik brukes vannkokeren Fyll vann i vannkokeren - se markeringen på den utvendige vannstandsmåleren på vannkokeren og lukk igjen lokket. Det må ikke fylles på vann, når kannen står på foten. Vannet fra de første kokingene bør ikke brukes da det kan være mindre urenheter fra produksjonen igjen i kannen. OBS! Kannen er utstyrt med et hengslet, låsbart sikkerhetslokk som minsker brannfaren betydelig, da lokket ikke faller av hvis kannen skulle velte. Lokket åpnes ved å trykke på knappen øverst på håndtaket). Husk alltid å trykke lokket godt på plass igjen etter påfylling. ADVARSEL: Hvis kannen er overfylt kan kokende vann sprute ut. Vannkokerens maksimumsgrense på 1.2 liter må derfor ikke overskrides. Kannen må aldri slås på uten vann. Vannkokeren består av to deler: Selve kannen og en løs strømførende fot som kannen kan settes på fra alle vinkler. Kannen må kun brukes med foten som følger med. Tilpass ledningslengden og rull evt. overskytende ledning opp under foten og sørg alltid for at ledningen er så kort som mulig. Sett støpslet i kontakten og sett den påfylte kannen på foten. Kannen slås på med bryteren under håndtaket og lampen på forsiden av apparatet lyser. Når vannet koker avbrytes kokingen automatisk etter noen sekunder, bryteren vipper da tilbake med et klikk og lampen slukker. Hver gang kannen fjernes fra foten, slår bryteren automatisk tilbake og lampen slukker. Dette hindrer unødig oppvarmning, når kannen settes på plass igjen. Har kannen vært kortvarig fjernet fra foten f.eks. ved å fylle på mer vann HUSK da å slå på apparatet igjen. Ta alltid støpslet ut av kontakten når vannkokeren ikke er i bruk. VIKTIG: Lokket skal alltid være på plass når kannen brukes, da den automatiske avbrytingen for damp ellers ikke virker og det dessuten er risiko for at kokende vann spruter ut. Vannkokerens automatiske avbryter for damp er meget fintfølende for å kunne slå seg av på det helt riktige tidspunkt. Skulle det oppstå uregelmessigheter ved den automatiske avbryter for damp (vannkokeren slår seg enten av for tidlig eller for sent) bør vannkokeren avkalkes, fordi kalkningen veldig ofte kan være årsaken til den oppståtte feil (se vennligst avsnittet om avkalkning). Tilkalkings-/ tørrkoking sikring Kannen har innbygget dobbelt tørrkokings sikring: Hvis varmelegemet i bunnen tilkalkes og tilkobles uten vann eller koker tørr, aktiveres tørrkoking sikringen og varmelegemet frakobles automatisk. Skulle dette skje, kontroller da kannen for kalk i bunnen og avkalk om nødvendig. Prøv deretter kannen ved å fylle på vann og tilkoble apparatet. Kobler sikringen fortsatt av før vannet koker, innlever da kannen til undersøkelse hos den forhandler der den er kjøpt. 9

10 Kalkfilter Kannen er utstyrt med et kalkfilter som er plassert i tuten. Filteret tas lett ut for rensning slik: Åpne lokket til kannen og press lett ned på filterets øverste kant merket open og trekk filteret inn mot midten. Kalken på filteret skal deretter kun børstes under rennende vann med en bløt oppvaskebørste eller legges ned i avkalkningsmiddel et par minutter, når kannen allikevel skal avkalkes. Det er veldig viktig at kalkfilteret renses før det kalker helt igjen, da vannet ellers ikke kan renne gjennom filteret men i stedet vil renne ut langs sidene ved lokket, hvilket kan medfører risiko for brannskade. Etter endt rengjøring settes kalkfilteret tilbake på plass igjen pass på at bunnen av filteret sitter korrekt på kannens innside deretter legges et lett trykk oppå filterets øverste kant og filteret klikkes nå på plass. Nikkelfri Vannkokeren har skjult varmelegeme og kanne i rustfritt stål som derfor ikke avgir nikkel. Avkalkning og rengjøring Vannkokeren bør jevnlig renses for kalksten og man bør være oppmerksom på følgende: Kok kun så mye vann som det skal brukes og minimum 0.5 l. Dermed spares det strøm og man er sikker på å få kannen tømt hver gang den har været i bruk, hvilket minsker tilkalkningen. Tilkalkningen bør kontrolleres ofte. Fyll f.eks. én gang i uken alminnelig fargefri husholdningseddik i kannen slik at bunnen er dekket og la kannen stå med eddiken i et par timer, tøm den og skyll den godt før bruk. Hvis det er hard kalksten i kannen bør det fjernes med et av de vanlige avkalkningsmidler sitronsyre el. lign. som finnes på marked. Det er veldig viktig at bruksanvisningen for det gjeldende middel følges nøye og at midlet helles ut av kannen etter angitt virketid. Og at vannet fra de første kokinger etter avkalkningen ikke brukes. Skulle det etter avkalkningen ennå være mye kalk igjen, bør vannkokeren avkalkes igjen og fremover bør man sørge for ofte å avkalke vannkokeren. Avkalkningsprosessen fremmes ved oppvarmning av væsken til ca C. VIKTIG: Bruk ikke skarpe gjenstander ved avkalkning/rengjøring av varmelegeme i bunnen av kannen. Hvis kalksten ikke fjernes regelmessig kan det medføre at varmelegeme og/eller kannen ødelegges. En slik ødeleggelse blir ikke dekket av reklamasjon. Utsiden av vannkokeren kan tørkes av med en fuktig klut dyppet i zalovann og tørk deretter med en tør klut eller et stykke tørkepapir. Bruk aldri skurepulver eller andre sterke rengjøringsmidler som kan ripe kannens overflate. Sikkerhet og el- apparater 1. Les gjennom bruksanvisningen grundig før bruk og spar den til senere. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten ved forstyrrelser og etter bruk, når det settes deler på og tas deler av og ved rengjøring og vedlikehold. 4. Kannen og foten må ikke dyppes i vann eller andre væsker. 10

11 5. El- apparater er ikke leketøy og bør derfor oppbevares utenfor barns rekkevidde. Barn er ikke alltid i stand til å oppfatte og vurdere risikoen rundt dette så lær barn et ansvarsbevist omgang med el- apparater. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten. 6. Sett aldri vannkokeren på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild e.l 7. Apparatet bør kun brukes under oppsyn. 8. Risiko for brannskader! Varm damp fra apparatet kan forårsake brannskader. Hold øye med vannstandsmålets maximum nivå og åpne aldri lokket når kannen er slått på. 9. Vannkokeren må kun brukes med medfølgende fot. 10. Start ikke apparatet uten vann. 11. Før det fylles vann i vannkokeren skal den fjernes fra foten med apparatkontakten. 12. ADVARSEL! Hvis kannen er overfylt kan kokende vann sprute ut. 13. VIKTIG! Vær sikker på at kannen er automatisk frakoblet eller slå den av manuelt, før den fjernes fra foten. 14. Se alltid etter apparatet, ledningen og støpslet for skader før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den skifes av fabrikanten, serviceverksted eller en autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 15. Det anbefales at el- installasjon ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømreglementet med jordfeilbryter (HFI- rele- brytestrøm max.30ma) Kontakt evnt. autorisert el- installatør. 16. Apparatet er kun beregnet for husholdningsbruk 17. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er ment for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer bruker selv det fulle ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Avlevering av apparatet Loven krever, at elektriske og elektroniske apparater samles inn, og deler av apparatet gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal leveres på en kommunal gjennvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til gjeldende lovgivning. Ta vare på kjøps kvitteringen og ta det med, sammen med apparatet til butikken der det er kjøpt ved eventuell reklamasjon. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334 Majorstuen 0304 Oslo Tlf.: Tekniske data OBH Nordica ,2 liter kapasitet Ledningsløs dvs. med løs strømførende 360 fot 230 volt vekselstrøm, 2200 W Dobbelt tørkokingssikring Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 11

12 OBH Nordica Harmony -vedenkeitin Ennen käyttöä Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Käyttö Kaada vettä vedenkeittimeen katso kannun ulkosivulla olevaa vesimäärän osoitinta ja sulje keittimen kansi. Keittimeen ei saa kaataa vettä silloin kun se on pohjaosansa päällä. Älä käytä kahta ensimmäistä keitinvettä, sillä keittimeen on saattanut jäädä tehtaalla lieviä epäpuhtauksia. HUOM! Vedenkeitin on varustettu saranoidulla, lukittavalla turvakannella, joka vähentää merkittävästi palovamman vaaraa, sillä kansi ei irtoa, vaikka keitin kaatuisi. Kansi avataan painamalla kädensijan päällä olevaa painiketta. Muista aina painaa kansi hyvin paikalleen täytön jälkeen. 12 VAROITUS: Jos keitin on liian täynnä, siitä saattaa roiskua kiehuvaa vettä. Keittimen maksimitäyttömäärää 1,2 l ei saa ylittää. Laitetta ei koskaan saa käynnistää ilman vettä. Vedenkeitin koostuu kahdesta osasta: keittimestä ja erillisestä virtalähteenä toimivasta pohjaosasta, jolle keittimen voi asettaa joka suunnalta. Keitintä saa käyttää ainoastaan mukana seuraavan pohjaosan kanssa. Säädä liitosjohdon pituus sopivaksi ja kierrä mahdollinen ylimääräinen liitosjohto pohjaosan alle. Pidä huolta, että liitosjohto on aina mahdollisimman lyhyt. Liitä pistotulppa pistorasiaan ja aseta täytetty keitin pohjaosalle. Keitin käynnistetään kädensijan alapuolella olevasta kytkimestä, jolloin keittimen etupuolella oleva merkkivalo syttyy palamaan. Kun vesi kiehuu, keittimen virta katkeaa automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua, kytkin palaa naksahtaen paikalleen ja merkkivalo sammuu. Aina kun vedenkeitin poistetaan pohjaosalta, virta katkeaa automaattisesti ja merkkivalo sammuu. Tämä estää veden tahattoman lämmittämisen silloin, kun keitin asetetaan takaisin paikalleen. MUISTA siis käynnistää keitin uudelleen, jos olet poistanut sen hetkeksi pohjaosalta esimerkiksi lisätäksesi vettä. Irrota aina pistotulppa pistorasiasta, kun keitin ei ole käytössä. TÄRKEÄÄ: Kannen tulee aina olla suljettuna keitintä käytettäessä, sillä muuten laitteen automaattinen virrankatkaisu ei toimi ja keittimestä saattaa roiskua kiehuvaa vettä. Vedenkeittimen automaattinen virrankatkaisu toimii hyvin herkästi, jotta keitin sammuisi juuri oikeaan aikaan. Mikäli automaattinen virrankatkaisu alkaa toimia epäsäännöllisesti (keitin kytkeytyy pois päältä joko liian aikaisin tai liian myöhään), tulee keittimestä poistaa kalkkia, sillä vika saattaa johtua kalkinmuodostuksesta (katso kohta Kalkinpoisto ja puhdistus ). Kalkkiutumis-/tyhjiinkiehumissuoja Keittimessä on sisäänrakennettu kaksinkertainen tyhjiinkiehumissuoja: Jos keittimen pohja kalkkiutuu tai keitin käynnistetään ilman vettä tai se kiehuu kuiviin, tyhjiinkiehumissuoja toimii katkaisemalla lämpövastuksen automaattisesti. Mikäli näin käy, tarkista onko keittimen pohja kalkkiutunut ja poista tarvittaessa kalkki. Kokeile sen jälkeen keitintä kaatamalla siihen vettä ja käynnistämällä laite. Mikäli suoja edelleen katkaisee lämpövastuksen ennen veden kiehumista, toimita keitin liikkeeseen, josta se on ostettu.

13 Kalkkisuodatin Vedenkeitin on varustettu kalkkisuodattimella, joka sijaitsee nokassa. Suodatin poistetaan helposti keittimestä puhdistusta varten seuraavasti: Avaa keittimen kansi. Paina kevyesti alaspäin suodattimen yläreunaa, jossa merkintä open ja vedä suodatinta keskelle. Kalkin voi sen jälkeen vain harjata suodattimesta juoksevassa vedessä pehmeällä tiskiharjalla tai sen voi upottaa kalkinpoistoaineeseen muutamaksi minuutiksi keittimen kalkinpoiston yhteydessä. On hyvin tärkeää puhdistaa kalkkisuodatin ennen kuin se kalkkiutuu tukkoon, muutoin vesi ei pääse kulkemaan suodattimen läpi vaan se valuu ulos kannen reunoista, mikä saattaa aiheuttaa palovammoja. Puhdistuksen jälkeen suodatin asetetaan paikalleen. Tarkista, että suodattimen pohja on oikein asetettu keittimen sisäpuolelle. Paina kevyesti ylöspäin suodattimen yläreunaa ja se lukkiutuu paikalleen. Nikkelitön Keittimen lämpövastus on pohjan alla ja keitin on ruostumatonta terästä, siksi siitä ei liukene nikkeliä. Kalkinpoisto ja puhdistus Vedenkeittimestä tulee säännöllisin väliajoin poistaa kalkkia. Lisäksi tulee huomioida seuraavat asiat: Keitä vain niin paljon vettä kuin aiot käyttää, kuitenkin vähintään 0,5 l. Näin säästät energiaa ja varmistat, että keitin tyhjenee jokaisen käyttökerran jälkeen, mikä vähentää kalkkiutumista. Kalkkiutuminen tulee tarkistaa usein. Kaada esimerkiksi kerran viikossa väkiviinaetikkaa keittimeen siten, että pohja peittyy. Anna etikan vaikuttaa pari tuntia, tyhjennä keitin ja huuhtele se hyvin ennen käyttöä. Mikäli keitin on näkyvästi kalkkiutunut, tulee kalkki poistaa tavallisilla kaupasta saatavilla kalkinpoistoaineilla esim. sitruunahapolla tai vastaavalla. On hyvin tärkeää, että käytettävän aineen käyttöohjeita noudatetaan tarkasti, aine kaadetaan keittimestä säädetyn vaikutusajan jälkeen, eikä paria ensimmäistä keittovettä kalkinpoiston jälkeen käytetä. Mikäli kalkinpoiston jälkeen pohjalle on jäänyt paljon kalkkia, tulee vedenkeittimen kalkinpoisto suorittaa uudelleen. Lisäksi tulee kalkinpoistosta huolehtia jatkossa useammin. Kalkinpoistoa edistää nesteen lämmittäminen noin 50 60ºC:een. TÄRKEÄÄ: Älä käytä teräviä välineitä keittimen pohjalla olevan lämpölevyn kalkinpoistoon/ puhdistukseen. Mikäli kalkinpoistoa ei suoriteta säännöllisesti, lämpölevy ja keitin saattavat vaurioitua. Laitteen takuu ei kata tämän kaltaisia vaurioita. Vedenkeittimen ulkopinnan voi pyyhkiä pehmeällä liinalla, joka on kostutettu lämpimällä astianpesuainevedellä. Pyyhi sen jälkeen kuivalla, pehmeällä liinalla tai talouspyyhkeellä. Älä käytä puhdistukseen hankausainetta tai muuta vahvaa puhdistusainetta, joka saattaa naarmuttaa keittimen pintaa. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V verkkovirtaan ja käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on valmistettu. 3. Irrota aina pistotulppa pistorasiasta jos laitteessa ilmenee vikaa käytön aikana tai sen jälkeen. Toimi näin myös silloin kun laitteeseen lisätään tai siitä irrotetaan osia sekä ennen puhdistusta ja huoltotoimenpiteitä. 13

14 4. Keitintä ja pohjaosaa ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Sähkölaitteet eivät ole leikkikaluja ja siksi ne on aina sijoitettava lasten ulottumattomiin. Lapset eivät aina kykene ymmärtämään ja arvioimaan laitteen vaarallisuutta. Opeta lapsille vastuullista sähkölaitteiden käsittelyä. Huolehdi, ettei liitosjohto jää riippumaan pöydältä. 6. Älä koskaan sijoita keitintä keittolevyn, avotulen tai vastaavan päälle tai läheisyyteen. 7. Laitteen käyttöä on valvottava. 8. Palovammojen vaara! Keittimestä tuleva kuuma höyry saattaa aiheuttaa palovammoja. Tarkkaile vesimäärän osoittimen maksimitasoa. Älä koskaan avaa kantta, kun keitin on käynnistynyt. 9. Vedenkeitintä saa käyttää ainoastaan mukana tulevan pohjaosan kanssa. 10. Älä käynnistä vedenkeitintä ilman vettä. 11. Poista aina keitin virtalähteenä toimivan pohjaosan päältä ennen kuin siihen kaadetaan vettä. 12. VAROITUS! Mikäli keitin on liian täynnä, siitä saattaa roiskua kiehuvaa vettä. 13. TÄRKEÄÄ: Varmista, että virta keittimestä on automaattisesti sammunut tai sammuta virta käsin ennen kuin keitin poistetaan pohjaosalta. 14. Tarkista aina ennen jokaista käyttökertaa, etteivät laite, liitosjohto ja pistotulppa ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, täytyy se vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta, tai valtuutetussa huoltopisteessä. 15. Lisäsuojaksi voidaan asentaa vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota yhteys sähköasentajaan. 16. Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. 17. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjetta, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata laitteeseen tai muuhun kohteeseen tulevia mahdollisia vaurioita. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Oheisella merkillä varustetut sähköiset ja elektroniset laitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava keräilypisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti tuotevalituksen yhteyteen ja toimita laite liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C VANTAA Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 6485 Tilavuus 1,2 l Johdoton ts. virtalähteenä erillinen, 360º pyörivä pohjaosa 230 V verkkovirta 2200 W Kaksinkertainen tyhjiinkiehumissuoja 14 Oikeus muutoksiin pidätetään.

15 15

16 DK/BSB/6485/0506

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 Brugsanvisning - dansk... side

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way Kettle 1.8 liter Retro DOme CremE Hot water the fast and stylish way Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Kitchen. futura white // kettle 1.2 litres // Type 7901. 1.2 litres // Water level indicator // Concealed heating element // 360 base //

Kitchen. futura white // kettle 1.2 litres // Type 7901. 1.2 litres // Water level indicator // Concealed heating element // 360 base // Kitchen futura white // kettle 1.2 litres // 1.2 litres // 360 base // Water level indicator // Concealed heating element // Type 7901 Brugsanvisning - dansk...side 3-6 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type 6451. 1.0 litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid //

Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type 6451. 1.0 litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid // Kitchen nemo // kettle 1.0 litre // 1.0 litre // 360 base // Safety lock lid // Powerful heating element // Type 6451 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instructions of

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

6408_CS_UVN_0514.indd 1 2015-09-03 13:09:54

6408_CS_UVN_0514.indd 1 2015-09-03 13:09:54 6408_CS_UVN_0514.indd 1 2015-09-03 13:09:54 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-23 Instructions of

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 6406_MB_1211.indd 1 2011-12-13 09:11:23 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

6403_KK_UVN_0515.indd :06:21

6403_KK_UVN_0515.indd :06:21 6403_KK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 13:06:21 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 6406_KL_UVN_011113.indd 1 11/4/2013 4:42:16 PM Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 Brugsanvisning - dansk... side

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 EASY EGGS/ INOX Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 900 W

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 900 W Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 200 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare Läs noga igenom bruksanvisning innan vattenkokaren används. Behåll bruksanvisningen för framtida bruk. Vattenkokarens

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-9 10-12 13-15 16-18 OBH Nordica hårtørrer

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

6496_KK_UVN_0215.indd :23:42

6496_KK_UVN_0215.indd :23:42 6496_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-29 10:23:42 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-14 Bruksanvisning - norsk...side 15-20 Käyttöohjeet - suomi...sivu 21-26 Instructions of

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, 2437 1,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator //

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, 2437 1,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator // Kitchen percolator // coffee maker 1,2 litres // 1,2L // 8 cups // Water level indicator // Coffee ready indicator light // Type 2399, 2436, 2437 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19. Instructions of use - english...

Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19. Instructions of use - english... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 3 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction manual - english... page 27-32 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

COOKING PLATES. Single and double - type 6534 and 6535

COOKING PLATES. Single and double - type 6534 and 6535 COOKING PLATES Single and double - type 6534 and 6535 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use -

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction manual - english... page 27-32 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction manual - english... page 27-31 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-8. Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-8. Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-14 Bruksanvisning - norsk...side 15-20 Käyttöohjeet - suomi...sivu 21-26 Instructions of use - english...page 27-32 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Brugsanvisning - svenska... sida 3-11 Bruksanvisning - dansk... side 12-21 Bruksanvisning - norsk... side 22-30 Käyttöohjeet -

Læs mere

CHILLI. Sandwich grill - type 6943

CHILLI. Sandwich grill - type 6943 Sandwich grill - type 6943 CHILLI Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instructions of use - english...

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

Household. racing 300i SS/RS/TS steam iron

Household. racing 300i SS/RS/TS steam iron Household racing 300i SS/RS/TS steam iron Brugsanvisning dansk... side 3 9 Bruksanvisning svenska... sida 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 29 Instruction manual english...

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com cool shot 2 speed settings 1800 watt hairdryer 1800W stylist neon www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 1 3568_ES_UVN_020513.indd 1 5/2/2013 10:13:33 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk... side

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

chilli // handmixer //

chilli // handmixer // Kitchen chilli // handmixer // Powerfull 300 watt motor // 5 speed settings // Easy to clean // Stainless steel beaters and hooks // Type 6761 6761_IM 041110.indd 1 05-11-2010 11:27:42 Brugsanvisning -

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-13. Bruksanvisning - norsk...side 14-18. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-13. Bruksanvisning - norsk...side 14-18. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 4-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-13 Bruksanvisning - norsk...side 14-18 Käyttöohjeet - suomi...sivu 19-23 Instructions of use - english...page 24-28 2 3 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

STRAIGHTENER PRO EDITION

STRAIGHTENER PRO EDITION STRAIGHTENER PRO EDITION Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere