Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3"

Transkript

1 Miljøredegørelse Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009

2

3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet 9 Fokus på miljø og sikkerhed 10 Trivsel 11 Fravær 11 Arbejdsulykker 11 Miljøgodkendelser og tilsyn 12 Klager 12 Miljøuheld og driftsforstyrrelser 12 Status på miljø- og arbejdsmiljømål for Miljø- og arbejdsmiljømål for Miljøforhold 22 Nøgletal 24 Affaldsmængder 24 Affaldshåndtering 25 Dieselforbrug 25 Elforbrug 26 Vandforbrug 27 Varmeforbrug 27 Affald fra egen produktion 28 Emissioner 28 Støj, støv og lugt 29 Virksomhedsdata 30 Indholdsfortegnelse 3

4 Virksomhedsprofil Stena Miljø A/S blev grundlagt i Vi er en landsdækkende virksomhed, der indsamler og behandler farligt affald. Vi omlaster endvidere en lang række affaldstyper, som sendes til viderebehandling hos eksterne affaldsbehandlere, såvel danske som udenlandske. Vores kunder er både offentlige og private virksomheder. Hovedkontoret ligger i Vissenbjerg på Fyn, og virksomheden har desuden en afdeling i Brøndby til modtagelse, mellemlagring og behandling af farligt affald i lighed med afdelingen i Vissenbjerg. I perioden beskæftigede virksomheden i gennemsnit 54 personer. Stena Miljø er en del af den svenske Stena Metall koncern og har været det siden Stena Miljøs forretningsområder Vi rådgiver om farligt affald og transport af farligt gods Vi leverer opmærkede affaldsbeholdere og containere Vi afhenter og bearbejder farligt affald Vi rapporterer til alle nødvendige myndigheder Vi underviser i håndtering af farligt affald Med andre ord: Vi gør det enkelt og trygt for kunderne at håndtere deres farlige affald miljørigtigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. 4 Virksomhedsprofil

5 Indledning Indledning 5

6 Den 1. januar 2009 trådte der nye regler i kraft for indsamling og behandling af batterier og akkumulatorer ved Bekendtgørelse nr af 11. december I den forbindelse blev der indført producentansvar på batterier, og Stena Miljø har siden årsskiftet været ansvarlig for den kollektive indsamling og efterfølgende behandling af alle batterier i Danmark. Ved Bekendtgørelsens ikrafttræden blev det forbudt at bortskaffe udtjente batterier og akkumulatorer ved deponering eller forbrænding. Dette gjorde det muligt og rentabelt for Stena Miljø at samarbejde med europæiske oparbejdningsvirksomheder om genanvendelse af batterier, og derfor kan Stena Miljø i dag tilbyde genanvendelse på alle typer af batterier. Stena Miljø har i forvejen en identisk opgave med indsamling og behandling af alle danske lyskilder (lysstofrør og energisparepærer) fra bl.a. genbrugspladser i hele landet, og afhenter altså nu ligeledes batterierne fra de samme genbrugspladser. Affaldsmængden har i perioden været stigende - både mængden af affald modtaget i virksomhedens to filialer og mængden af affald, der kører direkte til slutbehandlere. Især skal det bemærkes, at den indkørte mængde af affald til Brøndby-afdelingen er steget med ca. 30 %. Dette er bl.a. på grund af nye samarbejdsaftaler, men også et resultat af stor fokus på at tilbyde kunderne helhedsløsninger. Helhedsløsningerne er baseret på et tæt samarbejde med vores søsterselskaber Stena Jern & Metal, Stena Averhoff og Stena Technoworld. Ved en helhedsløsning tilbydes kunden, at Stena afhenter alle typer af affald alt fra papir, pap samt farligt affald og elektronikskrot til jern og metal, samt øvrigt virksomhedsaffald. Helhedsløsningerne er baseret på Stenas brede know how og har desuden en miljømæssig gevinst, idet Stena så vidt muligt afhenter flere typer affald samtidigt hos samme kunde, og dermed igen begrænser transporten til og fra kunden. I blev en del af virksomhedens miljø- og arbejdsmiljømålsætninger helt eller delvist nået. For at opnå endnu bedre resultater for den kommende periode er der fremadrettet lagt op til, at målsætningerne nås gennem projektorienterede forløb (heriblandt målsætninger for reduktion af virksomhedens elforbrug og dieselforbrug), for derigennem bedre at kunne synliggøre og dokumentere løbende forbedringer. Selvom målsætningen for for registrering af nærved ulykker blev nået, vil der fortsat i de kommende år være øget fokus på registrering og opfølgning af nærved ulykker og ulykker, sådan at medarbejderne fortsat sikres et sundt og godt arbejdsmiljø. I november 2008 blev afdelingen i Vissenbjerg recertificeret (3 års gennemgang) på arbejdsmiljø (DS/OHSAS 18001:2008), og der blev gennemført opfølgende audit på miljøområdet (DS/EN ISO 14001:2004) samt gennemført EMAS-verifikation. Der er udført præaudit på både miljø- og arbejdsmiljøområdet i Brøndby-afdelingen i september 2008, og der gennemføres certificerende audit i foråret Arbejdsmiljødata i denne redegørelse er ikke omfattet af EMAS-verifikationen. Næste miljøredegørelse vil foreligge i december Vissenbjerg den 17. november 2009 Jakob Kristensen Admin. direktør 6 Indledning

7 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7

8 Stena Miljøs miljø- og arbejdsmiljøpolitik bygger på Stena Metall Koncernens tre værdier: Enkelt, trygt og udviklende Vores miljø- og sikkerhedsarbejde har til formål at: forbedre miljø- og arbejdsmiljøforholdene i forbindelse med vores egne aktiviteter påvirke vores samarbejdspartneres miljø- og sikkerhedsindsats bidrage med dokumentation og værktøjer, som på en enkel måde understøtter vores kunders miljø- og sikkerhedsarbejde Alle medarbejdere i Stena Miljø har et medansvar for, at virksomhedens politikker efterkommes sådan, at der sker en konstant udvikling af virksomheden og dens medarbejdere mod et renere og mere trygt miljø. Stena Miljøs ledelse har et særligt ansvar for at fastholde og sikre en løbende udvikling på miljøog arbejdsmiljøområdet. Stena Miljø s indsats Kunder Egen aktivitet Affaldsbehandlere 8 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik

9 På baggrund heraf forpligter vi os til at: håndtere farligt affald trygt under stadigt større miljø- og arbejdsmiljømæssige hensyn - fra indsamling til bortskaffelse sætte særlig fokus på områderne ergonomi, kemisk påvirkning, psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser udvikle medarbejdernes evne til at arbejde i overensstemmelse med miljø- og arbejdsmiljøpolitikken gennem motivation og uddannelse dokumentere, hvad der sker med affaldet såvel hos Stena Miljø som hos vores samarbejdspartnere. Vi skal blandt andet kunne dokumentere over for alle vores interessenter, at affaldet bliver bortskaffet under miljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold levere ydelser, der gør det enkelt for vores kunder at overholde den lovgivning, som er relateret til håndtering af farligt affald gøre vores miljø- og arbejdsmiljøarbejde så relevant som muligt for vores kunder med henblik på at fremme deres egen indsats og mulighed for forbedringer arbejde hen imod størst mulig genanvendelse af farligt affald overholde den til enhver tid gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet Ledelsessystemet er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret, herunder i henhold til bekendtgørelse nr. 87. Virksomheden er desuden registreret i EU s miljøstyrings- og revisionsordning EMAS. Vi har altså beviserne: DS/EN ISO 14001: for godt miljø DS/OHSAS 18001: for godt arbejdsmiljø EMAS - for god miljøredegørelse Dette er alt sammen med til at skærpe vores evne til at håndtere farligt affald på den rigtige måde, og det er samtidig noget, vi er stolte af i dagligdagen. Stenas Miljø har været miljøcertificeret siden 2002 og EMAS registreret siden 1999, og denne miljøredegørelse er den 12. miljøredegørelse, som udarbejdes under EMAS. Stena Miljø blev tildelt DS/OHSAS certifikatet, herunder bekendtgørelse nr. 87, i januar Transportområdet var i første omgang ikke med under certifikatet, men det er det kommet fra januar Det betyder, at hele afdelingen i Vissenbjerg er omfattet af certifikatet. Vi forventer, at afdelingen i Brøndby bliver omfattet af de samme tre certificeringsområder i den kommende periode. Ledelsessystemet bygger på de overordnede principper, som er defineret i miljø- og arbejdsmiljøpolitikken. Disse principper er konkretiseret i form af miljøog arbejdsmiljømål, som vi hvert år arbejder ud fra. Det daglige arbejde understøttes af procedurer og instruktioner, som er medarbejdernes værktøjer til at sikre, at myndighedskrav og de krav, som virksomheden selv stiller, bliver overholdt. Medarbejderne er derfor en væsentlig forudsætning for, at systemet opdateres, og at det er operationelt i dagligdagen. Procedurer og instruktioner er iøvrigt med til at opretholde de resultater, som vi har opnået de foregående år. Sikkerhedsorganisationen har gennem sikkerhedsmøder været inddraget i fastsættelsen af mål og konkrete handlinger, samt opfølgning på allerede fastlagte mål. Nærved ulykker og ulykker er blevet drøftet på de fire årlige informationsmøder. Ledelsessystemet er nærmere beskrevet i Miljø- og sikkerhedshåndbogen, som ligger elektronisk på virksomhedens fællesdrev og fysisk i en mappe, der står i kantinen. Arbejdsmiljødata i denne redegørelse er ikke omfattet af EMAS-verifikationen. Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 9

10 10 Fokus på miljø og sikkerhed Fokus på miljø og sikkerhed

11 Trivsel Hvert andet år gennemføres der blandt alle medarbejdere i Stena Metall koncernen en tilfredshedsundersøgelse, Stena Voice. Den sidste undersøgelse blev gennemført i foråret 2008, og den næste bliver gennemført i foråret Undersøgelsen giver den enkelte medarbejder mulighed for at påpege, hvor i virksomheden, medarbejderen mener, der kan ske forbedringer, og hvor i virksomheden det går tilfredsstillende. Undersøgelsen fra 2008 viste overordnet en stor tilfredshed med forholdene i virksomheden. Medarbejderne gav bl.a. udtryk for, at der var sket forbedringer inden for områder som samarbejde og arbejdsmiljø. Resultatet af næste Stena Voice vil blive kommenteret i virksomhedens miljøredegørelse for Fravær Fraværet i Stena Miljø lå på 5,0 % i , hvilket er lidt højere end sidste periodes 4,7 %. Fraværet dækker almindelig sygdom (inkl. barns sygdom), arbejdsbetingede lidelser og ulykker. Fraværet er dog stadig højt sammenlignet med den seneste fraværsstatistik fra Dansk Arbejdsgiverforening, hvor det ligger på 4,3 %. Nedbringelse af sygefravær for produktionsmedarbejdere og chauffører er fortsat fokusområde for Arbejdsulykker Arbejdsulykker og nærved ulykker opgøres løbende i virksomheden. Arbejdsulykker opdeles i ulykker med og uden efterfølgende fravær. Periodens registreringer fremgår af figuren Arbejdsulykker. Antallet af ulykker er faldet i sammenlignet med året før. Det skal særligt bemærkes, at antallet af ulykker med efterfølgende fravær næsten er halveret. Antallet af medarbejdere har været konstant i perioden, nemlig 54, hvilket er det samme som for sidste periode. For at få et mere sammenligneligt billede af antallet af arbejdsulykker beregnes antallet af ulykker pr arbejdstimer (ulykkesfrekvensen). Ved beregning heraf ses, at tallet er reduceret fra 56 i til 44 i Sammenlignes arbejdsulykkerne med den seneste statistik fra Dansk Arbejdsgiverforening (Personale 2008, baseret på 2007), hvor ulykkesfrekvensen er 25,1 ulykker pr arbejdstimer, ligger Stena Miljø stadig højere end gennemsnittet. Arbejdsulykker Antal ulykker Ulykker med fravær pr. 1 mill. arbejdstimer Ulykker med fravær Ulykker Antal ulykker med fravær pr. 1 mill. arbejdstimer Kildedata: Miljøstyringssystem og timeregistrering. Fokus på miljø og sikkerhed 11

12 Nedbringelse af arbejdsulykker og fravær vil være et fokusområde de næste tre år i koncernen, og der vil blive stillet særligt skarpt på registrering af nærved ulykker. De opsatte mål og konkrete handlingsplaner fremgår under afsnittet miljø- og arbejdsmiljømål Miljøgodkendelser og tilsyn Brøndby Brøndby Kommune har ikke gennemført tilsyn i perioden , og der er ikke sket ændringer i forhold til eksisterende miljøgodkendelser. Vi har i de senere år registreret nærved ulykker med det formål at forebygge ulykker. I blev der registeret 48 nærved ulykker og sammenholdt med sidste periode, hvor der blev registeret otte nærved ulykker, har større fokus på registrering af nærved ulykkerne øget bevidstheden hos medarbejdere og sikkerhedsrepræsentanter om vigtigheden af registreringen af nærved ulykkerne. Ulykkesfraværet er et udtryk for fraværstimer pr arbejdstimer, der giver udtryk for alvorligheden af ulykkerne. Ulykkesfraværet lå i på 4,5 fraværstimer pr arbejdstimer og er altså steget i sidste periode. Sammenlignes dette med statistikken fra Dansk Arbejdsgiverforening (3,0 fraværstimer pr arbejdstimer) ses det, at vi fortsat ligger over gennemsnittet. Vissenbjerg Assens Kommune har i juni 2009 gennemført miljøtilsyn i virksomheden. Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger fra tilsynsmyndigheden. Der er ikke sket ændringer i forhold til eksisterende miljøgodkendelser. Klager Stena Miljø har ikke modtaget klager over aktiviteter i perioden. Brøndby Kommune rettede i sidste periode henvendelse til Stena pga. en klage over trafikstøj i forbindelse med Stenas samlede aktiviteter i Brøndby (Stena Miljø, Stena Averhoff og Stena Technoworld). Stena Miljø har oplyst kommunen om de aktuelle transportforhold, herunder antallet af transporter til og fra virksomheden. Transportaktiviteterne overskrider ikke de rammer, der ligger for aktiviteter i miljøgodkendelsen, og kommunen har vurderet, at der ikke er belæg for at arbejde videre med støjklagen. Miljøuheld og driftsforstyrrelser Miljøuheld, driftsforstyrrelser og andre uønskede hændelser registreres på lige fod med nærved ulykker og arbejdsulykker. Kildedata: Miljøstyringssystem og timeregistrering. I det følgende benævnes miljøuheld, driftsforstyrrelser og andre uønskede hændelser samlet som hændelser. Interne hændelser er hændelser, der foregår i Vissenbjerg og/eller Brøndby, mens eksterne hændelser typisk sker hos en kunde eller en slutmodtager med baggrund i vores aktivitet. 12 Fokus på miljø og sikkerhed

13 Hændelser internt Hændelser eksternt Interne hændelser I to tilfælde var der tale om mindre brande. I det ene tilfælde opstod der brand i en kasse med akkumulatorer. Batterierne var stablet således, at polerne havde berørt hinanden, og derfor var der sket en kortslutning - med varmeudvikling og brand til følge. Hændelsen har medført indgangskontrol på alle akkumulatorkasser og en informationskampagne over for kunder med denne type batterier. I det andet tilfælde selvantændte filtre fra malekabiner i en affaldscontainer. Proceduren for håndtering er revurderet og ændret, så filtrene bliver fugtet, inden de sendes til forbrænding. To andre hændelser drejede sig om beholdere, hvori der var sket kemisk reaktion. Den første hændelse omhandlede et plastfad, der indeholdt ukendt miljøfarligt husholdningsaffald. Kort tid efter modtagelse af fadet i produktionen i Vissenbjerg skete en mindre eksplosion i fadet - med røgudvikling til følge. Plastfadet blev straks flyttet udendørs og beredskabet tilkaldt. I en anden hændelse var der tale om to plastfade med laboratorieaffald. Begge fade viste ved modtagelsen synlige tegn på dannelse af overtryk. Fadene blev placeret udendørs og Kemikalievagten hos Beredskabsstyrelsen blev kontaktet. Det skal i øvrigt nævnes, at betonpladsen, hvor al læsning foregår, er sikret med lukkeventil og opsamlingskapacitet, så et evt. spild fra en lastbil kan afgrænses, således at jord og grundvand ikke bliver forurenet. Eksterne hændelser Der er i perioden afleveret oxiderende affald til en udenlandsk bortskaffer, som ved modtagelsesinspektion afviste at modtage affaldet på grund af manglende godkendelse til den pågældende type affald. Affaldet blev leveret tilbage til Stena Miljø, og der er efterfølgende fulgt op på sagen med den pågældende bortskaffer og de relevante myndigheder. Affaldet bortskaffes i dag til anden godkendt modtager. Alle hændelser håndteres i henhold til Stena Miljøs miljøledelsessystem. Ved begge hændelser blev kunderne kontaktet og deres procedurer undersøgt. Desuden blev der efterfølgende rettet henvendelse til alle genbrugspladser og modtagestationer med information om korrekt pakning af ukendt miljøfarligt husholdningsaffald og laboratorieaffald. Endvidere er undervisningsmaterialet til Stenas kurser i Håndtering af farligt affald udvidet med samme informationer og en praktisk pakkeøvelse. Sidste hændelse drejede sig om spild i forbindelse med læsning af en lastbil. En jerntromle blev påkørt og lækkede en mindre mængde dieselslam i selve lastbilen. Lækagen blev stoppet og spildet straks suget op med opsugningsmateriale. Der skete ingen forurening af miljøet udenfor lastbilen. Fokus på miljø og sikkerhed 13

14 14 Status på miljø- og arbejdsmiljømål for Status på miljøog arbejdsmiljømål for

15 Miljømål Opfyldt Videreføres målet? 1. At sikre en miljømæssig korrekt affaldshåndtering fra kunde til slutbehandler. Max. 2 % af total stikprøvemængde må være fejlsorteret Nej 2. At optimere dieselforbruget for transport i egne biler. Ja samme Brændstofforbruget må max være på 16 l pr. ton transporteret affald målsætning (ref. år : 16 l pr. ton) 3. At reducere varmeforbruget (Vissenbjerg) til rumopvarmning i Ja ændret hal 1 og 2 samt vaskehal med 5 % efter regulering af graddage målsætning (ref. år : m 3 ) 4. At reducere elforbruget (Brøndby) i produktionen til belysning, Ja ændret maskinel og rumopvarmning med 25 % (ref. år : kwh) målsætning Bemærkninger til miljømål: 1. Mængden af fejlsortering i den totale stikprøvemængde var i perioden 0,6 %. I sidste periode var 1,8 % af den totale stikprøvemængde fejlsorteret. Der er dermed sket en yderligere forbedring og målet om, at max. 2 % af den totale stikprøvemængde må være fejlsorteret, er hermed opfyldt. Stikprøvekontrol, med tilbagemeldinger til kunderne om kontrollens resultat, vurderes derfor at fungere tilfredsstillende, og målet videreføres ikke. Der vil dog fortsat blive udført stikprøvekontrol, og den samlede fejlprocent vil fortsat blive vurderet årligt for at sikre en stadig tilfredsstillende sorteringskvalitet. 2. Brændstofforbruget pr. transporteret tons affald ligger i på 18 l diesel pr. tons affald - og dermed på samme niveau som i perioden Det er fortsat virksomhedens mål at reducere brændstofforbruget pr. tons transporteret affald, og derigennem også at tilgodese ønsket om mindre emission af drivhusgasser. Målet om et brændstofforbrug på max. 16 l diesel pr. tons affald videreføres derfor. 3. Varmeforbruget til rumopvarmning i produktionshallerne i Vissenbjerg (hal 1, 2 og vaskehal) er steget fra m 3 i til m 3 i , hvilket svarer til en stigning på 26 %. Tages der samtidig højde for, at graddagetallet i samme periode kun er steget med 4 %, er der således sket en uforholdsmæssig stor stigning i varmeforbruget i produktionshallerne. Betydningen af graddageantal samt forklaring på stigningen i virksomhedens varmeforbrug er omtalt i afsnittet Varmeforbrug side 27. Målet om at reducere varmeforbruget i produktionshal 1 og 2, samt i vaskehallen er dermed ikke opfyldt. Målet videreføres, da det relativt høje forbrug for ønskes reduceret. 4. I Brøndby var det målet at reducere elforbruget med 25 % i forhold til forbruget i Imidlertid er forbruget vokset fra kwh i til kwh i , hvilket svarer til en stigning på 11 %. Målet om reduktion af virksomhedens elforbrug videreføres for at opnå en mere energieffektiv produktion. Status på miljø- og arbejdsmiljømål for

16 Øvrige miljømæssige forbedringer I forbindelse med bekendtgørelse nr af 11. december 2008 blev det forbudt at bortskaffe udtjente batterier og akkumulatorer ved deponering eller forbrænding. Med undtagelse af brunsten-/alkaline batterier har Stena Miljø længe sendt batterier til genanvendelse fx nikkel-cadmium batterier og lithium-ion batterier. Med den nye bekendtgørelse blev der åbnet op for muligheden for også at sende brunsten-/alkaline batterier til genanvendelse frem for deponering. I dag sender Stena Miljø alle typer batterier til genanvendelse. Der er opstillet udstyr til videokonference i mødelokalet i Vissenbjerg. Dette har givet et ressourcemæssigt udbytte i form af et mindre brændstof- og tidsforbrug ved transport til møder, da en lang række møder nu afholdes via videokonference. Miljø- og arbejdsmiljømål Opfyldt Videreføres målet? 5. At implementere miljø- og arbejdsmiljøledelse i Brøndby Ja samme (ISO og DS/OHSAS 18001) målsætning 6. At forebygge og minimere antallet af uheld/ulykker gennem bedre Ja ændret uddannelse og træning af medarbejdere, samt en mere enkel rapportering målsætning af nærved ulykker og ulykker. Forholdet mellem registrerede nærved ulykker / ulykker skal være mindst 5 Bemærkninger til miljø- og arbejdsmiljømål: 5. Præaudit er gennemført af DS Certificering i september 2008 og den certificerende audit forventes gennemført i foråret Målet videreføres. 6. Større fokus på vigtigheden af indrapportering af nærved ulykker og ulykker, samt en mere enkel metode til registrering af disse, har bevirket, at forholdet mellem registrerede nærved ulykker og ulykker ligger på 4,8. Der er således i indrapporteret 48 nærved ulykker og 10 arbejdsulykker. Herved anses målet om 5 registrerede nærved ulykker pr. registreret arbejdsulykke som opfyldt. Der vil være en øget fokus på nærved ulykker i virksomheden, og målet videreføres. Arbejdsmiljømål Opfyldt Videreføres målet? 7. At nedsætte de ergonomiske belastninger ved chaufførernes håndtering Ja ændret af affald målsætning 8. At sikre god trivsel blandt medarbejdere (psykisk arbejdsmiljø) Ja ændret og nedsætte medarbejdernes sygefravær med 20 % i produktionen målsætning (ref. år : 6,8 %) og 30 % hos chaufførerne (ref. år : 6,9 %) 9. At øge medarbejdernes bevidsthed om forebyggelse af støjskader Nej 16 Status på miljø- og arbejdsmiljømål for

17 Bemærkninger til arbejdsmiljømål: 7. Der følges løbende op på de registreringer, som chaufførerne har foretaget hos kunder med dårlige adgangs- og håndteringsforhold. Dette gøres bl.a. på de kvartalsvise chaufførmøder. Temaarrangement om ergonomi for chauffører afholdes d. 11. november 2009, og målet videreføres derfor. 8. Sygefraværet er steget for både chauffører og produktionsmedarbejdere. For chauffører ligger sygefraværet nu på 7,3 % mod 6,9 % i , mens sygefraværet for produktionsmedarbejderne ligger på 7,0 % mod 6,8 % sidste år. Årsagen til det forholdsvise høje sygefravær er bl.a. ikke-arbejdsrelateret langtidssygdom hos enkelte medarbejdere. Målet om at reducere sygefraværet hos chauffører og produktionsmedarbejdere er dermed ikke opfyldt. Der er nedsat en projektgruppe i virksomheden, der arbejder på tiltag til reduktion af sygefraværet, og målsætningen videreføres i ændret form. 9. I efteråret 2008 var der fokus på støj og forebyggelse af høreskader. I samarbejde med søsterselskaberne Stena Jern & Metal og Stena Averhoff blev der udarbejdet en informationsfolder om forebyggelse af høreskader og vejledning i brug af høreværn. For interesserede produktionsmedarbejdere og medlemmer af sikkerhedsorganisationen var der mulighed for at deltage i opfølgende temamøder omkring støj, hvor folderens indhold blev uddybet. Desuden fik alle medarbejdere, der arbejder ved støjende arbejdsprocesser, tilbudt en høreundersøgelse, hvilket en del medarbejdere tog imod. Medarbejderne har vist stor interesse i møderne og undersøgelserne, og forløbet har bevirket en mere bevidst brug af høreværn hos medarbejderne. Øvrige arbejdsmiljømæssige forbedringer Ud over de initiativer, der nævnes under målene, er der gennemført en række andre tiltag til forbedring af arbejdsmiljøforholdene: I efteråret 2008 blev der implementeret kemikaliestyring i Brøndby. Alle anvendte kemiprodukter er registreret i virksomhedens ledelsessystem, herunder tilhørende sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger. I forbindelse med harmonisering af Stena selskaberne i Danmark er der udarbejdet en fælles personalehåndbog. Personalehåndbogen indeholder beskrivelser af gældende regler og praksis, og alle medarbejdere har mulighed for at holde sig informeret om disse i håndbogen, der bl.a. er tilgængelig på koncernens intranet. På intranettet har medarbejdere som noget nyt desuden mulighed for at hente nyttige informationer fra personaleafdelingen, heriblandt firmaaftaler og kursuskataloger o.a. Desuden har medarbejdere i Stena koncernen mulighed for at læse nyt fra Stena i medarbejderavisen Indsigt. Ved lyskildehåndteringen er der indrettet sluserum til medarbejdere til/fra lyskildehåndteringen for at forbedre hygiejnen i forbindelse med håndteringen af det kviksølvholdige materiale. Crecea har i sommeren 2009 foretaget støjmåling i lyskildehåndteringen. Målingerne viste en støjbelastning for to ansatte i lyskildehåndteringen på 87 og 91 db(a). Som opfølgning herpå pågår der støjdæmpende tiltag for at reducere støjbelastningen til et niveau under Arbejdstilsynets grænseværdi på 85 db(a). Status på miljø- og arbejdsmiljømål for

18 18 Miljø- og arbejdsmiljømål for Miljø- og arbejdsmiljømål for

19 MILJØ At gennemføre projekter, der reducerer varmeforbruget i Vissenbjerg Mål: At reducere varmeforbruget til rumopvarmning i produktionshallerne med 20 % efter regulering af graddage (ref. år : m 3 ) Virkemidler: I projekterne bør bl.a. indgå overvejelser om følgende: A) Styring af varmeforbrug i vaskehal B) Mindre trafik gennem port til hal 1 ændrede lagerforhold Ansvarlig + Tidsfrist: Produktionschef: At gennemføre projekter, der reducerer elforbruget i produktionsafdelingerne i Vissenbjerg og Brøndby, og derigennem nedsætte virksomhedens CO 2 -emission Mål: At reducere elforbruget brugt til produktion med minimum: Vissenbjerg: 15 % (ref. år : kwh) Brøndby: 20 % (ref. år : kwh) Virkemidler: I projekterne bør bl.a. indgå overvejelser om følgende: A) Vissenbjerg: Ventilationstidsrum og lysregulering B) Brøndby: Afkobling af punktopvarmning i produktionshallen samt reduktion af elvarme i toiletbygning C) Brøndby: Belysningsregulering (evt. opsætning af lysdæmpning) D) Brøndby: Undersøgelse af elforbrug i vaskeanlæg Ansvarlig + Tidsfrist: Produktionschef: At begrænse dieselforbruget for transport i egne lastbiler og derigennem nedsætte virksomhedens CO 2 -emission Mål: Brændstofforbruget skal være på max 16 L pr. ton transporteret affald i (ref.år : 16 L pr. ton behandlet affald) Virkemidler: A) Der opsættes udstyr på virksomheden i Vissenbjerg til tjek af dæktryk og chaufførerne informeres om vigtigheden af korrekt dæktryk på bilerne B) Fra efteråret 2009 starter den lovpligtige, obligatoriske efteruddannelse af godschauffører. I dette kursus indgår bl.a. energirigtig kørsel Ansvarlig + Tidsfrist: A) Produktionschef: B) Kørselsleder (tilmelding): løbende i At øge genbrug/recirkulering af emballage før bortskaffelse Mål: Større genbrug/recirkulering af plastemballage (fx spændelågsfade, tromler, palletanke) Miljø- og arbejdsmiljømål for

20 Virkemidler: I projekterne bør bl.a. indgå overvejelser om følgende: A) Mulighed for omhældning til større emballager/bulk B) Bedre logistik/organisering af emballagelager C) Større fokus på bortskaffelsesmetode afhængig af affaldsart Ansvarlig + Tidsfrist: Direktør: At begrænse transport/flytning af affald mellem afdelinger Mål: Mindre transporteret affaldsmængde mellem afdelingerne Virkemidler: A) Fortsatte overvejelser om, hvilke affaldsfraktioner der med fordel kan sendes direkte til slutbehandler, og hvilke der behøver intern flytning mellem afdelingerne B) Fortsat oplæring og instruktion af medarbejdere i Brøndby Ansvarlig + Tidsfrist: Logistikchef: MILJØ OG ARBEJDSMILJØ Implementering af miljø- og arbejdsmiljøledelse Mål: ISO og DS/OHSAS certificering i Brøndby Virkemidler: Udarbejde risikovurderinger, procedurer, instruktioner og skemaer til arbejds funktioner i Brøndby, samt uddannelse af personale Ansvarlig + Tidsfrist: Miljøchef: Minimere og forebygge uheld/ulykker Mål: At reducere antallet af ulykker med 80 % over de næste 3 år, samt at forholdet mellem registrerede nærved ulykker/ulykker skal være min. 10 i Virkemidler: A) Samarbejde med eksternt konsulentfirma omkring sikkerhed herunder forebyggelse af ulykker B) Fortsat enkel metode til registrering af nærved ulykker samt bedre synlighed af det registrerede information og opfølgning til medarbejderne Ansvarlig + Tidsfrist: A) Miljøchef: B) Miljøchef: At opnå større medarbejderinddragelse i virksomhedens miljø- og arbejdsmiljø-forbedringsforslag Mål: Gennem øget medarbejderinddragelse skal der opnås større miljø- og arbejdsmiljøfokus i virksomheden. Oprettelse af en forbedringsforslagsdatabase Virkemidler: Igangsættelse af initiativer, der engagerer medarbejderne og sikrer deres medansvar. Forbedringsforslagene opsamles i en forbedringsforslagsdatabase Ansvarlig + Tidsfrist: Miljøchef: Miljø- og arbejdsmiljømål for

21 ARBEJDSMILJØ Nedsætte de ergonomiske belastninger for chaufførerne Mål: Minimere belastningen for chaufførerne ved håndtering af emballage, herunder 25 L dunke Virkemidler: A) Senest 14 dage efter chaufførens indrapportering om kundens mangelfulde forhold, skal chaufføren have en tilbagemelding/opfølgning på rapporteringen B) Afholdelse af temaarrangement om ergonomi for chauffører Ansvarlig + Tidsfrist: A) Kørselsleder og Filialleder: B) Logistikchef: Sikre god trivsel blandt medarbejdere (psykisk arbejdsmiljø) og reduktion af sygefraværet Mål: Reduktion af virksomhedens totale sygefravær med 15 % (ref. år : 5 %) Virkemidler: A) Nedsættelse af en projektgruppe, der opstiller handlingsplan og evt. delmål B) Afholdelse af trivselssamtaler Ansvarlig + Tidsfrist: A) Miljøchef: B) Kørselsleder og produktionschef: Vejledning om forebyggelse af høreskader og brug af høreværn Miljø- og arbejdsmiljømål for

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Institut for Regnskab HD Regnskab HD afhandling Opgaveløser: Brita Lind Nielsen Vejleder: Per Henrik Lindrup Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Handelshøjskolen i Århus Efterår

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 19-2002 Integration

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012.

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. April 2013 Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. NLMK DanSteel A/S is a company of NLMK Group NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33 Telefon:

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Samfundsansvar i DSB 2011 3 Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Kunder Samfundsansvar i et strategisk

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1.

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1. Notat om Kommunernes erfaringer med tilsynskampagner Dette notat er udarbejdet som led i projektet Planlægning og udformning af kampagnetilsyn og effektvurdering heraf. Notatet præsenterer danske kommuners

Læs mere

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Miljøprojekt Nr. 717 2002 Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Anders Faber Carl Bro A/S Henrik Holst PricewaterhouseCoopers Niels Remtoft KL Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Indhold Nykredit Miljø- og Klimaregnskab 2010...3 Klima i Nykredit...4 Tema 1: Klimatiltag i Krystallen...6 Elektricitetsforbrug i Nykredit...8

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere