Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3"

Transkript

1 Miljøredegørelse Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009

2

3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet 9 Fokus på miljø og sikkerhed 10 Trivsel 11 Fravær 11 Arbejdsulykker 11 Miljøgodkendelser og tilsyn 12 Klager 12 Miljøuheld og driftsforstyrrelser 12 Status på miljø- og arbejdsmiljømål for Miljø- og arbejdsmiljømål for Miljøforhold 22 Nøgletal 24 Affaldsmængder 24 Affaldshåndtering 25 Dieselforbrug 25 Elforbrug 26 Vandforbrug 27 Varmeforbrug 27 Affald fra egen produktion 28 Emissioner 28 Støj, støv og lugt 29 Virksomhedsdata 30 Indholdsfortegnelse 3

4 Virksomhedsprofil Stena Miljø A/S blev grundlagt i Vi er en landsdækkende virksomhed, der indsamler og behandler farligt affald. Vi omlaster endvidere en lang række affaldstyper, som sendes til viderebehandling hos eksterne affaldsbehandlere, såvel danske som udenlandske. Vores kunder er både offentlige og private virksomheder. Hovedkontoret ligger i Vissenbjerg på Fyn, og virksomheden har desuden en afdeling i Brøndby til modtagelse, mellemlagring og behandling af farligt affald i lighed med afdelingen i Vissenbjerg. I perioden beskæftigede virksomheden i gennemsnit 54 personer. Stena Miljø er en del af den svenske Stena Metall koncern og har været det siden Stena Miljøs forretningsområder Vi rådgiver om farligt affald og transport af farligt gods Vi leverer opmærkede affaldsbeholdere og containere Vi afhenter og bearbejder farligt affald Vi rapporterer til alle nødvendige myndigheder Vi underviser i håndtering af farligt affald Med andre ord: Vi gør det enkelt og trygt for kunderne at håndtere deres farlige affald miljørigtigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. 4 Virksomhedsprofil

5 Indledning Indledning 5

6 Den 1. januar 2009 trådte der nye regler i kraft for indsamling og behandling af batterier og akkumulatorer ved Bekendtgørelse nr af 11. december I den forbindelse blev der indført producentansvar på batterier, og Stena Miljø har siden årsskiftet været ansvarlig for den kollektive indsamling og efterfølgende behandling af alle batterier i Danmark. Ved Bekendtgørelsens ikrafttræden blev det forbudt at bortskaffe udtjente batterier og akkumulatorer ved deponering eller forbrænding. Dette gjorde det muligt og rentabelt for Stena Miljø at samarbejde med europæiske oparbejdningsvirksomheder om genanvendelse af batterier, og derfor kan Stena Miljø i dag tilbyde genanvendelse på alle typer af batterier. Stena Miljø har i forvejen en identisk opgave med indsamling og behandling af alle danske lyskilder (lysstofrør og energisparepærer) fra bl.a. genbrugspladser i hele landet, og afhenter altså nu ligeledes batterierne fra de samme genbrugspladser. Affaldsmængden har i perioden været stigende - både mængden af affald modtaget i virksomhedens to filialer og mængden af affald, der kører direkte til slutbehandlere. Især skal det bemærkes, at den indkørte mængde af affald til Brøndby-afdelingen er steget med ca. 30 %. Dette er bl.a. på grund af nye samarbejdsaftaler, men også et resultat af stor fokus på at tilbyde kunderne helhedsløsninger. Helhedsløsningerne er baseret på et tæt samarbejde med vores søsterselskaber Stena Jern & Metal, Stena Averhoff og Stena Technoworld. Ved en helhedsløsning tilbydes kunden, at Stena afhenter alle typer af affald alt fra papir, pap samt farligt affald og elektronikskrot til jern og metal, samt øvrigt virksomhedsaffald. Helhedsløsningerne er baseret på Stenas brede know how og har desuden en miljømæssig gevinst, idet Stena så vidt muligt afhenter flere typer affald samtidigt hos samme kunde, og dermed igen begrænser transporten til og fra kunden. I blev en del af virksomhedens miljø- og arbejdsmiljømålsætninger helt eller delvist nået. For at opnå endnu bedre resultater for den kommende periode er der fremadrettet lagt op til, at målsætningerne nås gennem projektorienterede forløb (heriblandt målsætninger for reduktion af virksomhedens elforbrug og dieselforbrug), for derigennem bedre at kunne synliggøre og dokumentere løbende forbedringer. Selvom målsætningen for for registrering af nærved ulykker blev nået, vil der fortsat i de kommende år være øget fokus på registrering og opfølgning af nærved ulykker og ulykker, sådan at medarbejderne fortsat sikres et sundt og godt arbejdsmiljø. I november 2008 blev afdelingen i Vissenbjerg recertificeret (3 års gennemgang) på arbejdsmiljø (DS/OHSAS 18001:2008), og der blev gennemført opfølgende audit på miljøområdet (DS/EN ISO 14001:2004) samt gennemført EMAS-verifikation. Der er udført præaudit på både miljø- og arbejdsmiljøområdet i Brøndby-afdelingen i september 2008, og der gennemføres certificerende audit i foråret Arbejdsmiljødata i denne redegørelse er ikke omfattet af EMAS-verifikationen. Næste miljøredegørelse vil foreligge i december Vissenbjerg den 17. november 2009 Jakob Kristensen Admin. direktør 6 Indledning

7 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7

8 Stena Miljøs miljø- og arbejdsmiljøpolitik bygger på Stena Metall Koncernens tre værdier: Enkelt, trygt og udviklende Vores miljø- og sikkerhedsarbejde har til formål at: forbedre miljø- og arbejdsmiljøforholdene i forbindelse med vores egne aktiviteter påvirke vores samarbejdspartneres miljø- og sikkerhedsindsats bidrage med dokumentation og værktøjer, som på en enkel måde understøtter vores kunders miljø- og sikkerhedsarbejde Alle medarbejdere i Stena Miljø har et medansvar for, at virksomhedens politikker efterkommes sådan, at der sker en konstant udvikling af virksomheden og dens medarbejdere mod et renere og mere trygt miljø. Stena Miljøs ledelse har et særligt ansvar for at fastholde og sikre en løbende udvikling på miljøog arbejdsmiljøområdet. Stena Miljø s indsats Kunder Egen aktivitet Affaldsbehandlere 8 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik

9 På baggrund heraf forpligter vi os til at: håndtere farligt affald trygt under stadigt større miljø- og arbejdsmiljømæssige hensyn - fra indsamling til bortskaffelse sætte særlig fokus på områderne ergonomi, kemisk påvirkning, psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser udvikle medarbejdernes evne til at arbejde i overensstemmelse med miljø- og arbejdsmiljøpolitikken gennem motivation og uddannelse dokumentere, hvad der sker med affaldet såvel hos Stena Miljø som hos vores samarbejdspartnere. Vi skal blandt andet kunne dokumentere over for alle vores interessenter, at affaldet bliver bortskaffet under miljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold levere ydelser, der gør det enkelt for vores kunder at overholde den lovgivning, som er relateret til håndtering af farligt affald gøre vores miljø- og arbejdsmiljøarbejde så relevant som muligt for vores kunder med henblik på at fremme deres egen indsats og mulighed for forbedringer arbejde hen imod størst mulig genanvendelse af farligt affald overholde den til enhver tid gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet Ledelsessystemet er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret, herunder i henhold til bekendtgørelse nr. 87. Virksomheden er desuden registreret i EU s miljøstyrings- og revisionsordning EMAS. Vi har altså beviserne: DS/EN ISO 14001: for godt miljø DS/OHSAS 18001: for godt arbejdsmiljø EMAS - for god miljøredegørelse Dette er alt sammen med til at skærpe vores evne til at håndtere farligt affald på den rigtige måde, og det er samtidig noget, vi er stolte af i dagligdagen. Stenas Miljø har været miljøcertificeret siden 2002 og EMAS registreret siden 1999, og denne miljøredegørelse er den 12. miljøredegørelse, som udarbejdes under EMAS. Stena Miljø blev tildelt DS/OHSAS certifikatet, herunder bekendtgørelse nr. 87, i januar Transportområdet var i første omgang ikke med under certifikatet, men det er det kommet fra januar Det betyder, at hele afdelingen i Vissenbjerg er omfattet af certifikatet. Vi forventer, at afdelingen i Brøndby bliver omfattet af de samme tre certificeringsområder i den kommende periode. Ledelsessystemet bygger på de overordnede principper, som er defineret i miljø- og arbejdsmiljøpolitikken. Disse principper er konkretiseret i form af miljøog arbejdsmiljømål, som vi hvert år arbejder ud fra. Det daglige arbejde understøttes af procedurer og instruktioner, som er medarbejdernes værktøjer til at sikre, at myndighedskrav og de krav, som virksomheden selv stiller, bliver overholdt. Medarbejderne er derfor en væsentlig forudsætning for, at systemet opdateres, og at det er operationelt i dagligdagen. Procedurer og instruktioner er iøvrigt med til at opretholde de resultater, som vi har opnået de foregående år. Sikkerhedsorganisationen har gennem sikkerhedsmøder været inddraget i fastsættelsen af mål og konkrete handlinger, samt opfølgning på allerede fastlagte mål. Nærved ulykker og ulykker er blevet drøftet på de fire årlige informationsmøder. Ledelsessystemet er nærmere beskrevet i Miljø- og sikkerhedshåndbogen, som ligger elektronisk på virksomhedens fællesdrev og fysisk i en mappe, der står i kantinen. Arbejdsmiljødata i denne redegørelse er ikke omfattet af EMAS-verifikationen. Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 9

10 10 Fokus på miljø og sikkerhed Fokus på miljø og sikkerhed

11 Trivsel Hvert andet år gennemføres der blandt alle medarbejdere i Stena Metall koncernen en tilfredshedsundersøgelse, Stena Voice. Den sidste undersøgelse blev gennemført i foråret 2008, og den næste bliver gennemført i foråret Undersøgelsen giver den enkelte medarbejder mulighed for at påpege, hvor i virksomheden, medarbejderen mener, der kan ske forbedringer, og hvor i virksomheden det går tilfredsstillende. Undersøgelsen fra 2008 viste overordnet en stor tilfredshed med forholdene i virksomheden. Medarbejderne gav bl.a. udtryk for, at der var sket forbedringer inden for områder som samarbejde og arbejdsmiljø. Resultatet af næste Stena Voice vil blive kommenteret i virksomhedens miljøredegørelse for Fravær Fraværet i Stena Miljø lå på 5,0 % i , hvilket er lidt højere end sidste periodes 4,7 %. Fraværet dækker almindelig sygdom (inkl. barns sygdom), arbejdsbetingede lidelser og ulykker. Fraværet er dog stadig højt sammenlignet med den seneste fraværsstatistik fra Dansk Arbejdsgiverforening, hvor det ligger på 4,3 %. Nedbringelse af sygefravær for produktionsmedarbejdere og chauffører er fortsat fokusområde for Arbejdsulykker Arbejdsulykker og nærved ulykker opgøres løbende i virksomheden. Arbejdsulykker opdeles i ulykker med og uden efterfølgende fravær. Periodens registreringer fremgår af figuren Arbejdsulykker. Antallet af ulykker er faldet i sammenlignet med året før. Det skal særligt bemærkes, at antallet af ulykker med efterfølgende fravær næsten er halveret. Antallet af medarbejdere har været konstant i perioden, nemlig 54, hvilket er det samme som for sidste periode. For at få et mere sammenligneligt billede af antallet af arbejdsulykker beregnes antallet af ulykker pr arbejdstimer (ulykkesfrekvensen). Ved beregning heraf ses, at tallet er reduceret fra 56 i til 44 i Sammenlignes arbejdsulykkerne med den seneste statistik fra Dansk Arbejdsgiverforening (Personale 2008, baseret på 2007), hvor ulykkesfrekvensen er 25,1 ulykker pr arbejdstimer, ligger Stena Miljø stadig højere end gennemsnittet. Arbejdsulykker Antal ulykker Ulykker med fravær pr. 1 mill. arbejdstimer Ulykker med fravær Ulykker Antal ulykker med fravær pr. 1 mill. arbejdstimer Kildedata: Miljøstyringssystem og timeregistrering. Fokus på miljø og sikkerhed 11

12 Nedbringelse af arbejdsulykker og fravær vil være et fokusområde de næste tre år i koncernen, og der vil blive stillet særligt skarpt på registrering af nærved ulykker. De opsatte mål og konkrete handlingsplaner fremgår under afsnittet miljø- og arbejdsmiljømål Miljøgodkendelser og tilsyn Brøndby Brøndby Kommune har ikke gennemført tilsyn i perioden , og der er ikke sket ændringer i forhold til eksisterende miljøgodkendelser. Vi har i de senere år registreret nærved ulykker med det formål at forebygge ulykker. I blev der registeret 48 nærved ulykker og sammenholdt med sidste periode, hvor der blev registeret otte nærved ulykker, har større fokus på registrering af nærved ulykkerne øget bevidstheden hos medarbejdere og sikkerhedsrepræsentanter om vigtigheden af registreringen af nærved ulykkerne. Ulykkesfraværet er et udtryk for fraværstimer pr arbejdstimer, der giver udtryk for alvorligheden af ulykkerne. Ulykkesfraværet lå i på 4,5 fraværstimer pr arbejdstimer og er altså steget i sidste periode. Sammenlignes dette med statistikken fra Dansk Arbejdsgiverforening (3,0 fraværstimer pr arbejdstimer) ses det, at vi fortsat ligger over gennemsnittet. Vissenbjerg Assens Kommune har i juni 2009 gennemført miljøtilsyn i virksomheden. Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger fra tilsynsmyndigheden. Der er ikke sket ændringer i forhold til eksisterende miljøgodkendelser. Klager Stena Miljø har ikke modtaget klager over aktiviteter i perioden. Brøndby Kommune rettede i sidste periode henvendelse til Stena pga. en klage over trafikstøj i forbindelse med Stenas samlede aktiviteter i Brøndby (Stena Miljø, Stena Averhoff og Stena Technoworld). Stena Miljø har oplyst kommunen om de aktuelle transportforhold, herunder antallet af transporter til og fra virksomheden. Transportaktiviteterne overskrider ikke de rammer, der ligger for aktiviteter i miljøgodkendelsen, og kommunen har vurderet, at der ikke er belæg for at arbejde videre med støjklagen. Miljøuheld og driftsforstyrrelser Miljøuheld, driftsforstyrrelser og andre uønskede hændelser registreres på lige fod med nærved ulykker og arbejdsulykker. Kildedata: Miljøstyringssystem og timeregistrering. I det følgende benævnes miljøuheld, driftsforstyrrelser og andre uønskede hændelser samlet som hændelser. Interne hændelser er hændelser, der foregår i Vissenbjerg og/eller Brøndby, mens eksterne hændelser typisk sker hos en kunde eller en slutmodtager med baggrund i vores aktivitet. 12 Fokus på miljø og sikkerhed

13 Hændelser internt Hændelser eksternt Interne hændelser I to tilfælde var der tale om mindre brande. I det ene tilfælde opstod der brand i en kasse med akkumulatorer. Batterierne var stablet således, at polerne havde berørt hinanden, og derfor var der sket en kortslutning - med varmeudvikling og brand til følge. Hændelsen har medført indgangskontrol på alle akkumulatorkasser og en informationskampagne over for kunder med denne type batterier. I det andet tilfælde selvantændte filtre fra malekabiner i en affaldscontainer. Proceduren for håndtering er revurderet og ændret, så filtrene bliver fugtet, inden de sendes til forbrænding. To andre hændelser drejede sig om beholdere, hvori der var sket kemisk reaktion. Den første hændelse omhandlede et plastfad, der indeholdt ukendt miljøfarligt husholdningsaffald. Kort tid efter modtagelse af fadet i produktionen i Vissenbjerg skete en mindre eksplosion i fadet - med røgudvikling til følge. Plastfadet blev straks flyttet udendørs og beredskabet tilkaldt. I en anden hændelse var der tale om to plastfade med laboratorieaffald. Begge fade viste ved modtagelsen synlige tegn på dannelse af overtryk. Fadene blev placeret udendørs og Kemikalievagten hos Beredskabsstyrelsen blev kontaktet. Det skal i øvrigt nævnes, at betonpladsen, hvor al læsning foregår, er sikret med lukkeventil og opsamlingskapacitet, så et evt. spild fra en lastbil kan afgrænses, således at jord og grundvand ikke bliver forurenet. Eksterne hændelser Der er i perioden afleveret oxiderende affald til en udenlandsk bortskaffer, som ved modtagelsesinspektion afviste at modtage affaldet på grund af manglende godkendelse til den pågældende type affald. Affaldet blev leveret tilbage til Stena Miljø, og der er efterfølgende fulgt op på sagen med den pågældende bortskaffer og de relevante myndigheder. Affaldet bortskaffes i dag til anden godkendt modtager. Alle hændelser håndteres i henhold til Stena Miljøs miljøledelsessystem. Ved begge hændelser blev kunderne kontaktet og deres procedurer undersøgt. Desuden blev der efterfølgende rettet henvendelse til alle genbrugspladser og modtagestationer med information om korrekt pakning af ukendt miljøfarligt husholdningsaffald og laboratorieaffald. Endvidere er undervisningsmaterialet til Stenas kurser i Håndtering af farligt affald udvidet med samme informationer og en praktisk pakkeøvelse. Sidste hændelse drejede sig om spild i forbindelse med læsning af en lastbil. En jerntromle blev påkørt og lækkede en mindre mængde dieselslam i selve lastbilen. Lækagen blev stoppet og spildet straks suget op med opsugningsmateriale. Der skete ingen forurening af miljøet udenfor lastbilen. Fokus på miljø og sikkerhed 13

14 14 Status på miljø- og arbejdsmiljømål for Status på miljøog arbejdsmiljømål for

15 Miljømål Opfyldt Videreføres målet? 1. At sikre en miljømæssig korrekt affaldshåndtering fra kunde til slutbehandler. Max. 2 % af total stikprøvemængde må være fejlsorteret Nej 2. At optimere dieselforbruget for transport i egne biler. Ja samme Brændstofforbruget må max være på 16 l pr. ton transporteret affald målsætning (ref. år : 16 l pr. ton) 3. At reducere varmeforbruget (Vissenbjerg) til rumopvarmning i Ja ændret hal 1 og 2 samt vaskehal med 5 % efter regulering af graddage målsætning (ref. år : m 3 ) 4. At reducere elforbruget (Brøndby) i produktionen til belysning, Ja ændret maskinel og rumopvarmning med 25 % (ref. år : kwh) målsætning Bemærkninger til miljømål: 1. Mængden af fejlsortering i den totale stikprøvemængde var i perioden 0,6 %. I sidste periode var 1,8 % af den totale stikprøvemængde fejlsorteret. Der er dermed sket en yderligere forbedring og målet om, at max. 2 % af den totale stikprøvemængde må være fejlsorteret, er hermed opfyldt. Stikprøvekontrol, med tilbagemeldinger til kunderne om kontrollens resultat, vurderes derfor at fungere tilfredsstillende, og målet videreføres ikke. Der vil dog fortsat blive udført stikprøvekontrol, og den samlede fejlprocent vil fortsat blive vurderet årligt for at sikre en stadig tilfredsstillende sorteringskvalitet. 2. Brændstofforbruget pr. transporteret tons affald ligger i på 18 l diesel pr. tons affald - og dermed på samme niveau som i perioden Det er fortsat virksomhedens mål at reducere brændstofforbruget pr. tons transporteret affald, og derigennem også at tilgodese ønsket om mindre emission af drivhusgasser. Målet om et brændstofforbrug på max. 16 l diesel pr. tons affald videreføres derfor. 3. Varmeforbruget til rumopvarmning i produktionshallerne i Vissenbjerg (hal 1, 2 og vaskehal) er steget fra m 3 i til m 3 i , hvilket svarer til en stigning på 26 %. Tages der samtidig højde for, at graddagetallet i samme periode kun er steget med 4 %, er der således sket en uforholdsmæssig stor stigning i varmeforbruget i produktionshallerne. Betydningen af graddageantal samt forklaring på stigningen i virksomhedens varmeforbrug er omtalt i afsnittet Varmeforbrug side 27. Målet om at reducere varmeforbruget i produktionshal 1 og 2, samt i vaskehallen er dermed ikke opfyldt. Målet videreføres, da det relativt høje forbrug for ønskes reduceret. 4. I Brøndby var det målet at reducere elforbruget med 25 % i forhold til forbruget i Imidlertid er forbruget vokset fra kwh i til kwh i , hvilket svarer til en stigning på 11 %. Målet om reduktion af virksomhedens elforbrug videreføres for at opnå en mere energieffektiv produktion. Status på miljø- og arbejdsmiljømål for

16 Øvrige miljømæssige forbedringer I forbindelse med bekendtgørelse nr af 11. december 2008 blev det forbudt at bortskaffe udtjente batterier og akkumulatorer ved deponering eller forbrænding. Med undtagelse af brunsten-/alkaline batterier har Stena Miljø længe sendt batterier til genanvendelse fx nikkel-cadmium batterier og lithium-ion batterier. Med den nye bekendtgørelse blev der åbnet op for muligheden for også at sende brunsten-/alkaline batterier til genanvendelse frem for deponering. I dag sender Stena Miljø alle typer batterier til genanvendelse. Der er opstillet udstyr til videokonference i mødelokalet i Vissenbjerg. Dette har givet et ressourcemæssigt udbytte i form af et mindre brændstof- og tidsforbrug ved transport til møder, da en lang række møder nu afholdes via videokonference. Miljø- og arbejdsmiljømål Opfyldt Videreføres målet? 5. At implementere miljø- og arbejdsmiljøledelse i Brøndby Ja samme (ISO og DS/OHSAS 18001) målsætning 6. At forebygge og minimere antallet af uheld/ulykker gennem bedre Ja ændret uddannelse og træning af medarbejdere, samt en mere enkel rapportering målsætning af nærved ulykker og ulykker. Forholdet mellem registrerede nærved ulykker / ulykker skal være mindst 5 Bemærkninger til miljø- og arbejdsmiljømål: 5. Præaudit er gennemført af DS Certificering i september 2008 og den certificerende audit forventes gennemført i foråret Målet videreføres. 6. Større fokus på vigtigheden af indrapportering af nærved ulykker og ulykker, samt en mere enkel metode til registrering af disse, har bevirket, at forholdet mellem registrerede nærved ulykker og ulykker ligger på 4,8. Der er således i indrapporteret 48 nærved ulykker og 10 arbejdsulykker. Herved anses målet om 5 registrerede nærved ulykker pr. registreret arbejdsulykke som opfyldt. Der vil være en øget fokus på nærved ulykker i virksomheden, og målet videreføres. Arbejdsmiljømål Opfyldt Videreføres målet? 7. At nedsætte de ergonomiske belastninger ved chaufførernes håndtering Ja ændret af affald målsætning 8. At sikre god trivsel blandt medarbejdere (psykisk arbejdsmiljø) Ja ændret og nedsætte medarbejdernes sygefravær med 20 % i produktionen målsætning (ref. år : 6,8 %) og 30 % hos chaufførerne (ref. år : 6,9 %) 9. At øge medarbejdernes bevidsthed om forebyggelse af støjskader Nej 16 Status på miljø- og arbejdsmiljømål for

17 Bemærkninger til arbejdsmiljømål: 7. Der følges løbende op på de registreringer, som chaufførerne har foretaget hos kunder med dårlige adgangs- og håndteringsforhold. Dette gøres bl.a. på de kvartalsvise chaufførmøder. Temaarrangement om ergonomi for chauffører afholdes d. 11. november 2009, og målet videreføres derfor. 8. Sygefraværet er steget for både chauffører og produktionsmedarbejdere. For chauffører ligger sygefraværet nu på 7,3 % mod 6,9 % i , mens sygefraværet for produktionsmedarbejderne ligger på 7,0 % mod 6,8 % sidste år. Årsagen til det forholdsvise høje sygefravær er bl.a. ikke-arbejdsrelateret langtidssygdom hos enkelte medarbejdere. Målet om at reducere sygefraværet hos chauffører og produktionsmedarbejdere er dermed ikke opfyldt. Der er nedsat en projektgruppe i virksomheden, der arbejder på tiltag til reduktion af sygefraværet, og målsætningen videreføres i ændret form. 9. I efteråret 2008 var der fokus på støj og forebyggelse af høreskader. I samarbejde med søsterselskaberne Stena Jern & Metal og Stena Averhoff blev der udarbejdet en informationsfolder om forebyggelse af høreskader og vejledning i brug af høreværn. For interesserede produktionsmedarbejdere og medlemmer af sikkerhedsorganisationen var der mulighed for at deltage i opfølgende temamøder omkring støj, hvor folderens indhold blev uddybet. Desuden fik alle medarbejdere, der arbejder ved støjende arbejdsprocesser, tilbudt en høreundersøgelse, hvilket en del medarbejdere tog imod. Medarbejderne har vist stor interesse i møderne og undersøgelserne, og forløbet har bevirket en mere bevidst brug af høreværn hos medarbejderne. Øvrige arbejdsmiljømæssige forbedringer Ud over de initiativer, der nævnes under målene, er der gennemført en række andre tiltag til forbedring af arbejdsmiljøforholdene: I efteråret 2008 blev der implementeret kemikaliestyring i Brøndby. Alle anvendte kemiprodukter er registreret i virksomhedens ledelsessystem, herunder tilhørende sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger. I forbindelse med harmonisering af Stena selskaberne i Danmark er der udarbejdet en fælles personalehåndbog. Personalehåndbogen indeholder beskrivelser af gældende regler og praksis, og alle medarbejdere har mulighed for at holde sig informeret om disse i håndbogen, der bl.a. er tilgængelig på koncernens intranet. På intranettet har medarbejdere som noget nyt desuden mulighed for at hente nyttige informationer fra personaleafdelingen, heriblandt firmaaftaler og kursuskataloger o.a. Desuden har medarbejdere i Stena koncernen mulighed for at læse nyt fra Stena i medarbejderavisen Indsigt. Ved lyskildehåndteringen er der indrettet sluserum til medarbejdere til/fra lyskildehåndteringen for at forbedre hygiejnen i forbindelse med håndteringen af det kviksølvholdige materiale. Crecea har i sommeren 2009 foretaget støjmåling i lyskildehåndteringen. Målingerne viste en støjbelastning for to ansatte i lyskildehåndteringen på 87 og 91 db(a). Som opfølgning herpå pågår der støjdæmpende tiltag for at reducere støjbelastningen til et niveau under Arbejdstilsynets grænseværdi på 85 db(a). Status på miljø- og arbejdsmiljømål for

18 18 Miljø- og arbejdsmiljømål for Miljø- og arbejdsmiljømål for

19 MILJØ At gennemføre projekter, der reducerer varmeforbruget i Vissenbjerg Mål: At reducere varmeforbruget til rumopvarmning i produktionshallerne med 20 % efter regulering af graddage (ref. år : m 3 ) Virkemidler: I projekterne bør bl.a. indgå overvejelser om følgende: A) Styring af varmeforbrug i vaskehal B) Mindre trafik gennem port til hal 1 ændrede lagerforhold Ansvarlig + Tidsfrist: Produktionschef: At gennemføre projekter, der reducerer elforbruget i produktionsafdelingerne i Vissenbjerg og Brøndby, og derigennem nedsætte virksomhedens CO 2 -emission Mål: At reducere elforbruget brugt til produktion med minimum: Vissenbjerg: 15 % (ref. år : kwh) Brøndby: 20 % (ref. år : kwh) Virkemidler: I projekterne bør bl.a. indgå overvejelser om følgende: A) Vissenbjerg: Ventilationstidsrum og lysregulering B) Brøndby: Afkobling af punktopvarmning i produktionshallen samt reduktion af elvarme i toiletbygning C) Brøndby: Belysningsregulering (evt. opsætning af lysdæmpning) D) Brøndby: Undersøgelse af elforbrug i vaskeanlæg Ansvarlig + Tidsfrist: Produktionschef: At begrænse dieselforbruget for transport i egne lastbiler og derigennem nedsætte virksomhedens CO 2 -emission Mål: Brændstofforbruget skal være på max 16 L pr. ton transporteret affald i (ref.år : 16 L pr. ton behandlet affald) Virkemidler: A) Der opsættes udstyr på virksomheden i Vissenbjerg til tjek af dæktryk og chaufførerne informeres om vigtigheden af korrekt dæktryk på bilerne B) Fra efteråret 2009 starter den lovpligtige, obligatoriske efteruddannelse af godschauffører. I dette kursus indgår bl.a. energirigtig kørsel Ansvarlig + Tidsfrist: A) Produktionschef: B) Kørselsleder (tilmelding): løbende i At øge genbrug/recirkulering af emballage før bortskaffelse Mål: Større genbrug/recirkulering af plastemballage (fx spændelågsfade, tromler, palletanke) Miljø- og arbejdsmiljømål for

20 Virkemidler: I projekterne bør bl.a. indgå overvejelser om følgende: A) Mulighed for omhældning til større emballager/bulk B) Bedre logistik/organisering af emballagelager C) Større fokus på bortskaffelsesmetode afhængig af affaldsart Ansvarlig + Tidsfrist: Direktør: At begrænse transport/flytning af affald mellem afdelinger Mål: Mindre transporteret affaldsmængde mellem afdelingerne Virkemidler: A) Fortsatte overvejelser om, hvilke affaldsfraktioner der med fordel kan sendes direkte til slutbehandler, og hvilke der behøver intern flytning mellem afdelingerne B) Fortsat oplæring og instruktion af medarbejdere i Brøndby Ansvarlig + Tidsfrist: Logistikchef: MILJØ OG ARBEJDSMILJØ Implementering af miljø- og arbejdsmiljøledelse Mål: ISO og DS/OHSAS certificering i Brøndby Virkemidler: Udarbejde risikovurderinger, procedurer, instruktioner og skemaer til arbejds funktioner i Brøndby, samt uddannelse af personale Ansvarlig + Tidsfrist: Miljøchef: Minimere og forebygge uheld/ulykker Mål: At reducere antallet af ulykker med 80 % over de næste 3 år, samt at forholdet mellem registrerede nærved ulykker/ulykker skal være min. 10 i Virkemidler: A) Samarbejde med eksternt konsulentfirma omkring sikkerhed herunder forebyggelse af ulykker B) Fortsat enkel metode til registrering af nærved ulykker samt bedre synlighed af det registrerede information og opfølgning til medarbejderne Ansvarlig + Tidsfrist: A) Miljøchef: B) Miljøchef: At opnå større medarbejderinddragelse i virksomhedens miljø- og arbejdsmiljø-forbedringsforslag Mål: Gennem øget medarbejderinddragelse skal der opnås større miljø- og arbejdsmiljøfokus i virksomheden. Oprettelse af en forbedringsforslagsdatabase Virkemidler: Igangsættelse af initiativer, der engagerer medarbejderne og sikrer deres medansvar. Forbedringsforslagene opsamles i en forbedringsforslagsdatabase Ansvarlig + Tidsfrist: Miljøchef: Miljø- og arbejdsmiljømål for

21 ARBEJDSMILJØ Nedsætte de ergonomiske belastninger for chaufførerne Mål: Minimere belastningen for chaufførerne ved håndtering af emballage, herunder 25 L dunke Virkemidler: A) Senest 14 dage efter chaufførens indrapportering om kundens mangelfulde forhold, skal chaufføren have en tilbagemelding/opfølgning på rapporteringen B) Afholdelse af temaarrangement om ergonomi for chauffører Ansvarlig + Tidsfrist: A) Kørselsleder og Filialleder: B) Logistikchef: Sikre god trivsel blandt medarbejdere (psykisk arbejdsmiljø) og reduktion af sygefraværet Mål: Reduktion af virksomhedens totale sygefravær med 15 % (ref. år : 5 %) Virkemidler: A) Nedsættelse af en projektgruppe, der opstiller handlingsplan og evt. delmål B) Afholdelse af trivselssamtaler Ansvarlig + Tidsfrist: A) Miljøchef: B) Kørselsleder og produktionschef: Vejledning om forebyggelse af høreskader og brug af høreværn Miljø- og arbejdsmiljømål for

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Baggrund Notatet er udarbejdet som en del af projektet Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald.

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Emballage katalog Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Indholdsfortegnelse Plast- og jernfade og tromler S.2 Pakkepulver og

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning Miljøredegørelse for LOTRA A/S Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006 LOTRA den grønne løsning Indholdsfortegnelse: 1. Forord:...1 2. Stamdata:...2 3. Virksomhedsbeskrivelse:...3 3.1. Organisationsdiagram:...3

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Affaldsdata- systemet 2. Affaldsdatasystemet (kap 13) Oplysninger fra 2010 skal indberettes til Affaldsdatasystemet. Kan indberettes fra april 2010. Affaldsdatasystemet

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse helt enkelt

Arbejdsmiljøledelse helt enkelt Arbejdsmiljøledelse helt enkelt Gitte Goldschmidt Goldschmidt Rise and Shine i/s gg@riseandshine.dk Tel 20 77 79 36 Gitte Goldschmidt Civilingeniør Organisationskonsulent Capacent (KPMG) ti år Leder fire

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA:

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA: Miljøredegørelse for IDA i 2005 Redegørelse beskriver opnåede resultater og arbejdet med miljø i forhold til den Grønne Nøgle hotel og restaurantbranchens miljøordning og den internationale miljø standard

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere