Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3"

Transkript

1 Miljøredegørelse Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009

2

3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet 9 Fokus på miljø og sikkerhed 10 Trivsel 11 Fravær 11 Arbejdsulykker 11 Miljøgodkendelser og tilsyn 12 Klager 12 Miljøuheld og driftsforstyrrelser 12 Status på miljø- og arbejdsmiljømål for Miljø- og arbejdsmiljømål for Miljøforhold 22 Nøgletal 24 Affaldsmængder 24 Affaldshåndtering 25 Dieselforbrug 25 Elforbrug 26 Vandforbrug 27 Varmeforbrug 27 Affald fra egen produktion 28 Emissioner 28 Støj, støv og lugt 29 Virksomhedsdata 30 Indholdsfortegnelse 3

4 Virksomhedsprofil Stena Miljø A/S blev grundlagt i Vi er en landsdækkende virksomhed, der indsamler og behandler farligt affald. Vi omlaster endvidere en lang række affaldstyper, som sendes til viderebehandling hos eksterne affaldsbehandlere, såvel danske som udenlandske. Vores kunder er både offentlige og private virksomheder. Hovedkontoret ligger i Vissenbjerg på Fyn, og virksomheden har desuden en afdeling i Brøndby til modtagelse, mellemlagring og behandling af farligt affald i lighed med afdelingen i Vissenbjerg. I perioden beskæftigede virksomheden i gennemsnit 54 personer. Stena Miljø er en del af den svenske Stena Metall koncern og har været det siden Stena Miljøs forretningsområder Vi rådgiver om farligt affald og transport af farligt gods Vi leverer opmærkede affaldsbeholdere og containere Vi afhenter og bearbejder farligt affald Vi rapporterer til alle nødvendige myndigheder Vi underviser i håndtering af farligt affald Med andre ord: Vi gør det enkelt og trygt for kunderne at håndtere deres farlige affald miljørigtigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. 4 Virksomhedsprofil

5 Indledning Indledning 5

6 Den 1. januar 2009 trådte der nye regler i kraft for indsamling og behandling af batterier og akkumulatorer ved Bekendtgørelse nr af 11. december I den forbindelse blev der indført producentansvar på batterier, og Stena Miljø har siden årsskiftet været ansvarlig for den kollektive indsamling og efterfølgende behandling af alle batterier i Danmark. Ved Bekendtgørelsens ikrafttræden blev det forbudt at bortskaffe udtjente batterier og akkumulatorer ved deponering eller forbrænding. Dette gjorde det muligt og rentabelt for Stena Miljø at samarbejde med europæiske oparbejdningsvirksomheder om genanvendelse af batterier, og derfor kan Stena Miljø i dag tilbyde genanvendelse på alle typer af batterier. Stena Miljø har i forvejen en identisk opgave med indsamling og behandling af alle danske lyskilder (lysstofrør og energisparepærer) fra bl.a. genbrugspladser i hele landet, og afhenter altså nu ligeledes batterierne fra de samme genbrugspladser. Affaldsmængden har i perioden været stigende - både mængden af affald modtaget i virksomhedens to filialer og mængden af affald, der kører direkte til slutbehandlere. Især skal det bemærkes, at den indkørte mængde af affald til Brøndby-afdelingen er steget med ca. 30 %. Dette er bl.a. på grund af nye samarbejdsaftaler, men også et resultat af stor fokus på at tilbyde kunderne helhedsløsninger. Helhedsløsningerne er baseret på et tæt samarbejde med vores søsterselskaber Stena Jern & Metal, Stena Averhoff og Stena Technoworld. Ved en helhedsløsning tilbydes kunden, at Stena afhenter alle typer af affald alt fra papir, pap samt farligt affald og elektronikskrot til jern og metal, samt øvrigt virksomhedsaffald. Helhedsløsningerne er baseret på Stenas brede know how og har desuden en miljømæssig gevinst, idet Stena så vidt muligt afhenter flere typer affald samtidigt hos samme kunde, og dermed igen begrænser transporten til og fra kunden. I blev en del af virksomhedens miljø- og arbejdsmiljømålsætninger helt eller delvist nået. For at opnå endnu bedre resultater for den kommende periode er der fremadrettet lagt op til, at målsætningerne nås gennem projektorienterede forløb (heriblandt målsætninger for reduktion af virksomhedens elforbrug og dieselforbrug), for derigennem bedre at kunne synliggøre og dokumentere løbende forbedringer. Selvom målsætningen for for registrering af nærved ulykker blev nået, vil der fortsat i de kommende år være øget fokus på registrering og opfølgning af nærved ulykker og ulykker, sådan at medarbejderne fortsat sikres et sundt og godt arbejdsmiljø. I november 2008 blev afdelingen i Vissenbjerg recertificeret (3 års gennemgang) på arbejdsmiljø (DS/OHSAS 18001:2008), og der blev gennemført opfølgende audit på miljøområdet (DS/EN ISO 14001:2004) samt gennemført EMAS-verifikation. Der er udført præaudit på både miljø- og arbejdsmiljøområdet i Brøndby-afdelingen i september 2008, og der gennemføres certificerende audit i foråret Arbejdsmiljødata i denne redegørelse er ikke omfattet af EMAS-verifikationen. Næste miljøredegørelse vil foreligge i december Vissenbjerg den 17. november 2009 Jakob Kristensen Admin. direktør 6 Indledning

7 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7

8 Stena Miljøs miljø- og arbejdsmiljøpolitik bygger på Stena Metall Koncernens tre værdier: Enkelt, trygt og udviklende Vores miljø- og sikkerhedsarbejde har til formål at: forbedre miljø- og arbejdsmiljøforholdene i forbindelse med vores egne aktiviteter påvirke vores samarbejdspartneres miljø- og sikkerhedsindsats bidrage med dokumentation og værktøjer, som på en enkel måde understøtter vores kunders miljø- og sikkerhedsarbejde Alle medarbejdere i Stena Miljø har et medansvar for, at virksomhedens politikker efterkommes sådan, at der sker en konstant udvikling af virksomheden og dens medarbejdere mod et renere og mere trygt miljø. Stena Miljøs ledelse har et særligt ansvar for at fastholde og sikre en løbende udvikling på miljøog arbejdsmiljøområdet. Stena Miljø s indsats Kunder Egen aktivitet Affaldsbehandlere 8 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik

9 På baggrund heraf forpligter vi os til at: håndtere farligt affald trygt under stadigt større miljø- og arbejdsmiljømæssige hensyn - fra indsamling til bortskaffelse sætte særlig fokus på områderne ergonomi, kemisk påvirkning, psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser udvikle medarbejdernes evne til at arbejde i overensstemmelse med miljø- og arbejdsmiljøpolitikken gennem motivation og uddannelse dokumentere, hvad der sker med affaldet såvel hos Stena Miljø som hos vores samarbejdspartnere. Vi skal blandt andet kunne dokumentere over for alle vores interessenter, at affaldet bliver bortskaffet under miljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold levere ydelser, der gør det enkelt for vores kunder at overholde den lovgivning, som er relateret til håndtering af farligt affald gøre vores miljø- og arbejdsmiljøarbejde så relevant som muligt for vores kunder med henblik på at fremme deres egen indsats og mulighed for forbedringer arbejde hen imod størst mulig genanvendelse af farligt affald overholde den til enhver tid gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet Ledelsessystemet er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret, herunder i henhold til bekendtgørelse nr. 87. Virksomheden er desuden registreret i EU s miljøstyrings- og revisionsordning EMAS. Vi har altså beviserne: DS/EN ISO 14001: for godt miljø DS/OHSAS 18001: for godt arbejdsmiljø EMAS - for god miljøredegørelse Dette er alt sammen med til at skærpe vores evne til at håndtere farligt affald på den rigtige måde, og det er samtidig noget, vi er stolte af i dagligdagen. Stenas Miljø har været miljøcertificeret siden 2002 og EMAS registreret siden 1999, og denne miljøredegørelse er den 12. miljøredegørelse, som udarbejdes under EMAS. Stena Miljø blev tildelt DS/OHSAS certifikatet, herunder bekendtgørelse nr. 87, i januar Transportområdet var i første omgang ikke med under certifikatet, men det er det kommet fra januar Det betyder, at hele afdelingen i Vissenbjerg er omfattet af certifikatet. Vi forventer, at afdelingen i Brøndby bliver omfattet af de samme tre certificeringsområder i den kommende periode. Ledelsessystemet bygger på de overordnede principper, som er defineret i miljø- og arbejdsmiljøpolitikken. Disse principper er konkretiseret i form af miljøog arbejdsmiljømål, som vi hvert år arbejder ud fra. Det daglige arbejde understøttes af procedurer og instruktioner, som er medarbejdernes værktøjer til at sikre, at myndighedskrav og de krav, som virksomheden selv stiller, bliver overholdt. Medarbejderne er derfor en væsentlig forudsætning for, at systemet opdateres, og at det er operationelt i dagligdagen. Procedurer og instruktioner er iøvrigt med til at opretholde de resultater, som vi har opnået de foregående år. Sikkerhedsorganisationen har gennem sikkerhedsmøder været inddraget i fastsættelsen af mål og konkrete handlinger, samt opfølgning på allerede fastlagte mål. Nærved ulykker og ulykker er blevet drøftet på de fire årlige informationsmøder. Ledelsessystemet er nærmere beskrevet i Miljø- og sikkerhedshåndbogen, som ligger elektronisk på virksomhedens fællesdrev og fysisk i en mappe, der står i kantinen. Arbejdsmiljødata i denne redegørelse er ikke omfattet af EMAS-verifikationen. Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 9

10 10 Fokus på miljø og sikkerhed Fokus på miljø og sikkerhed

11 Trivsel Hvert andet år gennemføres der blandt alle medarbejdere i Stena Metall koncernen en tilfredshedsundersøgelse, Stena Voice. Den sidste undersøgelse blev gennemført i foråret 2008, og den næste bliver gennemført i foråret Undersøgelsen giver den enkelte medarbejder mulighed for at påpege, hvor i virksomheden, medarbejderen mener, der kan ske forbedringer, og hvor i virksomheden det går tilfredsstillende. Undersøgelsen fra 2008 viste overordnet en stor tilfredshed med forholdene i virksomheden. Medarbejderne gav bl.a. udtryk for, at der var sket forbedringer inden for områder som samarbejde og arbejdsmiljø. Resultatet af næste Stena Voice vil blive kommenteret i virksomhedens miljøredegørelse for Fravær Fraværet i Stena Miljø lå på 5,0 % i , hvilket er lidt højere end sidste periodes 4,7 %. Fraværet dækker almindelig sygdom (inkl. barns sygdom), arbejdsbetingede lidelser og ulykker. Fraværet er dog stadig højt sammenlignet med den seneste fraværsstatistik fra Dansk Arbejdsgiverforening, hvor det ligger på 4,3 %. Nedbringelse af sygefravær for produktionsmedarbejdere og chauffører er fortsat fokusområde for Arbejdsulykker Arbejdsulykker og nærved ulykker opgøres løbende i virksomheden. Arbejdsulykker opdeles i ulykker med og uden efterfølgende fravær. Periodens registreringer fremgår af figuren Arbejdsulykker. Antallet af ulykker er faldet i sammenlignet med året før. Det skal særligt bemærkes, at antallet af ulykker med efterfølgende fravær næsten er halveret. Antallet af medarbejdere har været konstant i perioden, nemlig 54, hvilket er det samme som for sidste periode. For at få et mere sammenligneligt billede af antallet af arbejdsulykker beregnes antallet af ulykker pr arbejdstimer (ulykkesfrekvensen). Ved beregning heraf ses, at tallet er reduceret fra 56 i til 44 i Sammenlignes arbejdsulykkerne med den seneste statistik fra Dansk Arbejdsgiverforening (Personale 2008, baseret på 2007), hvor ulykkesfrekvensen er 25,1 ulykker pr arbejdstimer, ligger Stena Miljø stadig højere end gennemsnittet. Arbejdsulykker Antal ulykker Ulykker med fravær pr. 1 mill. arbejdstimer Ulykker med fravær Ulykker Antal ulykker med fravær pr. 1 mill. arbejdstimer Kildedata: Miljøstyringssystem og timeregistrering. Fokus på miljø og sikkerhed 11

12 Nedbringelse af arbejdsulykker og fravær vil være et fokusområde de næste tre år i koncernen, og der vil blive stillet særligt skarpt på registrering af nærved ulykker. De opsatte mål og konkrete handlingsplaner fremgår under afsnittet miljø- og arbejdsmiljømål Miljøgodkendelser og tilsyn Brøndby Brøndby Kommune har ikke gennemført tilsyn i perioden , og der er ikke sket ændringer i forhold til eksisterende miljøgodkendelser. Vi har i de senere år registreret nærved ulykker med det formål at forebygge ulykker. I blev der registeret 48 nærved ulykker og sammenholdt med sidste periode, hvor der blev registeret otte nærved ulykker, har større fokus på registrering af nærved ulykkerne øget bevidstheden hos medarbejdere og sikkerhedsrepræsentanter om vigtigheden af registreringen af nærved ulykkerne. Ulykkesfraværet er et udtryk for fraværstimer pr arbejdstimer, der giver udtryk for alvorligheden af ulykkerne. Ulykkesfraværet lå i på 4,5 fraværstimer pr arbejdstimer og er altså steget i sidste periode. Sammenlignes dette med statistikken fra Dansk Arbejdsgiverforening (3,0 fraværstimer pr arbejdstimer) ses det, at vi fortsat ligger over gennemsnittet. Vissenbjerg Assens Kommune har i juni 2009 gennemført miljøtilsyn i virksomheden. Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger fra tilsynsmyndigheden. Der er ikke sket ændringer i forhold til eksisterende miljøgodkendelser. Klager Stena Miljø har ikke modtaget klager over aktiviteter i perioden. Brøndby Kommune rettede i sidste periode henvendelse til Stena pga. en klage over trafikstøj i forbindelse med Stenas samlede aktiviteter i Brøndby (Stena Miljø, Stena Averhoff og Stena Technoworld). Stena Miljø har oplyst kommunen om de aktuelle transportforhold, herunder antallet af transporter til og fra virksomheden. Transportaktiviteterne overskrider ikke de rammer, der ligger for aktiviteter i miljøgodkendelsen, og kommunen har vurderet, at der ikke er belæg for at arbejde videre med støjklagen. Miljøuheld og driftsforstyrrelser Miljøuheld, driftsforstyrrelser og andre uønskede hændelser registreres på lige fod med nærved ulykker og arbejdsulykker. Kildedata: Miljøstyringssystem og timeregistrering. I det følgende benævnes miljøuheld, driftsforstyrrelser og andre uønskede hændelser samlet som hændelser. Interne hændelser er hændelser, der foregår i Vissenbjerg og/eller Brøndby, mens eksterne hændelser typisk sker hos en kunde eller en slutmodtager med baggrund i vores aktivitet. 12 Fokus på miljø og sikkerhed

13 Hændelser internt Hændelser eksternt Interne hændelser I to tilfælde var der tale om mindre brande. I det ene tilfælde opstod der brand i en kasse med akkumulatorer. Batterierne var stablet således, at polerne havde berørt hinanden, og derfor var der sket en kortslutning - med varmeudvikling og brand til følge. Hændelsen har medført indgangskontrol på alle akkumulatorkasser og en informationskampagne over for kunder med denne type batterier. I det andet tilfælde selvantændte filtre fra malekabiner i en affaldscontainer. Proceduren for håndtering er revurderet og ændret, så filtrene bliver fugtet, inden de sendes til forbrænding. To andre hændelser drejede sig om beholdere, hvori der var sket kemisk reaktion. Den første hændelse omhandlede et plastfad, der indeholdt ukendt miljøfarligt husholdningsaffald. Kort tid efter modtagelse af fadet i produktionen i Vissenbjerg skete en mindre eksplosion i fadet - med røgudvikling til følge. Plastfadet blev straks flyttet udendørs og beredskabet tilkaldt. I en anden hændelse var der tale om to plastfade med laboratorieaffald. Begge fade viste ved modtagelsen synlige tegn på dannelse af overtryk. Fadene blev placeret udendørs og Kemikalievagten hos Beredskabsstyrelsen blev kontaktet. Det skal i øvrigt nævnes, at betonpladsen, hvor al læsning foregår, er sikret med lukkeventil og opsamlingskapacitet, så et evt. spild fra en lastbil kan afgrænses, således at jord og grundvand ikke bliver forurenet. Eksterne hændelser Der er i perioden afleveret oxiderende affald til en udenlandsk bortskaffer, som ved modtagelsesinspektion afviste at modtage affaldet på grund af manglende godkendelse til den pågældende type affald. Affaldet blev leveret tilbage til Stena Miljø, og der er efterfølgende fulgt op på sagen med den pågældende bortskaffer og de relevante myndigheder. Affaldet bortskaffes i dag til anden godkendt modtager. Alle hændelser håndteres i henhold til Stena Miljøs miljøledelsessystem. Ved begge hændelser blev kunderne kontaktet og deres procedurer undersøgt. Desuden blev der efterfølgende rettet henvendelse til alle genbrugspladser og modtagestationer med information om korrekt pakning af ukendt miljøfarligt husholdningsaffald og laboratorieaffald. Endvidere er undervisningsmaterialet til Stenas kurser i Håndtering af farligt affald udvidet med samme informationer og en praktisk pakkeøvelse. Sidste hændelse drejede sig om spild i forbindelse med læsning af en lastbil. En jerntromle blev påkørt og lækkede en mindre mængde dieselslam i selve lastbilen. Lækagen blev stoppet og spildet straks suget op med opsugningsmateriale. Der skete ingen forurening af miljøet udenfor lastbilen. Fokus på miljø og sikkerhed 13

14 14 Status på miljø- og arbejdsmiljømål for Status på miljøog arbejdsmiljømål for

15 Miljømål Opfyldt Videreføres målet? 1. At sikre en miljømæssig korrekt affaldshåndtering fra kunde til slutbehandler. Max. 2 % af total stikprøvemængde må være fejlsorteret Nej 2. At optimere dieselforbruget for transport i egne biler. Ja samme Brændstofforbruget må max være på 16 l pr. ton transporteret affald målsætning (ref. år : 16 l pr. ton) 3. At reducere varmeforbruget (Vissenbjerg) til rumopvarmning i Ja ændret hal 1 og 2 samt vaskehal med 5 % efter regulering af graddage målsætning (ref. år : m 3 ) 4. At reducere elforbruget (Brøndby) i produktionen til belysning, Ja ændret maskinel og rumopvarmning med 25 % (ref. år : kwh) målsætning Bemærkninger til miljømål: 1. Mængden af fejlsortering i den totale stikprøvemængde var i perioden 0,6 %. I sidste periode var 1,8 % af den totale stikprøvemængde fejlsorteret. Der er dermed sket en yderligere forbedring og målet om, at max. 2 % af den totale stikprøvemængde må være fejlsorteret, er hermed opfyldt. Stikprøvekontrol, med tilbagemeldinger til kunderne om kontrollens resultat, vurderes derfor at fungere tilfredsstillende, og målet videreføres ikke. Der vil dog fortsat blive udført stikprøvekontrol, og den samlede fejlprocent vil fortsat blive vurderet årligt for at sikre en stadig tilfredsstillende sorteringskvalitet. 2. Brændstofforbruget pr. transporteret tons affald ligger i på 18 l diesel pr. tons affald - og dermed på samme niveau som i perioden Det er fortsat virksomhedens mål at reducere brændstofforbruget pr. tons transporteret affald, og derigennem også at tilgodese ønsket om mindre emission af drivhusgasser. Målet om et brændstofforbrug på max. 16 l diesel pr. tons affald videreføres derfor. 3. Varmeforbruget til rumopvarmning i produktionshallerne i Vissenbjerg (hal 1, 2 og vaskehal) er steget fra m 3 i til m 3 i , hvilket svarer til en stigning på 26 %. Tages der samtidig højde for, at graddagetallet i samme periode kun er steget med 4 %, er der således sket en uforholdsmæssig stor stigning i varmeforbruget i produktionshallerne. Betydningen af graddageantal samt forklaring på stigningen i virksomhedens varmeforbrug er omtalt i afsnittet Varmeforbrug side 27. Målet om at reducere varmeforbruget i produktionshal 1 og 2, samt i vaskehallen er dermed ikke opfyldt. Målet videreføres, da det relativt høje forbrug for ønskes reduceret. 4. I Brøndby var det målet at reducere elforbruget med 25 % i forhold til forbruget i Imidlertid er forbruget vokset fra kwh i til kwh i , hvilket svarer til en stigning på 11 %. Målet om reduktion af virksomhedens elforbrug videreføres for at opnå en mere energieffektiv produktion. Status på miljø- og arbejdsmiljømål for

16 Øvrige miljømæssige forbedringer I forbindelse med bekendtgørelse nr af 11. december 2008 blev det forbudt at bortskaffe udtjente batterier og akkumulatorer ved deponering eller forbrænding. Med undtagelse af brunsten-/alkaline batterier har Stena Miljø længe sendt batterier til genanvendelse fx nikkel-cadmium batterier og lithium-ion batterier. Med den nye bekendtgørelse blev der åbnet op for muligheden for også at sende brunsten-/alkaline batterier til genanvendelse frem for deponering. I dag sender Stena Miljø alle typer batterier til genanvendelse. Der er opstillet udstyr til videokonference i mødelokalet i Vissenbjerg. Dette har givet et ressourcemæssigt udbytte i form af et mindre brændstof- og tidsforbrug ved transport til møder, da en lang række møder nu afholdes via videokonference. Miljø- og arbejdsmiljømål Opfyldt Videreføres målet? 5. At implementere miljø- og arbejdsmiljøledelse i Brøndby Ja samme (ISO og DS/OHSAS 18001) målsætning 6. At forebygge og minimere antallet af uheld/ulykker gennem bedre Ja ændret uddannelse og træning af medarbejdere, samt en mere enkel rapportering målsætning af nærved ulykker og ulykker. Forholdet mellem registrerede nærved ulykker / ulykker skal være mindst 5 Bemærkninger til miljø- og arbejdsmiljømål: 5. Præaudit er gennemført af DS Certificering i september 2008 og den certificerende audit forventes gennemført i foråret Målet videreføres. 6. Større fokus på vigtigheden af indrapportering af nærved ulykker og ulykker, samt en mere enkel metode til registrering af disse, har bevirket, at forholdet mellem registrerede nærved ulykker og ulykker ligger på 4,8. Der er således i indrapporteret 48 nærved ulykker og 10 arbejdsulykker. Herved anses målet om 5 registrerede nærved ulykker pr. registreret arbejdsulykke som opfyldt. Der vil være en øget fokus på nærved ulykker i virksomheden, og målet videreføres. Arbejdsmiljømål Opfyldt Videreføres målet? 7. At nedsætte de ergonomiske belastninger ved chaufførernes håndtering Ja ændret af affald målsætning 8. At sikre god trivsel blandt medarbejdere (psykisk arbejdsmiljø) Ja ændret og nedsætte medarbejdernes sygefravær med 20 % i produktionen målsætning (ref. år : 6,8 %) og 30 % hos chaufførerne (ref. år : 6,9 %) 9. At øge medarbejdernes bevidsthed om forebyggelse af støjskader Nej 16 Status på miljø- og arbejdsmiljømål for

17 Bemærkninger til arbejdsmiljømål: 7. Der følges løbende op på de registreringer, som chaufførerne har foretaget hos kunder med dårlige adgangs- og håndteringsforhold. Dette gøres bl.a. på de kvartalsvise chaufførmøder. Temaarrangement om ergonomi for chauffører afholdes d. 11. november 2009, og målet videreføres derfor. 8. Sygefraværet er steget for både chauffører og produktionsmedarbejdere. For chauffører ligger sygefraværet nu på 7,3 % mod 6,9 % i , mens sygefraværet for produktionsmedarbejderne ligger på 7,0 % mod 6,8 % sidste år. Årsagen til det forholdsvise høje sygefravær er bl.a. ikke-arbejdsrelateret langtidssygdom hos enkelte medarbejdere. Målet om at reducere sygefraværet hos chauffører og produktionsmedarbejdere er dermed ikke opfyldt. Der er nedsat en projektgruppe i virksomheden, der arbejder på tiltag til reduktion af sygefraværet, og målsætningen videreføres i ændret form. 9. I efteråret 2008 var der fokus på støj og forebyggelse af høreskader. I samarbejde med søsterselskaberne Stena Jern & Metal og Stena Averhoff blev der udarbejdet en informationsfolder om forebyggelse af høreskader og vejledning i brug af høreværn. For interesserede produktionsmedarbejdere og medlemmer af sikkerhedsorganisationen var der mulighed for at deltage i opfølgende temamøder omkring støj, hvor folderens indhold blev uddybet. Desuden fik alle medarbejdere, der arbejder ved støjende arbejdsprocesser, tilbudt en høreundersøgelse, hvilket en del medarbejdere tog imod. Medarbejderne har vist stor interesse i møderne og undersøgelserne, og forløbet har bevirket en mere bevidst brug af høreværn hos medarbejderne. Øvrige arbejdsmiljømæssige forbedringer Ud over de initiativer, der nævnes under målene, er der gennemført en række andre tiltag til forbedring af arbejdsmiljøforholdene: I efteråret 2008 blev der implementeret kemikaliestyring i Brøndby. Alle anvendte kemiprodukter er registreret i virksomhedens ledelsessystem, herunder tilhørende sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger. I forbindelse med harmonisering af Stena selskaberne i Danmark er der udarbejdet en fælles personalehåndbog. Personalehåndbogen indeholder beskrivelser af gældende regler og praksis, og alle medarbejdere har mulighed for at holde sig informeret om disse i håndbogen, der bl.a. er tilgængelig på koncernens intranet. På intranettet har medarbejdere som noget nyt desuden mulighed for at hente nyttige informationer fra personaleafdelingen, heriblandt firmaaftaler og kursuskataloger o.a. Desuden har medarbejdere i Stena koncernen mulighed for at læse nyt fra Stena i medarbejderavisen Indsigt. Ved lyskildehåndteringen er der indrettet sluserum til medarbejdere til/fra lyskildehåndteringen for at forbedre hygiejnen i forbindelse med håndteringen af det kviksølvholdige materiale. Crecea har i sommeren 2009 foretaget støjmåling i lyskildehåndteringen. Målingerne viste en støjbelastning for to ansatte i lyskildehåndteringen på 87 og 91 db(a). Som opfølgning herpå pågår der støjdæmpende tiltag for at reducere støjbelastningen til et niveau under Arbejdstilsynets grænseværdi på 85 db(a). Status på miljø- og arbejdsmiljømål for

18 18 Miljø- og arbejdsmiljømål for Miljø- og arbejdsmiljømål for

19 MILJØ At gennemføre projekter, der reducerer varmeforbruget i Vissenbjerg Mål: At reducere varmeforbruget til rumopvarmning i produktionshallerne med 20 % efter regulering af graddage (ref. år : m 3 ) Virkemidler: I projekterne bør bl.a. indgå overvejelser om følgende: A) Styring af varmeforbrug i vaskehal B) Mindre trafik gennem port til hal 1 ændrede lagerforhold Ansvarlig + Tidsfrist: Produktionschef: At gennemføre projekter, der reducerer elforbruget i produktionsafdelingerne i Vissenbjerg og Brøndby, og derigennem nedsætte virksomhedens CO 2 -emission Mål: At reducere elforbruget brugt til produktion med minimum: Vissenbjerg: 15 % (ref. år : kwh) Brøndby: 20 % (ref. år : kwh) Virkemidler: I projekterne bør bl.a. indgå overvejelser om følgende: A) Vissenbjerg: Ventilationstidsrum og lysregulering B) Brøndby: Afkobling af punktopvarmning i produktionshallen samt reduktion af elvarme i toiletbygning C) Brøndby: Belysningsregulering (evt. opsætning af lysdæmpning) D) Brøndby: Undersøgelse af elforbrug i vaskeanlæg Ansvarlig + Tidsfrist: Produktionschef: At begrænse dieselforbruget for transport i egne lastbiler og derigennem nedsætte virksomhedens CO 2 -emission Mål: Brændstofforbruget skal være på max 16 L pr. ton transporteret affald i (ref.år : 16 L pr. ton behandlet affald) Virkemidler: A) Der opsættes udstyr på virksomheden i Vissenbjerg til tjek af dæktryk og chaufførerne informeres om vigtigheden af korrekt dæktryk på bilerne B) Fra efteråret 2009 starter den lovpligtige, obligatoriske efteruddannelse af godschauffører. I dette kursus indgår bl.a. energirigtig kørsel Ansvarlig + Tidsfrist: A) Produktionschef: B) Kørselsleder (tilmelding): løbende i At øge genbrug/recirkulering af emballage før bortskaffelse Mål: Større genbrug/recirkulering af plastemballage (fx spændelågsfade, tromler, palletanke) Miljø- og arbejdsmiljømål for

20 Virkemidler: I projekterne bør bl.a. indgå overvejelser om følgende: A) Mulighed for omhældning til større emballager/bulk B) Bedre logistik/organisering af emballagelager C) Større fokus på bortskaffelsesmetode afhængig af affaldsart Ansvarlig + Tidsfrist: Direktør: At begrænse transport/flytning af affald mellem afdelinger Mål: Mindre transporteret affaldsmængde mellem afdelingerne Virkemidler: A) Fortsatte overvejelser om, hvilke affaldsfraktioner der med fordel kan sendes direkte til slutbehandler, og hvilke der behøver intern flytning mellem afdelingerne B) Fortsat oplæring og instruktion af medarbejdere i Brøndby Ansvarlig + Tidsfrist: Logistikchef: MILJØ OG ARBEJDSMILJØ Implementering af miljø- og arbejdsmiljøledelse Mål: ISO og DS/OHSAS certificering i Brøndby Virkemidler: Udarbejde risikovurderinger, procedurer, instruktioner og skemaer til arbejds funktioner i Brøndby, samt uddannelse af personale Ansvarlig + Tidsfrist: Miljøchef: Minimere og forebygge uheld/ulykker Mål: At reducere antallet af ulykker med 80 % over de næste 3 år, samt at forholdet mellem registrerede nærved ulykker/ulykker skal være min. 10 i Virkemidler: A) Samarbejde med eksternt konsulentfirma omkring sikkerhed herunder forebyggelse af ulykker B) Fortsat enkel metode til registrering af nærved ulykker samt bedre synlighed af det registrerede information og opfølgning til medarbejderne Ansvarlig + Tidsfrist: A) Miljøchef: B) Miljøchef: At opnå større medarbejderinddragelse i virksomhedens miljø- og arbejdsmiljø-forbedringsforslag Mål: Gennem øget medarbejderinddragelse skal der opnås større miljø- og arbejdsmiljøfokus i virksomheden. Oprettelse af en forbedringsforslagsdatabase Virkemidler: Igangsættelse af initiativer, der engagerer medarbejderne og sikrer deres medansvar. Forbedringsforslagene opsamles i en forbedringsforslagsdatabase Ansvarlig + Tidsfrist: Miljøchef: Miljø- og arbejdsmiljømål for

21 ARBEJDSMILJØ Nedsætte de ergonomiske belastninger for chaufførerne Mål: Minimere belastningen for chaufførerne ved håndtering af emballage, herunder 25 L dunke Virkemidler: A) Senest 14 dage efter chaufførens indrapportering om kundens mangelfulde forhold, skal chaufføren have en tilbagemelding/opfølgning på rapporteringen B) Afholdelse af temaarrangement om ergonomi for chauffører Ansvarlig + Tidsfrist: A) Kørselsleder og Filialleder: B) Logistikchef: Sikre god trivsel blandt medarbejdere (psykisk arbejdsmiljø) og reduktion af sygefraværet Mål: Reduktion af virksomhedens totale sygefravær med 15 % (ref. år : 5 %) Virkemidler: A) Nedsættelse af en projektgruppe, der opstiller handlingsplan og evt. delmål B) Afholdelse af trivselssamtaler Ansvarlig + Tidsfrist: A) Miljøchef: B) Kørselsleder og produktionschef: Vejledning om forebyggelse af høreskader og brug af høreværn Miljø- og arbejdsmiljømål for

EMAS Miljøredegørelse 2009-2010

EMAS Miljøredegørelse 2009-2010 Ajourførte oplysninger EMAS Miljøredegørelse 2009-2010 Stena Miljø A/S 1. september 2009 til 31. august 2010 Indholdsfortegnelse Emas-attest 2 Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Medarbejderinddragelse i

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE GLK 2011-06-15 1 1 4 A. Nøgledata Ansøger om miljøgodkendelse er: Navn: Adresse: Telefon nr.: E-mail: Lagerfacilitetens adresse: DENEX A/S Ammunitionsarsenalet Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn. 96 21 34

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2017 I 2010 blev Center for Miljø og Energis ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2016 blev Center for Miljø og Energi

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2016 I 2010 blev Center for Miljø og Energis ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev Center for Miljø og Energi

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2015

Ledelsens Evaluering 2015 Ledelsens Evaluering 2015 1. Indledning. En arbejdsmiljøcertificering kræver et struktureret og godt arbejdsmiljøledelsessystem. Arbejdsmiljøledelsessystemet har som hovedformål at udvikle og sikre et

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 27.08.2015 CVR-nummer 21679992 P-nummer 1019299283 Virksomhed Adresse Postnummer og by Ivan Auto Møgelgårdsvej

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug Miljøtilsyn med virksomheder - herunder husdyrbrug INFORMATION OM TILSYN MED VIRKSOMHEDER OG HUSDYRBRUG Kerteminde Kommune 9. udgave 10/2015 Tekst, billeder og layout: Kerteminde Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243 Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15. september 2016 CVR-nummer 55 13 30 18 edoc TS-journal nr. edoc GS-journal nr. 13/020988 (Miljøsagsnr.: 2968

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 14.12.2015 CVR-nummer 27071708 P-nummer 1009767920 Virksomhed CP Auto Teknik V/Carsten Pedersen Adresse Møgelgårdsvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Håndtering af farligt affald Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Stena Metal koncernen Jern og metal Returpapir Farligt affald WEEE Aluminium Stål Olie Trading Finans Miljøteknik Stena i Danmark Stena Jern &

Læs mere

CO 2 -opgørelse 2009. Genanvendelse af jern- og metalskrot fra genbrugspladser

CO 2 -opgørelse 2009. Genanvendelse af jern- og metalskrot fra genbrugspladser CO 2 -opgørelse 2009 Genanvendelse af jern- og metalskrot fra genbrugspladser 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 USIKKERHEDER 5 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 6 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Gærum Auto og Traktorværksted Brønderslevvej 126 9900 Frederikshavn. Sendt via: kontor@tougaardauto.dk

Gærum Auto og Traktorværksted Brønderslevvej 126 9900 Frederikshavn. Sendt via: kontor@tougaardauto.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Gærum Auto og Traktorværksted Brønderslevvej 126 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Årlig Statusrapport 2012

Årlig Statusrapport 2012 Årlig Statusrapport 2012 Vattenfall Vindkraft A/S 09 september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for Vattenfall...1 4. Forbrug...3

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.04.2016 CVR-nummer 68549612 P-nummer 1011920337 Virksomhed S.N. Marine v/søren Nielsen Adresse Rokhøj 5 Postnummer

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj Byens Grønne Regnskab 2013 Byens grønne regnskab 2013 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø 27. + 28. oktober 2011 Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Auditteam: Asger Højland Lorentzen (AHL), Ledende auditor arbejdsmiljø Karin Birgitte Hils

Læs mere

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING TILSYNSPLAN Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING Indhold 1. Indledning... 2 2. Geografisk område... 2 3. Virksomheder og landbrug som Ishøj Kommune

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 2014

Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 2014 Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: 13/21174 Dato: 6. oktober 214 Udarbejdet af: HR Personaleudvikling Notat Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 214 Baggrund Som

Læs mere

DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll

DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 18.02.2016 Sagsnr.

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

CO 2 -opgørelse 2007/08/09

CO 2 -opgørelse 2007/08/09 CO 2 -opgørelse 2007/08/09 Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald til vejmaterialer 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Ansvarlig for udarbejdelsen: A/S Lohals Havn, Havnen 5, Lohals, 5953 Tranekær Ved havneudvalget Karsten Hansen og Torbjørn Hansen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle 46 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 4-3-2016 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-16 CVR-nr. 86476819

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr.

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr. Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer Odder Kommune 2007 (Sag. nr. 727-2009-72461 Dok. nr. 727-2009-687873, senest revideret 28.06.2010 af AMA) Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til

Læs mere

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING Grønt regnskab 2009 Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING GRØNT REGNSKAB 2009 Grønt regnskab i VA I år er det fjortende gang, Vridslø - selille Andelsboligforening

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere