Miljøberetning for året 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøberetning for året 2011"

Transkript

1 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011

2 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning, for at holde virksomhedens interessenter orienterede om miljøpåvirkninger og miljøindsats. Kravene i Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 210 af 03/03/2010, Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, har ligget til grund for udformningen af nærværende miljøredegørelse. Virksomhedens navn Svenningsens Maskinforretning A/S Kastrup, hovedkontor Tømmerupvej Kastrup Tlf Skanderborg afdeling Mail adresse Web adresse Danmarksvej 32H 8660 Skanderborg Tlf CVR-nr P-numre Kastrup og Skanderborg Branchebetegnelse og kode Hovedaktivitet Væsentlige biaktiviteter Listepunkt Tilsynsmyndighed Antal ansatte Ansvarlig ledelse og miljøansvarlig Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr Maskinhandel Service, reparation og vedligeholdelse af maskiner og udstyr Ikke på listen Kastrup og Skanderborg kommune 70 i Danmark fordelt med 57 i Kastrup 13 i Skanderborg Administrerende direktør Niels Svenningsen Salgsdirektør og miljøansvarlig Benny Svenningsen Sidste miljøredegørelse Sidst udarbejdet for kalenderåret 2010 Kvalitativ beskrivelse af de væsentligste miljø- og ressourcemæssige forhold Virksomheden forbruger energi, vand og hjælpestoffer og påvirker miljøet med mindre mængder spildevand og hovedsagelig ikke-farligt affald side 2 af 8

3 Beskrivelse af Svenningsens Maskinforretning A/S Svenningsens er en af Danmarks største leverandører af professionelle maskiner og tilbehør til pleje og vedligeholdelse af vej- og græsarealer samt entreprenørmaskiner. Virksomheden leverer produkter og service i hele Skandinavien og forhandler en lang række af de mest attraktive produkter på markedet. Af virksomhedens agenturer for førende internationale mærker kan blandt andet nævnes; Holder, Bobcat, Kubota, Jacobsen og Ransomes. Svenningsens aktiviteter dækker områderne; salg finansiering maskinforsikring reservedelssalg eftersalgsservice reparationer træning og efteruddannelse Reparation og vedligeholdelse af kundernes maskinpark foregår både hos kunderne og om nødvendigt på værkstederne i Kastrup og Skanderborg. Svenningsens har afdelinger i Danmark, Norge og Sverige og beskæftigede i 2011 på koncernniveau cirka 100 medarbejdere, heraf 70 medarbejdere i Danmark. Firmaets typiske kunder er stat og kommuner, entreprenører, golfklubber, boligselskaber, anlægsgartnere, udlejninger med videre. Med fokus på kvalitet, effektivitet og høj kundeservice, ser virksomheden det som den vigtigste opgave, at opfylde den enkelte kundes behov og ønsker med hensyn til levering og servicering af maskiner og udstyr til konkurrencedygtige priser. Miljøpolitik Svenningsens vil løbende og systematisk arbejde for at forbedre miljøforholdene samt integrere miljømæssige overvejelser og ressourcehensyn i det daglige arbejde. Ved at kontrollere, forbedre og synliggøre vores miljøpræstationer vil vi: reducere virksomhedens påvirkning af miljøet og forbruget af ressourcer systematisk søge at forudse risici og forebygge miljøuheld overholde gældende krav i lovgivningen og de miljømæssige forpligtelser, vi har påtaget os regelmæssigt og åbent rapportere om vores miljømæssige præstation Miljøforhold, der medfører væsentlig miljøpåvirkning Virksomheden er ikke omfattet af listen over særligt forurenende virksomheder, der er forpligtet til at aflægge grønt regnskab eller indføre et miljøledelsessystem. side 3 af 8

4 Blandt de begrænsede miljøpåvirkninger som kan henføres til virksomheden, vurderes forbruget af el, vand, naturgas og fjernvarme at være de væsentligste forhold, som kan forbedres. Dette forhindrer ikke virksomheden i, at gennemfører forbedringer på andre områder, når det viser sig hensigtsmæssigt i forhold til reduktion af miljøbelastning, omkostninger eller andet. Miljømål, miljøforhold samt mulig reduktion af miljøpåvirkninger Virksomheden vil investere ressourcer til reduktion af miljøpåvirkninger på områder, hvor der samtidig er udsigt til lønsomme økonomiske besparelser, det vil sige investeringer med en tilbagebetalingstid på op til ti år. Ved de løbende udskiftninger af udstyr og materiel på kontorer, forretningslokaler og værksteder, der under alle omstændigheder er nødvendige, vil virksomheden inddrage hensynet til ressourceforbruget, således at der i situationer, hvor totaløkonomien er nogenlunde lige imellem to mulige løsninger, vil den mest ressourceøkonomiske blive valgt også selv om denne samlet set må forventes at blive dyrere. Virksomheden fokuserer på, at reducere forbruget af energi og vand, hvilket på sigt vil resultere i mindre udgifter til såvel indkøb som til afledning. Forureningsmæssigt vil belastning af omgivelserne kunne reduceres i et vist omfang. Der satses på at nedbringe miljøbelastningen i et praktisk muligt omfang og undervejs at skabe yderligere viden på området. Den eksisterede detaljeringsgrad for kortlægningen af miljøpåvirkninger er i mange tilfælde utilstrækkelig konkret til, at specifikke, realistiske, tidsfastsatte og kvantitative mål endnu kan fastlægges. Virksomheden har defineret en række nøgletal, der giver en relevant og retvisende indikation af miljøpræstationerne. Nøgletallene vil med tiden blive forbedret og suppleret med andre, efterhånden som virksomheden opnår øget viden og erfaring på området. På sigt bliver miljømålene derfor mere konkrete og operationelle. Nøgletal for de væsentligste miljøforhold beregnes i forhold til relevante oplysninger om virksomheden i det pågældende kalenderår. I oversigten herunder er angivet de parametre, som i første omgang er valgt til at indgå ved beregning af de relevante nøgletal, fordi størrelsen af de pågældende parametre i et givet år antages at være af afgørende betydning ved vurdering af virksomhedens miljøpræstation i året. Parameter til beregning af nøgletal for året År 2010 År 2011 % Antal ansatte i gennemsnit, Kastrup ,55 Antal ansatte i gennemsnit, Skanderborg ,33 Samlet bygningsareal, Kastrup (m 2 ) ±0 Samlet bygningsareal, Skanderborg (m 2 ) ±0 Antal benzindrevne køretøjer, Kastrup ,00 Antal dieseldrevne køretøjer, Kastrup ,00 Antal dieseldrevne køretøjer, Skanderborg ,00 side 4 af 8

5 Elforbrug Elforbruget målt på nøgletal ønskes reduceret. Dette forventes at kunne ske ved bedre styring af lys, ved udskiftning af lysarmaturer til mere el besparende teknologier og ved øget bevidsthed om forbrug af elektricitet blandt medarbejderne. Elforbrug i året % Elforbrug, Kastrup (kwh) ,87 Elforbrug, Skanderborg (kwh) ,75 Samlet forbrug i alt: ,11 Vandforbrug Vandforbruget målt på nøgletal ønskes reduceret. Det vil blive overvejet om man med fordel kan anvende vand af sekunda kvalitet til rengøring af maskiner med videre. Anvendelse af renset vaskevand og/eller opsamlet tagvand vil blive overvejet. Desuden vil der være fokus på anvendelse af vandbesparende sanitært udstyr efterhånden som udskiftning heraf kommer på tale. Vintervejrets karakter har stor indflydelse på virksomhedens vandforbrug, i det der benyttes vandspuling til at fjerne is, sne og sjap fra materiel, som skal serviceres og repareres. Vandforbrug i året % Vandforbrug, Kastrup, kubikmeter pr. år (m 3 ) ,65 Vandforbrug, Skanderborg, kubikmeter pr. år (m 3 ) ,56 Samlet forbrug i alt: ,19 Naturgasforbrug Naturgasforbruget målt på nøgletal ønskes reduceret. Mere energibesparende ventilationssystemer og varmegenvinding, overvejes., men også mulighederne for bedre energistyring og/eller isolering undersøges. Naturgasforbrug i året % Naturgasforbrug, Kastrup, kubikmeter pr. år (m 3 ) ,85 Samlet forbrug i alt: ,85 side 5 af 8

6 Fjernvarmeforbrug Fjernvarmeforbruget målt på nøgletal ønskes reduceret. Mere energibesparende ventilationssystemer, varmegenvinding, avanceret energistyring og forbedret bygningsisolering indgår i virksomhedens overvejelser. Fjernvarmeforbrug i året % Fjernvarmeforbrug, Skanderborg, Megajoule pr. år (MJ/år) ,15 Samlet forbrug i alt: ,15 Brændstofforbrug til virksomhedens køretøjer Forbruget af benzin og diesel til virksomhedens køretøjer skal nedbringes målt på nøgletal. Målet er at køre flere kilometer pr. liter brændstof. Dette forventes at kunne opnås ved at inddrage brændstoføkonomi som en væsentlig faktor ved anskaffelse af køretøjer. Dette kan medføre, at virksomheden fremover i større udstrækning vil vælge at anskaffe brændstoføkonomiske dieselkøretøjer frem for benzinkøretøjer, hvor dette samtidig giver en total økonomi på nogenlunde samme niveau for de to typer køretøjer. Desuden overvejes det om medarbejderkurser i økonomikørsel og løbende monitorering af kørselsøkonomien kan påvirke medarbejdernes kørestil, i retning af yderligere kørselsøkonomiske forbedringer med de nuværende køretøjer. Brændstofforbrug i året % Benzinforbrug, Kastrup (liter) ,00 Dieselforbrug, Kastrup (liter) ,26 Dieselforbrug, Skanderborg (liter) ,68 Samlet forbrug i alt: ,79 Affaldshåndtering Affaldsproduktionen fra virksomheden består overvejende af ufarligt brændbart affald (småt brændbart) samt spildolie. Herudover er der kølervæske, oliefiltre, olieslam fra olieudskillere, metalskrot og emballageaffald i form af pap og træ. Pap og metalskrot leveres til genvinding, mens småt brændbart og emballagetræ afleveres til forbrænding Spildolie, kølervæske og oliefiltre afleveres til genvinding Virksomheden vil fremadrettet iværksætte frasortering af papir til genbrug fra småt brændbart affald, således at mængden heraf nedbringes. Mål for affaldshåndteringen er endnu ikke fastlagt. De væsentligste affaldsmængder er opgjort i nedenstående skema. side 6 af 8

7 Affaldsproduktion i året % Småt brændbart, Kastrup (tons) 31,2 40,1 +28,53 Småt brændbart, Skanderborg (tons) 7,3 8,0 +9,59 Spildolie, Kastrup (liter) ,85 Spildolie, Skanderborg (liter) ,00 Oliefilter, Kastrup (styk) ,32 Oliefilter, Skanderborg (styk) ,55 Indsats og resultater samt overensstemmelse med miljømål Hidtil har virksomheden ikke systematisk arbejdet med miljøforholdene bortset fra, at virksomheden til stadighed har bestræbt sig på at efterleve vilkår og krav fra tilsynsmyndighederne. En vurdering af virksomhedens resultater i forhold til virksomhedens miljømål er for nuværende ikke relevant. Redegørelse for virksomhedens løbende teknologiske forbedringer Virksomheden har endnu ikke arbejdet systematisk med teknologiske forbedringer med henblik på at nedbringe miljøbelastningerne. Udviklingen i væsentlige nøgletal for udvalgte miljøforhold Virksomheden har ikke tidligere arbejdet systematisk med ressourceforbrug eller udledninger, der belaster miljøet, og der er ikke tidligere udvalgt og beregnet nøgletal. En udvikling over tid i nøgletal kan på nuværende tidspunkt ikke opgøres. Følgende nøgletal er udvalgt og vil blandt andet sammen med tidligere registreringer fra 2009 og 2010 danne grundlag for fremtidige målinger og analyser. Nøgletal for elforbrug: Beskrivelse af nøgletal % Elforbrug pr. kvadratmeter bygning, Kastrup (kwh) 29,1 27,9-4,12 Elforbrug pr. kvadratmeter bygning, Skanderborg (kwh) 29,5 22,2-24,75 Elforbrug pr. medarbejder, Kastrup (kwh) ,62 Elforbrug pr. medarbejder, Skanderborg (kwh) ,54 Nøgletal for vandforbrug: Beskrivelse af nøgletal % side 7 af 8

8 Vandforbrug pr. medarbejder, Kastrup (liter) ,51 Vandforbrug pr. medarbejder, Skanderborg (liter) ,60 Nøgletal for naturgasforbrug: Beskrivelse af nøgletal % Naturgasforbrug pr. kvadratmeter bygning, Kastrup (m 3 ) 7,16 5,31-25,84 Nøgletal for fjernvarmeforbrug: Beskrivelse af nøgletal % Fjernvarmeforbrug pr. kvadratmeter bygning, Skanderborg (MJ) 57,03 42,70-25,13 Nøgletal for brændstof til virksomhedens køretøjer: Da der hidtil ikke er noteret kilometerstand på køretøjerne er det først muligt fra 2012, at udarbejde nøgletal for virksomhedens køretøjer. Næste miljøberetning Virksomheden søger løbende, at forbedre kortlægningen af miljøbelastningerne, således at flere og mere præcise og udspecificerede miljødata med tiden kan præsenteres. Næste miljøredegørelse bliver for året side 8 af 8

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning 2010 Lantmännen Cerealia A/S Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle Basisoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lantmännen Cerealia A/S Møllegade

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014 Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014 Klintholm i/s Klintholmvej 50 DK-5874 Hesselager Telefon: 62253086 Telefax: 62253076 Mail: Website: Klintholm@klintholm-is.dk www.klintholm-is.dk Dato: 26-03-2015

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2012 2013 Grønt regnskab 2012/2013 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2012/2013 (1. maj 2012 30. april 2013) er det sekstende grønne regnskab

Læs mere

AmAgerværket Grønt regnskab 2010

AmAgerværket Grønt regnskab 2010 Amagerværket Grønt regnskab 2010 Indhold Vattenfall i 2010... 3 Basisoplysninger... 5 Ledelsens redegørelse...10 Oplysninger om miljøforhold...18 Miljødata... 23 Myndighedsudtalelse... 33 I marts 2010

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

Amagerværket. Grønt regnskab 2013

Amagerværket. Grønt regnskab 2013 Amagerværket Grønt regnskab 2013 Amagerværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 12 Oplysninger om miljøforhold 19 Miljødata 22 Myndighedsudtalelse

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

DANA LIM A/S. Grønt Regnskab 2010/11

DANA LIM A/S. Grønt Regnskab 2010/11 DANA LIM A/S Grønt Regnskab 2010/11 2 Indhold Indledende oplysninger 3. Om Det Grønne Regnskab 3. Selskabsoplysninger Ledelsens årsberetning 4. Vigtigste begivenheder 4. Ressourceforbrug 4. Miljøpåvirkninger

Læs mere

Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum

Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Ajourført Miljøredegørelse 2010 Grundfos A/S Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Indholdsfortegnelse: 1. Resumé...3 2. Nøgleindikatorer...4 2.1 Medarbejderinvolvering...4

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2013 07.03.2014 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Grønt Regnskab 2007 17.03.2008. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2007 17.03.2008. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2007 17.03.2008 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 1 1.1 Miljøgodkendelser...

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.

Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. Grønt Regnskab 2012/2013 Indhold: 3 Generelle informationer 3 Miljøgodkendelse 4 Bestyrelse og ansvarlig ledelse 5 Profil og varmeplaner 5 Ledelsens redegørelse 6 Foreløbige

Læs mere

CO2-reduktion & energioptimering i vognparken tilknyttet. Middelfart kommune

CO2-reduktion & energioptimering i vognparken tilknyttet. Middelfart kommune CO2-reduktion & energioptimering i vognparken tilknyttet Betjentstuen, Multihuset, Teknik, Guldregn og Skovgade i Middelfart kommune Hellestrup, December 2013 Side 1 af 20 Forord Denne rapport beskriver

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr. Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.: 2014-70008 Titel: Grønt Regnskab for Aalborg

Læs mere