DANA LIM A/S. Grønt Regnskab 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANA LIM A/S. Grønt Regnskab 2013/14"

Transkript

1 DANA LIM A/S Grønt Regnskab 2013/14

2 2 Indhold Indledende oplysninger 3. Om Det Grønne Regnskab 3. Selskabsoplysninger Ledelsens årsberetning 4. Vigtigste begivenheder 4. Ressourceforbrug 4. Miljøpåvirkninger 5. Udviklingen de sidste 5 år 5. Medarbejder og arbejdsmiljøforhold 6. Forskning- og udvikling 6. Miljøpolitik 6. Miljøledelsessystem 6. Vilkårsovertrædelser 6. Forventninger til fremtiden 7. Miljømål og resultater 2013/14 7. Miljømål for 2014/15 Virksomhedens miljøforhold 8. Produktion 8. Energiforbrug 8. Udledning til luft 8. Vandforbrug 9. Spildevand 9. Støj- & Vibrationskilder 9. Intern transport og oplagring 9. Oplysninger om affald 9. Uønskede stoffer/effektlisten 10. Resume af egenkontrol Data 11. Luftemissionsmålinger 11. Støjmålinger 12. Grønt Regnskab Input 13. Grønt Regnskab Output 14. Anvendt regnskabspraksis 15. Udtalelse fra Køge Kommune Grønt Regnskab 2013/14 omfatter perioden til for DANA LIM A/S Københavnsvej Køge Reg. Nr Selskabets 17. grønne regnskabsår Kontakt os Hvis du har spørgsmål til Dana Lim s Grønne Regnskab eller til vores miljøarbejde, er du velkommen til at kontakte os på telefon: eller på mail:

3 Om det grønne regnskab Dana Lim er med de nye regler om Grønt Regnskab ikke længere omfattet af pligten til at udarbejde dette dokument. Dana Lim har dog valgt for 16. gang at beskrive virksomhedens miljøforhold i et grønt regnskab. Forbruget af råvarer og ressourcer er opgjort og sammenlignet med de foregående fire regnskabsår. Med det grønne regnskab ønsker Dana Lim A/S i ord og tal at præsentere de vigtigste miljøforhold i forbindelse med produktionen, herunder virksomhedens egne mål og myndighedernes krav. Regnskabet afsluttes med udtalelse fra Køge Kommune. Selskabsoplysninger Virksomhedens navn: Dana Lim A/S Virksomheds adresse: Administration & produktion: Københavnsvej 220, 4600 Køge Telefon: Kontaktperson: Miljøchef Dorthe Christensen CVR-nummer: P-numre: , Ejerforhold: Fondsejet virksomhed med Kai Hansens Mindefond som eneejer af samtlige aktier. Branchebetegnelse: Limfabrikker Hovedaktivitet: Virksomheden udvikler, fremstiller, tapper og forhandler lim og andre klæbemidler samt fuge- og tætningsmasser til detail, byggeri og industri. Primær branchekode: (Limfabrikker) Væsentlige biaktiviteter: Aftapning samt handel med diverse til branchen beslægtede produkter. Sekundær branchekode: (Bygningsart. og byggematerialer, engr.) Miljøtilsynsmyndighed: Køge Kommune Listepunkt: D 206: Virksomheder, der fremstiller farver, lak eller lim med en produktionskapacitet på mindst tons pr. år. Miljøgodkendelse: - Miljøgodkendelse af Dana Lim A/S (12. august 2002) - Tillæg 1 til miljøgodkendelse af 12. august 2002: Ændring af vilkår 19 og 22 om dokumentation af luftforurening og støj. - Tillæg 2 til miljøgodkendelse af 12. august 2002: Miljøgodkendelse til produktion af kit, fugemasse, spartelmasse, plastisk træ m.v. - Tillæg 3 til miljøgodkendelse af 12. august 2002: Ændring af vilkår om støjgrænser, luftemissioner og indhegning. - Tillæg 4 til miljøgodkendelse af 8. august 2002: Ændring af vilkår om affald. - Spildevandstilladelse til Køge Egnens Rensningsanlæg (1974). Nøgletal for Dana Lim A/S: Antal ansatte: 120 medarbejdere ved regnskabsårets afslutning. Brancheforeninger: Dana Lim A/S er medlem af Brancheforeningen for Danmarks Farve og Limindustri (DFL) Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd (FSO) Gulvbranchens Samarbejds- og Oplysningsråd (GSO) Træbranchens Oplysningsråd (TOP) Vinduesproducenternes samarbejdsorganisation (VSO) 3

4 4 Ledelsens årsberetning Selskabets aktiviteter har som tidligere år været fremstilling af lim, fuge- og spartelmasser til detail, byggeri og industri samt handel med beslægtede produkter. Dana Lim A/S er ikke længere omfattet af pligten til at udarbejde grønt regnskab, men har alligevel valgt at udarbejde det for at offentliggøre de miljøforhold, der kan have interesse for myndigheder, forbrugere, lokalsamfund og andre interessegrupper. Ændringer/afvigelser Der er ikke sket væsentlige ændringer i Dana Lim s Grønne Regnskab fra 2012/2013 til 2013/2014, hverken i den anvendte regnskabspraksis eller regnskabets opsætning. Udviklingen i ressourceforbrug og miljøpåvirkninger kan generelt henføres til det volumen, der har været i virksomheden. Vigtige begivenheder i regnskabsåret Dana Lim A/S har i regnskabsåret 2013/14 lige som mange andre danske virksomheder mærket et fald i produktion/salg i forhold til de sidste 2 regnskabsår. Faldet ses især på vandbaserede produkter og opløsningsmiddel baserede produkter, hvorimod produktgruppen andre produkter, der hovedsageligt dækker over fugemasser, er steget. Ressourceforbrug Virksomhedens ressourceforbrug og miljøbelastning er opgjort i både absolutte tal og relative tal relateret til råvareforbrug og produktionsstørrelse for at give et mere overskueligt indtryk af udviklingen. Nedenfor er forsøgt at fremdrage de væsentlige træk i udviklingen i forhold til det tidligere regnskabsår, idet der sammenlignes med nøgletal for produktionen af lim og udfyldningsmidler. Det fald i produktionen, som virksomheden har oplevet i 2013/14 ses især på vandbaserede lime og spartelmasser og dermed de råvarer, der indgår i denne type produkter i større koncentrationer: vand, fyldstoffer og de bindemidler, der anvendes til denne type produkter. Der ses dog samtidig en stigning i produktion af fugemasser og andre udfyldningsmidler, hvilket er årsagen til at forbruget af bindemidler til disse produkter, pigmenter og diverse additiver er steget i forhold til 2012/13. Desuden ses en lille stigning i anvendelsen af opløsningsmidler i forhold til sidste regnskabsår som følge af stigning i produktion af et enkeltstående opløsningsmiddelbaserede produkt til en private label kunde. Det samlede ressourceforbrug er faldet med ca. 2% i forhold til året før. I forbindelse med indkøring af eget rensningsanlæg til spildevand har der samtidig været stor fokus på at begrænse vandforbrug til afvaskning af procesudstyr. Forbruget af el og naturgas er faldet en anelse. Elforbruget til produktion og tapning af produkter er nogenlunde konstant, uanset hvor stort produktionsvolumenet er. Langt hovedparten af naturgas anvendes til opvarmning af bygninger og forbruget er således meget afhængig af vinterens længde og temperaturer. En forklaring på fald i naturgasforbruget 2013/14 kan derfor også være at vinteren 2012/13 var forholdsvis lang og kold. Miljøpåvirkninger Som sagt ses et fald i det samlede produktionsvolumen i forhold til de sidste 2 regnskabsår. Faldet ses på de vandbaserede produkter (ca. 5% i forhold til regnskab året før). Denne gruppe udgør en meget stor del af vores produktportefølje (mere end 80%) og dækker hovedsageligt over vandbaserede lime til detail, byg og industri (ca. 30%) samt vandbaserede spartelmasser (ca. 50%). Samtidig ses en stigning i produktionen af fugemasser, kit, montageklæber og lignende produkter i patronkvalitet. Der ses desuden en stigning i produktionen af opløsningsmiddelbaserede produkter (ca. 5% i forhold til 2012/13) som følge af en stigning i produktion af et enkeltstående opløsningsmiddelbaserede produkt til en private label kunde. Stigning i produktion af denne type produkter svarer til det fald vi oplevede sidste regnskabsår ved sammenligning af tallene fra 2011/12 med tallene fra 2012/13, idet kunden i en

5 periode stoppede køb af det opløsningsmiddelbaserede produkt, som nu er genoptaget. Kemikalieaffald er i regnskabsåret afhentet 3 gange. Mængderne opgøres ud fra Nord Group s (tidl. Kommune Kemi) affalds-deklarationer. Der ses en stor variation i type og mængder for kemikalieaffald, da dette ofte stammer fra spild eller fejlproduktioner. En stor ny post på affaldskontoen er slam fra det nyligt etablerede flokkuleringsanlæg til udfældning af fast stof i spildevandet. Slam herfra sendes til forbrænding hos KARA Noveren. Emission af CO 2, SO 2, og NO X er steget som følge af højere emissionsfaktorer og energinøgletal oplyst fra de anvendte beregningsprogrammer. Der vurderes ikke at være ændringer i luftemission af støv, da dette reguleres via partikelfiltre på de relevante afkast (Se afsnittet om Vilkårsovertrædelser). Orienterende VOC-målinger i september 2010 viste, at kulfiltret ved afkast V1.3 ikke har den lovede effekt på 98% i hele sin levetid. Der er i 2012 derfor gennemført en række tiltag for kildereduktion af VOC-emission fra blandeprocesser med opvarmning af opløsningsmiddelbaserede produkter. Emissionsmåling og OML-beregning viste at dette har givet en betydelig reduktion. Udledning af spildevand beregnes som vandforbrug i alt fratrukket vand tilsat produkter. Spildevand opstår ved rengøring af procesudstyr og udledningen ses at være faldet som led i den øgede indsats omkring dette. Udviklingen de sidste 5 år Generelt ses en stigning i råvareforbrug gennem de sidste 5 år efter det kraftige fald i forbruget i 08/09 som følge af den globale finanskrise. Stigningen gennem de 5 år ses specielt i forhold til en øget produktion af vandbaserede produkter og andre produkter, herunder specielt fugemasser, kit og spartelmasser. Samtidig ses at forbruget af opløsningsmidler i de 5 år generelt er stagnerende eller faldende set i relative tal. Dette skal ses som et resultat af Dana Lim s miljøpolitik om udvikling, rådgivning og salg af mere arbejdsmiljø- og miljøvenlige produkter. Ligeledes er forbruget af klassificeringspligtige råvarer stort set uændret eller faldende set i relative tal. Stigninger i forbrug inden for den enkelte fareklasse set over en 5-årig periode er hovedsageligt en følge af ændret klassificering af kemiske stoffer. Desuden ses generelt et fald i øvrige ressourcer i form af vand- og energiforbrug opgjort i relative tal. Dog skal det nævnes at der i nogle år var problemer med en vandmåler, som først blev skiftet i 2009, så 2010/11 var således første reelle aflæsning af vandforbruget igennem længere tid. Der er samlet sket en stigning i produktionsvolumenet siden regnskabsåret 08/09 med et fald i dette regnskabsår, mens miljøpåvirkninger i form af udledning af røggasser opgjort i relative tal er faldende. Klager Der har i regnskabsåret ikke været klager over lugt- eller støjgener. Medarbejder- og arbejdsmiljøforhold I forbindelse med udarbejdelse af det grønne regnskab har der været deltagelse af virksomhedens økonomi-, sikkerheds- og miljøfunktioner. Arbejdet på en lim- og fugemassefabrik indebærer arbejde med stoffer, der kan påvirke omgivelserne og de ansattes sikkerhed og sundhed. Ved udvælgelse af medarbejdere og i det daglige arbejde lægges der derfor vægt på, at den enkelte medarbejder er ansvarlig over for den arbejdsproces, han deltager i samt for den miljømæssige del af arbejdet. Endvidere lægges der vægt på gennem arbejdspladsvurderinger at opnå optimale løsninger for virksomhedens medarbejdere i forhold til de enkelte jobfunktioner. Hovedparten af Dana Lim's produktion er dog vandbaseret og indebærer derfor mindre risiko for arbejdsmiljøet. Af større arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige tiltag i regnskabsåret kan bl.a. nævnes: Reduktion af EGA i tappeområder Reduktion af støv og dampe i produktionsområder Forsknings- og udviklingsaktiviteter Dana Lim A/S stræber efter udvikling af miljø- og arbejdsmiljørigtige produkter, både af hensyn til egne medarbejde- 5

6 6 Miljøpolitik Dana Lim A/S vil udvikle og producere lim, fugemasse og beslægtede produkter under hensynstagen til forbrugernes og samfundets krav og forventninger til miljørigtige produkter og produktion. Miljøpolitikken omfatter følgende punkter: Vi vil fungere som en sund virksomhed: Mulighed for forbedring af arbejdsmiljø samt minimering af belastning på ydre miljø vurderes løbende i forbindelse med forbedring af eksisterende samt udvikling af nye produkter og arbejdsprocesser. Vi vil producere og forhandle miljørigtige produkter: Der sættes overfor kunder/brugere fokus på valg af miljørigtige produkter via sikkerhedsdatablade, teknisk service, produktaftener m.v. Vi vil minimere ressourceforbrug: Forbrug af råmaterialer, hjælpestoffer og energi søges minimeret ved bedre lager- og energistyring. Vi vil minimere spild og affald: Minimering af spild og affald forsøges opnået ved vurdering af metoder for genanvendelse/genbearbejdning, optimering af arbejdsprocesser samt øget bevidstgørelse af medarbejdere. Vi vil som minimum leve op til lovgivningens krav: Via arbejdspladsbrugsanvisninger og sikkerhedsdatablade bevidstgøres medarbejdere og brugere om krav til arbejdsmiljø for at opnå korrekt håndtering af råvarer og produkter. re i produktionen samt slutbrugere af produkterne. Dana Lim stiller krav til råvareleverandører om fremsendelse af opdaterede sikkerhedsdatablade i forhold til gældende lovgivning og at leverandøren er villig til at besvare de miljøspørgsmål Dana Lim har omkring varen. Via samarbejde med leverandører og generel produktudvikling arbejdes løbende mod anvendelse af mere arbejdsmiljørigtige råvarer i eksisterende produkter, idet substitution med mindre skadelige stoffer foretages, i det omfang det findes muligt. Forbrugernes holdning søges endvidere via teknisk rådgivning bearbejdet hen imod anvendelse af mere miljø- og arbejdsmiljørigtige produkter, f.eks. vandbaserede produkter frem for produkter baseret på organiske opløsningsmidler. Miljøledelsessystemer Dana Lim A/S har løbende overvejelser om hvorvidt det er hensigtsmæssigt at opbygge et miljøstyringssystem. Det vurderes dog, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at stile efter certificering efter ISO eller lignende standard. Vilkårsovertrædelser Med udgangspunkt i det 3. tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse er der ikke konstateret vilkårsovertrædelser i regnskabsåret. Forventninger til fremtiden Dana Lim A/S vil fortsat arbejde på at fastsætte nye og reviderede miljømål, for både at mindske belastning på det indre og det ydre miljø. Køge, den 01. november 2014 Mogens Overgaard, Adm. direktør

7 7 Miljømål og resultater for regnskabsåret 2013/14 Dana Lim A/S har fokus på de miljø- og arbejdsmiljø problematiske stoffer, der indgår i vores produkter og arbejder løbende på at nedbringe indholdet af disse stoffer i takt med den tekniske udvikling. Nedenfor ses de stillede miljømål og opnåede resultater for perioden: Miljømål og konkrete resultater vedrørende produktudvikling: Svanemærkning af kemiske byggeprodukter. Resultat: Miljømålet er nået. Miljømål og konkrete resultater vedrørende produktion: Fornyelse af virksomhedens spildevandstilladelse. Resultat: Miljømålet er ikke nået. Etablering af et internt beredskab ift. brand eller ulykker med fare for mennesker eller miljø. Resultat: Miljømålet er nået Reduktion af støjniveau i arbejdsmiljø ved at flytte vacuumpumper udendørs. Resultat: Miljømålet er ikke nået, da de indkøbte pumper viste sig ikke at være egnet til vores typer råvarer. Der arbejdes videre med denne opgave i det kommende regnskabsår. Indkøb og etablering af vacuumløfter til løft af kasser med fugeposer ved tappelinje. Resultat: Miljømålet er nået. Miljømål for næste regnskabsår 2014/15 Vurdering og beregning af fareklassifikation på alle produkter iht. CLP-forordningen, samt ændring af sikkerhedsdatablade og etiket iht. en evt. ny faremærkning. Produkttilpasninger på visse produkter for at undgå evt. ny mærkning iht. CLP. Udvidelse af serie af svanemærkede produkter Fokus på arbejdsmiljøkulturen blandt medarbejdere og ledere i fabrikken for at højne sikkerheden i vores produktion Mindsket håndtering ved skift af container til autodosering af flydende råvarer til spartelblandere

8 8 Virksomhedens miljøforhold I dette regnskab er medtaget de miljømæssige forhold, som Dana Lim A/S betragter som væsentlige i forhold til den nuværende produktion. Regnskabet er lavet som en input/output-analyse for virksomhedens anlæg. Råvareforbrug samt mængde af færdig-producerede varer, som fremgår af input/output-analysen, er udtryk for de varer Dana Lim A/S selv producerer og aftapper. Dette er valgt udfra, at der i produktions-processen foregår håndtering af uemballerede varer med deraf følgende risiko for påvirkning af det indre og det ydre miljø. Rene handelsvarer er ikke medtaget i regnskabet, da disse varer kun håndteres i emballeret stand (dvs. begrænsede mængder) og derfor ikke vurderes at udgøre nogen egentlig miljøpåvirkning på virksomhedens location. Produktion Produktionen i Køge kan inddeles i 2 produktionsenheder: I den ene enhed fremstilles hovedsageligt lim af forskellig art. Hovedparten er vandbaserede produkter og produktionen foregår typisk ved blanding af råvarer som bindemiddel, fyldstof, pigment, vand og diverse additiver som konserveringsmiddel, blødgørere og overfladeaktive stoffer. En mindre del af produktionen i denne produktionsenhed er opløsningsmiddel-baserede lime og fremstillingen foregår typisk ved opløsning af bindemiddel i organiske opløsningsmidler. I den anden produktionsenhed produceres hovedsageligt udfyldningsmidler som kit, fugemasse, spartelmasse og plastisk træ. Produktionen foregår ligesom med vandbaseret lim typisk ved blanding af råvarer som bindemiddel, fyldstof, pigment og diverse additiver som konserveringsmiddel, blødgørere og overfladeaktive stoffer. Nogle af de indgående råvarer er klassificeret for sundheds- og miljøfare. Dette drejer sig især om grupperne additiver og organiske opløsningsmidler. Produktionen giver spildevand, affald samt emission af stoffer til luften. Energiforbrug Hovedparten af blande-processerne kræver mekanisk omrøring. Produktionen af udfyldningsmidler er specielt energikrævende, da produkterne tilsættes store mængder pulverformige råvarer og derfor kræver en kraftigere omrøring. Nogle produkter kræver endvidere varme under produktionen. Størstedelen af Dana Lim s produkter er vandbaserede og produkterne samt de indgående råvarer tåler ikke frost, hvorfor det er nødvendigt med opvarmede lagre. Det væsentligste energiforbrug ses i forbindelse med ovenstående processer. Udledning til luft Virksomhedens primære energiforsyningskilder er naturgas og el, hvilket giver en udledning af CO 2, SO 2 og NO X til omgivelserne. Der er etableret udsug fra produktionsprocesser, hvori der indgår stoffer i koncentrationer, der kan give anledning til arbejdsmiljømæssige problemer. Den samlede procesrelaterede udsugningskapacitet er estimeret til M3/h. Luftemissionen fra produktionen består primært af: Organiske opløsningsmidler fra blanding og tapning af opløsningsmiddelbaserede produkter. Støv som hovedsageligt stammer fra blanding af fugemasser, kit, spartelmasser og plastisk træ som indeholder store mængder pulverbaserede råvarer samt fra tapning af pulverbaserede produkter. Vandforbrug Ca. halvdelen af det anvendte vand indgår i vandbaserede produkter. Langt det største vandforbrug ses derfor i lim og spartelmasse produktionen, mens vandforbruget ved produktion af udfyldningsmidler er minimalt.

9 Spildevand Processpildevand opstår ved skylning af produktionsudstyr (blandetanke, filtreringsudstyr m.m.), der anvendes i produktionen af vandbaserede produkter. Al processpildevand opsamles og ledes gennem et renseanlæg. Ved tilsætning af spildevandskemikalier flokkuleres den udfældelige del af spildevandet og opsamles som slam. Slam fra renseanlæg afhentes hver 14. dag og køres til KARA Forbrændingsanlæg i Roskilde. Det delvist rensede vand ledes i overensstemmelse med spildevandstilladelse videre til Køge Egnens Rensningsanlæg. Spildevand fra sanitære installationer går i almindelig kloak. Støj- og vibrationskilder De væsentligste støjkilder er afkast, køleanlæg og intern transport (fragtbiler, trucks). Virksomheden i Køge ligger i et industrikvarter som i miljøgodkendelsen er fastlagt til områdetype 2 (erhvervs - og industriområde). Industriområdet nordvest for virksomheden er ligeledes fastlagt til områdetype 2. Syd for virksomheden ligger en bolig og øst for virksomheden et naturområde; begge er fastlagt til områdetype 3 (blandet bolig og erhverv). Vest for virksomheden (på den anden side af den stærkt trafikerede Københavnsvej) ligger et boligområde fastlagt til områdetype 5 (boligområde for åben og lav bebyggelse). Der er i februar 2004 udført støjmålinger og kildestyrkeberegninger i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Rapporten viste, at virksomheden ved en udvidelse af dagperioden med perioden fra kl til 7.00 overholder de gældende støjgrænseværdier. Dana Lim A/S har i 3. tillæg til miljøgodkendelsen fået denne udvidelse. Intern transport og oplagring Råvarer og produkter opbevares og transporteres i lukkede beholdere, hvilket minimerer risikoen for spild. Brandfarlige produkter opbevares ifølge Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Oplysninger om affald Virksomhedens affald kan deles op i 3 kategorier: Renovation (brændbart) Papir fra kontorer og emballage til genbrug Kemikalieaffald. Renovation foretages som almindeligt brændbart industriaffald. Genbrugsemballage af pap, papir og plast samt papir fra kontorer håndteres via faste retur- eller afhentningsordninger. Kemikalieaffald samles i mærkede beholdere og afleveres normalt 3-4 gange om året til Nord via den lokale modtagestation. 9 Stoffer på Listen Over Uønskede Stoffer Formaldehyd Indgår i vandbaserede produkter. Planer for udfasning: Formaldehyd har ingen teknisk betydning. Indgår som en uønsket rest fra polymerisationen af bindemidler baseret på polyvinylacetat (PVAc). Kan ikke undgås helt. Dana Lim A/S stiller skrappe krav til vores leverandører. PVAc-bindemidler indeholder typisk mellem 20 og 200 ppm formaldehyd. Methylendiphenyldiisocyanat Indgår som restmonomer i fugtbestandig trælim, der tappes på virksomheden. Det er pt. ikke teknisk muligt at substituere MDI. Samlede forbrug af stoffer på Listen over Uønskede Stoffer i regnskabsåret er knap 14 ton/år.

10 10 Resume af egenkontrol Type af vilkår Tidsfrist Resultat af egenkontrol Antal konstaterede overskridelser Dokumentation for at Dana Lim overholder emissionsgrænser for 10 udvalgte stoffer Dokumentation for at Dana Lim overholder B-værdier for 5 udvalgte stoffer Dokumentation for at Dana Lim overholder de i godkendelsen fastsatte støjgrænser Præstationsmålinger er foretaget 17/ Spredningsberegninger er gennemført d Kildestyrkeberegninger/ målinger gennemført d Ved fastsættelse af reducerede emissionsgrænser iht. tillæg 3 til miljøgodkendelse vurderes grænser overholdt. Målinger ved kulfilter i afkast V1.3 viste dog i 2010, at kulfiltret ikke har den ønskede effekt. Dana Lim har i 2012 etableret reduktionstiltag på VOC-emission fra lokalet, så grænseværdier overholdes. Ved fastsættelse af reducerede emissionsgrænser iht. tillæg 3 til miljøgodkendelse vurderes grænser overholdt. Målinger ved kulfilter i afkast V1.3 viste dog i 2010, at kulfiltret ikke har den ønskede effekt. Dana Lim har i 2012 etableret reduktionstiltag på VOC-emission fra lokalet, nye spredningsberegninger udføres i Målingerne viste, at virksomheden overholder de for området gældende støjvilkår. Ok 2012 Ok Undersøgelse af tæthed af sedimentationstanke og kloakker Undersøgelse er udført i 2007 Undersøgelsen er gennemført og viste ingen alvorlige fejl og utætheder. - Dokumentation for at befæstede arealer er bestandige og uigennemtrængelige Undersøgelse af gulvarealers beskaffenhed udføres én gang årligt. Undersøgelsen viste ingen problematiske områder. - Opgørelse over art og forbrug af stoffer, så øget forbrug og nye stoffer identificeres. Opgørelse over max. oplag af råvarer og hjælpestoffer omfattet af risikobekendtgørelsen Driftsjournal med angivelse af evt. driftsforstyrrelser og uheld ved partikelfiltre samt resultat af visuel undersøgelse af filtres rensningsgrad. Indsendes årligt d. 1. marts til Køge Kommune Indsendes årligt d. 1. marts til Køge Kommune Journal skal være tilgængelig ved tilsynsbesøg. Har ikke givet anledning til nye krav om målinger Ny vurdering viste, at Dana Lim stadig ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen Udskiftning af filtre ved høj partikel koncentration

11 11 Resultater af luftemmisionsmålinger Afkast Emitteret stof Enhed Målt emission og volumenstrøm i 2004 V1.2 Ethylacetat Grænseværdi for emission og volumenstrøm mg/m 3 (n, t) (reduceret: 81) m 3 /s (n, t) 0,81 2,22 V1.3 Sum af ethylacetat, heptan, toluen, acetone mg/m3 (n, t) 1038* 300 (reduceret: 81) m 3 /s (n, t) 0,88 2,22 V3.1 V3.3 Mineralsk terpentin mg/m 3 (n, t) <0, TiO 2 mg/m 3 (n, t) <0,08 5 m 3 /s (n, t) 3,41 3,88 Vinylacetat mg/m 3 (n, t) Kaolin mg/m 3 (n, t) <0,006 5 m 3 /s (n, t) 4,23 7,5 *Der er efterfølgende opsat kulfilter med en oplyst virkningsgrad på ca. 98% i hele levetiden, så emissionsgrænse overholdes. Orienterende målinger i 2010 har dog vist, at kulfiltret ikke har den ønskede effekt evt. pga. ændrede produktionsforhold. Problemet er løst gennem kondensation af opløsningsmiddeldampe fra blandeproces, køling på gryder med varm, opløsningsmiddelbaseret lim samt mere tætsluttende blandeudstyr. Efter etablering af ovenstående tiltag i 2012 er der foretaget en ny emissionsmåling på klasse II og klasse III stoffer fra afkast V1.3: Afkast Emitteret stof Enhed Målt emission og volumenstrøm i 2012 Grænseværdi for emission og volumenstrøm mg/m 3 (n, t) (reduceret: 81) Sum af ethylacetat, heptan, acetone (kl III) m 3 /s (n, t) 1,61 2,22 V1.3 mg/m 3 (n, t) 0, (reduceret: 10) Xylen (kl II) m 3 /s (n, t) 1,61 2,22 Der udarbejdes årligt en opgørelse over art og forbrug af stoffer, så øget forbrug og nye stoffer identificeres i forhold til måleåret Kommunen vurderer på denne baggrund behovet for nye målinger. Resultater af kildestyrkeberegninger for støjbelastning Referencepunkt Dag Aften Nat L r Grænse L r Grænse L r Grænse R1, bolig, Københavnsvej 218 Områdetype R2, bolig, Egedesvej 2A Områdetype 5 R3, erhv. område, Københavnsvej 222 Områdetype 2 R5, naturområde 2N01 Områdetype 3 R6, erhv. område, Københavnsvej 222 Områdetype * * 1) ) *Overskridelse skyldes motorstøj fra medarbejderes biler, idet produktionen starter kl Dana Lim A/S har i tillæg 3 til miljøgodkendelsen fået en udvidelse af dagperioden med tidsrummet fra kl til 7.00, hvorved grænseværdien overholdes. 1) Målt til 57 db. Parkering i området giver ifølge måletager anledning til impulsstøj og der er derfor givet et tillæg på 5 db. 2) Målt til 57 db. Kørsel med truck og aflæsning af lastbiler giver ifølge måletager anledning til impulsstøj og der er derfor givet et tillæg på 5 db.

12 12 Grønt Regnskab Input / Ressourceforbrug Note Enhed 2009/ / / / /14 Råvareforbrug i alt 1 ton (%) (100) (100) (100) (100) (100) Råvarer opdelt efter type Bindemidler 2 ton (%) (25) (25) (25) (23) (25) Fugemasser ton (%) 653 (5) 717 (5) 689 (4) 689 (4) 657 (4) Fyldstoffer ton (%) (30) (30) (30) (30) (30) Organiske opløsningsmidler 3 ton (%) 181 (1) 193 (1) 152 (1) 135 (1) 148 (1) Pigmenter ton (%) 33 (<1) 30 (<1) 33 (<1) 36 (<1) 39 (<1) Additiver 4 ton (%) 487 (3) 541 (3) 541 (3) 539 (3) 550 (4) Vand 5 ton (%) (34) (34) (35) (35) (34) Epoxy ton (%) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Diverse ton (%) 242 (2) 222 (1) 365 (2) 315 (2) 326 (2) Råvarer opdelt efter klassificering Ikke klassificerede 6 ton (%) (98) (98) (99) (99) (98) Lokalirriterende (Xi) ton (%) 99 (0,7) 119 (0,7) 97 (0,6) 109 (0,7) 120 (0,8) Sundhedsskadelig (Xn) 7 ton (%) 88 (0,6) 62 (0,4) 58 (0,4) 46 (0,3) 53 (0,3) Ætsende (C) ton (%) 6 (0,1) 7 (0,1) 9 (0,1) 10 (0,1) 13 (0,1) Giftig (T) ton (%) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Miljøfarlig (N) 7, 8 ton (%) 51 (0,4) 52 (0,3) 54 (0,3) 55 (0,3) 69 (0,4) Vand i alt Vandforbrug 9 m 3 (l/ton) (558) (620) (597) (568) (649) Energi Naturgas m 3 (m 3 /ton) (8) (7) (6) (7) (6) El-forbrug MWh (kwh/ton) (78) (78) (75) (79) (78) Ovenstående tal for råvarer opdelt efter type og klassificering er beregnet vha. vores økonomistyringssystem. Vand og energiforbrug er aflæst på opsatte målere. Alle tal er opgjort både i absolutte og relative tal relateret til totale råvareforbrug. Relative tal og tilhørende enheder er angivet i parentes Noter til Grønt Regnskab: 1: Råvareforbrug ekskl. emballage. 2: Gruppen af bindemidler dækker polymerdispersioner, polymerer på fast form, stivelse o.l. 3: Et organisk opløsningsmiddel defineres som et stof opført på den vejledende liste over organiske opløsningsmidler i Arbejdstilsynets grænseværdiliste. 4: Gruppen af additiver dækker diverse tilsætningsstoffer, der ikke indgår i de andre råvaregrupper. 5: Vand svarer til den mængde vand der tilsættes produkterne på Dana Lim. Vand der er tilsat råvarer hos vores leverandører er ikke medregnet. 6: Klassificeringspligtige råvarer findes typisk i kategorierne organiske opløsningsmidler, additiver og epoxy. Bindemidler, fugemasser, fyldstoffer, pigmenter er generelt ikke klassificeringspligtige. 7: Stigningen i forbrug af miljø og sundhedsfarlige råvarer set over en 5-årig periode er hovedsageligt en følge af ændret klassificering af kemiske stoffer (jf. Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 923 af d Listen over farlige stoffer ). 8: Hvor råvarer både kan have en effekt på miljø og på menneskers sundhed er disse medtaget under gruppen miljøfarlige: Ca. 8 ton er heptan, cyclohexan og mineralsk terpentin, der er faremærket miljøfarlig og sundhedsskadelig Ca. 48 ton er konserveringsmiddel, der er faremærket miljøfarlig med R50/53 og lokalirriterende og ca. 12 ton er øvrige additiver, der er faremærket miljøfarlig og lokalirriterende. Ca. 1 ton er epoxyharpiks og krydsbinder, der er faremærket miljøfarlig og lokalirriterende. 9: Vand i alt er Dana Lims samlede vandforbrug aflæst på vandmåleren, dvs. både vand, der tilsættes produkter og vand, der anvendes til rengøring, sanitære formål m.m.

13 Grønt Regnskab 13 Output / Miljøpåvirkninger Note Enhed 2009/ / / / /14 Produktionsvolumen i alt 10 ton (%) (100) (100) (100) (100) (100) Produkter Opløsningsmiddelbaserede 11 ton (%) 223 (2) 201 (1) 153 (1) 145 (1) 154 (1) Vandbaserede 12 ton (%) (83) (84) (83) (82) (80) Andre produkter 13 ton (%) (15) (15) (16) (17) (19) Affald Brændbart Småt brændbart Slam fra renseanlæg 14 ton (kg/ton) 145 (10) - (-) 198 (12) - (-) 201 (12) - (-) 230 (15) 205 (13) 291 (19) 221 (15) Genbrug: Pap + papir Plast - folie (LDPE) m.m. Jern Mineralske fyldstoffer Kemikalieaffald (vandbas.) Produktaffald Tømning af sed. tank ton (kg/ton) ton (kg/ton) ton (kg/ton) ton (kg/ton) ton (kg/ton) ton (kg/ton) 38 (3) 7 (<1) 27 (2) 20 (1) 0,1 (<1) 20 (2) 39 (2) 9 (<1) 37 (2) 27 (2) 34 (2) 42 (3) 38 (2) 9 (<1) 32 (2) 14 (<1) 16 (1) 26 (2) 39 (3) 7 (<1) 53 (3) 11 (<1) 6 (<1) 30 (2) 55 (4) 16 (1) 29 (2) 19 (1) 7 (<1) 0 (0) Kemikalieaffald (org.opl.mid.) 15 ton (kg/ton) 6 (<1) 13 (<1) 15 (1) 15 (1) 23 (1) Kemikalieaffald (andet) 15 ton (kg/ton) 2 (<1) 0,5 (<1) 3 (<1) 7 (<1) 10 (<1) Samlet affaldsmængde ton (kg/ton) 265 (19) 400 (25) 354 (21) 603 (38) 671 (44) Udledning til luft CO 2 ton (kg/ton) 770 (54) 809 (50) 714 (43) 638 (41) 671 (44) SO 2 kg (g/ton) 157 (11) 101 (6) 76 (5) 76 (5) 85 (6) NOx kg (g/ton) 508 (36) 452 (28) 389 (23) 348 (22) 335 (22) Org. opløsningsmidler 17 ton (g/ton) Tabel side 11 Tabel side 11 Tabel side 11 Tabel side 11 Tabel side 11 Spildevand Udledt til rensningsanlæg 18 m 3 (l/ton) (226) (272) (251) (218) (311) Ovenstående tal for produkter, affaldsmængder, udledning af CO2, SO2 og NOx samt spildevand er beregnet. Alle tal er opgjort både i absolutte og relative tal relateret til totale produktionsmængde. Relative tal og tilhørende enheder er angivet i parentes. Noter til Grønt Regnskab: 10: Færdigproduceret vare uden emballage. 11: Opløsningsmiddelbaserede produkter er defineret som produkter med flammepunkt <100 C og som indeholder organisk opløsningsmiddel. 12: Vandbaserede produkter er defineret som flydende vandholdige produkter med flammepunkt >100 C. 13: Andre produkter er produkter som hverken er vand- eller opløsningsmiddelbaserede, f.eks. pulverbaserede produkter, fugemasser, kit, spartelmasser og epoxy. 14: Skyllevandet fra produktionen ledes siden december 2012 gennem et flokkuleringsanlæg, hvor den sedimenterbare del af spildevandet udfældes og opsamles som slam. Slam fra flokkuleringsanlægget sendes til Kara Noveren til forbrænding. 15: Der ses en stor variation i type og mængder af kemikalieaffald, da dette ofte stammer fra spild eller fejlproduktioner. 16: Skyllevand fra produktion blev før december 2012 udledt til underjordiske sedimentationstanke, hvor en del af spildevandet sedimenterede som slam. Sedimentationstankene er nu sløjfet og slam herfra i dette regnskabsår stammer fra opgravningen af kloakrør og tanke. 17: Der er opsat kondensationsanlæg og kulfiltret i udsugning fra lokale med produktion af opløsningsmiddelbaseret lim for reduktion af udledning af opløsningsmiddeldampe. Se i øvrigt afsnittene om egenkontrol og vilkårsovertrædelser s. 10 og : Spildevand beregnes som vandforbrug i alt fratrukket vand tilsat produkter.

14 14 Regnskabspraksis Dana Lim A/S har udarbejdet det grønne regnskab efter bekendtgørelse nr af 14. december 2006 (Bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab). Råvareforbrug samt mængde af færdigproducerede varer, som fremgår af input/output-analysen, er udtryk for de varer Dana Lim A/S selv producerer og aftapper. Rene handelsvarer er ikke taget med i regnskabet, da disse varer kun håndteres i emballeret stand og derfor vurderes ikke at udgøre nogen egentlig miljøpåvirkning. Tallene er opgjort på basis af rapporter beregnet af virksomhedens produktions- og økonomistyrings-system. Råvareforbrug er opdelt efter type og klassificering for sundheds- og miljøfare. Det oplyste forbrug af vand, naturgas og el er hele virksomhedens forbrug, dvs. både til drift, procesopvarmning, rumopvarmning, belysning, sanitært brug, administration m.v. Totalt vandforbrug er baseret på intern aflæsning af vandmålere fra ledningsnet samt faktura fra leverandør. Ved at indtaste virksomhedens årlige naturgas forbrug og anlægstype kan programmet bl.a. beregne emissionen af CO 2, SO 2, NO X fra Dana Lim A/S. Emissionsopgørelserne baseres på emissionsfaktorer, som er ret præcise mht. de brændselsafhængige emissioner (CO 2, SO 2 ), men lidt mindre præcise mht. de procesafhængige emissioner (NO x ). Emission fra el er beregnet ud fra generelle data for emissions-bidrag for brug af el (kilde: Energinet.dk, Energinøgletal 2009 Østdanmark) samt virksomheden årlige el forbrug. Mængden af spildevand er baseret på totalt vandforbrug minus vand solgt i produkter. Dana Lim s grønne regnskab er både udtrykt i absolutte og relative indikatorer. I input-siden giver de relative tal for råvarerne et billede af miljøindikatorerne sat i forhold til det totale råvareforbrug. Relative tal for energiforbrug og for output-siden er sat i forhold til den totale produktionsmængde. Forbrug af naturgas er opgjort på baggrund af aflæsning på intern måler opsat af leverandør, idet årsforbruget af leverandøren opgøres pr. hele kalenderår og derfor ligger langt fra Dana Lim s regnskabsår. El er opgjort på basis af intern aflæsning af el-måler. Affald er opgjort på basis af opgørelser fra fakturaer / modtagerens registreringer. Der er foretaget målinger for emission af organiske opløsningsmidler i Emission af CO 2, SO 2, NO X er ikke målt i regnskabsåret. Emission fra naturgas er beregnet via beregningsprogram på Dansk Gasteknisk Center s hjemmeside (groenregn.dgc.dk).

15 Udtalelse fra Køge Kommune 15

16 Grønt Regnskab 2013/14 for Dana Lim A/S, DK-4600 Køge November 2013

DANA LIM A/S. Grønt Regnskab 2010/11

DANA LIM A/S. Grønt Regnskab 2010/11 DANA LIM A/S Grønt Regnskab 2010/11 2 Indhold Indledende oplysninger 3. Om Det Grønne Regnskab 3. Selskabsoplysninger Ledelsens årsberetning 4. Vigtigste begivenheder 4. Ressourceforbrug 4. Miljøpåvirkninger

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere Nordcoll A/S Egeskovvej 12 3490 Kvistgård Steen Seier Karlsen Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 02.12.2016 Sagsnr. 16/ Sagsbehandler Malene

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17-09-2015 CVR-nummer 30726014 P-nummer 1013479387 Virksomhed P. S. Industrilakering A/S Adresse Industrivej 22

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 4. november 2015 Journalnr. 13/029000 CVR 89335310 Virksomhed Adresse Tranebjerg Tømrer- og Snedkerforretning

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 21.06.2016 CVR-nummer 32149383 P-nummer 1015260609 Virksomhed Hallum Teknik ApS Adresse Møgelhøj 3 Postnummer

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Struer Industrilakering, Farvervej 18, 7600 Struer

Struer Industrilakering, Farvervej 18, 7600 Struer POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK -- Struer Industrilakering Farvervej 18 7600 Struer Att. Kim Toft Hansen DATO:30-10-2015 JOURNALNUMMER

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

Indkaldelse af Ideer og forslag

Indkaldelse af Ideer og forslag Indkaldelse af Ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals ApS Januar 2010 Indkaldelse af ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Bilag A Skema til brug for VVM-screening. VVM Myndighed. Miljøstyrelsen, Roskilde. Basis oplysninger. Rørvangsvej Holbæk

Bilag A Skema til brug for VVM-screening. VVM Myndighed. Miljøstyrelsen, Roskilde. Basis oplysninger. Rørvangsvej Holbæk Bilag A Skema til brug for VVM-screening VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen, Roskilde Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Ny produktionslinje på Pharmacosmos til produktion af DEAE-dextran

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.04.2016 CVR-nummer 66426114 P-nummer 1002231074 Virksomhed Dalmatic Lystrup A/S / TNV-ELECTRONIC A/S Adresse

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 11. september 2015 CVR-nummer 32091008 P-nummer 1015185208 Virksomhed A/S Inventarsnedkeriet Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE GLK 2011-06-15 1 1 4 A. Nøgledata Ansøger om miljøgodkendelse er: Navn: Adresse: Telefon nr.: E-mail: Lagerfacilitetens adresse: DENEX A/S Ammunitionsarsenalet Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn. 96 21 34

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.04.2016 CVR-nummer 68549612 P-nummer 1011920337 Virksomhed S.N. Marine v/søren Nielsen Adresse Rokhøj 5 Postnummer

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj Byens Grønne Regnskab 2013 Byens grønne regnskab 2013 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Udarbejdet af: Dorthe Lüneborg Baggesen Peter Weldingh Indledning Formålet med denne rapport er at dokumentere Odder Spildevand A/S

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 06.11.2015 CVR-nummer 34076456 P-nummer 1017318531 Virksomhed Solbjerg Tømrer- og Murerforretning A/S Adresse

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 74888313 P-nummer 1002443167 Virksomhed Be-Ni Auto Adresse Brendstrupvej 46 Postnummer og

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 12. oktober 2016, kl. 14.30 Sagsnr. 13/029201 CVR-nummer 26097754 P.nr. 1002376149 Virksomhed Adresse Bagers Tømrer-

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17. november CVR-nummer 30811356 P-nummer 1013564228 e-doc journal nr. 15/013916 Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.09.2016 CVR-nummer 26646960 P-nummer 1009154643 Virksomhed O.J. Maskinudlejning A/S Adresse Geding Søvej 6

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere