Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen"

Transkript

1 Rapport fra projektet At skrive sig til læsning Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Maj 2012

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Metode og forløb...3 Teori...4 Præsentation af app'en...5 Præsentation af familierne og beskrivelse af de 6 besøg...8 Resultater...13 App'en i brug...13 Lyla klip Lyla klip Lyla klip Lyla klip Lyla klip Casey klip Maggie 1. klip...16 Maggie 2. klip...16 Flynn 2. klip...17 Flynn 3. klip...17 Forældrenes evaluering...18 Refleksioner...19 Good practice...19 Voksenskriftens størrelse...19 Skal det være muligt at fravælge voksenfeltet under skrivning?...19 Lydfunktionen...20 Diskussion om udprintversionen gode råd på baggrund af undersøgelsen...20 Fælles oplevelse...20 Fælles fortælling...21 Barnet skal trives i arbejdet...21 Skrift er visuel...21 Indtaling kan være en vej til skrivning...21 Afspilning af indtalte historier kan støtte læsning...21 Brug omgivelserne...22 Husk!...22 Bilag 1: Seks artikler om baggrunden for WriteReader...23 Bilag 2: Filmklip...37 Bilag 3: Kimberlys evaluering...39 Kimberly Royle s Evaluation on the Write Read App...41 Bilag 4: Karas evaluering...43 Bøger produceret af børnene under projektperioden

4 Indledning Projektet At skrive sig til læsning er et Videnkupon-projekt finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen og firmaet Jamus. Projektet havde til formål at bidrage til viden om og kvalificere udviklingen af en app til ipad, som har til formål at støtte børn i deres skrive- og læseudvikling. Projektet bestod konkret i diskussioner og konsulentbistand under udviklingen af app'en, og i empiriske undersøgelser af den første brug af app'en i to herboende amerikanske børnefamilier. Projektet resulterede i positiv evaluering af app'en og den praksis, der kan udvikle sig omkring brugen af den, og det resulterede i en række konkrete forslag til videreudvikling, samt i 10 principper for god brug af app'en. Metode og forløb Projektdeltagere fra DPU var projektleder, lektor Jeppe Bundsgaard, ph.d.-stipendiat Anders Skriver Jensen, konsulent Kjeld Kjertmann, samt videnskabelig assistent Nadia Schønning Labuz. Sidstnævnte har gennemført de empiriske undersøgelser og foretaget den grundlæggende databehandling. Projektet har bestået i gennemførelse af to workshops, som lå i starten og i slutningen af projektet, og en empirisk undersøgelse. Derudover har Kjeld Kjertmann udarbejdet en række artikler, der beskriver baggrunden for At skrive sig til læsning-tilgangen til brug på hjemmesiden tilhørende app en (se bilag 1). Ved den første workshop blev app'en præsenteret og diskuteret i en mock up-udgave, og den empiriske undersøgelse blev tilrettelagt. Det blev besluttet, at den empiriske undersøgelse og den afsluttende workshop skulle omhandle app en som didaktisk design og fokusere på de pædagogiske og didaktiske muligheder og udfordringer, som viste sig i brugen af den. På grund af forsinkelser i udviklingen af app'en, blev de empiriske undersøgelser forsinket; dog ikke mere end at det lykkedes at gennemføre inden for projektets tidsmæssige rammer. Undersøgelserne fandt sted under tre besøg hos hver af de to deltagende amerikanske børnefamilier. Besøgene blev forestået af Nadia Schønning Labuz i følgeskab af to filmfolk, der videooptog besøgene fra to vinkler. Efterfølgende gennemgik Nadia Schønning Labuz videooptagelserne, beskrev besøgene og udvalgte en række repræsentative klip (se bilag 3). Ved den anden og afsluttende workshop blev Nadia Schønning Labuz' erfaringer diskuteret, videoklippene blev gennemset og diskuteret, og der blev udpeget en række forslag til 4

5 videreudvikling og principper for god anvendelse af app'en i praksis blev formuleret. Som det fremgår, er denne undersøgelse således et casestudie, på baggrund af hvilket der ikke kan konkluderes om app'en er bedre end andre måder at arbejde med skriftsproglighed på, ligesom det heller ikke kan konkluderes at alle børn vil have samme type udbytte af den, som de deltagende børn havde. Undersøgelsen havde alene til formål at afprøve app'en for at udpege barrierer og potentialer ved anvendelsen af en sådan teknologi, og det vil være op til yderligere empiriske undersøgelser at udsige noget mere nagelfast om forventet udbytte ved anvendelse af app'en. Teori App en tager udgangspunkt i teorier om opdagende skrivning og emergent literacy, hvor det fremhæves at skrivning og læsning med fordel kan udvikles sideløbende i meningsfulde sammenhænge. Kjeld Kjertmann har beskæftiget sig med denne tilgang, og han har som nævnt udarbejdet en række artikler til app ens hjemmeside, hvor han fremhæver og uddyber fordelene ved at lære at læse og skrive på denne måde. Han pointerer, at det traditionelt set har været skolens opgave at lære børn at læse og skrive. Dette har derfor været anset som noget, der først foregår, når barnet er nået en vis alder, og denne tilgang til læseindlæring bygger på forestillingen om, at læsning kræver en vis indsigt i fonetik, og at denne kun kan formidles af personer, der har en uddannelse i dette. Studier viser imidlertid at læsning og skrivning kan læres, hvis barnet inviteres ind i læse- og skriveaktiviteter i et mere uformelt miljø, hvor det opleves som noget naturligt at bruge skriftsproget. En tilgang der minder om den hvormed talesproget indlæres og hvor læringen således ikke tilhører en bestemt aldersgruppe eller institution, men kan læres i mange sammenhænge, også i familien. Jo flere oplevelser barnet får med skriftsproget, hvor det opleves som noget meningsfuldt, jo flere erfaringer får barnet med den forbindelse, der er mellem bogstaver og lyde uden at dette beror på instruktion eller undervisning. En af mulighederne for at få de oplevelser er at lade barnet eksperimentere med at skrive. Barnet arbejder og eksperimenterer med forbindelse mellem bogstaver og lyde, hvilket er en mere motiverende og aktiv proces end at forsøge at afkode noget andre har skrevet. Det selv at have skrevet en tekst indbyder endvidere til at læse den igen, både for sig selv og andre, og netop det at barnet selv har skrevet den, gør den mere tilgængelig. Kjeld Kjertmann pointerer dog, at det er vigtigt at barnet indkultureres i en konventionel skrivning, hvor barnet møder, ser og oplever skriften som voksne skriver den. Det er med til at udvikle deres skrivning fra børnestavning til voksenskrivning og giver yderligere erfaringer med forbindelsen mellem bogstaver og lyde. Det meningsfulde og uformelle mht. hverdagens skrivning knytter an til spørgsmål om indhold og formål: Hvorvidt og hvordan der skrives, forlænges med nysgerrighed på hvorfor der skrives og hvad der skrives om? Det uformelle kan f.eks. handle om hvorvidt en skrivepraksis er lystbetonet; skriver barnet fordi det har lyst eller fordi det skal? Meningsfuldhed handler om vigtigheden af at 5

6 give de opdagende skrivere mulighed for at skrive om emner og temaer (indhold) der optager dem. Således hænger det uformelle og det meningsfulde tæt sammen. At støtte barnets opdagende skrivning handler både om at invitere barnet ind i hverdagslivets eksisterende læse- og skriveaktiviteter, og om at skabe oplevelser og aktiviteter, der kan fungere som (nye) anledninger til at være sammen om skriftsproget på uformelle og meningsfulde måder. En skrivepædagogisk pointe er derfor ikke blot at vise børnene skriften, men også at vise dem en verden der er værd at skrive om og værd at skrive til! Det er de teoretiske pointer app en forsøger at imødekomme ved at skabe en situation, hvor barnet kan skrive en bog med udgangspunkt i noget, der er interessant og meningsfuldt for barnet. App en giver således barnet mulighed for at lege med rollen som forfatter af rigtige multimediehistorier med tekst, lyd og billeder, uanset barnets formelle læse/skrivefærdighedsmæssige niveau. At lege/eksperimentere med en given identitet er fremmende for barnets tilegnelse af både identiteten og de ledsagende færdigheder og kompetencer. Forfatter-identiteten går hånd i hånd i med læse- og skrivefærdigheder. App en giver barnet mulighed for at eksperimentere med at skabe forbindelsen mellem bogstaver og lyde, men den giver samtidig mulighed for at se og opleve deres egen tekst skrevet med konventionel skrivning af en voksen. Det giver muligheden for at reflektere over skriftsproget i en proces, hvor barnet selv er medskabende og aktiv..app en kan således betragtes som en af mange mulige oplevelser med skriftsproget, der kan være med til at udvikle barnets skrivning og læsning. En nærmere introduktion til app en ses herunder. Præsentation af app'en App en er udviklet på baggrund af erfaringer Janus Madsen har gjort sig med at skrive sig til læsning i en række undervisningsforløb i folkeskolens første klasser. Den sigter mod børn mellem 4-8 år og deres forældre, og er således ikke ment som et undervisningsmateriale til f.eks. skoler, men som en app, der bruges i uformelle situationer. Den er som udgangspunkt udviklet til det amerikanske marked, og er derfor på engelsk. Dog er æ, ø, og å indlagt på en særlig placering i tastaturet. 6

7 App en tager udgangspunkt i, at børnene skal producere en bog med billeder og tekst. Billederne kan både være indsatte fotos eller tegninger, som barnet selv producerer. Der er mulighed for at redigere i størrelse og placering, når de indsættes i bogen. Bogens første side er forsiden, hvor det er muligt at indsætte et billede, skrive en titel samt skrive sit navn. Herefter er der på hver side et billedfelt og to tekstfelter et til barnet og et til den voksne. De er markeret med en lille og en stor ugle. Barnets felt er øverst og skriften er her større end i voksenfeltet. Man skriver i felterne ved hjælp af et tastatur. Tastaturet adskiller sig fra et almindeligt tastatur ved at vokalerne er markeret med rød og at tasterne siger bogstavernes navne, når man trykker på dem 7

8 (det er dog muligt at slå denne funktion fra). På alle sider er det muligt at optage lyd. Barnet kan således indtale sin historie, hvis den voksne ikke har mulighed for at skrive i voksenfeltet med det samme. Derudover er det muligt at indsætte tale- og tænkebobler. Når en side er lavet færdig, kan man tilføje en ny indtil bogen er færdig. Når bogen påbegyndes placeres den i Library, hvor den kan hentes frem og skrives videre på eller læses i et særligt read mode, som ligner en bogside og hvor både børne- og voksenskrivningen kan ses. 8

9 Man kan skifte mellem read mode og det mode hvor man kan redigere og skrive i sin bog. Bogen kan desuden mailes som pdf, hvor man kan vælge, om det kun skal være børne- eller voksenskrivningen, som skal være synlig. Præsentation af familierne og beskrivelse af de 6 besøg To herboende amerikanske familier blev valgt til at deltage i projektet. De blev valgt ud fra størst mulig variation af alder og køn i forhold til deres børn samt hvor længe de havde boet i Danmark. Deltagelsen bestod i 3 besøg hjemme hos familierne, hvor de brugte app en og desuden arbejdede med den mellem besøgene. Den første familie, familien Royle, har to børn: Maggie på 7 år og Casey på 5 år. Maggie går i 1. klasse på Copenhagen International School, hvor de bl.a. arbejder med at skrive sig til læsning. Hun kan alle bogstaverne og kan læse og skrive en smule. Casey går i en dansk børnehave og er den eneste i familien, der kan tale dansk. Han kan nogle bogstaver, men kan ikke læse eller skrive. Ingen af børnene har erfaring med at bruge en ipad, men de har erfaring med touch screens. Det er moderen, Kimberly, som deltager sammen med børnene i besøgene. Kimberly kender inden projektet til teorier om at skrive sig til læsning. Den anden familie, familien Mann, har boet i Danmark i omkring 2 år. De har tre børn: Flynn på 8 år, Lyla på 5 år og Holden på 1 ½ år. Det er moderen, Kara, som deltager sammen med Flynn og Lyla i besøgene. Flynn går i 2. klasse på Copenhagen International School, og kan læse og skrive. Lyla går i børnehaveklasse på Copenhagen International School, og er på et begynderniveau i forhold til læsning og skrivning, Kara beskriver hendes evner som at være på et basic level. Begge børn har erfaring med at bruge en ipad. 9

10 Der var inden besøgene lavet en køreplan for, hvornår besøgene skulle ligge og hvad der skulle ske på de enkelte besøg. Denne plan måtte dog revideres undervejs i forhold til tidsperioden mellem besøgene. I den oprindelige plan skulle der gå 14 dage mellem besøgene, men pga. bl.a. besværligheder med at koordinere med kamerafolkene og deadlinen i forhold til den anden workshop blev dette forkortet til en uge i stedet for. Dog gik der 24 dage mellem det første og det andet besøg hos Kimberly, grundet vanskeligheder med at koordinere besøgene. Indholdet i køreplanen blev overholdt ved hvert besøg. Ved det første besøg i begge familier fik de udleveret ipad en med app en uden yderligere instruktion for at se, hvilke vanskeligheder der kunne være i brugen af app en. De blev instrueret i, at de skulle tage nogle billeder til deres historier. Alle børnene valgte at tage billeder af deres yndlingslegetøj. Børnene var meget motiverede for at digte deres historier, og Maggie gik i gang med at digte, mens hun tog billederne. Begge familier kom i gang med at bruge app en uden problemer: de satte billeder ind, dog uden at redigere i størrelse eller lignende og skrev i både børne- og voksenfeltet. Dog skulle Kimberly opfordres til sidstnævnte ved første besøg, da hun var i tvivl om hun skulle gøre det på hver side efterhånden eller kunne gøre det til sidst. De benyttede ikke nogen af de andre funktioner, såsom optagefunktionen eller indsætning af tale- og tænkebobler, hvilket de derfor blev introduceret til og opfordret til at prøve at bruge til sidst i besøget. Børnene er ved det første besøg meget entusiastiske og motiverede for at skrive i app en. Især Maggie og Flynn er svære at stoppe igen. Lyla og Casey bliver hurtigere trætte, men dette kunne skyldes, at de bruger en del mere energi på selve det at skrive end de to andre. Især for Casey er det en stor udfordring at skrive. Det går okay, da han skal skrive sit navn, men han bliver hurtigt frustreret og ufokuseret, da han skal forsøge at skrive sin historie ned. Det første besøg viser også de forskellige tilgange børnene har til skrivningen i app en, hvilket kan forklares med deres meget forskellige forhåndskendskab til skriften taget i betragtning. Maggie, Casey og Lyla skal opfordres en del til at skrive og de søger voksenstøtte både til det tekniske og til stavningen af ord. Flynn derimod arbejder meget selvstændig med sin historie og med app en generelt. Alle børnene forsøger på forskellig vis at lydere. Maggie og Lyla hvisker ordene, mens de skriver, og Casey forsøger at benytte samme strategi men med mindre held. Flynn benytter denne strategi ved ord, han har svært ved, opfordret af Kara. Derudover er Maggie og Casey til at starte med irriteret over, at tastaturet siger bogstavernes navne, dog kunne Caseys irritation skyldes, at han hører Maggie kommentere det flere gange først. De fire børn reagerer ved første besøg forskelligt på delen, hvor deres mødre skriver deres historie i 10

11 voksenfeltet. Casey følger med i det, som Kimberly skriver, og virker lettet over at se, hvordan det skal skrives. Maggie følger interesseret med og kommenterer undervejs på de ting, som Kimberly staver anderledes, dog uden at betegne dette som fejl. Lyla er mindre interesseret og mister en del fokus i denne del. Hun kommenterer dog et enkelt sted, at hun har messed up, da Kara staver noget anderledes end hende. Derudover har Lyla i første omgang ikke lyst til at læse sin historie højt, men da hun ser den ligger som en rigtig bog i Library, læser hun den højt uden opfordring, og viser den bagefter til sin far og læser den højt igen. Flynn følger ved første besøg interesseret med i det Kara skriver uden at kommentere yderligere. Mellem besøgene og ved de næste besøg udvikler børnene sig forskelligt med app en. For Casey bliver optagefunktionen særlig brugt, og han bliver undervejs i projektet selv i stand til at optage i app en. Ham og Kimberly udvikler deres egen måde at bruge app en på, hvor han indtaler historier, nogle gange uden at sætte billeder ind. Kimberly fortæller, at de typisk laver den samme ting, f.eks. indtale historien, på 1-2 sider og så skifter de til en anden aktivitet, for at han kan fastholde motivationen. Når man ser Caseys bøger, er der nogle af dem, som der ikke er indsat billeder i, hvilket kunne skyldes denne tilgang. Ved både det andet og det tredje besøg, bliver han hurtigt mere optaget af at lege med det, han skal tage billeder af end selve historien. Han skriver ikke i børnefeltet, men skriver sit navn på forsiden af bøgerne. Kimberly skriver det, han indtaler, i voksenfeltet. Ved de to sidste besøg viser Casey dog ikke den store interesse for den del af processen. Kimberly forsøger at opmuntre ham til at deltage, men han er ukoncentreret og kravler helt væk ved tredje besøg. Han kan ikke læse de historier, der bliver skrevet, men afspiller dem i stedet. Han virker dog til at synes at app en er spændende og han indtaler en del historier. Derudover er han meget interesseret, når Maggie skriver og i de historier, hun laver. Kimberly fortæller, at han kan flere af Maggies historier, fordi han hører dem så meget. Ved det første besøg er Casey også meget optaget af den situation, hvor Kimberly skriver Maggies historie, og han beder om at få læst den højt. Det må her erindres, at Casey var den eneste helt uden erfaringer med bogstaver og skrift. Lyla bruger også optagefunktionen en del og lærer ligeledes at bruge denne selv. Hendes historier handler meget om de ting, der sker omkring hende i hverdagen, og hun både indtaler og skriver dem. Kara fortæller, at Lyla også har siddet selv med ipad en inde på sit værelse og digtet en historie. Her har hun dog indtalt hele historien på forsiden af app en og kan derfor ikke høre den på de næste sider i bogen. Hun har brug for støtte i skrivningen og efterspørger en del bekræftelse fra Kara i, at hun skriver rigtig. Derudover går hun i stå ved ord, hun har svært ved at stave. Kara opfordrer hende til at lydere, men ender ved besøgene ofte med at skrive ordet for hende i 11

12 børnefeltet. Men Lyla har også brug for støtte til at fastholde koncentrationen undervejs. Hun bliver oftest ukoncentreret og umotiveret efter 1-2 sider, men Kara nævner, at hun har nemmere ved det, når de arbejder med det selv, og hun ikke bliver filmet og observeret. Hun har indimellem lidt vanskeligheder ved at læse sine egne historier højt, og det virker som om, at hun gerne her vil bruge de optagelser, hun har lavet som støtte. Maggie er meget motiveret for at bruge app en og bruger ligesom de andre to optagefunktionen. Hun bliver undervejs mere selvstændig og sikker i at bruge app en, både i forhold til det tekniske i at bruge den, men også i forhold til at søge mindre bekræftelse, når hun skriver. Hun begynder i højere grad at hviske ordene for sig selv, for herefter at skrive dem, som hun mener, de skal staves. Hun søger dog ind imellem fortsat bekræftelse hos Kimberly. Hun følger interesseret med, når Kimberly skriver og de taler en del om det imens. Oftest kommenterer Maggie noget i retning af, at hun har glemt, at det var sådan det staves, enkelte gange omtaler hun det som fejl. Maggie læser gerne de historier højt, hun har skrevet, hvilket hun klarer uden problemer. Kimberly fremhæver derudover, at Maggie ofte gerne vil tale om tegnsætning, når de arbejder med app en selv, og at hun lærer en del om det. Derudover nævner hun, at de ind i mellem gemmer det at sætte billeder ind i historien til efter, Maggie har skrevet den. Maggie har endvidere lavet en bog sammen med en veninde mellem det først og andet besøg, hvor de sammen har taget billeder, indtalt og skrevet i børnefeltet. Hun giver flere gange udtryk for, at hun synes dette var rigtig sjovt, og at hun vil gentage det med andre veninder. Hun synes, det er sjovere end at lave en bog sammen med Kimberly. Flynn er fra start af meget selvstændig i forhold til at bruge app en, han har enkelte udfordringer med det tekniske, men klarer det overordnet selv. Han er meget optaget af at bruge app en og han laver bl.a. en bog med digte ud fra billeder, inspireret af et forløb de har i skolen om poetry. Ved svære ord prøver han at lydere og herefter skrive ordet, som han tror det staves. Kara nævner derudover, at han i forløbet med app en bliver mere opmærksom på at tage sig god tid til at stave og opdage egne fejl. Han kommenterer en del mere på det Kara skriver ved de efterfølgende besøg, og nævner flere gange at forskellene mellem det, han har skrevet og det Kara skriver, skyldes, at han har glemt, at det var sådan, det skulle staves. Ved besøgene bliver det desuden afprøvet, at de to søskendepar laver en bog sammen, men dette er ikke en succes. Begge steder tager den ældste styringen, og de samarbejder ikke om hverken handling eller det at skrive selve historien. Ved Lyla og Flynn skriver de en side hver på skift, men de samarbejder ikke om handlingen. Det virker, som om det fungerer bedre med jævnaldrende, da Maggie har en rigtig god oplevelse med en veninde. Lyla og Flynn har dog også lavet en bog 12

13 sammen mellem andet og tredje besøg om en tur, de har været på til Experimentariet, men det er ikke muligt at se, hvordan og om de har samarbejdet om historien. Det er imidlertid interessant, at da de viser og afspiller den ved tredje besøg, begynder Lyla at gentage, hvad der bliver sagt på optagelserne, Kara stopper hende dog. Derudover er det tydeligt, at hun genoplever turen mens de viser historien. Overordnet set bruger de to familier app en forskelligt. Hos Kara følger de i højere grad den kronologi, der ligger i designet af app en, hvor man lægger et billede ind, optager og skriver historien og den voksne skriver sin del til sidst. Hos Kimberly finder de andre måder at bruge den på for at motivere børnene mest muligt til at skrive, nogle af disse måder har dog et andet fokus end det app en oprindeligt sigter mod. Hos Kara tager børnene meget udgangspunkt i ting og oplevelser omkring dem, hos Kimberley digter de mere kreative historier. Hos Kara skriver de generelt kortere historier, som de gør færdige, mens de er i gang med dem. Hos Kimberly derimod laver de længere historier, som de skriver videre på fra gang til gang. Ved det sidste besøg blev Kimberly og Kara interviewet omkring deres evaluering af app en. De fik inden besøget tilsendt spørgsmålene, og Kimberly valgte at sende en skriftlig evaluering på baggrund af spørgsmålene. Interviewet blev gennemført som det sidste ved besøget. Nedenstående er en kort sammenskrivning af de ting, de fremhævede i relation til børnenes udvikling. En længere beskrivelse af deres evaluering følger i et senere afsnit, og spørgsmål og Nadia Schønning Labuz noter omkring svarene er vedlagt som bilag. Kimberly gav udtryk for, at den har været gavnlig i deres familie. Hun fremhæver selve ipad en som platform og de muligheder den giver, som noget positivt og motiverende. Derudover fremhæver hun optagefunktionen, brugen af tegninger og billeder og muligheden for at sammenligne børnestavning med konventionel stavning som nogle af fordelene ved at bruge app en. Hun bemærker endvidere, at Maggie læser mere flydende, når hun genlæser sine egne historier, og at hendes sætninger bliver længere og længere. Hun ser forskellige muligheder for forskellige aldersgrupper og mener, at den på sigt kan motivere Casey til også at skrive historier og fortæller, at han er glad for at gå tilbage og høre de historier, de har lavet. Børnene har været glade for at bruge app en, Maggie har dog ind i mellem set det som skole-arbejde indtil hun kom i gang. Kara fremhæver, at app en har været god for børnene på hver sin måde, Flynn er blevet mere omhyggelig og Lyla har fået mulighed for at være kreativ samt fået større selvtillid. Hendes læsning er desuden forbedret. Kara ser en mulighed for at forbedre deres læsning og skrivning yderligere og fremhæver især forældrenes deltagelse som noget positivt, faktisk nævner hun, at det er det bedste ved app en. Som eksempel nævner hun at Lyla er blevet bedre til tegnsætning, ved at se det Kara 13

14 har skrevet. Især Flynn har været motiveret for at bruge app en, hvor Lyla ind i mellem har set det som skole-arbejde indtil hun kom i gang. Resultater Overordnet er konklusionen på projektet at styrken ved app'en er, at den inviterer til samvær om skrivning. Børnene kan hurtigt og let opleve sig selv som producent/forfatter. Den motiverer børnene til at skrive på en helt anden måde end med pen og papir. Forældrene får adgang til at være sammen med børnene om skrivningen. App'en initierer samarbejdet mellem børn og voksne. Situationer som ikke var opstået på anden vis. Det er muligheden for at udarbejde en multimodal fortælling om de nære og kære ting om legetøj, oplevelser, elskede personer osv. Det inviterer til at sprogliggøre barnets univers. Man kan tale om Real life literacy. App'en støtter børnenes oplevelse af, at sprog både kan ses og høres. Det er dog vigtigt at påpege at dette er affordances, ikke et uomgængeligt resultat af arbejdet med app'en. Den vil indgå i samspil med andre faktorer, såsom barnets interesse for skrift (jf. Casey), forældre og børns fokus på korrekthed, forældrenes evne til at stilladsere (give barnets plads samtidig med at det får støtte), og naturligvis motivationelle faktorer som træthed, tro på egne evner, tryghed mv. App'en i brug Nadia Schønning Labuz valgte klip ud til fremvisning ved workshoppen ud fra det fokus, der blev besluttet ved den første workshop, og de skulle således vise de pædagogiske og didaktiske muligheder og udfordringer, der er ved at bruge app en. Der er derfor fokuseret på klip, der viser, hvordan de fire børn skaber skriftsprog, interaktionen med forældrene og hvordan de læser/afspiller deres historier. Endvidere er der fokuseret på at finde klip, der viser, hvordan familierne bruger app en forskelligt, og hvordan de forsøger at løse eventuelle udfordringer mere eller mindre hensigtsmæssigt i forhold til app ens formål det er især Casey og Lyla, der har vanskeligheder her. Man kan endvidere betragte de situationer, der opstår pga. at app en lægger op til interaktion med en voksen, samt den forskel selve ipad-platformen muligvis kan gøre for børnenes motivation for at skrive og læse. Man skal have in mente, at børnene er påvirket af, dels at de bliver filmet, og dels at Nadia Schønning Labuz var til stede og observerede dem. Man kunne derfor også have inddraget klip, 14

15 hvor forældrene fortæller om, hvordan de bruger app en i dagligdagen. I det følgende gennemgås overvejelserne over nogle af de klip Nadia Schønning Labuz havde valgt ud. I kursiv er det oplæg, der blev præsenteret til hvert klip, efterfølgende er en uddybende beskrivelse af klippene med de kommentarer og diskussionspunkter, som opstod på workshoppen. Lyla klip 1 Klippet viser Lyla, der skriver sin første bog i app en, og de strategier hun bruger i sin skrivning. Derudover viser det, hvordan Lyla først ikke har lyst til at læse sin bog højt, så Kara gør det. Lyla retter hende dog et enkelt sted. Efter at have set bogen i Library bliver Lyla imidlertid så begejstret, at hun selv læser den op. Det kan blive for frustrerende for Lyla, at det tager så lang tid at lydere. Man kunne foreslå en praksis hvor den voksne skriver det korrekte ord i voksenfeltet og derefter sletter det. Herefter skriver barnet det. Vi ser det ske i Lyla klip 4. Kara skriver for hende, Lyla sletter det og skriver det igen (nu med store bogstaver). Faren vil kunne være, at der bliver for meget voksenstyring. Hun er tydeligvis begejstret over at være blevet forfatter. Først da bogen læses højt for hende, så læser hendes mor titlen og siger by Lyla. Lyla pointerer her, at der ikke står by nogen steder. Efterfølgende bliver hun imponeret over at se sin bog ligne en rigtig bog i Library og hun læser den selv højt både for sin mor og sin far. Lyla klip 2 Klippet viser hvordan Lyla bruger en Skt. Patricks Day dekoration som inspiration til sin skrivning ved at kopiere hvad der står. Lyla vil skrive om Sct. Patricks Day, og det skal også være titlen på bogen. Hun spørger Kara om hun må skrive af fra en dekoration i vinduet. Kara siger, at der ikke står Sct. Patricks day, men Irish. Lyla beslutter med det samme at kalde bogen Irish i stedet og skriver af fra vinduet. Det viser, at hun har glæde af at kunne få korrekt input undervejs i skrivningen. Lyla klip 3 Klippet viser Lylas vanskeligheder ved at læse en historie højt og hvordan hun muligvis gerne vil bruge sine optagelser som støtte. Bogen hun læser har hun desuden selv indtalt og lavet inde på sit værelse mellem 2. og 3. besøg. Lyla har optaget en historie, hun har digtet. Kara har skrevet den ned. Lyla læser op. Hun har lidt 15

16 svært ved det. Hun vil gerne høre den talte version igen, så hun kan huske, hvad der står. Optagelserne kan derfor udover at være en støtte for den voksne, når de skal skrive historien, også være en støtte i barnets læsning af historien. Lyla klip 4 Klippet viser, at Lyla har brug for støtte, når hun skriver, også efter at hun er blevet mere erfaren med app en. Klippet viser hvilken støtte hun efterspørger og hvordan Kara hjælper hende, men det viser også, at Kara tager over, når noget bliver for svært for Lyla. Først indtaler Lyla, hvad hun vil skrive. Så skriver hun, hvad hun sagde. Lyla skriver med stort. Lyla har svært ved et ord (Tuesday). Kara overtager skrivningen i børnefeltet, når hun oplever, at det er for frustrerende for Lyla. Det kan ses som prototypisk stilladsering, men det kan også være på grænsen til for meget. Det giver anledning til at diskutere, hvor grænsen for hjælpen bør være, da det er en balance mellem at Lyla bliver for frustreret og opgiver, og at Kara helt overtager skrivningen. Det problem ville have været løst, hvis hun i stedet havde skrevet i voksenfeltet. Lyla klip 5 Klippet viser, hvordan Lyla begynder at gentage historien efter det optagede. Kara stopper hende dog. Det viser også hvordan Lyla genoplever udflugten som historien handler om, ved at høre historien Lyla og Flynn viser deres fælles bog fra Experimentarium. Der er oplæsning til hver side. Lyla læser med op (men stoppes af sin mor). Derefter spiller hun de enkelte situationer hun viser bølger, surfer med kroppen. Hun indlever sig og genoplever historien. Børnene har en oplevelse sammen om begivenheder (jf. Casey som sidder med Maggies historier og lytter til dem). Det viser hvordan mundtligt sprog og skriftsprog er sammenfiltret. Optagelserne er ikke bare en huskefunktion i bogen - det er en del af bogen. Casey klip 1 Klippet viser Caseys første oplevelser og udfordringer med app en. Han starter med at skrive sit navn på forsiden af bogen, og er stolt over at kunne dette. Han går i gang med sin historie og ved hvad han gerne vil skrive, men han har svært ved at stave til det og går derfor i stå. Klippet viser, hvordan Kimberly forsøger at hjælpe ham, men viser også de vanskeligheder, han har ved det. Klippet ender med at Casey bliver frustreret og mere eller mindre opgiver. Casey kan næsten ikke noget med lyd og skrift. Han får ikke ret meget hjælp og den er næsten 16

17 alene lyderings-orienteret. Kimberly forsøger at hjælpe ved at få ham til at lydere. Hun skriver Yoda for at huske hvad Casey havde sagt - men når han forsøger at bruge hendes skrift, siger hun, at han skal skrive med sine egne bogstaver. Det bliver meget frustrerende for ham, fordi han hverken kender bogstavers lyde eller udseende. Her kunne hun med fordel i stedet have ladet ham skrive af efter hendes skriftbillede i voksenfeltet, hvad han faktisk gerne ville. Han er slet ikke god nok til at skrive lydret eller noget i den retning. Han skulle måske have haft lov til at skrible frit. Lege med lydene. Men det kan være eksperimenterende ud i den blå luft. Så han skal have lov at tale sine historier, som moren så kan skrive. Når det sker, interesserer han sig ikke for det moren skriver. Men det sammen med mange andre skriftsprogsbrugssituationer vil med tiden give ham den interesse som er en forudsætning for at interessere sig for skrift. Fx kan moren om aftenen læse hans egen historie op fra bogen. Interessen for skrift er også vigtig. Kimberly fortæller under besøgene, at Casey ifølge børnehaven ikke er interesseret i bogstaver eller skrift, og at de derfor ikke bruger tid på det sammen med ham. Men på et senere klip ser vi Casey kravle rundt på Kimberly og Maggie for at følge med i, hvad der sker, da Maggie skriver en historie. Han interesserer sig mere for de andres skrivning end for sin egen, hvilket også kommer til udtryk i at han ifølge Kimberly ofte afspiller Maggies bøger i app en og nærmest kan nogle af dem udenad. Så han er altså langt fra uinteresseret, når bare han får lov til i fred og ro at iagttage de andre skrive og læse. Casey viser de udfordringer, der er med uerfarne læsere og skrivere, men praksis omkring WriteReader kan fungere som en af Caseys veje ind i skriftkulturen. Maggie 1. klip Klippet viser dels Maggie og Kimberlys første erfaringer med app en, men det viser også dels Maggies umiddelbare strategier og dels hendes usikkerhed og brug for bekræftelse fra Kimberly i forhold til sin skrivning Maggie har skrevet en historie. Kimberly skriver på voksensprog. Casey og Maggie kigger interesseret på. Maggie bemærker, at hun ikke har skrevet t i christmas. Casey deltager alene som iagttager og spørger. Han peger og beder om oplæsning. Han deltager ufrustreret og interesseret. Klippet illustrerer den interaktion om sprog mellem børn og forældre, som app en muliggør. Familien sidder i sofaen og taler om skriftsproget på en uformel måde i relation til noget, som børnene selv har været med til at skabe. Både Maggie og Casey reflekterer over skriftsproget og app en muliggør således en situation i forhold til skriftsprog, som ellers ikke var opstået. Maggie 2. klip Klippet viser, at Maggie er blevet mere selvstændig og de strategier, hun bruger i sin skrivning, samt interaktionen med Kimberly når hun skriver i voksenfeltet 17

18 Maggie skriver nu utvunget og uden at søge bekræftelse. Hun følger fortsat koncentreret med, når Kimberly skriver i voksenfeltet, og konstaterer uden ærgrelse, når hun har stavet noget anderledes end Kimberly. Maggie, uden optagelse (mellem besøg). Kimberly sender en mail til Nadia Schønning Labuz efter det første besøg og fortæller, at hun har overhørt Maggie fortælle en veninde om app en. De spørger herefter om de må lave en bog sammen, hvilket de får lov til. De laver en bog (Friends) om dem og deres venskab og de skriver og indtaler i fællesskab, hvor det dels går på skift, men de indtaler også noget i kor. Derved bliver optagelser ikke kun en hjælp til at fastholde, hvad de har skrevet til forældrene eller en hjælp til dem til i læsningen af det skrevne, men de bliver en del af det færdige produkt. De har produceret en lydbog. Flynn 2. klip Klippet viser, hvordan Flynn vælger at gå tilbage i sin egen del og rette efter at have set, hvordan Kara staver det. Holden forstyrrer dog på optagelserne. Vi ser her den interaktion Kara og Flynn har om en historie, som Flynn selv har skrevet. Kara skriver i voksenfeltet, og Flynn følger opmærksomt med. Kara staver et ord anderledes end Flynn, og da han genkender at dette er den rigtige måde at skrive ordet på, vælger han at gå tilbage til børnefeltet og rette ordet. Selvom det ikke er meningen, at barnet skal gå tilbage og rette i det, de selv har skrevet, så viser klippet Flynns voksende opmærksomhed over for skriftbilledet. Klippet giver endvidere anledning til at diskutere, hvor meget den voksne skal skrive, hvis barnet er så dygtig en staver, at der ikke er noget, der skal skrives anderledes. Især Flynn er en dygtig staver, og man kan også se i nogle af de bøger, han har lavet, at Kara kun vælger at skrive på de sider, hvor der er noget, der staves anderledes. De andre sider efterlader hun blanke. Imidlertid kan der stadig være en pointe i at skrive voksenskrift. Både Kara og Kimberly fremhæver, at de to ældste børn er begyndt at reflektere over og bruge tegnsætning efter at have set deres mødre bruge det i deres skrivning i voksenfeltet. Også mellemrummene mellem de skrevne ord er det nyttigt at få demonstreret i voksenfeltet. Flynn 3. klip Klippet viser Flynn, der viser en bog med digte, som han har lavet med inspiration fra et emne i skolen. Flynn afspiller sin bog. Han læser ikke det, der er skrevet. Det kan være et problem, at han ikke læser det højt og det er en af svaghederne ved optagefunktionen. Men han har jo skrevet det, så det 18

19 er ikke nødvendigvis så stort et problem. Han læser også sine egne historier ved andre lejligheder. Det er imidlertid en fare, man skal være opmærksom på, da der ligger mange gevinster i at læse det, man selv har produceret, hvilket er et af formålene og fordelene med app en. Forældrenes evaluering De to familier var begejstrede for app en og de skriveoplevelser og muligheder den gav. De fremhævede især fordelen i, at børnene får mulighed for og bliver opfordret til at være kreative på deres eget niveau, først og fremmest med det skrevne sprog, men både Kara og Kimberly fremhæver at optagefunktionen i app en giver yderligere kreative muligheder, dels hvor det at skrive var for svært men også som en del af det samlede kreative udtryk. Kimberly pointerer endvidere, at selve platformen og app en har gjort, at hendes børn har skrevet ting, de ellers ikke ville have skrevet, og at hendes datter har tænkt over og talt om det skrevne sprog på en måde, hun ellers ikke ville have gjort. Både Kara og Kimberly ser forskellige fordele ved app en i forhold til de forskellige aldre deres børn har. De pointerer, at app en kan være med til dels at skabe en interesse for det skrevne sprog for den yngre del af målgruppen og dels bidrager til både deres skrive- og læseindlæring, mens den samtidig skaber mulighed for at den ældre del af målgruppen udvikler deres skrivning og læsning yderligere. I den forbindelse fortæller både Kara og Kimberly, at de har bemærket at deres ældste børn har reflekteret over og eksperimenteret med tegnsætning efter at have set deres mødre bruge denne i voksenfeltet. Derudover mener begge, at app en med fordel kan bruges til både yngre og ældre børn end dem, der er defineret i målgruppen. De ser således flere fordele i at bruge app en i deres familier. Kara pointerer, at det bedste ved app en er, at den involverer forældrene aktivt. Kimberly fremhæver at det at skrivningen er elektronisk har den fordel, at man har sine bøger lige ved hånden, og hendes børn har derfor taget dem frem og læst dem igen og igen, både deres egne og hinandens, hvor muligheden for at afspille indtalte historier igen har været en fordel. Derudover kan man tage den med sig overalt og dokumentere og skrive om oplevelser umiddelbart mens de sker. Den eneste udfordring de nævner er, at det er svært for deres yngste børn at fastholde koncentrationen. Derudover har der været nogle tekniske problemer, som er videresendt til Jamus. Begge familier har som tidligere nævnt oplevet, at deres børns læsning og skrivning er forbedret under arbejdet med app en. De fremhæver bl.a. at deres børn er blevet mere selvstændige i forhold til at bruge app en og at de har fået større selvtillid i forhold til at læse og skrive, og at deres læsning er blevet mere flydende. De ser mange muligheder i at bruge app en på sigt og ser det som 19

20 et positivt bidrag i forhold til at skrive og læse derhjemme. Deres oplevelse er således også, at app en bidrager til børnenes læse- og skriveudvikling og at den skaber en situation, hvor børnene reflekterer over skriftsproget på en måde, som de ellers ikke ville have gjort. Refleksioner Det er vigtigt, at voksenrollen illustreres i instruktionsfilm og andet materiale. Den voksne kan fx deltage sammen med barnet om at skabe billeder og oplevelser. I et legende samvær med børnene. Kan lege med ( Hvad skal der nu ske i din historie?, Har du nogle gode storystarters?, Kommer elefanten ind, så? ). Det er vigtigt at barnet føler en jeg-forankring i sine skrevne tekster (Bente Eriksen Hagtvet). Good practice Det kunne være en god ide med en række instruktions-/good practice-videoer. Fx Kimberly hjælper sit barn. Barnet skriver. Forældren spørger i voksenfeltet Skriv dagbog fra ferieturen Skriv en fælles fiktionsfortælling. Læs op. Eller lav lydeffekter. På baggrund af klippene og beskrivelsen af besøgene blev følgende punkter for videreudvikling diskuteret: Voksenskriftens størrelse I voksenfeltet er bogstaverne mindre end i børnefeltet. Man kan argumentere for, at det skal være omvendt. For børn har brug for at se store og tydelige skriftbilleder for at kunne erindre den korrekte stavning visuelt. Men problemet ved stor voksentekst kan være, at det giver for meget fokus på korrekthed. Skal det være muligt at fravælge voksenfeltet under skrivning? Det er diskussionen mellem den mere lydorienterede metode og den mere visuelle metode. Og mellem en korrekthed og empowerment. Mellem barnet i rollen som elev og som deltager i den uformelle sociale praksis' indkulturering. Faren er, at børn kan blive for fokuseret på korrekthed jeg vil ikke skrive noget forkert. Kan man teknisk forestille sig, at voksenfeltet ikke er synligt, før den voksne klikker på uglen og 20

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sprogstimulering i hjemmet

Sprogstimulering i hjemmet Sprogstimulering i hjemmet Inspiration til sprogstimulerende aktiviteter med børn 0-6 år BILLEDE!! Dagtilbud Nordvest 1 Indhold Forord... 3 Preface... 3 Sprog i hverdagen... 4 Den gode samtale... 6 Sprogstimulerende

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS TAL, SKRIV, LEG OG LÆS Workshop 5 Arbejde med læse- og skriveudvikling i indskolingen ideer til praksis v. Dorte Reuther og Sigrid Madsbjerg Bornholm Hvordan udvikles literacykompetencer i dagtilbud uden

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene

117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene 117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene Program Hvem er vi? Hvem er I? Sprog og naturvidenskab Lærerens redskabskasse Elevens redskabskasse 3 workshops (1 time, prøv det hele eller nørd) Feedback

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Digital skriftsprogsudvikling

Digital skriftsprogsudvikling Digital skriftsprogsudvikling Meningsfuld og autentisk kommunikation Jeppe Bundsgaard Lektor i kommunikative kompetencer Hvad vil det sige at kunne læse og skrive? At læse og skrive er at kommunikere Vi

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Tidlig skrift Forbudt for børn?

Tidlig skrift Forbudt for børn? Tidlig skrift Forbudt for børn? Arbejde med Tidlig skrift i teorien Oplæg på Temadag d. 26.1.2012 v. Annika Wiwe Introduktion Tidlig Skrift en mulig samarbejdsflade mellem daginstitution og skole Disposition

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Little Red Riding Hood topic box

Little Red Riding Hood topic box Little Red Riding Hood topic box Ideer til aktiviteter i 3.-5. klasse Materialesættet består af fire forskelige bøger samt fingerdukker til Little Red Riding Hood. Det er primært ulven, der er fokus på

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Opdagende skrivning en vej ind i læsningen. Klara Korsgaard

Opdagende skrivning en vej ind i læsningen. Klara Korsgaard Opdagende skrivning en vej ind i læsningen Klara Korsgaard Dagsorden 1. Baggrund for projektet 2. Opdagende skrivning 3. Søholmprojektet 4. Konsekvenserne for første klasse talesprogsfjeldet Tale Skrift

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Formula 1. Hvis du vil udfordre dine elever, kan du bede dem slå gloserne fra, når de læser teksten.

Formula 1. Hvis du vil udfordre dine elever, kan du bede dem slå gloserne fra, når de læser teksten. Formula 1 Niveau 5. klasse Varighed 10-12 lektioner Om forløbet Formula 1 handler om motorsport og har fokus på ordforråd, der handler om biler og racerløb. Eleverne skal også både lytte og læse til tekster

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

At bygge praksisfællesskaber i skolen

At bygge praksisfællesskaber i skolen Søgeord PracSIP Interaktiv læring Interaktiv platform Læringsplatform Praksisfællesskaber Abstract: PracSIP At bygge praksisfællesskaber i skolen En PracSIP er en webbaseret tjeneste, som understøtter

Læs mere

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen Alting starter et sted Hvis alle undervisere vidste, hvilken betydning børnehaveklasselederen kan have for børnenes senere succes i skolen med læsning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Læseudviklingens 12 trin

Læseudviklingens 12 trin Læseudviklingens 12 trin Læseudviklingens 12 trin 1. Kan selv finde sit navn blandt mange. Fx på garderoben i børnehaven. Kan også selv skrive sit navn. Typisk med store bogstaver. Det betyder ikke noget

Læs mere

Snak med dit 3 til 6 årige barn og leg sproget frem.

Snak med dit 3 til 6 årige barn og leg sproget frem. 12 Husk! Giv barnet tid og lyt, lyt, lyt. Har du ikke tid, så vær ærlig og sig det, i stedet for at være fraværende og lytte med et halvt øre. Juni 2012 Hold pauser, så barnet kan svare. At give sprog

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse.

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Årsplan 4. klasse Engelsk 2017/18 Trine Person Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Kommunikative færdigheder: Kunne forstå sætninger,

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse.

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse. ~ 2 ~ Læsefolder til forældrene i 3. og 4. klasse Kære forælder I 3. og 4. klasse er dit barn godt i gang med at læse og skrive. Barnets læsning vil i løbet af 3. og 4. klasse udvikle sig, så barnet læser

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

05-02-2012. Introduktion. Introduktion. Introduktion. Læs sammen med børn Dialogisk læsning skaber mere sproglig interaktion ved

05-02-2012. Introduktion. Introduktion. Introduktion. Læs sammen med børn Dialogisk læsning skaber mere sproglig interaktion ved Introduktion Fra oplæsning til dialogisk læsning Oplæsning: Opæs tidlige geundersøgelser desøgese har vist, s,at traditionel opæs oplæsning ger godt fordi der er samvær med voksne det skaber fælles opmærksomhed

Læs mere

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Du kan hjælpe barnet på vej ved at Skrive og læse: Huskesedler Ønskesedler Invitationer Postkort og mails Madopskrifter Undertekster i TV Skilte og reklamer Feriedagbog Bøger, gerne de samme igen og igen

Læs mere

Specialskolen Tejbjerg (tejbjergit) - evaluering af vores 8 ugers projekt.

Specialskolen Tejbjerg (tejbjergit) - evaluering af vores 8 ugers projekt. Projekt Skriv og Læs Specialskolen Tejbjerg (tejbjergit) - evaluering af vores 8 ugers projekt. Af Marianne Juul Glud og Helga Borgbjerg Hansen Projekt Skriv og Læs bygger på inddragelse af app en af samme

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

KvaN-konference. undervisningsdifferentiering

KvaN-konference. undervisningsdifferentiering KvaN-konference It og undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Er det differentiering?

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Byg og stav. Materialet består af i alt 5 niveauer og kan bruges i 0.-2.klasse og specialundervisningen.

Byg og stav. Materialet består af i alt 5 niveauer og kan bruges i 0.-2.klasse og specialundervisningen. Byg og stav - At farvekode (Lego), lydkode (instrumenter) og kroppen (håndfonemer) understøtter forståelsen af analysen-syntesen. - At eleverne kan klappe stavelser. - At eleverne kan stave til korte lydrette

Læs mere

The story of Friluftsfrämjandet a non-profit Outdoor association, educate group leaders 1892 Urbanisation Physical activities as healthcare, a ski organization 1900 Railway expansion Healthier children

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Dorte Ågård

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Dorte Ågård Pædagogisk kursus for instruktorer 2012 1. gang Dorte Ågård Hvem er vi? Dit navn? Hvor kommer du fra? Har du undervist før? Nogen der skal i gymnasiepraktik eller på Det rullende Universitet? Sæt jer fag-

Læs mere

Pædagogisk kursus for instruktorer 2014 1. gang. Gry Sandholm Jensen gsjensen@tdm.au.dk

Pædagogisk kursus for instruktorer 2014 1. gang. Gry Sandholm Jensen gsjensen@tdm.au.dk Pædagogisk kursus for instruktorer 2014 1. gang Gry Sandholm Jensen gsjensen@tdm.au.dk Præsentationsrunde Dit navn? Hvor kommer du fra? Har du undervist før? 2 Program gang 1-3 1. Mandag d. 20. januar

Læs mere

PIRLS Testvejledning for frigivne PIRLS-materialer

PIRLS Testvejledning for frigivne PIRLS-materialer PIRLS 2011 Testvejledning for frigivne PIRLS-materialer Denne vejledning er et uddrag af vejledningen, der blev anvendt i forbindelse med gennemførelse af PIRLS i marts 2011. Alle de praktiske oplysninger

Læs mere