1 Stationsbyerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Stationsbyerne 8 8 6 1 8 9 5"

Transkript

1 Stationsbyerne

2 Frederiksgade 8-6 ca Til venstre ses Den Nye Borger- og Håndværkerforenings bygning, opført i 1881 efter tegninger af murermester L. Jørgensen. I 1890 erne blev bygningen pudset og malet. Til højre læge Caspar Rings hus, opført ca som et af de første i Frederiksgade. I februar 1893 solgte han huset til Salling Banks direktør, Ths. Alstrup. Kort tid efter flyttede banken til huset. Foto: Martin Jensen. 36

3 Danmark 1886: Den politiske kamp mellem Højre og Venstre kulminerer. Venstre stemmer for finansloven. Den første politiske kvindeforening oprettes. Den moderne cykel (bicykletten) kommer til Danmark. 1887: Højre vinder 8 mandater ved Folketingsvalget. På ny provisorisk finanslov. Forsøg i Folketinget på at få forbudt kunstsmør (margarine). Det første andelssvineslagteri oprettes i Horsens. 1888: Den politiske kamp medfører, at Højre og Venstre holder hver sine 100 års fester for Stavnsbåndets ophævelse. 1890: Socialdemokratiet vinder sit første mandat på landet og får to medlemmer i Landstinget. Den første maj-demonstration. 1891: Loven om alderdomsunderstøttelse til værdigt trængende gamle vedtages. Landets første elektricitetsværk åbnes i Odense. 1892: Sygekasseloven med statstilskud til anerkendte sygekasser vedtages. 1893: Agrarforeningen oprettes. Foreningen, der især repræsenterer det større landbrug, ønsker forlig. 1894: Forliget mellem Højre og Det moderate Venstre vedtages. Venstrefolkene anerkender Københavns befæstning, mens Højre går med til at fjerne gendarmerne og flere af de forhadte provisorier. Estrup-regeringen går af og erstattes af regeringen Reedtz- Thott. Der gennemføres en ny valgkredsinddeling. Det sydvestlige Salling overføres fra Skivekredsen til en ny Vinderupkreds. Fjends herred hører fortsat til Viborgkredsen. Denne opdeling holder indtil kommunalreformen i : Modstanderne af det store forlig vinder folketingsvalget. Venstrereformpartiet dannes. Skiveegnen Tørveindustrien og jernbanerne skabte en række nye stationsbyer med en mængde forretninger og håndværksvirksomheder. Der indsattes en moderne færge mellem Salling og Mors. Telefonen kom til egnen. I Skive dannede både arbejdere og mestre faglige organisationer. Afholdsbevægelsen slog igennem. I Fjends slog den nye tid igennem, da en ung mand fra Aakjær i vinteren 1887 holdt flere revolutionære foredrag. Cyklen blev de unges foretrukne transportmiddel. Cykelklubberne blev egnens første sportsklubber. Klondyke i tørvemoserne Skiveegnen havde nogle af Danmarks største tørveforekomster. De lå ved Sparkjær og Rønbjerg-Hvidemose tæt på Langå-Struer-banen. Her opstod en række store tørvefabrikker, der i sæsonen (april-september) beskæftigede flere hundrede mænd, kvinder og 37

4 Børn, der arbejdede på bogtrykker Mar. Jensen og gårdejer Andr. Sørensens Rønbjerg Tørvefabrik i Børnene rejste tørv, d.v.s. vendte dem om, så de kunne tørre på begge sider. børn. Tørvefabrikkerne på egnen leverede en stor del af den danske tørveproduktion for 100 år siden, og stationerne i Sparkjær, Rønbjerg og Hvidemose afsendte snesevis af godsvogne med tørv hver dag. Omkring stationerne opstod nye stationsbyer med boliger for arbejderne og fabrikanterne. Tørveeventyret begyndte i Sparkjær, hvor ritmester Mathias Rahbek i 1878 overtog Økjær Mosebrug. I løbet af de næste 10 år udviklede han en produktionsmetode med brug af dampkraft, der gjorde det muligt at producere tørv i stor målestok. Metoden præsenterede han i den første Mosebog Rahbeks pionerindsats blev kostbar for ham selv. For at få råd til sine eksperimenter måtte han sælge mere og mere af Økjær Mosebrug, og han endte med at være ansat i sin tidligere tørvefabrik. Køberne var en tidligere slagter i Sparkjær, Hans Nielsen, og gårdejer Per Odgaard, Tastumgård. Hans Nielsen blev den store tørvebaron i Sparkjær. I 1905 havde han 5 tørvefabrikker, hvor 150 arbejdere fremstillede 22 mill. tørv om året. Hans Nielsen byggede Villa Nordstjernen (i dag plejehjem) og forærede en grund til en kirke og kirkegård i Sparkjær, ligesom han også betalte en del af byggeudgifterne. Som tak blev han udnævnt til kammerråd! Otte år senere forlod han Sparkjær som en fattig mand - tørvepriserne var faldet mere, end han kunne klare. I moserne i Rønbjerg dominerede Rønbjerg Tørvefabrik, ejet af bogtrykker Mar. Jensen, Skive Folkeblad, og gårdejer Andr. Sørensen, Rønbjerg. Rønbjerg Tørvefabrik 38

5 blev oprettet i 1898, og ved opkøb af moseparceller i Rønbjerg Mose udviklede fabrikken sig til i 1910 at beskæftige 50 mand og 150 kvinder og børn. Hele familien kunne nemlig arbejde i tørvene: Mændene gravede tørvemassen i mosen og transporterede den til tørvefabrikken, hvor tørvemassen blev æltet med vand, hvorefter de kørte den ud på tørrepladsen, hvor den blev hældt på forme og lagt til tørre. Så tog børnene over: Deres opgave var at rejse tørvene, at vende dem, så de kunne tørre på begge sider. Til slut kom kvinderne, der skruede tørvene, satte dem i stakke, så de kunne tørre færdigt. En familie kunne tjene 50 kr. om ugen i tørvene. I Hvidemose skabte tørvefabrikant K. Rolandsen et helt lille bysamfund. Han begyndte i 1893 at producere tørv efter Rahbeks metode og nåede hurtigt op på at fremstille tørv pr. dag. Det gav transportproblemer, men dem løste han ved selv at betale for anlæggelse af vigespor og oprettelse af billetsalgssted. Det var dyrt, men Hvidemose station afsendte 20 godsvogne med tørv hver dag i Rolandsen opførte boliger, som han solgte til sine arbejdere, og i 1894 oprettede han en privatskole til børnene. Boligerne på den såkaldte Holmensgade var af meget tvivlsom karat, og det fortælles, at et af Rolandsens huse senere blev solgt for en flaske brændevin og et par gamle træskostøvler. Til sidst købte kommunen husene og rev dem ned for at spare socialhjælp. Glyngøre-færgen 1889 Fra gammel tid gik færgefarten mellem Salling og Mors ved Sallingsund (Pinen og Plagen). I 1871 eksproprierede staten færgefarten og gik i gang med at anlægge en færgehavn ved Glyngøre og en anløbsbro ved Nykøbing Mors. Nykøbing byråd overtog fær- Dampfærgerne Masnedsund og Sallingsund ved færgehavnen i Glyngøre en isvinter ca Mellem færgerne ses banegårdens vindmølle, vandtårn og kran. Til højre ses kroen. Foto: N. Jepsen. 39

6 gedriften, anskaffede en dampfærge, Sallingsund, og påbegyndte færgefarten mellem Nykøbing og Glyngøre den 20. november Den 1. april 1885 overtog statsbanerne færgedriften på ruten. Derefter begyndte arbejdet på at bygge nyt færgeleje i Glyngøre og en færgehavn i Nykøbing med jernbaneterræn og station. Stationsområdet i Nykøbing blev ret stort, for man gjorde plads til evt. fremtidige jernbaner på Mors. Den nye færgerute åbnede den 1. oktober 1889, hvor statsbanerne indsatte den tidligere Lillebæltsfærge, hjulfærgen Lillebælt. Færgen havde både 1., 2. og 3. klasses salon. Den kunne medtage 5-6 godsvogne og 300 passagerer. De togrejsende fra Nykøbing gik ombord på færgen og blev sejlet over til Glyngøre, hvor det ventende tog holdt lige ved færgen. Stationsbyerne Langå-Struerbanen og Sallingbanen fik en kolossal betydning for Skiveegnens udvikling. De skabte en helt ny type bebyggelse: stationsbyen. Det er karakteristisk for de to baner, at stationerne blev placeret på stort set ubeboede steder. Ofte var stationen den første bygning på stedet, og så kom kroen! Det vidste man i datiden, og det fortælles, at ejeren af herregården Lundgård i Gammelstrup (Fjends) af samme grund fik forhindret, at der blev lavet en station ved Lundgård. Den blev i stedet placeret ved de to Stoholmgårde, hvor der ikke var så mange til at protestere! Jebjerg kan være et eksempel på, hvor hurtigt en stationsby voksede sig stor. Her kom der også en gæstgivergård umiddelbart efter åbningen af stationen i Samme år åbnede Salling Højskole og Jebjerg Mejeri (Esper Andersen). Købmand P. Waisbæks forretningsbygning på hjørnet af Nørregade og Østergade i Stoholm ca

7 I slutningen af 1890 erne var der opstået en lille by ved stationen. Her var to store købmandsforretninger og en brugsforening. Desuden to mode- og manufakturforretninger, en skrædder- og manufakturhandel, to store bagerier, en bog- og papirhandel, to smede- og maskinværksteder, en større grovsmedeforretning, en tømmerhandel, to hjulog karetmagerforretninger, en større urmager - og guldsmedeforretning, to skomagerforretninger, to træhandlere, tre murermestre og ligeså mange tømrermestre og snedkermestre, en af landets største cykelforretninger (Esper Andersen), to slagtermestre, et møllebyggerværksted og en kurvemagerforretning. Kort sagt: I løbet af et årti fik beboerne i og omkring Jebjerg mulighed for at købe stort set alt uden at behøve at forlade deres lokalområde. Skive Telefonselskab I 1887 oprettede et konsortium med vinhandler S. Sørensen, Nørregade, i spidsen et telefonselskab for Skive og Omegn. Året efter åbnede selskabet en central i Adelgade 2. I 1892 udkom en vejviser for Viborg Amt, og heri kan man finde, hvad der formentlig er egnens første telefonbog - en liste på to sider. I Skive var der 87 numre. I omegnen fandtes adskillige steder samtalestationer, oftest hos en lokal købmand, Henriette Skytte i daglig tale Sjette ved omstillingsbordet på Jebjerg telefoncentral ca

8 brugsforening eller kro. Man kunne være fælles om et nummer: F.eks. delte Tastum, Søvang og Højslev Bys samtalestationer, Højslev kro og Hald kro nr. 87. I 1896 overdrog konsortiet telefonselskabet til Jydsk Telefon Aktieselskab (JTAS). Overdragelsen skulle godkendes af Skive Byråd, der tog sig betalt i form af to gratis telefoner! I 1902 flyttede telefoncentralen fra Adelgade 2 til Adelgade 10 - hvor den stadig ligger! Efter JTAS s overtagelse af telefonselskabet blev der oprettet en lang række centraler på landet. Den første var Højslev Stationsby i 1900, og året efter fik Roslev, Durup og Selde egen central. De øvrige centraler en snes stykker blev oprettet i 1910 erne. Fur fik telefon samme år som Skive. Det var en statstelefonstation, der i 1923 blev overtaget af JTAS. Arbejdet som centralbestyrer var meget eftertragtet - ofte gik det i arv i flere generationer. Bestyreren var en vigtig person i lokalsamfundet. Hun vidste alt, hvad der skete, for der var mulighed for at lytte med på samtalerne. Alle, der ringede, kom i kontakt med hende, og hvis samtale-modtagerne ikke var hjemme, vidste hun som regel, hvor de kunne træffes, så hun kunne ekspedere samtalen hen det rette sted. På grund af deres store lokalkendskab var mange centralbestyrere skattede meddelere til en af aviserne i Skive - de vidste altid, hvornår der var mærkedage i familierne! Mestrene organiseres Indtil ophævelsen af Næringsloven i 1857 udgjorde laugene den faste ramme for håndværkernes faglige aktiviteter. Skive var - selvom den var købstad - af så beskeden I begyndelsen af 1930 erne indrettede nogle af Skives mesterforeninger en laugsstue i Den Nye Borgerog Håndværkerforening i Frederiksgade. Stuen skulle bruges som mødelokale for foreningerne. Her sidder bestyrelsen for laugsstuen i Fra venstre sidder bagermester Carl Møller, snedkermester Valdemar Sørensen, guldsmed Søren Melgaard, arkitekt H. Toft Hansen og installatør Anders Knudsen. Foto: C. Hadrup. 42

9 størrelse, at der kun var basis for et laug: Vognmandslauget, der eksisterede i 1850 erne. Mestrene i håndværksfagene var i enkelte tilfælde medlemmer af laugene i Viborg, men hovedparten var ikke organiserede. Ved næringslovens ophævelse i 1857 mistede byerne deres hidtidige monopol på handel og håndværk. Mange steder oprettede håndværkermestrene i de følgende år mesterforeninger, der skulle overtage nogle af laugenes opgaver. I Skive var det kun skomagermestrene, der oprettede en mesterforening i 1870 erne. Det var nemlig det eneste fag, der havde over ti mestre i Skive! Til gengæld var håndværkerne i Skive langt forud for deres tid på et andet område. I 1849 oprettede de Håndværkersvendenes Sygekasse - en af Danmarks første sygekasser. Næsten alle svende i Skive var medlemmer af sygekassen, som fik sine indtægter fra mestrene, der betalte kontingent for deres svende. Sygekassen oprettede Skives første sygehus, en sygestue i et lokale bag et af værtshusene i Thinggade. I 1888 stiftedes Skive Malerlaug, men ellers skal man frem til 1890 erne, før mestrene begyndte at organisere sig. I aviserne nævnes snedkere og urmagere (1894), murerog tømrermestre (1898), skrædderne (stiftet 1899), bagermestrene (stiftet 1907) og smedene (stiftet 1909). Hertil kom i 1899 en lokalafdeling af Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening. De samvirkende fagforeninger I foråret 1893 var der 5 fagforeninger i Skive: Bødkere, formere, maskinarbejdere, slagteriarbejdere og murere. De nye fagforeningers første opgave var at oprette en overenskomst, der fastlagde løn og arbejdstid. Uden den havde arbejderne ingen rettigheder! Midlet til dette var forhandlinger med arbejdsgiverne, og hvis det mislykkedes - at strejke. I foråret 1893 strejkede murernes fagforening for at få en overenskomst. Et af midlerne under strejken var, at murerne simpelthen afskaffede arbejdsgiverne: De gav tilbud på opførelsen af Skive Andelsmejeri, og det medvirkede til, at arbejdsgiverne bøjede sig. Det var den konservative Skive Avis absolut ikke tilfreds med, og i avisens spalter kom der en række angreb på de fæle socialister. Som led i dette opgør samledes de 5 fagforeninger i Skive den 1. maj 1893 på Nordbanerestaurationen for at stifte De samvirkende fagforeninger i Skive eller Arbejdernes Fællesorganisation, som den snart kom til at hedde. Det var meget naturligt, at man fandt den første formand, former Frits Poulsen, på Skives største virksomhed, Skive Jernstøberi. Det var svært for den nye organisation at slå igennem. Året efter gik den i dvale, og det lykkedes først at få den til at fungere efter en genstart i Den nye formand blev malersvend Jens Peter Nikolajsen, der spillede en stor rolle som organisator i de næste år, hvor arbejderbevægelsen for alvor slog igennem i Skive. At der nu var skabt en levedygtig organisation kom til udtryk ved, at man allerede i efteråret 1896 sammen med den ligeså nystiftede Arbejdsmændenes Fagforening kunne indvie en fane ved en fest på Rosenhøj. Taleren ved den store begivenhed var den 43

10 I perioden holdt arbejderbevægelsen i byerne i Midt- og Vestjylland hvert år på skift en stor arbejderfest. I 1907 blev arbejderfesten holdt i Skive. Gæsterne kom med særtog til Skive H, hvor de blev hentet af deres fagfæller. Her marcherer tømrerne med faner og i deres stiveste puds over Østerbro. I baggrunden ses det ældste Åhus og bag det Skive Jernstøberi & Maskinfabrik. unge journalist ved den socialdemokratiske avis i Århus, Peter Sabroe. Sabroe stillede ved denne lejlighed krav om bedre syge- og ulykkesforsikring, alderdomsunderstøttelse og en skoleordning med lige muligheder. Disse krav ophidsede ejeren af Krabbesholm Skov, godsejer Rosen, så meget, at han fremover lukkede lågen til sin skov for socialistiske foreninger! Peter Sabroe spillede en stor rolle for den unge arbejderbevægelse på Skiveegnen. Han var en uforlignelig agitator og blev ofte benyttet som taler i Skive. Skive Tekniske skole 1891 I 1868 oprettede Borger- og Håndværkerforeningen (den gamle) en søndagsskole for lærlinge. I 1871 blev skolen overtaget af den nystiftede lokalafdeling af Vestjydsk Industriforening, Skive Industriforening. Industriforeningens skole begyndte med 26 elever og voksede i de følgende år. Midt i 1880 erne nåede man op på ca. 50, og i slutningen af 1880 erne op på 82 lærlinge. Skives vækst med de mange nye virksomheder og det omfattende nybyggeri slog igennem. 44

11 Deltagerne i Skive tekniske Skoles malerskole i 1928 blev undervist i dekorations- og skiltemaling af malermester Anders Mogensen (til venstre). Malerskolen blev afholdt i januar-februar måned, hvor de fleste malere gik arbejdsløse. Foto: C. Hadrup. Man kunne ikke længere nøjes med at låne lokaler på kommuneskolen i Østergade, og med formanden, Harald Calundann, i spidsen indsamlede bestyrelsen kr. og fik lovning på et statstilskud på kr. Industriforeningen indskød kr. fra sit lotterioverskud, og Skive Byråd skænkede en byggegrund ved den nyanlagte Nordbanevej. Skives første architect Edvard Jensen, der ganske vist var flyttet til Nyborg, tegnede en to-etagers bygning med kælder og kvist, og så gik byens håndværkere i gang. Skolen skulle være et eksempel på det gode håndværk, som håndværkerne i Skive kunne præstere, og derfor lagde man vægt på, at arbejderne på skolen blev udført af Skivemestre - i det håb, at hvad der indenfor dens mure skal præsteres i teknisk, praktisk og teoretisk henseende, mægtig skal bidrage til at forthjælpe den vordende håndværker til erhvervelse af et sådant fond af kundskaber, at han med berettiget håb og fortrøstning kan træde ud i livet og gennem flid og ærligt arbejde blive en lykkelig mand og en god borger af Industriforeningen, som der står i grundstensdokumentet, nedlagt den 15. maj Skolen blev indviet den 7. juli Den havde kostet kr. De sidste penge skaffedes ved et lån i Kirke- og Undervisningsministeriet. 45

12 Arbejdersygekasseforeningens stiftelser Indtil Skive kommune i 1903 åbnede sit første, meget beskedne alderdomshjem i det tidligere telegrafhus på Resenvej 2, var Fattiggården længere ude ad Resenvej det eneste tilbud til de gamle, der ikke kunne klare sig selv. Dette tilbud tog kun de allerfattigste imod - og de var tvunget til det! Alderdomsforsørgelsen var fuldstændigt overladt til den private godgørenhed. De gamle håndværkere og handlende og deres enker fik i 1878 deres stiftelse i Borger- og Håndværkerstiftelsen, Frederiksgade 19, mens arbejdsmændene måtte vente godt ti år mere - men så fik de også to! Apoteker Norgaard og hustru, der tidligere havde betalt Norgaards Børneasyl, tilbød at betale opførelsen af et alderdomshjem for medlemmer af Arbejdersygeforeningen. Arbejdersygekasseforeningen hentede bl.a. sine medlemmer blandt Skives arbejdsmænd, som ikke kunne blive medlemmer af Håndværkssvendenes Sygekasse. Her skulle man have svendebrev for at blive medlem. Apotekerparrets gave blev til Norgaards Arbejderhjem på hjørnet af Havnevej og Kielgastvej (nedrevet i 1976 til fordel for Politigården). Samtidig gik Arbejdersygekasseforeningen selv i gang med at skrabe penge sammen til endnu et alderdomshjem. I november 1889 afholdt foreningen en ugelang bazar, hvor overskuddet takket være gaver fra byens borgere og en stor indsats fra damekomiteen (byens fineste fruer) blev på 3.248, 25 kr. Overskuddet svarede til en fjerdedel af byggesummen på alderdomshjemmet! Det blev opført i 1890 på en grund ved Nr. Alle (nr. 12). I stiftelsen indrettedes der 9 lejligheder til den gamle, den værdige, den af livets møje og ærligt arbejde livstrætte arbejder, som der står i grundstensdokumentet. Apoteker Norgaards Arbejderstiftelse på hjørnet af Kielgastvej og Havnevej ca Foto: Mogens Hartmeyer. 46

13 Udover de tre nævnte stiftelser opførte også Beværterforeningen (Havnevej 7), Skive Købmænds Hjælpekasse (Sallinggade 6), Den nye Borger- og Håndværkerforening (Sallinggade 3) hver sin stiftelse, mens den gamle Borger- og Håndværkerforening købte en beboelsesbygning og omdannede den til stiftelse (Jyllandsgade 46). Afholdsbevægelsen Drikkeriet var udbredt i 1880-tallet, især blandt de fattigste. Den fattige mands snaps var en trøst, som mange greb til! I 1880 erne kom der en stærk bevægelse mod drikkeriet: Total-afholdsforeningerne. Deres mål var at bekæmpe drikkeriet og derved løfte medlemmerne, så de fik bedre styr på deres liv og dermed større selvværd. Medlemmerne måtte ikke drikke alkohol, og foreningerne forsøgte at forhindre andres drikkeri ved at få fjernet kroers og værtshuses ret til udskænkning og købmændenes salg af øl, vin og spiritus. Afholdsbevægelsens budskab fik hurtigt en kolossal gennemslagskraft. Egnens første afholdsforening var Skive Totalafholdsforening, der blev stiftet i Allerede i 1886 var der foreninger nok til at oprette en kredsorganisation, Salling Afholdskreds. Ved århundredskiftet var der en afholdsforening i hvert sogn, og Salling Hver sommer arrangerede afholdsbevægelsen store Afholds- og Folkefester med adskillige tusinde deltagere. Her er nogle af dem forsamlet foran logebygningen på Nørre Alle ca Fanerne tilhører logerne Fælles Hjem, Fredens Hjems Minde, Moders Haab, Holbergs Minde - alle fra Skive, David Livingstone, Struer samt en ulæselig fane til højre. Foto: N. Nielsen. 47

14 Afholdskreds samlede medlemstal nåede op på ca Afholdsforeningerne var nu blevet egnens største folkelige bevægelse! Udover afholdsforeningerne kom der - især i Skive - en lang række andre afholdsforeninger. Afholdslogerne - I.O.G.T. og N.I.O.G.T. - tiltrak mange medlemmer i Skive, men de fandtes også i nogle af stationsbyerne. Logerne havde sigende navne som Fælles Hjem, Fredens Hjems Minde, Familievennen. Der fandtes også en børneloge, Moders Haab, og en ungdoms-loge Fremtidens Lykke med tilhørende boldklub Skjold. Afholdenheden kunne ikke læres tidligt nok! Flere af logerne blev så store, at de kunne bygge deres egne logebygninger. I 1899 byggede I.O.G.T.-logen Familievennen en logebygning (Østergade 12), og året efter byggede to af N.I.O.G.T.-logerne logebygningen på Nørre Alle 3. På det tidspunkt havde afholdsforeningerne længe arbejdet på at få åbnet et afholdshjem i Skive. Det lykkedes først i 1911, hvor Skive Afholds- og Højskolehotel åbnede i Torvegade 7 i Skive Folkeblads nye bladhus. Folkebladet havde fra starten været afholdsbevægelsens vigtigste fortaler - en alliance, der holdt op til ca En af de vigtigste midler i kampen mod alkoholen var at forhindre salg af alkolhol hos købmænd og på kroer. En af Salling Afholdskreds store sejre kom i 1913, hvor Roslev kro søgte om alkoholbevilling. Roslev-Rybjerg sogneråd valgte at lægge sagen ud til folkeafstemning. Bevillingen blev forkastet med 173 Nej mod 133 Ja. De første missionshuse Egnens første missionshus er missionshuset Bethesda i Lihme, der blev indviet den 17. oktober Pastor Melbye ( ) var Indremissionsk, og i hans tid blev der opbygget et Indre Missions-samfund i Lihme sogn. Samfundet samlede penge ind til byggeriet, og i 1889 var man nået så vidt, at der kunne opføres et spartansk hus på Ålbækvej. Grunden blev skænket af Ane Cathrine og Christen Christensen. Huset blev benyttet til søndagsskole, ungdomsmøder, missionsmøder og samtalemøder. I 1893 fik Fur og Hindborg missionshuse. Huset på Fur kom som et resultat af en stærk vækkelse, der i løbet af kort tid gjorde Fur til en stærk bastion for Indre Mission. I Hindborg skyldtes missionshusets tilblivelse først og fremmest Magdalene og Peder Gravgaards gavmildhed. De var barnløse og solgte deres gård, da de blev ældre, bortset fra 10 tdr. land, som de byggede et husmandssted til sig selv på. Lynet slog ned i det nybyggede husmandssted, og det tog de som et tegn fra Gud på, at de ikke skulle drive landbrug mere. De solgte det meste af jorden tilbage og fik bygningerne genopførte. I huset blev der indrettet en stor sal til missionshus, en lejlighed til en missionær og en lejlighed til Magdalene Gravgaard, der nu var blevet enke. Rønbjerg og Skive fik missionshuse i Rønbjerg Missionshus var et ret beskedent hus, mens Skive, hvor der var et stort Indre Missions samfund, fik byens førende arkitekt, bygmester Lars Jensen, til at tegne en fornem bygning. 48

15 Missionshuset Garizim i Christiansgade i Skive ca Over indgangsdøren står der: Jesus er Døren. Foto: N. Nielsen. Revolutionen i Fly I januar 1888 kunne man læse i aviserne, at en ung mand fra Fly var blevet arresteret for at holde revolutionære foredrag bl.a. i Fly skole. Den unge mand var en gårdmandssøn fra Aakjær, Jeppe Jensen. Han havde været på Staby Højskole og holdt i december 1887-januar 1888 nogle foredrag om forskellige verdenshistoriske emner. Den 26. december holdt han et foredrag om Folkekirken, hvor han rettede hårde angreb mod præstestanden. Foredraget medførte, at Jeppe Jensen blev indkaldt til forhør og senere arresteret og indsat i Viborg arrest i 17 dage. I begyndelsen af februar blev han frigivet og sagen afsluttet uden dom. På denne tid kom Jeppe Jensen meget på Tastumgård hos den fremsynede gårdejer Per Odgaard ( ). Odgaard var om nogen den, der introducerede den nye tid i Fjends. Han byggede fællesmejeri og teglværk ved gården i 1883, var hovedmanden bag de første læplantninger i Fjends m.m. Og så havde han været på Oddense Højskole i slutningen af 1860 erne, og det gav ham et udsyn, som den unge Jeppe Jensen nød godt af i timelange natlige diskussioner. Hos Odgaard mødte den unge Jeppe to personer, som skulle komme til at spille en stor rolle i hans liv: hans mæcen, mejeriejer Esper Andersen, Jebjerg, og hans første kone, Marie Bregendahl. Marie Bregendahl var datter fra gården Bregendahl i Fly, samme sogn, som Jeppe 49

16 Digteren Jeppe Aakjær foran sin fødegård ca Foto: Niels Sørensen, Lem. Forfatterinden Marie Bregendahl ca Foto: Engholm Schaumburg, København. kom fra. Bregendahl var en af de bedste gårde i Fly, og Maries far, Per Bregendahl, var en velhavende mand. Han var en forsigtig, konservativ mand, der ikke havde meget til overs for Jeppe Jensens ideer. Marie så anderledes på tingene og blev som Jeppe en fast gæst hos Per Odgaard. Her mødte de to hinanden i De blev gift i 1893 og forsøgte at slå sig igennem i København, Jeppe som forfatter og Marie som pensionatsejer. De blev skilt i På dette tidspunkt havde Jeppe Aakjær, som han var begyndt at kalde sig o. 1890, fået et navn som forfatter. Marie Bregendahl gav sig også til at skrive, og hun udgav en række fremragende romaner, bl.a. den store skildring af Fjends herred i brydningsårene fra : Billeder af Sødalsfolkenes liv. 50

17 Den første cykel I slutningen af 1880 erne kom den første cykel til Salling - ti år efter ejede næsten hver eneste ung på egnen en cykel! Med så stor en interesse for det nye transportmiddel, er det meget naturligt, at man allerede i 1889 stiftede den første cykelklub: Skive Cykleklub, der også havde medlemmer fra landet. Den mest markante landbo i cykelklubben var mejeriejer og gymnastiklærer på Salling Højskole, Esper Andersen, Jebjerg. Han oprettede i 1890 egnens første cykelforretning, som han markedsførte ved selv sammen med sine mejerister at køre cykelløb. I 1892 vandt han Jyllandsløbet på ca. 550 kilometer - det hidtil længste i Danmark - for næsen af den københavnske cykelelite. Han havde trænet systematisk i flere måneder, udviklet en speciel kostplan og importeret en specialbygget letvægtscykel fra England. Under selve løbet fik han hjælp af fire pacere, bl.a. broderen Peder Andersen. Esper Andersen kørte i mål i Århus efter 36 timers kørsel, deltog i ballet bagefter, hvorefter han tog toget til Jebjerg for at møde næste morgen i mejeriet i Jebjerg. Det vakte stor opsigt, at en bonde kunne gøre sådan! Med baggrund i cykeltriumferne opbyggede de to brødre store cykelforretninger, og i grundlagde de cykelfabrikken Jyden i Gedsted, som efter en brand flyttede til Aalestrup (i dag kommunekontor og cykelmuseum). Skive Cykleklub ( ) koncentrede sig om turistture til bl.a. nabobyerne. Her holder medlemmer af klubben klar foran pavillionen i Liselund (Skives gamle festplads) til at køre til Viborg. Klubbens formand, manufakturhandler Jean Sachs, ses som nr. 5 fra venstre med kalot. De to drenge i stribet tøj til venstre for ham er hans sønner. Foto: N. Jepsen. 51

18 Salling Bank Salling Bank fik i 1893 kontor i Frederiksgade 6. Kontoret ses til højre ved skiltet. Derefter ses Den nye Borger- og Håndværkerforenings bygning og isenkræmmer Brandts forretning i Frederiksgade 10. Til venstre ses Frederiksgade 3. Ny formand og støtte til gode formål I 1881 fratrådte Salling Banks første formand, proprietær Ingwersen, Hegnet. Han blev efterfulgt af en anden af stifterne, gårdejer Esper Mikkelsen, Grønning. Esper Mikkelsen døde før generalforsamlingen i Han afløstes af proprietær Poul Dahlgaard, Hesthave. Poul Dahlgaard var konservativ og bl.a. medlem af Viborg Amtsråd. Han døde i 1897 og nåede derfor ikke at opleve, at hans søn, Bertel, kom til at repræsentere Det radikale Venstre i Skivekredsen i Folketinget i 40 år, og at hans svigersøn, Gudik Gudiksen, gift med datteren Mitte, der overtog Hesthave, blev indvalgt i Landstinget for de radikale. Samme år som Poul Dahlgaard blev formand for Salling Banks bankråd, uddelte banken tilskud til det første af mange gode formål: Jydsk Husmandsforening, i praksis en pensionskasse for småkårsfolk, fik et tilskud på 10 kr. Man ruttede ikke med aktionærernes penge, men der var gjort en begyndelse... 52

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Niels Mortensen 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 Salling Bank 2001 Udgivet af Salling Bank a/s

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

1 Elektriciteten 8 9 6 1 9 0 5

1 Elektriciteten 8 9 6 1 9 0 5 1 8 9 6 Elektriciteten 1 9 0 5 Frederiksgade ca. 1900. Forrest ses Frederiksgade 2, derefter den oprindelige Frederiksgade 4 (forhøjet i 1906), Salling Banks bygning og Den Nye Borger- og Håndværkerforening.

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

1 Andelstiden 8 7 6 1 8 8 5

1 Andelstiden 8 7 6 1 8 8 5 1 8 7 6 Andelstiden 1 8 8 5 Den 11. juni 1876 (terminsdatoen) begyndte Salling Bank sine forretninger hos bankens administrerende direktør, S. Sørensen i Thinggade 11 (bygningen til venstre). Her havde

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen Belyst gennem Lunds billeder Lunds billeder Lunds kæmpesamling af negativer fra perioden 1904 1970 afspejler den periode, hvor Grindsted eksplosivt udviklede

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes,

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes, Side 2 I begyndelsen af 1930-erne rejste en bogagent rundt og forsøgte at overtale håndværkerne til at købe et dyrt - og værdiløst - 3-bindværk, der hed "Det danske Landhåndværk". Guleroden, der skulle

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Udvikling i Auning ved jernbanens komme i 1876

Udvikling i Auning ved jernbanens komme i 1876 Udvikling i Auning ved jernbanens komme i 1876 Af fhv. borgmester Hans Chr. Baltzer, Pindstrup Optakten til Randers Grenåbanen Auning som Stationsby Udviklingen på baneområdet tog rigtig fart efter krigen

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 20. juni 2012. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 20. juni 2012. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 20. juni 2012. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Tilstede var Peder Frederiksen, Jørgen Nielsen, Marigt Bisgård, Else Jensen, Betty Ahrenfeldt, Susan Aaen,

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv

Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv Randbøl Sogns første missionshus, Bethesda, bygget i Frederikshåb i 1892. Omkring 1870 gik Indre Mission

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

SKIVE OG SALLING PROVSTIUDVALG

SKIVE OG SALLING PROVSTIUDVALG Referat for budgetsamråd 27. august 2014 1. Velkomst og sang - herefter spisning (sandwich, øl og vand) 2. Indledning til budgetsamrådet og redegørelse for økonomien i provstierne aktuelt v/erik Krogh

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Andelsbevægelsen i Danmark

Andelsbevægelsen i Danmark Andelsbevægelsen i Danmark Inspirationen fra England 1844 Væveriarbejdere og små håndværkere i Rochdale et enkelt mål/arbejdsprogram og med nogle brugbare spilleregler/vedtægter. 1. hvert medlem én stemme

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Å r s s k r i f t 1 0 v. museumsinspektør Mette Vibjerg Hansen, Give-Egnens Museum Sammenligningen mellem Søstrene Knudsens forretning i Thyregod og den danmarkskendte

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Økonomi i Skive og Salling Provstier

Økonomi i Skive og Salling Provstier Økonomi i Skive og Salling Provstier Hvor kommer pengene fra?? 1. Landskirkeskatten 2. Kirkeskat fra Skive kommune 3. Udligningstilskud Indtægter Hvad påvirker indtægterne? Hvis kommunen vælger at være

Læs mere

Give-egnens Klondyke Jesper Bækgaard, Give-Egnens Museum

Give-egnens Klondyke Jesper Bækgaard, Give-Egnens Museum Give-egnens Klondyke Jesper Bækgaard, Give-Egnens Museum Artiklen er baseret på interviews med Marinus Sørensen og Hans Jørgen Lauritzen, begge Give Når man cyklede ud igennem Bæksgaard Mose til Vorslunde

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

far var træt, længe. men lidt I januar hvordan at få lov

far var træt, længe. men lidt I januar hvordan at få lov Bujumbura, 18. marts 2014 Kære Venner Sidste år i august tog jeg tilbage til Burundi med en arbejdsplan for resten af året, men tingene kom til at se meget anderledess ud, end jegg forventede. Allerede

Læs mere

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år Tema: 140 år Af Kenneth Grothe Toustrup/ Foto Dansk Farmacihistorisk Fond Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet Pharmadanmark kunne den 11. oktober fejre 140 års jubilæum og se tilbage på et

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Emnerne for foreningens efterårsarrangementer Vognserup, ca. 1945 N.V.E., ca. 1940 2011:2 Svinninge Lokalhistoriske Arkivs årskalender

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Gullaschtid og nedtur

Gullaschtid og nedtur 1 9 1 6 Gullaschtid og nedtur 1 9 2 5 108 Salling Banks (Landmandsbanken) Roslev-afdeling, Jernbanegade 20 ca. 1920. Danmark 1916: Det vedtages ved en folkeafstemning at sælge De vestindiske Øer til USA.

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm Småhåndværkere, Købmænd og Bager. { I landsbyen Holm Lønsømai Der blev bygget bro og pakhus i 1923 for en dampskibs forbindelse til Åbenrå. Hovedbygningen blev indviet den 25. jun. 1926. Der var afholdskro

Læs mere