Forum Kritisk Psykologi nr. 9, lxix - Bilag 9 Kompendium 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1."

Transkript

1 Forum Kritisk Psykologi nr. 9, lxix - Bilag 9 Kompendium 1.

2 il! 'I l' " il II :1 II:, ' II i il! 'I' side 2 onsdag 20. oktober 1993 LEDERSlOEN ml CIlF,FREDMT0RER:,, SVEN OVE GADE IADMl RAOHUSPLAOSHl J1 NOnDJYllIINOS. VESTJYllIIN[}S. Mlo/jYllANDS. SV!) OG SONDEfI SJÆllANDS nal,.. BIØd" BENT Fi\LBERT (IIN5V. una PRHSElOVENI 1785 K0MNHIIVN V AEDMIIONEN REDIIK110NEN llf.oat10nen JYLL AEOAnlON REDIIKTIONEN AmAKTIONE,N Abonnemnll/..rvl"& I REOllInIONEN, AUD KOFOED TlF, l), Slnl.pIOd.en 2 Tnrvm F'ed"'.g"d" )J BlJndgA,d'.J.r.i L O.n'.'lrEe<l" 12 Anm5h""od S.ooOQII. 1.30_12,00 REDAKTlOHSCHEFEA' },SEN HELE DØGNET ooסס I\BI"", 6/00 E.bl.ry 8000 Årh". C E,.-+t Clo:tnn." C 4100 N...tlted M""<I.g-lTedos SØREN JAl(OBSEN, JØRN AaEAMIINN, IlUneT l0rqiig Klo TLF 8S TLF. 7 Il 6S 11 TLF. B613 V4d Fred""cia TlF 8 Il al Il TlF. 5J l!. 6.JO-I7.oo HANS LARSOt MOGENS SilLE 2 Til SØNDAG l. 13l TLF:l.9BIl9119 n"x S 50' HH ltf 159Olll TLF)(. as 1 I II TlF)(. 55 n n 7 L...d.g li.jo-ih):'} UFi(. JJ M 1000 TU)(. 75!l<l O 87 TlI.JltlOI01 REVOLUTIONSHUSET berede og hidse befolkningen op til voldshandlinger. Højrefløjen vil legitimere volden med henvisning til indvandrere og flygtninge. Venstrefløjen vil legitimere den med henvisning til FROMHED STYRKER RIGERNE vigtig rolle for den kommende revolu store brede masse, der har udplyndringen af den tredje verden. i har Chr. IV skinhelligt skrevet på tion. Det er her, eliten er blevet kr. om moneden, som Der er ikke hold i nogen af argu Rundet!l.rns facade. I skyggen af hærdet. det er her, proletariatets ikke kan få boligsikring eller andre menteme. Rundetårn ligger Studenterhuset. spydspids har skærpet sig til den lempelser, men som skal betale fuldt Det er hverken præget af fromhed kommende kamp. Ofre har der selv ud - hver gang. I ET DEMOKRATI kan vold ikke" eller et ønske om at styrke rigerne. følgelig været undervejs. En revolu Det er deres penge, som rektor Ove undskyldes, for vold er modsætnin Tværtimod. Det eneste fællesskab tion er ikke et teselekab, og et par Nathan har sjusket med.. gen til demokrati - til samtale, kommed Chr. IVer slcinhelligheden. " domme for bankrøveri er en drifts promis og forlig. Her handler det ikke omkostning. Desuden er der mindst KØBENHAVNS UNIVERSITET har om højre eller venstre, men om de I STUDENTERHUSET har 'studen 100 meter til Købmngergade Post været passivt, selvom det havde al mokrati eller et autoritært system. ter', hvad enten de har været ind hus, selvom den åndelige afstand er mulig lejlighed til at kontrollere, Det er ingen tilfældighed, at hundreskrevet, færdiguddannede eller blot mindre. hvad der foregik i lokalerne. Der var de tusinde tyske kommunister uden været tilfældige forbipasserende, jo anledning nok til at gå eksklusio besvær fandt sig til rette hos nazi-_. haft deres muntre liv på skatteyder REKTOR OVE NATHAN og den øv nerne efter i sømmene. En stor del af sterne. De var i virkeligheden ånds-:: nes' regning: De har talt om revolu rige ledelse af Københavns Universi foreningslivet i Danmark er bygget fæller... tion og væbnet kamp og modstand og tet står over for nogle ubehagelige op pd, at skolepedeller ved, hvad der. l modmagt og imperialisme og øvet sig spørgsmll1. De må forklare, hvorfor foregår. De er heldigvis mere omhyg VI VED IKKE, hvor langt de revolu-. i våbenbnig og indført kontrol og de har finansieret al denne revolutio gelige end de københavnske universi tionære kammerater i Studenlerhu- eksklusioner og sanktioner for en for nære aktivitet, og hvis den ikke alle tetsfolk. set er parate til at gl\. Vi ved heller dårligt vasket trappe. De har moret rede er swppet, sa bør det ske om ikke, om de star til højre eller ven-; sig og leget rigtige revolutionære, og gående. Offentlige midler falder ikke DE RØDE BANDER i Købmagergade stre, for det er meningsløst, når man folk. der har tænkt eller ment ander ned fra himlen. De bliver betalt i Inder os kolde. Det er tilfredsstillen har forladt demokratiet. Men de skal ledes, er blevet presset url, eller er skatter af folk, som i reglen har de, at den hårde kerne kun består af ud af klappen! gået af sig selv. Det er til at forstå. dårligt råd, for det er ikke de få en halv snes personer, og det tliler til højtråbende, der tjener meget, som fordel for den sunde fornuft i det STUDENTERHUSET har spillet en lægger den største del. Det er den danske folk. Fløjene forsøger at for- Læs reporlagljn side 6og 7;, Forum Kritisk Psykologi nr lxx - Bilag 9 Kompendium l.

3 00e 4 tof'sdag 21. oktober 1993 Rektor Due Nathan forfærdet ouer fundet af uåljen - Jeg et f'ylile/ (Jua ddt/! litlitubrod og garoll1.tit_ hll.w ihkl'miuergenåbnet; min M!ktorlid, sigeror1f:natjud... lin' aflø.cir pd posl{!li om ma"oo$ /id. (Fam; TØv HanJot) Det li'j1jtonmne mi i Robenhavn og studerende ved De!Jl.lden eorf8 E\stra Bladet, at politiet randt en Den interne IJtcmning i Studenterhuset er 81\ darlig, havns Uni-...m;itet lltut mængde tykke træ- at de studerende. det er mislede i gir "Student.erhu-!ltænrafcirb 80 centime- knap sa reyolutionæl"ll eller.et j Kdbm S(DI til- tere længde, som tnæl end_ ti hlu' gjid.'ike a1min*.1old!'i.'dm. nu i."ke hnr f(l'l1.a}t oitenljig- dcligre in, orta tr-æk Dt-t er!liret., ener et politi- heden no om. ker!rig og ardr fm al heet tidligt. ti'j"eldag morgen un- Herudover fje politi- nytte hn!lem mødelokaler. der en nu;j:ia randt 1lJagv!- et ringbind. dolnnnl'ntp.r og Dette er i Ar ket for '])e.. ben i hus'å. Et fund, der papirer samt en række fa- bm Fomm'. 'Moden!.te Stu rljeb!i!tkelig (jk rektar vro ner. drmt... og den k:risteligl! ar Khf.oohavn!l Uni>Trsite'\. Politiet og uni'vp.r.;itetm F:JIIli8fttian 'KFS'. 0Vl' Nat"ao, til bt be<:>rnfl:! inrp.t!ri'\'...it far Sfrmlidi komrn.,. der 01:' StudPnu-rhu.ooet afspll!l't't't. dokudl'lmter, det' kan far- så lengt f>l?ite int"'metiona -.Jl'g er T)"'l4et, drt er et tællf! om den eutonnme le studl!'l'1ter, selv om det ti11id"hrud, og jeg åbn.,.,. dp( gnjppe ':Regnbuens ajrti'ri- n('top el' de fremmede uikke i min tid som J?ktor, teter. dlmt.crs HL'llmt"'l"æJ?!I5". der.o;igpr Ove Nllthen. der har Denne gruppe øf psykolo- bar V1eret m ngtig grul'1d knap en måned tilbage pa gi-lrt:uderemklurridesidste til. et Un giver poøten. to år rremetsom Andelige : !o;.roner til Studen_ T 1rit)f"! lir i "år kom der chef-idenlogerogreelle l-.de- terhuæt. om Aret. kud, prot.eiiter_.nr si.oa: Bbua.BI-Wet,_ mod rekwrb OI.-':llut.nmg. det er sket. selvom J\CJ:JI. med. al netop udfl)'ttniowm Blandt andet fra Studenter-. bucmll' ikke øf' FOf'eftiDg' ho!ll"ul tyrel.,_ har nogen tillmytning til TIll' en si til, at!leii protef>tererle og prote- Univog oftrælt ilr.- Let&ledclgel1 lumle.' aterede dl\g'e'll ke!!pillet nogi'!'t1 rolle. a.-t men argument{"nle 'I"8T Pel'SImkredsen fra 'RegtI- BVllgC!, a( UniversTt.(>\.cti; le- huen' opf...t\.el:' sig øeit!lotn REAKTIONER del valgte ikke a( reagere. Mde militajrt.e og mrlono- Ek.'!trn Bladets report<lge i me. gar, derfflrtetil Unite- FLERE v:aben De mellem ti og beslutning OIn Ilt lukke l\jokk(' nll!t('11 til mennf':olker Iridlkrpå hoved- plombere Smdenterbutin!dolg rykkede m delinj\" af parten af nllf.' faøte mødet i Ilet, frempnrmken"de tirøkriminal_ O\: beredekabll'be- Stntlent.e-rlluøet.. Dtor gir dag... øtrøm af mt'omtlig tj('11l.e '"d i SludC[)teThu, næppeendnguden - aktiyitet. <k-rbl'-""r'l'"nl"mg1fmwp ti.,.;tet.o\:h...,.rmødøgboo-,presæmedtil bund. Polit.i('t hlryde be- ker de sig således fool ind i de1e1lle!' og poiit.iake realdiogrundet miøtanke om eky- to mødelokaler i op bl et ner væltede ind. de'vabm.. men. randt "kun' et halvt dl'lgn. Der er tale om Segeu liggtot i dag både mindre lager af ben rm meget skæv rorneling ar hos ltrimimtlpolitiet og pli."ojl1 jernmr og øtaikabler; hueetb facilitet:et". Chril;tiansborg. hvor JQhn Vrirtber-1Ta de 1cQ'f1!ll!l'Vative..-ar liinit på aftrækkeren. HIIII ril inlkr1 for f1 dage I!tffie IlOderviøninguminiBter, Ole Vig Jensen (Rl. et. Ahent om forhol. STAVEFEJL I dene i studenterhueet. Modt!"l"1rt.e Studenter!!Wtter Ore Nøthanll beslut MEDLEMSLISTEN ning, mrm. de:a anden BtU denterwujlpe. 'Student.et" Det ky'dtes Abeøbmt:' el, at Studeotarb\laet" 'Iidet', på et preøsemebl lltaveproblemer i Btuo IR! Jam atøw F.eu: er,' de bitiøererede Elætm 81adentørlruoot,ll1 mal"! ftm:i folk, der hedder Hfmdd -,; det for allll"ffl darligjouma. halvdelen af de autooo-' ble\ori tn lunijd." ADdnf,,<' timk. rektor 0Ye Nathan. nte og"' IUlt'- Jned ikke.ne..._;;' far at bryde løfter.." og de.medlemmer i Stbcieokl" lltrw:=:.,.;.:i, liqtoqome for lit have vaben. hu8o!t ikke er indllkr'eftt Mtm ø:ja 1!pfIrge, hvad det pa'kilbenha..-.:w Unm. er. der Br 'Studenteml.det... :=:::y d.k:nhn"kkert pi banen, da En "Iemt bulpelm! (orstlldv1lehu8d mtldle i gdrpm2uft.. lk stti!rlu!(oljl{ra 'RqpI1JIu:n',..kr. Elætm Blodet. opi:pte i 'byk. lit'. fonm.in gt'nnem nere ar er.i<:r1d i ul;rikcrne,!w/dl,ig væ1l. (Foto: Mod., Winther) gir. at. atten ud øf de Aktion. AFA. er en tw-' rorbe ',' bal' ""I. har ajboldl sig fru. at." tndive perøo. ØJIII benytte Studenterhuæt i man kendte til BIE!gVåbnene. Forelogt Albrel::htaens hu hullet, romi det ikke er no.8l.udenterhu8o!t bør 0p fw del i,,!l""ten. e. og først for men at man hnde haft pr0 komroeleelltab udbrød rek gen hemmelighed. øt mange givet!lom medlemmer &ak,...,.'... U' en måned liiden lod sig re blemer med Ilt Irtine nop. tor Ove Netha" Bpontant: - f.ekll. frø profro henholde,," """"_ "Regn ""'- præsentere i del.!l bestyrel- op. - Manden'mA have lever. vinlletl-lever en trillt tilvæbuen' og 'St.udereøde E B\Jdet 1lllJn.. De høn om eft.ermiddagen poet:ej i ør=n... relse i storbyen. Det kan mod R88cisrne' ikke. men.lignerikkeafamed Keb!mha'lrTle!ltøl'!lt<e Blu mødte preselen. kendte for Nathan fortsætter: være ret køligt, og jeg vil ser pi Univl"nritdeL. Den 1Wtde BønM og: denterbevll!l har aiko.! maod A1brechtien ikke læn Bortoot fm 'Regnbuen' og godt hil' på hattqulden for, "RegnbmoD' dø f!t holdt dizkret afstand til. Bt det tidliifetll mr 'StudeT\'Tlde mod Racilm'le' atfg har [livet huset penge. '--b&.'... bi. -.at sm- i8" h... f-1s\"' "lkb-f'l :'II dtt ""'"" "" jo> Pot hd'i t II"rllU.oorl.o r,... hu_o, t --øm """"'"" rir Tiijto.If't: hf... Ilm.:-l, 0lII: nooc'i"ft har "'"...uoc w.. mand. Erik Alhrt'Cbl.loe!'l. f'orrn,.nrtr" kuno\' ht-ik-r.luul'lio:' mig fpr"t rt'flgl"",", ik f'11 lå.tie.aid.tte nat. ø.teo med den otodeuø Iwdt OØ>.. ølil kiiiw!& der gpillt"r rn<:k i hu,,",!'lar ikke huk... øl dettl' fft"flo dll dt't p;ik op for miq:, Ilt drl (Jft!I'f1 ' u. '!1IPbnec. rqthlorpi til ratedt1".i" d,," ron:! ct ll1.'im men fur f7a måned" liidrm "t'!.op vnr di!l!le to grupper. Men det er IMnbllrt ni... AF JACOB JUHL OG ud-mød.. hoa lloi.,('t'l\;i""!.('fl Mev dillirutl'ret pli bide p( der havde vundet mllrtkamtnwontaeim, df,,- økyiddij?kttlr Pl."1.er PlenIle. Her ANOERSPEnR lil.orrnødt1"o i huøela int.:'rne' pen otri hl11m!'t.. I,,', Indrmnmed.. formanden. o( evill. - J litfltll'dt1" Studenll?r_ MATHIA8EH Forum Kritisk Psykologi nr. 9, lxxi - Bilag 9 Kompendium 1.

4 sjd-onsdag20. oktober _- EKSTRA BLADET Studenterhus afsløret som tilholdssted for revolutionære grupper - skjulte slag- og stikvåben finansieret af Københavns Universitet Ekstra Bladet kun i magergade 52, bekræf - er crmlmm for udadreltf'- lille grupp militanle, lntode IIktivitetcr wm dlln,, lertmte og stærkt veniltredag afsløre en dækadres ler, at alle midjer Ol' en musik, debl\t, knk ug pay- oricnte...do psykologer, der se for hemmelig, militant devendt under diskussio kologisk rådgivning. dyrker en særlig in\.l!re9!le Og fordi det er mødested ror blide Baader-Meinhofaktivitet, hvor det hører nerne. for den store koloni af uden- gruppen ag Blekingegadetil dagens orden at disku Næst1'1 tredive Lu!\inde Btu landske slurlerendl!, d"r læ- bonden. En gruppe, dgt dis _t..ere volde omvæltning derende pa Københavns ser i København. kutefer den væbnede mod UnjvrsitBthur officielt ad AllsammenmegeL fini: - - -Liiild Ollld amfnndet, og af samfundet, glul til Studenterhut pa.vm mobher og chibnerer Det er Købe'nhavns en IIf Københavns mest IUk REGNBUEN rigtigo studorende væk. selv vm hon afskrev sit atu-. niekort i januar har - han endnu ikke fjernet sig fra Studenterhu:'Iet. Delte er haoll reelle hjem. Kalle Birek"Modsen hor pa det nærmeste l Købmager" gade 52. hvor h9.n har sit private kammer pa føral snø6e ndres!\er j Kl'lbmager Mn,aodheden er, at det Denne gruppe hedder Universitet, der- uden nt g<1de. er n dækadre8e for 'auto 'Regnbuen' og b'!litår offi vide clf't - p.r hlevet vært StudenterhuRet, der Iig nom' og militante grupper. cielt Ilf 1Ik:lten folk, dl"t knn og ikke mindst linnnciel pr idylli!\k i skyggen Df Ol! ol Khenhn'''''' U"iver med meot!;ud vilje gplv knn Rundetårn ag over for Re silel er fnt bag IYIIt, l:,'r kalde:'! studerende. bnnd for den lille gljngn, Ilr i I'Ijeblikket det hvert Ar hetnlr næsten F.ak". husets reelle ledr band!:"_ kr(llwr i årlig støtte en hal million kronr til og AndoJige bannerfører, Et opsigl"lvækkende Cm Kobenhuvns Universi dette såkaldte s/uden/er Kl\rl,Erik Oirck_Mn<l"..n...ol. lt. El lilskud der ydes, for hus. dr blev Cærdig p(\ universi F:or at. bliv medlem og fund afslag- ogbtikvben di bueet - ud over et h'lse Huset i Købmagergade ttet. for seks Ar side:'!. Han.godkendt som aktivist i i 8tudcntcrhuset, Køb- <lpn populære sudentercafe styres i virkligheden af en er magister i p8ykologi, og Regnbnen, skul man r:ks. ",,;i';1<:},"" ; :;:'::j,:,,;::i;' kunn redegøre for sit posi. tive forhold Iii begreber 110m 'a",onoll1' og 'militant'. Regnbuens fa folk fylder massivt i StudenterflUaets modelokuler. Denne uge er tyl'i..k. Her hor RelP1buel'1 på forhand at sig pi. halvfjerds procent Ilfde planleg te arrnngemellter i hullet. Og nu, hvor vi krivl!r oktober, er det stadig gadekampene IB. maj, der præger dagsordenn. "." OVERVÅGET AF PET.\f R"""'bo...",,"--.1:"'1'1 "(o ll,';, lh- m",llrmmrr,., \h, klin ni, d...r har el r('\'lt og nklivt rorhalt! til Køb!'n "uvns Uni"er!'it"l F:n fjl'r. liedel har aldrig bfln det. Men de hnr lillill'evel fu:'ikel si!:, til si "mmeret pa Studl'n Forum Kritisk Psykologi nr lxxii - Bilag 9 Kompendium 1.

5 onsdag 20. oktober 1993 side 7! I' li FAlSKl NAVNl Univel'sitet,ets ledel<;e kan ikke genkende, navnene pli /lertnilet af m.edlemmerne i,i Studcnl.erhusel.s d.ominerende grupper '1 Stlldcn!,rrh\l.cl, j Køhmo ler ikke, /,igel!t1m KatRten gergnde har npgivt stribe Mndooll, der arbejder som vis af falske navne, når de skulle 1000Irelle Københnvt!s redllktør af det interne bind tdr Studtmterl.uøet" Universitet, hvem dereli For Aino Holme og Anne næsten 1000 medlemmer Jønsson er forholdet, at de er. D" t.o. slt,dominerende har ormv fra universitet.et, os herutter er der kuli ni grnpper i huset. 'Regnbuen' reelle Regnbueostudenter og 'Studenter mod Racisme' I.illmge. (SMRl hnr omcielt kun 30 Endnu mere prkær er simcdlemm"r r idste uge bbd Ekstra tuationen fdr 'Studenter mod Rodsme'. Ud llr elle...e BIndet universit.etet oplyse, medlemmer finde'! de ni ikom disse mcmnerkl:'r ogsll er ke. Det er Tanda Andersinr1\\krevel som st.udeoter. son, Anneline Juul, Harild Resultatet er ubehllgellgt LlIlevant,;, Marl..ne Mnd.sen, for blide Københsvns Uni Dorte Møller Pedersen, Caversitet og for rektor O...e milla Sejel"fle, Rigmor TMe Nathon. der personligt hsr st.øuet Studenterhusct6 bovide, Markus Topp og Chri..tinn Aahro.. sulel1. Og af de to rest.e1'ende hat Ud ac de 30 penoner er deu ene orlov frn Uni...erei det klin tol..., der har I"(!el tetet. Hlknytlling t,iluniversitetet. Reslen lindes ikke, er fr!r Flere sf disse perboller "r otligevel indbkrevet Bom diguddnnnede eller hor or stlldieekt.ive - hvilket bet.ylov. der, Ilt de har 'ret I.il 'Ilt Regnhuens leder er KaUe komme i St,udenterhued og Birck-Modsen, dor hlev ud har st"'lllmere. krevet eller endt stndie for Københavns Universitet llæs!en a.y" r siden. IÆif betilier i øjeblikket Christensou er opcørt som sl"mmehere'higut st;ud"n kroner om året til Studen t..rhllset, fordi man t.ror r3, lermedlem, lljell hlln ek!li at. det er en åhen institution sterer Ikke i univ"rsitet,etb dfltl1"i1(, n"t r,1'r l'crnmf' for studerende i. Køben havt!... 'Co. Hviiri og Aneite Het."ai1 hel- MOBBET III Klimaet i det sakaldte..lu ellers tnlte godt i st.utistik denterllub har gennem nere ar været anstrengt, intri Ue blev udbat fol:' massi... gant ng hejlbiii{!;. kritik, fordi medlemmeme Den harde keroe i huset ikke ubetinget havde lyst Ul hllr nødtvungent acc:epte at være vagtfolk eller dørret, at andre oglia havue I\>v vogtere. Og do de tørst. p, at komme der, Men!! det, ret trak sig, blev der Mn daglige liv blev forpestet j ligt skrevet i useta offieielmagtkampe og krilvom ud le referat: smidning og okslclu..ion Ild'! r.len (Jf SllIderrler - Der er ingen tvivl om, Ilt husel er sirakt lil jorden of der bliver kørt hetl': mod sorg og forbilfse, dd KFS (olk, der er anderledea end altid har værtt et (arverigt dem, der styrer huset.. VI er og særegent indslag i hurarjo ikke alle sammen opvok bdd. ael pa Nørrebro og er revo_ En anden gruppe, lutionære. Og hvis der er Yggdrassil, er gennem lange nogen, der har brug for psy pemoo.er blevet beskyldt for SludenlehUllel pfl KøbmfllJergøde. en efterirag/el adtr'gse i thi københal'nske LalinerklJrJrler, er afficiett dbent far sluderend. j{illl.tlsk hjælp, at ud I10k at være flltjei«oor (lg na2;. Men militante grupper er ved at trænge alle andre ud. (Foto: ClfJu Bjørn tarsen). Regnbuen selv, siger juras ster, der skulle ekskluderes. tuderende Jonas Christot ÅrSBgen er, at de har holdt torhusely gl'tipi'alforsalll_ mer af Banden sidder i deg del1terhuaet vært for en lidligt're '8ni-r8eiBtiske ferben, der hllr repræ!!ente foredftls om l-iagekoreet hi ling. (ængslet (or væbnet bank leat, h...or kun me!get (li orde mr'der', nt d",r er indkaldt Mt Btudentel'forpr'lingen ne storie 0J:" blandt andet for EkBtra BIlldet hsr gen røveri, og gruppen holdt faste brugere for ikke et 'kilmmerater' tra Ant.if8!l bat-forum i Huset. talt, at det er et tu!!ind. r nem de sidste ugur benyttet møder ved Rundetam, ro nævne fltuderende ved Kj1 eisti!lk Aktion. Parate til al Dl"ll hllrrie kerne fra IJSmmell nordmji tegn. home alminoolia"e og ualmin uger før de blev anholdt, henhl'lvns Universitet - hav forsvara vennerne med slo Regnbuen har officielt ha Itj1lge antl-fssci..terne vor delige jclurnlllisuske metoder til at danne sig et billede AndI"(! medlemmer af d"ll nu nedlagte handl' kommer ue adgang. DIl mødtce omkring fyrre centrille skikke\ og kaswv/l.hpn. Det, vukt.a en del intern net. debutforeningen tor at bære silkeblips 08 bruge dyr dette nok til en ArelllOg Illrid, hvor msi1 har krævet af Studenterhuset!! aktlvite litadig i htls4lt. ar fra. Københavns illegale uro, da en 8n98t i hu5et framk parfume: gruppen smidt ud og tilmed tr. undel'grundsmiljø til febt tidligere på Aret Cundt våb - Jeg hol:' oldrig følt lilig bedt om rektor Ove Nat Vi kender ikke lil alt, der SLAGVÅBEN I1ndl'r devisen 'Ant;-tøcis nene under pn trl'lppe I hus velkommel1, men vi hlev hang hjælp. er fomgaet. Men det knn Sidllte oommer lngde Køb tisk week.!od-semin8r'. et, m(m bade RegnbuenB talt, fol'di de kl.llie bru8" Denne konflikt mnlførte, fmtsl&s, Ilt f.ekl;\, PolitietB magergade 62 offidelt loko_ De medbragte deres egen Colk og medlemmer at 'Stu nogle medlemmer. Og nar st Uuiversitetet eidste år Efterretningsljeneste, PET, ler til en studieræklce, hvo/' BpirittJa og købte i øvrigt denter Mod Racisme' (SMR) du kommer i dllt Ims, bliver atoppede den økonomiske har han-_ I19mmp interebse. nere FJlkaldte 'moclstanda deres øl til inakøbsprill i fik banket de urolige ele du drænet for energi, fol:'di Det skyldes. at. folk rre. grupper' fqrtalte om derl!s Studenterhuseb bar. De mentr p& pl/u!s med IanS" du skal "inri" en hel aften sløtta til hubet og føl:'st startede in, da man havde raet de-n 'lrurd'i!"k.ell 'k:l'_1=" r.:w:! F.f' Of:,,,rl.1Ii:": rt"l" æ! r;:>l.'fi.. '.J ':;:-ftl.,.:,,:,".,, 1I::l riri'k f!:-! t... ot':t- il """ ;l' ce:l. lit!bidiit'æ60"f. tilmali;l-<>rpinimti('ln f'kk lml. And..,. ttlmrr h!tnrllrd dli praklh't' i R('j::;TlhuNl. ol1ri"rikr 11 1:::1'0;0(. midr1l1t - Illi: d;kulf''''' i "Ilr ul. ot: _I R.-gr1.bIwm. har haft deresjæmlige gang om solidaritten moo fæng!! og kunnp danse lillh'u-mll' t('!'!'r,..ir,lnnn!' Christof leder Kalle Birck Mad!!en i Købmagergnde 52. lede melllemmer af den eik rrn cl oue mand IItort AF ANDERS PETER fp'lprpn. ikke hlwde mere at Ililll!. Det Rkyldes ogrå, at kend Cmnske terfflr-{]rgllnisation orkester. MATHIASEN Nu holder Uebat fotum Det Bl,hlle...nr et romt løfte 'autonome' grupper som 'Action Dircte' og den kur_ Sandsynligvis var der og Big væk. te. Den benilarde milgister OG JACOB JUHL 'Den Røde Bande' har bun diske trihedsbevægebe sa ved denne lejlighed væh Det fillmme gør Kristelig er Btadig Sludenterhusets Slude"terhuset Bom om PKK. nelle vagter til lit"l:le. GRAFIK Fr'lreniog for StUl:llmter. der uofficielt" le<!er. cielt mode!lted. To medlem- Forrige w('ekelld vur Od bar vær,,!. rc[(len ved GERT NIELSEN,m'd ;llt' nr" medlemmer Forum Kritisk Psykolo?,i nr. 9, lxxiii - Bilag 9 Kompendium l. "',.

6 side 4 onsdag 20, oktober 1993 EKSTRA BlADET En uniformeret politimand rmd bidetang tilldsl!dbning i nal i Stude"trrhusets co/i. Kriminalpolitiet lukkede tidligt i morges Studenterhuset på Købmagergade i København efter anmodning fra rektor Ove Nathan spørgelaer fik Universitetet til at st8rtel:line egne under BØgeler - med det. resull,at, at kriminalpn1it.iet. i nat blev bed,om at grlbflind og ;ran;_.. _ 'S!lgt! og lukke IHIet. Den timelan aktion swrt.ede klokken to i nnt ng fortsatte til klokken 3.45 i morget!. Kun en halv time efter, at de sidate aktivister havde forl8dt endommen klokhn med swre taaker pl deres cykler brød politiet ind og st8rtede en BYstematiak gennemsøgning afstudenterhuset. Alle 6kabe og alle kontorer blev brudt op, cg politihunde gennemsøgte ejendommen. Til Elidst bl('\l der sat skilte op, som Iortalte, at huset vor lukket. Oglll for de valgt.e besty. relllesmedlemmer, der tid. ligt i morgæ (arsøgte at komme ind. I følge oplysninger til Ekstra Bladet reagerede Københavns. UniV1.'reiwt, fordi Dum - ved selvstændige uno dersøgelser - fik dokumenteret, at Studenterhuset ikke er den åbne' ejendom, som mon ellers er blevet garanteret. Tværtimod V8l" man blevet Ixlkendt med, at et stort antal f81flke navne havde udløst den aftenlige /lu:ltte, og vidste nu, at '8ul.onorne' grupper havde den reelle magt over Studenter huset. - De oplysningllr, der forelå, var HA a/vorlige, at universitetet ikke følte, m8n selv kunne kl8re sagen. Det vor nødvendigt, at politiet l\iolp til, sagde en fi\mælt Lurs Erik AlJin, juridisk fuldmægtig fof rektor Ove Nathan, da Ekstra Bladet sent. i not talte med ham uden for Studenterhuset. Læs "g.1d 1ide 6-7 AF Studl"ntt"rhu;>M i Kl'bo:-n hnvn blev tidligt i morg l \"rhu;> 't p-nnl'm læ1l", tid er bl\'et misbrugt lil 'I;ld(>$ e-n ræhi' 'T""rp.. mål, som Ekstra Bllldp! gen ANDERS-PETER lukket og ransaget af politi illl'!:lal politik \irksomhe'd ne'm den...id...te 'lgl' hllr ",UI MATHIASEN el Det skete ener IlJlmod Under ransnl"'ingrn i nat lell...delsen nrllnrv<!ritelet., OG,JACOB JUHL ning fm rektor..ed Køben fandt politiet s1agvflben der "rligt betaler Si5.000 havns Universitet, Ove Nat gemt i huet kroner til Studenterhusets FOTO: FINN han, der frygter, 8t Studen- Ove Nathana reaktion drifi. Ekst.]"a Bladet... fore- FRANDSEN Polili under razziaen i nwrgej ved indgangen til Sluthnterhuset i Købmagergadr 6Z. Kun en halv time før politiet slog til. forlod de BidBle aklillwter bygningen. HurrdelKalk Birr:h-Mod9Cn OlIen urj(j.iiviw, der. { E" cim! [Ja/i/r:mand rmden:øgtr,lr.obc i bysning"n. Forum Kritisk Psykologi nr. 9, lxxiv- Bilag 9 Kompendium I.

7 REOIID EKSTRA BLADET tors. 21. akt siCi85 ER MilITANT Interne papirer d.okumenterer milita.nt ideologi i Studenterhuset ljll1'tll pnpirer fj'[\. det nll der ikke. uuderskrp.v gig flli'd lukkede St,udenLErhm hevi. runm,!nen brugto CIl kode, er. nt i1en psykologiske forsogte ut )'edde ansigt, ved gruppe, 'Regnbuen'. opfal. lit ';nlmnenl\gne d[lgtln /luter!;lig AO!V som bdde mili. lononm med de sabotører, tnnt og!llitonottl. der kæmilede mod Oll,.;_ Ol'I"[or hor aktivisterne l 81lllm emner 2. \'erdenkrig. 'Reg-nlJtlco' tu'de mundtligt Denb'Ung stnrtede Mbotri. a!\krirhigt ndelpurgt evell_ rcrne!loo1 kriminelle, der tuelle nvi' rncdlemm!'t om hlev likælnt 11d af mo!rtba "orc'1l pci onhg.? holdninger verne, men endte senere til hegrebetl1e '[lutonom' og 'militant'. kæmpere.,mm antorisere!!'" frihed!!_ Det. fremgflr uf de interne Det resulterer i følgende i1nkllmnnt.pl", nt net h;millcr m!reuning fra ansøgeren til om ol forholde sig positivt 'Regtll:men': til diss,. 'liden. [Jmgc$.il!l 'Genercfl ri" rir!. ii.lede. i M,.""nwr:u '. polil,.n Immp, n/ der mil FOl" nllivunden mllnp.d.;_ Ingr "'elod"r og mm/e, i den lnmltog 'ReW1bllen' en brug, ')I/J ikhr IImiddclba'-1 he.'wnreirp fro en pl'tson, '.'r,y1tlf'le af rj, h.el1;l-fmd dej" onljkede at komme med 1J1.(' midl"r, 111'(1([ enlerl def i llmllthejdet. \'('ron[m,'1 }ml".:li DrguHlr1Ifn/,"', d_ havde vnnslteligt vt!n ol fur_ Ier mm'':fe1 Ing-Itdllchhllg khm" hvnd hnn cgenl!ig IJd gade (Jg v"i. vil Mhe mente øjn oe nævnte he!,nt' fl/'ælrll rut i dd flprng, de her. For han vidste hvi'tken, hf'i"f1kcllde be.iddcr_ RIIsemhw1d det.. m...ih"" nt være Pc!: i'ø..(jin(ll-{jid'fj(jlilih_ det ene eller del andel. kcn. sammenbrud,: 40'eme, 'Huad ongd,. et begreb, au da l'ar CII flabolør hriminel, lollom,.qc'n1jeg,hke hl'-nd.., e(lel (H!"l1c"b"lJdddcr, da ri bl'g'"b, Jeg ikke fom/dr i n1" de.nlllnl<! lnell1leskcr dl' fors/ond, at,jegihhe VM, r; lhed.kæmpcrc. Ii.,md "J, "e'''.01l, ri"r Imld'?r Ek5trn BIndet vl'd ikke "g au/mwm, 8cll! mner af med sikkerhed, Oll] denne l!ære, sil kall)rg lue ftlrhol_ Ilspimn l "lev godkendt Som de mig lil det ml/anome ved medlemflf'rew'huen', men flt sige, al jeg,,,,,fen er for e!lcf imnd. det er F;Bndll.Ynligvill eet. AF JACOB JUHL OG D",I samme mro ardet mi/ Iani. ANDERS-PETER Venkc>mmcncle pertlon, MATHIASEN Politiel. fal/dl odskillige slagljåben, da. betjeiiie slormooe 8tll 8enlerlluset, Mm 'Regnbue'-folkcfle Bad c{fehlivtp<!. (li'olo: Pinn FrandJ1en) Fon.m Kritisk Psykologi nr. 9, Ixxv- Bilag 9 Kompendium l.

8

9 Det var "nødv<l rge«siger medlem af psykologgrupijt n U;F w q'o'1-j 2./. Regnbuen Om de stave, politiet rundt under ransagning AfRASMUS E:o,11llJllO 61 og NIELS ROIIU;IJI!:R :J Sllldenterhusets fotdland, ten indgik en politianmeldel Universitet Ove Nathan si ikke Være et tilholdssted for ke er tilgængelige for smukke De.'Ilagvåbtm, """ politiet fandt i Student"'rh,,d i Kø Erik Albrecht.ien aiger til In se mod. Stndenterhuset i ger, at StndenlerhU5et vil helt fremmede mennesker, ord. De skulle have haft helt >::: benhavn natten I,d unsdag, formation, Bt ban.'ilet ikke Købmagergade. være lukket reaten al bana som har nogle politiske aspi anderledes k,raftig besked """C blev bragt ind op ul,,[ anti-ra. var klu over, Bt slagvåbnene Uden på forhånd at have rektortid, liam dog kun varer rationer, som universitet.et ik om, at sa er det ud. Når de ::::.: cis.tisk mpde i hu"l for ca, vu i Studenterhuset, da di sikret sig en retskendelse fem-sek.3 uger endnu. Ideen ke kan lægge ryg til,. siger pæne merldesker i bestyrel ::;. balvandeår "id"n, Og bar skussionen om sikkerbed og gerldemførte politiet en rlid om Stndenterhuset betegner Ove Nathan. s'-'u ikke selv har kunnet mag ligget der.'liden, J;<,jy,ml grup_ forsvar blev tbget. sagning hilll som 1ilDuk :Han alvieer, at universite te det, aå må det desværre "i:::l peme i hnetefu. r I"..det be- To af Regnbuens medlem Vieekrirninalinapektør Det tog jo mig nere år i tets egne W1SBtte kunne have være universitet.et, der genta sluttede sig for ild,," Ilt forsva- mer påtog.'lig ansvaret for Steen Christensen frb Køben Bertel Haarden tid overhove udrettet noget: ger de samme ord,_ <liger Ove re sig med SIOlL... ol " i tllfæl- stavene i en direkte ndsendel havns Politis Station 2 i Store det Bt få bjemmel til at bruge "Når det er Nathan. de afovergrell.'le i TV 2-Lony i går. Kongensgade oplyser, at poli buset og til at give det nogle forhold under univefllitetets domæne, der Rektor lægger op til. at Stu -.. Det oplyser Psykologi..'ltnderende tiet fandt.otte telekabe1atyk penge. Og det kostede mig be g.1r ud over den almindelige denterrådet ved. Københavns nef" r mo2<l- O lemmerne af d..n I'vkologi. Anne Jønsson sagde, astavene ker, der er klippet ud, så de tydelig overtalelse i det da forvaltning:llov og nærmer sig l niversitet _ "som jeg har blevbragt til bnset umiddel killl bruges som knipler _ cir værende konsistorium. Såjeg strab'eio"\o'en, sa kan vi ultså stor tillid til som Dl'ganisati 0'Cl ske nidli;"n"'ll!ftuppe, ;. Regnhaen, til In{vrnUllwn. bart efter bombedrabet r Søl ka 50 centimeter lang!!, tre føler - ndan at have nogle per ikke være belændt at ende on.. - skal spille en stølte rol """I:,.Jeg ved ikke. h..", vabene lerødgade«i Dnødværge. centimeter i diameter, knapt sonlige følelser i klemme - at vores pæne nn.iven:!itetshe le i en eventuel fremtid for. kommer fra. 1..g ",,,1 hare, at Vi opfatter "O man op til d ajltj "teistisk usk)'ldigl, møde, hvor en :lf "1,1,g>hol spørgsmålstegn det som ganiike sagde hun ogsatte ved, om de et halvt kilo tunge_ og "et jern:rør, 57 centimeter langt, to centimeter i diameter, det er frygteligt ærgerligt,«si ger Ove Natban. KampOl'ganisationel' Stndenterhuset. lnspekt01" '"- derne havde filet ljl<il,itrusler, ikke anmeldel fundne stave var...1ben. tungt, forsynet med håndtsg Rigtigt dårligt Rektor fremdrager specielt _Og så må man nok også Be 'O diskutenlde sikh.ri",,/ og.'la Så ligger der, jeg ved af isolerbånd i den ene ende--. Baggrundeu for psykologgruppen.regnbuen_ ceptere, at universitetet har C. blev de:r anllk."iitt'!,h,,i",r kab hvor mlidge tj18ind kilaruetel' Politiet må under.-isse be sen - som Ove Nathan tager som _må siges at Være noget. en af idefolk som inspektør i ler. soru ikk.. "."ere våben nede i den danske nn tingelser ransage nden dom ansvaret for - er, M viet par om.'1.1 er universitetet ikke kan huset,. iiiger Ove Nathan, der kommet ud af hu"'[ Det er dergrund. Det der er telefon merkendelse, "når der er pjen dage har f3.et nogle vedhol stutte«. mener, at Studenterhusets noget lort og mil. "'... lnges. si kabler,«sagde Anne Jønsson, synlig fare for, at øjemedet med. dende forlydender om, at det - Hvorfor ikke? bestyrelse ikke har været sin ger Kalle Birck-:lt.ul,..n fra der ikke mente, der var tale mmagningeo ville forspilde stod rigtigt dårligt til på Stu.Fordi det ikke er vores op opgave vok5en. Regnbuen. om våben før de blev brugt hvis n:!t8kendelse skulle anen denterhuset og at nagl" grup ga"'e at tøtte politiske kamp,.jeg kan for så vidt også.regnbuen har "ml,j'lng ti.'lom...åben. tes-, frerugår det alretsplejelo per, som ikke bavde noget at organisationer. Nar folk me godt forstå, at det har været medlemmer. Knrl""."'udsen Et andet medlem af Regn vens pamgraf797, stk.. 2. gøre der, havde fået mere eller ner, at de kan bruge universi svært for dem, fordi de har er det eneste mo2<lj,'i!',,ler og buen, Karl-Erik Birck-MBd -Vi ru en anmeldelse om, mindre frit!ipil.tetet.i stndenterhutil at op været oppe imod nogle ret.'la sidder i Stud"nh.,huets sen - der ifølge Ekstra Bla at man mener, der opbevares Studenterbnetskal være bevare slagvaben af den art. krbftige personer," siger Ove bestyrelse. dets omfattende artikler om slagvåben i huset. Vi går til samlinguted for københavn somjeg hbr fået beskrevet, så Nathan, der ikke vil svare Man havd.. Studenterhuset olliidag er den med det samme for ikke ske studennde i en storby, måjeg sige stop... konkret på. om det var Ekstra -.. v"dm",," mde ti konkret til den f...,! ),.. var i Studenterhnset.!i "reelle leder at risikere, Bt de ikke er der, som ikke altid er så varmt et Ove Nathilll refererer Stu Bladets akhvitel:, der frem huset et eller and.. l,i "ti. Jeg og indelige bannerfører«når vi kommer,«forklarer miljø for for eksempel stude denterhnset.i beslyrelaefor kaldte politianmeldelsen ::::: vo2<l ikke, hvem rj,-r I,,,v,le til sagrle i TV 2-Lorry, ::It aktivis Steen Christensen. ViCl'kri rende fra provinsen. Et sted, mand Erik Albrechtien for, at Jeg tror hverken du eller I get dem med.- SIC'" I,,,r,;ten terne i.regnbnen "meget.. for minalinspektoren tilføjer, at hvor man kan dyrke nogle g0 man forgæves.bar prøvet på jeg har nogen forpligtelse til Madsen. "Prohlemet Cl' 11 d,.,kussio tryder, at SLavene kommet væk,. fundene repræsenterer -en helt oplagt overtrædelse af de tudentersociale aktivite ter, have debataftener og den ens folk ud afdet.>. at røbe kilder. Men det var nok til, at jeg ikke troede, at nenikkeblevtn1,,: 1lid, før Kpbenhavns Politi handle våbenlovena bestemmelser«. slags ting, og ra sig en kop øl,det er klart, at de folk, der del her var det rene gas," siman afholdt mool'l Ild kunne de hartigt, da der tirsdag af Rektor for KøhenhBvns "Iler ka.jfe. Men det skal altså er nde i den slag!! ærinder, ik ger Ove Nathan. man ikke 'lå, 01:".'1;1 bl,...,ltskus sionen lajj'et.';en',... "n<lr fe sten VM aiholdt,. L}..'r han. Intet privat kanuner Bestyrelsen af..iste at have,>jeg rettede henvendelse til Bande har holdt møde i huset Bestyrelsen afviste, at givet stemmeret på hllsets ge universitetet efter sidste gene - men at bestyrelsen stoppe Karl-Erik Bil't:k-Msdsen fra neralforsamling til personer, ralforsamlmg og spurgte fuldde det. Regnhnen "kulle være Stnder ikke var studerende. På mægtig Lars Erik Allin: SIuII Hestyrel.'lesfoTDland Erik 'O denterhnsets «reelle leder og pressemødet blev fremlagt se medlemslisten, så I kan gå Albrechtsen forklarede: åndelige bannerfører., og at gyldige årskort til Køben. den igeili'.em? Svaret var nej. _Den Rode Bande var en hilll skulle bave sit eget pri havns Univeraitet fol' Christi M<m mente, ikke var nød ek..tem gruppe. Den konkrete vate kammer i hileet. Det er anaabro, Harald Lillevang og vendigt. Vi har spillet med henvendelse kom fra en stupraktisk talt umuligt at over Rigmor Tlltevide - tre perso fuldstændig åbne kort og kan derende, som er indskrevet på natte i universitetets hygninnel', der ifølge Ekstra Bladet gøre det til enhver tid,. sagde Københavna Universitet. ikkefindes.. som studerende Man ville bolde en møderækdersen, der den seneste ved Københavns Univer:sitet. Medlemstallet er afgørende ger, fllstslog Kasper Bøgb Pe formand Erik Albrechtsen. ke om den anti-imperialistimåned har repræsenteret.vi som bestyrelse står for, om Studenterbuset kan få ske kamp_ Det aa meget tilfor Studenterrådet som ek.3ternt fuldstændig inde for, at de tilskud frb universitetet. I ladeligt nd- Men da man skulmedlem af bestyrelsen for mo2<llemme:r, der bliver regi 1992 skulle huset have 500 le starte møderækken, lwm Studenterhnset: Btreret som aktivister i huset, medlemmer fol' at få tilskud. der nogle papirer. som vi 3YD..Alle universitetets byg de er det. Det, Ekstra Bladet Tallet for 1993 er det dohbelte. '" tes var lidt belastende. Der, sidder og siger, det kan vi_ står mange af de ting, Ilnn'l Ilinger er under opsyn afvagfuldstændig dementere. Det t.er. Der går vagter fra Slotsstår i EkatrB Bladet. Der var ag Ejendomsstyrelsen rundt er en lodret løgn. Vi hrngerik ;; nogle tilkendegivelber omto gange hver nat. Deres job ke fa..lske navne. Når folk mel " kringrotearmee Fraktion og er blandt illidet at llørge for, at der sig ind i studenterhuset, IRA, som vi eom bestyrelile der ikke er folk, der sover skal de dokumentere, at de II}'Dtea, at vi ikke lrunne stå,i der,«sagde Ka.sper 80gb Pe bar et årskort,«eagde næsl. ijtde for.«i dersen. formand i bestyrelsen ElisB_ Erik Albrechtsen oplyste, beth Jessen. på pressemødet, at gruppen i nåede at holde i hvert fald ti afwøderne.

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 A - Stol'men p:\ Stu

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

Temanummer: Fodbold og sundhed

Temanummer: Fodbold og sundhed Nr. 3 august 2010 17. årgang Temanummer: Fodbold og sundhed Formandsklubben fik et skud verbale vitaminer! Væk med Danmarksserien Oprykningstoget kørte mod vest THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, formand

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi Spillet Sendt på om BORNHOLM bænken nr. 03 2014 dansk politi indhold lederen Kommer dansk politi på 2. holdet? Hvad der lyder som tørre, juridiske spidsfindigheder besluttet i Bruxelles, får voldsom betydning

Læs mere

Mange kommuner står uden planer for bande-exit

Mange kommuner står uden planer for bande-exit 5 10 15 20 25 30 35 40 Mange kommuner står uden planer for bande-exit Bander. To ud af tre af landets kommuner har ikke en plan for, hvordan de skal behandle bandemedlemmers ønske om at forlade miljøet.

Læs mere

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER.

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 290. 28. august, 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK Jeg er flov over at være dansker, Danmarks krystalnat, reaktionerne

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

De Gode Historier fra Blåkærgård

De Gode Historier fra Blåkærgård De Gode Historier fra Blåkærgård Blåkærgård www.blaakaergaard.rm.dk Projektet er gennemført i samarbejde med Uddannelsesafdelingen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland v. uddannelseskonsulent Lisbeth

Læs mere

John Schou. Tunnellen og Hulen. Udvalgte Noveller

John Schou. Tunnellen og Hulen. Udvalgte Noveller John Schou Tunnellen og Hulen Udvalgte Noveller Copyright 2012 by John Schou Cover: Borut Jemec Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781476336480 This ebook is licensed for your personal enjoyment

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2004 Vær tålmodige vi finder en løsning Nr. 3-2004 Fængselsfunktionæren 13 Leder 4 Vær tålmodig - vi finder en løsning Tilstrømningen til fængslerne er

Læs mere

Takt og tone for lederen

Takt og tone for lederen Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 1:2009:marts Medarbejderen ser, hører og følger lederen. Derfor skal lederen kunne sætte

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9. Fængselsforbundet September 2011

Fængselsfunktionæren 9. Fængselsforbundet September 2011 Fængselsfunktionæren 9 Fængselsforbundet September 2011 Nr. 9-2011 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Ringere retssikkerhed for fængselsbetjente 16 Pebersprayen ud af skabet 18 Ingen undsætning til landets

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Kinesiske arbejdere protesterer mod lukning af en stor legetøjsfabrik i Zhang Mu Tou i Guangdong-provinsen i det sydlige Kina Arb ejder n e på gad e n: krisen nå r k i na Nr. 21 12.

Læs mere

Øko-fællesskaber skyder i vejret

Øko-fællesskaber skyder i vejret Øko-fællesskaber skyder i vejret Det økologiske fællesskab er bestemt ikke gået af mode. Rød+Grøn har mødt nogle af pionererne og de mange nye initiativtagere. Side 8-11 Medlemsblad for Enhedslisten September

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Syndikalisme. i Danmark?

Syndikalisme. i Danmark? Syndikalisme i Danmark? Indhold Side 3: Introduktion Side 4: Arbejderklassen og syndikalismen Side 5: Hvorfor er arbejderklassen så vigtig? Side 6: Hvem er arbejderklassen og hvem er de andre? Side 8:

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere