Forum Kritisk Psykologi nr. 9, lxix - Bilag 9 Kompendium 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1."

Transkript

1 Forum Kritisk Psykologi nr. 9, lxix - Bilag 9 Kompendium 1.

2 il! 'I l' " il II :1 II:, ' II i il! 'I' side 2 onsdag 20. oktober 1993 LEDERSlOEN ml CIlF,FREDMT0RER:,, SVEN OVE GADE IADMl RAOHUSPLAOSHl J1 NOnDJYllIINOS. VESTJYllIIN[}S. Mlo/jYllANDS. SV!) OG SONDEfI SJÆllANDS nal,.. BIØd" BENT Fi\LBERT (IIN5V. una PRHSElOVENI 1785 K0MNHIIVN V AEDMIIONEN REDIIK110NEN llf.oat10nen JYLL AEOAnlON REDIIKTIONEN AmAKTIONE,N Abonnemnll/..rvl"& I REOllInIONEN, AUD KOFOED TlF, l), Slnl.pIOd.en 2 Tnrvm F'ed"'.g"d" )J BlJndgA,d'.J.r.i L O.n'.'lrEe<l" 12 Anm5h""od S.ooOQII. 1.30_12,00 REDAKTlOHSCHEFEA' },SEN HELE DØGNET ooסס I\BI"", 6/00 E.bl.ry 8000 Årh". C E,.-+t Clo:tnn." C 4100 N...tlted M""<I.g-lTedos SØREN JAl(OBSEN, JØRN AaEAMIINN, IlUneT l0rqiig Klo TLF 8S TLF. 7 Il 6S 11 TLF. B613 V4d Fred""cia TlF 8 Il al Il TlF. 5J l!. 6.JO-I7.oo HANS LARSOt MOGENS SilLE 2 Til SØNDAG l. 13l TLF:l.9BIl9119 n"x S 50' HH ltf 159Olll TLF)(. as 1 I II TlF)(. 55 n n 7 L...d.g li.jo-ih):'} UFi(. JJ M 1000 TU)(. 75!l<l O 87 TlI.JltlOI01 REVOLUTIONSHUSET berede og hidse befolkningen op til voldshandlinger. Højrefløjen vil legitimere volden med henvisning til indvandrere og flygtninge. Venstrefløjen vil legitimere den med henvisning til FROMHED STYRKER RIGERNE vigtig rolle for den kommende revolu store brede masse, der har udplyndringen af den tredje verden. i har Chr. IV skinhelligt skrevet på tion. Det er her, eliten er blevet kr. om moneden, som Der er ikke hold i nogen af argu Rundet!l.rns facade. I skyggen af hærdet. det er her, proletariatets ikke kan få boligsikring eller andre menteme. Rundetårn ligger Studenterhuset. spydspids har skærpet sig til den lempelser, men som skal betale fuldt Det er hverken præget af fromhed kommende kamp. Ofre har der selv ud - hver gang. I ET DEMOKRATI kan vold ikke" eller et ønske om at styrke rigerne. følgelig været undervejs. En revolu Det er deres penge, som rektor Ove undskyldes, for vold er modsætnin Tværtimod. Det eneste fællesskab tion er ikke et teselekab, og et par Nathan har sjusket med.. gen til demokrati - til samtale, kommed Chr. IVer slcinhelligheden. " domme for bankrøveri er en drifts promis og forlig. Her handler det ikke omkostning. Desuden er der mindst KØBENHAVNS UNIVERSITET har om højre eller venstre, men om de I STUDENTERHUSET har 'studen 100 meter til Købmngergade Post været passivt, selvom det havde al mokrati eller et autoritært system. ter', hvad enten de har været ind hus, selvom den åndelige afstand er mulig lejlighed til at kontrollere, Det er ingen tilfældighed, at hundreskrevet, færdiguddannede eller blot mindre. hvad der foregik i lokalerne. Der var de tusinde tyske kommunister uden været tilfældige forbipasserende, jo anledning nok til at gå eksklusio besvær fandt sig til rette hos nazi-_. haft deres muntre liv på skatteyder REKTOR OVE NATHAN og den øv nerne efter i sømmene. En stor del af sterne. De var i virkeligheden ånds-:: nes' regning: De har talt om revolu rige ledelse af Københavns Universi foreningslivet i Danmark er bygget fæller... tion og væbnet kamp og modstand og tet står over for nogle ubehagelige op pd, at skolepedeller ved, hvad der. l modmagt og imperialisme og øvet sig spørgsmll1. De må forklare, hvorfor foregår. De er heldigvis mere omhyg VI VED IKKE, hvor langt de revolu-. i våbenbnig og indført kontrol og de har finansieret al denne revolutio gelige end de københavnske universi tionære kammerater i Studenlerhu- eksklusioner og sanktioner for en for nære aktivitet, og hvis den ikke alle tetsfolk. set er parate til at gl\. Vi ved heller dårligt vasket trappe. De har moret rede er swppet, sa bør det ske om ikke, om de star til højre eller ven-; sig og leget rigtige revolutionære, og gående. Offentlige midler falder ikke DE RØDE BANDER i Købmagergade stre, for det er meningsløst, når man folk. der har tænkt eller ment ander ned fra himlen. De bliver betalt i Inder os kolde. Det er tilfredsstillen har forladt demokratiet. Men de skal ledes, er blevet presset url, eller er skatter af folk, som i reglen har de, at den hårde kerne kun består af ud af klappen! gået af sig selv. Det er til at forstå. dårligt råd, for det er ikke de få en halv snes personer, og det tliler til højtråbende, der tjener meget, som fordel for den sunde fornuft i det STUDENTERHUSET har spillet en lægger den største del. Det er den danske folk. Fløjene forsøger at for- Læs reporlagljn side 6og 7;, Forum Kritisk Psykologi nr lxx - Bilag 9 Kompendium l.

3 00e 4 tof'sdag 21. oktober 1993 Rektor Due Nathan forfærdet ouer fundet af uåljen - Jeg et f'ylile/ (Jua ddt/! litlitubrod og garoll1.tit_ hll.w ihkl'miuergenåbnet; min M!ktorlid, sigeror1f:natjud... lin' aflø.cir pd posl{!li om ma"oo$ /id. (Fam; TØv HanJot) Det li'j1jtonmne mi i Robenhavn og studerende ved De!Jl.lden eorf8 E\stra Bladet, at politiet randt en Den interne IJtcmning i Studenterhuset er 81\ darlig, havns Uni-...m;itet lltut mængde tykke træ- at de studerende. det er mislede i gir "Student.erhu-!ltænrafcirb 80 centime- knap sa reyolutionæl"ll eller.et j Kdbm S(DI til- tere længde, som tnæl end_ ti hlu' gjid.'ike a1min*.1old!'i.'dm. nu i."ke hnr f(l'l1.a}t oitenljig- dcligre in, orta tr-æk Dt-t er!liret., ener et politi- heden no om. ker!rig og ardr fm al heet tidligt. ti'j"eldag morgen un- Herudover fje politi- nytte hn!lem mødelokaler. der en nu;j:ia randt 1lJagv!- et ringbind. dolnnnl'ntp.r og Dette er i Ar ket for '])e.. ben i hus'å. Et fund, der papirer samt en række fa- bm Fomm'. 'Moden!.te Stu rljeb!i!tkelig (jk rektar vro ner. drmt... og den k:risteligl! ar Khf.oohavn!l Uni>Trsite'\. Politiet og uni'vp.r.;itetm F:JIIli8fttian 'KFS'. 0Vl' Nat"ao, til bt be<:>rnfl:! inrp.t!ri'\'...it far Sfrmlidi komrn.,. der 01:' StudPnu-rhu.ooet afspll!l't't't. dokudl'lmter, det' kan far- så lengt f>l?ite int"'metiona -.Jl'g er T)"'l4et, drt er et tællf! om den eutonnme le studl!'l'1ter, selv om det ti11id"hrud, og jeg åbn.,.,. dp( gnjppe ':Regnbuens ajrti'ri- n('top el' de fremmede uikke i min tid som J?ktor, teter. dlmt.crs HL'llmt"'l"æJ?!I5". der.o;igpr Ove Nllthen. der har Denne gruppe øf psykolo- bar V1eret m ngtig grul'1d knap en måned tilbage pa gi-lrt:uderemklurridesidste til. et Un giver poøten. to år rremetsom Andelige : !o;.roner til Studen_ T 1rit)f"! lir i "år kom der chef-idenlogerogreelle l-.de- terhuæt. om Aret. kud, prot.eiiter_.nr si.oa: Bbua.BI-Wet,_ mod rekwrb OI.-':llut.nmg. det er sket. selvom J\CJ:JI. med. al netop udfl)'ttniowm Blandt andet fra Studenter-. bucmll' ikke øf' FOf'eftiDg' ho!ll"ul tyrel.,_ har nogen tillmytning til TIll' en si til, at!leii protef>tererle og prote- Univog oftrælt ilr.- Let&ledclgel1 lumle.' aterede dl\g'e'll ke!!pillet nogi'!'t1 rolle. a.-t men argument{"nle 'I"8T Pel'SImkredsen fra 'RegtI- BVllgC!, a( UniversTt.(>\.cti; le- huen' opf...t\.el:' sig øeit!lotn REAKTIONER del valgte ikke a( reagere. Mde militajrt.e og mrlono- Ek.'!trn Bladets report<lge i me. gar, derfflrtetil Unite- FLERE v:aben De mellem ti og beslutning OIn Ilt lukke l\jokk(' nll!t('11 til mennf':olker Iridlkrpå hoved- plombere Smdenterbutin!dolg rykkede m delinj\" af parten af nllf.' faøte mødet i Ilet, frempnrmken"de tirøkriminal_ O\: beredekabll'be- Stntlent.e-rlluøet.. Dtor gir dag... øtrøm af mt'omtlig tj('11l.e '"d i SludC[)teThu, næppeendnguden - aktiyitet. <k-rbl'-""r'l'"nl"mg1fmwp ti.,.;tet.o\:h...,.rmødøgboo-,presæmedtil bund. Polit.i('t hlryde be- ker de sig således fool ind i de1e1lle!' og poiit.iake realdiogrundet miøtanke om eky- to mødelokaler i op bl et ner væltede ind. de'vabm.. men. randt "kun' et halvt dl'lgn. Der er tale om Segeu liggtot i dag både mindre lager af ben rm meget skæv rorneling ar hos ltrimimtlpolitiet og pli."ojl1 jernmr og øtaikabler; hueetb facilitet:et". Chril;tiansborg. hvor JQhn Vrirtber-1Ta de 1cQ'f1!ll!l'Vative..-ar liinit på aftrækkeren. HIIII ril inlkr1 for f1 dage I!tffie IlOderviøninguminiBter, Ole Vig Jensen (Rl. et. Ahent om forhol. STAVEFEJL I dene i studenterhueet. Modt!"l"1rt.e Studenter!!Wtter Ore Nøthanll beslut MEDLEMSLISTEN ning, mrm. de:a anden BtU denterwujlpe. 'Student.et" Det ky'dtes Abeøbmt:' el, at Studeotarb\laet" 'Iidet', på et preøsemebl lltaveproblemer i Btuo IR! Jam atøw F.eu: er,' de bitiøererede Elætm 81adentørlruoot,ll1 mal"! ftm:i folk, der hedder Hfmdd -,; det for allll"ffl darligjouma. halvdelen af de autooo-' ble\ori tn lunijd." ADdnf,,<' timk. rektor 0Ye Nathan. nte og"' IUlt'- Jned ikke.ne..._;;' far at bryde løfter.." og de.medlemmer i Stbcieokl" lltrw:=:.,.;.:i, liqtoqome for lit have vaben. hu8o!t ikke er indllkr'eftt Mtm ø:ja 1!pfIrge, hvad det pa'kilbenha..-.:w Unm. er. der Br 'Studenteml.det... :=:::y d.k:nhn"kkert pi banen, da En "Iemt bulpelm! (orstlldv1lehu8d mtldle i gdrpm2uft.. lk stti!rlu!(oljl{ra 'RqpI1JIu:n',..kr. Elætm Blodet. opi:pte i 'byk. lit'. fonm.in gt'nnem nere ar er.i<:r1d i ul;rikcrne,!w/dl,ig væ1l. (Foto: Mod., Winther) gir. at. atten ud øf de Aktion. AFA. er en tw-' rorbe ',' bal' ""I. har ajboldl sig fru. at." tndive perøo. ØJIII benytte Studenterhuæt i man kendte til BIE!gVåbnene. Forelogt Albrel::htaens hu hullet, romi det ikke er no.8l.udenterhu8o!t bør 0p fw del i,,!l""ten. e. og først for men at man hnde haft pr0 komroeleelltab udbrød rek gen hemmelighed. øt mange givet!lom medlemmer &ak,...,.'... U' en måned liiden lod sig re blemer med Ilt Irtine nop. tor Ove Netha" Bpontant: - f.ekll. frø profro henholde,," """"_ "Regn ""'- præsentere i del.!l bestyrel- op. - Manden'mA have lever. vinlletl-lever en trillt tilvæbuen' og 'St.udereøde E B\Jdet 1lllJn.. De høn om eft.ermiddagen poet:ej i ør=n... relse i storbyen. Det kan mod R88cisrne' ikke. men.lignerikkeafamed Keb!mha'lrTle!ltøl'!lt<e Blu mødte preselen. kendte for Nathan fortsætter: være ret køligt, og jeg vil ser pi Univl"nritdeL. Den 1Wtde BønM og: denterbevll!l har aiko.! maod A1brechtien ikke læn Bortoot fm 'Regnbuen' og godt hil' på hattqulden for, "RegnbmoD' dø f!t holdt dizkret afstand til. Bt det tidliifetll mr 'StudeT\'Tlde mod Racilm'le' atfg har [livet huset penge. '--b&.'... bi. -.at sm- i8" h... f-1s\"' "lkb-f'l :'II dtt ""'"" "" jo> Pot hd'i t II"rllU.oorl.o r,... hu_o, t --øm """"'"" rir Tiijto.If't: hf... Ilm.:-l, 0lII: nooc'i"ft har "'"...uoc w.. mand. Erik Alhrt'Cbl.loe!'l. f'orrn,.nrtr" kuno\' ht-ik-r.luul'lio:' mig fpr"t rt'flgl"",", ik f'11 lå.tie.aid.tte nat. ø.teo med den otodeuø Iwdt OØ>.. ølil kiiiw!& der gpillt"r rn<:k i hu,,",!'lar ikke huk... øl dettl' fft"flo dll dt't p;ik op for miq:, Ilt drl (Jft!I'f1 ' u. '!1IPbnec. rqthlorpi til ratedt1".i" d,," ron:! ct ll1.'im men fur f7a måned" liidrm "t'!.op vnr di!l!le to grupper. Men det er IMnbllrt ni... AF JACOB JUHL OG ud-mød.. hoa lloi.,('t'l\;i""!.('fl Mev dillirutl'ret pli bide p( der havde vundet mllrtkamtnwontaeim, df,,- økyiddij?kttlr Pl."1.er PlenIle. Her ANOERSPEnR lil.orrnødt1"o i huøela int.:'rne' pen otri hl11m!'t.. I,,', Indrmnmed.. formanden. o( evill. - J litfltll'dt1" Studenll?r_ MATHIA8EH Forum Kritisk Psykologi nr. 9, lxxi - Bilag 9 Kompendium 1.

4 sjd-onsdag20. oktober _- EKSTRA BLADET Studenterhus afsløret som tilholdssted for revolutionære grupper - skjulte slag- og stikvåben finansieret af Københavns Universitet Ekstra Bladet kun i magergade 52, bekræf - er crmlmm for udadreltf'- lille grupp militanle, lntode IIktivitetcr wm dlln,, lertmte og stærkt veniltredag afsløre en dækadres ler, at alle midjer Ol' en musik, debl\t, knk ug pay- oricnte...do psykologer, der se for hemmelig, militant devendt under diskussio kologisk rådgivning. dyrker en særlig in\.l!re9!le Og fordi det er mødested ror blide Baader-Meinhofaktivitet, hvor det hører nerne. for den store koloni af uden- gruppen ag Blekingegadetil dagens orden at disku Næst1'1 tredive Lu!\inde Btu landske slurlerendl!, d"r læ- bonden. En gruppe, dgt dis _t..ere volde omvæltning derende pa Københavns ser i København. kutefer den væbnede mod UnjvrsitBthur officielt ad AllsammenmegeL fini: - - -Liiild Ollld amfnndet, og af samfundet, glul til Studenterhut pa.vm mobher og chibnerer Det er Købe'nhavns en IIf Københavns mest IUk REGNBUEN rigtigo studorende væk. selv vm hon afskrev sit atu-. niekort i januar har - han endnu ikke fjernet sig fra Studenterhu:'Iet. Delte er haoll reelle hjem. Kalle Birek"Modsen hor pa det nærmeste l Købmager" gade 52. hvor h9.n har sit private kammer pa føral snø6e ndres!\er j Kl'lbmager Mn,aodheden er, at det Denne gruppe hedder Universitet, der- uden nt g<1de. er n dækadre8e for 'auto 'Regnbuen' og b'!litår offi vide clf't - p.r hlevet vært StudenterhuRet, der Iig nom' og militante grupper. cielt Ilf 1Ik:lten folk, dl"t knn og ikke mindst linnnciel pr idylli!\k i skyggen Df Ol! ol Khenhn'''''' U"iver med meot!;ud vilje gplv knn Rundetårn ag over for Re silel er fnt bag IYIIt, l:,'r kalde:'! studerende. bnnd for den lille gljngn, Ilr i I'Ijeblikket det hvert Ar hetnlr næsten F.ak". husets reelle ledr band!:"_ kr(llwr i årlig støtte en hal million kronr til og AndoJige bannerfører, Et opsigl"lvækkende Cm Kobenhuvns Universi dette såkaldte s/uden/er Kl\rl,Erik Oirck_Mn<l"..n...ol. lt. El lilskud der ydes, for hus. dr blev Cærdig p(\ universi F:or at. bliv medlem og fund afslag- ogbtikvben di bueet - ud over et h'lse Huset i Købmagergade ttet. for seks Ar side:'!. Han.godkendt som aktivist i i 8tudcntcrhuset, Køb- <lpn populære sudentercafe styres i virkligheden af en er magister i p8ykologi, og Regnbnen, skul man r:ks. ",,;i';1<:},"" ; :;:'::j,:,,;::i;' kunn redegøre for sit posi. tive forhold Iii begreber 110m 'a",onoll1' og 'militant'. Regnbuens fa folk fylder massivt i StudenterflUaets modelokuler. Denne uge er tyl'i..k. Her hor RelP1buel'1 på forhand at sig pi. halvfjerds procent Ilfde planleg te arrnngemellter i hullet. Og nu, hvor vi krivl!r oktober, er det stadig gadekampene IB. maj, der præger dagsordenn. "." OVERVÅGET AF PET.\f R"""'bo...",,"--.1:"'1'1 "(o ll,';, lh- m",llrmmrr,., \h, klin ni, d...r har el r('\'lt og nklivt rorhalt! til Køb!'n "uvns Uni"er!'it"l F:n fjl'r. liedel har aldrig bfln det. Men de hnr lillill'evel fu:'ikel si!:, til si "mmeret pa Studl'n Forum Kritisk Psykologi nr lxxii - Bilag 9 Kompendium 1.

5 onsdag 20. oktober 1993 side 7! I' li FAlSKl NAVNl Univel'sitet,ets ledel<;e kan ikke genkende, navnene pli /lertnilet af m.edlemmerne i,i Studcnl.erhusel.s d.ominerende grupper '1 Stlldcn!,rrh\l.cl, j Køhmo ler ikke, /,igel!t1m KatRten gergnde har npgivt stribe Mndooll, der arbejder som vis af falske navne, når de skulle 1000Irelle Københnvt!s redllktør af det interne bind tdr Studtmterl.uøet" Universitet, hvem dereli For Aino Holme og Anne næsten 1000 medlemmer Jønsson er forholdet, at de er. D" t.o. slt,dominerende har ormv fra universitet.et, os herutter er der kuli ni grnpper i huset. 'Regnbuen' reelle Regnbueostudenter og 'Studenter mod Racisme' I.illmge. (SMRl hnr omcielt kun 30 Endnu mere prkær er simcdlemm"r r idste uge bbd Ekstra tuationen fdr 'Studenter mod Rodsme'. Ud llr elle...e BIndet universit.etet oplyse, medlemmer finde'! de ni ikom disse mcmnerkl:'r ogsll er ke. Det er Tanda Andersinr1\\krevel som st.udeoter. son, Anneline Juul, Harild Resultatet er ubehllgellgt LlIlevant,;, Marl..ne Mnd.sen, for blide Københsvns Uni Dorte Møller Pedersen, Caversitet og for rektor O...e milla Sejel"fle, Rigmor TMe Nathon. der personligt hsr st.øuet Studenterhusct6 bovide, Markus Topp og Chri..tinn Aahro.. sulel1. Og af de to rest.e1'ende hat Ud ac de 30 penoner er deu ene orlov frn Uni...erei det klin tol..., der har I"(!el tetet. Hlknytlling t,iluniversitetet. Reslen lindes ikke, er fr!r Flere sf disse perboller "r otligevel indbkrevet Bom diguddnnnede eller hor or stlldieekt.ive - hvilket bet.ylov. der, Ilt de har 'ret I.il 'Ilt Regnhuens leder er KaUe komme i St,udenterhued og Birck-Modsen, dor hlev ud har st"'lllmere. krevet eller endt stndie for Københavns Universitet llæs!en a.y" r siden. IÆif betilier i øjeblikket Christensou er opcørt som sl"mmehere'higut st;ud"n kroner om året til Studen t..rhllset, fordi man t.ror r3, lermedlem, lljell hlln ek!li at. det er en åhen institution sterer Ikke i univ"rsitet,etb dfltl1"i1(, n"t r,1'r l'crnmf' for studerende i. Køben havt!... 'Co. Hviiri og Aneite Het."ai1 hel- MOBBET III Klimaet i det sakaldte..lu ellers tnlte godt i st.utistik denterllub har gennem nere ar været anstrengt, intri Ue blev udbat fol:' massi... gant ng hejlbiii{!;. kritik, fordi medlemmeme Den harde keroe i huset ikke ubetinget havde lyst Ul hllr nødtvungent acc:epte at være vagtfolk eller dørret, at andre oglia havue I\>v vogtere. Og do de tørst. p, at komme der, Men!! det, ret trak sig, blev der Mn daglige liv blev forpestet j ligt skrevet i useta offieielmagtkampe og krilvom ud le referat: smidning og okslclu..ion Ild'! r.len (Jf SllIderrler - Der er ingen tvivl om, Ilt husel er sirakt lil jorden of der bliver kørt hetl': mod sorg og forbilfse, dd KFS (olk, der er anderledea end altid har værtt et (arverigt dem, der styrer huset.. VI er og særegent indslag i hurarjo ikke alle sammen opvok bdd. ael pa Nørrebro og er revo_ En anden gruppe, lutionære. Og hvis der er Yggdrassil, er gennem lange nogen, der har brug for psy pemoo.er blevet beskyldt for SludenlehUllel pfl KøbmfllJergøde. en efterirag/el adtr'gse i thi københal'nske LalinerklJrJrler, er afficiett dbent far sluderend. j{illl.tlsk hjælp, at ud I10k at være flltjei«oor (lg na2;. Men militante grupper er ved at trænge alle andre ud. (Foto: ClfJu Bjørn tarsen). Regnbuen selv, siger juras ster, der skulle ekskluderes. tuderende Jonas Christot ÅrSBgen er, at de har holdt torhusely gl'tipi'alforsalll_ mer af Banden sidder i deg del1terhuaet vært for en lidligt're '8ni-r8eiBtiske ferben, der hllr repræ!!ente foredftls om l-iagekoreet hi ling. (ængslet (or væbnet bank leat, h...or kun me!get (li orde mr'der', nt d",r er indkaldt Mt Btudentel'forpr'lingen ne storie 0J:" blandt andet for EkBtra BIlldet hsr gen røveri, og gruppen holdt faste brugere for ikke et 'kilmmerater' tra Ant.if8!l bat-forum i Huset. talt, at det er et tu!!ind. r nem de sidste ugur benyttet møder ved Rundetam, ro nævne fltuderende ved Kj1 eisti!lk Aktion. Parate til al Dl"ll hllrrie kerne fra IJSmmell nordmji tegn. home alminoolia"e og ualmin uger før de blev anholdt, henhl'lvns Universitet - hav forsvara vennerne med slo Regnbuen har officielt ha Itj1lge antl-fssci..terne vor delige jclurnlllisuske metoder til at danne sig et billede AndI"(! medlemmer af d"ll nu nedlagte handl' kommer ue adgang. DIl mødtce omkring fyrre centrille skikke\ og kaswv/l.hpn. Det, vukt.a en del intern net. debutforeningen tor at bære silkeblips 08 bruge dyr dette nok til en ArelllOg Illrid, hvor msi1 har krævet af Studenterhuset!! aktlvite litadig i htls4lt. ar fra. Københavns illegale uro, da en 8n98t i hu5et framk parfume: gruppen smidt ud og tilmed tr. undel'grundsmiljø til febt tidligere på Aret Cundt våb - Jeg hol:' oldrig følt lilig bedt om rektor Ove Nat Vi kender ikke lil alt, der SLAGVÅBEN I1ndl'r devisen 'Ant;-tøcis nene under pn trl'lppe I hus velkommel1, men vi hlev hang hjælp. er fomgaet. Men det knn Sidllte oommer lngde Køb tisk week.!od-semin8r'. et, m(m bade RegnbuenB talt, fol'di de kl.llie bru8" Denne konflikt mnlførte, fmtsl&s, Ilt f.ekl;\, PolitietB magergade 62 offidelt loko_ De medbragte deres egen Colk og medlemmer at 'Stu nogle medlemmer. Og nar st Uuiversitetet eidste år Efterretningsljeneste, PET, ler til en studieræklce, hvo/' BpirittJa og købte i øvrigt denter Mod Racisme' (SMR) du kommer i dllt Ims, bliver atoppede den økonomiske har han-_ I19mmp interebse. nere FJlkaldte 'moclstanda deres øl til inakøbsprill i fik banket de urolige ele du drænet for energi, fol:'di Det skyldes. at. folk rre. grupper' fqrtalte om derl!s Studenterhuseb bar. De mentr p& pl/u!s med IanS" du skal "inri" en hel aften sløtta til hubet og føl:'st startede in, da man havde raet de-n 'lrurd'i!"k.ell 'k:l'_1=" r.:w:! F.f' Of:,,,rl.1Ii:": rt"l" æ! r;:>l.'fi.. '.J ':;:-ftl.,.:,,:,".,, 1I::l riri'k f!:-! t... ot':t- il """ ;l' ce:l. lit!bidiit'æ60"f. tilmali;l-<>rpinimti('ln f'kk lml. And..,. ttlmrr h!tnrllrd dli praklh't' i R('j::;TlhuNl. ol1ri"rikr 11 1:::1'0;0(. midr1l1t - Illi: d;kulf''''' i "Ilr ul. ot: _I R.-gr1.bIwm. har haft deresjæmlige gang om solidaritten moo fæng!! og kunnp danse lillh'u-mll' t('!'!'r,..ir,lnnn!' Christof leder Kalle Birck Mad!!en i Købmagergnde 52. lede melllemmer af den eik rrn cl oue mand IItort AF ANDERS PETER fp'lprpn. ikke hlwde mere at Ililll!. Det Rkyldes ogrå, at kend Cmnske terfflr-{]rgllnisation orkester. MATHIASEN Nu holder Uebat fotum Det Bl,hlle...nr et romt løfte 'autonome' grupper som 'Action Dircte' og den kur_ Sandsynligvis var der og Big væk. te. Den benilarde milgister OG JACOB JUHL 'Den Røde Bande' har bun diske trihedsbevægebe sa ved denne lejlighed væh Det fillmme gør Kristelig er Btadig Sludenterhusets Slude"terhuset Bom om PKK. nelle vagter til lit"l:le. GRAFIK Fr'lreniog for StUl:llmter. der uofficielt" le<!er. cielt mode!lted. To medlem- Forrige w('ekelld vur Od bar vær,,!. rc[(len ved GERT NIELSEN,m'd ;llt' nr" medlemmer Forum Kritisk Psykolo?,i nr. 9, lxxiii - Bilag 9 Kompendium l. "',.

6 side 4 onsdag 20, oktober 1993 EKSTRA BlADET En uniformeret politimand rmd bidetang tilldsl!dbning i nal i Stude"trrhusets co/i. Kriminalpolitiet lukkede tidligt i morges Studenterhuset på Købmagergade i København efter anmodning fra rektor Ove Nathan spørgelaer fik Universitetet til at st8rtel:line egne under BØgeler - med det. resull,at, at kriminalpn1it.iet. i nat blev bed,om at grlbflind og ;ran;_.. _ 'S!lgt! og lukke IHIet. Den timelan aktion swrt.ede klokken to i nnt ng fortsatte til klokken 3.45 i morget!. Kun en halv time efter, at de sidate aktivister havde forl8dt endommen klokhn med swre taaker pl deres cykler brød politiet ind og st8rtede en BYstematiak gennemsøgning afstudenterhuset. Alle 6kabe og alle kontorer blev brudt op, cg politihunde gennemsøgte ejendommen. Til Elidst bl('\l der sat skilte op, som Iortalte, at huset vor lukket. Oglll for de valgt.e besty. relllesmedlemmer, der tid. ligt i morgæ (arsøgte at komme ind. I følge oplysninger til Ekstra Bladet reagerede Københavns. UniV1.'reiwt, fordi Dum - ved selvstændige uno dersøgelser - fik dokumenteret, at Studenterhuset ikke er den åbne' ejendom, som mon ellers er blevet garanteret. Tværtimod V8l" man blevet Ixlkendt med, at et stort antal f81flke navne havde udløst den aftenlige /lu:ltte, og vidste nu, at '8ul.onorne' grupper havde den reelle magt over Studenter huset. - De oplysningllr, der forelå, var HA a/vorlige, at universitetet ikke følte, m8n selv kunne kl8re sagen. Det vor nødvendigt, at politiet l\iolp til, sagde en fi\mælt Lurs Erik AlJin, juridisk fuldmægtig fof rektor Ove Nathan, da Ekstra Bladet sent. i not talte med ham uden for Studenterhuset. Læs "g.1d 1ide 6-7 AF Studl"ntt"rhu;>M i Kl'bo:-n hnvn blev tidligt i morg l \"rhu;> 't p-nnl'm læ1l", tid er bl\'et misbrugt lil 'I;ld(>$ e-n ræhi' 'T""rp.. mål, som Ekstra Bllldp! gen ANDERS-PETER lukket og ransaget af politi illl'!:lal politik \irksomhe'd ne'm den...id...te 'lgl' hllr ",UI MATHIASEN el Det skete ener IlJlmod Under ransnl"'ingrn i nat lell...delsen nrllnrv<!ritelet., OG,JACOB JUHL ning fm rektor..ed Køben fandt politiet s1agvflben der "rligt betaler Si5.000 havns Universitet, Ove Nat gemt i huet kroner til Studenterhusets FOTO: FINN han, der frygter, 8t Studen- Ove Nathana reaktion drifi. Ekst.]"a Bladet... fore- FRANDSEN Polili under razziaen i nwrgej ved indgangen til Sluthnterhuset i Købmagergadr 6Z. Kun en halv time før politiet slog til. forlod de BidBle aklillwter bygningen. HurrdelKalk Birr:h-Mod9Cn OlIen urj(j.iiviw, der. { E" cim! [Ja/i/r:mand rmden:øgtr,lr.obc i bysning"n. Forum Kritisk Psykologi nr. 9, lxxiv- Bilag 9 Kompendium I.

7 REOIID EKSTRA BLADET tors. 21. akt siCi85 ER MilITANT Interne papirer d.okumenterer milita.nt ideologi i Studenterhuset ljll1'tll pnpirer fj'[\. det nll der ikke. uuderskrp.v gig flli'd lukkede St,udenLErhm hevi. runm,!nen brugto CIl kode, er. nt i1en psykologiske forsogte ut )'edde ansigt, ved gruppe, 'Regnbuen'. opfal. lit ';nlmnenl\gne d[lgtln /luter!;lig AO!V som bdde mili. lononm med de sabotører, tnnt og!llitonottl. der kæmilede mod Oll,.;_ Ol'I"[or hor aktivisterne l 81lllm emner 2. \'erdenkrig. 'Reg-nlJtlco' tu'de mundtligt Denb'Ung stnrtede Mbotri. a!\krirhigt ndelpurgt evell_ rcrne!loo1 kriminelle, der tuelle nvi' rncdlemm!'t om hlev likælnt 11d af mo!rtba "orc'1l pci onhg.? holdninger verne, men endte senere til hegrebetl1e '[lutonom' og 'militant'. kæmpere.,mm antorisere!!'" frihed!!_ Det. fremgflr uf de interne Det resulterer i følgende i1nkllmnnt.pl", nt net h;millcr m!reuning fra ansøgeren til om ol forholde sig positivt 'Regtll:men': til diss,. 'liden. [Jmgc$.il!l 'Genercfl ri" rir!. ii.lede. i M,.""nwr:u '. polil,.n Immp, n/ der mil FOl" nllivunden mllnp.d.;_ Ingr "'elod"r og mm/e, i den lnmltog 'ReW1bllen' en brug, ')I/J ikhr IImiddclba'-1 he.'wnreirp fro en pl'tson, '.'r,y1tlf'le af rj, h.el1;l-fmd dej" onljkede at komme med 1J1.(' midl"r, 111'(1([ enlerl def i llmllthejdet. \'('ron[m,'1 }ml".:li DrguHlr1Ifn/,"', d_ havde vnnslteligt vt!n ol fur_ Ier mm'':fe1 Ing-Itdllchhllg khm" hvnd hnn cgenl!ig IJd gade (Jg v"i. vil Mhe mente øjn oe nævnte he!,nt' fl/'ælrll rut i dd flprng, de her. For han vidste hvi'tken, hf'i"f1kcllde be.iddcr_ RIIsemhw1d det.. m...ih"" nt være Pc!: i'ø..(jin(ll-{jid'fj(jlilih_ det ene eller del andel. kcn. sammenbrud,: 40'eme, 'Huad ongd,. et begreb, au da l'ar CII flabolør hriminel, lollom,.qc'n1jeg,hke hl'-nd.., e(lel (H!"l1c"b"lJdddcr, da ri bl'g'"b, Jeg ikke fom/dr i n1" de.nlllnl<! lnell1leskcr dl' fors/ond, at,jegihhe VM, r; lhed.kæmpcrc. Ii.,md "J, "e'''.01l, ri"r Imld'?r Ek5trn BIndet vl'd ikke "g au/mwm, 8cll! mner af med sikkerhed, Oll] denne l!ære, sil kall)rg lue ftlrhol_ Ilspimn l "lev godkendt Som de mig lil det ml/anome ved medlemflf'rew'huen', men flt sige, al jeg,,,,,fen er for e!lcf imnd. det er F;Bndll.Ynligvill eet. AF JACOB JUHL OG D",I samme mro ardet mi/ Iani. ANDERS-PETER Venkc>mmcncle pertlon, MATHIASEN Politiel. fal/dl odskillige slagljåben, da. betjeiiie slormooe 8tll 8enlerlluset, Mm 'Regnbue'-folkcfle Bad c{fehlivtp<!. (li'olo: Pinn FrandJ1en) Fon.m Kritisk Psykologi nr. 9, Ixxv- Bilag 9 Kompendium l.

8

9 Det var "nødv<l rge«siger medlem af psykologgrupijt n U;F w q'o'1-j 2./. Regnbuen Om de stave, politiet rundt under ransagning AfRASMUS E:o,11llJllO 61 og NIELS ROIIU;IJI!:R :J Sllldenterhusets fotdland, ten indgik en politianmeldel Universitet Ove Nathan si ikke Være et tilholdssted for ke er tilgængelige for smukke De.'Ilagvåbtm, """ politiet fandt i Student"'rh,,d i Kø Erik Albrecht.ien aiger til In se mod. Stndenterhuset i ger, at StndenlerhU5et vil helt fremmede mennesker, ord. De skulle have haft helt >::: benhavn natten I,d unsdag, formation, Bt ban.'ilet ikke Købmagergade. være lukket reaten al bana som har nogle politiske aspi anderledes k,raftig besked """C blev bragt ind op ul,,[ anti-ra. var klu over, Bt slagvåbnene Uden på forhånd at have rektortid, liam dog kun varer rationer, som universitet.et ik om, at sa er det ud. Når de ::::.: cis.tisk mpde i hu"l for ca, vu i Studenterhuset, da di sikret sig en retskendelse fem-sek.3 uger endnu. Ideen ke kan lægge ryg til,. siger pæne merldesker i bestyrel ::;. balvandeår "id"n, Og bar skussionen om sikkerbed og gerldemførte politiet en rlid om Stndenterhuset betegner Ove Nathan. s'-'u ikke selv har kunnet mag ligget der.'liden, J;<,jy,ml grup_ forsvar blev tbget. sagning hilll som 1ilDuk :Han alvieer, at universite te det, aå må det desværre "i:::l peme i hnetefu. r I"..det be- To af Regnbuens medlem Vieekrirninalinapektør Det tog jo mig nere år i tets egne W1SBtte kunne have være universitet.et, der genta sluttede sig for ild,," Ilt forsva- mer påtog.'lig ansvaret for Steen Christensen frb Køben Bertel Haarden tid overhove udrettet noget: ger de samme ord,_ <liger Ove re sig med SIOlL... ol " i tllfæl- stavene i en direkte ndsendel havns Politis Station 2 i Store det Bt få bjemmel til at bruge "Når det er Nathan. de afovergrell.'le i TV 2-Lony i går. Kongensgade oplyser, at poli buset og til at give det nogle forhold under univefllitetets domæne, der Rektor lægger op til. at Stu -.. Det oplyser Psykologi..'ltnderende tiet fandt.otte telekabe1atyk penge. Og det kostede mig be g.1r ud over den almindelige denterrådet ved. Københavns nef" r mo2<l- O lemmerne af d..n I'vkologi. Anne Jønsson sagde, astavene ker, der er klippet ud, så de tydelig overtalelse i det da forvaltning:llov og nærmer sig l niversitet _ "som jeg har blevbragt til bnset umiddel killl bruges som knipler _ cir værende konsistorium. Såjeg strab'eio"\o'en, sa kan vi ultså stor tillid til som Dl'ganisati 0'Cl ske nidli;"n"'ll!ftuppe, ;. Regnhaen, til In{vrnUllwn. bart efter bombedrabet r Søl ka 50 centimeter lang!!, tre føler - ndan at have nogle per ikke være belændt at ende on.. - skal spille en stølte rol """I:,.Jeg ved ikke. h..", vabene lerødgade«i Dnødværge. centimeter i diameter, knapt sonlige følelser i klemme - at vores pæne nn.iven:!itetshe le i en eventuel fremtid for. kommer fra. 1..g ",,,1 hare, at Vi opfatter "O man op til d ajltj "teistisk usk)'ldigl, møde, hvor en :lf "1,1,g>hol spørgsmålstegn det som ganiike sagde hun ogsatte ved, om de et halvt kilo tunge_ og "et jern:rør, 57 centimeter langt, to centimeter i diameter, det er frygteligt ærgerligt,«si ger Ove Natban. KampOl'ganisationel' Stndenterhuset. lnspekt01" '"- derne havde filet ljl<il,itrusler, ikke anmeldel fundne stave var...1ben. tungt, forsynet med håndtsg Rigtigt dårligt Rektor fremdrager specielt _Og så må man nok også Be 'O diskutenlde sikh.ri",,/ og.'la Så ligger der, jeg ved af isolerbånd i den ene ende--. Baggrundeu for psykologgruppen.regnbuen_ ceptere, at universitetet har C. blev de:r anllk."iitt'!,h,,i",r kab hvor mlidge tj18ind kilaruetel' Politiet må under.-isse be sen - som Ove Nathan tager som _må siges at Være noget. en af idefolk som inspektør i ler. soru ikk.. "."ere våben nede i den danske nn tingelser ransage nden dom ansvaret for - er, M viet par om.'1.1 er universitetet ikke kan huset,. iiiger Ove Nathan, der kommet ud af hu"'[ Det er dergrund. Det der er telefon merkendelse, "når der er pjen dage har f3.et nogle vedhol stutte«. mener, at Studenterhusets noget lort og mil. "'... lnges. si kabler,«sagde Anne Jønsson, synlig fare for, at øjemedet med. dende forlydender om, at det - Hvorfor ikke? bestyrelse ikke har været sin ger Kalle Birck-:lt.ul,..n fra der ikke mente, der var tale mmagningeo ville forspilde stod rigtigt dårligt til på Stu.Fordi det ikke er vores op opgave vok5en. Regnbuen. om våben før de blev brugt hvis n:!t8kendelse skulle anen denterhuset og at nagl" grup ga"'e at tøtte politiske kamp,.jeg kan for så vidt også.regnbuen har "ml,j'lng ti.'lom...åben. tes-, frerugår det alretsplejelo per, som ikke bavde noget at organisationer. Nar folk me godt forstå, at det har været medlemmer. Knrl""."'udsen Et andet medlem af Regn vens pamgraf797, stk.. 2. gøre der, havde fået mere eller ner, at de kan bruge universi svært for dem, fordi de har er det eneste mo2<lj,'i!',,ler og buen, Karl-Erik Birck-MBd -Vi ru en anmeldelse om, mindre frit!ipil.tetet.i stndenterhutil at op været oppe imod nogle ret.'la sidder i Stud"nh.,huets sen - der ifølge Ekstra Bla at man mener, der opbevares Studenterbnetskal være bevare slagvaben af den art. krbftige personer," siger Ove bestyrelse. dets omfattende artikler om slagvåben i huset. Vi går til samlinguted for københavn somjeg hbr fået beskrevet, så Nathan, der ikke vil svare Man havd.. Studenterhuset olliidag er den med det samme for ikke ske studennde i en storby, måjeg sige stop... konkret på. om det var Ekstra -.. v"dm",," mde ti konkret til den f...,! ),.. var i Studenterhnset.!i "reelle leder at risikere, Bt de ikke er der, som ikke altid er så varmt et Ove Nathilll refererer Stu Bladets akhvitel:, der frem huset et eller and.. l,i "ti. Jeg og indelige bannerfører«når vi kommer,«forklarer miljø for for eksempel stude denterhnset.i beslyrelaefor kaldte politianmeldelsen ::::: vo2<l ikke, hvem rj,-r I,,,v,le til sagrle i TV 2-Lorry, ::It aktivis Steen Christensen. ViCl'kri rende fra provinsen. Et sted, mand Erik Albrechtien for, at Jeg tror hverken du eller I get dem med.- SIC'" I,,,r,;ten terne i.regnbnen "meget.. for minalinspektoren tilføjer, at hvor man kan dyrke nogle g0 man forgæves.bar prøvet på jeg har nogen forpligtelse til Madsen. "Prohlemet Cl' 11 d,.,kussio tryder, at SLavene kommet væk,. fundene repræsenterer -en helt oplagt overtrædelse af de tudentersociale aktivite ter, have debataftener og den ens folk ud afdet.>. at røbe kilder. Men det var nok til, at jeg ikke troede, at nenikkeblevtn1,,: 1lid, før Kpbenhavns Politi handle våbenlovena bestemmelser«. slags ting, og ra sig en kop øl,det er klart, at de folk, der del her var det rene gas," siman afholdt mool'l Ild kunne de hartigt, da der tirsdag af Rektor for KøhenhBvns "Iler ka.jfe. Men det skal altså er nde i den slag!! ærinder, ik ger Ove Nathan. man ikke 'lå, 01:".'1;1 bl,...,ltskus sionen lajj'et.';en',... "n<lr fe sten VM aiholdt,. L}..'r han. Intet privat kanuner Bestyrelsen af..iste at have,>jeg rettede henvendelse til Bande har holdt møde i huset Bestyrelsen afviste, at givet stemmeret på hllsets ge universitetet efter sidste gene - men at bestyrelsen stoppe Karl-Erik Bil't:k-Msdsen fra neralforsamling til personer, ralforsamlmg og spurgte fuldde det. Regnhnen "kulle være Stnder ikke var studerende. På mægtig Lars Erik Allin: SIuII Hestyrel.'lesfoTDland Erik 'O denterhnsets «reelle leder og pressemødet blev fremlagt se medlemslisten, så I kan gå Albrechtsen forklarede: åndelige bannerfører., og at gyldige årskort til Køben. den igeili'.em? Svaret var nej. _Den Rode Bande var en hilll skulle bave sit eget pri havns Univeraitet fol' Christi M<m mente, ikke var nød ek..tem gruppe. Den konkrete vate kammer i hileet. Det er anaabro, Harald Lillevang og vendigt. Vi har spillet med henvendelse kom fra en stupraktisk talt umuligt at over Rigmor Tlltevide - tre perso fuldstændig åbne kort og kan derende, som er indskrevet på natte i universitetets hygninnel', der ifølge Ekstra Bladet gøre det til enhver tid,. sagde Københavna Universitet. ikkefindes.. som studerende Man ville bolde en møderækdersen, der den seneste ved Københavns Univer:sitet. Medlemstallet er afgørende ger, fllstslog Kasper Bøgb Pe formand Erik Albrechtsen. ke om den anti-imperialistimåned har repræsenteret.vi som bestyrelse står for, om Studenterbuset kan få ske kamp_ Det aa meget tilfor Studenterrådet som ek.3ternt fuldstændig inde for, at de tilskud frb universitetet. I ladeligt nd- Men da man skulmedlem af bestyrelsen for mo2<llemme:r, der bliver regi 1992 skulle huset have 500 le starte møderækken, lwm Studenterhnset: Btreret som aktivister i huset, medlemmer fol' at få tilskud. der nogle papirer. som vi 3YD..Alle universitetets byg de er det. Det, Ekstra Bladet Tallet for 1993 er det dohbelte. '" tes var lidt belastende. Der, sidder og siger, det kan vi_ står mange af de ting, Ilnn'l Ilinger er under opsyn afvagfuldstændig dementere. Det t.er. Der går vagter fra Slotsstår i EkatrB Bladet. Der var ag Ejendomsstyrelsen rundt er en lodret løgn. Vi hrngerik ;; nogle tilkendegivelber omto gange hver nat. Deres job ke fa..lske navne. Når folk mel " kringrotearmee Fraktion og er blandt illidet at llørge for, at der sig ind i studenterhuset, IRA, som vi eom bestyrelile der ikke er folk, der sover skal de dokumentere, at de II}'Dtea, at vi ikke lrunne stå,i der,«sagde Ka.sper 80gb Pe bar et årskort,«eagde næsl. ijtde for.«i dersen. formand i bestyrelsen ElisB_ Erik Albrechtsen oplyste, beth Jessen. på pressemødet, at gruppen i nåede at holde i hvert fald ti afwøderne.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin)

HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin) HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin) SYNOPSIS er et rollespil, der er inspireret af konflikten omkring

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme, svede i saunaen og sludre over kaffen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Frk. Karma (Final Draft) Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard

Frk. Karma (Final Draft) Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard Frk. Karma (Final Draft) Af Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard SC 1. INT. PÅ GANGEN - SOMMER - DAG Emma står på gangen og kigger en på Rune, der står med hans venner.

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Vi forklarer børn, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Ham tilhører alt for altid! Vi fortæller

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere