Forum Kritisk Psykologi nr. 9, lxix - Bilag 9 Kompendium 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1."

Transkript

1 Forum Kritisk Psykologi nr. 9, lxix - Bilag 9 Kompendium 1.

2 il! 'I l' " il II :1 II:, ' II i il! 'I' side 2 onsdag 20. oktober 1993 LEDERSlOEN ml CIlF,FREDMT0RER:,, SVEN OVE GADE IADMl RAOHUSPLAOSHl J1 NOnDJYllIINOS. VESTJYllIIN[}S. Mlo/jYllANDS. SV!) OG SONDEfI SJÆllANDS nal,.. BIØd" BENT Fi\LBERT (IIN5V. una PRHSElOVENI 1785 K0MNHIIVN V AEDMIIONEN REDIIK110NEN llf.oat10nen JYLL AEOAnlON REDIIKTIONEN AmAKTIONE,N Abonnemnll/..rvl"& I REOllInIONEN, AUD KOFOED TlF, l), Slnl.pIOd.en 2 Tnrvm F'ed"'.g"d" )J BlJndgA,d'.J.r.i L O.n'.'lrEe<l" 12 Anm5h""od S.ooOQII. 1.30_12,00 REDAKTlOHSCHEFEA' },SEN HELE DØGNET ooסס I\BI"", 6/00 E.bl.ry 8000 Årh". C E,.-+t Clo:tnn." C 4100 N...tlted M""<I.g-lTedos SØREN JAl(OBSEN, JØRN AaEAMIINN, IlUneT l0rqiig Klo TLF 8S TLF. 7 Il 6S 11 TLF. B613 V4d Fred""cia TlF 8 Il al Il TlF. 5J l!. 6.JO-I7.oo HANS LARSOt MOGENS SilLE 2 Til SØNDAG l. 13l TLF:l.9BIl9119 n"x S 50' HH ltf 159Olll TLF)(. as 1 I II TlF)(. 55 n n 7 L...d.g li.jo-ih):'} UFi(. JJ M 1000 TU)(. 75!l<l O 87 TlI.JltlOI01 REVOLUTIONSHUSET berede og hidse befolkningen op til voldshandlinger. Højrefløjen vil legitimere volden med henvisning til indvandrere og flygtninge. Venstrefløjen vil legitimere den med henvisning til FROMHED STYRKER RIGERNE vigtig rolle for den kommende revolu store brede masse, der har udplyndringen af den tredje verden. i har Chr. IV skinhelligt skrevet på tion. Det er her, eliten er blevet kr. om moneden, som Der er ikke hold i nogen af argu Rundet!l.rns facade. I skyggen af hærdet. det er her, proletariatets ikke kan få boligsikring eller andre menteme. Rundetårn ligger Studenterhuset. spydspids har skærpet sig til den lempelser, men som skal betale fuldt Det er hverken præget af fromhed kommende kamp. Ofre har der selv ud - hver gang. I ET DEMOKRATI kan vold ikke" eller et ønske om at styrke rigerne. følgelig været undervejs. En revolu Det er deres penge, som rektor Ove undskyldes, for vold er modsætnin Tværtimod. Det eneste fællesskab tion er ikke et teselekab, og et par Nathan har sjusket med.. gen til demokrati - til samtale, kommed Chr. IVer slcinhelligheden. " domme for bankrøveri er en drifts promis og forlig. Her handler det ikke omkostning. Desuden er der mindst KØBENHAVNS UNIVERSITET har om højre eller venstre, men om de I STUDENTERHUSET har 'studen 100 meter til Købmngergade Post været passivt, selvom det havde al mokrati eller et autoritært system. ter', hvad enten de har været ind hus, selvom den åndelige afstand er mulig lejlighed til at kontrollere, Det er ingen tilfældighed, at hundreskrevet, færdiguddannede eller blot mindre. hvad der foregik i lokalerne. Der var de tusinde tyske kommunister uden været tilfældige forbipasserende, jo anledning nok til at gå eksklusio besvær fandt sig til rette hos nazi-_. haft deres muntre liv på skatteyder REKTOR OVE NATHAN og den øv nerne efter i sømmene. En stor del af sterne. De var i virkeligheden ånds-:: nes' regning: De har talt om revolu rige ledelse af Københavns Universi foreningslivet i Danmark er bygget fæller... tion og væbnet kamp og modstand og tet står over for nogle ubehagelige op pd, at skolepedeller ved, hvad der. l modmagt og imperialisme og øvet sig spørgsmll1. De må forklare, hvorfor foregår. De er heldigvis mere omhyg VI VED IKKE, hvor langt de revolu-. i våbenbnig og indført kontrol og de har finansieret al denne revolutio gelige end de københavnske universi tionære kammerater i Studenlerhu- eksklusioner og sanktioner for en for nære aktivitet, og hvis den ikke alle tetsfolk. set er parate til at gl\. Vi ved heller dårligt vasket trappe. De har moret rede er swppet, sa bør det ske om ikke, om de star til højre eller ven-; sig og leget rigtige revolutionære, og gående. Offentlige midler falder ikke DE RØDE BANDER i Købmagergade stre, for det er meningsløst, når man folk. der har tænkt eller ment ander ned fra himlen. De bliver betalt i Inder os kolde. Det er tilfredsstillen har forladt demokratiet. Men de skal ledes, er blevet presset url, eller er skatter af folk, som i reglen har de, at den hårde kerne kun består af ud af klappen! gået af sig selv. Det er til at forstå. dårligt råd, for det er ikke de få en halv snes personer, og det tliler til højtråbende, der tjener meget, som fordel for den sunde fornuft i det STUDENTERHUSET har spillet en lægger den største del. Det er den danske folk. Fløjene forsøger at for- Læs reporlagljn side 6og 7;, Forum Kritisk Psykologi nr lxx - Bilag 9 Kompendium l.

3 00e 4 tof'sdag 21. oktober 1993 Rektor Due Nathan forfærdet ouer fundet af uåljen - Jeg et f'ylile/ (Jua ddt/! litlitubrod og garoll1.tit_ hll.w ihkl'miuergenåbnet; min M!ktorlid, sigeror1f:natjud... lin' aflø.cir pd posl{!li om ma"oo$ /id. (Fam; TØv HanJot) Det li'j1jtonmne mi i Robenhavn og studerende ved De!Jl.lden eorf8 E\stra Bladet, at politiet randt en Den interne IJtcmning i Studenterhuset er 81\ darlig, havns Uni-...m;itet lltut mængde tykke træ- at de studerende. det er mislede i gir "Student.erhu-!ltænrafcirb 80 centime- knap sa reyolutionæl"ll eller.et j Kdbm S(DI til- tere længde, som tnæl end_ ti hlu' gjid.'ike a1min*.1old!'i.'dm. nu i."ke hnr f(l'l1.a}t oitenljig- dcligre in, orta tr-æk Dt-t er!liret., ener et politi- heden no om. ker!rig og ardr fm al heet tidligt. ti'j"eldag morgen un- Herudover fje politi- nytte hn!lem mødelokaler. der en nu;j:ia randt 1lJagv!- et ringbind. dolnnnl'ntp.r og Dette er i Ar ket for '])e.. ben i hus'å. Et fund, der papirer samt en række fa- bm Fomm'. 'Moden!.te Stu rljeb!i!tkelig (jk rektar vro ner. drmt... og den k:risteligl! ar Khf.oohavn!l Uni>Trsite'\. Politiet og uni'vp.r.;itetm F:JIIli8fttian 'KFS'. 0Vl' Nat"ao, til bt be<:>rnfl:! inrp.t!ri'\'...it far Sfrmlidi komrn.,. der 01:' StudPnu-rhu.ooet afspll!l't't't. dokudl'lmter, det' kan far- så lengt f>l?ite int"'metiona -.Jl'g er T)"'l4et, drt er et tællf! om den eutonnme le studl!'l'1ter, selv om det ti11id"hrud, og jeg åbn.,.,. dp( gnjppe ':Regnbuens ajrti'ri- n('top el' de fremmede uikke i min tid som J?ktor, teter. dlmt.crs HL'llmt"'l"æJ?!I5". der.o;igpr Ove Nllthen. der har Denne gruppe øf psykolo- bar V1eret m ngtig grul'1d knap en måned tilbage pa gi-lrt:uderemklurridesidste til. et Un giver poøten. to år rremetsom Andelige : !o;.roner til Studen_ T 1rit)f"! lir i "år kom der chef-idenlogerogreelle l-.de- terhuæt. om Aret. kud, prot.eiiter_.nr si.oa: Bbua.BI-Wet,_ mod rekwrb OI.-':llut.nmg. det er sket. selvom J\CJ:JI. med. al netop udfl)'ttniowm Blandt andet fra Studenter-. bucmll' ikke øf' FOf'eftiDg' ho!ll"ul tyrel.,_ har nogen tillmytning til TIll' en si til, at!leii protef>tererle og prote- Univog oftrælt ilr.- Let&ledclgel1 lumle.' aterede dl\g'e'll ke!!pillet nogi'!'t1 rolle. a.-t men argument{"nle 'I"8T Pel'SImkredsen fra 'RegtI- BVllgC!, a( UniversTt.(>\.cti; le- huen' opf...t\.el:' sig øeit!lotn REAKTIONER del valgte ikke a( reagere. Mde militajrt.e og mrlono- Ek.'!trn Bladets report<lge i me. gar, derfflrtetil Unite- FLERE v:aben De mellem ti og beslutning OIn Ilt lukke l\jokk(' nll!t('11 til mennf':olker Iridlkrpå hoved- plombere Smdenterbutin!dolg rykkede m delinj\" af parten af nllf.' faøte mødet i Ilet, frempnrmken"de tirøkriminal_ O\: beredekabll'be- Stntlent.e-rlluøet.. Dtor gir dag... øtrøm af mt'omtlig tj('11l.e '"d i SludC[)teThu, næppeendnguden - aktiyitet. <k-rbl'-""r'l'"nl"mg1fmwp ti.,.;tet.o\:h...,.rmødøgboo-,presæmedtil bund. Polit.i('t hlryde be- ker de sig således fool ind i de1e1lle!' og poiit.iake realdiogrundet miøtanke om eky- to mødelokaler i op bl et ner væltede ind. de'vabm.. men. randt "kun' et halvt dl'lgn. Der er tale om Segeu liggtot i dag både mindre lager af ben rm meget skæv rorneling ar hos ltrimimtlpolitiet og pli."ojl1 jernmr og øtaikabler; hueetb facilitet:et". Chril;tiansborg. hvor JQhn Vrirtber-1Ta de 1cQ'f1!ll!l'Vative..-ar liinit på aftrækkeren. HIIII ril inlkr1 for f1 dage I!tffie IlOderviøninguminiBter, Ole Vig Jensen (Rl. et. Ahent om forhol. STAVEFEJL I dene i studenterhueet. Modt!"l"1rt.e Studenter!!Wtter Ore Nøthanll beslut MEDLEMSLISTEN ning, mrm. de:a anden BtU denterwujlpe. 'Student.et" Det ky'dtes Abeøbmt:' el, at Studeotarb\laet" 'Iidet', på et preøsemebl lltaveproblemer i Btuo IR! Jam atøw F.eu: er,' de bitiøererede Elætm 81adentørlruoot,ll1 mal"! ftm:i folk, der hedder Hfmdd -,; det for allll"ffl darligjouma. halvdelen af de autooo-' ble\ori tn lunijd." ADdnf,,<' timk. rektor 0Ye Nathan. nte og"' IUlt'- Jned ikke.ne..._;;' far at bryde løfter.." og de.medlemmer i Stbcieokl" lltrw:=:.,.;.:i, liqtoqome for lit have vaben. hu8o!t ikke er indllkr'eftt Mtm ø:ja 1!pfIrge, hvad det pa'kilbenha..-.:w Unm. er. der Br 'Studenteml.det... :=:::y d.k:nhn"kkert pi banen, da En "Iemt bulpelm! (orstlldv1lehu8d mtldle i gdrpm2uft.. lk stti!rlu!(oljl{ra 'RqpI1JIu:n',..kr. Elætm Blodet. opi:pte i 'byk. lit'. fonm.in gt'nnem nere ar er.i<:r1d i ul;rikcrne,!w/dl,ig væ1l. (Foto: Mod., Winther) gir. at. atten ud øf de Aktion. AFA. er en tw-' rorbe ',' bal' ""I. har ajboldl sig fru. at." tndive perøo. ØJIII benytte Studenterhuæt i man kendte til BIE!gVåbnene. Forelogt Albrel::htaens hu hullet, romi det ikke er no.8l.udenterhu8o!t bør 0p fw del i,,!l""ten. e. og først for men at man hnde haft pr0 komroeleelltab udbrød rek gen hemmelighed. øt mange givet!lom medlemmer &ak,...,.'... U' en måned liiden lod sig re blemer med Ilt Irtine nop. tor Ove Netha" Bpontant: - f.ekll. frø profro henholde,," """"_ "Regn ""'- præsentere i del.!l bestyrel- op. - Manden'mA have lever. vinlletl-lever en trillt tilvæbuen' og 'St.udereøde E B\Jdet 1lllJn.. De høn om eft.ermiddagen poet:ej i ør=n... relse i storbyen. Det kan mod R88cisrne' ikke. men.lignerikkeafamed Keb!mha'lrTle!ltøl'!lt<e Blu mødte preselen. kendte for Nathan fortsætter: være ret køligt, og jeg vil ser pi Univl"nritdeL. Den 1Wtde BønM og: denterbevll!l har aiko.! maod A1brechtien ikke læn Bortoot fm 'Regnbuen' og godt hil' på hattqulden for, "RegnbmoD' dø f!t holdt dizkret afstand til. Bt det tidliifetll mr 'StudeT\'Tlde mod Racilm'le' atfg har [livet huset penge. '--b&.'... bi. -.at sm- i8" h... f-1s\"' "lkb-f'l :'II dtt ""'"" "" jo> Pot hd'i t II"rllU.oorl.o r,... hu_o, t --øm """"'"" rir Tiijto.If't: hf... Ilm.:-l, 0lII: nooc'i"ft har "'"...uoc w.. mand. Erik Alhrt'Cbl.loe!'l. f'orrn,.nrtr" kuno\' ht-ik-r.luul'lio:' mig fpr"t rt'flgl"",", ik f'11 lå.tie.aid.tte nat. ø.teo med den otodeuø Iwdt OØ>.. ølil kiiiw!& der gpillt"r rn<:k i hu,,",!'lar ikke huk... øl dettl' fft"flo dll dt't p;ik op for miq:, Ilt drl (Jft!I'f1 ' u. '!1IPbnec. rqthlorpi til ratedt1".i" d,," ron:! ct ll1.'im men fur f7a måned" liidrm "t'!.op vnr di!l!le to grupper. Men det er IMnbllrt ni... AF JACOB JUHL OG ud-mød.. hoa lloi.,('t'l\;i""!.('fl Mev dillirutl'ret pli bide p( der havde vundet mllrtkamtnwontaeim, df,,- økyiddij?kttlr Pl."1.er PlenIle. Her ANOERSPEnR lil.orrnødt1"o i huøela int.:'rne' pen otri hl11m!'t.. I,,', Indrmnmed.. formanden. o( evill. - J litfltll'dt1" Studenll?r_ MATHIA8EH Forum Kritisk Psykologi nr. 9, lxxi - Bilag 9 Kompendium 1.

4 sjd-onsdag20. oktober _- EKSTRA BLADET Studenterhus afsløret som tilholdssted for revolutionære grupper - skjulte slag- og stikvåben finansieret af Københavns Universitet Ekstra Bladet kun i magergade 52, bekræf - er crmlmm for udadreltf'- lille grupp militanle, lntode IIktivitetcr wm dlln,, lertmte og stærkt veniltredag afsløre en dækadres ler, at alle midjer Ol' en musik, debl\t, knk ug pay- oricnte...do psykologer, der se for hemmelig, militant devendt under diskussio kologisk rådgivning. dyrker en særlig in\.l!re9!le Og fordi det er mødested ror blide Baader-Meinhofaktivitet, hvor det hører nerne. for den store koloni af uden- gruppen ag Blekingegadetil dagens orden at disku Næst1'1 tredive Lu!\inde Btu landske slurlerendl!, d"r læ- bonden. En gruppe, dgt dis _t..ere volde omvæltning derende pa Københavns ser i København. kutefer den væbnede mod UnjvrsitBthur officielt ad AllsammenmegeL fini: - - -Liiild Ollld amfnndet, og af samfundet, glul til Studenterhut pa.vm mobher og chibnerer Det er Købe'nhavns en IIf Københavns mest IUk REGNBUEN rigtigo studorende væk. selv vm hon afskrev sit atu-. niekort i januar har - han endnu ikke fjernet sig fra Studenterhu:'Iet. Delte er haoll reelle hjem. Kalle Birek"Modsen hor pa det nærmeste l Købmager" gade 52. hvor h9.n har sit private kammer pa føral snø6e ndres!\er j Kl'lbmager Mn,aodheden er, at det Denne gruppe hedder Universitet, der- uden nt g<1de. er n dækadre8e for 'auto 'Regnbuen' og b'!litår offi vide clf't - p.r hlevet vært StudenterhuRet, der Iig nom' og militante grupper. cielt Ilf 1Ik:lten folk, dl"t knn og ikke mindst linnnciel pr idylli!\k i skyggen Df Ol! ol Khenhn'''''' U"iver med meot!;ud vilje gplv knn Rundetårn ag over for Re silel er fnt bag IYIIt, l:,'r kalde:'! studerende. bnnd for den lille gljngn, Ilr i I'Ijeblikket det hvert Ar hetnlr næsten F.ak". husets reelle ledr band!:"_ kr(llwr i årlig støtte en hal million kronr til og AndoJige bannerfører, Et opsigl"lvækkende Cm Kobenhuvns Universi dette såkaldte s/uden/er Kl\rl,Erik Oirck_Mn<l"..n...ol. lt. El lilskud der ydes, for hus. dr blev Cærdig p(\ universi F:or at. bliv medlem og fund afslag- ogbtikvben di bueet - ud over et h'lse Huset i Købmagergade ttet. for seks Ar side:'!. Han.godkendt som aktivist i i 8tudcntcrhuset, Køb- <lpn populære sudentercafe styres i virkligheden af en er magister i p8ykologi, og Regnbnen, skul man r:ks. ",,;i';1<:},"" ; :;:'::j,:,,;::i;' kunn redegøre for sit posi. tive forhold Iii begreber 110m 'a",onoll1' og 'militant'. Regnbuens fa folk fylder massivt i StudenterflUaets modelokuler. Denne uge er tyl'i..k. Her hor RelP1buel'1 på forhand at sig pi. halvfjerds procent Ilfde planleg te arrnngemellter i hullet. Og nu, hvor vi krivl!r oktober, er det stadig gadekampene IB. maj, der præger dagsordenn. "." OVERVÅGET AF PET.\f R"""'bo...",,"--.1:"'1'1 "(o ll,';, lh- m",llrmmrr,., \h, klin ni, d...r har el r('\'lt og nklivt rorhalt! til Køb!'n "uvns Uni"er!'it"l F:n fjl'r. liedel har aldrig bfln det. Men de hnr lillill'evel fu:'ikel si!:, til si "mmeret pa Studl'n Forum Kritisk Psykologi nr lxxii - Bilag 9 Kompendium 1.

5 onsdag 20. oktober 1993 side 7! I' li FAlSKl NAVNl Univel'sitet,ets ledel<;e kan ikke genkende, navnene pli /lertnilet af m.edlemmerne i,i Studcnl.erhusel.s d.ominerende grupper '1 Stlldcn!,rrh\l.cl, j Køhmo ler ikke, /,igel!t1m KatRten gergnde har npgivt stribe Mndooll, der arbejder som vis af falske navne, når de skulle 1000Irelle Københnvt!s redllktør af det interne bind tdr Studtmterl.uøet" Universitet, hvem dereli For Aino Holme og Anne næsten 1000 medlemmer Jønsson er forholdet, at de er. D" t.o. slt,dominerende har ormv fra universitet.et, os herutter er der kuli ni grnpper i huset. 'Regnbuen' reelle Regnbueostudenter og 'Studenter mod Racisme' I.illmge. (SMRl hnr omcielt kun 30 Endnu mere prkær er simcdlemm"r r idste uge bbd Ekstra tuationen fdr 'Studenter mod Rodsme'. Ud llr elle...e BIndet universit.etet oplyse, medlemmer finde'! de ni ikom disse mcmnerkl:'r ogsll er ke. Det er Tanda Andersinr1\\krevel som st.udeoter. son, Anneline Juul, Harild Resultatet er ubehllgellgt LlIlevant,;, Marl..ne Mnd.sen, for blide Københsvns Uni Dorte Møller Pedersen, Caversitet og for rektor O...e milla Sejel"fle, Rigmor TMe Nathon. der personligt hsr st.øuet Studenterhusct6 bovide, Markus Topp og Chri..tinn Aahro.. sulel1. Og af de to rest.e1'ende hat Ud ac de 30 penoner er deu ene orlov frn Uni...erei det klin tol..., der har I"(!el tetet. Hlknytlling t,iluniversitetet. Reslen lindes ikke, er fr!r Flere sf disse perboller "r otligevel indbkrevet Bom diguddnnnede eller hor or stlldieekt.ive - hvilket bet.ylov. der, Ilt de har 'ret I.il 'Ilt Regnhuens leder er KaUe komme i St,udenterhued og Birck-Modsen, dor hlev ud har st"'lllmere. krevet eller endt stndie for Københavns Universitet llæs!en a.y" r siden. IÆif betilier i øjeblikket Christensou er opcørt som sl"mmehere'higut st;ud"n kroner om året til Studen t..rhllset, fordi man t.ror r3, lermedlem, lljell hlln ek!li at. det er en åhen institution sterer Ikke i univ"rsitet,etb dfltl1"i1(, n"t r,1'r l'crnmf' for studerende i. Køben havt!... 'Co. Hviiri og Aneite Het."ai1 hel- MOBBET III Klimaet i det sakaldte..lu ellers tnlte godt i st.utistik denterllub har gennem nere ar været anstrengt, intri Ue blev udbat fol:' massi... gant ng hejlbiii{!;. kritik, fordi medlemmeme Den harde keroe i huset ikke ubetinget havde lyst Ul hllr nødtvungent acc:epte at være vagtfolk eller dørret, at andre oglia havue I\>v vogtere. Og do de tørst. p, at komme der, Men!! det, ret trak sig, blev der Mn daglige liv blev forpestet j ligt skrevet i useta offieielmagtkampe og krilvom ud le referat: smidning og okslclu..ion Ild'! r.len (Jf SllIderrler - Der er ingen tvivl om, Ilt husel er sirakt lil jorden of der bliver kørt hetl': mod sorg og forbilfse, dd KFS (olk, der er anderledea end altid har værtt et (arverigt dem, der styrer huset.. VI er og særegent indslag i hurarjo ikke alle sammen opvok bdd. ael pa Nørrebro og er revo_ En anden gruppe, lutionære. Og hvis der er Yggdrassil, er gennem lange nogen, der har brug for psy pemoo.er blevet beskyldt for SludenlehUllel pfl KøbmfllJergøde. en efterirag/el adtr'gse i thi københal'nske LalinerklJrJrler, er afficiett dbent far sluderend. j{illl.tlsk hjælp, at ud I10k at være flltjei«oor (lg na2;. Men militante grupper er ved at trænge alle andre ud. (Foto: ClfJu Bjørn tarsen). Regnbuen selv, siger juras ster, der skulle ekskluderes. tuderende Jonas Christot ÅrSBgen er, at de har holdt torhusely gl'tipi'alforsalll_ mer af Banden sidder i deg del1terhuaet vært for en lidligt're '8ni-r8eiBtiske ferben, der hllr repræ!!ente foredftls om l-iagekoreet hi ling. (ængslet (or væbnet bank leat, h...or kun me!get (li orde mr'der', nt d",r er indkaldt Mt Btudentel'forpr'lingen ne storie 0J:" blandt andet for EkBtra BIlldet hsr gen røveri, og gruppen holdt faste brugere for ikke et 'kilmmerater' tra Ant.if8!l bat-forum i Huset. talt, at det er et tu!!ind. r nem de sidste ugur benyttet møder ved Rundetam, ro nævne fltuderende ved Kj1 eisti!lk Aktion. Parate til al Dl"ll hllrrie kerne fra IJSmmell nordmji tegn. home alminoolia"e og ualmin uger før de blev anholdt, henhl'lvns Universitet - hav forsvara vennerne med slo Regnbuen har officielt ha Itj1lge antl-fssci..terne vor delige jclurnlllisuske metoder til at danne sig et billede AndI"(! medlemmer af d"ll nu nedlagte handl' kommer ue adgang. DIl mødtce omkring fyrre centrille skikke\ og kaswv/l.hpn. Det, vukt.a en del intern net. debutforeningen tor at bære silkeblips 08 bruge dyr dette nok til en ArelllOg Illrid, hvor msi1 har krævet af Studenterhuset!! aktlvite litadig i htls4lt. ar fra. Københavns illegale uro, da en 8n98t i hu5et framk parfume: gruppen smidt ud og tilmed tr. undel'grundsmiljø til febt tidligere på Aret Cundt våb - Jeg hol:' oldrig følt lilig bedt om rektor Ove Nat Vi kender ikke lil alt, der SLAGVÅBEN I1ndl'r devisen 'Ant;-tøcis nene under pn trl'lppe I hus velkommel1, men vi hlev hang hjælp. er fomgaet. Men det knn Sidllte oommer lngde Køb tisk week.!od-semin8r'. et, m(m bade RegnbuenB talt, fol'di de kl.llie bru8" Denne konflikt mnlførte, fmtsl&s, Ilt f.ekl;\, PolitietB magergade 62 offidelt loko_ De medbragte deres egen Colk og medlemmer at 'Stu nogle medlemmer. Og nar st Uuiversitetet eidste år Efterretningsljeneste, PET, ler til en studieræklce, hvo/' BpirittJa og købte i øvrigt denter Mod Racisme' (SMR) du kommer i dllt Ims, bliver atoppede den økonomiske har han-_ I19mmp interebse. nere FJlkaldte 'moclstanda deres øl til inakøbsprill i fik banket de urolige ele du drænet for energi, fol:'di Det skyldes. at. folk rre. grupper' fqrtalte om derl!s Studenterhuseb bar. De mentr p& pl/u!s med IanS" du skal "inri" en hel aften sløtta til hubet og føl:'st startede in, da man havde raet de-n 'lrurd'i!"k.ell 'k:l'_1=" r.:w:! F.f' Of:,,,rl.1Ii:": rt"l" æ! r;:>l.'fi.. '.J ':;:-ftl.,.:,,:,".,, 1I::l riri'k f!:-! t... ot':t- il """ ;l' ce:l. lit!bidiit'æ60"f. tilmali;l-<>rpinimti('ln f'kk lml. And..,. ttlmrr h!tnrllrd dli praklh't' i R('j::;TlhuNl. ol1ri"rikr 11 1:::1'0;0(. midr1l1t - Illi: d;kulf''''' i "Ilr ul. ot: _I R.-gr1.bIwm. har haft deresjæmlige gang om solidaritten moo fæng!! og kunnp danse lillh'u-mll' t('!'!'r,..ir,lnnn!' Christof leder Kalle Birck Mad!!en i Købmagergnde 52. lede melllemmer af den eik rrn cl oue mand IItort AF ANDERS PETER fp'lprpn. ikke hlwde mere at Ililll!. Det Rkyldes ogrå, at kend Cmnske terfflr-{]rgllnisation orkester. MATHIASEN Nu holder Uebat fotum Det Bl,hlle...nr et romt løfte 'autonome' grupper som 'Action Dircte' og den kur_ Sandsynligvis var der og Big væk. te. Den benilarde milgister OG JACOB JUHL 'Den Røde Bande' har bun diske trihedsbevægebe sa ved denne lejlighed væh Det fillmme gør Kristelig er Btadig Sludenterhusets Slude"terhuset Bom om PKK. nelle vagter til lit"l:le. GRAFIK Fr'lreniog for StUl:llmter. der uofficielt" le<!er. cielt mode!lted. To medlem- Forrige w('ekelld vur Od bar vær,,!. rc[(len ved GERT NIELSEN,m'd ;llt' nr" medlemmer Forum Kritisk Psykolo?,i nr. 9, lxxiii - Bilag 9 Kompendium l. "',.

6 side 4 onsdag 20, oktober 1993 EKSTRA BlADET En uniformeret politimand rmd bidetang tilldsl!dbning i nal i Stude"trrhusets co/i. Kriminalpolitiet lukkede tidligt i morges Studenterhuset på Købmagergade i København efter anmodning fra rektor Ove Nathan spørgelaer fik Universitetet til at st8rtel:line egne under BØgeler - med det. resull,at, at kriminalpn1it.iet. i nat blev bed,om at grlbflind og ;ran;_.. _ 'S!lgt! og lukke IHIet. Den timelan aktion swrt.ede klokken to i nnt ng fortsatte til klokken 3.45 i morget!. Kun en halv time efter, at de sidate aktivister havde forl8dt endommen klokhn med swre taaker pl deres cykler brød politiet ind og st8rtede en BYstematiak gennemsøgning afstudenterhuset. Alle 6kabe og alle kontorer blev brudt op, cg politihunde gennemsøgte ejendommen. Til Elidst bl('\l der sat skilte op, som Iortalte, at huset vor lukket. Oglll for de valgt.e besty. relllesmedlemmer, der tid. ligt i morgæ (arsøgte at komme ind. I følge oplysninger til Ekstra Bladet reagerede Københavns. UniV1.'reiwt, fordi Dum - ved selvstændige uno dersøgelser - fik dokumenteret, at Studenterhuset ikke er den åbne' ejendom, som mon ellers er blevet garanteret. Tværtimod V8l" man blevet Ixlkendt med, at et stort antal f81flke navne havde udløst den aftenlige /lu:ltte, og vidste nu, at '8ul.onorne' grupper havde den reelle magt over Studenter huset. - De oplysningllr, der forelå, var HA a/vorlige, at universitetet ikke følte, m8n selv kunne kl8re sagen. Det vor nødvendigt, at politiet l\iolp til, sagde en fi\mælt Lurs Erik AlJin, juridisk fuldmægtig fof rektor Ove Nathan, da Ekstra Bladet sent. i not talte med ham uden for Studenterhuset. Læs "g.1d 1ide 6-7 AF Studl"ntt"rhu;>M i Kl'bo:-n hnvn blev tidligt i morg l \"rhu;> 't p-nnl'm læ1l", tid er bl\'et misbrugt lil 'I;ld(>$ e-n ræhi' 'T""rp.. mål, som Ekstra Bllldp! gen ANDERS-PETER lukket og ransaget af politi illl'!:lal politik \irksomhe'd ne'm den...id...te 'lgl' hllr ",UI MATHIASEN el Det skete ener IlJlmod Under ransnl"'ingrn i nat lell...delsen nrllnrv<!ritelet., OG,JACOB JUHL ning fm rektor..ed Køben fandt politiet s1agvflben der "rligt betaler Si5.000 havns Universitet, Ove Nat gemt i huet kroner til Studenterhusets FOTO: FINN han, der frygter, 8t Studen- Ove Nathana reaktion drifi. Ekst.]"a Bladet... fore- FRANDSEN Polili under razziaen i nwrgej ved indgangen til Sluthnterhuset i Købmagergadr 6Z. Kun en halv time før politiet slog til. forlod de BidBle aklillwter bygningen. HurrdelKalk Birr:h-Mod9Cn OlIen urj(j.iiviw, der. { E" cim! [Ja/i/r:mand rmden:øgtr,lr.obc i bysning"n. Forum Kritisk Psykologi nr. 9, lxxiv- Bilag 9 Kompendium I.

7 REOIID EKSTRA BLADET tors. 21. akt siCi85 ER MilITANT Interne papirer d.okumenterer milita.nt ideologi i Studenterhuset ljll1'tll pnpirer fj'[\. det nll der ikke. uuderskrp.v gig flli'd lukkede St,udenLErhm hevi. runm,!nen brugto CIl kode, er. nt i1en psykologiske forsogte ut )'edde ansigt, ved gruppe, 'Regnbuen'. opfal. lit ';nlmnenl\gne d[lgtln /luter!;lig AO!V som bdde mili. lononm med de sabotører, tnnt og!llitonottl. der kæmilede mod Oll,.;_ Ol'I"[or hor aktivisterne l 81lllm emner 2. \'erdenkrig. 'Reg-nlJtlco' tu'de mundtligt Denb'Ung stnrtede Mbotri. a!\krirhigt ndelpurgt evell_ rcrne!loo1 kriminelle, der tuelle nvi' rncdlemm!'t om hlev likælnt 11d af mo!rtba "orc'1l pci onhg.? holdninger verne, men endte senere til hegrebetl1e '[lutonom' og 'militant'. kæmpere.,mm antorisere!!'" frihed!!_ Det. fremgflr uf de interne Det resulterer i følgende i1nkllmnnt.pl", nt net h;millcr m!reuning fra ansøgeren til om ol forholde sig positivt 'Regtll:men': til diss,. 'liden. [Jmgc$.il!l 'Genercfl ri" rir!. ii.lede. i M,.""nwr:u '. polil,.n Immp, n/ der mil FOl" nllivunden mllnp.d.;_ Ingr "'elod"r og mm/e, i den lnmltog 'ReW1bllen' en brug, ')I/J ikhr IImiddclba'-1 he.'wnreirp fro en pl'tson, '.'r,y1tlf'le af rj, h.el1;l-fmd dej" onljkede at komme med 1J1.(' midl"r, 111'(1([ enlerl def i llmllthejdet. \'('ron[m,'1 }ml".:li DrguHlr1Ifn/,"', d_ havde vnnslteligt vt!n ol fur_ Ier mm'':fe1 Ing-Itdllchhllg khm" hvnd hnn cgenl!ig IJd gade (Jg v"i. vil Mhe mente øjn oe nævnte he!,nt' fl/'ælrll rut i dd flprng, de her. For han vidste hvi'tken, hf'i"f1kcllde be.iddcr_ RIIsemhw1d det.. m...ih"" nt være Pc!: i'ø..(jin(ll-{jid'fj(jlilih_ det ene eller del andel. kcn. sammenbrud,: 40'eme, 'Huad ongd,. et begreb, au da l'ar CII flabolør hriminel, lollom,.qc'n1jeg,hke hl'-nd.., e(lel (H!"l1c"b"lJdddcr, da ri bl'g'"b, Jeg ikke fom/dr i n1" de.nlllnl<! lnell1leskcr dl' fors/ond, at,jegihhe VM, r; lhed.kæmpcrc. Ii.,md "J, "e'''.01l, ri"r Imld'?r Ek5trn BIndet vl'd ikke "g au/mwm, 8cll! mner af med sikkerhed, Oll] denne l!ære, sil kall)rg lue ftlrhol_ Ilspimn l "lev godkendt Som de mig lil det ml/anome ved medlemflf'rew'huen', men flt sige, al jeg,,,,,fen er for e!lcf imnd. det er F;Bndll.Ynligvill eet. AF JACOB JUHL OG D",I samme mro ardet mi/ Iani. ANDERS-PETER Venkc>mmcncle pertlon, MATHIASEN Politiel. fal/dl odskillige slagljåben, da. betjeiiie slormooe 8tll 8enlerlluset, Mm 'Regnbue'-folkcfle Bad c{fehlivtp<!. (li'olo: Pinn FrandJ1en) Fon.m Kritisk Psykologi nr. 9, Ixxv- Bilag 9 Kompendium l.

8

9 Det var "nødv<l rge«siger medlem af psykologgrupijt n U;F w q'o'1-j 2./. Regnbuen Om de stave, politiet rundt under ransagning AfRASMUS E:o,11llJllO 61 og NIELS ROIIU;IJI!:R :J Sllldenterhusets fotdland, ten indgik en politianmeldel Universitet Ove Nathan si ikke Være et tilholdssted for ke er tilgængelige for smukke De.'Ilagvåbtm, """ politiet fandt i Student"'rh,,d i Kø Erik Albrecht.ien aiger til In se mod. Stndenterhuset i ger, at StndenlerhU5et vil helt fremmede mennesker, ord. De skulle have haft helt >::: benhavn natten I,d unsdag, formation, Bt ban.'ilet ikke Købmagergade. være lukket reaten al bana som har nogle politiske aspi anderledes k,raftig besked """C blev bragt ind op ul,,[ anti-ra. var klu over, Bt slagvåbnene Uden på forhånd at have rektortid, liam dog kun varer rationer, som universitet.et ik om, at sa er det ud. Når de ::::.: cis.tisk mpde i hu"l for ca, vu i Studenterhuset, da di sikret sig en retskendelse fem-sek.3 uger endnu. Ideen ke kan lægge ryg til,. siger pæne merldesker i bestyrel ::;. balvandeår "id"n, Og bar skussionen om sikkerbed og gerldemførte politiet en rlid om Stndenterhuset betegner Ove Nathan. s'-'u ikke selv har kunnet mag ligget der.'liden, J;<,jy,ml grup_ forsvar blev tbget. sagning hilll som 1ilDuk :Han alvieer, at universite te det, aå må det desværre "i:::l peme i hnetefu. r I"..det be- To af Regnbuens medlem Vieekrirninalinapektør Det tog jo mig nere år i tets egne W1SBtte kunne have være universitet.et, der genta sluttede sig for ild,," Ilt forsva- mer påtog.'lig ansvaret for Steen Christensen frb Køben Bertel Haarden tid overhove udrettet noget: ger de samme ord,_ <liger Ove re sig med SIOlL... ol " i tllfæl- stavene i en direkte ndsendel havns Politis Station 2 i Store det Bt få bjemmel til at bruge "Når det er Nathan. de afovergrell.'le i TV 2-Lony i går. Kongensgade oplyser, at poli buset og til at give det nogle forhold under univefllitetets domæne, der Rektor lægger op til. at Stu -.. Det oplyser Psykologi..'ltnderende tiet fandt.otte telekabe1atyk penge. Og det kostede mig be g.1r ud over den almindelige denterrådet ved. Københavns nef" r mo2<l- O lemmerne af d..n I'vkologi. Anne Jønsson sagde, astavene ker, der er klippet ud, så de tydelig overtalelse i det da forvaltning:llov og nærmer sig l niversitet _ "som jeg har blevbragt til bnset umiddel killl bruges som knipler _ cir værende konsistorium. Såjeg strab'eio"\o'en, sa kan vi ultså stor tillid til som Dl'ganisati 0'Cl ske nidli;"n"'ll!ftuppe, ;. Regnhaen, til In{vrnUllwn. bart efter bombedrabet r Søl ka 50 centimeter lang!!, tre føler - ndan at have nogle per ikke være belændt at ende on.. - skal spille en stølte rol """I:,.Jeg ved ikke. h..", vabene lerødgade«i Dnødværge. centimeter i diameter, knapt sonlige følelser i klemme - at vores pæne nn.iven:!itetshe le i en eventuel fremtid for. kommer fra. 1..g ",,,1 hare, at Vi opfatter "O man op til d ajltj "teistisk usk)'ldigl, møde, hvor en :lf "1,1,g>hol spørgsmålstegn det som ganiike sagde hun ogsatte ved, om de et halvt kilo tunge_ og "et jern:rør, 57 centimeter langt, to centimeter i diameter, det er frygteligt ærgerligt,«si ger Ove Natban. KampOl'ganisationel' Stndenterhuset. lnspekt01" '"- derne havde filet ljl<il,itrusler, ikke anmeldel fundne stave var...1ben. tungt, forsynet med håndtsg Rigtigt dårligt Rektor fremdrager specielt _Og så må man nok også Be 'O diskutenlde sikh.ri",,/ og.'la Så ligger der, jeg ved af isolerbånd i den ene ende--. Baggrundeu for psykologgruppen.regnbuen_ ceptere, at universitetet har C. blev de:r anllk."iitt'!,h,,i",r kab hvor mlidge tj18ind kilaruetel' Politiet må under.-isse be sen - som Ove Nathan tager som _må siges at Være noget. en af idefolk som inspektør i ler. soru ikk.. "."ere våben nede i den danske nn tingelser ransage nden dom ansvaret for - er, M viet par om.'1.1 er universitetet ikke kan huset,. iiiger Ove Nathan, der kommet ud af hu"'[ Det er dergrund. Det der er telefon merkendelse, "når der er pjen dage har f3.et nogle vedhol stutte«. mener, at Studenterhusets noget lort og mil. "'... lnges. si kabler,«sagde Anne Jønsson, synlig fare for, at øjemedet med. dende forlydender om, at det - Hvorfor ikke? bestyrelse ikke har været sin ger Kalle Birck-:lt.ul,..n fra der ikke mente, der var tale mmagningeo ville forspilde stod rigtigt dårligt til på Stu.Fordi det ikke er vores op opgave vok5en. Regnbuen. om våben før de blev brugt hvis n:!t8kendelse skulle anen denterhuset og at nagl" grup ga"'e at tøtte politiske kamp,.jeg kan for så vidt også.regnbuen har "ml,j'lng ti.'lom...åben. tes-, frerugår det alretsplejelo per, som ikke bavde noget at organisationer. Nar folk me godt forstå, at det har været medlemmer. Knrl""."'udsen Et andet medlem af Regn vens pamgraf797, stk.. 2. gøre der, havde fået mere eller ner, at de kan bruge universi svært for dem, fordi de har er det eneste mo2<lj,'i!',,ler og buen, Karl-Erik Birck-MBd -Vi ru en anmeldelse om, mindre frit!ipil.tetet.i stndenterhutil at op været oppe imod nogle ret.'la sidder i Stud"nh.,huets sen - der ifølge Ekstra Bla at man mener, der opbevares Studenterbnetskal være bevare slagvaben af den art. krbftige personer," siger Ove bestyrelse. dets omfattende artikler om slagvåben i huset. Vi går til samlinguted for københavn somjeg hbr fået beskrevet, så Nathan, der ikke vil svare Man havd.. Studenterhuset olliidag er den med det samme for ikke ske studennde i en storby, måjeg sige stop... konkret på. om det var Ekstra -.. v"dm",," mde ti konkret til den f...,! ),.. var i Studenterhnset.!i "reelle leder at risikere, Bt de ikke er der, som ikke altid er så varmt et Ove Nathilll refererer Stu Bladets akhvitel:, der frem huset et eller and.. l,i "ti. Jeg og indelige bannerfører«når vi kommer,«forklarer miljø for for eksempel stude denterhnset.i beslyrelaefor kaldte politianmeldelsen ::::: vo2<l ikke, hvem rj,-r I,,,v,le til sagrle i TV 2-Lorry, ::It aktivis Steen Christensen. ViCl'kri rende fra provinsen. Et sted, mand Erik Albrechtien for, at Jeg tror hverken du eller I get dem med.- SIC'" I,,,r,;ten terne i.regnbnen "meget.. for minalinspektoren tilføjer, at hvor man kan dyrke nogle g0 man forgæves.bar prøvet på jeg har nogen forpligtelse til Madsen. "Prohlemet Cl' 11 d,.,kussio tryder, at SLavene kommet væk,. fundene repræsenterer -en helt oplagt overtrædelse af de tudentersociale aktivite ter, have debataftener og den ens folk ud afdet.>. at røbe kilder. Men det var nok til, at jeg ikke troede, at nenikkeblevtn1,,: 1lid, før Kpbenhavns Politi handle våbenlovena bestemmelser«. slags ting, og ra sig en kop øl,det er klart, at de folk, der del her var det rene gas," siman afholdt mool'l Ild kunne de hartigt, da der tirsdag af Rektor for KøhenhBvns "Iler ka.jfe. Men det skal altså er nde i den slag!! ærinder, ik ger Ove Nathan. man ikke 'lå, 01:".'1;1 bl,...,ltskus sionen lajj'et.';en',... "n<lr fe sten VM aiholdt,. L}..'r han. Intet privat kanuner Bestyrelsen af..iste at have,>jeg rettede henvendelse til Bande har holdt møde i huset Bestyrelsen afviste, at givet stemmeret på hllsets ge universitetet efter sidste gene - men at bestyrelsen stoppe Karl-Erik Bil't:k-Msdsen fra neralforsamling til personer, ralforsamlmg og spurgte fuldde det. Regnhnen "kulle være Stnder ikke var studerende. På mægtig Lars Erik Allin: SIuII Hestyrel.'lesfoTDland Erik 'O denterhnsets «reelle leder og pressemødet blev fremlagt se medlemslisten, så I kan gå Albrechtsen forklarede: åndelige bannerfører., og at gyldige årskort til Køben. den igeili'.em? Svaret var nej. _Den Rode Bande var en hilll skulle bave sit eget pri havns Univeraitet fol' Christi M<m mente, ikke var nød ek..tem gruppe. Den konkrete vate kammer i hileet. Det er anaabro, Harald Lillevang og vendigt. Vi har spillet med henvendelse kom fra en stupraktisk talt umuligt at over Rigmor Tlltevide - tre perso fuldstændig åbne kort og kan derende, som er indskrevet på natte i universitetets hygninnel', der ifølge Ekstra Bladet gøre det til enhver tid,. sagde Københavna Universitet. ikkefindes.. som studerende Man ville bolde en møderækdersen, der den seneste ved Københavns Univer:sitet. Medlemstallet er afgørende ger, fllstslog Kasper Bøgb Pe formand Erik Albrechtsen. ke om den anti-imperialistimåned har repræsenteret.vi som bestyrelse står for, om Studenterbuset kan få ske kamp_ Det aa meget tilfor Studenterrådet som ek.3ternt fuldstændig inde for, at de tilskud frb universitetet. I ladeligt nd- Men da man skulmedlem af bestyrelsen for mo2<llemme:r, der bliver regi 1992 skulle huset have 500 le starte møderækken, lwm Studenterhnset: Btreret som aktivister i huset, medlemmer fol' at få tilskud. der nogle papirer. som vi 3YD..Alle universitetets byg de er det. Det, Ekstra Bladet Tallet for 1993 er det dohbelte. '" tes var lidt belastende. Der, sidder og siger, det kan vi_ står mange af de ting, Ilnn'l Ilinger er under opsyn afvagfuldstændig dementere. Det t.er. Der går vagter fra Slotsstår i EkatrB Bladet. Der var ag Ejendomsstyrelsen rundt er en lodret løgn. Vi hrngerik ;; nogle tilkendegivelber omto gange hver nat. Deres job ke fa..lske navne. Når folk mel " kringrotearmee Fraktion og er blandt illidet at llørge for, at der sig ind i studenterhuset, IRA, som vi eom bestyrelile der ikke er folk, der sover skal de dokumentere, at de II}'Dtea, at vi ikke lrunne stå,i der,«sagde Ka.sper 80gb Pe bar et årskort,«eagde næsl. ijtde for.«i dersen. formand i bestyrelsen ElisB_ Erik Albrechtsen oplyste, beth Jessen. på pressemødet, at gruppen i nåede at holde i hvert fald ti afwøderne.

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter - rædsel og skræk Ordforklaring Se, syng, lyt, læs Skriv ind navneord Hvad er? Hvad betyder ordet? Hvorfor fejrer man? Se, syng, lyt og læs. Se videoen rædsel

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER Skrubberuphavn T K S T R O G N O D R 1. udgave - 1. oplag Udgivet 2010 af Ulla Abdullas Cocobongoband - www.cocobongo.dk Illustrationer: Pia Thaulov Foto: Niels Jensen Alle rettigheder tilhører Ulla Abdullas

Læs mere

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet SNEMÆND Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet midt i en kold og snerig vinter udenfor Steens hus. Steen og Stoffer er helt vilde med at lave snemænd om vinteren. Men de

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 18. december

JULEPOSTHUSET. 18. december STHUSET afs. 18 - side 1 JULEPOSTHUSET 18. december "" LYD: CLS GADE CLS FUGLESANG PÅ ENGE CLS STILLE STUE MED TIKKENDE BORNHOLMERUR LYD FRA RAMPONERET CYKLENDE CYKEL RINGEKLOKKE CYKEL-UHELD DØR ÅBNES

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Reparation og vedligeholdelse Udskiftning af døre, vinduer, køkkener, termoruder mv. Mere end 30 års erfaring

Reparation og vedligeholdelse Udskiftning af døre, vinduer, køkkener, termoruder mv. Mere end 30 års erfaring STAGEBO TØMRER / SNEDKER Reparation og vedligeholdelse Udskiftning af døre, vinduer, køkkener, termoruder mv. Mere end 30 års erfaring Tilbud gives uden forbindende www.stagebo.dk E-mail: michael@stagebo.dk

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Råd til forældre. www!netstof!dk

Råd til forældre. www!netstof!dk Råd til forældre til teenagere www!netstof!dk indledning indledning Det at være forældre til en teenager kan være et udfordrende job! Puberteten er præget af store udsving# både fysisk og psykisk! For

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

11 AUB. 2014. RETSLÆGERÅDET J.nr. 50FJE2-00230-2013 /ssptalp. Adelgade 13. 1304 København K

11 AUB. 2014. RETSLÆGERÅDET J.nr. 50FJE2-00230-2013 /ssptalp. Adelgade 13. 1304 København K Retten i Roskilde 11 AUB. 2014 Retten i Roskilde 4000 Roskilde MODTAGET Ved Ringen I Telefon: 33 92 33 34 Telefax: 39204505 Dato: 8. august 2014 Cvr. nr. 11570119 retslaegeraadet@retslaegeraadet.dk han

Læs mere

I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj

I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj 1. vers I banken ligger tyve millioner, i Sørens lommer ligger ikke én. Der ligger kun en fløjte

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere