Vejledningsnotat om planlovens regler ved opstilling af husstandsmøller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledningsnotat om planlovens regler ved opstilling af husstandsmøller"

Transkript

1 VEJLEDNINGSNOTAT Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST Ref. HWI Den 17. april 2012 Revideret 3. september 2012 Vejledningsnotat om planlovens regler ved opstilling af husstandsmøller På baggrund af spørgsmål fra vindmøllebranchen og Folketingets Miljøudvalg har Naturstyrelsen revideret styrelsens vejledningsnotat af 23. marts 2010 om information om myndighedskrav ved opstilling af mindre el-producerende vindmøller. I notatet svares på spørgsmål, som vindmøllebranchen har stillet, og der vises et skema over planog godkendelsesprocessen. Indhold: 1. Planlægning for og landzonetilladelse til vindmøller 2. Generelle myndighedskrav til mindre vindmøller 3. Svar på spørgsmål fra vindmøllebranchen 4. Tilladelsesproces husstandsmøller i landzone 5. Tilladelsesproces husstandsmøller i byzone 6. Processkema

2 6. Informationsbank 1. Planlægning for og landzonetilladelse til vindmøller 1.1 Vindmøllecirkulæret Miljøministeriets cirkulære nr af 22. maj 2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller indeholder regler for kommunernes planlægning for områder til opstilling af vindmøller og for kommunernes administration af planlovens landzonebestemmelser. 1 Som en hovedregel skal områder til vindmøller udpeges i kommuneplanen, og kommunalbestyrelsen må kun meddele landzonetilladelse til opstilling af møller i overensstemmelse med kommuneplanen. Mindre vindmøller med en totalhøjde på op til 25 m - benævnt som husstandsmøller - kan dog opstilles uden planlægning, hvis de opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsanlæg (vindmøllecirkulæret 5, stk. 3). Med tilknytning forstås efter hidtidig praksis opførelse inden for en afstand af ca. 20 m fra eksisterende bygningsanlæg. Det er imidlertid ikke alene afstanden, der afgør om en bygning ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Afgørelsen må bero på en samlet vurdering af, om vindmøllen sammen med ejendommens bebyggelse opfattes som en samlet enhed i landskabet bl.a. henset til terrænforhold og landskabet i øvrigt 2. Opstilling af husstandsvindmøller uden nærhed til eksisterende bebyggelse forudsætter således, at området udpeges i kommuneplanen, og at der vedtages retningsliner for områdets anvendelse i kommuneplanen. Reglerne sikrer en enkel godkendelsesproces ved mindre møller i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsanlæg, mens møller uden nærhed forudsætter en planlægning, hvor kommunalbestyrelsen afvejer ønsket om placeringen i forhold til øvrige interesser i det åbne land, og hvor borgerne inddrages i den offentlige debat om planforslaget. Ved små-møller forstås normalt enkeltplacerede møller med et rotorareal på enten op til 1 m 2 rotorareal ( mikro-mølle ) eller med et rotorarel på mellem 1-5 m 2 ( mini-mølle ). Vindmøllecirkulæret indeholder ikke særlige bestemmelser for disse mindre møller. 1.2 VVM (Vurdering af virkningerne på miljøet) Vindmøller er omfattet af planlovens VVM-regler jf. 11g-11i. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nævner vindmøller i bilag 1, pkt. 38 (vindmøller over 1 Se vindmøllecirkulæret her: 2 Jf Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 33 (alm. del), Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Den 25. november 2011 samt afgørelser fra Naturklagenævnet bl.a NMK og NMK

3 80 m totalhøjde eller grupper af vindmøller med flere end 3 møller) og bilag 2, pkt. 3j (vindmøller under 80 m totalhøjde eller grupper af vindmøller på 3 møller eller derunder). 3 For en gruppe af møller med flere end 3 møller er der således altid VVM-pligt. Enkeltstående husstandsmøller og grupper op til 3 husstandsmøller skal altid screenes efter VVM-bekendtgørelsens regler. Hvis et projekt med husstandsmøller på grund af antallet er VVM-pligtigt eller på grund af placeringen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet er projektet VVM-pligtig. VVMpligten indebærer, at der skal vedtages kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVMredegørelse, og der skal gives VVM-tilladelse, inden møllen kan opstilles. En væsentlig miljøpåvirkning kan fx være, hvis nabobeboelse påføres skyggekast i mere end de anbefalede 10 timer om året. I den forbindelse gøres opmærksom på, at støj fra vindmøller indgår i eventuel VVM-redegørelse men reguleres af vindmøllebekendtgørelsen (se afsnit 23), og at bekendtgørelsens støjgrænser ikke kan fraviges. En screening er altid en individuel vurdering i den konkrete sag i forhold til kriterierne i VVMbekendtgørelsens bilag 3. På Naturstyrelsens hjemmeside findes et skema til brug for screening af, om der er VVM-pligt 4. En afgørelse om ikke VVM-pligt skal meddeles skriftligt, offentliggøres med klagevejledning og gøres tilgængelig for offentligheden fx på kommunens hjemmeside. I landzonen vil der sjældent blive tale om VVM-pligt med krav om kommuneplantillæg og VVMtilladelse for enkeltstående husstandsmøller, fordi der er tale om mindre møller i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse i landzone. I boligområder i byzone eller i sommerhusområder vil en husstandsmølle på grund af støj og skyggekast ofte være VVM-pligtig og forudsætte kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og VVMtilladelse. Mini- og mikromøller som enkeltstående møller er efter styrelsens opfattelse ikke omfattet af planlovens VVM-regler. 1.3 Landzonetilladelse til husstandsmøller i landzone Opstilling af husstandsmøller i landzone kræver landzonetilladelse, medmindre opstillingen sker på baggrund af en lokalplan med bestemmelser om, at lokalplanen erstatter den landzonetilladelse, som er nødvendig for lokalplanens virkeliggørelse jf. planlovens 35, stk. 1 og 15, stk. 4. Et af formålene med planlovens landzonebestemmelser er at sikre, at opstilling af anlæg herunder mindre vindmøller i det åbne land sker under hensyntagen til blandt andet landskabelige værdier og i overensstemmelse med den overordnede planlægning. 3 Læs mere om VVM-reglerne på Naturstyrelsens hjemmeside: 4 Se screeningsskemaet her: 3

4 Behandlingen af landzonesagen følger planlovens almindelige regler og inddrager de hensyn, som følger af vindmøllecirkulæret. Efter vindmøllecirkulærets 5, stk. 1, skal der ved behandling af landzonesager tages størst muligt hensyn til nabobeboelse og de øvrige interesser, der er knyttet til anvendelsen af det åbne land, herunder natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrug, ligesom møllers forhold til andre tekniske anlæg i det åbne land skal vurderes. Vindmøllecirkulærets krav i 2, stk. 3, om en afstand på mindst 4 gange møllens totalhøje til nabobebyggelse gælder alene for planlægning af vindmøller. Dette hensyn bør dog ligeledes indgå i kommunalbestyrelsens behandling af landzonetilladelse til husstandsmøller, der er undtaget planlægningskravet. Det er alene vindmøller med en totalhøjde på op til 25 meter i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse, der kan opstilles på baggrund af en landzonetilladelse uden forudgående planlægning. Der kan kun gives landzonetilladelse til husstandsmøller, som ønskes opstillet uden tilknytning til eksisterende bebyggelse, hvis opstillingen er i overensstemmelse med kommuneplanretningslinjer, der udpeger området til opstilling af vindmøller eller en lokalplan. Kommunalbestyrelsen skal altid foretage en konkret vurdering af det ansøgte. I vurderingen indgår bl.a. den kommunale planlægning, hensynet til naboer og den landskabelige virkning. Et afslag på en landzonetilladelse kan ikke alene begrundes med henvisning til en retningslinje i kommuneplanen, herunder en generel politik imod små vindmøller eller mod visse typer af møller. Den konkrete vurdering udelukker ikke, at kommunen i kommuneplanens retningslinjer præciserer, hvilke beskyttelsesinteresser og hensyn kommunalbestyrelsen ønsker varetaget for bestemte områder, herunder eventuelle retningslinjer for opstilling af mindre vindmøller. Retningslinjerne vil i givet fald kunne understøtte sagsbehandlingen og kan give potentielle ansøgere en indikation af, hvorvidt en ansøgning kan forventes at blive imødekommet. I kystnærhedszonen må landzonetilladelse kun meddeles, hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne, jf. planlovens 35, stk. 3. Landzonetilladelser kan betinges. Det sker ved at fastsætte vilkår for tilladelsen. Kommunalbestyrelsen tinglyser betingelser af varig interesse på ejendommen på ejerens bekostninger jf. planlovens 55. Der kan blandt andet stilles vilkår om, at vindmøller skal nedtages senest 1 år efter endt brug. Ved behandling af landzonesager skal der tages størst muligt hensyn til nabobeboelse. Det forudsættes derfor, at naboerne altid orienteres skriftligt om ansøgninger om landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 4. Offentliggørelse af afgørelsen skal ske lokalt med oplysning om klagemulighed til Natur- og Miljøklagenævnet. Afgørelse kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald fx grundejeren 4

5 og naboer. Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse fx Danmarks Naturfredningsforening kan også påklage kommunalbestyrelsens afgørelse. Alle klager sendes til Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis vindmøllerne er VVM-pligtige, kan landzonetilladelse først meddeles, når der enten er truffet afgørelse om ikke VVM-pligt eller når der kan meddeles VVM-tilladelse til vindmøllen efter en afsluttet VVM-procedure. Hvis vindmøllen er lokalplanpligtig, kan der ikke gives landzonetilladelse før den fornødne lokalplan er offentligt bekendtgjort. Det gælder fx, hvis vindmøllen er en del af et større byggeri i landzonen. Læs mere om behandling af landzonesager i Miljøministeriets Vejledning om landzoneadministration Planlovens Husstandsmøller i byzone eller sommerhusområder I byzone og i sommerhusområder tager kommunalbestyrelsen stilling til vindmølleprojektet i forbindelse med anmeldelsen efter VVM-reglerne. Anmeldelsen kan ske samtidig med ansøgningen i forbindelse anmeldelse efter BR-10. Der kan i kommune- og lokalplaner være fastsat bestemmelser, som har betydning for muligheden for at opsætte husstandsmølle, mini-mølle eller mikro-mølle. Efter planlovens 12, stk. 3, kan en kommunalbestyrelse forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammedel. Forbuddet kan dog ikke nedlægges, når området i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en gældende byplanvedtægt eller lokalplan. Det er en forudsætning, at kommuneplanens rammebestemmelser er så klare og præcise, at der ikke er tvivl om, at placering af en husstandsmølle, mini-mølle eller mikro-mølle vil være i strid med rammebestemmelserne. 6 Læs mere i Miljøministeriets Vejledning om kommuneplanlægning side og Natur- og Miljøklagenævets NKO 60 1/1995. Hvis der er en vedtaget lokalplan for et område, skal lokalplanens bestemmelser lægges til grund for anmeldelsen. I lokalplaner kan der være bestemmelser, der angiver nærmere placering af eller forbyder nærmere bestemte tekniske anlæg, antenner og lignende. Kommunalbestyrelsen må i den forbindelse vurdere, om man er indstillet på at meddele dispensation i den konkrete sag i den udstrækning, kommunen er berettiget hertil. 5 7 Se landzonevejledningen og kommuneplanvejledningen på Naturstyrelsens hjemmeside: 5

6 Meddelelse af dispensation forudsætter efter planlovens 19-20, at kommunen før afgørelse træffes, har orienteret ejere, naboer og foreninger, ligesom kommunens afgørelse i givet fald kan klages til Naturklagenævnet. Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud efter planlovens 14, mod at der opstilles vindmøller. Forbuddet kan højst nedlægges for et år, og forbuddet skal følges op af udarbejdelse af forslag til lokalplan. 2. Generelle myndighedskrav til mindre vindmøller Ud over planloven indeholder en række andre love bestemmelser, der har betydning for opstilling af husstandsmøller. Det gælder bl.a.: 1. Bekendtgørelse nr. 651 af 26. juni 2008 om teknisk godkendelse for konstruktioner, fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og service af vindmøller 2. Bygningsreglement BR Bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om støj fra vindmøller 4. Naturbeskyttelsesloven - LBK nr. 933 af 24/09/2009 med senere ændringer 2.1 Teknisk godkendelse Klima- Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 651 af 26. juni 2008 om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og service af vindmøller indeholder krav til teknisk godkendelse af vindmøller. Energistyrelsen lempede kravene til bl.a. godkendelse af vindmøller med el-effekt på 25 kw og derunder og et rotorareal på 200 m 2 og derunder, hvilket fremgår af Energistyrelsens meddelelse af 19. marts 2010 Godkendelse af vindmøller med el-effekt på 25 kw og derunder og et rotorareal på 200 m 2 og derunder. Det er Energistyrelsens Godkendelsessekretariat, der administrerer Den tekniske godkendelsesordning for vindmøller. Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside - og på Godkendelsessekretariatets hjemmeside Byggelov BR10 Efter Bygningsreglementet af skal vindmøller anmeldes til kommunen inden opstilling jf. BR-10, kap.1.5, stk. 1 nr. 6. Ved vindmøller skal anmeldelsen ud over oplysningerne om det arbejde, der skal udføres, vedlægges nødvendige tilladelser efter anden lovgivning. Det gælder bl.a. teknisk godkendelse, landzonetilladelse, VVM-tilladelse, dokumentation for at støjkrav overholdes og eventuel tilladelse efter naturbeskyttelsesloven eller anden lovgivning. Ved anmeldelsen skal kommunalbestyrelsen undersøge, om byggearbejdet er i strid med anden lovgivning. Kommunalbestyrelsens pligt omfatter al anden lovgivning, der er relevant i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Denne pligt påhviler kommunalbestyrelsen i kraft af dens egenskab som offentlig forvaltningsmyndighed. I Byggestyrelsens vejledning om kommunalbestyrelsens lovgennemgang er der nærmere redegjort for, hvilke bestemmelser i den nævnte lovgivning, som skal påses overholdt Har kommunalbestyrelsen ikke reageret inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan byggearbejdet påbegyndes. 6

7 Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside: Vindmøllebekendtgørelse - støj Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om støj fra vindmøller finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller. Bekendtgørelsen gælder for alle vindmøller uanset størrelse. Vindmøllebekendtgørelsen skelner mellem støjkrav til nabobeboelse i det åbne land og til støjfølsom arealanvendelse. Grænseværdierne gælder ikke for vindmølleejerens beboelse. 7 Støjfølsom arealanvendelse er defineret som områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- camping- eller kolonihaveformål, eller områder som er udlagt i lokalplan eller byplanvedtægt til støjfølsom rekreativ aktivitet. Den, der ønsker at etablere en vindmølle eller ændre den på en måde, der kan medføre øget støjudsendelse, skal indgive anmeldelse herom til kommunalbestyrelsen. Anmeldelsen skal indeholde dokumentation for, at vindmøllen kan overholde støjgrænserne. Det bemærkes, at bekendtgørelsens støjgrænser gælder for den samlede støj fra alle vindmøller, således at støjen fra eksisterende vindmøller i nærheden skal lægges til husstandsvindmøllens støjbidrag. Anmeldelsen efter vindmøllebekendtgørelsen kan tidligst ske, når der foreligger det nødvendige plangrundlag og eventuel landzonetilladelse og VVM-tilladelse for vindmøllen. Har kommunalbestyrelsen ikke inden 4 uger gjort indsigelse, kan vindmøllen etableres eller ændres, medmindre anden lovgivning er til hinder herfor. Der skal i forbindelse med anmeldelsen af en husstandsmølle gennemføres en beregning af, at vindmøllen kan overholde bekendtgørelsens støjgrænser, og som grundlag for beregningen skal der være foretaget en måling af vindmøllens kildestyrke som Miljømåling - ekstern støj. Nogle typer af små vindmøller er meget støjsvage, og vil med normal placering i rimelig afstand fra andre boliger end vindmølleejerens private beboelse, kunne overholde bekendtgørelsens støjgrænser med en stor margin. Vindmøllebekendtgørelsen giver mulighed for, at kommunen i områder, der ifølge kommune- eller lokalplanlægning er reserveret til opstilling af flere vindmøller eller udlagt til vindmøllepark, og hvor anmeldelsen sker fortløbende af enkelte vindmøller, kan stille mere vidtgående krav til støjbidraget fra den enkelte vindmølle, for at sikre, at der samlede støjbidrag fra alle vindmøllerne i de nævnte områder overholder bekendtgørelsens støjgrænser. Bekendtgørelsen giver mulighed for, at kommunen kan tillade at kontrollen af, at små vindmøller overholder bekendtgørelsens støjgrænser, udføres på et enklere grundlag. Således kan kommunen 7 SeVindmøllebekendtgørelsen: her: 7

8 efter konkret skøn fravige kravet om, at måling af vindmøllens kildestyrke i forbindelse med tilsyn skal udføres som Miljømåling - ekstern støj. Miljøstyrelsen har udarbejdet Vejledning nr. 1, 2012 om Støj fra vindmøller. Vejledningen giver anvisninger til administrationen af bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, og uddyber en række af bestemmelserne i bekendtgørelsen, som gennem tiden har givet anledning til spørgsmål Naturbeskyttelsesloven Naturbeskyttelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 933 af indeholder en række bestemmelser, der kan have betydning for opstilling af husstandsmøller. Det gælder bl.a. bestemmelser om beskyttelse af internationale naturbeskyttelsesområder, beskyttede naturtyper ( 3), beskyttelse af fredede arealer efter kap. 6, klitfredede arealer ( 8), beskyttelseslinjer ved strande ( 15), søer og åer ( 16), skove ( 17), fortidsminder ( 18) og kirker ( 19). Efter naturbeskyttelseslovens 21 må der ikke anbringes reklamer i det åbne land. På vindmøller kan der placeres et mindre producentlogo. 8 Miljøstyrelsens Vejledning om støj fra vindmøller kan ses her: 8

9 3. Svar på spørgsmål fra vindmøllebranchen 1. Kan kommunen gøre en tilladelse betinget af, at husstandsvindmøllen har et bestemt udseende? Svar: Ja. Kommunalbestyrelsen kan i landzonetilladelsen stille vilkår om udseende fx tårnet udformning, farve på vinger, belysning, omdrejningsretning, hvis det er begrundet i fx bevarings-, nabo- eller landskabshensyn. Kommunalbestyrelsen kan derimod ikke stille krav til husstandsmøllernes udseende ud fra et teknisk hensyn. De hensyn varetages af godkendelsesordningen. 2. Kan kommunens betingelser for at tillade husstandsvindmøller opstillet, kræves tinglyst på ejendommen. Svar: Ja, det er et krav for varige betingelser. Efter planlovens 55 skal kommunalbestyrelsen lade betingelser af varig interesse tinglyse på ejendommen på ejerens bekostning. 3. Hvilke retningslinjer kan kommunalbestyrelsen fastsætte i kommuneplanen? Kan der fx fastsættes retningslinjer med minimumsafstande fra husstandsmølle til nabobebyggelse, landsbyer eller byzone, maksimum antal husstandsvindmøller i kommunen eller mulighed for at placere husstandsmøller mere en 20 m fra eksisterende bebyggelse? Svar: Ja. Kommuneplanen er udtryk for kommunalbestyrelsens overordnede mål for udviklingen i kommunen. Kommuneplanens retningslinjer skal være planlægningsmæssige relevante. Planen er ikke umiddelbart bindende for ejere og brugere af ejendomme, men kommunalbestyrelsen skal efter planlovens 12, stk. 1 virke for kommuneplanes gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen ret til at administrere skønsmæssige beføjelser efter såvel planloven som anden lovgivning i overensstemmelse med kommuneplanen. Dette fortrænger dog ikke kommunalbestyrelsens pligt til at foretage individuel og konkret bedømmelse af de enkelte ansøgninger efter de respektive love. I afgørelser efter planlovens 35, stk. 1 landzonesager - skal der altid foretages et konkret skøn i forhold til lovens bestemmelser. 4. Kan kommunalbestyrelsen udskyde sagsbehandlingen under hensyn til fremtidige, ikke vedtagne krav? Svar: Nej. Kommunalbestyrelsen skal altid administrere i forhold til det gældende regler. Kommunalbestyrelsen kan ikke udskyde behandlingen af en landzonesag med den begrundelse, at lovgivningen eller kommunens planlægning er under revision. Hvis kommunalbestyrelsen har offentliggjort et forslag til lokalplan, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, dog ikke udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Kommunalbestyrelsen kan endvidere nedlægge forbud efter planlovens 14, mod at der opstilles vindmøller. Forbuddet kan højst nedlægges for et år og forbuddet skal følges op af udarbejdelse af forslag til lokalplan. Natur- og Miljøklagenævnet har i en konkret sag (Sag NMK ) afgjort, at hensynet til et konkret projekt for opstilling af store vindmøller i et kommuneplanlagt vindmølleområde og en nært forestående VVM-procedure er tilstrækkelig begrundelse for et afslag til opstilling af en husstandsvindmølle. 9

10 5. Kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod opstilling af småmøller efter planlovens 12 stk. 3? Svar: Ja. Efter planlovens 12 stk. 3 kan en kommunalbestyrelse forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammedel. Forbuddet kan dog ikke nedlægges, når området i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en gældende byplanvedtægt eller lokalplan. Det er en forudsætning, at kommuneplanens rammebestemmelser er så klare og præcise, at der ikke er tvivl om, at placering af småmøller vil være i strid med rammebestemmelserne. Læs mere i Miljøministeriets Vejledning om kommuneplanlægning side og NKO 60 1/1995 samt UfR H. 6. Kan kommunalbestyrelsen med henvisning til en kommuneplanretningslinje forhindre småmøller i byzone og sommerhusområder? Svar: Ja, hvis kommuneplanens retningslinje har et indhold, der svarer til kommuneplanens rammedel, og den samtidig er så klar og præcis, at den kan danne baggrund for et forbud efter 12. stk. 3. Hvis det anmeldte i er i overensstemmelse med en gældende lokalplan for området kan kommunalbestyrelsen nedlægge et 14 forbud og efterfølgende udarbejde en lokalplan i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. I de tilfælde, hvor et byggeønske mv. er i strid med kommuneplanen, men er i overensstemmelse med en gældende lokalplan eller byplanvedtægt, må kommunalbestyrelsen vurdere, om pligten til at virke for kommuneplanens gennemførelse gør det nødvendigt at forhindre den pågældende disposition med et forbud efter 14. Ved lovbundne forvaltningsakter, fx en byggeansøgning, der hverken forudsætter lokalplan, landzonetilladelse, eller dispensation fra anden lovgivning, der administreres af kommunen, må kommunalbestyrelsen derfor enten meddele den ansøgte tilladelse eller nedlægge forbud efter 14 med pligt til efterfølgende udarbejdelse af lokalplan. Læs mere i Miljøministeriets Vejledning om kommuneplanlægning side Hvordan defineres højden af en vindmølle, der opsættes på et andet bygningsanlæg (f.eks. hustag, silo, antennemast)? Svar: Vindmøllecirkulærets undtagelse i 5 stk. 3 gælder alene husstandsmøller med en totalhøjde på op til 25 m i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsanlæg i landzone. Totalhøjden måles fra terræn, uanset om møllen opsættes på et andet bygningsanlæg. 8. Forventes de nye krav til lavfrekvent støj at give anledning til ændringer i mulighederne for opstilling af små vindmøller? Svar: Nej. Miljøstyrelsen forventer ikke, at små vindmøller udsender særlig kraftig lavfrekvent støj. Men det skal eftervises ved anmeldelse, at også små vindmøller kan overholde støjkravene i vindmøllebekendtgørelsen. 10

11 9. Kan kommunalbestyrelsen give afslag til opstilling af husstandsmøller i visse områder med henvisning til retningslinjer i kommuneplanen, der forbyder opstilling af husstandsmøller fx nærmere end 300 m fra landsbyer i landzone? Nej. Natur- og Miljøklagenævnet har i flere sager afgjort, at kommunen ikke med retningslinjer i kommuneplanen kan indføre forbudszoner for opstilling af husstandsmøller. Retningslinjer i kommuneplanen er ikke bindende for kommunen ved skønsmæssige vurderinger af, om der skal gives landzonetilladelse. Kommuneplanens retningslinjer fritager ikke kommunen fra i alle tilfælde at foretage konkrete vurderinger af det ansøgte se bl.a. Natur- og Miljøklagenævets afgørelse NMK Kan kommunalbestyrelsen planlægge for opstilling af husstandsmøller, der er placeret uden tilknytning til eksisterende bebyggelse? Ja, hvis der er ønske om at opstille en eller flere husstandsvindmøller uden tilknytning til eksisterende bebyggelse, har kommunen mulighed for at udpege et eller flere områder til opstilling af husstandsmøller. 11

12 5. Tilladelsesproces husstandsmøller i landzone: Inden der ansøges om landzonetilladelse til opstilling af en husstandsmølle, er der er ofte en dialog med den kommunale forvaltning om forventede bemærkninger til den ønskede placeringsmulighed. 1. Ansøgning om landzonetilladelse, anmeldelse i henhold til VVM-reglerne og eventuel ansøgning om tilladelse efter anden lovgivning fx naturbeskyttelsesloven indsendes med oplysninger om ønsket placering, møllehøjde, type mv. og dokumentation for teknisk godkendelse til kommunen og støjrapport. Der kan med fordel også vedlægges illustrationer af forholdene til naboer og et udfyldt skema til brug for VVM-screeningen. 2. Kommunalbestyrelsen screener projektet efter VVM-bekendtgørelsens regler og vurderer spørgsmålet om VVM-pligt og lokalplanpligt. I tilfælde af VVM-pligt meddeles dette til bygherren med klagevejledning. Efter ønske fra bygrerren sættes VVM-proceduren igang med indkaldelse af ideer og forslag. I tilfælde af lokalplanpligt udarbejdes forslag til lokalplan parallelt med VVM-procedurens kommuneplantillæg. Er projektet ikke VVM-pligtigt, men lokalplanpligtigt igangsættes udarbejdelsen af lokalplanen. Samtidig vurderes forholdet til anden lovgivning fx naturbeskyttelsesloven. Er afgrænsning i kommuneplanen nødvendig pga at der ikke er tale om umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse sættes kommuneplanprocessen i gang. 3. Eventuelle andre myndigheder vurderer og behandler evt. tilladelser i forhold til anden lovgivning fx dispensation fra strandbeskyttelseslinjen i naturbeskyttelsesloven. 4. Er projektet hverken VVM-pligtigt eller lokalplanpligtigt vurderes projektet i forhold til planlovens landzoneregler, og der træffes afgørelse om landzonetilladelse, tilladelse på vilkår eller afslag. Kommunalbestyrelsen vurderer og behandler samtidig evt. tilladelser i forhold til anden lovgivning fx naturbeskyttelsesloven. 5. Screeningsafgørelsen, landzonetilladelsen og evt. andre afgørelser offentliggøres efter reglerne i lovgivningen. Varige betingelser tinglyses. 6. Landzonetilladelsen kan ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 7. Vindmøllen anmeldes efter vindmøllebekendtgørelsen og byggeloven. Der er ikke tale om, at anmelderen skal indsende de samme oplysninger flere gange, men kommunens frist på 4 uger efter vindmøllebekendtgørelsen til at gøre indsigelse mod, at vindmøllen etableres eller ændres løber først fra det tidspunkt, hvor både det nødvendige plangrundlag og en eventuel landzonetilladelse og VVM-tilladelse foreligger. Hvis disse betingelser ikke opfyldes samtidig, løber fristen fra det tidspunkt, hvor den seneste betingelse er opfyldt. Kommunalbestyrelsen vurderer om bekendtgørelsens støjkrav overholdes. Kommunalbestyrelsen har frist på 2 uger i henhold til byggelovgivningen. Alle de nødvendige tilladelser efter lovgivningen skal foreligge, inden møllerne kan etableres. 12

13 6. Tilladelsesproces husstandsmøller i byzone: Inden der ansøges om tilladelse til opstilling af en husstandsmølle, er der er ofte en dialog med den kommunale forvaltning om forventede bemærkninger til den ønskede placeringsmulighed. 1. Anmeldelse i henhold til VVM-reglerne og eventuel tilladelse efter anden lovgivning fx naturbeskyttelsesloven indsendes med oplysninger om ønsket placering, møllehøjde, type mv. og dokumentation for teknisk godkendelse til kommunen. 2. Kommunalbestyrelsen screener projektet efter VVM-bekendtgørelses regler og vurderer spørgsmålet om VVM-pligt og lokalplanpligt. I tilfælde af VVM-pligt meddeles dette til bygherren med klagevejledning. Efter ønske fra bygrerren sættes VVM-proceduren igang med indkaldelse af ideer og forslag. I tilfælde af lokalplanpligt udarbejdes forslag til lokalplan parallelt med VVM-procedurens kommuneplantillæg. Er projektet ikke VVM-pligtigt, men lokalplanpligtigt igangsættes udarbejdelsen af lokalplanen. Samtidig vurderes forholdet til anden lovgivning fx naturbeskyttelsesloven. 3. Eventuelle andre myndigheder vurderer og behandler evt. tilladelser i forhold til anden lovgivning 4. Kommunalbestyrelsen vurderer i forhold til gældende planer og behandler evt. tilladelser i forhold til anden lovgivning fx naturbeskyttelsesloven. Evt afgørelse efter planloven i form af dispensation fra lokalplan efter planlovens 19 og 20, forbud efter 12, stk. 3 eller forbud 14. Planlovens procedureregler følges. 5. Screeningsafgørelsen, afgørelser efter planloven og evt. afgørelse efter anden lovgivning offentliggøres. Varige betingelser tinglyses. 6. Eventuelle tilladelser kan ikke udnyttes før klagefristens udløb. 7. Vindmøllen anmeldes efter vindmøllebekendtgørelsen og byggeloven. Der er ikke tale om, at anmelderen skal indsende de samme oplysninger flere gange, men kommunens frist på 4 uger efter vindmøllebekendtgørelsen til at gøre indsigelse mod, at vindmøllen etableres eller ændres løber først fra det tidspunkt, hvor nødvendige plangrundlag og eventuel VVM-tilladelse foreligger. Hvis disse betingelser ikke opfyldes samtidig, løber fristen fra det tidspunkt, hvor den seneste betingelse er opfyldt. Kommunalbestyrelsen vurderer om bekendtgørelsens støjkrav overholdes. Kommunalbestyrelsen har frist på 2 uger i henhold til byggelovgivningen. Alle de nødvendige tilladelser efter lovgivningen skal foreligge, inden møllerne kan etableres. 13

14 Processkema 14

15 9. Informationsbank Støjgrænser: Vindmøllebekendtgørelsen: Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om støj fra vindmøller Miljøstyrelsens Vejledning nr. 1, 2012 om støj fra vindmøller. Planlægning og landzonetilladelse: Planloven - LBK nr. 937 af 24/09/2009 med senere ændringer Vindmøllecirkulæret: Cirkulære nr af 22. maj 2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Vejledning nr af 22. maj 2009om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Vejledning om landzoneadministration Planlovens 34-38, 16. oktober 2002 Vejledning om kommuneplanlægning, Miljøministeriet, maj Vejledning om lokalplanlægning, Miljøministeriet VVM: Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Byggeloven: Bygningsreglementet BR-10, kap Natur og Miljøklagenævnets afgørelser findes på 15

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

Sendt pr. mail til: mette@solenergidanmark.dk

Sendt pr. mail til: mette@solenergidanmark.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Solenergi Danmark Att. Anders Ztorm Søkærvej 11 8970 Havndal Sendt pr. mail til: mette@solenergidanmark.dk

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Sendt som digital post

Sendt som digital post POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Tage Andersen Fælledevej 3 7790 Thyholm Sendt som digital post Husstandsvindmølle - landzonetilladelse

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune.

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00453 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej

Læs mere

Sendt pr. mail og til digitalpostkasse

Sendt pr. mail og til digitalpostkasse POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Carsten Grud Bjerregaard Jegindøvej 3 7790 Thyholm Sendt pr. mail og til digitalpostkasse Husstandsvindmølle

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Ansøgningen har været sendt i nabohøring og Struer Kommune har ikke modtaget bemærkninger i den forbindelse.

Ansøgningen har været sendt i nabohøring og Struer Kommune har ikke modtaget bemærkninger i den forbindelse. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Dansk Vindmølleformidling APS Oddesundvej 183 7755 Bedsted Att. Leif Pinholt Sendt via digital post

Læs mere

- at husstandsvindmøllen er typegodkendt. - at vilkårene skal tinglyses inden der meddeles byggetilladelse.

- at husstandsvindmøllen er typegodkendt. - at vilkårene skal tinglyses inden der meddeles byggetilladelse. Carsten Tovborg Hansen Kærvejen 47 7171 Uldum Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Christina Duedal Nielsen Dir: 79755682 Mob: e-mail: Christina.D.Nielsen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-174-13

Læs mere

Husstandsvindmølle - landzonetilladelse og afgørelse efter VVMreglerne

Husstandsvindmølle - landzonetilladelse og afgørelse efter VVMreglerne POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Thomas Borum Jensen Tolsgårdvej 12 7600 Struer Sendt som digital post samt på mail: thj78dk@yahoo.dk

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Husstandsvindmølle - landzonetilladelse og afgørelse efter VVMreglerne

Husstandsvindmølle - landzonetilladelse og afgørelse efter VVMreglerne POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Solenergi Danmark Søkærvej 11 8970 Havndal Att. Anders Ztorm Sendt som digital post samt på mail:

Læs mere

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger er udløbet og tilladelsen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger er udløbet og tilladelsen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Thy Windpower Aps Oddesundvej 183 7755 Bedsted Att. Leif Pinholt Sendt pr. mail til: pinholtbak@gmail.com

Læs mere

Vejledning om byggesager. Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til, at komme godt igennem

Læs mere

Husstandsvindmølle - landzonetilladelse og afgørelse efter VVMreglerne

Husstandsvindmølle - landzonetilladelse og afgørelse efter VVMreglerne POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Ny Vindenergi Aps Langelinjeparken 1B, 8000 Aarhus C Att. Lise Nørgård Sendt på mail: ln@nyvindenergi.dk

Læs mere

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen Teknisk forvaltning Planafdelingen Forslag til kommuneplantillæg nr. 300.T.16 og forslag til lokalplan nr. 300.001 for et testcenter for husstandsvindmøller ved Sindrup Vejle samt VVM for samme anlæg.

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Ole Scheppan Langstedvej 67 5690 Tommerup 1. august 2016 sagsid: 16/15794 Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Assens kommune har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Cathrine Collart Lauge Grønhøj Rendbækvej 112 9493 Saltum Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning. Kommuneplan 2013. Nyt vejledningsnotat om husstandsvindmøller.

Afrapportering fra arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning. Kommuneplan 2013. Nyt vejledningsnotat om husstandsvindmøller. Afrapportering fra arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning. Kommuneplan 2013 Nyt vejledningsnotat om husstandsvindmøller Eksempelsamling Kontorchef Niels Bjørkbom Naturstyrelsen Arbejdsgruppe

Læs mere

POSTBOKS 19 ØSTERGADE STRUER. Landzonetilladelse samt VVM-afgørelse opstilling af husstandsmølle,

POSTBOKS 19 ØSTERGADE STRUER. Landzonetilladelse samt VVM-afgørelse opstilling af husstandsmølle, POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Thy WindPower Aps Oddesundvej 183 7755 Bedsted Sendt pr. mail til: duf(&,karby.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100)

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100) Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 3. maj 2010 Sagsnummer 2009100648A Lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. august 2016 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. august 2016 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Erik Freilev Damgade 11,1 5610 Assens 29. august 2016 Sags id: 2016-0466 Landzonetilladelse, Aahytten. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af 114 m² anneks som ansøgt på ejendommen matr.

Læs mere

Pia Voss Jensen Jakob Christensen Stagstedvej Brovst. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Klage

Pia Voss Jensen Jakob Christensen Stagstedvej Brovst. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Klage Pia Voss Jensen Jakob Christensen Stagstedvej 46 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Camilla Berntsen camilla-berntsen@hotmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup

Landzonetilladelse. Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup By, Land og Kultur Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup Landzonetilladelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende garage til i alt 86 m² som

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Tomas Axel Frydahl Ørsbjergvej 54 B Ørsbjerg 5560 Aarup 19. oktober 2016 Sags id: 2016-0526 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til lovliggørelse af 70 m² udhus på

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

Afslag til husstandsvindmølle på Ålborgvej 325, 9690 Fjerritslev

Afslag til husstandsvindmølle på Ålborgvej 325, 9690 Fjerritslev Hans Georg Holm Ålborgvej 325 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Landzonetilladelsen meddeles i henhold til planlovens 35. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2.

Landzonetilladelsen meddeles i henhold til planlovens 35. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Inger og Jan Henningsen ingerskoedt@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen.

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 8. september 2010 Sagsnummer 2009100801A

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 23. november 2016 på Assens Kommunes hjemmeside assens.dk

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 23. november 2016 på Assens Kommunes hjemmeside assens.dk Assens Rådhus Karsten Østergaard Jensen Grønnemosevej 26 Bregnemose 5690 Tommerup 18. november 2016 Sags id: 16/25584 Lovliggørelse af eksisterende brændeskur Assens Kommune giver landzonetilladelse til

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse af lokalplan samt regionplantillæg og VVM-screening for vindmøller ved Krashave

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse af lokalplan samt regionplantillæg og VVM-screening for vindmøller ved Krashave Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-34-00222, NMK-33-01480 Ref.: BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand.

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand. Plan og Kultur Tina Kofoed Steffensen Engvej 33 B,st 5230 Odense M 16-03-2017 Sags id: 2017-0061 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af en vindmølleparcel fra matr.nr. 5a Holme By, V. Torup.

Landzonetilladelse til udstykning af en vindmølleparcel fra matr.nr. 5a Holme By, V. Torup. Landinspektør Nord Att. Lsp. Carsten Overgaard Sørensen Bredgade 206 9700 Brønderslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Janne Wollesen art@janne-wollesen.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 09-03-2015

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur KM TELECOM DANMARK A/S Navervej 12 7000 Fredericia 31-05-2017 Sags id: 2017-0201 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast som ansøgt

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Ansøgningen Ansøgningen omfatter nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af tidssvarende nyt sommerhus.

Ansøgningen Ansøgningen omfatter nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af tidssvarende nyt sommerhus. Plan og Kultur Anni Buhl Værge Helnæsvej 4 A Brydegaard 5683 Haarby 04-09-2017 Sags id: 2016-1076 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

VVM-tilladelse. til. etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune. 22. maj 2013

VVM-tilladelse. til. etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune. 22. maj 2013 VVM-tilladelse til etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune 22. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 VVM-tilladelse til etablering af

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående.

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående. Plan og Kultur Ivan Nielsen s Tegnestue Krogsbøllevej 6 5450 Otterup 02-02-2017 Sags id: 2016-1180 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til genopførelse af garage og del af beboelse

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Svoldrupvej 49, Svoldrup, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Svoldrupvej 49, Svoldrup, 9640 Farsø ENERGIMIDT NET A/S Tietgensvej 4 8600 Silkeborg Dato: 20. februar 2017 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-4847 Dokumentnr.: 820-2017-48377 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Otterup Vandværk Strandvejen 6 Otterup 5450 Otterup

Otterup Vandværk Strandvejen 6 Otterup 5450 Otterup Otterup Vandværk Strandvejen 6 Otterup 5450 Otterup Teknik, Erhverv og Kultur 8. august 2014 Sagsnummer 480-2014-35716 Dokument nr. 480-2014-851667 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 7983 Landzonetilladelse til opstilling

Læs mere

Landzonetilladelse til bebyggelse

Landzonetilladelse til bebyggelse Vildmoseporten Leif Larsen leiflarsen@larsen.mail.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Kurt Kjær Røge Husbymøllevej 30 Husby 9690 Fjerritslev. Se landzonetilladelsens vilkår på nederst på denne side.

Kurt Kjær Røge Husbymøllevej 30 Husby 9690 Fjerritslev. Se landzonetilladelsens vilkår på nederst på denne side. Kurt Kjær Røge Husbymøllevej 30 Husby 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Poul-Erik Gumpert Langesøvej Vissenbjerg

Landzonetilladelse. Poul-Erik Gumpert Langesøvej Vissenbjerg By, Land og Kultur Poul-Erik Gumpert Langesøvej 45 5492 Vissenbjerg Landzonetilladelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende stuehus som ansøgt på ejendommen matr. nr. 10

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 6. juli 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 6. juli 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur Hans Hoppe Helnæs Byvej 9 5631 Ebberup 05-07-2017 Sags id: 2017-0136 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af 34 m² redskabsskur som ansøgt på ejendommen

Læs mere

Se landzonetilladelsens vilkår på side 2.

Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Jammerbugt Kommune Team Vand og Natur mkf@jammerbugt.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgerens navn og adresse Malin Lea Enger Olsen René Flemming Enger Olsen Skovvejen 51 4660 Store Heddinge Afsender: Stevns Kommune Teknik & Miljø Postboks 83 4660 Store Heddinge 5657 5757 Dato: 3. oktober

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opstilling af en husstandsvindmølle på 21,6 meter på

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgerens navn og adresse Jørgen René Kristensen Pia Lykke Kristensen Rødvigvej 7 4660 Store Heddinge Afsender: Stevns Kommune Teknik & Miljø Postboks 83 4660 Store Heddinge 5657 5757 Dato: 8. juni 2016

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019. Overførelse af ejendom fra sommerhusområde S 6.1 til fritidsområde LF 6.4 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne S 6.1 og LF

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Thymøllen TWP kw. Godkendelse nr. SO-DV13010, mølle på gittermast, totalhøjde 25 meter.

Thymøllen TWP kw. Godkendelse nr. SO-DV13010, mølle på gittermast, totalhøjde 25 meter. NATUR OG MILJØ Thy møllen v. Leif Pinholt cvr.20617748 Oddesundvej 183 7755 Bedsted pinholt@karby.dk På ejendommen: Dato: 19-08-2016 Sagsnr.: 20150365 Ejendoms nr. 67740 Navn: Ketty Overgaard Direkte tlf.nr.:

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ole Møller Buch Nannasvej 1B 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til opsætning af Gaia 11 kw Husstands vindmølle Kelstrup Bygade 20, Haderslev kommune.

Landzonetilladelse til opsætning af Gaia 11 kw Husstands vindmølle Kelstrup Bygade 20, Haderslev kommune. Finn Rune Jensen KELSTRUP BYGADE 20 6100 Haderslev Haderslev Kommune TM Plan og Byg Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 18 kero@haderslev.dk 5-11-2014 Sagsident: 14/12072

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgerens navn og adresse Kenneth Lundholm Christensen Hyacintvej 6 9800 Hjørring Afsender: Stevns Kommune Teknik & Miljø Postboks 83 4660 Store Heddinge 5657 5757 Dato: 2. november 2016 Afgørelse af

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro CIRCLE K DANMARK A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine

Læs mere

Landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmølle på Hedebovej 26 samt screening af anlægget for VVM (vurdering af virkning på miljøet)

Landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmølle på Hedebovej 26 samt screening af anlægget for VVM (vurdering af virkning på miljøet) TEKNIK OG MILJØ Peder Hauggaard Hedebovej 26 5474 Veflinge Dato: 7. marts 2013 Sagsnr. 480-2012-114214 Dok.nr. 480-2013-88552 12383 Landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmølle på Hedebovej

Læs mere

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL Feriecenter Slettestrand Slettestrandvej 140 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Hanne og Mikkel Vendelin Olesen C.F. Richs Vej 50, st 2000 Frederiksberg

Hanne og Mikkel Vendelin Olesen C.F. Richs Vej 50, st 2000 Frederiksberg Hanne og Mikkel Vendelin Olesen C.F. Richs Vej 50, st 2000 Frederiksberg Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20).

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20). Erik Jacobsen Koldingvej 165 8800 Viborg Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Erik Nielsen Direkte 7257 7376 pon@jammerbugt.dk 04-06-2015

Læs mere

Opførelse af udhuse og drivehuse, herunder orangerier, kræver landzonetilladelse, hvis arealet er mere end 50 m².

Opførelse af udhuse og drivehuse, herunder orangerier, kræver landzonetilladelse, hvis arealet er mere end 50 m². Plan og Kultur Gustav Kragh-Jacobsen Bredgade 36B, 4tv 1260 København K 17-11-2016 Sags id: 2016-0292 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af orangeri på ejendommen

Læs mere

Afgørelse om at tillade etablering af vindmøller nordøst for Skave

Afgørelse om at tillade etablering af vindmøller nordøst for Skave Side 1/1 Annonce Afgørelse om at tillade etablering af vindmøller nordøst for Skave Holstebro Kommune har meddelt Steffen Buskov og Gert Moody Jacobsen tilladelse til, at etablere tre vindmøller med tilhørende

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30. Vandforsyningen Brovst og Omegn Fyrrebakken 6 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

#split# Landzonetilladelse til husstandsvindmølle på Bollegade 33, 9d, Bolle Fjerding, Dronninglund

#split# Landzonetilladelse til husstandsvindmølle på Bollegade 33, 9d, Bolle Fjerding, Dronninglund #split# Peter Sønderled Pedersen Bollegade 33 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 24-11-2015 Sags. nr.: 01.03.00-P19-121-15 Sagsbeh.: Annemarie S. Pedersen Lokaltlf.: +4599455514 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Revideret vejledning til vindmøllecirkulæret Udkast af 12. juni 2008 Miljøministeriets vejledning nr. Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på Kosterslevvej 162, Søndersø.

Du har søgt om tilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på Kosterslevvej 162, Søndersø. Carsten Bo Nielsen Kosterslevvej 162 Vigerslev 5471 Søndersø Teknik, Erhverv og Kultur 26. juni 2014 Sagsnummer 480-2014-95197 Dokument nr. 480-2014-820113 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 12793 Landzonetilladelse

Læs mere

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9 ang. facadehøjde på ejendommen matr. nr. 33CP Hune By, Hune, beliggende Bregnehøjvej 7A, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9 ang. facadehøjde på ejendommen matr. nr. 33CP Hune By, Hune, beliggende Bregnehøjvej 7A, 9492 Blokhus. Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 21-11-2017

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen Østermarkvej 5, Højer

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen Østermarkvej 5, Højer SOLENERGI DANMARK A/S Søkærvej 11 8970 Havndal Jan L. Andersen Østermarkvej 5 6280 Højer Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +4574929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-132-16 7. november

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Dansk Containerindustri (ABC Coating) Limfjordsvej 11 6715 Esbjerg N Att.: Knud Ravn/Dorthe Thrysøe Brevet er sendt eletronisk via: Digtalpostkasse for CVR nr.: 34086427 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven H4 Arkitekter ApS Frederiksberg Allé 55, 1th 1820 Frederiksberg C Att.: Anders Henriksen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø OBS! Personlig henvendelse til Lejrevej 15, 4320

Læs mere

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg Carsten Klausen Rafns Alle 10 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af ny kildeplads på Ebberup 105a, 5631 Ebberup

Landzonetilladelse til udstykning af ny kildeplads på Ebberup 105a, 5631 Ebberup Assens Rådhus LIFA A/S LANDINSPEKTØRER Østergade 61 5000 Odense C Att. Hanne Helbech 8. december 2016 Sags id: 16/26791 Landzonetilladelse til udstykning af ny kildeplads på Ebberup 105a, 5631 Ebberup

Læs mere

Vilkår: Vilkår om fjernelse af vindmøllen skal tinglyses af ansøger på ejendommen før der kan gives byggetilladelse.

Vilkår: Vilkår om fjernelse af vindmøllen skal tinglyses af ansøger på ejendommen før der kan gives byggetilladelse. Hans-Iver Georg F Kley Fuglsangs Alle 4 6560 Sommersted Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk 2. juni

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsmølle på Hammer Bakke i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsmølle på Hammer Bakke i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 09. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00302 Ref.: Jan Vater AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsmølle på Hammer Bakke i Frederikssund

Læs mere

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev 5. NOVEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/1992 KS:STEROE UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV Stevns Kommune,

Læs mere