Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Retningsgivende dokument for Kompetenceudvikling, Skovhuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Retningsgivende dokument for Kompetenceudvikling, Skovhuse"

Transkript

1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Retningsgivende dokument for Kompetenceudvikling, Skovhuse Dokumenttype: Dette er et retningsgivende dokument for Skovhuse, RSD Voksne udviklingshæmmede på 108 botilbuddene Skovhuse tilhørende Region Syddanmark Målgruppe: Alle medarbejder i Skovhuse, der deltager i det pædagogiske arbejde med borgerne Nøgleord/Søgeord Kompetenceudvikling Pædagogisk faglig udvikling Plan 98 Titel: Kompetenceudvikling Standard: Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at bevare og udvikle medarbejdernes kompetence Udarbejdet af: Mie Knoblauch, Rikke Christensen og Litha Tiufkær Godkendt af: Litha Tiufkær Gældende fra: d. 1. januar 2010 Revision senest. Revisionsansvarlig: Formål: Denne retningslinje har til formål at sikre en løbende afdækning af, hvilke kompetencer der skal være tilstede på bostederne i Skovhuse. Dette retningsgivende dokumenter er gældende for de medarbejder i organisation Skovhuse, der deltager i det pædagogiske arbejde med borgerne. Definition af begreber: Begrebet Systematik i pædagogikken er en arbejdsform, der er udviklet siden 1981 på baggrund af erfaringer omkring pædagogikkens betingelser i et bredt perspektiv. Fokus er således ikke kun rettet mod det konkrete samspil mellem pædagogiske medarbejdere og borgeren. Hele organisationen omkring det pædagogiske arbejde er i centrum og forholder sig dermed til ledelse, uddannelsesstrategi, strukturer, holdninger, etik, som er afgørende for, hvordan kerneydelsen udvikler sig. Der er gennem årende udviklet en række pædagogiske metoder og redskaber, der er beskrevet på Ansvarlighed: Forstander og afdelingsledere har ansvaret for formidlingen af det retningsgivende dokument og for kompetenceudvikling i organisationen. 1

2 Fremgangsmåden: For at sikre en løbende afdækning af hvilke kurser medarbejderne har deltaget i, samt ønsker til fremtidige kurser udsendes der årligt et skema til medarbejderen til registrering af dette. For at sikre en løbende afdækning af hvilke kompetencer, der skal være til stede for at organisationerne i henholdsvis Lilleskov, Engbo og Skovhuse kan løse sine opgaver gennemføres der processer i de enkelte MED-udvalg i forhold til prioritering af kursusmidlerne. Introduktion af nye medarbejder En introduktionsplan danner baggrund for alle indkøringer af nye medarbejdere på Strandvænget. Formålet er at sikre en kvalificeret og ens introduktion af nye medarbejdere, samt at give den nye medarbejder den bedst mulige start på Strandvænget. Introduktionsprogram ligger i Medarbejderhåndbogen under HR. SI-gruppen er ansvarlig for udarbejdelse af en supplerende lokal introduktionsplan. Der afholdes løbende en introduktionsdag for nye medarbejdere. Det er forstanderen der er tovholder for planlægning af disse dage. Magtanvendelse og domæneteori: Alle nye medarbejder skal deltage i et to timers oplæg om magtanvendelse og domæneteorier. Den enkelte organisationens forstander er ansvarlig for afholdelse af disse oplæg. Feedbacksamtale: Feedbacksamtale. 1 x årligt mellem daglig leder og medarbejder. Det er den daglige leder der har ansvar for at indkalde til samtalen. Det er afdelingslederen der har ansvaret for udarbejdelse af en dagsorden, som evt. kan ske i samarbejde med personalet. MedarbejderUdviklingssamtale: MUS-samtale afholdes 1 x årligt mellem daglig leder og medarbejder. Det er den daglige leder der har ansvaret for at indkalde til samtalen. MUS-konceptet er udarbejdet i ledergruppen og besluttet i MED-udvalget ligger i Medarbejderhåndbogen under HR. Systematisk i Pædagogikken/ Plan 98: Alle nye medarbejder skal efter 3 mdr s ansættelse tilmeldes et grundkursus i systematikken i pædagogikken der afholdes internt på Strandvænget Afd. lederen er sammen med medarbejderen ansvarlig for tilmelding til kursus. Den pædagogiske konsulent er tovholder på planlægning af kurser i Systematik i pædagogikken. Projektleder i Plan 98: De personer, der typisk bliver tilbudt en uddannelse som projektleder, er medarbejdere som har vist initiativ til at se på egen praksis, ikke tager tingene for givet samt har lyst til at arbejde systematisk og projektorienteret. 2

3 Endvidere kan det være medarbejdere man får øje på via skriftlig og/eller mundtlig formidling af pædagogisk arbejder. Det er lederen der, i samarbejde med forstanderen, afgør hvem der bliver tilbudt denne mulighed. Der afholdes i micoafdansningsbal og afdansningsbal i Plan 98. Disse er pædagogiske arbejdsdage, hvor medarbejderne fremlægger deres pædagogiske projekter og får feedback på egen praksis. Obligatoriske kurser for alle medarbejder: Førstehjælpskursus og brandkurs afholdes årligt i et samarbejde mellem Lilleskov, Engbo og Skovhuse. Forstanderne for de tre organisationer er ansvarlig for fælles afholdes af disse kurser. Individuelle kompetenceudviklende kurser: Med henblik på at levere den bedste ydelse til borgeren udbyder organisationerne Lilleskov, Engbo og Skovhuse følgende individuelle kompetenceudviklende kurser. Der er forskellige udbyder af disse kurser. Det er enkelte afd. leder der planlægger ud fra boenhedens behov, hvem der tilbydes nedennævnte kurser så den rette kompetence/ og videnspersoner et tilstede i beoenhederne. Håndteringsvejleder. Fysioterapien tilknyttet Lilleskov udbyder Håndteringsvejleder. Medicinansvarlige. Sygeplejen tilknyttet Lilleskov udbyder Håndteringsvejleder. Praktikvejledere. Margrethe Jerrild tilknyttet Engbo udbyder praktikvejlederkursus i samarbejde med Seminariet. Synskonsulenter CRS Odense kontaktperson Birgit Mogensen. Boardmarker. Pædagogiske konsulent tilknyttet Skovhuse. Videoredigeringskurser: Tovholder ikke udnævnt. Arbejdsmiljøuddannelsen. Jeanette tovholder Projektlederuddannelsen. Pædagogiske konsulent tilknyttet Skovhuse. MED-uddannelse: Arbejdsmiljølederen der er tilknyttet som en tværgående funktion i alle tre organisationer. 3

4 Dokumenttype: Dette er et retningsgivende dokument for Skovhuse, Region Syddanmark. Titel: Den individuelle plan Godkendt af: Udviklingshæmmede på 108 tilbud i Skovhuse i Region Syddanmark. Målgruppe: Alle medarbejdere, der deltager i udarbejdelsen af de individuelle planer. Nøgleord / Søgeord: Individuelle plan, opfølgningsmøde. Standard: Standard 1.3 Individuelle planer, /Individuelle planer er et aktivt redskab i den sociale indsats. Udarbejdet af: Vita Glud Andreasen og Litha Tiufkær. Gældende fra: Revision senest: Revisionsansvarlig: Formål Vi vil sikre, at borgerens ønsker, mål og behov altid inddrages i arbejdet med individuelle planer. Vi vil sikre at arbejdet med at formulere mål og delmål omsættes i konkrete aftaler om indsatser i samarbejde med relevante parter. Vi vil sikre at de individuelle planer løbende evalueres og eventuelt revideres. Anvendelsesområde Dette dokument gælder for pædagogiske medarbejdere ansat i Skovhuse, der har ansvar for at udarbejde Individuelle planer. Definition af begreber Hvor den kommunale handleplan skal angive de overordnede rammer for støtte til den enkelte borger, beskriver den Individuelle plan, hvordan det konkrete botilbud yder støtte til borgeren. Den individuelle plan beskriver dermed, hvordan de overordnede målsætninger fra 140 og 141 udmøntes i indsatsen fra det sociale tilbud. Den Individuelle plan bliver på denne måde et meget vigtigt element i dokumentationen af indsatsen fra det sociale tilbud. Indsatsen overfor borgeren og dermed indsatsen fra det sociale tilbud skal ifølge Serviceloven vurderes løbende af kommunen ( 148). Det kan for eksempel ske i halvårlige eller årlige opfølgningsmøder mellem det sociale tilbud og kommunen. Ansvarlig Afdelingslederne har ansvaret for at dette retningsgivende dokument kendes og anvendes. Den enkelte pædagogiske medarbejder, som har opgaven med at udarbejde den Individuelle plan, har ansvaret for at anvende disse retningslinjer i udarbejdelsen af de individuelle planer. Fremgangsmåden Retningslinjer for hvordan det sikres, at borgerens ønsker, mål og behov indgår i de individuelle planer For borgere der ikke har ressourcer til at give udtryk for egne ønsker, mål og behov for fremtiden, skal de pædagogiske medarbejdere afdække dette ved hjælp af skemaet til afdækning af borgerønsker. Her gennemgås alle hverdagens delelementer, med fokus på 4

5 hvad borgeren selv bestemmer, bestemmer sammen med andre og hvad andre bestemmer, samt hvilket udviklingspotentiale der er i forhold til at blive yderligere selvhjulpen i eget liv. For borgere der har ressourcer til at indgå i afdækning af mål for den kommende periode, foretages der interview baseret på skema til interview af borger. I kommunikationen med borgeren kan processen understøttes af farverne der svare til farverne i et lyskryds, hvis dette er et gavnligt billede for forståelsen, for borgeren. De vigtige områder i borgerens liv gennemgås, med fokus på hvad vedkommende selv bestemmer(det grønne), hvad der bestemmes sammen med andre (det gule) og hvad andre bestemmer (det røde). De indgående aftaler er tidsafgrænsede, så det er tydeligt for borgeren, hvornår det igen er tid at tale om nye aftaler. Interviewmetoden tilpasses den enkeltes individuelle kommunikationsbehov. Den individuelle plan skal være påbegyndt inden for den første måned efter indskrivning i Skovhuse og være udfærdiget inden for de første tre måneder. Planen skal udarbejdes af borgeren, borgerens team, kontaktperson og i samarbejde med ledelsen. I processen med udarbejdelse af den individuelle plan inddrages borgeren, pårørende evt. eksterne samarbejdspartnere som dagtilbud, aktivitetstilbud, kommuner, m.m. Retningslinjer der sikrer, at arbejdet med at formulere mål og delmål og omsætte disse i konkrete aftaler om indsatser foregår i et samarbejde mellem relevante parter De Individuelle planer, herunder mål og delmål, skal evalueres med faste tidsmæssige intervaller, og som minimum en gang årligt. Mål, delmål (succeskriterier), tidsperspektiv og metoder evalueres på teammøder og i samarbejde med borgeren, pårørende og eksterne samarbejdspartnere som dagtilbud, aktivitetstilbud, kommuner m.m. Opfølgningsmødet med kommunen finder sted hver 18 måned efter aftale med Nyborg kommune. Her deltager som udgangspunkt borgeren, pårørende, repræsentanter fra borgerens bosted i Skovhuse og repræsentanter fra dag eller aktivitetstilbud, samt kommunen. Konkrete aftaler dokumenteres i referat, samt i bostedsystemet herunder prioritering af mål i den Individuelle plan. Det er kontaktpersonen og kontaktteamet der er ansvarlig for dokumentation af konkrete aftaler der er indgået. Af referatet fremgår hvem der er ansvarlig for hvilke aftaler. Retningslinjer for løbende evaluering og evt. revidering af de individuelle planer For at den Individuelle plan kan bevare sin værdi, er det vigtigt, at den løbende revideres, så den afspejler borgerens aktuelle situation. Metoden der bruges til evaluering, er dialog med borgeren, pårørende, i teamet, på personalemøder, samt evt. samarbejde med eksterne fagpersoner med relevans for borgeren. Dette skal ske mindst hver hvert kvartal. Afdelingslederen og teamets medarbejdere skal sikre, at alle relevante medarbejdere er bekendt med borgerens Individuelle plan, dette sikres bl.a. på teammøder, personalemøder samt med adgang på bostedsystemet, hvor borgerens Individuelle plan ligger elektronisk. Det er kontaktpersonen, teamet og ledelsen i samarbejde der er ansvarlig for at evaluering og evt. revidering gennemføres og dokumenteres. 5

6 Dokumentation Bosted Den Individuelle plan Referater af opfølgningsmøder. Referencer Vejledning til den Individuelle plan Bosteder Du finder vejledningen på: Stifinder: X:\Social institutioner\engbo - Lilleskov - Skovhuse\Beboere\Pædagogik\Den Individuelle plan\vejledning til den individuelle plan - Bosteder m.doc Øvrige skabeloner til benyttelse ifbm. udarbejdelsen af de Individuelle planer: X:\Social institutioner\lilleskov Engbo - Skovhuse\Beboere\Pædagogik\Den Individuelle plan/skabeloner Pjece: Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Mangler link til inter/intranet Lov om social service 141 Handleplaner. Dokumenttype: Dette er et retningsgivende dokument for Skovhuse i RSD Voksne udviklingshæmmede på 108 botilbud Skovhuse, Nyborg. Tilhørende Region Syddanmark Målgruppe: Alle medarbejder i Skovhuse, som deltager i det pædagogiske arbejde med borgerne Nøgleord/Søgeord Kompetenceudvikling Pædagogisk faglig udvikling Plan 98 Titel: Retningslinjer for løbende afdækning af hvilke kompetencer der skal være tilstede for at botilbuddene kan levere den bedste ydelse til borgeren Standard: Standard 2.1. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling er et aktivt redskab til at bevare og udvikle medarbejdernes kompetencer Udarbejdet af: Mie Knoblauch, Rikke Christensen og Litha Tiufkær Godkendt af: Gældende fra: Revision senest. Revisionsansvarlig: 6

7 Formål: Denne retningslinje har til formål at sikre en løbende afdækning af, hvilke kompetencer der skal være tilstede i Skovhuse. Dette retningsgivende dokumenter er gældende for de medarbejder i Skovhuse, der deltager i det pædagogiske arbejde med borgerne. Definition af begreber: Systematik i pædagogikken: Vi planlægger succeser for borgeren således, at han/hun får lyst til at eksperimentere og udvikle sig. Vi giver borgeren den nødvendige og tilstrækkelige hjælp og motiverer i øvrigt personen til at være selvhjulpen. Personalet samordner bl.a. ved brugen af video, krav og forventninger til den enkelte borger. Det er afgørende, at der er enighed om borgerens udviklingsmæssige forudsætninger og at vedkommende bliver mødt på en for personen genkendelig og forudsigelig måde. Miljøet indrettes med relevante støttesystemer. Derudover tilrettelægges den pædagogiske planlægning, så den virker fremmende for selvstændighed og lysten til at virke i eget hjem og liv. Ansvarlighed: Forstanderen og afdelingslederne har ansvaret for formidlingen af det retningsgivende dokument og for kompetenceudvikling i organisationen. Alle målgruppens medarbejder har medansvar for de konkrete handlinger og arbejdsgange der er beskrevet i dokumentet. Fremgangsmåden: For at sikre en løbende afdækning af hvilke kurser medarbejderne ønsker til fremtidige kurser udsendes der årligt et skema til medarbejderen til registrering af dette. For at sikre en løbende afdækning af hvilke kompetencer, der skal være til stede for at Skovhuse kan løse sine opgaver, gennemføres der processer i MED-udvalg i forhold til prioritering af kursusmidlerne. Introduktion af nye medarbejder En introduktionsplan danner baggrund for alle indkøringer af nye medarbejdere i Skovhuse. Formålet er at sikre en kvalificeret og ens introduktion af nye medarbejdere, samt at give den nye medarbejder den bedst mulige start i Skovhuse. Introduktionsprogram ligger i Medarbejderhåndbogen under HR. SI-gruppen er ansvarlig for udarbejdelse af en supplerende lokal introduktionsplan. Der afholdes løbende en introduktionsdag for nye medarbejdere. Det er forstanderen der er tovholder for planlægning af disse dage. Magtanvendelse og domæneteori: 7

8 Alle nye medarbejder skal deltage i et to timers oplæg om magtanvendelse og domæneteorier. Forstander er ansvarlig for afholdelse af disse oplæg. Feedbacksamtale: Feedbacksamtale. 1 x årligt mellem daglig leder og medarbejder. Det er den daglige leder der har ansvar for at indkalde til samtalen. Det er afdelingslederen der har ansvaret for udarbejdelse af en dagsorden, som evt. kan ske i samarbejde med personalet. Medarbejder Udviklingssamtale (MUS): MUS afholdes 1 x årligt mellem daglig leder og medarbejder. Det er den daglige leder der har ansvaret for at indkalde til samtalen. MUS konceptet er udarbejdet i ledergruppen og besluttet i MED-udvalget ligger i Medarbejderhåndbogen under HR. Systematisk i Pædagogikken/ Plan 98: Alle nye medarbejder skal indenfor det første ansættelsesår tilmeldes et grundkursus i Systematik i pædagogikken. Kurset afholdes internt på Skovhuse. Afdelingslederen er sammen med medarbejderen ansvarlig for tilmelding til kursus. Den pædagogiske konsulent planlægger og gennemfører af kurserne. Projektledere: I hver afdeling er der en projektleder, der (meget gerne sammen med kolleger fra teamet) modtager ekstern supervision i Plan 98 regi. Der er således 4 projektledere i Skovhuse, da hus 30 i denne sammenhæng betragtes som en afdeling. Afdelingslederen beslutter sammen med forstander, hvem der tilbydes at være projektleder i en 2 års periode. Efter individuel vurdering kan projektlederen fortsætte ud over de 2 år. Projektledere, afdelingsledere, den pædagogiske konsulent og forstander mødes 2 x årligt. Her drøftes sammenhængskraften i pædagogikken. Der udsendes konkret dagsorden og referat. Projektledere mødes selv 2 x årligt evt. sammen med den pædagogiske konsulent. Her har projektlederne netværk og dagsordenen aftales ud fra behov for temaer. Afdelingsledere og forstander briefes efter behov. Afdansningsbal og Mikroafdansningsbal: Skovhuse holder et mikroafdansningsbal en dag årligt, hvor hvert hus fremlægger et projektforløb. Per Ankjær er underviser denne dag. Gæster inviteres fra Lilleskov, Engbo og Børnehusene. Skovhuses afdelingsledere og medarbejdere på bostederne deltager i Afdansningsbal i Plan 98 regi med 4 dage til hvert hus om året. På Boledermøderne har forstanderen ansvaret for, at der er en årsplan for hvem der fremlægger hvornår samt sikring af, at der er backup. Obligatoriske kurser for alle medarbejder: 8

9 Førstehjælpskursus og brandkurs afholdes årligt i et samarbejde mellem Lilleskov, Engbo og Skovhuse. Forstanderne for Lilleskov, Engbo og Skovhuse er ansvarlig for fælles afholdes af disse kurser. Individuelle kompetenceudviklende kurser: Med henblik på at levere den bedste ydelse til borgeren udbyder Lilleskov, Engbo og Skovhuse følgende individuelle kompetenceudviklende kurser. Der er forskellige udbyder af disse kurser. Det er enkelte afd. leder der planlægger ud fra boenhedens behov, hvem der tilbydes nedennævnte kurser så den rette kompetence/ og videnspersoner et tilstede i boenhederne. Håndteringsvejleder. Fysioterapien tilknyttet Lilleskov udbyder Håndteringsvejleder. Medicinansvarlige. Sygeplejen tilknyttet Lilleskov udbyder Håndteringsvejleder. Praktikvejledere. Margrethe Jerrild tilknyttet Engbo udbyder praktikvejlederkursus i samarbejde med Seminariet. Synskonsulenter CRS Odense kontaktperson Birgit Mogensen. Boardmarker. Pædagogiske konsulent tilknyttet Skovhuse. Videoredigeringskurser: Tovholder ikke udnævnt. Arbejdsmiljøuddannelsen. Jeanette tovholder Projektlederuddannelsen. Pædagogiske konsulent tilknyttet Skovhuse. MED-uddannelse: Arbejdsmiljølederen der er tilknyttet som en tværgående funktion i alle tre organisationer. 9

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Revideret NOVEMBER 2017 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og

Læs mere

Retningsgivende dokument for Kommunikation. Titel: Retningslinjer for løbende afdækning

Retningsgivende dokument for Kommunikation. Titel: Retningslinjer for løbende afdækning Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Retningsgivende dokument for Kommunikation Dokumenttype: Dette er et retningsgivende dokument for Skovhuse Titel: Retningslinjer for løbende afdækning af borgerens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Skovbakken, Sødisbakke. Godkendt af: Ledelsen

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Skovbakken, Sødisbakke. Godkendt af: Ledelsen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker,

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer

Retningslinjer for individuelle planer Retningslinjer for individuelle planer Dokumenttype: Lokal tilføjelse til regionale retningslinier for udarbejdelse af individuelle planer for borgere på Kingstrup Anvendelsesområde: Voksne med en erhvervet

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (høretabsområdet)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (høretabsområdet) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (høretabsområdet) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Titel: Instruks for: - Afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer - Hvordan viden om de enkeltes

Titel: Instruks for: - Afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer - Hvordan viden om de enkeltes Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.1 Kommunikation Lokal instruks Dokumenttype: Lokal instruks Titel: Instruks for: - Afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer - Hvordan viden om de enkeltes

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område -Egely- Standarder: Kommunikation Standard: Den enkelte unges kommunikative ressourcer skal afdækkes 1. Den enkelte unge udredes pædagogisk og skolemæssigt af

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Side 2 Dokumentoverblik Standard: Individuelle planer Dokumenttype: Lokal Instruks

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Indflydelse på eget liv

Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Indflydelse på eget liv Oktober 2018 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund Indflydelse på eget liv Side 2 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

o Hvordan lederen sikrer at værdiernes betydning og sammenhæng med praksis er i fokus hos medarbejderne

o Hvordan lederen sikrer at værdiernes betydning og sammenhæng med praksis er i fokus hos medarbejderne 1 2.3 Ledelse Lokale instrukser for Sødisbakke Dokumenttype: Lokal instruks Titel: Instruks for o nye medarbejderes introduktion til Sødisbakkes og specialsektorens værdigrundlag o Hvordan lederen sikrer

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer Dokumenttype: Regional retningslinje med lokal tilføjelse Titel: Instruks for: - Hvordan det sikres, at de enkeltes ønsker, mål og behov indgår

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Individuelle planer og status til den kommunale myndighed

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale boformer

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Botilbuddet Holtegården Socialpsykiatrien Region Syddanmark Gammelengvej 6a 6630 Rødding

Botilbuddet Holtegården Socialpsykiatrien Region Syddanmark Gammelengvej 6a 6630 Rødding Standard: 2.1 Titel: Kompetenceudvikling Der arbejdes kontinuerlig og systematisk med at opretholde og udvikle medarbejdernes kompetencer. Dokumenttype: Lokale retningslinjer. Anvendelsesområde: Botilbuddet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune Side 1/7 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune Fælles kommunal retningslinje for standarden 1.2 Indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel i Socialafdelingen Med udgangspunkt

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater 1.juli 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale

Læs mere

Her Østruplunds retningsgivende dokumenter for de 6 standarder. Standarderne er at læse efter skemaet. ( Skemaet tjener som vores arbejdspapir )

Her Østruplunds retningsgivende dokumenter for de 6 standarder. Standarderne er at læse efter skemaet. ( Skemaet tjener som vores arbejdspapir ) 1 Her Østruplunds retningsgivende dokumenter for de 6 standarder. Standarderne er at læse efter skemaet. ( Skemaet tjener som vores arbejdspapir ) Vi har arbejdet med de tilbagemeldinger vi modtog i december.

Læs mere

Retningsgivende dokument. 1.1 Kommunikation. 1. Formål. 2. Anvendelsesområde. 3. Fremgangsmåde

Retningsgivende dokument. 1.1 Kommunikation. 1. Formål. 2. Anvendelsesområde. 3. Fremgangsmåde Retningsgivende dokument Godkendt af Forstander Peter Jørgensen 6. juni 2016 1.1 Kommunikation Udarbejdet af: Peter Jørgensen Marianne K. Bülow Dokumentbrugere: Ansatte på Stevnsfortet Gældende fra: 1.

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer Region Midtjylland Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for individuelle planer Resume over arbejdsgange vedrørende individuelle planer Udarbejdelse af individuelle planer Generelt

Læs mere

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal retningslinje for: Kommunikation

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal retningslinje for: Kommunikation Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal retningslinje for: Kommunikation Side 2 Lokal Instruks for kommunikation Dokumentoverblik Standard: Kommunikation Dokumenttype: Lokal Instruks INDHOLD GÆLDENDE

Læs mere

Retningsgivende dokumenter for ledelse

Retningsgivende dokumenter for ledelse Retningsgivende dokumenter for ledelse De retningsgivende dokumenter har sit grundlag i det fælles ledelsesgrundlag samt regionens standard for ledelse: Institutionen ledes, så værdier afspejles i medarbejdernes

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Hjemmevejlederteamet Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Hjemmevejlederteamet Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Hjemmevejlederteamet Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet

Læs mere

Egelys retningsgivende dokumenter

Egelys retningsgivende dokumenter Egelys retningsgivende dokumenter De retningsgivende dokumenter er formuleret i tråd med region Syddanmarks standarder: Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Egelys faglige fundament og ydelser er

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.1 Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.1 Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 1. januar 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland. Gårdhavens lokale tilføjelser til retningslinje for kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland. Gårdhavens lokale tilføjelser til retningslinje for kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland. Kompetenceudvikling Gårdhavens lokale tilføjelser til retningslinje for Udarbejdet af: Conny Feddern, Sonja Jepsen, Rie Firlings Godkendt

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation 1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation Dokumenttype Lokal instruks Titel Lokal instruks for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Hvordan viden om den enkeltes

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Fælles regional retningslinje for ledelse

Fælles regional retningslinje for ledelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for ledelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde med

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard Arbejdsmiljø

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard Arbejdsmiljø Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 2.2 - Arbejdsmiljø Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale tilbud

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015, revideret 9. oktober 2019 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Aktivitets- og botilbud CDH Undervisning og behandling CDH Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

I forlængelse af vores samtale i onsdags, fremsendes hermed et oplæg til et FATA forløb.

I forlængelse af vores samtale i onsdags, fremsendes hermed et oplæg til et FATA forløb. Hej? I forlængelse af vores samtale i onsdags, fremsendes hermed et oplæg til et FATA forløb. Nedenfor er beskrevet de elementer og psykologiske og pædagogiske interventioner der vil ind går i forløbet.

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet 1 Læsevejledning: Nærværende feedback-skema er et dialog-redskab, der anvendes

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er:

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er: Gladsaxe Kommune Familieafdelingen august 2006 Sammenhængende børnepolitik i Gladsaxe kommune 1. Indledning Gladsaxe Kommunes Sammenhængende børnepolitik 2007-2009 skal sikre sammenhæng i overgangene mellem

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.6 Faglige tilgange, metoder og resultater

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.6 Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.6 Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

I forlængelse af vores samtale i onsdags, fremsendes hermed et oplæg til et FATA forløb.

I forlængelse af vores samtale i onsdags, fremsendes hermed et oplæg til et FATA forløb. Hej Marianne I forlængelse af vores samtale i onsdags, fremsendes hermed et oplæg til et FATA forløb. Nedenfor er beskrevet de elementer og psykologiske og pædagogiske interventioner der vil ind går i

Læs mere

Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling

Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Fælles regional retningslinje for indflydelse på eget liv

Fælles regional retningslinje for indflydelse på eget liv Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for indflydelse på eget liv Resume over arbejdsgange vedrørende indflydelse på eget liv Afdækning af borgerens ønsker til indflydelse, forudsætninger

Læs mere

1.2 Indflydelse på eget liv

1.2 Indflydelse på eget liv Retningsgivende dokument Godkendt af Forstander Peter Jørgensen Juni 2016 1.2 Indflydelse på eget liv Udarbejdet af: Peter Jørgensen Marianne K. Bülow Dokumentbrugere: Ansatte på Stevnsfortet Gældende

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

Oktober Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Kompetenceudvikling

Oktober Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Kompetenceudvikling Oktober 2018 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund Kompetenceudvikling Side 2 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2014 Feed Back til Boligerne Svalevej

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2014 Feed Back til Boligerne Svalevej Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2014 Feed Back til Boligerne Svalevej 1 Læsevejledning: Nærværende feedback-skema er et dialog-redskab, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Centerstrategi Center for Børn med Handicap

Centerstrategi Center for Børn med Handicap CBH kompetenceudviklingsstrategi Med udgangspunkt i CBH vision og strategi 2013-2014, har centeret følgende kompetenceudviklingsstrategi for perioden. Hensigten er at fokusere kompetenceudviklingen i centret,

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Hald Ege, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Hald Ege, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Hald Ege, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 3.4.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Rehabiliteringscenter Strandgården Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Selvevaluering i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Selvevaluering i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Selvevaluering i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 2 Region Hovedstaden den 27. januar 2010 www.socialkvalitetsmodel.dk Dagens fokus Selvevalueringens rolle i den samlede

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument for Arbejdsmiljø og trivsel. Anvendelsesområde Anvendes til at sikre: - Fysisk arbejdsmiljø - Psykiske arbejdsmiljø - Sociale arbejdsmiljø Målgruppe Alle tværprofessionelle

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet 1 Læsevejledning: Nærværende feedbackskema er et dialogredskab, der anvendes

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Der arbejdes kontinuerligt med at afdække borgerens

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Tilsyn 2014 på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter

Tilsyn 2014 på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter Tilsyn 2014 på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter havde driftsorienteret tilsyn d. 10. 12. november 2015 fra Socialtilsyn, Hovedstaden, beliggende i Frederiksberg

Læs mere

Tirsdag d.5.september 2017 Roskilde Kongrescenter

Tirsdag d.5.september 2017 Roskilde Kongrescenter Tirsdag d.5.september 2017 Roskilde Kongrescenter Samspillet mellem ledelse og vejledere Roskilde Kommune, september 2017 v. Kristian Evendt HVAD HÅBER JEG AT TAGE MED MIG FRA OPLÆG? Sum med sidemakker:

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere