Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik B Susanne Holmelund Jørgensen 1mab15e2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Variabelsammenhænge og proportionalitet Vækstmodeller og funktionsteori Andengradspolynomier Differentialregning Integralregning Trigonometri Sandsynlighedsregning og statistik Repetition Side 1 af 15

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 1 Variabelsammenhænge og proportionalitet Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen: Matema10k, Matematik for hf B-niveau, Forlag Frydenlund 2006 s , Ca. 12 lektioner Faglige mål: Bogstavregning, variabelsammenhænge, proportionalitet, kapitalfremskrivning Kompetencer: Læsning af tekst med logisk og matematisk indhold. Selvstændig løsning af opgaver. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, selvstændigt arbejde og gruppearbejde. Selvstændig løsning af opgaver. Retur til forside Side 2 af 15

3 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 2 Væsentligste arbejdsformer Retur til forside Vækstmodeller og funktionsteori Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen: Matema10k, Matematik for hf B-niveau, Forlag Frydenlund 2006 s , 54 60, m, 244 Ca. 15 timer Faglige mål: Funktionstyper, lineær vækst, eksponentiel vækst og potens vækst, regression, definitionsmængde og værdimængde, omvendte funktioner Kompetencer: Læsning af tekst med logisk og matematisk indhold. Selvstændig løsning af opgaver. Brug af CAS, især Maple Klasseundervisning, selvstændigt arbejde og gruppearbejde. Selvstændig løsning af opgaver Side 3 af 15

4 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 3 Andengradspolynomier Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen: Matema10k, Matematik for hf B-niveau, Forlag Frydenlund 2006 s , ø. Ca. 15 timer Fagligt mål: Kendskab til og anvendelse af andengradspolynomier. Kompetencer: Læsning af tekst med logisk og matematisk indhold. Selvstændig løsning af opgaver. Brug af CAS, især Maple Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, selvstændigt og i grupper. Løsning af opgaver, herunder projekt 1. Retur til forside Side 4 af 15

5 Titel 4 Differentialregning Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen: Matema10k, Matematik for hf B-niveau, Forlag Frydenlund 2006 s Ca.30 timer Fagligt mål: Kendskab til og anvendelse af differentialkvotient og regneregler for differentialkvotient. Kompetencer: Læsning af tekst med logisk og matematisk indhold. Selvstændig løsning af opgaver. Brug af CAS, især Maple Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, selvstændigt og i grupper. Løsning af opgaver. Side 5 af 15

6 Titel 5 Integralregning Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen: Matema10k, Matematik for hf B-niveau, Forlag Frydenlund 2006 s Ca. 25 timer Fagligt mål: Kendskab til og anvendelse af stamfunktion i forbindelse med ubestemt integral. Kendskab til og anvendelse af stamfunktion i forbindelse med bestemt integral og arealbestemmelse Kompetencer: Læsning af tekst med logisk og matematisk indhold. Selvstændig løsning af opgaver Brug af CAS, især Maple. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, selvstændigt og i grupper, herunder løsning af opgaver. Side 6 af 15

7 Titel 6 Trigonometri Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen: Matema10k, Matematik for hf B-niveau, Forlag Frydenlund 2006 s Ca. 20 timer Fagligt mål: Kendskab til og anvendelse af sinus og cosinus relationerne samt arealformlerne. Beregninger i trekanter. Kompetencer: Læsning af tekst med logisk og matematisk indhold. Selvstændig løsning af opgaver. Væsentligste arbejdsformer Der har indgået såvel klasseundervisning, gruppearbejder af kort varighed. Opgaveregning og projektarbejde med projekt 2 har også indgået Side 7 af 15

8 Titel 7 Sandsynlighedsregning og Statistik Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen: Matema10k, Matematik for hf B-niveau, Forlag Frydenlund 2006 s m Karsten Juul: Statistik for matematik på B-niveau i hf, Downloadet fra indsat i kompendium. Ca. 15 timer Fagligt mål: Kendskab til og anvendelse af sandsynlighedsregning og statistik, herunder χ 2 og normalfordeling. Kompetencer: Læsning af tekst med logisk og matematisk indhold. Selvstændig løsning af opgaver. Brug af CAS, her Maple Væsentligste arbejdsformer Der har indgået såvel individuelt arbejde og gruppearbejder af kort varighed. Opgaveregning og projektarbejde har også indgået Side 8 af 15

9 Titel 8 Repetition Repetition af pensum Ca. 15 timer Fagligt mål: Repetition og faglig rutine. Kompetencer: Læsning og præsentation af tekst med logisk og matematisk indhold. Selvstændig løsning af opgaver. Brug af CAS, her Maple Væsentligste arbejdsformer Der har indgået såvel individuel og gruppearbejder af kort varighed. Opgaveregning har også indgået Oversigt over projekter: Projekt 1 matematik B. Anvendelser af andengradspolynomier Dette projekt må laves som gruppeopgave, max gruppestørrelse er 3 personer. Hver gruppe afleverer ét eksemplar af besvarelsen, som skal skrives i Maple. I dette projekt er der fokus på andengradspolynomier og det kan benyttes til mundtlig eksamen. Opgave 1 Giv en definition af et andengradspolynomium. Forklar hvordan man bestemmer antallet af skæringer med x-aksen. Forklar betydningen af a og c i det gennerelle andengradspolynomium. Side 9 af 15

10 Opgave 2 Når en genstand kastes skråt op i luften, så viser det sig, at den vil foretage en parabelbevægelse, når man vel at mærke kan se bort fra luftmodstand. I et konkret eksempel kaster Henning en basketbold i et skråt kast efter en bane beskrevet ved følgende andengradspolynomium: f(x) = 0,067x 2 + 0,75x + 3 Forklar betydningen af x og f(x). I besvarelsen af nedenstående spørgsmål, skal de anvendte formler forklares grundigt. a) Hvor højt er bolden over jorden, når den er 8 meter fra Henning i vandret retning? b) Hvad er den maksimale kastelængde x max? c) Benyt toppunktsformlen for en parabel til at bestemme den maksimale højde y max samt den vandrette afstand x 1 fra Henning, hvor den maksimale højde forekommer. d) Tegn grafen for kasteparablen, sådan at 1 fylder lige meget på førsteaksen som på andenaksen (I Maple: brug scaling=constrained). Projekt 2 Trigonometri Cosinus, Sinus og Tangens Definer cosinus og sinus ved hjælp af enhedscirkelen. Udled: cos V = hos mod mod, sin V = og tan V = hyp hyp hos Bevis arealformlerne, sinus- og cosinusrelationerne. Forklar hvornår de forskellige formler kan bruges og giv eksempler på brugen af disse. Forklar det dobbelttydige tilfælde både ved cos- og sinusrelationerne Løs følgende opgaver, og forklar fremgangsmåden grundigt: Opgave 9 Om trekant ABC oplyses, at arealet er 22,9 samt at vinkel Side 10 af 15

11 Opgave 10 I en trekant ABC er vinkel A = 48, AC = 13, og BC = 10. Det oplyses, at vinkel B er stump. a) Tegn en model af trekanten, og bestem AB En linje fra B skærer siden AC i punktet D, således at arealet af trekant BCD er 9. b) Bestem DC Projekt 3 χ 2 fordelingen - undersøgelse af farvefordelingen i M& s poser, er i statistikkompendiet MUNDTLIGE EKSAMENSSPØRGSMÅL: MATEMATIK B. Spørgsmål 1 FUNKTIONER. ANDENGRADSPOLYNOMIET: Her skal du behandle funktioner, specielt andengradspolynomiet. Du kan inddrage projekt 1. Du skal give en definition af et andengradspolynomium. Du skal give et bevis for toppunktsformlen for et andengradspolynomium. Endvidere skal du forklare betydningen af a, b og c for andegradspolynomiets graf. MATEMATIK B. Spørgsmål 2 FUNKTIONER. ANDENGRADSPOLYNOMIET: Her skal du behandle funktioner, specielt andengradspolynomiet. Du kan inddrage projekt 1. Side 11 af 15

12 Du skal give en definition af et andengradspolynomium. Du skal give et bevis for antallet af nulpunkter i et andengradspolynomium. Endvidere skal du forklare betydningen af a, b og c for andengradspolynomiets graf MATEMATIK B. Spørgsmål 3 TRIGONOMETRI: Her skal du behandle trigonometri. Du kan inddrage projekt 2. Du skal give en definition af cosinus, sinus og tangens ved hjælp af enhedscirklen. Endvidere ønskes der et bevis for sinusrelationerne for en trekant, samt for arealet af en vilkårlig trekant vha. sinus. MATEMATIK B. Spørgsmål 4 TRIGONOMETRI: Her skal du behandle trigonometri. Du kan inddrage projekt 2. Du skal give en definition af cosinus, sinus og tangens ved hjælp af enhedscirklen. Endvidere ønskes der et bevis for cosinusrelationerne for en vilkårlig trekant. MATEMATIK B. Spørgsmål 5 VÆKSTMODELLER: Her skal du behandle vækstmodeller. For hver af de tre typer vækst: lineær, eksponentiel og potens, skal du forklare hvad der er karakteristisk for væksten. Side 12 af 15

13 MATEMATIK B. Spørgsmål 6 FUNKTIONER, EKSPONENTIALFUNKTIONER: Her skal du behandle funktioner, specielt eksponentialfunktioner. Du skal definere eksponentiel udvikling. Du skal forklare, hvad der er karakteristisk for en eksponentiel udvikling Du skal definere fordoblings- og halveringskonstant for en eksponentialfunktion og bevise sætningen om beregning af fordoblings- og halveringskonstant. MATEMATIK B. Spørgsmål 7 FUNKTIONER, POTENSFUNKTIONER: Her skal du behandle funktioner, specielt potensfunktioner. Du skal definere potensvækst. Du skal forklare, hvad der er karakteristisk for en potensvækst, herunder hvad der sker med y-værdien, når x-værdien får en relativ tilvækst. Endvidere skal du bevise sætningen om hvordan a i regneforskriften beregnes ud fra to punkter. MATEMATIK B. Spørgsmål 8 DIFFERENTIALKVOTIENT: Her skal du behandle differentialkvotient. Du skal definere sekant, tangent og differentialkvotient. Desuden skal du udlede tangentens ligning. Du skal anvende tretrinsreglen på funktionen f(x) = ax + b. Du skal bevise regnereglen: (f(x) + g(x)) = f (x) + g (x) ved hjælp af tretrinsreglen. MATEMATIK B. Spørgsmål 9 DIFFERENTIALKVOTIENT: Her skal du behandle differentialkvotient. Du skal definere sekant, tangent og differentialkvotient. Desuden skal du udlede tangentens ligning. Du skal anvende tretrinsreglen på funktionen f(x) = x 3. Side 13 af 15

14 MATEMATIK B. Spørgsmål 10 DIFFERENTIABLE FUNKTIONERS MONOTONIFORHOLD: Her skal du behandle differentiable funktioners monotoniforhold. Du skal give en definition af differentialkvotient og tangent. Du skal give et bevis for sætningen om at for en differentiabel funktion f gælder at hvis f er voksende på et interval, så er f (x) 0, og hvis f er aftagende på et interval, så er f (x) 0. Desuden skal du give et bevis for sætningen: Hvis en differentiabel funktion f har lokalt maksimum eller lokalt minimum i x 0 vil f (x 0 ) = 0 Endvidere skal du forklare sammenhængen mellem monotoniforhold og differentialkvotient, lokalt maksimum og lokalt minimum, du kan inddrage et eksempel. MATEMATIK B. Spørgsmål 11 STAMFUNKTION, INTEGRAL OG AREAL: Her skal du behandle stamfunktion, areal under en graf og det bestemte integral. Du skal give en definition af stamfunktion. Du skal give en definition af bestemt integral, og bevise sætningen om regneregler for bestemt integral. Desuden skal du forklare hvordan bestemte integraler kan anvendes til beregning af areal mellem to grafer. MATEMATIK B. Spørgsmål 12 STAMFUNKTION, INTEGRAL OG AREAL: Her skal du behandle stamfunktion, areal under en graf og det bestemte integral. Du skal give en definition af stamfunktion, samt forklare begrebet integrationsprøven. Du skal give en definition af ubestemt integral, og bevise sætningen om regneregler for stamfunktioner. Desuden skal du forklare hvordan bestemte integraler kan anvendes til beregning af areal mellem to grafer. Side 14 af 15

15 MATEMATIK B. Spørgsmål 13 STAMFUNKTION, INTEGRAL OG AREAL: Her skal du behandle stamfunktion, areal under en graf og det bestemte integral. Du skal give en definition af stamfunktion, samt forklare begrebet integrationsprøven. Du skal give et bevis for: Sætning om arealfunktionen, samt give et bevis for: Sætning om areal under grafen for en funktion. Desuden skal du forklare hvordan bestemte integraler kan anvendes til beregning af areal mellem to grafer. MATEMATIK B. Spørgsmål 14 FUNKTIONER, LINEÆRE FUNKTIONER: Her skal du behandle funktioner, specielt lineære funktioner. Du skal give en definition af en lineær funktion. Du skal forklare betydningen af a og b for grafen, og bevise sætningen om hvordan a kan bestemmes ud fra to punkter på grafen for en lineær funktion. Desuden skal du bevise sætningen om, at forskriften for en lineær funktion er f(x) = ax + b. MATEMATIK B. Spørgsmål 15 SANDSYNLIGHED OG STATISTIK: Her skal du behandle: Normalfordelingen Sandsynlighedsfordeling (tæthedsfunktionen eller frekvensfunktion), sandsynlighed som integral, middelværdi, spredning, fordelingsfunktion. Desuden skal du behandle de statistiske begreber: Population, stikprøve, statistisk model, hypotesetest ved chi-i-anden test (herunder frihedsgrader). Du kan inddrage projektet om M&M. Side 15 af 15

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2017, eksamen maj / juni / 2017 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2017, eksamen maj / juni 2017 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/15, eksamen maj-juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 15/16 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Mette

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Uddannelse Thy-Mors HF & VUC Hfe Fag og niveau Hold Matematik, niveau B Hold Id: tfjhmab Lærer Knud Søgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2015, eksamen maj / juni 2015 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 15/16 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Bodil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Hold Vinter 2016/17 Thy-Mors HF & VUC Hfe Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013/2014 Institution Frederiksberg hf-kursus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik B (hf-enkeltfag)

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Termin Maj-juni 2015-2016 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF2 Matematik B Ineta Sokolowski mab1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser 0-B hold, B del. C delen ligger selvstændigt efter B delen, fra side 8. Termin Maj-juni 2016 Institution HF og VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014, skoleår 13/14 Institution Frederiksberg HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår efterår 16, eksamen december 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 15/16, eksamen maj-juni 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik B Ashuak Jakob France

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin: Aug 2017/ Aug 2018 Uddannelse: HF Fag og niveau: Matematik B Lærer(e): Morten Holm Falk (MHFA) Hold: 1mab18e2

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Termin Maj-juni 2014-2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF2 Matematik B Ineta Sokolowski mab2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår efterår 17, eksamen dec. 17 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Vestegnen HF & Vuc Uddannelse Fag og niveau Lærer Hf-enkeltfag Matematik B Gert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Trine Eliasen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleår forår18, eksamen S18 Kolding HF & VUC Hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Mat C-B Henrik Jessen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2. juni 2014 Institution Kolding HF og VUC, Ålegården 2, 6000 Kolding (tovholder) VUC Vest, Stormgade 47,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik B John

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Edel-Elise

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Lærer Maj-juni 2014 Skoleår 2013/2014

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014-2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-E Matematik B Kenneth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Matematik B Claus Ryberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Susanne Holmelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse HF net-undervisning, HFe Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2018 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF Enkeltfag Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Line Dorthe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold December 2015 vinter VUC Vestegnen stx Mat A Gert Friis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 15/16, eksamen maj-juni 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2-årig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2017 Institution Vestegnen HF & Vuc Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf-enkeltfag Matematik B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Matematik C-B Pia Hald ph@kvuc.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Som 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Mat B Niels Johansson 14MACB11E14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hfe Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Som 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Mat B Niels Johansson 7Bma1S14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2017 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold e-hf Matematik B Ashuak Jakob France

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 14/15 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Mat A Karin Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 15/16 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik B John

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold e-hf Matematik B Ashuak Jakob France

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik B Sabrina

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Hold Sommer 2016 Thy-Mors HF & VUC Hfe Matematik, niveau

Læs mere

Fjern/Flex 8maB114 14-15 Matematik C->B, HFE

Fjern/Flex 8maB114 14-15 Matematik C->B, HFE Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik B Louise Jakobsen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2013/14 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Mat A Karin Hansen 7Ama1V13

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B, halvårshold Dorte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution Vestegnen HF & Vuc Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf-enkeltfag Matematik B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Matematik B Claus Ryberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2017, skoleåret 16/17 Institution Herning HF oh VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf (hf2+hfe)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution VUC- Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Enkeltfag Matematik B Jens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2018 Institution Vestegnen HF-VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Enkeltfag Matematik B Kofi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 14/15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleår forår19, eksamen S19 Kolding HF & VUC Hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hfe Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution VestegnenHFVUC Rødovre-afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2019, eksamen maj / juni 2019 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2017 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe MATEMATIK B Lene Kærgaard Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni, 2016 Institution HF &VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Skive-Viborg, Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf-e Matematik B Lars H Kristensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2016, eksamen maj / juni / 2016 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2016, eksamen maj / juni / 2016 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik niveau A Knud Søgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleår efterår18, eksamen V18 Kolding HF & VUC Hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Kamran

Læs mere

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller 1 Ligninger a. Fortæl om algebraisk og grafisk løsning af ligninger ud fra ét eller flere eksempler. b. Gør rede for algebraisk løsning af andengradsligningen ax 2 + bx + c = 0. 2 Ligninger a. Fortæl om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015-2016 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF: E-learning Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Storstrøm / Næstved Uddannelse HFE Fag og niveau Matematik B Lærer(e) Hold Nils

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2018 Institution Frederiksberg HF-kursus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik B Kasper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 16 Institution HF & VUC Nordsjælland Hillerød afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hfe Matematik B Najib Faizi Hold

Læs mere

Eksamensspørgsma l Mat B

Eksamensspørgsma l Mat B Eksamensspørgsma l Mat B 1. Lineære funktioner og tangentligningen Gør rede for de lineære funktioner og deres grafiske billeder, herunder betydning og bestemmelse af de konstanter, som indgår i regneforskriften.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf MATEMATIK B Lene Kærgaard Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx /gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse HFE Fag og niveau Matematik B Lærer(e) Hold Nils Hagstrøm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Matematik

Læs mere

Eksamensspørgsmål til matematik B på HF Den 3.-4. juni 2014 22 eller 23 kursister. 1. Polynomier. 2. Polynomier.

Eksamensspørgsmål til matematik B på HF Den 3.-4. juni 2014 22 eller 23 kursister. 1. Polynomier. 2. Polynomier. Eksamensspørgsmål til matematik B på HF Den 3.-4. juni 2014 22 eller 23 kursister 1. Polynomier. Redegør for andengradspolynomiets graf og udled en formel for koordinatsættet til parablens toppunkt. 2.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Matematik B Angela

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Matematik B Angela

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2014 Skoleår 2013/2014 Thy-Mors HF & VUC Hfe Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2014 Institution Frederiksberg HF-kursus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik B Kasper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg GSK Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2018 Institution HF & VUC Nordsjælland Hillerød afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januer-maj 15 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik C Glenn Aarhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 15/16 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution Kolding HF og VUC, Kolding Åpark 16, 6000 Kolding Uddannelse HF net-undervisning,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold 2hf Matematik C Thomas Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 16/17 Institution Hf i Nørre Nissum VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-maj 16 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Glenn Aarhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj - juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold 414 Københavns VUC Hfe Matematik B Tom Juul

Læs mere