Sundheds- og Ældrepolitik. Silkeborg Kommune. Høringsversion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Ældrepolitik. Silkeborg Kommune. Høringsversion"

Transkript

1 Sundheds- og Ældrepolitik Silkeborg Kommune Høringsversion 26. maj 2011

2 Forord Processen med at udarbejde den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune startede i efteråret Den første fase af processen gik ud på at formulere de aktuelle udfordringer på sundheds- og omsorgsområdet. Med afsæt i disse udfordringer var næste fase i processen at udvikle idéer, der kan bidrage til at imødekomme udfordringerne. Ældre- og Sundhedsudvalget har ønsket åbenhed og dialog med så mange interessenter som muligt gennem hele processen med at lave den nye Sundheds- og Ældrepolitik. Alle kommunens borgere har haft mulighed for at deltage og komme med gode idéer til den nye Sundheds- og Ældrepolitik, og ledere og medarbejdere har løbende været inddraget i processen. Der har bl.a. været afholdt en højskoledag og nedsat folkehøjskoler, der kom med input til politikken. Derudover har der været dialog med borgerne på fire højskoleeftermiddage, der blev afholdt i hhv. Kjellerup, Gjern, Them og Silkeborg. Borgere og medarbejdere har bidraget konstruktivt til politikken, og der er kommet rigtig mange gode forslag til den nye Sundheds- og Ældrepolitik. De mange gode idéer er samlet i et idékatalog (Læs idékatalog med borgernes input til den nye sundheds- og ældrepolitik). På baggrund af processen blev et udkast til Sundheds- og Ældrepolitikken udarbejdet og drøftet i Ældre- og Sundhedsudvalget. Siden blev udkastet sendt i høring, og den endelige Sundheds- og Ældrepolitik blev godkendt i Byrådet den X. Læs mere om baggrunden og processen bag Silkeborg Kommunes Sundheds- og Ældrepolitik på Tak til alle jer borgere, medarbejdere og ledere som med stort engagement har bidraget til udarbejdelsen af politikken. Vi er stolte af det endelige resultat. På vegne af Ældre- og Sundhedsudvalget Gitte Willumsen, Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Side 2

3 1. Baggrund og ramme for politikken Formålet Sundheds- og Ældrepolitikken danner rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på sundheds- og omsorgsområdet i Silkeborg Kommune. Den er et konkret arbejdsredskab for både politikere, ledere og medarbejdere, og for borgerne i Silkeborg Kommune indeholder politikken nyttige informationer om, hvordan der bliver arbejdet og prioriteret på området. Udfordringer Sundheds- og Ældrepolitikken for Silkeborg Kommune tager afsæt i en beskrivelse af udfordringerne på sundheds- og omsorgsområdet i Silkeborg Kommune. Fremtiden vil byde på flere ældre og på nye og mere komplicerede plejeopgaver indenfor stramme økonomiske rammer. Dertil kommer, at rekrutteringen af nye medarbejdere med stor sandsynlighed vil blive vanskelig på grund af de mindre ungdomsårgange. En anden stor udfordring er, at antallet af borgere med demens og borgere med kroniske sygdomme forventes at vokse markant. Udviklingen på sygehusområdet, bl.a. overgangen til mere ambulant behandling og de store besparelser, skaber også flere udfordringer. Udfordringerne er nærmere beskrevet i udfordingskataloget Fremtidens sundheds- og ældrepolitik hvordan ser den ud? (Læs udfordringskataloget). Ældre- og Sundhedsudvalgets mission At fremme borgerens mestringsevne gennem forebyggende og rehabiliterende indsatser forankret i Sandhedens Øjeblik med prioritering af værdig hjælp til de mest sårbare. Ældre- og Sundhedsudvalgets vision Et bæredygtigt sundheds- og omsorgsområde skabt i samspil med borgeren, hvor dialog, medansvar, respekt, frihed og livskvalitet er i fokus. Side 3

4 Værdier Sundheds- og Ældrepolitikken tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes fire værdier: Dialog, dynamik, kvalitet og sammenhæng på følgende måde: Dialog - Vi har en respektfuld, værdig og løbende dialog med vores borgere, det nære netværk og samarbejdspartnere. Dynamik - Vi tilpasser os borgernes behov og samarbejder på tværs af afdelinger, sektorer og med de frivillige. Kvalitet- Vi arbejder målrettet på at sikre den bedste kvalitet i vores ydelser, og vi anvender den nyeste viden på området. Sammenhæng - Vi arbejder sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende med et sammenhængende borgerforløb for øje. Sårbarhedsbegrebet Silkeborg Byråd har som et overordnet politisk mål, at der skal tages hånd om de mest sårbare. Ældre- og Sundhedsudvalget har defineret de mest sårbare som borgere: der er væsentlig begrænset i deres aktivitets- og deltagelsesniveau på grund af funktionsnedsættelse OG som ikke har personlige ressourcer OG som står uden eller med begrænset netværk Sandhedens øjeblik Sandhedens øjeblik er dét øjeblik, hvor borgerne og medarbejderne mødes, og hvor Silkeborg Kommunes værdier og medarbejdernes faglighed omsættes til handlinger, Sandhedens øjeblik er kendetegnet ved stadig dialog med borgeren om alt det, vi foretager os sammen. Dialogen foregår i en ligeværdig atmosfære med gensidig respekt og tillid. Vi handler fleksibelt. Vi udviser handlekraft og sparrer med kollegaer. Hver eneste handling i sandhedens øjeblik skal kunne leve op til værdierne dialog, dynamik, kvalitet og sammenhæng. Side 4

5 Sandhedens øjeblik findes også i mødet mellem kollegaer og mellem ledere og medarbejdere. Side 5

6 2. Indsatsområder Der er syv indsatsområder i Silkeborg Kommunes Sundheds- og Ældrepolitik. Indsatsområderne er: 1. Livskvalitet og Livsindhold 2. Sundhedsfremme, forebyggelse og mestring af eget liv 3. Medborgerskab: frivillige og det nære netværk 4. Det sammenhængende borgerforløb 5. Samarbejde, dialog og kvalitet i mødet med borgeren 6. Offentligt-privat samarbejde 7. Kommunen som attraktiv arbejdsplads De syv indsatsområder kan illustreres således: Side 6

7 Side 7

8 1. Livskvalitet og livsindhold Livskvalitet og livsindhold handler om at understøtte og udvikle borgerens livskvalitet og livsindhold Holdning Vi vil understøtte den enkelte borger i at bevare livskvaliteten og livsindholdet At borgeren oplever høj livskvalitet med mest mulig personlig ansvar og frihed Derfor vil Byrådet: - Understøtte borgerne i at øge deres livskvalitet gennem iværksættelse af aktiviteter og træningsmuligheder med henblik på at bevare og styrke fællesskab og netværk, herunder udvikle anvendelsen af nye medier - Eksperimentere med nye løsninger for at øge borgernes livskvalitet - Styrke det opsøgende arbejde for at afhjælpe ensomhed blandt sårbare ældre 2. Sundhedsfremme, forebyggelse og mestring af eget liv Holdning Vi vil styrke borgernes livskvalitet gennem sundhedsfremme og forebyggelse og ved at understøtte, at de kan klare mest muligt i eget liv - bl.a. ved brug af velfærdsteknologi. Side 8

9 2.1 Sundhedsfremme og forebyggelse Siden 2007 har det været en kommunal opgave at varetage den borger- og patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse i henhold til Sundhedsloven. Derudover tilbyder kommunerne forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens bestemmelser til borgere over 75 år, der hverken modtager praktisk hjælp eller personlig pleje. At understøtte borgerens evne til at mestre eget liv gennem sundhedsfremmende og forebyggende initiativer Derfor vil Byrådet: - Synliggøre og iværksætte sundhedsfremmende og forebyggende tilbud og aktiviteter på plejecentrene for beboere og borgere i lokalområdet - Sikre borgerne mulighed for sund og ernæringsrigtig mad - Målrette initiativer for borgere med kroniske sygdomme for at styrke deres viden og kompetencer ift. at mestre egen sygdom. Indsatsen tilpasses borgerens evne til at håndtere egen sygdom - Udbrede og anvende it og velfærdsteknologi i indsatsen 2.2 Bevare, styrke og udvikle ressourcer At bevare, styrke og udvikle ressourcer er væsentligt for alle mennesker. Det er en forudsætning for at tage ansvar for eget liv og klare sig længst muligt uden hjælp. Side 9

10 At styrke og udvikle borgerens motivation og evne til at mestre eget hverdagsliv. Derfor vil Byrådet - Videreudvikle mestringstilbuddene og implementere mestringstankegangen hos borgere, deres nære netværk og medarbejdere - Styrke både den generelle og den specialiserede rehabiliteringsindsats 2.3 Innovation og velfærdsteknologi Velfærdsteknologi omfatter teknologiske løsninger, som anvendes af borgere, der er modtagere eller forbrugere af velfærdsydelser, og som enten kompenserer for eller støtter en nedsat funktionsevne. Velfærdsteknologi omfatter også teknologiske løsninger, der primært anvendes af og understøtter de medarbejdere, som leverer eller udfører velfærdsydelserne. At anvende relevant velfærdsteknologi for at sikre høj kvalitet, effektivitet og et godt arbejdsmiljø Derfor vil Byrådet - Afprøve velfærdsteknologi og integrere den i løsningen af kerneopgaverne - Rådgive borgerne om mulighederne for at anskaffe sig velfærdsteknologiske hjælpemidler - Indgå i innovative offentlige og private partnerskaber om udvikling af nye løsninger Side 10

11 3. Medborgerskab: det nære netværk og frivillige Holdning Vi vil gennem inddragelse af det nære netværk skabe de bedste betingelser. Vi vil, at de frivillige er med til at gøre en forskel og virker som et godt supplement til det nære netværk og den hjælp, vi yder Indsatsområdet omfatter borgeres og det nære netværks involvering i den enkelte borgers forløb samt deres indflydelse på tilrettelæggelsen af tilbuddet. En frivillig er en person, der udfører en frivillig og ulønnet indsats, til gavn for andre mennesker udenfor egen familie og ofte også for den frivillige selv. En frivillig er samtidig en person, der viser medborgerskab ved at føle ansvar over for, og deltage i udviklingen af forskellige fællesskaber. At der er et stærkt samarbejde med det nære netværk, de frivillige og de frivillige organisationer i forhold til borgeren Derfor vil Byrådet - Synliggøre de frivillige og de frivillige organisationers tilbud - I samarbejde med de frivillige og de frivillige organisationer udarbejde rammer for samarbejdet mellem frivillige og professionelle og afstemme forventningerne til involveringen - Rekruttere flere frivillige samt anerkende og værdsætte det frivillige arbejde - Sikre god faglig sparring, information og tilbud om kurser til borgerens nære netværk og til de frivillige Side 11

12 4. Det sammenhængende borgerforløb Holdning Vi vil arbejde sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende med blik for sammenhæng 4.1 Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen omfatter den del af sundhedsvæsenet, som både varetages af de praktiserende læger og kommunerne, hvor hjemmesygeplejen er en vigtig aktør. Sygehusene er blevet mere og mere centraliserede og specialiserede. Flere behandlinger klares med kortvarige sygehusindlæggelser eller ambulant. De reducerede indlæggelsestider forskyder tyngden i det samlede patientforløb væk fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen. At borgerne oplever sammenhæng i deres forløb, og at behovet for kvalificeret og specialiseret udredning og koordinering af indsatser bliver imødekommet Derfor vil Byrådet - Sammen med borgeren skabe sammenhængende forløb gennem tværfagligt samarbejde, koordinering og opfølgning mellem kommune, de praktiserende læger og sygehuse bl.a. gennemintegrering af mestringstankegangen og forløbsprogrammer - Forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser ved tidlig opsporing af sygdom og opfølgning på udskrivning - Sikre kontinuitet og kvalitet i sygeplejen til borgere, som har brug for sygeplejefaglig bistand til at bevare eller genvinde deres sundhed, forebygge yderligere komplikationer eller få en fredelig og værdig død Side 12

13 - Indgå i strategiske udviklingsprojekter i samarbejde med praktiserende læger og sygehuse med fokus på nytænkning af indsatser, som giver mest mulig sundheds for pengene - Sikre kompetenceudvikling som matcher opgaveoverdragelsen 4.2 Hjemmeplejen Hjemmeplejen består af ydelserne personlig pleje og praktisk hjælp, som er omfattet af fritvalgsordningen. Det betyder, at borgeren kan vælge mellem kommunale og godkendte private leverandører. At skabe rammer for en tryg hverdag, hvor borgeren gennem professionel hjælp støttes i at mestre eget liv. også at sikre den nødvendige hjælp til de mest sårbare og at understøtte de borgere, som ønsker at blive i eget hjem. Derfor vil Byrådet - Beskrive og synliggøre serviceniveauet, så forventningerne gensidigt afstemmes herefter - Udskyde behovet for en flytning ved at supplere tilbuddene i eget hjem med tilbud om aflastning, dagtilbud, aktiviteter, træning og midlertidige pladser. Der skal altid være et relevant tilbud - Visitere og tilrettelægge indsatsen i samarbejde med borgeren, så den tager udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og fremmer mulighederne for at klare sig selv i videst muligt omfang Side 13

14 4.3 Den palliative indsats Palliation betyder lindring, og målet i den palliative indsats er således lindring og ikke helbredelse. Palliativ indsats er relevant, når alvorlig sygdom ikke kan helbredes, og indenfor kortere eller længere tid vil føre til døden. Palliativ indsats kan være relevant samtidig med både livsforlængende behandling og rehabiliterende tiltag. At sikre et professionelt forløb for borgere med behov for palliation Derfor vil Byrådet - Medvirke til at fremme livskvaliteten hos borgere som står overfor de problemer, som er forbundet med livstruende sygdom - Skabe rammer for et koordineret og sammenhængende forløb på tværs af sektorerne for borgere med behov for en palliativ indsats - Højne kvaliteten af den palliative indsats til borgere med livstruende sygdom, som har behov for palliation, og som ikke får tilbud i dag - At borgerne oplever gode kommunale tilbud og derved forebygge uhensigtsmæssig indlæggelse 4.4 Borgere med demens Demens indebærer et kronisk og fremadskridende sygdomsforløb, som kan strække sig over mere end 10 år. Sygdomsforløbet er præget af stigende afhængighed af andres hjælp til at klare dagligdagen. Side 14

15 Gennem en professionel indsats at skabe rammer for et værdigt liv for borgere med demens Derfor vil Byrådet - Styrke den sundhedsfremmende og forebyggende indsats samt udvikle tilbud til borgere med demens bl.a. ift. fysisk aktivitet og kost - Udvikle og etablere tilbud til borgere med demens, som har særlige adfærdsrelaterede problemer f.eks. udadreagerende adfærd, samt til yngre demente - Gennem dialog med det nære netværk sikre og videreudvikle tilbud til pårørende til borgere med demens - Implementere den nyeste viden om metoder og forskning indenfor demens 4.5 Plejeboliger og centre Plejeboliger er en bolig, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefaciliteter med tilhørende personale tilstede døgnet rundt. At skabe rammer, hvor ældre borgere bliver understøttet i at mestre de daglige gøremål og dermed mulighed for at få en meningsfyldt hverdag. Derfor vil Byrådet - Sikre åbne centerfunktioner på plejecentrene, som giver mulighed for fysisk udfoldelse og sociale aktiviteter og aktive frivillige Side 15

16 - Bygge fremtidige plejeboliger som leve-bo-miljøer, hvor borgeren har mulighed for på egne betingelser at leve et godt hverdagsliv, og hvor der er rammer for madlavning - Inddrage det nære netværk og de frivillige i det daglige liv, videreudvikle den gode indflytning og afstemme gensidige forventninger - Indtænke ny teknologi i nybyggeri og modernisering af plejecentre 5. Samarbejde, dialog og kvalitet i mødet med borgeren Holdning Vi vil gennem faglighed sikre kvalitet i samarbejdet med borgeren Samarbejde, dialog og kvalitet i mødet med borgeren handler om det øjeblik, hvor borgeren og medarbejderen mødes. At borgeren oplever god kvalitet gennem stolte, motiverede og velkvalificerede medarbejdere Derfor vil Byrådet - Udvikle Sandhedens Øjeblik (se definition side X), herunder understøtte at medarbejderne møder borgerne med den størst mulige frihed og fleksibilitet til at tilrettelægge arbejdet i dialog med borgeren Side 16

17 6. Offentligt-privat samarbejde Holdning Vi vil styrke samarbejdet med andre aktører for derigennem at kunne udvikle sundheds- og omsorgsområdet og skabe nye muligheder Offentligt-privat samarbejde omhandler samarbejde og partnerskaber med andre aktører på sundhedsområdet. At udvikle nye idéer og metoder gennem vidensdeling, innovation og forskning med offentlige og private aktører Derfor vil Byrådet: - Samarbejde med private leverandører og aktører, herunder indgå i offentligeprivate partnerskaber - Samarbejde med andre offentlige myndigheder, f.eks. kommuner, regioner og forsknings- og uddannelsesinstitutioner - Være åbne og eksperimenterende ift. et øget samspil med kompetente og fremsynede aktører på sundhedsområdet Side 17

18 7. Kommunen som attraktiv arbejdsplads Holdning Vi vil gennem trivsel og nærvær på arbejdspladserne fastholde og tiltrække velkvalificerede medarbejdere og derigennem skabe rammer for et godt studie- og læringsmiljø. Vi vil arbejde med den nyeste viden. Vores medarbejdere er de bedste ambassadører til at fortælle de gode historier og synliggøre kommunen som en attraktiv arbejdsplads Kommunen som attraktiv arbejdsplads omfatter rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling af fastansatte medarbejdere, elever og studerende. Høj faglighed og arbejde evidensbaseret med inddragelse af relevante forskningsresultater. Områdets image og kommunens omdømme. At være en konkurrencedygtig og attraktiv arbejds- og uddannelsessted med stolte, motiverede og velkvalificerede medarbejdere Derfor vil Byrådet: - Arbejde målrettet på at styrke det gode arbejdsklima, herunder styrke arbejdsglæde, trivsel og nærvær i samarbejde med ledere og medarbejdere - Styrke et godt studie- og læringsmiljø, så elever og studerende efter endt uddannelse søger ansættelse i Silkeborg Kommune - Udarbejde strategier for rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft samt styrke kompetenceudviklingen - Implementere den nyeste viden om metoder (Link: Læs personalepolitikken) Side 18

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Det gode og sunde ældreliv

Det gode og sunde ældreliv Dok. nr. 306-2016-280707 Sag nr. 306-2012-5811 Det gode og sunde ældreliv Odsherred Kommunes ældrepolitik år 2013-2017 Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Indhold Forord... 3 Lidt om processen... 5

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem

Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem Indledning Center for Sundhed og Velfærds udviklingsplan har til formål at sætte rammerne og vise retningen for arbejdet i Center for Sundhed

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbe. TC/SR/MSJ Dato:03.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål Horsens Kommune

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune

Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune for Skive Kommune 2016-2018 Skive Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik. Godkendt af Byrådet den 28. juni 2016 [03] Alder er som at bestige et bjerg. Man bliver nok lidt forpustet, men får en langt bedre

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune 2016-2018 Skive Kommunes Ældre- og værdighedspolitik. Godkendt af Byrådet den XX.XX 2016 Ældre- og værdighedspolitik [03] Alder er som at bestige

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning Fremtidens plejeboliger Rammesætning På vej mod fremtidens plejeboliger Hvad håber og ønsker vi? Fremtidens plejeboliger. Pejlemærkerne er. Pejlemærke 1 Pejlemærke 2 Pejlemærke 3 Pejlemærke 4 Pejlemærke

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Et godt. En strategi for fremtidens ældreservice i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2016. og aktivt liv

Et godt. En strategi for fremtidens ældreservice i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2016. og aktivt liv Et godt En strategi for fremtidens ældreservice i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2016 og aktivt liv 1 Forord Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Træning og Omsorg Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby Fotos: Jakob

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældrepolitik Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældre & Omsorg Ældreområdet er under forandring, og kravene til ældreservice udvikler sig hastigt i disse år. Flere ældre

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere