Lokal undervisningsplan, GF2-SOSU, SOSU Østjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan, GF2-SOSU, SOSU Østjylland"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan, GF2-SOSU, SOSU Østjylland Erhvervsfagligt hovedområde; Omsorg, Sundhed og Pædagogik Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelserne Gældende fra september 2018

2 1 Indhold Indledning... 2 Mål på GF2-SOSU... 3 Undervisningen på GF2-SOSU... 6 Elementer på GF2-SOSU... 7 Forløbsplan for GF2-SOSU... 8 Forskellige elevforløb... 8 Det uddannelsesspecifike fag på GF2-SOSU Fagets formål og profil Beskrivelse af undervisningsforløb i det uddannelsesspecifikke fag At være fagperson Mødet med borgeren Sundhed Dig som fagperson Prøven i det uddannelsesspecifikke fag på GF2-SOSU Virksomhedsforlagt undervisning på GF2-SOSU Motion/ trivsel og sundhed Grundfag på GF2-SOSU Naturfag på GF2-SOSU Dansk på GF2-SOSU Valgfag, støttefag og bonusfag på GF2-SOSU Certifikater på GF2-SOSU Bedømmelsesplan Sidst revideret november

3 2 Indledning Denne lokale undervisningsplan beskriver grundforløbets anden del rettet mod henholdsvis hovedforløbet i social- og sundhedshjælperuddannelsen og hovedforløbet i social- og sundhedsassistentuddannelsen ved SOSU Østjylland. Fremadrettet benævnes grundforløbets anden del rettet mod social- og sundhedsområdet GF2-SOSU. Den lokale undervisningsplan for GF2-SOSU ved SOSU Østjylland er skrevet med afsæt i de lovmæssige krav til uddannelsen. Aktiv deltagelse ses som læringens drivkraft, og der er hos os fokus på at skabe produktive og medskabende læreprocesser. Læring ses som en individuel såvel som social proces, derfor tilrettelægges undervisningen, så den foregår i forpligtende arbejdsfællesskaber og netværk, hvor eleverne kan inspirere og engagere hinanden i undervisningsaktiviteterne. Intentionen er at styrke elevernes kompetencer til at agere professionelt i praksis Sidst revideret november

4 3 Mål på GF2-SOSU På GF2-SOSU sigter undervisningen mod, at eleverne tilegner sig følgende viden, færdigheder og kompetencer. Hvis eleven efter GF2-SOSU ønsker at fortsætte på social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) Viden Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 1) Social- og sundhedsvæsnets opbygning og faggruppens placering heri. 2) Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold på social- og sundhedsområdet. 3) Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg samt kendskab til metoder til vejledning og guidning. 4) Kroppens opbygning, dens organsystemer og basale funktioner. 5) Hyppigst forekommende livsstilsrelaterede sygdomme, herunder KOL, diabetes, demens og hjerte-kar lidelser. 6) Kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære. 7) Omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, under hensynstagen til etik, borgerens intimsfære og blufærdighed. 8) Kendskab til metodiske tilgange i faggruppens udøvelse af faget. 9) Sundhedsfaglig dokumentation og ansvar herfor. 10) Arbejdsrelaterede digitale og velfærdsteknologiske hjælpemidler. 11) Gældende ergonomiske principper ved personlig og praktisk hjælp med og uden hjælpemidler Færdigheder Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 1) Normalt forekommende arbejdsredskaber, hjælpemidler og velfærdsteknologi. 2) Yde omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse under hensyntagen til borgens helbredstilstand og intimsfære. 3) Professionelt fagsprog og kommunikation i det tværprofessionelle samarbejde. 4) Brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling. 5) Sortere vasketøj og affald samt udvælge relevante hudplejemidler og rengøringsmidler. Sidst revideret november

5 4 6) Hygiejniske retningslinjer og afbrydelse af smitteveje. 7) Demonstration af hvordan man indretter arbejdspladsen og bruger sin krop under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler. Kompetencer Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 1) forklare borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet og faggruppens rolle heri, 2) forstå og forklare rammerne for den rehabiliterende tilgang, herunder faggruppens funktion i forhold til at støtte borgeren i mestring af eget liv, 3) forklare hvordan man kan igangsætte og understøtte sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter, 4) vejlede borgeren i brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt vejlede og støtte borgere i kontakten med det digitale Danmark, 5) møde borgere og pårørende på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge konflikter i jobudøvelsen, 6) udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring med fokus på egne ressourcer og begrænsninger og 7) udøve jobfunktionen under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper. Derudover skal eleven for at kunne fortsætte sit uddannelsesforløb ved afslutningen af GF2-SOSU havde gennemført og bestået grundfaget dansk på d-niveau, samt gennemført og bestået grundfaget naturfag på e-niveau. Sidst revideret november

6 5 Eleven vil desuden på GF2-SOSU opnå følgende certifikater eller lignende: 1) Kompetencer svarende til Førstehjælp på erhvervsuddannelserne, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august ) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september Hvis eleven efter GF2-SOSU ønsker at fortsætte på social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) Viden Eleven skal have grundlæggende viden inden for samme områder som den elev, der ønsker at fortsætte på SSH. Derudover skal eleven der sigter mod SSA også have grundlæggende viden på følgende områder: 12) Udvalgte stoffers opbygning og egenskaber, herunder kemiske reaktioner og kemikaliesikkerhed. 13) Fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der kan påvirke hygiejnen, herunder temperatur, eksponentiel vækst og syre/base balance. 14) Kostens sammensætning, herunder beregning af energibehov og -forbrug, vitaminer og næringsstoffer. 15) It-værktøjer til simulering, informationssøgning, databehandling, dokumentation og præsentation. Færdigheder Eleven skal have færdigheder i at anvende samme grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter som den elev, der ønsker at fortsætte på SSH. Derudover skal eleven der sigter mod SSA også have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 8) Behandle statistiske informationer om livsstil og sygdomme og forklare funktioner og grafer, der viser sammenhænge mellem dem. 9) Behandle statistiske informationer om kostens sammensætning og betydning for fysisk og psykisk velvære. 10) Bearbejde og præsentere indsamlede informationer ved hjælp af relevante it-værktøjer. Kompetencer Eleven skal have samme kompetencer på grundlæggende niveau som den elev, der ønsker at forsætte på SSH. Eleven der sigter mod SSA skal som den elev, der sigter mod SSH ved afslutningen af GF2-SOSU havde gennemført og bestået grundfaget dansk på d-niveau, samt gennemført og bestået grundfaget naturfag på e-niveau. Ligeledes skal eleven havde opnået kompetencer svarende til Førstehjælp på Sidst revideret november

7 6 erhvervsuddannelserne, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016, og kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september Undervisningen på GF2-SOSU Under udarbejdelse (Se FPDG 2018) Sidst revideret november

8 7 Elementer på GF2-SOSU GF2-SOSU varer 20 uger og består af følgende elementer: Det uddannelsesspecifikke fag Dansk Naturfag Valg-, bonus- og støttefag 5 U-fag 1 (8-8,2 uger) VFU (1-1,2 uge) Motion/ trivsel og sundhed (2 uger) Førstehjælp (0,6 uge) Brandbekæmpelse (0,2 uge) E-niveau (2 uger) D-niveau (2 uger) F-niveau (2 uger) E-niveau (2 uger) Valgfag1 (2 uger) Valgfag2 (2 uger) 12 uger 2 4 uger 3 4 uger 4 4 uger 1 Undervisning i det uddannelsesspecifikke fag 2 Inklusive tid til prøve 3 Inklusive tid til prøve 4 Inklusive tid til prøve 5 Til EUD-elever med merit i dansk og EUV-elever med merit, men fravalgt afkortelse Sidst revideret november

9 8 Forløbsplan for GF2-SOSU Forskellige elevforløb EUD uden merit for Dansk Fag/uge Dansk E Dansk D Naturfag* UF inkl. VFU og motion Certifikater?????????? Grundfagsprøve Grundforløbsprøve EUD med merit for Dansk E Fag/uge Valgfag 1 Dansk D Naturfag* UF inkl. VFU og motion Certifikater?????????? Grundfagsprøve Grundforløbsprøve Sidst revideret november

10 9 EUD med merit for Dansk D Fag/uge Valgfag 1 Valgfag 2 Naturfag* UF inkl. VFU og motion Certifikater?????????? Grundfagsprøve Grundforløbsprøve EUV uden merit Fag/uge Dansk E Dansk D Naturfag* UF inkl. VFU og motion Certifikater?????????? Grundfagsprøve Grundforløbsprøve Sidst revideret november

11 10 EUV med merit for Dansk E (afkortet 2 uger) Fag/uge Dansk D Naturfag* UF i LAB (individuelt forløb) UF inkl. VFU og motion Certifikater?????????? Grundfagsprøve Grundforløbsprøve EUV med merit for Dansk D (afkortet 4 uger) Fag/uge Naturfag* UF i LAB (individuelt forløb) UF inkl. VFU og motion Certifikater?????????? Grundfagsprøve Grundforløbsprøve *Merit for naturfag medfører bonusforløb i LæringsLab eller SOSU-naturfag (uden eksamen). Sidst revideret november

12 11 Det uddannelsesspecifike fag på GF2-SOSU Vejledende uddannelsestid: 12 uger Fagets formål og profil Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og overskuelige praktiske sammenhænge. Endvidere er det formålet, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og dokumentere arbejdsprocesser, der er typiske for uddannelsen. Eleven lærer at anvende eksisterende faglig dokumentation. Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. Tilegnelse af uddannelsesspecifikke metoder er genstanden for undervisningen. Eleven skal kunne anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige metoder. Eleven kan anvende almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen. Eleven lærer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af grundlæggende praktiske problemstillinger i forhold til uddannelsen. Eleven lærer at forstå og anvende faglig dokumentation og faglig kommunikation til at præcisere, erkende og evaluere egen faglig læring. Eleven udvikler kompetence til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige begreber. Tilegnelse af faglige udtryk og begreber giver eleven grundlag for at kommunikere med andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger. Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante arbejdsprocesser. Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere nye idéer og alternative muligheder for opgaveløsning i relevante undervisningsprojekter. Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan og lærer at samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver. Eleven lærer at udføre den nødvendige koordinering af de enkelte elementer i en arbejdsproces. Sidst revideret november

13 12 Fagets profil Faget retter sig mod social- og sundhedsområdet og tones mod henholdsvis arbejdet som social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Faget er opdelt i 4 temaer. At være fagperson Mødet med borgeren Sundhed Dig som fagperson Grundbog Vi har valgt, at læsepensum på GF2-SOSU på SOSU Østjylland udgøres af Munksgaards bog til Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen. Melbye, Tina Roed m.fl. (2017): Grundforløb 2, SOSU, Munksgaard Bogen dækker både grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælperuddannelsen og grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen. Emnerne i bogen kan tones i den daglige undervisning. Bogen er skrevet med udgangspunkt i de gældende videns-, færdigheds- og kompetencemål for uddannelsen. Bogens kronologi følges ikke slavisk, men hvert af de planlagt undervisningsforløb understøttes af kapitler eller afsnit i bogen. Samspil med naturfag Dele af kernestoffet og det supplerende stof i grundfaget naturfag 6 bidrager til styrkelse af det faglige samspil med elevens erhvervsuddannelsesretning. Under de enkelte temaer er relevant indhold fra naturfag derfor noteret med det formål at pege på snitflader mellem det uddannelsesspecifikke fag og naturfag. 6 Se afsnittet Naturfag på GF2-SOSU Sidst revideret november

14 13 Beskrivelse af undervisningsforløb i det uddannelsesspecifikke fag 7 At være fagperson Beskrivelse Introduktion til skolen og velkomst, IT diverse ressourcepersoner. Faglig introduktion til læring og elevrolle og eleverne tilegner sig basale færdigheder i at håndtere eget uddannelsesforløb. Kommunikation og samarbejde At være fagperson og sundhedsvæsenets opbygning Fagsprog Lovgivning tavshedspligt sundhedslov og serviceloven Mål uddannelsesspecifikke fag Viden: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 1: Social- og sundhedsvæsenets opbygning og faggruppens placering heri 2: Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold på social- og sundhedsområdet. Færdigheder: Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 3: Professionelt fagsprog og kommunikation i det tværprofessionelle samarbejde. Kompetencer: Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 1: forklare borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet og faggruppens rolle heri 6: udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring med fokus på egne ressourcer og begrænsninger. 7 Dette afsnit er under fortsat udarbejdelse særligt i forhold til beskrivelse af evalueringstiltag Sidst revideret november

15 14 Mål Obligatorisk indhold Omfang 8 Mulige aktiviteter Evaluering K6 Kap 1 og 8 Introduktion og samarbejde 2 dage 2 dage V1 V2 K1 Kapitel 4 og 6 At være fagperson, fagidentitet, fagets metode. Faglig stolthed, at være fagperson. Kapitel 17 s Lovgivning: Tavshedspligt Oplysningspligt De 3 P er 2 dage Praksisbesøg at møde en fagperson F3 Kap 5 og 7 Kommunikation 2 dage Simulation 8 Vejledende Sidst revideret november

16 15 Mødet med borgeren Beskrivelse Her vil eleverne arbejde med menneskets normale fysisk/ psykisk og sociale udvikling og aldring og opnå grundelæggende kendskab til kroppens opbygning, og betydningen af den viden i mødet med borgeren og borgerens behov. Grundlæggende arbejdsmetoder bliver introduceret i forhold til arbejdet omkring personlig hjælp. Mål Viden: 3) Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg samt kendskab til metoder til vejledning og guidning. 4) Kroppens opbygning, dens organsystemer og basale funktioner. 7) Omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, under hensynstagen til etik, borgerens intimsfære og blufærdighed. 8) Kendskab til metodiske tilgange i faggruppens udøvelse af faget. 9) Sundhedsfaglig dokumentation og ansvar herfor. 13)fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der kan påvirke hygiejnen, herunder temperaturen, eksponentiel vækst og syre/base balance 15) IT-værktøjer til simulering, informationssøgning, databehandling, dokumentation og præsentation Færdigheder: 1) Normalt forekommende arbejdsredskaber, hjælpemidler og velfærdsteknologi. 2) Yde omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse under hensyntagen til borgens helbredstilstand og intimsfære. 6) Hygiejniske retningslinjer og afbrydelse af smitteveje. 7) Demonstration af hvordan man indretter arbejdspladsen og bruger sin krop under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler. 10) Arbejdsrelaterede digitale og velfærdsteknologiske hjælpemidler Sidst revideret november

17 16 Mål Obligatorisk indhold Omfang 9 Mulige aktiviteter Evaluering V3 V8 V9 F10 Kapitel 9: mødet med borgeren. Livshistorie Kapitel 4: sygeplejeprocessen Kultur værdier normer og holdninger og etik Kapitel 10: Dokumentation 3 dage Praksisbesøg Case Afprøve eksamensform med sygeplejeprocessen Kapitel 17 s : Maslow 1 dag casearbejde Fysisk psykisk social udvikling Kap 9 Normal aldring Udviklingspsykologi, identitet V4 Kroppen kap 15 Huden, knogler, led, muskler, hjerte og kredsløb luftveje og vejrtrækning fordøjelsessystem nyrer og urinveje kønsorganer 2 dage Oplæg, gruppearbejde 4 dage Case Simulationsscenarier Samspil med naturfag Kapitel 2, 3 og 4 (Andersen & Petersen 2015) Stoffers opbygning og egenskaber Cellens opbygning og livsbetingelser Respiration, Kulstofkredsløbet V7 F2 F6 F1 F7 Kap. 2 og Kap 19 s Personlig hjælp og hygiejne Kap 20 Forflytning Principper 2 dage Simulation Samspil med naturfag Kapitel 7 og 8(Andersen & Petersen 2015) Mikroorganismer Vækstbetingelser Smitteveje Immunforsvar Fødevarehygiejne 9 Vejledende Sidst revideret november

18 17 V15 Sundhedsfaglig problemstilling At være fagperson 3 dage Projektform Sidst revideret november

19 18 Sundhed Beskrivelse Sundhed Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsuge, kost og motion Rehabilitering og aktiviteter og frivillighed livsstilssygdomme Mål Viden: 5) Hyppigst forekommende livsstilsrelaterede sygdomme, herunder KOL, diabetes, demens og hjerte-kar lidelser. 6) Kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære. 12) Udvalgte stoffers opbygning og egenskaber, herunder kemiske reaktioner og kemikaliesikkerhed 14)Kostens sammensætning, herunder beregning af energibehov og forbrug, vitaminer og næringsstoffer Færdigheder 8) Behandle statistiske informationer om livsstil og sygdomme og forklare funktioner og grafer, der viser sammenhænge mellem dem 9)behandle statistiske informationer om kostens sammensætning og betydning for fysisk og psykisk velvære Kompetencer 2) forstå og forklare rammerne for den rehabiliterende tilgang, herunder faggruppens funktion i forhold til at støtte borgeren i mestring af eget liv, 3) forklare hvordan man kan igangsætte og understøtte sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter, Sidst revideret november

20 19 Mål Obligatorisk indhold Omfang 10 Mulige aktiviteter Evaluering V6 V12 V13 V14 F9 Kap 11,12,13 KRAMS Sundhedsbegreber Sundhed, sundhedsfremme og forebyggelse 5 dage Praksis og sundhedsuge Projekt Sundhedskampagne Oplæg Samspil med naturfag Kapitel 5 og 6 (Andersen & Petersen 2015) Kostens næringsstoffer og fordøjelse K2 Kap 16 Rehabilitering og aktiviteter Tværfaglig samarbejde Aktivitetsanalyse Frivillighed Kostberegning 3 dage Case Praksisbesøg Aktivitetsdag V5 F8 K3 Kap 14 Livsstilssygdomme KOL Hjerte kar sygdomme Diabetes Grundlæggende sundhedspædagogik Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter 4 dage Praksisbesøg Temaarbejde Fremlæggelser Samspil med naturfag Det er hensigtsmæssigt, at naturfag har været igennem kosten inden dette tema gennemgås Mht. KOL: Syre og baser 10 Vejledende Sidst revideret november

21 20 Dig som fagperson Beskrivelse Praktisk hjælp Arbejdsmiljø henholdsvis fysisk og psykisk, arbejdsmiljølovgivning, APV Kommunikation Det digitale Danmark og velfærdsteknologi Mål Viden 10) Arbejdsrelaterede digitale og velfærdsteknologiske hjælpemidler. 11) Gældende ergonomiske principper ved personlig og praktisk hjælp med og uden hjælpemidler Færdigheder 4) Brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling. 5) Sortere vasketøj og affald samt udvælge relevante hudplejemidler og rengøringsmidler. Kompetencer 4) vejlede borgeren i brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt vejlede og støtte borgere i kontakten med det digitale Danmark, 5) møde borgere og pårørende på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge konflikter i jobudøvelsen, 7) udøve jobfunktionen under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper. Sidst revideret november

22 21 Mål Obligatorisk indhold Omfang 11 Mulige aktiviteter Evaluering Kap 3 1 Fx Skills F5 Kap 19 s Praktisk hjælp Tøjvask, sortering Relaterer til naturfag V11 K7 K5 Kap 18 Arbejdsmiljø fysisk og psykisk APV Lovgivning Fysisk og psykisk arbejdsmiljø 3 simulation V10 F4 K4 Kap 7 Kommunikation Konflikt Konfliktnedtrappende kommunikation Kap 21 Digital DK og velfærdsteknologi Nem-id borgerservice 1 Besøg på Dokk1 11 Vejledende Sidst revideret november

23 22 Prøven i det uddannelsesspecifikke fag på GF2-SOSU Afsluttende standpunktsbedømmelse Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål. Afsluttende prøve Ved afslutningen af undervisningen afholdes grundforløbsprøven, der bedømmes med bestået eller ikke bestået. Prøven skal give eleven mulighed for med et fagligt fokus at demonstrere kompetencer inden for det uddannelsesspecifikke fag. Umiddelbart forud for prøven arbejdes der i det uddannelsesspecifikke fag med udarbejdelse af cases (evt. med afsæt i data indsamlet i forbindelse med elevernes virksomhedsforlagte undervisning). I forlængelse af case-udarbejdelsen skal eleverne individuelt eller i små grupper (2-3 elever) bearbejde en af de udarbejdede cases. I den forbindelse skal der udarbejdes et produkt (fx en kort film af ca. 2 minutters varighed). Casen og produktet er en del af eksaminationsgrundlaget. Selve prøven starter med, at eleverne individuelt eller i små grupper (2-3 elever) 12 trækker et ukendt spørgsmål til udvalgte emner fra pensum. Eleverne får derefter ca. 24 timer til at forberede sig før, at de skal ind til selve eksaminationen. Selve eksaminationen varer 30 minutter pr. elev. De 30 minutter er opdelt på følgende måde: Ca. 7 min. til oplæg om case og produkt - Ca. 5 min. til at besvare ukendt spørgsmål - Ca. 7 min. til samtale - Ca.10 min. til votering. Forud for prøven Prøven Ca. 2 dage Ca. 3 dage 24 timer 30 min. pr. elev Udarbejder case: Case-bearbejdelse Trækker ukendt Ca. 7 min. til oplæg om Livshistorie Produkt: spørgsmål til udvalgte case og produkt Nuværende Vise færdigheder via fx: emner fra pensum. Alle Ca. 5 min. til at besvare situation Film hjælpemidler er tilladt ukendt spørgsmål Rollespil Ca. 7 min. til samtale Aktivitet Ca.10 min. til votering Eksaminationen foregår på dansk. 12 Hvis eleverne vælger at gå til prøve som gruppe, så skal grupperne være identiske med de grupper, som der har bearbejdet casene. Sidst revideret november

24 23 Udvalgte mål De væsentlige udvalgte mål for prøven er kompetencemålene, som kendetegner den kernefaglighed, der ligger både i social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Begrundelsen for udvælgelsen af kompetencemålene er, at grundforløbet er en indledende praksisnær del, der specifikt retter sig mod hovedforløbet og har til formål at lede eleven til opfyldelse af de adgangskrav, som stilles ved overgangen til skoleundervisningen i hovedforløbet. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 1) forklare borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet og faggruppens rolle heri, 2) forstå og forklare rammerne for den rehabiliterende tilgang, herunder faggruppens funktion i forhold til at støtte borgeren i mestring af eget liv, 3) forklare hvordan man kan igangsætte og understøtte sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter, 4) vejlede borgeren i brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt vejlede og støtte borgere i kontakten med det digitale Danmark, 5) møde borgere og pårørende på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge konflikter i jobudøvelsen, 6) udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring med fokus på egne ressourcer og begrænsninger og 7) udøve jobfunktionen under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper. Eksaminationsgrundlag Eksaminationsgrundlaget udgøres af tre dele: Den udarbejde case Det medbragte produkt Det udtrukne spørgsmål Sidst revideret november

25 24 Bedømmelsesgrundlaget Det er elevens mundtlige præstation, der udgør bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelseskriterier Kravet for at bestå er, at eleven på grundlæggende niveau demonstrerer kompetencer inden for det udsnit af væsentlige faglige mål, der er relevante for elevens eksaminationsgrundlag. Eleven skal ikke nødvendigvis berøre alle væsentlige mål for at bestå, men eleven skal forholde sig på et grundlæggende niveau til alle tre dele af eksaminationsgrundlaget. I forbindelse med vurderingen af elevens præstation skal der lægges særligt vægt på, at eleven kan: Demonstrere en basal faglig viden. Eleven viser en grundlæggende forståelse for teori og begreber i sin formidling af egne overvejelser om disse. Referere til relevante metodiske tilgange. Eleven kan i afgrænset omfang forklare valgte metodiske tilgange. Benytte fagudryk og fagbegreber i et afgrænset omfang. Eleven demonstrerer et grundlæggende kendskab til relevante fagudtryk og fagbegreber. Foretage etiske overvejelser og udvise respekt for andre mennesker. Eleven demonstrerer respekt for andre og en basal forståelse af relevante etiske problemstillinger. Skelne mellem professionel kommunikation og hverdagssprog. Eleven demonstrerer evnen til at skelnem mellem professionel kommunikation og hverdagssprog i et afgrænset omfang. Sidst revideret november

26 25 Virksomhedsforlagt undervisning på GF2-SOSU Eleverne vil på GF2-SOSU møde praksis i forbindelse med virksomhedsforlagt undervisning. Yderligere beskrivelse under udarbejdelse Sidst revideret november

27 26 Motion/ trivsel og sundhed Yderligere beskrivelse under udarbejdelse Sidst revideret november

28 27 Grundfag på GF2-SOSU Naturfag på GF2-SOSU Følger Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (LBK nr 282 af 18/04/2018). Naturfag er et grundfag og består af elementer fra fagene fysik, kemi, biologi og matematik. I faget arbejdes der teoretisk og praktisk med problemstillinger inden for bl.a. sundhed og miljø. Faget benytter sig af naturvidenskabelige metoder, hvor viden og forståelse udvikles gennem på den ene side praktiske eksperimenter og på den anden side teorier og modeller. Faget skal i en praksisnær kontekst bidrage til elevens forståelse af naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund. Naturfag har særligt fastlagte indholdsmål beskrevet i vejledningen til naturfag. Dele af kernestof og supplerende stof vælges og behandles, så det bidrager til styrkelse af det faglige samspil med elevens erhvervsuddannelsesretning. Lærebog Henrik Andersen og Ole Bjerglund Petersen (2015): Naturfag niveau F og E, Munksgaard Danmark. Prøve i naturfag Skolen har valgt prøveform Se yderligere beskrivelse i prøvebeskrivelse for grundfaget dansk Sidst revideret november

29 28 Dansk på GF2-SOSU Følger Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (LBK nr 282 af 18/04/2018). Prøve i dansk Skolen har valgt prøveform B Se yderligere beskrivelse i prøvebeskrivelse for grundfaget dansk Sidst revideret november

30 29 Valgfag, støttefag og bonusfag på GF2-SOSU Til de elever der har merit i dansk og/eller naturfag tilbydes anden relevant undervisning. Hvad der kan tilbydes afhænger af, hvor mange elever der har merit. Anden relevant undervisning består af valgfag, støttefag og bonusfag. Nedenfor er eksempler på, hvad der kan tilbydes. Valgfag Støttefag Bonusfag Engelsk (grundfag niveau E/D) Ekstra dansk uden prøve (dansk i en SOSU-faglig kontekst) Ekstra naturfag uden prøve (naturfag i en SOSU-faglig kontekst) Psykologi i en SOSU-faglig kontekst Skjulte lidelser Læringslab Sidst revideret november

31 30 Certifikater på GF2-SOSU Eleverne vil på GF2-SOSU modtage undervisning og aflægge prøve således, at de opnår følgende certifikater: 1) Kompetencer svarende til Førstehjælp på erhvervsuddannelserne, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august ) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september Sidst revideret november

32 31 Bedømmelsesplan Ved afslutningen af undervisningen og senest ved afslutningen af GF2-SOSU bedømmes eleverne i følgende: Det uddannelsesspecifikke fag Dansk Naturfag Førstehjælp Brandbekæmpelse Evt. Engelsk Standpunktskarakter (7-trinsskalaen) Prøve (bedømmes bestået/ikke bestået) Standpunktskarakter (7-trinsskalaen) Evt. udtrukket prøve (7-trinsskalaen) Standpunktskarakter (7-trinsskalaen) Evt. udtrukket prøve (7-trinsskalaen) Bedømmes bestået/ikke bestået Bedømmes bestået/ikke bestået Standpunktskarakter (7-trinsskalaen) Evt. udtrukket prøve (7-trinsskalaen) Der udtrækkes et grundfag til prøve. Sidst revideret november

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Østjylland

Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Østjylland Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Østjylland Erhvervsfagligt hovedområde; Omsorg, Sundhed og Pædagogik Gældende fra august 2017 Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelserne Aarhus 1 Lokal undervisningsplan,

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Fagrækken for EUX velfærd GF 2 mod social- og sundhedsassistenten er jf. BEK nr. 616 af 31/05/2016:

Fagrækken for EUX velfærd GF 2 mod social- og sundhedsassistenten er jf. BEK nr. 616 af 31/05/2016: EUX Velfærd GF2 mod sosu-assistentuddannelsen Social- og sundhedsassistentens kompetenceområde er jf. BEK nr. 616 af 31/05/2017: Professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN. Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Østjylland

GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN. Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Østjylland GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Østjylland Erhvervsfagligt hovedområde; Omsorg, Sundhed og Pædagogik Gældende fra august 2017 Afdelingen for Social-

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Rev. februar 2018 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og sundhedsuddannelserne Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 1 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 1. Fagets formål

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for hold med start efter 1. august 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Kompetencemål...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for hold med start efter 1. august 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Kompetencemål:...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Forslag til fælles standard for grundforløbsprøven. Tre kriterier som afsæt for udvikling af en fælles standard

Forslag til fælles standard for grundforløbsprøven. Tre kriterier som afsæt for udvikling af en fælles standard Forslag til fælles standard for grundforløbsprøven I medfør af Hovedbekendtgørelsen, BEK nr. 367 af 19/04/2016, og efter aftale med det faglige udvalg PASS har Danske SOSU-skoler på vegne af skoler, der

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. på GF2 SSA. Elev

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. på GF2 SSA. Elev rev september 2019 /AHI Prøvevejledning for grundforløbsprøven på GF2 SSA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra undervisningen på Grundforløbet Formål:

Læs mere

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 2 EUX

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 2 EUX Tillæg til LUP FOR Grundforløb 2 EUX Gældende for hold startet efter 1. august 2018 EUX Velfærd Grundforløb 2 Dette er et tillæg til de lokale undervisningsplaner. Her beskrives EUX Velfærd GF2 på SOSU

Læs mere

Prøvevejledning for uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev

Prøvevejledning for uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev Prøvevejledning for uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra undervisningen på

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA. Elev

Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA. Elev Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der, ud fra temaer og emner fra undervisningen på Grundforløbet, tager udgangspunkt

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev

Prøvevejledning for afsluttende prøve. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev Prøvevejledning for afsluttende prøve Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra undervisningen på Grundforløbet,

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE: VEJLEDENDE UDDANNELSESTID... 3 FAGETS

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent BEK nr 755 af 08/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/04467 Senere

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven på Grundforløb 2 SSH og SSA. Online. Elev og censor. SOSU Esbjerg

Prøvevejledning for grundforløbsprøven på Grundforløb 2 SSH og SSA. Online. Elev og censor. SOSU Esbjerg Prøvevejledning for grundforløbsprøven på Grundforløb 2 SSH og SSA Online Elev og censor SOSU Esbjerg Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra onlineundervisningen

Læs mere

Praktikvejleder træf Social- og sundhedsassistent uddannelsen

Praktikvejleder træf Social- og sundhedsassistent uddannelsen Praktikvejleder træf 2018 Social- og sundhedsassistent uddannelsen 12.00-12.10 Velkommen Program for dagen 12.10-12.25 Læsevejleder/SPS (Marianne Bay) 12.25-12.35 Præsentation af SSA uddannelsen(karina

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Indhold af GF 2- Sosu

Indhold af GF 2- Sosu GF 2 - sosu Indhold af GF 2- Sosu Undervisningen består af valgfag, grundfag, samt et uddannelsesspecifikt fag, og bidrager til udvikling af elevens faglige og personlige kompetencer. Uddannelsesspecifikt

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SSH, GF2 SSA og GF2 SSA EUX. August 2018

Lokal Undervisningsplan GF2 SSH, GF2 SSA og GF2 SSA EUX. August 2018 Lokal Undervisningsplan GF2 SSH, GF2 SSA og GF2 SSA EUX August 2018 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU Januar 2016

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU Januar 2016 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU Januar 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SSH, GF2 SSA og GF2 SSA EUX Januar 2017 Sidst redigeret december 2016

Lokal Undervisningsplan GF2 SSH, GF2 SSA og GF2 SSA EUX Januar 2017 Sidst redigeret december 2016 Lokal Undervisningsplan GF2 SSH, GF2 SSA og GF2 SSA EUX Januar 2017 Sidst redigeret december 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur...

Læs mere

Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent

Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent GF2 mod social og sundhedshjælper og GF 2 mod social og sundhedsassistentuddannelsen består af 5 temaer af fire ugers varighed. TEMA 1 PÅ VEJ IND I SOSU

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN. Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus

GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN. Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus Erhvervsfagligt hovedområde; Omsorg, Sundhed og Pædagogik Gældende fra 1. august 2015 Afdelingen for Social-

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SSH, GF2 SSA og GF2 SSA EUX Januar 2017 Sidst redigeret maj 2017

Lokal Undervisningsplan GF2 SSH, GF2 SSA og GF2 SSA EUX Januar 2017 Sidst redigeret maj 2017 Lokal Undervisningsplan GF2 SSH, GF2 SSA og GF2 SSA EUX Januar 2017 Sidst redigeret maj 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur...

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 mod social- og sundhedsassistentuddannelsen

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 mod social- og sundhedsassistentuddannelsen Lokal Undervisnings- Plan Grundforløb 2 mod social- og sundhedsassistentuddannelsen gældende fra august 2019 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU Nykøbing Falster... 2 1.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del SOSU Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 rettet mod SSH og SSA

Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 rettet mod SSH og SSA Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 rettet mod SSH og SSA Det uddannelsesspecifikke fag Maj 2017 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Den lokale undervisningsplan (LUP) Grundforløbets anden del (GF2) SSH/SSA online Afsnit 2 og 3 SOSU Esbjerg

Den lokale undervisningsplan (LUP) Grundforløbets anden del (GF2) SSH/SSA online Afsnit 2 og 3 SOSU Esbjerg Den lokale undervisningsplan (LUP) Grundforløbets anden del (GF2) SSH/SSA online Afsnit 2 og 3 SOSU Esbjerg Gældende fra 1.august 2019 Indhold Generelt om skolen... 1 2.0 GF2 SSH/SSA online... 1 2.1 Praktiske

Læs mere

Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU.

Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU. Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU. Overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU tilbydes til elever der har gennemført et GF2 PAU forløb, men som ikke er blevet optaget til videre uddannelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del SSH/SSA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2017 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 Grundforløbets anden

Læs mere

Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2017 0 Indhold Generelt...

Læs mere

Uddannelseschef Anne Mette Vind/rhe

Uddannelseschef Anne Mette Vind/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsassistentuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedsassistentuddannelse

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 mod social- og sundhedsassistentuddannelsen

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 mod social- og sundhedsassistentuddannelsen Lokal Undervisnings- Plan Grundforløb 2 mod social- og sundhedsassistentuddannelsen gældende fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU Nykøbing Falster... 2 1.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Udarbejdet af AVI/RHE

Udarbejdet af AVI/RHE SOSU 2017 Social og sundhedsassistentuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedsassistentuddannelse

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende prøve på grundforløbet

Bedømmelsesplan for den afsluttende prøve på grundforløbet Bedømmelsesplan for den afsluttende prøve på grundforløbet Eksaminationsgrundlag: Ved den afsluttende prøve på grundforløbet, tages der udgangspunkt i elevens problemstilling med tilhørende faglige fokusområder

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Beskrivelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen BEK nr 395 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.26T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2017 0 Indhold Generelt...

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 mod social- og sundhedsassistentuddannelsen

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 mod social- og sundhedsassistentuddannelsen Lokal Undervisnings- Plan Grundforløb 2 mod social- og sundhedsassistentuddannelsen gældende fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU Nykøbing Falster... 2 1.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem Vidensmål: Grundforløb 2 Færdighedsmål: Kompetencemål: 2.1.1 Metoder 2.1.27.: til dokumentation Metoder 2.1.48.: til dokumentation dokumentere af eget arbejde eget og faglig arbejde formidling og varetage

Læs mere

Afsluttende prøve. Grundforløbet

Afsluttende prøve. Grundforløbet Afsluttende prøve Grundforløbet Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 I forbindelse med grundforløbets afslutning afholdes en prøve, som har til formål at give

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent BEK nr 1116 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Fagbilag Omsorg og Sundhed

Fagbilag Omsorg og Sundhed Fagbilag Omsorg og Sundhed 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, der relaterer til omsorg, sundhed og pædagogik. Der arbejdes med omsorgs-

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed

Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Sidst redigeret juni 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Grundforløb 2, Social- og Sundhedsuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2015 Prøvebestemmelser for prøve i det uddannelsesspecifikke

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Eventkoordinatoruddannelse med specialer

Eventkoordinatoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Eventkoordinatoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

EUX Velfærd Social- og Sundhedsassistent

EUX Velfærd Social- og Sundhedsassistent EUX Velfærd Social- og Sundhedsassistent Dette er et tillæg til de lokale undervisningsplaner. Her beskrives EUX Velfærd SSA på SOSU Østjylland. EUX Velfærd SSA er en uddannelse, hvor eleven tager en faglig

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 mod social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 mod social og sundhedshjælperuddannelsen Lokal Undervisnings- Plan Grundforløb 2 mod social og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU Nykøbing Falster... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2

Læs mere

Prøvebeskrivelse. Grundfagsprøve i naturfag niveau E. GF2 SOSU hjælper og assistent

Prøvebeskrivelse. Grundfagsprøve i naturfag niveau E. GF2 SOSU hjælper og assistent Prøvebeskrivelse Grundfagsprøve i naturfag niveau E GF2 SOSU hjælper og assistent Beskrivelse af prøven Prøveform 2: Den afsluttende prøve i naturfag er en 24-timers prøve. En arbejdsdag før prøven trækkes

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Censor Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad eleven opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet pædagogisk assistentuddannelse 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 mod social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 mod social og sundhedshjælperuddannelsen Lokal Undervisnings- Plan Grundforløb 2 mod social og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU Nykøbing Falster... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Skabelon for læreplan

Skabelon for læreplan Kompetencer Færdigheder Viden Skabelon for læreplan 1. Identitet og formål 1.1 Identitet 1.2 Formål 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål Undervisningen på introducerende niveau tilrettelægges

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag, idræt og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2016 Sidst redigeret maj 2016

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2016 Sidst redigeret maj 2016 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2016 Sidst redigeret maj 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning...

Læs mere

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. Læringsaktiviteter på GF 2 PAU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering,

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 21 af 63 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Grundforløb 2 (GF2) Tema 0: Intro til GF2 Velkomst Godskrivning/bibliotek Elevplan Personlig uddannelsesplan

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 1196 af 28/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/09049-2 Senere

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 til SOSU-hjælper 20 uger. Opdateret den

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 til SOSU-hjælper 20 uger. Opdateret den LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 til SOSU-hjælper 20 uger Opdateret den 24.05.2017 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: BEK nr. 1117 af 18/08/2016 - Bekendtgørelse

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 mod Social- og sundhedshjælperuddannelsen Vordingborg

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 mod Social- og sundhedshjælperuddannelsen Vordingborg Lokal Undervisnings- Plan Grundforløb 2 mod Social- og sundhedshjælperuddannelsen Vordingborg gældende fra august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU Nykøbing Falster afd. Vordingborg... 2 1.1

Læs mere