Bedømmelsesplan for den afsluttende prøve på grundforløbet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedømmelsesplan for den afsluttende prøve på grundforløbet"

Transkript

1 Bedømmelsesplan for den afsluttende prøve på grundforløbet Eksaminationsgrundlag: Ved den afsluttende prøve på grundforløbet, tages der udgangspunkt i elevens problemstilling med tilhørende faglige fokusområder og godkendte underspørgsmål. Eleven trækker inden prøvens start ved hjælp af lodtrækning en problemstilling. I bilag 1 og 2 er der en fortegnelse over mulige problemstillinger med faglige fokusområder. Problemstillingerne dækker tilsammen de væsentlige fælles og særlige kompetencemål på den valgte uddannelsesretning. De fælles og særlige kompetencemål findes i bilag 3. Bedømmelsesgrundlag: Det er udelukkende elevens mundtlige præstation, hvor eleven præsenterer, uddyber og indgår i en faglig dialog omkring sit projekt, som danner grundlag for bedømmelsen. Bedømmelseskriterier: Kriterierne er udtryk for forskellige grader af målopfyldelse i elevens præstation og modsvarer på den måde karakteren som gives efter 7-trins skalaen. Overordnet set vurderes mundtlig fremstilling på følgende: besvarelse og relevans i forhold til problemstilling kendskab til og forståelse af væsentlige teorier og begreber perspektivering til praksis formidling kildeangivelse Nedenstående vejledning til karaktergivningen skal ses i forhold til præstationsstandarden, hvor eleven bedømmes ud fra et begynderniveau, jf. 29 i BEK nr. 834 af 27/06/2013 (Hovedbekendtgørelsen). Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Ved vurdering af mangler ved præstationen tages der overordnet set stilling til manglernes væsentlighed og antal: MANGLER VÆSENTLIGHED ANTAL UVÆSENTLIGE VÆSENTLIG FÅ MANGE Side 1 af 17

2 Karakter Beskrivelse Vejledende beskrivelser Eksempler 12 Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer elevens fulde forståelse for faget.(med ingen eller få uvæsentlige mangler) 10 Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler Eleven er sikker i sin formidling og kan på en udtømmende måde med udgangspunkt i sin problemstilling og de faglige fokusområder, inddrage relevant teoretisk viden og begreber. Eleven kan med stor sikkerhed uddybe sin faglighed og fremstår sikker i teori, begreber og faglige termer. Eleven kan på sikker vis mundtligt dokumentere de anvendte kilder. Elen kan på en sikker måde perspektivere til praksis og inddrage andre elementer fra undervisningen. Eleven er på sikker vis i stand til at konkludere i forhold til sin problemstilling. Eleven er i væsentligt omfang sikker i sin formidling og kan med udgangspunkt sin problemstilling og de faglige fokusområder, inddrage relevant teoretisk viden og begreber. Eleven kan i væsentligt omfang uddybe sin faglighed og fremstår i væsentlig grad sikker i teori, begreber og faglige termer. Eleven kan væsentligt omfang mundtligt dokumentere de anvendte kilder. Elen kan i væsentligt omfang sikkert perspektivere til praksis og inddrage andre Uvæsentlige mangler som stadig giver karakteren 12, samt vurdering af sværhedsgrad: Eleven er en anelse ustruktureret i sin fremlæggelse Kan være at eleven i enkelte tilfælde bytter om på navne eller betegnelser. Eleven har en enkelt eller ubetydelig mangel i forhold til teori og begreber Sværhedsgrad: Omsætning af teori til praksis Fagligt ordforråd Inddragelse af fagområder Evne til at perspektivere indenfor forskellige fagområder Evne til at vurdere relevans og konkludere i forhold til flere teorier Mangler ved den fortrinlige præstation der stadig giver karakteren 10, samt vurdering af sværhedsgrad: Eleven har en løs struktur og kan i fremlæggelsen i enkelte tilfælde virke usammenhængende. Kan være at eleven i enkelte tilfælde bytter om på navne eller betegnelser. Kan være at eleven i meget enkelte tilfælde ikke har helt styr på et begreb/teori. Sværhedsgrad: Omsætning af teori til praksis Fagligt ordforråd Inddragelse af fagområder Side 2 af 17

3 elementer fra undervisningen. Eleven er i væsentligt omfang sikkert i stand til at konkludere i forhold til sin problemstilling. Inddrager flere fagområder i sit projekt. Evnen til at vurdere relevans og konkludere på baggrund af én enkelt teori 7 4 Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler Eleven kan med enkelte udtagelser formidle projektet og kan med udgangspunkt i sin problemstilling og de faglige fokusområder, delvist inddrage relevant teoretisk viden og begreber. Eleven kan med enkelte udtagelser i sin mundtlige præsentation uddybe sin faglighed og fremstår delvist sikker i teori, begreber og faglige termer. Eleven kan med enkelte udtagelser mundtligt dokumentere de anvendte kilder. Eleven kan i nogen grad perspektivere til praksis og inddrage andre elementer fra undervisningen. Eleven kan med enkelte udtagelser konkludere i forhold til sin problemstilling. Eleven kan på et rimeligt niveau formidle projektet og kan med udgangspunkt i sin problemstilling og de faglige fokusområder, delvist inddrage relevant teoretisk viden og begreber. Eleven kan på et rimeligt niveau uddybe sin faglighed og fremstår meget lidt sikker i teori, begreber og faglige termer. Eleven kan med nogle udtagelser mundtligt En del mangler som stadig giver karakteren 7, samt vurdering af sværhedsgrad: Kan være ustruktureret i sin fremlæggelse Eleven har med enkelte undtagelser styr på sin faglighed Kan være at eleven i gentagende gange bytter om på navne eller betegnelser. Sværhedsgrad: Omsætning af teori til praksis Fagligt ordforråd Inddragelse af fagområder Inddrager flere fagområder i projektet. Evne til at vurdere relevans Adskillige og væsentlige mangler der stadig giver karakteren 4, samt vurdering af sværhedsgrad: Eleven har en løs struktur og kan i enkelte tilfælde virke usammenhængende i sin fremlæggelse Kan være at eleven i meget enkelte tilfælde ikke har helt styr på et begreb/teori. Kan være at eleven i enkelte tilfælde bytter om på navne eller betegnelser. Side 3 af 17

4 02 Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. dokumentere de anvendte kilder. Eleven kan på et rimeligt niveau perspektivere til praksis og inddrage andre elementer fra undervisningen. Eleven kan på et rimeligt niveau konkludere i forhold til sin problemstilling. Eleven kan på en netop acceptabel måde formidle projektet og kan med udgangspunkt i sin problemstilling og de faglige fokusområder, i mindre grad inddrage relevant teoretisk viden og begreber. Eleven kan på en netop acceptabel måde uddybe sin faglighed og fremstår delvis usikker i teori, begreber og faglige termer. Eleven kan på en netop acceptabel måde mundtligt dokumentere de anvendte kilder. Eleven kan på en minimal acceptabel måde perspektivere til praksis og inddrage andre elementer fra undervisningen. Eleven kan på en netop acceptabel måde konkludere i forhold til sin problemstilling. Sværhedsgrad: Omsætning af teori til praksis Fagligt ordforråd Inddragelse af fagområder Begrænset evne til at vurdere relevans Adskillige og væsentlige mangler på det netop acceptable niveau, der stadig giver karakteren 2, samt vurdering af sværhedsgrad: Kan være at eleven har en løs struktur og virker usammenhængende. Kan være at eleven gentagne gange bytter om på navne eller betegnelser. Kan være at eleven i flere tilfælde ikke har styr på et begreb/teori. Kan være at eleven i flere tilfælde ikke kan redegøre for de anvendte kilder. Kan være at eleven i flere tilfælde ikke kan perspektivere til praksis. Sværhedsgrad: Kan i begrænset omfang omsætte teori til praksis Et begrænset fagligt ordforråd Begrænset inddragelse af fagområder 00 Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af Eleven kan på en utilstrækkelig måde formidle projektet og kan med udgangspunkt i sin problemstilling og de faglige fokusområder, og kan ikke inddrage relevant teoretisk viden og begreber. Eleven kan ikke uddybe sin Den utilstrækkelige præstation giver karakteren 00: Kan være at eleven ikke har nogen struktur og virker usammenhængende. Kan være at eleven ikke har styr på navne og betegnelser. Kan være at eleven er overfladisk Side 4 af 17

5 -3 fagets mål. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. faglighed og fremstår meget usikker i teori, begreber og faglige termer. Eleven kan på en utilstrækkelig måde perspektivere til praksis og inddrage andre elementer fra undervisningen. Eleven kan ikke konkludere i forhold til sin problemstilling. Eleven har på ingen måde opfyldt kriterierne for projektet ikke har styr på begreber og teori. kan være at eleven i flere tilfælde ikke kan redegøre for de anvendte kilder. Kan være at eleven ikke kan perspektivere til praksis. Sværhedsgrad: Ingen krav til sværhedsgrad Den helt uacceptable præstation der giver karakteren -3: Mundtlig præstation: Eleven kan ikke kommunikere fagligt ud fra kriterierne til projektet Sværhedsgrad: Ingen krav til sværhedsgrad Side 5 af 17

6 Bilag 1 Problemstillinger SSH-rettede 1. Hvordan kan jeg som kommende SSH medvirke til at støtte en ældre borger i at få opfyldt sine behov? (F1, F4, F6, S3, S4, S5, S6, S8) 2. Hvordan kan jeg som kommende SSH være med til at vedligeholde og fremme sundheden og livskvaliteten for en borger? (F1, F4, F6,S2, S3, S5, S6, S8) 3. Hvordan kan jeg som kommende SSH være med til at vedligeholde og styrke ADL hos en borger? (F1, F4, F6, S2,S3, S5, S6, S8) 4. Hvilken betydning har det fysiske arbejdsmiljø i mit arbejde som kommende SSH, og hvad kan jeg gøre for at fremme et godt fysisk arbejdsmiljø? (F1, F2, F3, F4, F6, S1, S2, S6, S7, S9) 5. Hvilken betydning har det psykiske arbejdsmiljø I mit arbejde som kommende SSH, og hvad kan jeg gøre for at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø? (F1,F2, F4, F6,S2,S3,S4, S6) 6. Hvilken betydning har et aktivt liv for borgeren, og hvordan kan jeg som kommende SSH være med til at fremme dette? (F1, F3, F4, F6, S3, S5, S6, S8) 7. Hvordan kan jeg som kommende SSH medvirke til at vedligeholde og styrke en borgers netværk? (F1, F4, F6, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7) 8. Hvordan kan jeg som kommende SSH være med til at yde omsorg for en borger med en funktionsnedsættelse? (F1, F4, F6, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8) På de følgende sider er elevrettet beskrivelse af problemstillinger med tilhørende faglige fokusområder. Side 6 af 17

7 1. Hvordan kan jeg som kommende SSH medvirke til at støtte en ældre borger i at få opfyldt sine behov? At du kan anvende it til projektfremlæggelsen, redegøre for og angive kilder. At du viser, at du kan møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde. At du forstår betydningen af, hvad det vil sige, at arbejde, kommunikere og samarbejde med At du kan forklare hvad behov er, og hvilken betydning opfyldelse af behov har for borgeren. At du viser at du forstår den sammenhæng der er mellem behov og aktiviteter og give eksempler på aktiviteter der medvirker til at borgeren får tilfredsstillet sine behov At du viser at du har kendskab til de hygiejniske principper i forbindelse med personlig pleje. At du kan forklare og give eksempler på hvordan du kan motivere borgeren til egenomsorg At du kan forklare og give eksempler på, hvordan du kan passe på dig selv i arbejdet som SSH 2. Hvordan kan jeg som kommende SSH være med til at vedligeholde og fremme sundheden og livskvaliteten for en borger? At du kan anvende it til projektfremlæggelsen, redegøre for og angive kilder. At du viser, at du kan møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde. At du forstår betydningen af, hvad det vil sige, at arbejde, kommunikere og samarbejde med At du kan beskrive hvordan sundhedsvæsenet er bygget op, og hvad der er en SSH s arbejdsområde. At du kan forklare hvad sundhed og livskvalitet er, og hvilken betydning det har for borgeren. At du viser kendskab til de hygiejniske principper i forbindelse med personlig pleje At du kan forklare, hvordan du kan sætte aktiviteter i gang for en borger. At du forklare hvad egenomsorg er, og kan give eksempler på hvordan du kan motivere en borger til at vedligeholde og udvikle sin funktionsevne. Side 7 af 17

8 3. Hvordan kan jeg som kommende SSH være med til at vedligeholde og styrke ADL hos en borger? At du kan anvende it til projektfremlæggelsen, redegøre for og angive kilder. At du viser, at du kan møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde. At du forstår betydningen af, hvad det vil sige, at arbejde, kommunikere og samarbejde med At du kan forklare hvad ADL er, og hvilken betydning det har for borgeren at kunne klare ADL. At du kan forklare og give eksempler på, hvordan du kan sætte aktiviteter i gang for en borger. At du kan forklare hvordan du kan passe på din krop, når du støtter borgeren i ADLfunktionen og kan give eksempler på hjælpemidler. At du viser kendskab til velfærdsteknologi og kan give eksempler på, hvordan velfærdsteknologien kan bruges i borgerens hjem. At du kan forklare hvad egenomsorg er, og give eksempler på, hvordan du kan motivere en borger til at vedligeholde og udvikle sin funktionsevne. At du viser kendskab til de hygiejniske principper i forbindelse med personlig pleje. 4. Hvilken betydning har det fysiske arbejdsmiljø i mit arbejde som kommende SSH og hvad kan jeg gøre for at fremme et godt fysisk arbejdsmiljø? At du kan anvende it til projektfremlæggelsen, redegøre for og angive kilder. At du viser, at du kan møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde. At du forstår betydningen af, hvad det vil sige, at arbejde, kommunikere og samarbejde med At du viser din viden om de love og regler der findes indenfor arbejdsmiljøområdet, og kan forklare, hvordan de anvendes til at sikre et godt arbejdsmiljø. At du kan forklare generelt hvad et godt arbejdsmiljø er. At du redegøre for de faktorer, der påvirker det fysiske arbejdsmiljø, og du kan give eksempler på hvordan disse påvirker dig som kommende SSH både nu og på sigt. At du kan komme med eksempler på hvordan, du bruger din krop rigtigt under arbejdet og kan begrunde dine forslag At du kan forklare, hvad du selv kan gøre for at forebygge arbejdsskader, ud fra din viden om hvordan knogler, led og muskler fungere og bliver påvirket af arbejdet Side 8 af 17

9 At du kan forklare hvordan arbejdspladsen bør være indrettet for at forebygge arbejdsskader At du viser kendskab til velfærdsteknologi og kan give eksempler på hvordan det kan bruges på din valgte arbejdsplads. 5. Hvilken betydning har det psykiske arbejdsmiljø i mit arbejde som kommende SSH og hvad kan jeg gøre for at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø? At du kan anvende it til projektfremlæggelsen, redegøre for og angive kilder. At du viser, at du kan møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde. At du forstår betydningen af, hvad det vil sige, at arbejde, kommunikere og samarbejde med At du viser din viden om de love og regler, der findes indenfor arbejdsmiljøområdet, og kan forklare hvordan de kan medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø. At du kan forklare generelt, hvad et godt arbejdsmiljø er. At du har viden om de faktorer der påvirker det psykiske arbejdsmiljø og du kan give eksempler på hvordan disse kan påvirke medarbejderen både nu og på sigt. At du har viden om anerkendende kommunikation og kan give eksempler på hvordan det kan medvirke til et godt psykisk arbejdsmiljø. At du kan forklare, hvilken betydning samarbejdet har for det psykiske arbejdsmiljø. At du kan forklare, hvordan du kan bruge din viden om konflikthåndtering for at fremme et godt arbejdsmiljø. At du kan komme med forslag, der medvirker til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø. At du kan give eksempler på, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan påvirke relationen til borgeren. 6. Hvilken betydning har et aktivt liv for borgeren, og hvordan kan jeg som kommende SSH være med til at fremme dette? At du kan anvende it til projektfremlæggelsen, redegøre for og angive kilder. At du viser, at du kan møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde. At du forstår betydningen af, hvad det vil sige at arbejde, kommunikere og samarbejde med At du kan forklare og give eksempler på, hvordan du kan sætte aktiviteter i gang for en borger. At du kan forklare hvilken betydning aldringen har for borgeren i forhold til at have et aktivt liv. At du kan forklare hvad egenomsorg er, og give eksempler på, hvordan du kan motivere en borger til at vedligeholde og udvikle sin funktionsevne. Side 9 af 17

10 At du viser kendskab til de hygiejniske principper i forbindelse med personlig pleje. 7. Hvordan kan du som kommende SSH være med til at vedligeholde og styrke en borgers netværk? At du kan anvende it til projektfremlæggelsen, redegøre for og angive kilder. At du viser, at du kan møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde. At du forstår betydningen af, hvad det vil sige at arbejde, kommunikere og samarbejde med At du kan forklare hvad et netværk er, og hvilken betydning netværket har for borgeren. At du kan forklare hvilken betydning aldringen har for borgeren og borgerens netværk. At du kan forklare hvilken betydning netværk og aktiviteter har for borgerens identitet. At du kan give eksempler på hvordan du vil motivere borgeren til egenomsorg i forhold til dennes netværk. 8. Hvordan kan jeg som kommende SSH være med til at yde omsorg for en borger med en funktionsnedsættelse? At du kan anvende it til projektfremlæggelsen, redegøre for og angive kilder. At du viser, at du kan møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde. At du forstår betydningen af, hvad det vil sige, at arbejde, kommunikere og samarbejde med At du kan forklare hvilken fysisk, psykisk og social betydning en funktionsnedsættelse kan have for borgeren. At du kan forklare hvad egenomsorg er, og give eksempler på, hvordan du kan motivere en borger til at vedligeholde og udvikle sin funktionsevne. At du kan give eksempler på hvilke behov en borger med funktionsnedsættelse kan have, og hvordan du som SSH kan medvirke til at støtte borgeren i at få opfyldt sine behov. Side 10 af 17

11 Bilag 2 Problemstillinger PA-rettede 1. Hvordan kan jeg som kommende PA styrke barnets fysiske og psykiske udvikling gennem aktiviteter? (F1, F3, F6, P2, P3) 2. Hvordan kan jeg som kommende PA styrke barnets fysiske og psykiske udvikling? (F1, F6, P1, P4, P7, P8) 3. Hvordan kan jeg som kommende PA støtte et barn, hvis udvikling ikke er alderssvarende? (F1, F6, P2, P3, P4, P8) 4. Hvordan kan jeg som kommende PA være med til at fremme en sund livsstil hos barnet? (F1, F6, P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8) 5. Hvilken betydning har det fysiske arbejdsmiljø i mit arbejde som kommende PA, og hvad kan jeg gøre for at fremme et godt fysisk arbejdsmiljø? (F1, F2, F3, F6, P1, P7) 6. Hvilken betydning har det psykiske arbejdsmiljø for mit arbejde som kommende PA og hvad kan jeg gøre for at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø? (F1, F4, F6, P4, P5, P8) 7. Hvordan kan jeg som kommende PA drage omsorg for barnets trivsel? (F1, F6, P1, P2,P4, P6, P8) 8. Hvilken betydning har anerkendende relationer for barnet, og hvordan kan jeg som PA støtte barnet i at indgå i anerkendende relationer? (F1, F6, P2,P3, P4, P5,P6, P7) På de følgende sider er elevrettet beskrivelse af problemstillinger med tilhørende faglige fokusområder. Side 11 af 17

12 1. Hvad kan jeg som kommende PA gøre for at styrke barnets fysiske og psykiske udvikling, gennem aktiviteter? At du kan anvende it til projektfremlæggelsen, redegøre for og angive kilder. At du viser, at du kan møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde. At du forstår betydningen af, hvad det vil sige at arbejde, kommunikere og samarbejde med At du har viden om barnets fysiske og psykiske udvikling. At du kan begrunde hvilken betydning aktiviteter har for barnets sundhed og trivsel. At du kan give eksempler på aktiviteter, der er stimulerende i forhold til barnets fysiske og psykiske udvikling. At du kan begrunde dit valg af aktiviteter ud fra de pædagogiske og psykologiske teorier du har lært. At du kan forklare hvordan du som kommende PA kan passe på din krop, når du udfører aktiviteterne sammen med barnet. 2. Hvad kan jeg som kommende PA gøre for at styrke barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling? At du kan anvende it til projektfremlæggelsen, redegøre for og angive kilder. At du viser, at du kan møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde. At du forstår betydningen af, hvad det vil sige at arbejde, kommunikere og samarbejde med At du kan forklare hvad en aldersvarende fysisk, psykisk og social udvikling er for et barn. At du har viden om anerkendende kommunikation og kan anvende det i forhold til at styrke barnets udvikling. At du kan forklare hvilken indflydelse livsformer, levevilkår og social arv har på barnets udvikling. At du kan forklare og begrunde hvilken indflydelse livsstilen herunder kost og motion har på barnets udvikling. At du kan komme med forslag, der fremmer en sund livsstil hos barnet, og begrunde dine forslag. At du kan give eksempler på hvordan kost, motion og andre livsstilsfaktorer påvirker dig selv i forhold til at have et godt arbejdsliv. Side 12 af 17

13 3. Hvordan kan jeg som kommende PA støtte et barn, hvis udvikling ikke er alderssvarende? At du kan anvende it til projektfremlæggelsen, redegøre for og angive kilder. At du viser, at du kan møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde. At du forstår betydningen af, hvad det vil sige at arbejde, kommunikere og samarbejde med At du kan forklare og begrunde, hvad det vil sige, at barnets udvikling ikke er alderssvarende og give eksempler på dette. At du kan forklare og begrunde betydningen af, at barnet bliver mødt på en anerkendende måde. At du har viden om barnets behov og kan forklare hvilken betydning tilfredsstillelse af behovene har for barnet. At du kan give eksemler på aktiviteter og begrunde valget ud fra den fysiske og psykiske betydning de har for barnet. At du kan give eksempler på samfundets støttemuligheder for barnet. 4. Hvordan kan jeg som kommende PA medvirke til at fremme en sund livsstil hos barnet? At du kan anvende it til projektfremlæggelsen, redegøre for og angive kilder. At du viser, at du kan møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde. At du forstår betydningen af, hvad det vil sige at arbejde, kommunikere og samarbejde med At du kan forklare hvilke faktorer, der kan påvirke barnets sundhed. At du kan forklare og give eksempler på, hvordan barnets livstil påvirker barnets sundhed nu og på sigt. At du kan komme med forslag, der fremmer en sund livsstil hos barnet, og begrunde dine forslag. At du viser at du har viden om anerkendende kommunikation og kan anvende det i forhold til at arbejde med barnets livsstil og sundhed. At du kan forklare hvilken indflydelse livsformer, levevilkår og social arv har på barnets livsstil og sundhed. At du kan komme med eksempler på samfundets indsats og tilbud for at fremme barnets sundhed. Side 13 af 17

14 5. Hvilken betydning har det fysiske arbejdsmiljø i mit arbejde som kommende PA, og hvad kan jeg gøre for at fremme et godt fysisk arbejdsmiljø? I bedømmelsen er der fokus på: At du kan anvende it til projektfremlæggelsen, redegøre for og angive kilder. At du viser, at du kan møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde. At du forstår betydningen af, hvad det vil sige at arbejde, kommunikere og samarbejde med At du kan forklare generelt hvad et godt arbejdsmiljø er, og hvad der skal til for at bevare et godt arbejdsmiljø på din kommende arbejdsplads. At du viser din viden om de love og regler der findes indenfor arbejdsmiljøområdet, og kan forklare hvordan de anvendes i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø. At du viser din viden om de faktorer der påvirker det fysiske arbejdsmiljø, og du kan give eksempler på hvordan disse påvirker dig som kommende PA. At du kan vise hvordan du bruger din krop rigtigt under arbejdet og kan begrunde dine forslag. At du kan forklare, hvad du selv kan gøre for at forebygge arbejdsskader, og hvordan arbejdspladsen bør være indrettet for at forebygge arbejdsskader. 6. Hvilken betydning har det psykiske arbejdsmiljø for mit arbejde som kommende PA og hvad kan jeg gøre for at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø? At du kan anvende it til projektfremlæggelsen, redegøre for og angive kilder. At du viser, at du kan møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde. At du forstår betydningen af, hvad det vil sige, at arbejde, kommunikere og samarbejde med At du kan anvende it til dette projekt og fremlægge ved hjælp af it. At du viser din viden om de love og regler der findes indenfor arbejdsmiljøområdet, og kan forklare hvordan de kan medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø. At du kan forklare generelt, hvad et godt arbejdsmiljø er, og hvad der skal til for at bevare det på din kommende arbejdsplads. At du har viden om de faktorer der påvirker det psykiske arbejdsmiljø, og du kan give eksempler på hvordan disse kan påvirke medarbejderen både nu og på sigt. At du har viden om anerkendende kommunikation og kan give eksempler på hvordan den anerkendende kommunikation kan medvirke til et godt psykisk arbejdsmiljø. At du kan forklare, hvordan du kan bruge din viden om konflikthåndtering, og hvilken betydning samarbejdet har for det psykiske arbejdsmiljø. Side 14 af 17

15 At du kan komme med forslag til, hvordan du selv og arbejdspladsen kan fremme et godt psykisk arbejdsmiljø. 7. Hvordan kan jeg som kommende PA kan drage omsorg for barnets trivsel? I bedømmelsen er der fokus på: At du kan anvende it til projektfremlæggelsen, redegøre for og angive kilder. At du viser, at du kan møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde. At du forstår betydningen af, hvad det vil sige at arbejde, kommunikere og samarbejde med At du kan forklare hvilke faktorer der påvirker barnets trivsel og give eksempler på behov som det er vigtigt at barnet får opfyldt. At du kan forklare, hvordan du kan observere et barns trivsel. At du kan forklare hvordan familiens levevilkår, livsstil og andre faktorer har indflydelse på barnets trivsel. At du ud fra din viden om omsorg kan komme med forslag til hvordan du som PA kan støtte barnet i at få opfyldt sine behov. At du viser at du har viden om anerkendende kommunikation, og kan anvende den i forhold til samarbejdet med familien omkring barnets trivsel. At du kan komme med forslag til hvilke tilbud/indsatser der er i forhold til et barn der ikke trives på grund af omsorgssvigt. 8. Hvilken betydning har anerkendende relationer for barnet, og hvordan kan jeg som PA støtte barnet i at indgå i anerkendende relationer? I bedømmelsen er der fokus på: At du kan anvende it til projektfremlæggelsen, redegøre for og angive kilder. At du viser, at du kan møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde. At du forstår betydningen af, hvad det vil sige at arbejde, kommunikere og samarbejde med At du kan forklare anerkendelse og give eksempler på anerkendende relationer At du kan redegøre for barnets almindelige behov og komme med forslag til, hvordan du som PA kan støtte barnet i at få opfyldt sine behov. At du kan forklare netværkets betydning og hvordan du som Pa kan understøtte barnet i at deltage i anerkendende relationer. At du viser, at du kan anvende konflikthåndtering i relationsarbejdet. Hvordan kan du som PA passe på dig selv i forhold til at arbejde med vanskelige relationer. Side 15 af 17

16 Kompetencemål Bilag 3 De fælles og særlige kompetencemål som eleven skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen på henholdsvis social- og sundhedshjælper og den pædagogiske assistentuddannelse F1)møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker F2)medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget arbejdsmiljø F3) indrette arbejdsstedet og bruge sin krop efter gældende ergonomiske principper med og uden hjælpemidler F4) deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skiftende samarbejdssituationer, herunder kan kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed F5) forholde sig til sine lære- og arbejdsprocesser bl.a. gennem selvevalueringsværktøjer F6) anvende brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. De særlige kompetencemål forud for social- og sundhedshjælperuddannelsen. S1) udvise forståelse for de rettigheder og pligter, som følger af et ansættelsesforhold, samt udvise forståelse for det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde inden for social- og sundhedsområdet S2) beskrive social- og sundhedsvæsenets opbygning og faggruppens placering i systemet samt forstå betydningen af sundhedsfaglig dokumentation og ansvaret herfor S3) kende til principper for at igangsætte aktiviteter for andre og kan i relation hertil forklare sundhedsbegrebet herunder særligt sundhedsfremme svarende til grundfaget sundhed, S4) ud fra grundlæggende pædagogiske og psykologiske teorier opnå forståelse af, hvad der har betydning for menneskelige relationer i hverdagen og i det professionelle omsorgsarbejde S5) kende faktorer, der fremmer eller hæmmer menneskers motivation for egenomsorg samt vedligehold og udvikling af funktionsevner S6) kende de almindeligst forekommende fagudtryk inden for ældre- og sundhedsområdet og kan forklare betydningen af at tilpasse sproget i løsningen af arbejdsopgaver indenfor området S7) kende betydningen af at arbejde med konflikthåndtering S8) kende de hygiejniske principper og forstå betydningen af en etisk dimension, når eleverne skal hjælpe andre med personlig pleje S9) redegøre for kroppens basale opbygning, dens organsystemer og basale funktioner Side 16 af 17

17 De særlige kompetencemål forud for den pædagogiske assistentuddannelse. P1.forstå betydningen af at vælge hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om, hvad kost og motion betyder for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv P2. anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers forskellighed og til at være bevidst om egne livsværdier og holdninger P3. medvirke til at igangsætte aktiviteter for andre ud fra aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel i hverdagen samt blive opmærksom på betydningen af selv at have et aktivt liv P4. forstå baggrunden for anerkendende kommunikation og indgå i kommunikation, der understøtter anerkendende relationer P5. forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering P6. identificere forhold omkring sundhed og pege på sundhedsopgaver inden for det pædagogiske område og omsorgsområdet på baggrund af kendskab til faktorer, der påvirker menneskers sundhedsstilstand P7. finde motivation og lyst til gennem fysiske aktiviteter at opnå en god fysisk form og udfolde sig kreativt gennem idræt og bevægelse alene eller i samarbejde med andre, svarende til grundfaget idræt, niveau F P8. vurdere grundlæggende samfundsmæssige, samfundsøkonomiske og sociale forhold og deres betydning for både den enkelte og samfundet som helhed, svarende til grundfaget samfundsfag, niveau F. Side 17 af 17

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Afsluttende prøve. Grundforløbet

Afsluttende prøve. Grundforløbet Afsluttende prøve Grundforløbet Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 I forbindelse med grundforløbets afslutning afholdes en prøve, som har til formål at give

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet pædagogisk assistentuddannelse 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Obligatorisk grundforløb PA retning

Obligatorisk grundforløb PA retning Lokal undervisningsplan læringsaktivitetsniveau Grundforløb Obligatorisk grundforløb PA retning Elevrettet beskrivelse: Det obligatoriske grundforløb med retning mod Pædagogisk Assistent uddannelsen er

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem Vidensmål: Grundforløb 2 Færdighedsmål: Kompetencemål: 2.1.1 Metoder 2.1.27.: til dokumentation Metoder 2.1.48.: til dokumentation dokumentere af eget arbejde eget og faglig arbejde formidling og varetage

Læs mere

Forslag til fælles standard for grundforløbsprøven. Tre kriterier som afsæt for udvikling af en fælles standard

Forslag til fælles standard for grundforløbsprøven. Tre kriterier som afsæt for udvikling af en fælles standard Forslag til fælles standard for grundforløbsprøven I medfør af Hovedbekendtgørelsen, BEK nr. 367 af 19/04/2016, og efter aftale med det faglige udvalg PASS har Danske SOSU-skoler på vegne af skoler, der

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for hold med start efter 1. august 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Kompetencemål...

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA. Elev

Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA. Elev Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der, ud fra temaer og emner fra undervisningen på Grundforløbet, tager udgangspunkt

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært?

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært? Vurdering af eleven 2 Korte møder 1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 2. Hvilke erfaringer har I med praktikerklæringer? 3. Er der noget der er særligt svært? 3 Grundlaget for vurdering af kompetenceniveau

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og sundhedsuddannelserne Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 1 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 1. Fagets formål

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik

Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik Indhold 1. Indledning... 4 1.1. Praktiske oplysninger... 6 1.1.1. Det lokale uddannelsesudvalg - i daglig tale: LUU er opdelt i to udvalg:...

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen 14. november 2014 Prøven afvikles -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen BEK nr. 816 af 20/07/2012 Social-

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Ekstra dansk og kulturforståelse 40 uger Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Prøvevejledning for uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev

Prøvevejledning for uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev Prøvevejledning for uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra undervisningen på

Læs mere

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring Oktober 2018 Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring 2 Indhold Introduktion... 3 Konkret eksempel på en faglig vurdering... 4 Kompetenceniveauer

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Hold A1608 Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Den afsluttende prøve er, jf. 6. stk. 3 i BEK. nr. 500 af 22/04/2015, en mundtlig prøve af

Læs mere

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen.

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen. Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016) (hovedbekendtgørelsen)

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev

Prøvevejledning for afsluttende prøve. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev Prøvevejledning for afsluttende prøve Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra undervisningen på Grundforløbet,

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Bedømmelseskriterier. Grundforløb 1 og 2. - Afsluttende prøve i Naturfag Niveau E

Bedømmelseskriterier. Grundforløb 1 og 2. - Afsluttende prøve i Naturfag Niveau E Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Naturfag Niveau E Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 Naturfag Niveau E Der lægges især vægt på, at eleven kan: 1. Udtrykke

Læs mere

Fagbilag Omsorg og Sundhed

Fagbilag Omsorg og Sundhed Fagbilag Omsorg og Sundhed 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, der relaterer til omsorg, sundhed og pædagogik. Der arbejdes med omsorgs-

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Censor Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad eleven opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Eventkoordinatoruddannelse med specialer

Eventkoordinatoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Eventkoordinatoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebeskrivelse. Grundfagsprøve i naturfag niveau E. GF2 SOSU hjælper og assistent

Prøvebeskrivelse. Grundfagsprøve i naturfag niveau E. GF2 SOSU hjælper og assistent Prøvebeskrivelse Grundfagsprøve i naturfag niveau E GF2 SOSU hjælper og assistent Beskrivelse af prøven Prøveform 2: Den afsluttende prøve i naturfag er en 24-timers prøve. En arbejdsdag før prøven trækkes

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du opfylder uddannelsens kompetencemål, der

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. på GF2 SSA. Elev

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. på GF2 SSA. Elev rev september 2019 /AHI Prøvevejledning for grundforløbsprøven på GF2 SSA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra undervisningen på Grundforløbet Formål:

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE: VEJLEDENDE UDDANNELSESTID... 3 FAGETS

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven på Grundforløb 2 SSH og SSA. Online. Elev og censor. SOSU Esbjerg

Prøvevejledning for grundforløbsprøven på Grundforløb 2 SSH og SSA. Online. Elev og censor. SOSU Esbjerg Prøvevejledning for grundforløbsprøven på Grundforløb 2 SSH og SSA Online Elev og censor SOSU Esbjerg Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra onlineundervisningen

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål Eksaminationsgrundlag Prøven har til formål at skabe grundlag for at kunne bedømme elevens opfyldelse af de kompetencemål, som er fastsat

Læs mere

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 2 EUX

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 2 EUX Tillæg til LUP FOR Grundforløb 2 EUX Gældende for hold startet efter 1. august 2018 EUX Velfærd Grundforløb 2 Dette er et tillæg til de lokale undervisningsplaner. Her beskrives EUX Velfærd GF2 på SOSU

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Gældende fra januar 2013 Indholdsfortegnelse 1 RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Rev. februar 2018 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Bedømmelse af specialer på 7. BK

Bedømmelse af specialer på 7. BK Bedømmelse af specialer på 7. BK på Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk 20.01.2014 / TF Bedømmelse af specialer på 7. BK På uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. Læringsaktiviteter på GF 2 PAU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering,

Læs mere

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Grundforløb 2, Social- og Sundhedsuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2015 Prøvebestemmelser for prøve i det uddannelsesspecifikke

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for hold med start efter 1. august 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Kompetencemål:...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 32 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 32 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 32 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet - PAU 32 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet - PAU 32 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet - PAU 32 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Temadag torsdag den 30 november 2017

Temadag torsdag den 30 november 2017 Gør tanke til handling VIA University College Temadag torsdag den 30 november 2017 Karakterskala / 7- trins skala Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og

Læs mere

Undervisningsplan Engelsk D GF2

Undervisningsplan Engelsk D GF2 Undervisningsplan Engelsk D GF2 Indhold Faglige undervisningsmål på Engelsk D... 2 Elevbeskrivelse:... 3 Fagligt indhold:... 3 Dokumentation:... 3 Tilrettelæggelse og didaktiske overvejelser:... 4 Elevarbejdstid:...

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed

Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 rettet mod SSH og SSA

Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 rettet mod SSH og SSA Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 rettet mod SSH og SSA Det uddannelsesspecifikke fag Maj 2017 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 21 af 63 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Grundforløb 2 (GF2) Tema 0: Intro til GF2 Velkomst Godskrivning/bibliotek Elevplan Personlig uddannelsesplan

Læs mere

Læreplan Identitet og medborgerskab

Læreplan Identitet og medborgerskab Læreplan Identitet og medborgerskab 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Identitet og medborgerskab er et dannelsesfag. Faget giver eleverne kompetencer til selvstændigt, at kunne medvirke som aktive medborgere

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2017 0 Indhold Generelt...

Læs mere