Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:"

Transkript

1 Side: Side 1 af LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper Uddannelsen: Uddannelsesbog Områdefag Grundfag Forskellige måder at lære på Refleksion Uddannelsessamtaler Kommunikation Samarbejde Studieteknik IT Fysisk aktivitet Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Personlige kompetencer: Social kompetence: - Selvstændigt og i samarbejde med andre kan tage initiativ, være igangsættende og ansvarligt følge op på fælles opgaver (3) - Udvikle evnen til i enhver arbejdsproces, at kunne tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af processen (5) Lærings og udviklingskompetence: - Tilegne sig indsigt i egen måde at lære på for at kunne tage medansvar for tilrettelæggelsen af egne og andres lærerprocesser (1) - Udvikle motivation for at lære og erkende nødvendigheden af en livslang udvikling af faglige og personlige kompetencer (3) - Udvikle sin evne til at kunne vurdere og vælge redskaber til evaluering af egen og andres lærerproces (6). Faglige kompetencer: Introduktion til målene for område- og grundfag.

2 Side: Side 2 af 18 TEMA 2: Menneske, samfund og demokrati (4 uger) Der arbejdes med: Uddannelsessamtaler Første-hjælp Personforflytninger Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse: Levevilkår Livsstil Behov: Omsorg + egenomsorg Maslow Livskvalitet Netværk Kultur og kulturelle forskelle: Normer og holdninger Respekt for brugerens ønsker, vaner og behov. Demokrati Samfundets struktur og opbygning Dansk: Engelsk: Naturfag: Metodisk analyse Kritisk læsning Kommunikation og massemedier Kommunikation, mundtlig /skriftlig Tilegnelse af teoretiske emner på engelsk Faglige beregninger Kemiske forbindelser Kemikalier og rengøringsmidler Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Personlige kompetencer: Social kompetence: - Opnå forståelse af betydningen af at udvikle, og aktivt efterleve, fælles mål og værdier på arbejdspladsen (1) - Erfare værdien af at indgå aktivt i et samarbejde med andre og kritisk reflektere over og vurdere egen og andres indsats i en arbejdsproces og give udtryk for egne opfattelser og synspunkter (2).

3 Side: Side 3 af 18 - Selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle evne til at kunne tage initiativ, være igangsættende og ansvarligt følge op på fælles opgaver (3). - Udvikle evne til at kunne anvende sin viden om, hvad personlig integritet og værdighed betyder i samarbejdet med andre mennesker (4). - Udvikle evnen til, i enhver arbejdsproces, at kunne tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af processen (5). - Opnå forståelse af egen kulturel baggrund for at kunne etablere et respektfuldt samarbejde med andre under hensyntagen til sociale og kulturelle forskelle (6). Lærings og udviklingskompetence: - Tilegne sig indsigt i egen måde at lære på for at kunne tage medansvar for tilrettelæggelsen af egne og andres læreprocesser (1). - Opnå indsigt i egne og andres reaktionsmønstre, styrker og udviklingspotentialer og blive i stand til konstruktivt at anvende den i egen læreproces og i forhold til arbejdsopgaver (2). - Udvikle motivation for at lære og erkende nødvendigheden af en livslang udvikling af faglige og personlige kompetencer (3). - Blive i stand til at reflektere over egne og andres handlinger og ud fra et etisk og fagligt begrundet standpunkt at medvirke til at forbedre praksis (4). - Udvikle evnen til at håndtere fysiske, psykiske, sociale og kulturelle forandringer i omgivelserne (5). - Udvikle sin evne til at kunne vurdere og vælge redskaber til evaluering af egen og andres læreproces (6). Faglige kompetencer: Mål for sundhedsfag: - Opnå kendskab til sammenhængen mellem levevilkår, livsstil, sundhed og sygdom for at kunne tage medansvar for at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende (1) - Opnå viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov for at være bevidst om betydningen af at igangsætte tiltag, der understøtter det enkelte menneskes livsudfoldelse og livskvalitet (2) - Opnå bevidsthed om betydningen af professionel omsorg i udøvelsen af arbejdet som social- og sundhedshjælper (5) - Opnå teoretisk viden og praktiske færdigheder på niveau svarende til Dansk Førstehjælpsråds Grundkursus i førstehjælp (6)

4 Side: Side 4 af 18 Mål for social og samfundsfag: - Opnå viden om samfundets politiske, økonomiske og sociale struktur med vægt på social- og sundhedssektoren for at kunne forklare beslutningsprocesser, der er af betydning for den enkelte og for samfundet (1) - Opnå færdighed i at søge informationer om relevante love, regler, lokale og samfundsmæssige målsætninger for social- og sundhedssektoren, samt få kendskab til disse for at kunne forholde sig til, hvordan de påvirker social- og sundhedshjælperens arbejdsområde (2) - Opnå kendskab til betydningen af menneskets forskellige levevilkår, kulturelle baggrund, livsanskuelser og religion for at kunne forholde sig til den enkelte med respekt for vedkommendes baggrund (3) - Opnå viden om det sociale netværks betydning for det enkelte menneskes livskvalitet for at kunne samarbejde med familien (4) Mål for pædagogik med psykologi: - Opnå viden om udvikling af normer, holdninger og fordomme for at kunne vurdere og reflektere over egne og andres normer og holdninger, samt være i stand til at udvikle egne holdninger (2) - Opnå viden om og færdighed i kommunikation for at opnå indsigt i egen rolle i kommunikationen med borgeren med henblik på et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde (4) Mål for Aktivitets- og praktisk fag: - Opnå viden om personlig hjælp og observationer i forbindelse dermed, samt blive bevidst om, hvordan opgaverne kan udføres med respekt for brugerens ønsker, vaner og behov (3) - Opnå indsigt i hvilken betydning en god fysisk form har for fysisk og psykisk velbefindende for at udvikle interesse for at tage initiativ til kropslig udfoldelse for at kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysiske, udviklende aktiviteter (6). Grundfag: Mål for dansk: (D) - Anvende læse- og skrivestrategier i forhold til opgave og tekst. - Udtrykke sig på et korrekt og præcist dansk i erhvervsfaglig og i almen sammenhæng. Mål for engelsk: (E) - Eleven skal styrke sine færdigheder i at læse og forstå enkle engelske tekster af almen karakter og i at udtrykke sig mundtligt på engelsk. - Eleven skal opnå kendskab til almene og kulturelle forhold i engelsktalende lande.

5 Side: Side 5 af 18 Mål for naturfag: (E) - Kan foretage faglige beregninger som eksempelvis måling af luftens fugtighed, væskebalance, fortyndinger, dosering af rengøringsmidler m.m (1). - Har kendskab til opbygning af enkle kemiske forbindelser i relation til sundhedsmæssige og fysiologiske sammenhænge, eksempelvis salte, mineraler, oxygen og kuldioxid (2). - Kan arbejde sikkerheds- og miljømæssigt korrekt med udstyr, kemikalier og rengøringsmidler (9)

6 Side: Side 6 af 18 TEMA 3: Livsudfoldelse, aldring og omsorg (5 uger) Der arbejdes med: Kroppens opbygning og funktion: Bevægeapparatet Kropsbevidsthed Forflytningsteknik Kraft og moment Hjælpemidler Kost: Rengøring: Fordøjelsen/ ernæringslære Urinveje/ væskebalance Kostsammensætning og beregning Hygiejne Pleje Hygiejne og rengøringsmidler Arbejdsstillinger Arbejdsopgaver og planlægning Personlig hygiejne Aktivitet/aktiverende arbejde: Kommunale og private servicetilbud Servicelovens muligheder Aldring: Handicap: Den normale aldring Aldringsfaser Sanserne Fysisk/psysisk/socialt Normer og holdninger Hjælpemidler Servicetilbud Naturfag: Indgår i ovennævnte emner Dansk: Metodisk tekstanalyse Massemedier Kommunikation (mundtlig/skriftlig)

7 Side: Side 7 af 18 Personlige kompetencer: Social kompetence: - Der arbejdes videre med de allerede introducerede kompetencer og mål. Lærings og udviklingskompetence: - Der arbejdes videre med de allerede introducerede kompetencer og mål. Faglige kompetencer: Mål for sundhedsfag: - Opnå viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov for at være bevidst om betydningen af at igangsætte tiltag, der understøtter det enkelte menneskes livsudfoldelse og livskvalitet (2) - Opnå kendskab til kroppens opbygning og funktion, herunder viden om kroppens aldringsprocesser for at kunne observere forandringer samt planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver (3) - Opnå bevidsthed om betydningen af professionel omsorg i udøvelsen af arbejdet som social og sundhedshjælper (5) Mål for social- og samfundsfag: - Opnå færdighed i at søge informationer om relevante love, regler, lokale og samfundsmæssige målsætninger for social- og sundhedssektoren samt få kendskab til disse, for at kunne forholde sig til, hvordan de påvirker social- og sundhedshjælperens arbejdsområde (2) - Tilegne sig viden om såvel kommunale som private servicetilbud, og den enkeltes demokratiske rettigheder for at kunne vejlede den enkelte udfra muligheder, ønsker og behov (6) - Opnå indsigt i ansvar og rettigheder som fagperson og myndighedsperson i forbindelse med udøvelse af arbejdet som social- og sundhedshjælper, herunder opnå viden om andre faggrupper og deres betydning for samarbejdet omkring brugeren (8) Mål for Pædagogik med psykologi: - Opnå kendskab til menneskets udvikling, herunder aldringsprocesser for at kunne forholde sig til og reagere på de hyppigst forekommende reaktioner på fysiske, psykiske og sociale forhold og forandringer (1) - Opnå kendskab til fysiske, psykiske og sociale handicap for at kunne arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkelte og i forhold til den enkeltes trivsel og livskvalitet (3) - Opnå viden om og færdighed i kommunikation for at opnå indsigt i egen rolle i kommunikationen med borgeren med henblik på et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde (4) - Opnå viden om pædagogiske arbejdsmetoder for at kunne arbejde vejledende i samarbejdet med borgeren, pårørende og kolleger (6)

8 Side: Side 8 af 18 Mål for aktivitets og praktisk fag: - opnå indsigt i aktiviteters betydning for mennesket og forståelse for et aktivt og stimulerende miljøs betydning for den enkeltes livsudfoldelse for at kunne arbejde aktiverende i forhold til den enkeltes almindelige daglige livsførelse (1) - opnå kendskab til generelle og lokale aktiviteter for at kunne motivere og igangsætte borgeren til aktiv deltagelse, med sigte på at bevare identitet og livsudfoldelse (2) - opnå viden om personlig hjælp og observationer i forbindelse dermed, samt bliver bevidst om, hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens ønsker, vaner og behov (3) - opnå indsigt i praktisk hjælp, herunder hygiejnens betydning i hjemmet for at kunne planlægge, udføre og evaluere denne, samt være bevidst om hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens vaner, behov og holdninger (4) - opnå indsigt i, hvordan principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler kan anvendes ved udførelsen af praktiske opgaver (5) - opnå indsigt i, hvilken betydning en god fysisk form har for fysisk og psykisk velbefindende for at udvikle interesse for og tage initiativ til kropslig udfoldelse for at kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysiske udviklende aktiviteter (6) - opnå viden om miljøets betydning for sundhed og trivsel for selvstændigt at kunne vurdere hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til udførelsen af praktisk og personlig hjælp (7) - opnå viden om ernæringslære, kostsammensætning og hygiejniske principper ved tilberedning af mad, herunder viden om mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom, for at kunne arbejde forebyggende og sundhedsfremmende, samt kunne støtte borgeren ved tilberedning og valg af mad (8) Grundfag: Mål for dansk: (D) - Eleven kan redegøre for valg af virkemidler i sprog og udtryksform i egne og andres tekster - Eleven kan foretage grundlæggende analyse Mål for naturfag: (E) - Har viden om de almindelige vitaminer og disses vand- og fedtopløselighed (3) - Har viden om de energigivende næringsstoffer, kostens sammensætning og indhold af energi, og kunne foretage beregninger i forbindelse hermed (4) - Har kendskab til enzymers virkning i forbindelse med f.eks fordøjelsen, rengøringsmidler mv (5) - Har kendskab til syrer, baser og ph-måling f.eks. i forbindelse med fordøjelsen, hudens phværdi, rengøring m.v. (6)

9 Side: Side 9 af 18 - Har viden om mikroorganismers forekomst, vækst, udbredelse og smitteveje og disses betydning i sundhedsmæssig sammenhæng, f.eks. i forbindelse med fødevarer (7) - Har viden om sammenhængen mellem masse, kraft og moment samt betydningen heraf for ergonomisk korrekt udførelse af fysisk arbejde (8)

10 Side: Side 10 af 18 TEORI 2 TEMA 4: Observationer, symptomer og pleje (6 uger) Der arbejdes med: Elementær sygepleje: Smerter Diabetes Apopleksi Demens Gigt Psykiske lidelser Misbrug Sexualitet Kredsløb Åndedræt Nervesystem Aldring: Livets afslutning Sundhedsfagligt projekt (projekt i slutningen af T2) Naturfag: Eksperimentarium Dansk/ emneopgave (i starten af T2): Kommunikation og tilrettelæggelse af større skriftlige opgaver Analyse og perspektivering Genrer og analysemetoder Engelsk: Tilegnelse af viden på engelsk Kommunikation (mundtlig/skriftlig) Kulturelle og politiske forhold Personlige kompetencer: Social kompetence: - Der arbejdes videre med de allerede introducerede kompetencer og mål. Lærings- og udviklingskompetencer: - Der arbejdes videre med de allerede introducerede kompetencer og mål.

11 Side: Side 11 af 18 Faglige kompetencer: Mål for Sundhedsfag: - Opnå kendskab til sammenhængen mellem levevilkår, livsstil, sundhed og sygdom for at kunne tage medansvar for at arbejde sundhedsfremmede og sygdomsforebyggende (1) - Opnå kendskab til kroppens opbygning og funktion, herunder viden om kroppens aldringsprocesser for at kunne observere forandringer samt planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver (3) - Opnå kendskab til de hyppigst forekommende symptomer på ændret sundhedstilstand, herunder mulige årsager for deres opståen for at kunne observere, vurdere, formidle og alternativt planlægge og udføre elementære sygeplejeopgaver hos borgeren (4) - Opnå bevidsthed om betydningen af professionel omsorg i udøvelsen af arbejdet som social- og sundhedshjælper (5) Mål for social- og samfundsfag: - Opnå færdighed i at søge informationer om relevante love, regler, lokale og samfundsmæssige målsætninger for social- og sundhedssektoren samt få kendskab til disse for at kunne forholde sig til, hvordan de påvirker social- og sundhedshjælperens arbejdsområde (2) - Tilegne sig viden om såvel kommunale som private servicetilbud, og den enkeltes demokratiske rettigheder for at kunne vejlede den enkelte ud fra muligheder, ønsker og behov (6) - Opnå indsigt i ansvar og rettigheder som fagperson og myndighedsperson i forbindelse med udøvelse af arbejdet som social- og sundhedshjælper, herunder opnå viden om andre faggrupper og deres betydning for samarbejdet omkring borgeren (8) Mål for Pædagogik med Psykologi: - Opnå kendskab til fysiske, psykiske og sociale handicap for at kunne arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkelte og i forhold til den enkeltes trivsel og livskvalitet (3) - Opnå viden om og færdighed i kommunikation for at opnå indsigt i egen rolle i kommunikationen med borgeren med henblik på et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde (4) - Opnå viden om forskellige former for dokumentation og formidling for at kunne modtage og videregive faglige overvejelser i forhold til borgere, pårørende, kollegaer og andre faggrupper (5) - Opnå viden om pædagogiske arbejdsmetoder for at kunne arbejde vejledende i samarbejdet med borgeren, pårørende og kolleger (6)

12 Side: Side 12 af 18 Mål for Aktivitets- og Praktisk fag: - Der arbejdes videre med de allerede introducerede mål. Grundfag: Mål for dansk (D): - Eleven kan anvende læse-, lytte-, tale- og skrivestrategier i forhold til opgave, situation og tekst. - Eleven kan udtrykke sig på et korrekt, varieret og præcist dansk i erhvervsfaglig og i almen sammenhæng og styre egen skriveproces i overensstemmelse hermed. Mål for Engelsk (E): - Eleven skal styrke sine færdigheder i at læse, forstå og forholde sig til enkle engelske tekster af almen, personlig og erhvervsfaglig karakter - både mundtligt og skriftligt. Mål for naturfag(e): - Kan arbejde eksperimentalt med faget ud fra en naturfaglig tankegang (10) - Kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner (11)

13 Side: Side 13 af 18 TEMA 5: Social- og sundhedshjælperen på arbejdspladsen. (2 uger) Der arbejdes med: Organisering af arbejdet Fælles mål og værdier Tværfaglighed Teamarbejde Selvstyrende grupper Ledelse Medarbejdersamtaler Dokumentation Fysisk, psykisk og socialt arbejdsmiljø Lovgivning Samarbejde / medansvar Arbejdsbevægelser / forflytning Naturfag: Dansk: Engelsk : Eksperimentarium Informationstilrettelæggelse Kommunikation Sproganvendelse Kommunikation Tilegnelse af viden Politiske og kulturelle forhold Personlige kompetencer: Social kompetence: - Der arbejdes videre med de allerede introducerede kompetencer og mål. Lærings- og udviklingskompetence: - Der arbejdes videre med de allerede introducerede kompetencer og mål.

14 Side: Side 14 af 18 Faglige kompetencer: Mål for Sundhedsfag: - Opnå bevidsthed om betydningen af professionel omsorg i udøvelsen af arbejdet som social- og sundhedshjælper (5) - Der arbejdes videre med de allerede introducerede mål. Social- og samfundsfag: - Opnå færdighed i at søge informationer om relevante love, regler, lokale og samfundsmæssige målsætninger for social- og sundhedssektoren, samt få kendskab til disse for at kunne forholde sige til, hvordan de påvirker social- og sundhedshjælperens arbejdsområde (2) - Opnå viden om det fysiske og psykiske arbejdsmiljøs betydning og kan anvende denne viden i tilrettelæggelse, og udførelse af arbejdsopgaverne, samt opnå kendskab til relevant arbejdsmiljølovgivning (5) - Opnå færdighed i at benytte redskaber til elektronisk kommunikation og informationssøgning og udvikle evnen til at forholde sig kritisk til informationerne og deres kilder (7) - Opnå indsigt i ansvar og rettigheder som fagperson og myndighedsperson i forbindelse med udøvelse af arbejdet som social- og sundhedshjælper, herunder opnå viden om andre faggrupper og deres betydning for samarbejdet omkring borgeren (8) Mål for Pædagogik med Psykologi: - Opnå viden om forskellige former for dokumentation og formidling for at kunne modtage og videregive faglige overvejelser i forhold til borgere, pårørende, kollegaer og andre faggrupper (5) - Opnå viden om pædagogiske arbejdsmetoder for at kunne arbejde vejledende i samarbejdet med borgeren, pårørende og kolleger (6) Mål for Aktivitets- og Praktisk fag: - Opnå indsigt i, hvordan principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler kan anvendes ved udførelsen af praktiske opgaver (5) - Opnå indsigt i hvilken betydning en god fysisk form har for fysisk og psykisk velbefindende for at udvikle interesse for og tage initiativ til kropslig udfoldelse for at kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysiske udviklende aktiviteter (6) - Opnå viden om miljøets betydning for sundhed og trivsel for selvstændigt at kunne vurdere hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til udførelsen af praktisk og personlig hjælp (7)

15 Side: Side 15 af 18 Grundfag: Mål for Dansk (D): - Eleven kan foretage metodisk analyse og fortolke, vurdere og perspektivere forskellige teksttyper efter deres egenart. Mål for engelsk (E): - Eleven skal opnå kendskab til og viden om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold i engelsktalende lande og til de forskelle, der er mellem disse områder og elevens egne. Mål for naturfag (E): - Der arbejdes videre med de allerede introducerede mål.

16 Side: Side 16 af 18 TEORI 3 TEMA 6: Social- og sundhedshjælperens fagidentitet. (4 uger) Dette tema indeholder: Eksamensforberedelse Prøve i områdefag / grundfag Afsluttende projekt Afsluttende prøve Evaluering af uddannelsen Temaet indbefatter prøve i område- eller grundfag samt den afsluttende prøve: Prøve i områdefag: Mål og retningslinier fremgår af Uddannelsesbogens afsnit 11. Prøve i grundfag: Mål og retningslinier fremgår af Uddannelsesbogens afsnit 11. Afsluttende prøve: Mål og retningslinier fremgår af uddannelsesbogens afsnit Fagligt skal eleven vise, at hun har erhvervet sig forudsætninger for selvstændigt og i samarbejde med andre at yde praktisk og personlig hjælp til daglig livsførelse, hjælpe med aktivering med henblik på at fastholde normal livsudfoldelse og selvstændigt at udføre omsorgsopgaver og elementære sygeplejeopgaver indenfor social- og sundhedssektorens område for pleje-, omsorg og praktisk hjælp. - Eleven skal vise, at hun har udviklet sine personlige kompetencer samt udviklet fagligt funderet selvtillid og selvværd. - Eleven skal vise, at hun kan inddrage etiske og politiske overvejelser indenfor arbejdsområdet.

17 Side: Side 17 af 18 Valgfag Der vil i uddannelsesperioden være indlagt en uges valgfag. Der udbydes valgfag, der giver eleverne mulighed for yderligere indsigt i uddannelsernes faglige og almene fag og andre fag, der kan understøtte elevens udvikling af faglige og personlige kompetencer. I udbuddet af valgfag vægtes at undervisningen omfatter fysiske-, kreative-, kulturelle- og/eller sociale aktiviteter. Valgfagene udbydes på tværs af grundforløbet, social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens Undervisningsplan for Hovedforløbet Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens A4 arkiv 610 uddannelsesplan tilrettet version 11.01.2010

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

uddannelsesordningen

uddannelsesordningen Tillæg og rettelser til uddannelsesordningen (november 2006) Grundforløb Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Tillæg: Praktiske indgange Sammenhængende forløb Kommuneoptag

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem Vidensmål: Grundforløb 2 Færdighedsmål: Kompetencemål: 2.1.1 Metoder 2.1.27.: til dokumentation Metoder 2.1.48.: til dokumentation dokumentere af eget arbejde eget og faglig arbejde formidling og varetage

Læs mere

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Side 1 af 26 Til social- og sundhedsassistentelever... 4 Praktikmappen - formål... 5 Mål for 3. uddannelsesperiode personlige kompetencer... 6 Obligatoriske samtaler...

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan SSH

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan SSH Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser... 2 2.2 Kriterier for vurderinger af elevernes kompetencer og forudsætninger...

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 21 af 63 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Grundforløb 2 (GF2) Tema 0: Intro til GF2 Velkomst Godskrivning/bibliotek Elevplan Personlig uddannelsesplan

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedshjælper

Uddannelsesordning for Social- og sundhedshjælper Uddannelsesordning for Social- og sundhedshjælper ved Social- og Sundhedsskolen Gældende fra 21. august 2004 Fællesbestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen i Vejle Amt 1 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 1 Gældende for hold optaget fra 2011 Tilrettet juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax

Læs mere

Modul 1: Basismodul. Mål C: Netværk Præsentation af målene + kernebegreberne: netværk og livsformer Faglige organisationer

Modul 1: Basismodul. Mål C: Netværk Præsentation af målene + kernebegreberne: netværk og livsformer Faglige organisationer Skoleperiode 1: 10 uger Modul 1: Basismodul Intro til uddannelsen, - fag på trin 1, - læring, læringsstil, læringssyn mm. Sundhedsfag Pædagogik med psykologi Aktivitets- og praktisk fag Social og samfundsfag

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del SOSU Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH - Uddannelsen 2. Skoleperiode 1 Mål for (1.og) 2. Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH-uddannelsen 1. skoleperiode 1 Mål for 1. (og 2.) Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Revideret den 20.august 2015 Indhold 2.0 Uddannelsen...

Læs mere

Struktur og indhold i Social og Sundhedshjælperuddannelsen i Vejle 2009 med start april 2009

Struktur og indhold i Social og Sundhedshjælperuddannelsen i Vejle 2009 med start april 2009 Struktur og indhold i Social og Sundhedshjælperuddannelsen i Vejle 2009 med start april 2009 Uger fag indhold Materiale: Munksgaards Social og sundhedshjælperbøger nr. 1 (udg. 6), nr. 2 ( udg. 6), nr.

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 2 10 uger Skoleperiode 2. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GF PAKKE 32 UGER SOSU INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 16. april 2008. Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. Opdateret den 08.03.2016

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. Opdateret den 08.03.2016 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 SOSU 20 uger Opdateret den 08.03.2016 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse om lov om erhvervsuddannelser nr.

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet pædagogisk assistentuddannelse 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Læseplaner for grundforløbet:

Læseplaner for grundforløbet: Læseplaner for grundforløbet: Version 1.1 Tema: I gang som elev på grundforløbet 2 uger Formål: Introduktionsforløbet har til formål at give en generel indføring i grundforløbet, herunder dets indhold

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelserne rev 13.februar 2008 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for x-uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for x-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. xx af yy om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR Opdateret 11. maj 2011 Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN 4 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 6 1.2 BEDØMMELSESPLAN

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse: Demens 1 3 Palliation 1 4 Borger med psykisk sygdom 5 Velfærdsteknologi 1 6 Rehabilitering 1 7 2 Demens 1

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2 Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temadage i praktik 1 & 2 Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Temadag 1: Mødet med

Læs mere

Underviser / Emne

Underviser / Emne Personlig hjælp, omsorg og pleje. Personlig hjælp, omsorg og pleje. Grundforløb 2 er grundlaget for at komme på uddannelsen som social og sundhedshjælper fokus på det raske menneske, det at yde omsorg

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Indhold af GF 2- Sosu

Indhold af GF 2- Sosu GF 2 - sosu Indhold af GF 2- Sosu Undervisningen består af valgfag, grundfag, samt et uddannelsesspecifikt fag, og bidrager til udvikling af elevens faglige og personlige kompetencer. Uddannelsesspecifikt

Læs mere

Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg

Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Sociale/samarbejdsmæssige kompetencer Personlige kompetencer Borgeren Udviklingskompetencer Faglige kompetencer

Læs mere

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 HJEMMEPLEJEN MAJ 2014 BORGERNES NATURLIGE VALG Indhold Forord... 2 1.1 Formål:... 2 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 3 Opgaver og ansvarsområde...

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV1 Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere