5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016"

Transkript

1 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 21 af LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Grundforløb 2 (GF2) Tema 0: Intro til GF2 Velkomst Godskrivning/bibliotek Elevplan Personlig uddannelsesplan Personlig uddannelsesplan/rkv Vejl. antal lektioner 6 lektioner 2 lektioner 4 lektioner 6 lektioner 6 lektioner Introduktion til: - Psykologi 2 lektioner - Naturfag (SOSU) 2 lektioner - Dansk 2 lektioner - Idræt og bevægelse (PAU) 1 lektion - Samfundsfag 1 lektion - Uddannelsesspecifikke fag 2 lektioner - Støttefag/valgfag 1 lektion - Kontaktlærerfunktion 2 lektioner Faglige mål: Mål, dansk niveau D: 1. Kommunikationsanalyse 2. Multimodal kommunikation og repræsentationsformer 3. Argumentation 4. Anvendelse af læse- og kommunikationsstrategier i forhold til læste, sete og hørte tekster 5. Sprogiagttagelse, herunder grammatik, sprogbrug og sproglige normer Mål, naturfag niveau E: 1. Fysik-, kemi- og matematikfaglige beregninger 2. Beregning af potenser og rødder 3. Energi og energiomsætning 4. Organiske og uorganiske stoffers opbygning og egenskaber 5. Kemikalier og sikkerhed, mærkning af kemikalier og kemikalieaffald 6. Cellebiologi 7. Biologisk betydning af DNA 8. Eksperimentelt arbejde

2 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 22 af 63 Mål, psykologi niveau F: Mål, idræt niveau F 1. Udviklingspsykologi a. Menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydning af arv, miljø og kultur b. Omsorg, sårbarhed og resiliens 2. Socialpsykologi a. Gruppepsykologiske processer og social indflydelse b. Stereotyper og fordomme 3. Kognition og læring Psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring og hukommelse 4. Personlighed og identitet a. Selv, identitet og personlighed b. Individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder stress og coping 1. Aktiviteter, der er med til at fremme elevernes fysiske form og kropsbevidsthed 2. Forskellige former for idræt og bevægelsesaktiviteter 3. Grundlæggende principper for træning og træningsprogrammer 4. Begreber som sundhed, herunder livskvalitet og livsstil 5. Udvalgte elementer af fysiologisk og anatomisk viden 6. Aktiviteter, der sigter på at styrke arbejdsmiljøet for den enkelte og andre 7. Forebyggelse af fysiske skader ved træning og arbejde Mål, samfundsfag niveau F 1. Politik a. Demokratibegrebet b. Tredelingen af magten og grundloven c. Statsmagtens struktur og rolle, beslutningsprocesserne i det politiske system d. Rollefordelingen mellem stat, region og kommune e. Mediernes politiske funktion, herunder betydningen af sociale medier 2. Sociologi a. Grundlæggende sociologiske forklaringsmodeller med relevans for elevens uddannelsesområde 3. Arbejdsmarkedsforhold a. Organisationer på arbejdsmarkedet, herunder hovedorganisationer, strukturen i fagforbund og arbejdsgiverforeninger b. Overenskomstsystemet og de grundlæggende interessekonflikter imellem arbejdsmarkedets parter, samt det fagretslige system

3 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 23 af 63 Tema 1: Teknologier på arbejdspladsen Psykologi Samfundsfag Naturfag Dansk Idrætsuge Vejl. antal lektioner 7 lektioner 14 lektioner 21 lektioner 7 lektioner 33 lektioner Uddannelsesspecifikke fag: Kommunikationens og dokumentationens genstandsområde - Velfærdsteknologi på arbejdet 9 lektioner - Kommunikationsformer 4 lektioner - Faglig kommunikation og dokumentation 12 lektioner Den professionelle SOSU (for SOSU-linien) - Tværfagligt samarbejde - Sundhedsvæsenet og egen fagrolle - Besøg på plejecenter inkl. forberedelse og opsamling Den professionelle PAU er (for PAU-linien) - Den pædagogiske sektor og rollen som professionel - Tværfagligt samarbejde - Besøg i børneinstitution 25 lektioner 25 lektioner Faglige mål: Grundfag, støttefag og valgfag - Der arbejdes videre med målene fra Tema 0 Udddannelsesspecifikke fag (SOSU-linien) Viden om: - Social- og sundhedsvæsenets opbygning og faggruppens placering heri - Tværsektorielt, tværfagligt samarbejde, herunder teamsamarbejde - Brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling - Sundhedsfaglig dokumentation og ansvar herfor - Sikkerheds- og arbejdsmiljøorganisationen, herunder det psykiske arbejdsmiljø med fokus på trivsel og forebyggelse af vold

4 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 24 af 63 Færdighed i: - Forklaring af betydning af egen fagrolle i det tværprofessionelle samarbejde - Forklaring af det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde inden for social og sundhedsområdet - Anvendelsen af relevant IT i det tværfaglige samarbejde - Forklaring af betydningen af at videregive observationer og udførte opgaver til relevante samarbejdspartnere - Anvendelsen af fagsprog i både skrift og tale - Anvendelsen af de mest almindelige digitale og teknologiske hjælpemidler og metoder til at vejlede borgere i brugen af disse Kompetencemål: - Forklare borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet og faggruppens rolle heri - Forklare og anvende sundhedsfaglig dokumentation og formidle observationer af opgaver til relevante samarbejdspartnere ved brug af informationsteknologi - Anvende faglig målrettet kommunikation i skrift og tale med samarbejdspartnere, borgere og pårørende - Kunne tage begrundet ansvar for egen læring - Vejlede og støtte borgere i kontakten med det digitale Danmark samt vejlede borgeren i brugen af de mest almindelige teknologiske hjælpemidler Uddannelsesspecifikke fag (PAU-linien) Viden om: - Metoder til dokumentation af eget arbejde - Målgruppe-tilpasset faglig formidling, herunder til kolleger og pårørende - Fagsprogets betydning og de mest almindelige fagudtryk inden for det pædagogiske område - Kommunikationsteori, herunder viden om kommunikation i forhold til forskellige målgrupper - Hensigtsmæssig anvendelse af digitale og sociale medier i det pædagogiske arbejde, både som aktivitet og som redskab til faglig dialog og formidling - Selvevalueringsredskaber, herunder evaluering af egen læring

5 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 25 af 63 Færdighed i: - Metoder til dokumentation og faglig formidling i skrift og tale, under hensyntagen til modtagerens forudsætninger - Metoder til aktiv lytning og til at kunne udvise empati i samarbejdet - Metoder til at kommunikere og samarbejde med andre fagpersoner, børn, forældre, borgere og pårørende - Forklaring af egen faglig og professionel rolle i samarbejdet med andre - Forklaring af det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde inden for det pædagogiske område - Brancherettet velfærdsteknologi og digitale medier til pædagogiske aktiviteter og elektronisk kommunikation - Identifikation af forskellige pædagogiske målgrupper, herunder beskrivelse af målgruppens forudsætninger for udvikling - Professionel ageren i et fagligt fællesskab Kompetencemål: - Dokumentere eget arbejde og varetage faglig formidling til den pædagogiske målgruppe samt til kollegaer og pårørende - Anvende faglig kommunikation i skrift og i tale med samarbejdspartnere, børn, forældre, borgere og pårørende - Deltage i det professionelle samarbejde på tværs af faggrupper og forstå betydningen af at arbejde inden for relevant lovgivning, der vedrører samarbejdsflader på det pædagogiske arbejdsmarked i forhold til forskellige pædagogiske målgrupper - Planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter, der gør brug af velfærdsteknologi, digitale og sociale medier - Anvende digitale medier i simple pædagogiske situationer som redskab til faglig dialog og formidling - Kunne reflektere over og tage ansvar for egen læring

6 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 26 af 63 Tema 2: Sund hele livet Vejl. antal lektioner Grundfag/støttefag/valgfag: Psykologi Samfundsfag Naturfag Dansk Idræt - Børns/voksnes udvikling - Forebyggelse/sundhedsfremme 14 lektioner 7 lektioner 21 lektioner 28 lektioner 14 lektioner Uddannelsesspecifikke fag: Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 20 lektioner Sundhed og pædagogik - Ergonomi 7 lektioner - Anatomi og fysiologi 6 lektioner - Hygiejne og afbrydelse af smitteveje 6 lektioner For SOSU-linien - Sygdomslære 9 lektioner - KRAMS 6 lektioner For PAU-linien - Inklusion i forhold til børns 4 lektioner udvikling - Pædagogiske målgrupper 5 lektioner Faglige mål: Grundfag, støttefag og valgfag - Der arbejdes videre med målene fra foregående temaer

7 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 27 af 63 Uddannelsesspecifikke fag (SOSU-linien) Viden om: - Gældende ergonomiske principper ved personlig og praktisk hjælp, med og uden hjælpemidler - Fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der påvirker hygiejnen - Kroppens basale opbygning, dens organsystemer og basale funktioner - Hyppigst forekommende livsstilsrelaterede sygdomme, herunder KOL, diabetes, demens, hjerte-kar lidelser - Omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, under hensyntagen til etik og borgerens intimsfære og blufærdighed - Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til vejledning og guidning - Rehabilitering af opgaver og virkning af disse - Sundhedsbegrebet, herunder sundhedsfremme og forebyggelse Færdighed i: - Anvendelsen af relevant IT i det tværfaglige samarbejde - Forklaring af betydningen af at videregive observationer og udførte opgaver til relevante samarbejdspartnere - Demonstration af hvordan man indretter arbejdspladsen og bruger sin krop, under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler - Redskaber til at udføre personlig og praktisk hjælp, så smitteveje mellem borgere brydes - Forklaring af kroppens normale funktion og aldringsproces - Demonstration af hvordan man yder omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse under hensyntagen til borgerens helbredstilstand og intimsfære - Forklaring af hvordan man fremmer og hæmmer motivation til livsstilsændringer og til egenomsorg - Demonstration af hvordan man igangsætter rehabiliterende aktiviteter under hensyntagen til den tværfaglige indsats - Identifikation af forskellen på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Kompetencemål: - Udøve jobfunktionen under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper og demonstrere afbrydelse af smitteveje hos borgeren - Med udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang yde omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med funktionsnedsættelse - Med udgangspunkt i borgernes ønsker og livskvalitet igangsætte og understøtte sundhedsfremmende aktiviteter

8 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 28 af 63 - Der arbejdes desuden videre med målene fra de foregående temaer Certifikatfag: - Grundlæggende førstehjælp, herunder hjerte-lungeredning, livreddende førstehjælp, førstehjælp ved sygdom og førstehjælp ved tilskadekomst svarende til uddannelsesplanen for 12 timers grundkursus ved Dansk Førstehjælpsråd - Elementær brandbekæmpelse svarende til Dansk Brand- og Sikringsinstituts retningslinier Uddannelsesspecifikke fag (PAU-linien) Viden om: - Fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der påvirker hygiejnen - Gældende ergonomiske principper ved jobudøvelsen - Relevant lovgivning, der vedrører samarbejdsflader på det pædagogiske arbejdsmarked, særligt i forhold til forskellige målgrupper i det pædagogiske arbejde - Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold herunder tavshedspligt - Faktorer der påvirker det enkelte menneskes sundhed - Kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære - Sundheds- og hygiejneopgaver på den pædagogiske arbejdsplads - Sundhedsfremmende arbejde - Inklusionsbegrebet i det pædagogiske arbejde - Udviklingspsykologiske perspektiver og retninger, der er relevante for pædagogisk arbejde med det lille barn - Aktuelle metoder i det pædagogiske arbejde inden for handicap- og psykiatriområdet, herunder kendskab til rehabilitering og faktorer, der fremmer eller hæmmer menneskers motivation for egenomsorg Færdighed i: - Demonstration af hvordan man indretter arbejdsstedet og bruger sin krop efter gældende ergonomiske principper - Metoder til forebyggelse af institutionsinfektioner - Forklaring af det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde indenfor det pædagogiske område - Metoder til at understøtte fysisk og psykisk velvære gennem kost og motion - Identifikation af forhold omkring sundhed og påpegning af sundheds- og hygiejneopgaver på den pædagogiske arbejdsplads - Redskaber i det sundhedsfremmende arbejde - Identifikation af forskellige pædagogiske målgrupper, herunder beskrivelse af målgruppens forudsætninger for udvikling - Demonstration af, hvordan man igangsætter rehabiliterende pædagogiske aktiviteter - Metoder til at igangsætte aktiviteter med betydning for sundhed og trivsel for forskellige pædagogiske målgrupper

9 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 29 af 63 Kompetencemål: - Udøve jobfunktionen under hensyntagen til de grundlæggende sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper og demonstrere afbrydelse af smitteveje i det pædagogiske arbejde - Planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter målrettet forskellige pædagogiske målgrupper - Anvende digitale medier i simple pædagogiske situationer som redskab til faglig dialog og formidling - Medvirke i det sundhedsfremmende arbejde i relation til den pædagogiske målgruppe - Vejlede i valg af hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om, hvad kost og motion betyder for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv - Planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter målrettet forskellige pædagogiske målgrupper - Indgå i det pædagogiske arbejde med inklusion under hensyntagen til den pædagogiske målgruppes forudsætninger for udvikling - Planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter under hensyn til den pædagogiske målgruppes sundhed og trivsel - Der arbejdes desuden videre med målene fra foregående temaer Certifikatfag: - Grundlæggende førstehjælp, herunder hjerte-lungeredning, livreddende førstehjælp, førstehjælp ved sygdom og førstehjælp ved tilskadekomst svarende til uddannelsesplanen for 12 timers grundkursus ved Dansk Førstehjælpsråd - Elementær brandbekæmpelse svarende til Dansk Brand- og Sikringsinstituts retningslinier

10 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 30 af 63 Tema 3: Arbejdsliv et helt liv Psykologi Samfundsfag Naturfag Dansk Idræt Uddannelsesspecifikke fag: Arbejdsmiljø og konflikthåndtering Vejl. antal lektioner 12 lektioner 21 lektioner 14 lektioner 14 lektioner 7 lektioner 10 lektioner Møde andre på en etisk måde/refleksion over egen læring 4 lektioner Den professionelle SOSU er (for SOSU-linien) - Kobling mellem teori og praksis 120 lektioner - Livskvalitet og aktivitet 6 lektioner Den professionelle PAU er (for PAU-linien) - Kobling mellem teori og praksis 120 lektioner - Pædagogiske aktiviteter 6 lektioner Faglige mål: Grundfag, støttefag og valgfag - Der arbejdes videre med målene fra foregående temaer

11 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 31 af 63 Uddannelsesspecifikke fag (SOSU-linien) Viden om: - Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg samt metoder til vejledning og guidning - Rehabiliterende opgaver og virkning af disse - Social- og sundhedsvæsenets opbygning og faggruppens placering heri - Patientrettigheder og forhold, der knytter sig til lovgivningen på social- og sundhedsområdet, herunder tavshedspligt - Sundhedsbegrebet, herunder sundhedsfremme og forebyggelse - Kommunikationsteori, herunder konflikthåndtering og kommunikation i forhold til forskellige målgrupper - Kulturforståelse og borgerinddragelse - Psykologiske og sociologiske processer, der omhandler individets samspil med andre - Gældende ergonomiske principper ved personlig og praktisk hjælp, med og uden hjælpemidler - Fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der påvirker hygiejnen - Omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, under hensyntagen til etik og borgerens intimsfære og blufærdighed - Tværsektorielt, tværfagligt samarbejde herunder teamsamarbejde - Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold på social- og sundhedsområdet - Sikkerheds- og arbejdsmiljøorganisationen, herunder det psykiske arbejdsmiljø med fokus på trivsel og forebyggelse af vold

12 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 32 af 63 Færdighed i: - Forklaring af kroppens normale funktion og aldringsproces - Identifikation af forskellen på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser - Redskaber til at opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø - Demonstration af hvordan man yder omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse under hensyntagen til borgerens helbredstilstand og intimsfære - Agere professionelt i et fagligt fællesskab - Metoder til demonstration af motivation og aktiv deltagelse i læreprocesser, med fokus på egne ressourcer og begrænsninger - Demonstration af hvordan man indretter arbejdspladsen og bruger sin krop, under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler - Redskaber til at udføre personlig og praktisk hjælp, så smitteveje mellem borgere brydes - Forklaring af betydningen af at videregive observationer og udførte opgaver til relevante samarbejdspartnere - Forklaring af arbejdsmiljøorganisationens betydning for medarbejdernes trivsel, herunder egen indflydelse på et godt psykisk arbejdsmiljø - Demonstration af hvordan man igangsætter rehabiliterende aktiviteter under hensyntagen til den tværfaglige indsats - Forklaring af hvordan man fremmer og hæmmer motivation til livsstilsændringer og til egenomsorg Kompetencemål: - Med udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang yde omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med funktionsnedsættelse - Udøve jobfunktionen under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper og demonstrere afbrydelse af smitteveje hos borgeren - Forklare borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet og faggruppens rolle heri - Med udgangspunkt i borgerens ønsker og livskvalitet igangsætte og understøtte sundhedsfremmende aktiviteter - Anvende faglig målrettet kommunikation i skrift og tale med samarbejdspartnere, borgere og pårørende - Der arbejdes desuden videre med mål fra foregående temaer

13 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 33 af 63 Uddannelsesspecifikke fag (PAU-linien) Viden om: - Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering, vejledning, guidning og motivationsarbejde - Aktuel velfærdsteknologi og digitale medier, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde, under hensyntagen til målgruppen - Inklusionsbegrebet i det pædagogiske arbejde - Undervisning, didaktik og inklusion i grundskolen - Aktuelle metoder i det pædagogiske arbejde inden for handicap- og psykiatriområdet, herunder kendskab til rehabilitering og faktorer der fremmer eller hæmmer menneskers motivation for egenomsorg - Målgruppe relevante pædagogiske aktiviteter herunder fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter - Aktiviteters betydning for sundhed og trivsel - Sikkerheds- og arbejdsmiljøorganisationen, herunder det psykiske arbejdsmiljø med fokus på trivsel og forebyggelse af vold - Relevant lovgivning, der vedrører samarbejdsflader på det pædagogiske arbejdsmarked, særligt i forhold til forskellige målgrupper i det pædagogiske arbejde - Gældende ergonomiske principper ved jobudøvelsen - Sundhedsfremmende arbejde - Udviklingspsykologiske perspektiver og retninger, der er relevante for pædagogisk arbejde med det lille barn - Den pædagogiske sektors opbygning, faggruppens placering og det tværfaglige samarbejde Færdighed i: - Redskaber til at udøve jobfunktionen under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler - Metoder til at kommunikere og samarbejde med andre fagpersoner, børn, forældre, borgere og pårørende - Metoder til at anvende konfliktnedtrappende kommunikation - Demonstration af hvordan man indretter arbejdsstedet og bruger sin krop efter gældende ergonomiske principper - Metoder til forebyggelse af institutionsinfektioner - Metoder til at forebygge psykisk og fysisk vold - Demonstration af, hvordan man igangsætter rehabiliterende pædagogiske aktiviteter - Metoder til at igangsætte aktiviteter med betydning for sundhed og trivsel for de forskellige pædagogiske målgrupper - Demonstration af hvordan man møder den pædagogiske målgruppe og pårørende på en etisk, empatisk og respektfuld måde - Professionel ageren i et fagligt fællesskab - Metoder til demonstration af motivation og aktiv deltagelse i læreprocesser, med fokus på egne ressourcer og begrænsninger

14 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 34 af 63 Kompetencemål: - Planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter, der gør brug af velfærdsteknologi, digitale og sociale medier - Udøve jobfunktionen under hensyntagen til de grundlæggende sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper og demonstrere afbrydelse af smitteveje i det pædagogiske arbejde - Vejlede i valg af hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om, hvad kost og motion betyder for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv - Planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter målrettet forskellige pædagogiske målgrupper - Planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter under hensyn til den pædagogiske målgruppes sundhed og trivsel - Anvende faglig kommunkation i skrift og i tale med samarbejdspartnere, børn, forældre, borgere og pårørende - Dokumentere eget arbejde og varetage faglig formidling til den pædagogiske målgruppe samt til kollegaer og pårørende - Deltage i det professionelle samarbejde på tværs af faggrupper og forstå betydningen af at arbejde inden for relevant lovgivning, der vedrører samarbejdsflader på det pædagogiske arbejdsmarked i forhold til forskellige pædagogiske målgrupper - Medvirke i det sundhedsfremmende arbejde i relation til den pædagogiske målgruppe - Møde den pædagogiske målgruppe, pårørende og kollegaer på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge simple konflikter - Der arbejdes desuden videre med mål fra foregående temaer

15 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 35 af 63 Tema 4: Sproglaboratoriet Vejl. antal lektioner Engelsk - Besøg af tidligere GF-elev, 47 lektioner der har deltaget i Praktik i udlandet Faglige mål: Begreber, modeller og metoder, der indgår i kommunikation, kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse, kultur- og samfundsforhold. 1. Der arbejdes ud fra det udvidede tekstbegreb. Tekstvalget omfatter således både fiktion, faktion, billeder og digitale teksttyper. 2. Tekstvalget foretages efter teksternes relevans i forhold til elevens forudsætninger og valg af erhvervsfagligt hovedområde samt ud fra deres aktualitet og relevans. 3. Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis, i erhverv, uddannelse, samfund og i almene og personlige sammenhænge og omfatter sprogbrug, omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet. Engelsk E-niveau og D-niveau 1.1. Identitet Fremmedsprog styrker hensigtsmæssig kommunikation og giver adgang til viden om erhvervsforhold, samfundsforhold og kultur på tværs af sproglige grænser og barrierer og til at handle på denne viden. Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: at tale, at samtale, at lytte, at læse og at skrive Formål Formålet med undervisningen i fremmedsprog er at udvikle elevens fremmedsproglige viden, færdigheder og kompetencer, herunder fremme kommunikative, kulturelle og internationale kompetencer. Gennem arbejde med faget kan eleven opnå viden om fremmedsproglige kulturer i forhold til erhverv og samfund samt i almene og personlige sammenhænge. Eleven kan dermed styrke sine forudsætninger for mobilitet, beskæftigelse og kompetenceudvikling og forudsætninger for at kunne kommunikere og varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog indgår. Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau E 1. Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte emner, 2. forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte emner, 3. udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner, 4. redegøre mundtligt for indholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper inden for erhverv, 5. redegøre for et forberedt stofområde, 6. deltage i samtaler og diskutere udvalgte emner,

16 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 36 af udtrykke sig skriftligt med præcision og i et sammenhængende sprog tilpasset emner og kontekster, 8. anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte emner, tekster og situationer og 9. anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt. Niveau D 1. Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner, 2. forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner, 3. udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med alsidigt ordforråd inden for varierede emner, 4. redegøre mundtligt for indholdet af de væsentlige informationer i forskellige teksttyper, 5. redegøre for, forklare og uddybe et forberedt stofområde, 6. deltage aktivt i samtaler og diskutere alsidige emner, 7. udtrykke sig skriftligt med præcision og i et sammenhængende sprog tilpasset alsidige emner og kontekster, 8. anvende, bearbejde og kommentere viden og informationer skriftligt inden for alsidige emner, tekster og situationer og 9. anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt med sikkerhed. Jf. gældende grundfagsbekendtgørelse

17 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 37 af 63 Tema 5: Skriveværkstedet Vejl. antal lektioner Skriveprocessen - Dansk 10 lektioner - Afsluttende projekt 33 lektioner Grundfagsprøve inkl. fordybelse Afsluttende prøve Evaluering og afslutning 27 lektioner 14 lektioner 5 lektioner Faglige mål: Alle mål fra uddannelsen er i spil

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem Vidensmål: Grundforløb 2 Færdighedsmål: Kompetencemål: 2.1.1 Metoder 2.1.27.: til dokumentation Metoder 2.1.48.: til dokumentation dokumentere af eget arbejde eget og faglig arbejde formidling og varetage

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. Læringsaktiviteter på GF 2 PAU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del SOSU Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. Opdateret den 08.03.2016

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. Opdateret den 08.03.2016 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 SOSU 20 uger Opdateret den 08.03.2016 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse om lov om erhvervsuddannelser nr.

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Version dec. 2015 Grundforløb 2 - pædagogisk assistent 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundforløb 2 2 1.1 Formål med grundforløb 2 3 1.2 Overgangskrav til hovedforløbet PA 3 2. Didaktiske

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

GRUNDFORLØBSELEVER GF2

GRUNDFORLØBSELEVER GF2 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne tlf. 36 98 29 00 Mail: bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk UDDANNELSESBOG FOR GRUNDFORLØBSELEVER GF2 DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog for grundforløbet

Læs mere

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 2 EUX

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 2 EUX Tillæg til LUP FOR Grundforløb 2 EUX Gældende for hold startet efter 1. august 2018 EUX Velfærd Grundforløb 2 Dette er et tillæg til de lokale undervisningsplaner. Her beskrives EUX Velfærd GF2 på SOSU

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN. Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus

GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN. Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus Erhvervsfagligt hovedområde; Omsorg, Sundhed og Pædagogik Gældende fra 1. august 2015 Afdelingen for Social-

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag, idræt og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og sundhedsuddannelserne Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 1 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 1. Fagets formål

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Niveauer og vejledende varighed Niveau F: 2,0 uger Niveau E: 2,0 uger Niveau D: 2,0 uger Niveau C: 2,0 uger 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse, inklusive Grundforløb 2

Lokal undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse, inklusive Grundforløb 2 Lokal undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse, inklusive Grundforløb 2 Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. januar 2016 1 Indledende bemærkning Uddannelsen

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag F IT F Du skal derfor

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Naturfag E Du skal derfor

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag E Du skal derfor modtage

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE: VEJLEDENDE UDDANNELSESTID... 3 FAGETS

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Engelsk E Du skal derfor

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som

Læs mere

Fagplan. Engelsk E-niveau

Fagplan. Engelsk E-niveau Fagplan Engelsk E-niveau UDDANNELSE: GF 2 smed, industritekniker og automekaniker LÆRER: Claus Tassing FORMÅL: Formålet med undervisningen i fremmedsprog er at udvikle elevens fremmedsproglige viden, færdigheder

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA. Elev

Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA. Elev Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der, ud fra temaer og emner fra undervisningen på Grundforløbet, tager udgangspunkt

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 1196 af 28/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/09049-2 Senere

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet pædagogisk assistentuddannelse 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

LUP FOR. Grundforløb 2

LUP FOR. Grundforløb 2 LUP FOR Grundforløb 2 Gældende for hold startet efter 1. august 2018 Indhold Det pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag på grundforløb 2 PAU...4 Studiestøtten...5 Uddannelsesvejleder...5 Personlig

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 PA

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 PA Lokal Undervisnings- Plan gældende fra januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU Nykøbing Falster... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Undervisningssted... 2 1.3 Pædagogiske og didaktiske

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GF PAKKE 32 UGER SOSU INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK

Læs mere

Indhold af GF 2- Sosu

Indhold af GF 2- Sosu GF 2 - sosu Indhold af GF 2- Sosu Undervisningen består af valgfag, grundfag, samt et uddannelsesspecifikt fag, og bidrager til udvikling af elevens faglige og personlige kompetencer. Uddannelsesspecifikt

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk og psykologi) Gældende for elever med opstart 1. august 2016

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1 1 Fag og temaer - GF1 Revideret 09.04.15 1 2 ERHVERVSFAG 1 Erhvervsintroduktion Tema Fagmål Indhold Hvad kan jeg blive? 1. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion. Egne ønsker og

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen BEK nr 395 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.26T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Human2Human - EUX målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2016

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Beskrivelse

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende prøve på grundforløbet

Bedømmelsesplan for den afsluttende prøve på grundforløbet Bedømmelsesplan for den afsluttende prøve på grundforløbet Eksaminationsgrundlag: Ved den afsluttende prøve på grundforløbet, tages der udgangspunkt i elevens problemstilling med tilhørende faglige fokusområder

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR SOSU 20 UGER Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN 3 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG

Læs mere

Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU.

Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU. Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU. Overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU tilbydes til elever der har gennemført et GF2 PAU forløb, men som ikke er blevet optaget til videre uddannelse

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP en for den pædagogiske assistentuddannelse er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning af temaerne henvises

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Undervisningsplan Engelsk D GF2

Undervisningsplan Engelsk D GF2 Undervisningsplan Engelsk D GF2 Indhold Faglige undervisningsmål på Engelsk D... 2 Elevbeskrivelse:... 3 Fagligt indhold:... 3 Dokumentation:... 3 Tilrettelæggelse og didaktiske overvejelser:... 4 Elevarbejdstid:...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 december 2016 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 2 - pædagogisk assistentuddannelse Revideret maj 2017

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 2 - pædagogisk assistentuddannelse Revideret maj 2017 Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk og samfundsfag) Gældende for elever med opstart 1. august 2016

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2016 Sidst redigeret maj 2016

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2016 Sidst redigeret maj 2016 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2016 Sidst redigeret maj 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning...

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH - Uddannelsen 2. Skoleperiode 1 Mål for (1.og) 2. Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 1. del. Fagretning: Sunde valg og livsstil

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 1. del. Fagretning: Sunde valg og livsstil Læringsaktiviteter Grundforløbets 1. del Fagretning: Sunde valg og livsstil målrettet social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015

Læs mere

August 2015 LUP GF 2 PAU. Lokal uddannelsesplan

August 2015 LUP GF 2 PAU. Lokal uddannelsesplan August 2015 LUP GF 2 PAU Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan for grundforløbet rettet mod Den pædagogiske assistent... 2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag... 3 Optag, kompetencevurdering

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. på GF2 SSA. Elev

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. på GF2 SSA. Elev rev september 2019 /AHI Prøvevejledning for grundforløbsprøven på GF2 SSA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra undervisningen på Grundforløbet Formål:

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Prøvevejledning for uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev

Prøvevejledning for uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev Prøvevejledning for uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra undervisningen på

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU Januar 2019

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU Januar 2019 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU Januar 2019 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Optagelseskriterier og procedurer for optagelse...

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH-uddannelsen 1. skoleperiode 1 Mål for 1. (og 2.) Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 PAU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 Tema 1: Så går vi i gang... 4 Tema 2: Bliv

Læs mere

LUP GF 2 SOSU. Lokal uddannelsesplan. Gældende fra august Sidst revideret marts 2016

LUP GF 2 SOSU. Lokal uddannelsesplan. Gældende fra august Sidst revideret marts 2016 Gældende fra august 2015 Sidst revideret marts 2016 LUP GF 2 SOSU Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan for Grundforløb 2 rettet mod Social- og sundhedsuddannelserne... 3 Skolens pædagogiske

Læs mere

Forside. Lokal undervisningsplan 2017 for fagretningen. To hjul og metal. På Herningsholm Erhvervsskole. To hjul og Metal side 1

Forside. Lokal undervisningsplan 2017 for fagretningen. To hjul og metal. På Herningsholm Erhvervsskole. To hjul og Metal side 1 To hjul og Metal side 1 Forside Lokal undervisningsplan 2017 for fagretningen To hjul og metal På Herningsholm Erhvervsskole Projektoversigt Projektoversigt skabelon 17 Vær To hjul og Metal side 2 Målmatrix

Læs mere

Forside. Lokal undervisningsplan 2018 for fagretningen. To hjul og metal. På Herningsholm Erhvervsskole. To hjul og Metal side 1

Forside. Lokal undervisningsplan 2018 for fagretningen. To hjul og metal. På Herningsholm Erhvervsskole. To hjul og Metal side 1 To hjul og Metal side 1 Forside Lokal undervisningsplan 2018 for fagretningen To hjul og metal På Herningsholm Erhvervsskole Målmatrix Skabelon 28. februar 2018 09:32 Målmatrix E2, E3 dansk E og C To hjul

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere