VK S SAMLEDE SKATTELETTELSER GIVER 15 GANGE MERE TIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VK S SAMLEDE SKATTELETTELSER GIVER 15 GANGE MERE TIL"

Transkript

1 18. februar 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf Resumé: VK S SAMLEDE SKATTELETTELSER GIVER 15 GANGE MERE TIL DE RIGESTE END DE FATTIGSTE VK regeringen har i alt gennemført skattelettelser, der årligt svarer til knap 36 mia. kr. Skattelettelserne giver den største gevinst til de rigeste. Mens de rigeste ti procent får en årlig gevinst på over 2. kr., må de fattigste ti procent nøjes med 1.4 kr.om året. Gevinsten for toppen er altså næsten 15 gange større end gevinsten for bunden. Også målt som andel af indkomsten får den rigeste del en større gevinst end den fattigste del af befolkningen. Halvdelen af skattelettelserne er kommet i forbindelse med skattestoppet, hvor specielt loftet over ejendomsbeskatningen stadigt bliver dyrere. Gevinsten fra skattestoppet på ejendomsværdibeskatningen er meget skævt. Mens en boligejer i Gentofte får 16.4 kr., må en boligejer i Thisted nøjes med 1.6 kr. En lejer får slet ikke del i gevinsten. Boks 1. Størst og mindst gevinst af regeringens skattelettelser Største gevinst Mindste gevinst Mand Kvinde 4-55 år Under 24 år eller over 65 år Ejerbolig Lejer Nord for København Yderkantsområde Lang uddannelse Ufaglært Topchef Uden for arbejdsstyrken Høj indkomst Lav indkomst VK s samlede skattelettelser på 36 mia. kr. svarer til omkring en tredjedel af de samlede udgifter til sundhedsvæsnet. Og i disse skattelettelser er ikke engang medregnet en række skattelettelser til erhvervene, grænsehandelspakken og andre skatteændringer, der gør udgifterne til skattelettelser endnu større. VK regeringen har i flere omgange indført skattelettelser. For det første har skattestoppet betydet, at ejendomsværdiskatten har været fastlåst i kr. og øre siden 22. Dette har været til størst gavn for de boligejere, hvis huse er steget mest i pris. Lejere har derimod ikke haft del i denne skattegevinst. For det andet har VK regeringen gennemført to skattepakker, som hver har givet over ti mia. kr. i skattelettelser. En oversigt over provenuerne fra VK regeringens skattelettelser er angivet i tabel 1. I tabellen sammenlignes provenuer beregnet af AErådet med prove- AT P:\GS\F og L 28\VK-skattelettelser.doc

2 2 nuberegninger fra Skatteministeriet. Mens AErådets beregnede provenuer er målt i 28-priser, er provenuerne fra Skatteministeriet målt i 27-priser. Tabel 1. Tabt årligt provenu som følge af VK s samlede skattelettelser Skattepakke Skat 27 AE 28 Mia. kr. Forårspakke -11,1-11,3 Skattestop -15,6-18,5 27 skattepakke* -1,2-1, Ekstra miljøafgifter 4, 4, I alt -32,9-35,8 Anm.: AErådets skatteberegningerne er lavet på 25-data fremskrevet til 28, jf. boks 2. Det tabte provenu fra 27-skattepakken er ved fuld indfaset reform. * Provenuet på 1,2 er hentet fra Finansministeriet og er i 28-priser. Kilde: Skatteministeriet, Finansministeriet og AErådet på baggrund af lovmodellens datagrundlag. De samlede skattelettelser under VK regeringen har en skæv profil. Mens de rigeste ti procent får en årlig gevinst på næsten 2. kr. fra skattelettelserne, må de fattigste ti procent nøjes med en årlig lettelse på knap 1.4 kr. Gevinsten er altså 15 gange større for de rigeste ti procent end for de fattigste ti procent. I figur 1 er fordelingsprofilen for den samlede skattelettelse vist på deciler. I en decilfordeling er befolkningen opdelt i ti lige store grupper sorteret efter indkomst. 1. decil er de ti procent fattigste, mens 1. decil er de ti procent rigeste. Figur 1. Fordelingseffekter af regeringens samlede skattelettelser, 28- priser Decil Anm.: Kun befolkningen over 18 år er medtaget. Beregningsforudsætninger er angivet i boks 2.

3 3 Det er også de rigeste, der får den største gevinst, når man måler gevinsten i forhold til indkomsten. 8. og 9. decil får den relativt største gevinst med en gevinst, der svarer til 3,5 procent af deres bruttoindkomst. Omvendt får 2. og 3. decil den mindste relative gevinst på 1,4 procent af deres bruttoindkomst. Dette er illustreret i figur 2. Figur 2. Fordelingseffekter af regeringens samlede skattelettelser målt i forhold til indkomsten 4 3 Pct Decil Anm.: Kun befolkningen over 18 år er medtaget. Beregningsforudsætninger er angivet i boks 2. Boks 2. Beregningsforudsætninger Beregningerne er lavet på lovmodeldata fra 25, der er fremskrevet til 28. Huspriser er fremskrevet med prisudviklingen fra Realkreditrådet til 27 på kommuneniveau, hvorefter prisen er lagt flad. Lønninger fremskrives med lønudviklingen fra Økonomisk Redegørelse august 27. I beregningerne indgår forårspakken, skattestoppet (ejendomsværdiskat, bilafgifter og punktafgifter) samt skattepakken fra 27 ved fuld indfasning. En række andre skatteændringer, som også er lavet under VK regeringen, er ikke taget med. Fx grænsehandelspakken, nedsættelse af passagerafgiften, loft over stigning i grundskylden, diverse erhvervsskatteændringer og omlægning af SP bidrag. Effekten af omlægningen af SP bidraget er beskrevet nærmere i boks 3. Fordelingsprofilen af bilafgifter og punktafgifter er hentet fra Finansministeriet, svar på spørgsmål 199 i Skatteudvalget, december 26, og fremskrevet med satsreguleringen. Det tabte provenu fra bil- og punktafgifter er hentet fra Skatteministeriet, svar på spørgsmål 2 i Skatteudvalget, august 27 og fremskrevet med satsreguleringen til 28. Ud af de 18,5 mia. kr. fra skattestoppet indgår 14,3 mia. kr. i fordelingsberegningerne. 27-skattepakken er beregnet ved fuld indfasning i 215. Ud af de 4, mia. kr. i miljøafgifter indgår 2,4 mia. kr. i fordelingsberegningerne. Miljøafgifterne er først fuldt indfaset i 215. Fordelingsprofiler er vist for personer over 18 år og gevinsterne er på individniveau. De rigeste får den største gevinst af alle skattepakkerne De ti procent rigeste får den største gevinst af alle decilgrupper uanset hvilken skattepakke, man ser på. I figur 3 er fordelingseffekterne af de samlede skattelettelser opdelt på skattestoppet, forårspakken og 27-skattepakken.

4 4 Derudover er skattestoppet opdelt på ejendomsværdiskattestoppet og punktafgifter, hvorved den skæve profil af ejendomsværdiskattestoppet tydeligt illustreres. Figur 3. Fordelingseffekter af skattelettelser, 28-priser Decil Stykafgifter Ejendomsværdi Forår 27 pakke Anm.: Kun befolkningen over 18 år er medtaget. Beregningsforudsætninger er angivet i boks 2. De rigeste ti procent får en gevinst på over 8. kr. alene fra ejendomsværdiskattestoppet. Derudover får de mellem 5-6. kr. fra både forårspakken og 27-pakken, hvilket giver en samlet gevinst på over 2. kr. De fattigste ti procent får derimod kun en gevinst på mellem 1-6 kr. fra hver af pakkerne og må derfor samlet nøjes med en skattelettelse på under 1.4 kr. I tabel 2 er gevinsten fra hver skattepakke gengivet detaljeret for hver decilgruppe. Stykafgifterne er vist for sig, og det ses, at gevinsten fra denne skattelettelse er rimelig jævnt fordelt på decilerne.

5 5 Tabel 2. Samlet gevinst fra VK skattelettelser, 28-priser Decil Bruttoindkomst Ejendomsværdiskat Stykafgifter Forårspakke 27 skattepakke Samlet gevinst 1 59,,5,6,2,1 1, ,6,5,6,3,4 1, ,4,7,7,4,4 2, ,4 1,,8,7,6 3, 5 235,6 1,5,8 1,5,8 4, ,9 1,9,8 3, 1,2 7, 7 316,1 2,4,9 4,4 2,1 9, ,7 3,2,9 5,2 3,2 12, ,6 4,5,9 5,7 4,2 15, ,4 8,3 1, 6, 5,1 2,5 Gns. 289,6 2,5,8 2,7 1,8 7,8 Anm.: Kun befolkningen over 18 år er medtaget. Beregningsforudsætninger er angivet i boks 2. Lavere skat på arbejde Både med forårspakken og med 27-skattepakken blev mellemskattegrænsen hævet. Med den sidste skattepakke bliver mellemskattegrænsen hævet så meget, at den er helt oppe på niveauet for topskattegrænsen. Det betyder, at mellemskatten nu først sætter ind samtidig med topskatten. Der er også blevet ændret ved beskæftigelsesfradraget ved begge skattepakker. Det blev indført med forårspakken og udbygget med den seneste skattepakke. Begge skatteændringer, beskæftigelsesfradrag og mellemskattegrænse, er indført for at lette skatten på arbejde. Fordelingsprofilen af disse to typer skattelettelser er dog ikke ens. Mens stigningen i mellemskattegrænsen specielt giver en stor gevinst til de rigeste, så er fordelingsprofilen af at øge beskæftigelsesfradraget mere lige. Dog får personer uden for arbejdsmarkedet ikke glæde af det. Lettelsen af mellemskatten giver ingen gevinst til de 5 procent med lavest indkomst. Hele gevinsten er altså koncentreret hos den rigeste halvdel af befolkningen, og de rigeste ti procent får den største gevinst på 7.6 kr. Beskæftigelsesfradraget har en mere lige fordelingsprofil, og alle decilgrupper får en gevinst fra fradraget. I figur 4 er fordelingsprofilen af de samlede stigninger i mellemskattegrænsen og beskæftigelsesfradraget vist. Det fremgår af figuren, at gevinsten fra mellemskatten er meget mere koncentreret hos de rigeste end gevinsten fra beskæftigelsesfradraget.

6 6 Figur 4. Fordelingsprofil af samlede stigninger i mellemskattegrænsen og beskæftigelsesfradraget, Beskæftigelsesfradrag Mellemskattegrænse Anm.: Kun befolkningen over 18 år er medtaget. Beregningsforudsætninger er angivet i boks 2. Her er det kun effekterne af beskæftigelsesfradrag og mellemskattegrænse der er vist. Skævt og dyrt skattestop Ud af de samlede skattelettelser fra VK regeringen kommer den største skattelettelse i form af skattestoppet. Og størrelsen af denne skattelettelse vokser år for år. Skatteministeriet vurderer, at skattestoppet kostede godt tre mia. kr. i 23, og at dette er vokset til 15,6 mia. kr. i 27. AErådet vurderer, at dette vokser yderligere til 18,5 mia. kr. i 28. Altså en seksdobling på fem år. Det tabte provenu som følge af skattestoppet er illustreret i tabel 3. Tabel 3. Tabt provenu som følge af skattestoppet Skat 23 Skat 25 Skat 27 AE 28 Mia. kr., løbende priser Ejendomsværdiskat 1,3 3,1 7,8 1,2 Bilafgifter,4 1, 1,8 2, Punktafgifter 1,4 3,4 6, 6,3 I alt 3,1 7,5 15,6 18,5 Anm.: Kun 2,1 mia. kr. af punktafgifterne indgår i fordelingsberegningerne. Kilde: Skatteministeriet, svar på spm. 2 i skatteudvalget, august 27 samt AErådet på baggrund af lovmodellens datagrundlag. Årsagen til, at udgifterne til skattestoppet vokser hvert år, er, at punktafgifterne og bilafgiftssatserne er fastlåst i kroner og øre på niveauet fra 22. Tilsvarende er ejendomsværdiskatten fastfrosset målt i kroner. Dette har givet en speciel stor skævvridning, da boligpriserne er steget kraftigt uden at

7 7 det har haft indflydelse på beskatningen. Af tabel 3 kan man også se, at fastfrysningen af ejendomsskatten koster over ti mia. kr. i 28. De ti mia. kr. er kun kommet boligejere til gode. Og den største gevinst er gået til de boligejere, som har oplevet de største stigninger i deres boligværdi. Disse boligejere har altså både nydt godt af de store stigninger i værdien af deres bolig og samtidig fået en gave af regeringen i form af skattelettelser på ti mia. kr. De personer, der har stået uden for boligmarkedet, har ikke fået del i denne skattelettelse. Beregningen er lavet som en alt-andet-lige beregning. Lettelsen i ejendomsværdiskatten overvæltes i priserne, så disse stiger, hvorved provenutabet ligger i overkanten af det, man ville få, hvis man medregnede disse afledte effekter. I gennemsnit har hver boligejer fået en gevinst på knap 5.2 kr. årligt fra ejendomsværdiskattestoppet. Der er dog stor variation af gevinsten fra skattestoppet fordelt på kommuner. Boligejere i de områder, hvor priserne er steget mest, har også fået størst gavn af skattestoppet. Mens en gennemsnitlig boligejer i Gentofte har fået næsten 16.5 kr. fra ejendomsværdiskattestoppet, har en gennemsnitlig boligejer i Thisted fået 1.6 kr. Personer uden ejerbolig har dog slet ikke fået noget fra ejendomsværdiskattestoppet uanset hvilken kommune, de bor i. I tabel 4 er de ti kommuner med den gennemsnitlige største og mindste gevinst for boligejere vist. Tabel 4. Gennemsnitlig gevinst af ejendomsværdiskattestop for boligejere, top ti og bund ti kommuner Top ti Bund ti Kommune Gevinst i Kommune Gevinst i Gentofte 16,4 Thisted 1,6 Hørsholm 14,8 Morsø 1,6 Rudersdal 13,9 Skive 2, Lyngby-Taarbæk 12, Billund 2,1 Frederiksberg 1,1 Vesthimmerland 2,2 Furesø 9,8 Brønderslev 2,2 København 9, Tønder 2,2 Fredensborg 8,9 Vejen 2,3 Allerød 8,5 Aabenraa 2,3 Helsingør 8,2 Sønderborg 2,4 Anm.: Kun boligejere er medtaget. Som det fremgår af tabellen, er det specielt boligejere nord for København, der har fået en stor gevinst, mens boligejere i yderområderne har oplevet

8 8 den mindste gevinst. Denne tendens bliver helt tydelig, når man afbilleder størrelsen af gevinsten på et Danmarkskort. I figur 5 er gevinsten af ejendomsværdiskattestoppet vist for alle boligejere fordelt på kommuner. Jo mørkere området er, desto større er gevinsten fra skattestoppet. Af figuren ses det tydeligt, at boligejere nord for København har fået den største gevinst, mens boligejere i Nord- og Vestjylland har fået den mindste gevinst. Figur 5. Danmarkskort over gevinster for boligejere af ejendomsværdiskattestop, 28-priser Anm.: Kun boligejere er medtaget. Jo mørkere området er, desto større er den gennemsnitlige gevinst for boligejere i kommunen. Mandlige topledere med ejerbolig nord for København får den største gevinst Af afsnittene ovenfor fremgik det, at de rigeste får den største gevinst fra regeringens skattelettelser. Skal man give en overordnet beskrivelse af, hvem der får den største gevinst fra skattelettelserne, så er det en mandlig

9 9 topleder i 4 erne med en lang videregående uddannelse bosat i en ejerbolig nord for København. Mænd får i gennemsnit 2.8 kr. mere ud af skattelettelserne end kvinder. Mens mænd i gennemsnit får en gevinst på 9.2 kr., får kvinder i gennemsnit en gevinst på 6.4 kr. Gevinsten for mænd er altså mere end 4 procent større end kvinders gevinst. Det skyldes dels, at mænd har en højere indkomst og større tilknytning til arbejdsmarkedet end kvinder, og dermed bedre kan udnytte skattelettelserne. Gevinsten af skattelettelserne fordelt på køn er illustreret i tabel 5. Tabel 5. Skattelettelser fordelt på køn, 28-priser Skattestop Forårspakke 27-pakke Total Mand 3,7 3,3 2,3 9,2 Kvinde 2,9 2,2 1,4 6,4 Gennemsnit 3,3 2,7 1,8 7,8 Anm.: Kun personer over 18 år er medtaget. Beregningsforudsætninger er angivet i boks 2. Personer, der er mellem år, får mest ud af skattelettelserne, mens unge og gamle får en mindre gevinst. Specielt skattestoppet giver ikke megen gevinst hos de unge. Det skyldes, at de ikke har en ejerbolig og derfor ikke får del i de ti mia. kr., der er delt ud til boligejerne. De ældste får kun en meget lille gevinst fra forårspakken, fordi de ikke er på arbejdsmarkedet og derfor ikke får glæde af beskæftigelsesfradraget. De ældre, der har en indkomst under mellemskattegrænsen, får heller ingen gevinst af, at denne grænse blev rykket. I figur 6 er fordelingen af skattelettelserne vist på aldersgrupper.

10 1 Figur 6. Fordeling af skattelettelser på alder, 28-priser Under Over 7 Skattestop Forår 27-pakke Anm.: Kun personer over 18 år er medtaget. Beregningsforudsætninger er angivet i boks 2. Topledere med høje indkomster får flest penge ud af skattelettelserne. Mens de opnår en gevinst på 19. kr. om året, så må personer uden for arbejdsstyrken nøjes med en årlig gennemsnitlig gevinst på 2.5 kr. Dette skyldes flere forhold. For det første har topledere typisk en høj indkomst og kan derfor fuldt ud udnytte stigningen i mellemskattegrænsen og beskæftigelsesfradraget. For det andet ejer de ofte dyre boliger, som er steget i pris, og toplederne får dermed også den største gevinst fra ejendomsskattestoppet. Omvendt får personer uden for arbejdsstyrken ingen glæde af beskæftigelsesfradraget, og de har typisk en indkomst under mellemskattegrænsen og får derfor heller ingen gevinst fra stigningen i mellemskattegrænsen. Derudover bor de ofte i lejeboliger og får derfor heller ikke del i boligskattelettelsen. Fordelingen af skattelettelserne på socioøkonomisk status er vist i figur 7.

11 11 Figur 7. Fordeling af skattelettelser på socioøkonomisk status, 28-priser Selvstændig Topleder Lønmodt. højt niv. Lønmodt. lavt niv. Lønmodt. grundniv. Ledig Uden for arb. styrke Skattestop Forår 27 Anm.: Kun personer over 18 år er medtaget. Beregningsforudsætninger er angivet i boks 2. Jo højere uddannelse, jo større gevinst fra skattelettelsen. Mens personer med en lang videregående uddannelse får knap 16. kr. fra skattelettelserne, får ufaglærte godt 4. kr. Både fra skattestoppet, forårspakken og 27-pakken får personer med de højeste uddannelser den største gevinst. Dette er en følge af, at de både har de højeste lønninger og bor i de dyreste boliger. Fordelingen af skattelettelserne fordelt på uddannelsesniveau er illustreret i figur 8. Figur 8. Skattelettelse fordelt på uddannelse, 28-priser Ufaglært Gymnasial Erhvervsfaglig KVU MVU LVU Skattestop Forår 27 Anm.: Kun personer over 18 år er medtaget. Beregningsforudsætninger er angivet i boks 2.

12 12 Billedet af højtuddannede lønmodtagere og topledere, der får den største gevinst, bekræftes, hvis man ser på gevinsten af skattelettelserne fordelt på a-kasse medlemskab. Således får Akademikerne og Lederne de største gevinster på omkring 16. kr. Medlemmer af LO får en gennemsnitlig gevinst på 9.3 kr., og personer, der ikke er forsikrede, får 4. kr. Dette er illustreret i figur 9. Figur 9. Skattelettelse fordelt på a-kasse, 28-priser LO FTF Akademikere Lederne Selvstændige Andre forsikrede Skattestop Forår 27 Ikke forsikret Anm.: Kun personer over 18 år er medtaget. Beregningsforudsætninger er angivet i boks 2. Personer bosat omkring København får den største gevinst fra skattelettelserne, mens personer bosat i yderkantskommuner får den mindste gevinst. Mens personer fra Gentofte får 16. kr. fra skattelettelserne, må personer fra Ærø nøjes med 4.7 kr. Det skyldes først og fremmest, at boligpriserne omkring København er steget voldsomst, og personer bosat der får de højeste gevinster fra skattestoppet, hvilket blev illustreret ovenfor i tabel 4. Derudover har disse personer typisk en høj indkomst og kan derfor udnytte de enkelte elementer i hver skattepakke optimalt. I tabel 6 er den gennemsnitlige gevinst vist for de ti kommuner med de største gevinster og de ti kommuner med de laveste gevinster.

13 13 Tabel 6. Gennemsnitlig gevinst af skattelettelserne, top ti og bund ti kommuner Top ti Bund ti Kommune Gevinst i Kommune Gevinst i Gentofte 16, Ærø 4,7 Rudersdal 14,9 Morsø 5,1 Hørsholm 14,4 Langeland 5,3 Allerød 13, Samsø 5,3 Vallensbæk 12,6 Thisted 5,4 Solrød 12,5 Lolland 5,5 Egedal 12, Tønder 5,7 Dragør 12, Bornholm 5,8 Lyngby-Taarbæk 11,8 Hjørring 5,8 Fredensborg 11,4 Norddjurs 5,9 Anm.: Kun personer over 18 år er medtaget. Beregningsforudsætninger er angivet i boks 2. Samme tendens gør sig gældende, hvis man ser et Danmarkskort over fordelingen af skattelettelserne. Borgere i kommunerne omkring København har fået den største skattelettelse, mens yderkantskommunerne får en noget mindre gevinst. Dette er illustreret i figur 1. Jo mørkere kommunen er på Danmarkskortet, desto større er den gennemsnitlige gevinst fra skattelettelserne.

14 14 Figur 1. Danmarkskort over gevinster af skattelettelserne, 28-priser Anm.: Kun personer over 18 år er medtaget. Beregningsforudsætninger er angivet i boks 2. Det kan virke overraskende, at København ikke er blandt dem med den største gevinst fra skattelettelserne. Det dækker dog over, at der både er nogle, der får en meget stor gevinst, nemlig dem der ejer en bolig i København og nogle, der får en mindre gevinst, bl.a. studerende og ældre, der ikke ejer en bolig. Gennemsnittet er altså ikke blandt de højeste, men spredningen i Københavns kommune er høj. Boks 3. Omlægningen af SP bidraget giver yderligere gevinst til de rigeste I fordelingsberegningerne indgår omlægningerne af SP bidraget ikke, selvom dette også har øget uligheden. Under VK regeringen blev ordningen omlagt fra at være en kollektiv pensionsopsparing til at være individuel opsparing. I de senere år har ordningen dog været suspenderet. Ved at gå fra en kollektiv til individuel ordning har man mindsket omfordelingen i samfundet. Finansministeriet vurderer, at de rigeste ti procent har vundet over 7 kr. på ændringen af SP ordningen, mens de fattigste ti procent har tabt over 2 kr. på ændringen. Ændringen af SP ordningen er alligevel ikke medtaget i beregningerne, da ordningen nu er suspenderet, og konsekvenserne af omlægningen er forholdsvist beregningstungt. Kilde: Finansministeriet, svar på spørgsmål nr. 199 i Skatteudvalget, 2. december 26.

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser, som følge af de skattepakker regeringen har gennemført i perioden fra

Læs mere

Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark

Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark Regeringen har samlet set givet skattelettelser for mere end 50 milliarder kroner siden 2001. Ser man på, hvordan skattelettelserne er fordelt over

Læs mere

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Liberal Alliances forslag om en maksimal marginalskat på 40 pct. koster omkring 33 mia. kr. og har en meget skæv fordelingsprofil. De ti pct. rigeste

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE

FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE . august af Jonas Schytz Juul direkte tlf. Resumé: FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE Regeringens skatteforslag giver skattelettelser til de rigeste på næsten. kr., mens de fattigste ti procent får

Læs mere

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE 21. oktober 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE Forslaget om et skattefrit år for de 64-årige giver næsten en mia. kr. i skattelettelse til de rigeste

Læs mere

De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010

De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010 De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010 I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser som følge af de skattepakker, regeringen har gennemført i perioden fra 2001-2010.

Læs mere

Mange børn lever i fattigdom. Flere af de svageste. Skævt og dyrt skattestop

Mange børn lever i fattigdom. Flere af de svageste. Skævt og dyrt skattestop Nr. 2 - april 2008 Indhold side: # 02 # 04 # 06 # 08 # 10 # 12 Uligheden i Danmark er steget markant under VK-regeringen Den disponible indkomst i Danmark er gennemsnitligt steget med 2,4 procent fra 2001-2005.

Læs mere

Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan

Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan Regeringens Genopretningspakke har en historisk skæv fordelingsprofil, der giver det største tab til yderkantsdanmark. Mens det gennemsnitlige tab på Lolland og

Læs mere

Få kvinder betaler topskat

Få kvinder betaler topskat Antallet af kvinder, der betaler topskat, er rekordlavt. Ifølge de nyeste tal er der omkring 137. kvinder, der betaler topskat, og godt 34. mænd. Det er det laveste antal, siden topskatten blev indført.

Læs mere

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001 Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 001 VK-regeringen har i flere omgange gennemført skattelettelser. Det betyder, at der i 010 blev givet skattelettelser for over 50 mia. kr. Skattelettelserne

Læs mere

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de rigeste Både Liberal Alliance og De Konservative er kommet med forslag til skattelettelser, der giver en kæmpegevinst til de rigeste. Gennemføres Liberal

Læs mere

Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark

Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark Med vedtagelsen af Forårspakke 2.0 vil der i 2010 blive givet store skattelettelser til de rigeste og højest uddannede i Danmark. Ser man skattelettelsen

Læs mere

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Regeringens Genopretningspakke giver i 2013 et tab for de ti pct. fattigste på 3,3 pct., mens de ti pct. rigeste får et tab på 0,1 pct. Det relative

Læs mere

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Afskaffes maks. grænsen for beskæftigelsesfradraget vil det være en skattelettelse på 7, mia. kr., som gives til de højest lønnede i Danmark. Mens

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

SKÆV REGIONAL FORDELING I FORÅRSPAKKE 2.0

SKÆV REGIONAL FORDELING I FORÅRSPAKKE 2.0 11. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 SKÆV REGIONAL FORDELING I FORÅRSPAKKE 2.0 Mens indbyggerne i Gentofte kommune får en gennemsnitlig gevinst på 12.600 kr. af

Læs mere

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste Skatteudspil: 3 kr. til de fattigste og 1. til de rigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til de rigeste. De ti pct. med lavest indkomster får i gennemsnit omkring

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0

Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0 6. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33557722 / 30291107 Resumé: Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0 Den netop indgåede skatteaftale mellem VK og DF giver en gennemsnitlig

Læs mere

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 7. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Resumé: Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 Mænd får i gennemsnit knap 2.000 kr. mere i gevinst

Læs mere

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Hvis man ønsker at lette topskatten, kan det enten ske ved at hæve grænsen for, hvornår der skal betales topskat eller ved at sænke topskattesatsen.

Læs mere

Formuer koncentreret blandt de rigeste

Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuerne i Danmark er meget skævt fordelt. De ti pct. af befolkningen med de største formuer har i gennemsnit en nettoformue på knap 2,8 mio. kr. Det svarer til

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til 5 pct. har en helt skæv fordelingsprofil, både når man ser på indkomster og

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

Hvem betaler for krisen?

Hvem betaler for krisen? En samlet beregning af Forårspakke 2. og Genopretningspakken, som er en væsentlig del af regeringens økonomiske krisestyring, viser, at langt de fleste familier får et tab på disse ændringer. Det gælder

Læs mere

STOR REGIONAL FORSKEL PÅ STØRRELSEN AF ARV

STOR REGIONAL FORSKEL PÅ STØRRELSEN AF ARV 3. november 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: STOR REGIONAL FORSKEL PÅ STØRRELSEN AF ARV Boligejere efterlader en væsentlig større arv end personer, der ikke har

Læs mere

Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 12 mia. kr.

Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 12 mia. kr. Regningen for krisen er dyr for danskerne Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 1 mia. kr. En samlet beregning af regeringens økonomiske krisestyring i form af Forårspakke. og Genopretningspakken

Læs mere

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Indkomsterne i Danmark er skævt fordelt. De kommuner, der ligger i toppen af den geografiske indkomstfordeling er primært at finde omkring hovedstaden,

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL

FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL 27. februar 2009 Resumé: FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL I det følgende er fordelingseffekterne af regeringens skatteudspil beregnet. Udover den finansiering, der direkte påhviler husholdningerne,

Læs mere

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Som optakt til det kommende skatteudspil har regeringen meldt ud, at de ønsker at afskaffe skatten på fri telefon. Det vil være en skattelettelse, der i høj grad

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 200 af 2. marts 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 200 af 2. marts 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 200 Offentligt J.nr. 2007-418-0404 Dato:4. april 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 200 af 2. marts 2007. (Alm. del).

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG

FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG 20. februar 2009 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG Resumé: INKL. ERHVERVSSKATTER I det følgende er fordelingseffekterne af Skattekommissionens

Læs mere

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland De rige bor i stigende grad i Nordsjælland Koncentrationen af rige familier er omkring 30 gange så stor i Rudersdal og Gentofte som i Thisted, Skive og Lemvig. Og mens andelen af rige familier er steget

Læs mere

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede En stigning i beskæftigelsesfradraget har været nævnt flere gange som et muligt element i det kommende skatteudspil. Indføres dette ved at den

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Fordeling af indkomstskattelettelser vedtaget i perioden

Fordeling af indkomstskattelettelser vedtaget i perioden Februar 19 Projekt for 3f. Skat Fordeling af indkomstskattelettelser vedtaget i perioden -17 Resume I løbet af den 1-årige periode -17 blev indkomstskatten lettet ad flere omgange. Samlet viser beregninger

Læs mere

Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom

Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom Næsten 11.000 børn lever nu i familier, som er ramt af længerevarende fattigdom. Det er en stigning på 65 pct. på fem år. Samlet er der over 43.000

Læs mere

TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD-

TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD- 23. december 2008 TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD- TAGERE VED AT HÆVE GRÆNSEN FREMFOR AT SÆNKE SATSEN Sygeplejersker, folkeskolelærere og politibetjente får næsten en dobbelt så stor gevinst

Læs mere

Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen

Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen De Konservative foreslår i forlængelse af regeringens udspil om at afskaffe efterlønnen at sætte topskatten ned, så den højeste marginalskat

Læs mere

Fordelingseffekter af S-SF skatteudspil

Fordelingseffekter af S-SF skatteudspil Fordelingseffekter af S-SF skatteudspil I analysen korrigeres Finansministeriets fordelingsberegninger af S-SF s skatteudspil Fair Forandring på de områder, hvor der er væsentlige forskelle mellem AE s

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Danmark deles ikke kun af fattigdom og økonomisk ulighed. På tværs af landet er der ligeledes stor ulighed i danskernes sundhedstilstand, når

Læs mere

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste VLAK-skattelettelser giver over 200.000 kr. til de allerrigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til lønmodtagere med de højeste lønninger. Den rigeste procent får

Læs mere

kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter

kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter 8. kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter Regeringens aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer indeholder en række tiltag, der letter skatten på aktier og investeringer. Disse tiltag

Læs mere

Boligskat: Nye tiltag giver størst gevinst til Nordsjælland

Boligskat: Nye tiltag giver størst gevinst til Nordsjælland Boligskat: Nye tiltag giver størst gevinst til Nordsjælland VLAK-regeringen har spillet ud med nye tiltag vedrørende boligskatten: Fastfrysning af grundskylden til 2021, afskaffelse af den høje ejendomsværdiskattesats

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld Der er meget stor spredning på størrelsen af den arv, der efterlades i Danmark. I gennemsnit har de afdøde en på 700.000 kr. Det er en stigning

Læs mere

Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne

Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne Med fastfrysningen af grundskylden og fastlåsning af kommunale grundskyldsprovenuer, som er en del af VLAK s forslag til et nyt boligskattesystem,

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Stor stigning i antallet af rige

Stor stigning i antallet af rige Antallet af rige personer i Danmark er steget voldsomt de seneste år, og der er nu omkring.000 personer, der har en disponibel indkomst, der er over dobbelt så stor som den typiske indkomst i Danmark.

Læs mere

Fattigdommen rammer skævt i Danmark

Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at fattigdommen er steget til næsten 234.000 personer i 2009, når studerende udelades.

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt Klik og v ælg dato J.nr. 2017-844 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 217 af 8. februar 2017

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 373 af 14. marts Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 373 af 14. marts Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 373 Offentligt J.nr. 2011-318-0365 Data: 18. april 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 373 af 14. marts

Læs mere

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder Den rigeste procent er en eksklusiv gruppe på 33.600 personer. Samlet har den rigeste procent en indkomst før skat på knap 2,4 mio. kr. Det er

Læs mere

Lavere aktieskat går til de rigeste

Lavere aktieskat går til de rigeste Lavere aktieskat går til de rigeste Forslaget om at hæve progressionsgrænsen for aktieindkomstskatten vil udelukkende give en skattelettelse i toppen. Mens den ene procent af befolkningen med de højeste

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 205 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 205 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 205 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 29. marts 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 205 (Alm. del) af 16. januar 2017

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt 29. juni 2016 J.nr. 16-0709899 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 495 af 6. juni 2016 (alm.

Læs mere

Den gyldne procent klumper sig sammen

Den gyldne procent klumper sig sammen Den gyldne procent klumper sig sammen En kortlægning af, hvor den rigeste procent bor, viser, at denne gruppe i stigende grad klumper sig sammen i bestemte områder. Først og fremmest i Nordsjælland og

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt 13. november 2017 J.nr. 2017-7140 Til Folketinget Finansudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 33 af 18. oktober 2017 (alm.

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 532 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 532 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 532 Offentligt 27. september 2017 J.nr. 2017-5142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes revideret svar på spørgsmål nr. 532 af 18.

Læs mere

REGERINGENS SKATTEPOLITIK HAR ØGET ULIGHEDEN

REGERINGENS SKATTEPOLITIK HAR ØGET ULIGHEDEN 15. januar 2007 af Lars Andersen direkte tlf. 3355 7717 Resumé: REGERINGENS SKATTEPOLITIK HAR ØGET ULIGHEDEN Den skattepolitik, som regeringen og Dansk Folkeparti har ført siden 2001, har øget uligheden

Læs mere

Svar på Beskæftigelsesudvalgets spørgsmål nr. 148 (Alm. del) af 4. december 2018 stillet efter ønske fra Leif Lahn Jensen (S)

Svar på Beskæftigelsesudvalgets spørgsmål nr. 148 (Alm. del) af 4. december 2018 stillet efter ønske fra Leif Lahn Jensen (S) Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1. marts 2019 Svar på Beskæftigelsesudvalgets spørgsmål nr. 148 (Alm.

Læs mere

Voksende fattigdom deler Danmark

Voksende fattigdom deler Danmark Voksende fattigdom deler Danmark yderkanter og hovedstaden hårdest ramt Flere og flere mennesker lever et liv i fattigdom i Danmark. Fattigdommens danmarkskort viser, at der er markante forskelle i andelen

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 37 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 37 Offentligt Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 37 Offentligt 15. november 2017 J.nr. 2017-6956 Til Folketinget Finansudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 37 af 18. oktober 2017 (alm.

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Progressiv arveafgift kan give 2 mia. kr. til lavere skat på arbejde

Progressiv arveafgift kan give 2 mia. kr. til lavere skat på arbejde Progressiv arveafgift kan give En markant sænkning af skatten på arbejde i en skattereform kræver finansieringselementer. En mulig finansieringskilde til at lette skatten på arbejde er at indføre en progressiv

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner

Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner I gennemsnit har en dansk familie en nettoformue på 1,7 mio. kr. Ser man på de enkelte kommuner, så er der en række kommuner i Nordsjælland,

Læs mere

Børnefattigdommen eksploderer yderkantsdanmark holder for

Børnefattigdommen eksploderer yderkantsdanmark holder for Børnefattigdommen eksploderer Antallet af fattige børn fortsætter med at stige voldsomt, og der er nu omkring 65.000 børn, der lever i fattigdom i Danmark. På bare ét år er antallet af fattige børn steget

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt 3. januar 2017 J.nr. 16-1853094 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 131 af 12. december 2016

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 146 af 14. december 2016

Læs mere

Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden

Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden Afskaffes arveafgiften, er det særligt arvinger bosat i Nordsjælland, der vil få en stor skattelettelse. For arvinger bosat i Gentofte er den gennemsnitlige gevinst

Læs mere

Notat 14. januar 2014

Notat 14. januar 2014 Notat 14. januar 2014 Fordelingseffekter af skattestoppet på ejerboliger Af Esben Anton Schultz Dette notat belyser de fordelingsmæssige virkninger af skattestoppet på ejerboliger (fastfrysningen af ejendomsværdiskatten

Læs mere

Fattigdommens Danmarkskort

Fattigdommens Danmarkskort 16. april 2009 af Sigrid Dahl, Jarl Quitzau og senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 Fattigdommens Danmarkskort Antallet af fattige i Danmark stiger, og stadigt flere hænger fast i

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt 11. september 2017 J.nr. 2017-5142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 532 af 18. august 2017

Læs mere