BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

2 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning om arbejde med rustbeskyttelse i autobranchen. Vejledningen tager udgangspunkt i arbejdsmiljølovgivningens krav. Vejledningen angiver det niveau samt den standard og praksis, som parterne ønsker skal være til stede, når der udføres arbejde med rustbeskyttelse. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. 1.3 Arbejde, der er omfattet af vejledningen Arbejde med rustbeskyttelse består i afrensning, klargøring og påføring af rustbeskyttelsesmiddel på undervogn og i hulrum i bl.a. døre og vanger samt efterbehandling Vejledningen omfatter arbejde med rustbeskyttelse, uanset om det finder sted på værksteder, der udfører rustbeskyttelsesarbejdet som hovederhverv (fx rustbeskyttelsescentre) eller som bierhverv (fx en autoforhandler) Vejledningen omfatter rustbeskyttelsesarbejde, hvor der anvendes produkter på spraydåse, airless-systemer, airmix eller tilsvarende. 1.1 Et praktisk hjælpeværktøj Vejledningen er et hjælpeværktøj for det lokale sikkerheds- og sundhedsarbejde i autoværksteder med at forebygge skader. Den består af: checkliste med spørgsmål, der knytter sig til arbejde med rustbeskyttelse vejledning om krav og standard 1.2 Vejledningens indhold Vejledningen indeholder flg. afsnit: Arbejde, der er omfattet af vejledningen Checkliste til arbejdet med rustbeskyttelse Foranstaltninger til imødegåelse af risiko for skader og gener som følge af arbejdet Henvisninger til relevante hjælpeværktøjer og vejledninger i autobranchen

3 2. Checkliste Vejledning i udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej-spørgsmål. Svares der»ja«til spørgsmålet, opfylder arbejdet på dette område vejledningens retningslinier. Svares der»nej«, eller er man i tvivl, bør man læse det punkt i vejledningen, som der henvises til. I tilfælde af»nej«overføres problemet til en handlingsplan med henblik på, at der iværksættes foranstaltninger, så der ved en ny gennemgang kan svares»ja«til spørgsmålet. Checklisten kan anvendes af sikkerhedsorganisationen eller i samarbejdet mellem den ansatte og mester samt som et led i virksomhedens APV (arbejdspladsvurdering). Autobranchens BST kan også kontaktes. Foranstaltning Ja Nej Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet 1. Er der en plan for, hvordan arbejdet skal planlægges og tilrettelægges? Har der været udfoldet særlige bestræbelser som led i planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet? 2. Er der en plan for de ansattes inddragelse i planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet? Er de ansatte blevet inddraget? 3. Er der etableret rutiner for undersøgelse af ulykker og for inddragelse af tidligere erfaringer? APV og substitution 4. Er problemer med rustbeskyttelsesmidlers sundhedsskadelige og generende egenskaber blevet afdækket og vurderet? 5. Er der foretaget afdækning og vurdering af de mindst generende og sundhedsskadelige stoffer og materialer, tekniske hjælpemidler og arbejdsmetoder? 6. Er belastninger ved afrensning, sprøjtepåføring og rengøring blevet undersøgt hver for sig og samlet? Brugsanvisninger og sikkerhedsdatablade 7. Findes der arbejdsgiverbrugsanvisninger for arbejdet med de pågældende rustbeskyttelsesmidler? 8. Er der udarbejdet rutiner for revision af arbejdsgiverbrugsanvisninger? Oplysning, oplæring og instruktion 9. Er der en plan for oplysning, oplæring og instruktion til arbejdet med rustbeskyttelse? 10. Er de ansatte konkret blevet oplyst om ulykkes- og sundhedsfarer ved arbejdet? Nr. i vejl Vejledning i stikord Generelt og som led i APV Oplæring og instruktion samt generelle og konkrete forebyggelsesforanstaltninger Ansatte inddrages Sikkerhedsgruppe evt. inddraget Rutinemæssig og metodisk ulykkesundersøgelse Afdækning af gener og risici Leverandørbrugsanvisninger (sikkerhedsdatablade i 16 punkter) Særlig APV Substitution Afdækning af gener og risici Særlig APV Substitution Særskilt og samlet undersøgelse Brugsanvisning udarbejdes på dansk Evt. på andet sprog Til stede og tilgængelig Løbende revision 4.1.2, Oplysning, oplæring og instruktion som led i planlægning og tilrettelæggelse 5.1 Inden arbejdet påbegyndes

4 2. Checkliste Foranstaltning Ja Nej 11. Har de ansatte fået oplæring og instruktion både generelt og i forhold til konkrete spørgsmål? 12. Er der en fast rutine for opfølgning på oplæring og instruktion? Afrensning 13. Finder afrensning sted på et særligt indrettet arbejdssted? 14. Er kravene ved anvendelse af hedtvandsrenser opfyldt? Nr. i vejl , Vejledning i stikord Af arbejdsgiver eller arbejdsleder Skriftlig Nyansatte Nye eller ændrede arbejdsmetoder Arbejdsgiverbrugsanvisninger Leverandørbrugsanvisninger (sikkerhedsdatablade) Sprøjtepåføring 5.7 Opfølgning Særligt adskilt arbejdssted eller arbejdslokale Undtagelsesvist i det fri Telt, halvtag, skur 6.2 Udstødning Aerosoldannelse 15. Er beskyttelsesforanstaltninger ved udendørs afrensning foretaget? Påføring af rustbeskyttelsesmiddel 16. Er der indrettet særligt og afmærket arbejdssted til sprøjtepåføring? 17. Er risiko for aerosoldannelse, støv og dampe ved sprøjtepåføring minimeret? Ventilation 18. Er der ved risiko for luftforurening etableret den nødvendige ventilation? Anvendelse af personlige værnemidler og forebyggende hudplejemidler 19. Anvendes de korrekte værnemidler, hvis der er risiko for stænk, tilsmudsning eller hudkontakt med rustbeskyttelsesmidlet? 6.4 Beskyttelse mod vejrlig Støj Er de nødvendige værnemidler m.v. til stede? Er der opbevaringsmuligheder for personlige værnemidler? 22. Er der rutiner for kontrol af værnemidler og deres anvendelse? 9.7 Indretningskrav til særligt arbejdssted Belysning Aerosoldannelse Sprøjtetryk og afstand Sprøjtestøv og -dampe 8 Rum- og procesventilation I drift ved både påføring, afrensning, ind- og udkørsel Omrøring af materiale med luft Ingen recirkulation Skab Egnede og CE-mærkede værnemidler Åndedrætsværn Beskyttelsesdragt Handsker Værnefodtøj Øjenværn Hudplejemidler Til rådighed Kontrol Til rådighed Anvendelse Opbevaring Kontrol

5 2. Checkliste Foranstaltning Ja Nej 23. Er der foretaget undersøgelse af hvilken type åndedrætsværn, der skal anvendes? 24. Opfyldes kravene om arbejde med åndedrætsværn over længere tid? Belysning Nr. i vejl og Er der etableret tilstrækkelig belysning? Spiserum samt vaske- og bademuligheder m.v Vejledning i stikord Masketype Filtertype 26. Er der særskilt spiserum? 11.1 Spiserum 27. Er der adgang til vaske- og bademuligheder m.v.? Rengøring 28. Er der planer og rutiner for rengøring, og er der tilstrækkelig viden om rengøring? 29. Fremgår det af arbejdsgiverbrugsanvisningerne, om der skal anvendes personlige værnemidler ved rengøring? Opbevaring og bortskaffelse af affald Er der anvisninger for opbevaring? Er der anvisninger for bortskaffelse? Førstehjælp m.v. 32. Er der førstehjælpsudstyr, og kan det findes? timer 3 timer Ikke uafbrudt Nedsættelse af tid som følge af særlige arbejdsforhold Det særlige arbejdssted Mindst 500 lux Almenbelysning Lysarmaturers anbringelse Kontrol og vedligeholdelse Renholdelse Vask og bad Uhindret adgang Omklædningsrum Skånsomme rensemidler Hudplejecreme 12 Værktøj Organiske opløsningsmidler Mekanisk metode Særligt arbejdssted Trykluft 12.4 Værnemidler i form af handsker, beskyttelsesdragt eller briller Midlertidigt på virksomhed Særlig viden og instruktion Brand- og eksplosionsfarlige stoffer og materialer Låg på Særlig beholder Forurenet arbejdstøj Opsamling af spild Transport Afbrænding Anmeldelse til kommune Førstehjælpsudstyr Øjenskylleflaske Tilgængeligt og markeret 33. Findes skiltemarkeret brandslukningsudstyr? 14.4 Brandslukningsudstyr

6 3. Foranstaltninger til imødegåelse af arbejdsmæssige risici Oplysninger om foranstaltninger til at imødegå risiko for skader og lidelser samt gener som følge af arbejde med rustbeskyttelse koncentrerer sig om: Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet APV og substitution Brugsanvisninger og sikkerhedsdatablade Oplysning, oplæring og instruktion Afrensning Påføring af rustbeskyttelsesmiddel Ventilation Personlige værnemidler og hudplejemidler Belysning Spiserum, samt vaske- og bademuligheder m.v. Rengøring Opbevaring og bortskaffelse af affald Førstehjælp m.v. 4. Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet 4.1 Generelt Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt risikoen for at blive udsat for skade er så minimal som muligt Tilrettelæggelsen kan meget hensigtsmæssigt ske på baggrund af den almindelige APV eller via en særlig APV med henblik på arbejdet med rustbeskyttelse Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at arbejdet kan udføres på en sikker og farefri måde. Arbejdsgiveren skal desuden sørge for, at arbejdet er tilrettelagt, så risiko for ulykker og sundhedsskadelige påvirkninger undgås, samt at arbejdet er tilrettelagt, og at arbejdspladsen er indrettet, så gener og besvær som følge af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser undgås. Dette kan bl.a. ske ved: oplysning om samt oplæring og instruktion til arbejdet generelle og konkrete forebyggelsesforanstaltninger med hensyn til arbejdssted, tekniske hjælpemidler, arbejdets udførelse (herunder ved anvendelse af personlige værnemidler) samt til stoffer og materialer

7 4. Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet De ansatte har pligt til at medvirke til, at arbejdet foregår på en sikker og farefri måde. De ansatte skal, eventuelt via særlig sikkerhedsorganisering, inddrages i planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet Fast rutinemæssig og metodisk undersøgelse af ulykker og tilløb hertil skal etableres. Erfaringer med allerede stedfundne ulykker skal inddrages i forebyggelsesarbejdet, så der sættes ind mod en gentagelse af ulykken. Hvis der findes sikkerhedsgruppe, skal den deltage i undersøgelse af ulykker og tilløb hertil. 4.2 APV og substitution Som led i planlægning og tilrettelæggelse af arbejde skal virksomheden, inden der vælges eller udskiftes rustbeskyttelsesmidler undersøge, hvilke midler der er mindst generende eller sundhedsskadelige (fx hverken allergifremkaldende eller skadelige for centralnervesystemet) indhente fyldestgørende og ensartede oplysninger fra leverandører Alle leverandører af rustbeskyttelsesmidler skal udlevere en brugsanvisning (sikkerhedsdatablad i 16 punkter). Denne leverandørbrugsanvisning og oplysninger i øvrigt fra leverandører skal gøre det muligt at foretage en miljømæssig (både arbejdsmiljø og ydre miljø) sammenligning mellem rustbeskyttelsesmidler. Den skal også danne baggrund for den brugsanvisning, som arbejdsgiveren skal udarbejde en brugsanvisning der beskriver, hvordan de valgte rustbeskyttelsesmidler anvendes på arbejdet og om evt. særlige foranstaltninger ved arbejdet med rustbeskyttelse På samme måde skal den mindst generende og sundhedsskadelige arbejdsmetode afdækkes. Virksomheden skal herunder: undersøge og vurdere risikoen ved uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser undersøge, om det er teknisk muligt at anvende autoløfter eller -lift undersøge overensstemmelse med udvikling og tekniske hjælpemidler til rådighed Undersøgelse af produkter og arbejdsmetoder kan meget hensigtsmæssigt ske via APV-arbejdet samt integreret i udarbejdelsen af arbejdsgiverbrugsanvisninger, hvortil der kan henvises som dokumentation for udført APV-arbejde. Sikkerhedsorganisationen kan bruge følgende fremgangsmåde: Kortlægning af stoffer og materialer Kortlægning af problemer med stoffer og materialer Sanering af ens/overflødige stoffer Udarbejdelse af kartotek over alle stoffer og materialer Indhentning af nyeste brugsanvisninger fra samtlige leverandører Indhentning af supplerende oplysninger fra leverandører Når den særlige APV skal udarbejdes, skal tillige indgå: Farlige egenskaber ved stofferne og materialerne Eksponeringsgrad, eksponeringstype samt eksponeringsvarighed Omstændigheder ved arbejdet med farlige stoffer og materialer, herunder mængde Virkning af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes Evt. konklusioner fra arbejdsmedicinske undersøgelser Grænseværdier, fastsat af Arbejdstilsynet Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed

8 4. Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet For rustbeskyttelsesarbejdet undersøges belastninger ved afrensning, sprøjtepåføring og rengøring, både hver for sig og samlet Sundhedsfarlige rustbeskyttelsesmidler samt arbejdsmetoder skal fjernes/erstattes med mindre farlige eller begrænses mest muligt (substitution). Selv om påvirkninger fra rustbeskyttelsesmidler er ubetydelige, skal der foretages substitution. Hvis det er nødvendigt, må det middel og den metode, som er mindst belastende for arbejdsmiljøet og det ydre miljø, vælges efter forsøg Virksomheden skal i videst muligt omfang anvende Airlesssystemer indrette arbejdsstedet, så påvirkninger fra afrensnings- og rustbeskyttelsesmidler begrænses mest muligt under arbejdet vælge de arbejdsmetoder, der er mindst sundhedsskadelige og generende. Arbejdsmetoderne skal give mindst mulig risiko for at pådrage sig skader og lidelser ved arbejdet som følge af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelse, fx knælende og hugsiddende arbejde vælge arbejdsmetoder, hvorved risikoen for skader og lidelser på bevægeapparatet formindskes eller helt undgås, fx ved at tage hensyn til behovet for skiftende ar bejdsstillinger og ved at fordele belastninger jævnt over arbejdstid og på ansatte samt ved at sørge for tilstrækkelig plads til at anvende god arbejdsteknik organisere arbejdet, så man i videst muligt omfang kan imødegå en kontinuerlig, ensartet belastning ved dårlig arbejdsstilling og løft, der på kortere eller længere sigt kan være sundhedsskadelig, fx ved arbejde med løftede arme og fastlåst hovedstilling og ved belastning af samme muskler og led anvende autoløfter eller -lift, hvis det er teknisk muligt, så der kan arbejdes i oprejst stilling. Løftehøjden må ikke overstige 2 m ved arbejdets tilrettelæggelse være opmærksom på, at nogle rustbeskyttelsesmidler er forsynet med kodenummer, selv om der ikke er krav herom, og ved iværksættelse af foranstaltninger ved arbejdet med disse produkter tage hensyn hertil Sikkerhedsorganisationen skal inddrages i substitutionsvurderingen. Hvis der ikke er en sikkerhedsorganisation, skal arbejdsgiveren inddrage den enkelte ansatte i vurderingen Hvis substitution af fx tekniske eller øko- nomiske grunde ikke er mulig, skal det kunne dokumenteres over for Arbejdstilsynet.

9 4. Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet 4.3 Brugsanvisninger og sikkerhedsdatablade Med baggrund i problemafdækning og APV skal arbejdsgiveren, inden arbejdet påbegyndes, udarbejde brugsanvisninger, som indeholder fyldestgørende oplysninger om de anvendte stoffer og materialer, tekniske hjælpemidler samt anvisninger for arbejdets udførelse. Arbejdsgiverens brugsanvisning kan som udgangspunkt være den samme som leverandørens brugsanvisning. Den skal dog tilpasses lokale forhold Alle brugsanvisninger skal være på dansk og evt. også på andet sprog, hvis sikkerhedshensyn gør det nødvendigt De sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger, herunder arbejdsmetoder og arbejdsgange samt forholdsregler, der angives i brugsanvisninger og datablade, skal overholdes. Arbejdsgiveren skal desuden sørge for, at brugsanvisninger for rustbeskyttelsesmidler og andre stoffer og materialer samt anlæg indgår i instruktionen af de ansatte Arbejdsgiverens egne anvisninger for arbejdet med rustbeskyttelse skal ajourføres, hvis det er nødvendigt. Det skal ske bl.a. på baggrund af arbejdspladsens egne erfaringer og beskrivelserne i leverandørens brugsanvisninger. Arbejdsgiveren skal til dette arbejde løbende sikre sig de nyeste brugsanvisninger fra leverandøren Følgende skal være til stede og tilgængelig for de ansatte: Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) om rustbeskyttelsesmidler og andre stoffer og materialer samt om anlæg, der anvendes ved arbejdet med rustbeskyttelse Arbejdsgiverens egne brugsanvisninger for arbejde med rustbeskyttelse Brug fx Autobranchens vejledning om arbejdsgiverbrugsanvisninger i arbejdet med brugsanvisninger. 5. Oplysning, oplæring og instruktion 5.1 Inden et arbejde påbegyndes, skal arbejdsgiveren sørge for, at de ansatte oplyses om de ulykkes- og sundhedsfarer, der kan være forbundet med arbejdet med rustbeskyttelse. 5.2 Arbejdsgiveren, eller i hans sted arbejdslederen, skal oplære og instruere de ansatte i, hvordan arbejdet udføres uden risiko for fare og eventuel skade. Det omfatter bl.a. god arbejdsteknik og særlige sikkerhedsforanstaltninger til forebyggelse af skader og lidelser som følge af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser. Denne vejledning indgår i oplæringen og instruktionen. Desuden skal brugsanvisning for det enkelte rustbeskyttelsesmiddel indgå. 5.3 Instruktionen skal følges og sikkerhedsforanstaltningerne overholdes. 5.4 Det kan være nødvendigt, at den generelle instruktion foreligger skriftligt. 5.5 Instruktion og uddannelse skal tilpasses udviklingen (fx nye regler) og er særlig vigtig for nyansatte når arbejdsforholdene ændres (fx ved brug af nyt produkt)

10 5. Oplysning, oplæring og instruktion 5.6 Instruktion og uddannelse skal foregå på dansk og evt. også på andet sprog for at være forståelig for eventuelt fremmedsprogede ansatte. 5.7 Der bør være faste rutiner for, hvordan der følges op på instruktion, så der er sikkerhed for, at den er forstået og efterlevet. 6. Afrensning 6.1 Afrensning og afdrypning skal finde sted på et særligt indrettet arbejdssted, som kan være enten en helt adskilt vaske-/rensehal eller et særligt indrettet arbejdssted til sprøjtepåføring. 6.3 Afrensning af et stort køretøj, fx en lastvogn, kan undtagelsesvist finde sted i det fri, hvis det af tekniske grunde ikke kan lade sig gøre at afrense køretøjet på det særlige arbejdssted. 6.2 Der skal være separat afkast, der leder udstødning fra hedtvandsrenser direkte til det fri. Der skal vælges udstyr, der medfører lavest mulige aerosoldannelse. 6.4 Der skal etableres telt, halvtag eller skur til beskyttelse mod vejrlig og af omgivelserne, hvis der i længere perioder skal arbejdes udendørs. Der må ikke være væsentlige støjgener for omgivelserne. 7. Påføring af rustbeskyttelsesmiddel 7.1 Sprøjtepåføring af rustbeskyttelsesmiddel skal finde sted på et arbejdssted, der er særligt indrettet til dette arbejde. Det skal være afmærket med skilte. 7.2 Det særlige arbejdssted skal bestå i et lukket rum, så påvirkning af andre personer ikke kan finde sted. 7.3 Vægge, loft og gulv i det særlige arbejdssted skal være udført i ikke-brandbart materiale. 7.4 Der skal være mindst 1 meter mellem køretøj og loft og vægge. Det gælder også, når bilen har åbne døre. Foran og bag køretøjet skal der være 1,5 2 m. 7.5 Der skal anvendes sprøjteudstyr, der giver mindst mulig aerosoldannelse. Der sprøjtes med korrekt afstand til sprøjtefladen og med lavest muligt sprøjtetryk, så der er så lidt tilbageslag som muligt. Sprøjtepåføring foregår principielt i ventilationsanlæggets udsugningsretning, evt. ved hjælp af vendbar lift. 7.6 Sprøjtestøv og dampe skal være fjernet, inden køretøjet køres ind eller ud af det særlige arbejdssted.

11 8. Ventilation 8.1 Virksomheden skal sikre, at ventilation opfylder kravene. Det indebærer, at der skal træffes effektive foranstaltninger mod luftforurening med etablering af procesventilation og rumventilation. Luftforureningen skal holdes så lav som muligt både på faste arbejdspladser og på arbejdspladser i nærheden. Det samme gælder ved afkast til det fri, hvilket sker ved anvendelse af filter. 8.2 Der skal etableres procesventilation på det særlige arbejdssted til afrensning og sprøjtepåføring. Påføring af rustbeskyttelsesmiddel må ikke kunne foregå, uden at procesventilationen er i drift. Ventilationen skal desuden være i drift ved afrensning samt ind- og udkørsel af køretøjer. Der skal også etableres procesventilation, hvor der bruges luft til omrøring af materialer. 8.3 Recirkulation af ventilationsluft er ikke tilladt ved arbejde med rustbeskyttelsesmidler. Autobranchens vejledninger om luftforurening og ventilation samt om indkøb af ventilation er egnede hjælpeværktøjer ved spørgsmål om ventilation. 9. Personlige værnemidler og forebyggende hudplejemidler 9.1 Generelt Ved risiko for stænk eller tilsmudsning af eller berøring med rustbeskyttelsesmidler skal der anvendes egnede personlige værnemidler, herunder ansigtsskærm, (beskyttelses)briller, handsker, (beskyttelses)overtræksdragter og andre personlige værnemidler Personlige værnemidler skal være CEmærkede, samt være egnede til opgaven og tilpasset brugeren Der skal opsættes skab ved arbejdspladsen til opbevaring af personlige værnemidler Det skal løbende kontrolleres, at de nødvendige værnemidler er til rådighed og er i forsvarlig stand, samt at de anvendes. 9.2 Åndedrætsværn Der skal anvendes åndedrætsværn ved vådafrensning og ved påføring af rustbeskyttelsesmiddel på undervogn, samt hvor der er mulighed for tilbageslag. Åndedrætsværn skal være luftforsynet helmaske hvis der anvendes produkter, der er kodemærket over 2-2. Åndedrætsværn kan være luftforsynet helmaske eller mindst friskluftforsynet halvmaske, hvis der anvendes produkter, der er kodemærket op til og med Der skal anvendes åndedrætsværn ved tør afrensning. Åndedrætsværn skal være støvfiltermaske med partikelfilter (minimum P2) eller friskluftforsynet hel- eller halvmaske Hvis der arbejdes med vandige produkter, der er kodemærket med 00-1 eller 0-1, kan der anvendes helmaske med kombifilter, hvor gasfilteret er minimum klasse A2 med forfilter og partikelfilteret er mindst P Arbejde med luftforsynet åndedrætsværn må for den enkelte ansatte ikke overstige 6 timer på en arbejdsdag. I særligt belastende situationer som følge af arbejdets art, temperaturforhold eller lignende skal tiden nedsættes. Beskæftigelse med åndedrætsværn må ikke foregå uafbrudt Arbejde med filtermaske må ikke overstige 3 timer på en arbejdsdag. Der må ikke arbejdes uafbrudt.

12 9. Anv. af personlige værnemidler og forebyggende hudplejemidler 9.3 Beskyttelsesdragt Der skal anvendes rene understofhandsker Der skal anvendes tæt beskyttelsesdragt (heldragt med hætte) ved vådafrensning og ved påføring af rustbeskyttelsesmiddel. Dragten skal være tæt og beskytte mod rustbeskyttelsesmiddel både i flydende form og som aerosoler. Utæt dragt skal kasseres. Leverandøren skal dokumentere, at dragten beskytter effektivt mod de pågældende stoffer og materialer, samt i hvor lang tid det er tilfældet. 9.5 Værnefodtøj Der skal anvendes skridhæmmende værnefodtøj, der er afpasset efter det underlag, der arbejdes på. 9.6 Øjenværn Der kan med fordel anvendes svedabsorberende undertøj. 9.4 Handsker Egnede handsker (evt. beskyttelseshandsker) skal være til rådighed. Leverandøren skal dokumentere at handskerne beskytter effektivt varigheden for handskernes beskyttelseseffekt Handsker skal udskiftes i overensstemmelse med leverandørens oplysninger. Understofhandsker skal være til rådighed og skal holdes tørre og rene. De skal jævnligt udskiftes Der skal anvendes arbejdshandsker ved afrensning for at undgå, at stoffer og materialer kommer i kontakt med huden. Handsker skal være hele Der skal ved afrensning og påføring af rustbeskyttelsesmiddel anvendes øjenværn, medmindre der anvendes helmaske Ved arbejde, hvor der kan forekomme stænk, skal der benyttes ansigtsskærm eller beskyttelsesbriller. 9.7 Hudplejemidler Inden arbejdet påbegyndes, indsmøres huden (hænder og ansigt) med uparfumeret, nærende hudplejecreme eller beskyttelsescreme, hvis huden ikke er beskyttet af fx handsker eller visir Creme kan ikke bruges i stedet for handsker og må ikke bruges under handsker Creme kan medvirke til at bevare hudens naturlige beskyttelse mod skadelige stoffer og kan lette rengøringen af hænderne. 10. Belysning 10.1 Uanset om rustbeskyttelsesarbejdet finder sted på eller uden for det særlige arbejdssted, skal der være belysning på mindst 500 lux. Det er pga., at materialet er mørkt, og fordi der er mange ujævnheder på arbejds- og sprøjtefladen, som kan kaste skygger Lysarmaturer anbringes, så de lyser mod køretøjets bund eller på det sted, hvor der arbejdes. De anbringes så langt ud til siderne som muligt for at undgå tilsmudsning med rustbeskyttelsesmidlet. De skal anbringes, så lyset ikke blænder ved almindelig synsretning Der skal være passende almenbelysning på gulvet Lysarmaturer skal løbende kontrolleres og vedligeholdes.

13 11. Spiserum samt vaske- og bademuligheder m.v Der skal indrettes særskilt spiserum, adskilt fra værkstedet. Mad og drikke skal indtages i spiserum, og der må ikke arbejdes i spiserum. Sprøjtedragt, overtræksdragt, meget forurenet arbejdstøj og personlige værnemidler må ikke anbringes i spiserum Der skal være adgang til velventileret og opvarmet baderum med afskærmede brusebade. Mænd og kvinder skal have enten adskilte bade- og omklædningsrum eller mulighed for at benytte samme rum hver for sig. Ansatte må ikke benytte arbejdsgiverens private baderum, medmindre den ansatte hører til arbejdsgiverens nærmeste familie Der skal indrettes særskilte omklædningsrum, hvori gangtøj og arbejdstøj skal opbevares adskilt Der skal i nærheden af arbejdssteder og i baderum være tilstrækkelig og uhindret adgang til håndvask med varmt og koldt vand, mild, uparfumeret sæbe, rene og tørre håndklæder samt egnede hudrensemidler og uparfumerede hudcremer. Cremer kan også være de såkaldte beskyttelsescremer. Faciliteterne skal være nær hinanden Ved afbrydelse i arbejdet, fx i forbindelse med toiletbesøg eller frokost, skal hænderne vaskes omhyggeligt i uparfumeret sæbe. Der kan også anvendes egnet, skånsomt rensemiddel med efterfølgende vask. Rensemidler med pimpsten, skarpt pulver eller organiske opløsningsmidler må ikke anvendes. Meget varmt vand udtørrer huden Før længere pauser, fx frokost og efter arbejdstids ophør, indsmøres huden i egnet, uparfumeret hudplejecreme for at genskabe hudens fugtindhold. 12. Rengøring 12.1 Rengøring af værktøj kan, afhængigt af det anvendte rustbeskyttelsesmiddel, udføres med vand, organiske opløsningsmidler eller ved mekaniske metoder, fx afskrabning og slibning Har der ved arbejdet været anvendt vandblandbart rustbeskyttelsesmiddel, kan der anvendes vand, hvis rengøring finder sted straks efter brugen Ved rengøring for hærdet rustbeskyttelsesmiddel anvendes mekaniske metoder før eventuel brug af organiske opløsningsmidler Det skal fremgå af arbejdsgiverens brugsanvisninger, om det under rengøringsarbejde er nødvendigt at anvende personlige værnemidler i form af beskyttelsesbriller, -dragter og -handsker. Det vil undertiden fremgå af leverandørbrugsanvisningen Vægge, lysarmaturer og inventar på det særlige arbejdssted skal holdes rene. Det vil som oftest være nødvendigt med daglig rengøring Rengøring ved hjælp af trykluft spreder forureningen. Denne metode skal derfor undgås eller anvendes i meget begrænset omfang og med så lavt tryk som muligt.

14 13. Opbevaring og bortskaffelse af affald 13.1 Kemikalieaffald opbevares, så der ikke sker forurening af jord, vandområder, grundvand eller luft. Affaldet må kun i kortere tid og i begrænsede mængder opbevares på virksomheden. Affaldet skal håndteres af uddannet eller instrueret personale og være forsynet med mærkning om indholdsstoffer og opbevares i tromler, beholdere eller anden sikker emballage Rustbeskyttelsesmidler og hjælpestoffer, som indeholder brand- eller eksplosionsfarlige stoffer, skal opbevares i særskilt depot, der opfylder kravene fra beredskabsmyndighederne. Lokalet forsynes med ventilation (indblæsning og udsugning), medmindre emballagen er lukket Låg skal sættes på bøtter og dunke m.v. umiddelbart efter brug, så der ikke er en fri overflade. Under brug skal overfladen holdes så lille som muligt for at mindske afdampningen Spild skal straks opsamles. Leverandørens anvisninger skal overholdes Enhver transport og bortskaffelse af sundhedsfarligt affald skal ske på forsvarlig måde. Der kan søges om tilladelse til at benytte Auto Branchens Affalds Service (ABAS) Afbrænding af affald må kun finde sted efter særlig tilladelse fra kommunen Virksomheden skal være opmærksom på pligten til at anmelde forventede typer og mængder af farligt affald pr. år samt ændringer i forhold til forventninger. Blanketter til brug for anmeldelse kan fås hos kommunen. Yderligere oplysninger kan fås i Autobranchens vejledning om opbevaring og afskaffelse af affald Engangsdragter og kasseret arbejdstøj, der er tilsmudset med rustbeskyttelsesmiddel, skal eventuelt i særlig affaldsbeholder. Det samme gælder personlige værnemidler samt klude og lign., som ikke kan rengøres og genanvendes. 14. Førstehjælpsudstyr m.v Relevant førstehjælpsudstyr, herunder øjenskylleflaske eller mulighed for skylning af øjne, skal findes på værkstedet Førstehjælpsudstyret skal være anbragt på et tilgængeligt sted og markeret med skilte Brudte øjenskylleflasker skal udskiftes Der skal være tilgængeligt brandslukningsudstyr markeret med skilte. Flugtveje skal være markeret med skilte.

15 15. Henvisninger 15.1 Relevante hjælpeværktøjer i autobranchen 15.2 Relevante branchevejledninger i autobranchen Auto APV trin for trin Praktisk vejledning om udarbejdelse af arbejdsgiverbrugsanvisninger Tilpasset Tilsyn et praktisk hjælpeværktøj Tilpasset Tilsyn, Inspektion og Certificering Introduktion af nyansatte Keminøglen Arbejdsmiljøvejviser nr. 8 Samlemappe til arbejdsmiljø og miljø Materialerne kan fås ved henvendelse til organisationerne, og kan downloades på eller købes hos Arbejdsmiljørådets Service Center»Arbejdsmiljøbutikken«, telefon Råd og vejledning samt hjælp ved løsningsforanstaltninger kan også fås hos Autobranchens BST. Airbags og selestrammere Særligt forurenede køretøjer Bremseprøvestande Arbejde med dæk og fælge Luftforurening og ventilation Indkøb af ventilationsanlæg Køleanlæg m.v. Limning i autobranchen Metalaffedtning Opbevaring og bortskaffelse af affald Autolakering Revisionsgrave Tankbiler reparation Svejsning Øjenværn og briller Vinkelslibere Eldrevne håndmaskiner Børn og unge Støjvurdering og støjmåleskema (pjece) Køleanlæg Rustbeskyttelse Partikelfiltre udskiftning og rensning

16 Dansk Metal Nyropsgade København V Tlf Fax Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax Bilbranchen H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf Fax Rustbeskyttelse 1. udg. udgivet maj 2003 af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, postboks 7777, 1790 København V Tlf , Oplag: 4000 eksemplarer Grafisk design og tryk: GCL Tlf ISBN: Asc-nr.: Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Tlf Fax

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE R E V I S I O N S G R A V E 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

TANKBILER REPARATION. Tankbiler reparation BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

TANKBILER REPARATION. Tankbiler reparation BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE Tankbiler reparation BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål Som et led i indsatsen for et bedre miljø finder partikelfiltre i motorkøretøjers udstødningssystem i stigende grad anvendelse, så udstødningsgas passerer filtret

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejde i autobranchens virksomheder har Vejledningen indeholder flg. afsnit: arbejdsmiljø- 1.2 Vejledningens indhold repræsentanter

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Autolakering BRANCHEVEJLEDNING OG TJEkLIsTE

Autolakering BRANCHEVEJLEDNING OG TJEkLIsTE Autolakering BRANCHEVEJLEDNING OG Tjekliste A u t o l a k e r i n g Formål Et vigtigt skridt mod færre miljøproblemer Et forebyggende arbejdsmiljøarbejde er et vigtigt skridt på vejen mod færre miljøproblemer

Læs mere

Arbejde med nanomaterialer

Arbejde med nanomaterialer Arbejde med nanomaterialer De vigtigste regler om forebyggelse af sundhedsfarlige påvirkninger ved arbejde med fremstillede nanomaterialer. Vejledningen handler om en række af de krav, der stilles til

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål og indhold For at intensivere det forebyggende arbejde med at forbedre indeklimaet i autobranchens virksomheder, har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål og indhold Erfaringerne har vist, at nogle af de alvorligste arbejdsulykker i autobranchen sker ved arbejde med dæk og fælge. Ulykkerne sker hyppigt i forbindelse

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling

Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bekendtgørelser Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.17 Køle-smøremidler December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.6 af april 1991 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Arbejdspladsbrugsanvisninger Program APB/SDS Instruktion Unges arbejde Uddannelse Substitution Gifttilladelser Værnemidler Afprøvning af nye kemikalier Omhældning Hygiejne Affaldshåndtering Arbejdspladsbrugsanvisninger Lovgivning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.17 Arbejde med formolier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.2 af oktober 1984 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

RÅD GODE ADRESSER OG TELEFONNUMRE VED RENGØRING OM ARBEJDSMILJØ. Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord

RÅD GODE ADRESSER OG TELEFONNUMRE VED RENGØRING OM ARBEJDSMILJØ. Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord ADRESSER OG TELEFONNUMRE Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V www.bfa5.dk Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade 4 1790 København

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre

Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre 11-02-2019 J.nr. 20195000116 Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre I medfør af 17, stk. 3, 35, 39, 43, 49, 49 c, stk. 1, og

Læs mere

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C Arbejde med formolier

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C Arbejde med formolier At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.17-1 Arbejde med formolier Maj 2006 Opdateret august 2019 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.2 af oktober 1984 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18 Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.3 af maj 1989 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Metalaffedtning. Vejledning om metalaffedtning. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Metalaffedtning. Vejledning om metalaffedtning. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf. 3363 8000 Mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk Industri HC Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf. 3377 3377 Mail: di@di.dk www.di.dk

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vandforsyning Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:39 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Line-X Danmark ApS Dalager 4

Sikkerhedsdatablad. Line-X Danmark ApS Dalager 4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 04-05-2009 / MPE Line-X Danmark ApS Dalager 4 Anvendelse: Overfladebehandling.

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 22-03-2006 Revision: 14-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Vand, kloak og affald Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

Partikelfiltre i tunge køretøjer

Partikelfiltre i tunge køretøjer Partikelfiltre i tunge køretøjer Udskiftning og rensning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Galvanisering. Vejledning om galvaniske processer. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Galvanisering. Vejledning om galvaniske processer. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf. 3363 8000 Mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk Industri HC Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf. 3377 3377 Mail: di@di.dk www.di.dk

Læs mere

Åndedrætsværn. Cirkulære nr. 6, 8. december 2003.

Åndedrætsværn. Cirkulære nr. 6, 8. december 2003. Åndedrætsværn Cirkulære nr. 6, 8. december 2003. Arbejdstilsynet (AT) har udsendt At-vejledning D.5.4 om Åndedrætsværn. Vejledningen erstatter Atmeddelelse nr. 4.09.1 og informerer om reglerne for åndedrætsværn

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder

Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder At-meddelelse nr. 1.03.1 September 1998 Erstatter: Juli 1997 Baggrund Bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders indretning. Denne At-meddelelse oplyser

Læs mere

Formål og indhold. Del 2: Praktiske værktøjer til at substituere farlige stoffer og materialer med mindre farlige stoffer og materialer

Formål og indhold. Del 2: Praktiske værktøjer til at substituere farlige stoffer og materialer med mindre farlige stoffer og materialer Indledning Formål og indhold Denne mappe er et hjælpeværktøj for autoværksteder. Mappen indeholder en praktisk om udarbejdelse af lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger samt en række værktøjer til at

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 07-06-007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør: UDDEHOLM A/S Kokmose

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer i produktionen At-intern instruks IN-9-4 Arbejdsmiljøemne: Kemi, støv og biologi Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. oktober 2014 1.

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Undgå rygning og brug af åben ild (svejsning mv.). Sørg for effektiv ventilation. Brug egnet åndedrætsværn, hvis det ikke på anden måde er muligt at undgå indånding af dampene. Stå ikke lænet ind over

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

De vigtigste regler om, hvordan arbejdsgiveren skal forebygge, at ansatte får hudlidelser af at arbejde med kemiske stoffer og materialer.

De vigtigste regler om, hvordan arbejdsgiveren skal forebygge, at ansatte får hudlidelser af at arbejde med kemiske stoffer og materialer. Hud og kemi De vigtigste regler om, hvordan arbejdsgiveren skal forebygge, at ansatte får hudlidelser af at arbejde med kemiske stoffer og materialer. Vejledningen handler om de vigtigste krav til forebyggelse

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: ivarit Unico Side: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Unico Anvendelse: Vådrumsplade Leverandør: ivarsson & Co A/S Tlf.: 73 66 19 99 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 02062003 / JR Erstatter den: 28052002 Anvendelse: Rensning og rengøring af overflader

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: - Udarbejdet den: 02-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

ARBEJDSPLADS VURDERINGER

ARBEJDSPLADS VURDERINGER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERINGER ER UDGIVET MED STØTTE FRA ARBEJDSMILJØRÅDETS SERVICE

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering rbejdspladsvurdering For utolakering Hvordan bruges PV skemaerne En PV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autolakeringsværksted som minimum benytte følgende kortlægningsskemaer:

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Natronlud. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. natriumhydroxid C R35 1

SIKKERHEDSDATABLAD. Natronlud. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. natriumhydroxid C R35 1 Natronlud 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: da Produktnavn: Varetype: Natronlud 27,65% Leverandør: Clean Care A/S Indkildevej 2C 9210 Aalborg SØ Telefon: Telefax: Ansvarlig

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Spørgsmål vedr. sikkerhed, arbejdsmiljø, materialer og proces Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Hærdeplast 4 lektioner

Læs mere

Rammeaftale vedrørende distancearbejde

Rammeaftale vedrørende distancearbejde Rammeaftale vedrørende distancearbejde Rammeaftalen giver mulighed for at indgå frivillige og individuelle aftaler om at arbejde hjemme med arbejdsopgaver, der normalt varetages fra arbejdspladsen. For

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

Overfladebehandling. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Overfladebehandling. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Overfladebehandling Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 0--2005 / GPS Anvendelse: Spritbaseret glasrengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MALKE DES. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD MALKE DES. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED. Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED. Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen Indhold Ansvar for maskinsikkerhed 3 Tag ansvar for maskinsikkerheden Risikovurdering og APV 4

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Arbejde med flyveaske

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Arbejde med flyveaske At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.21 Arbejde med flyveaske Februar 2007 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.17 af oktober 1990 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: Borup Møbel- og Træbeskytter+ Reg. Nr.: 179-82 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere