BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

2 1. Formål og indhold For at intensivere det forebyggende arbejde med at forbedre indeklimaet i autobranchens virksomheder, har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning om luftforurening og ventilation i autobranchen. Vejledningen tager udgangspunkt i arbejdsmiljølovgivningens krav til ventilationsforhold. Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation og angiver det niveau og den standard og praksis, som parterne ønsker skal være til stede med hensyn til ventilation. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

3 1.1. Et praktisk hjælpeværktøj Vejledningen er et hjælpeværktøj for autoværksteder til det lokale sikkerheds- og sundhedsarbejde i virksomheden med at forebygge sundhedsskader som følge af luftforurening. Forebyggelsen sker gennem en kortlægning af luftforureningskilderne i arbejdsmiljøet og gennem en iværksættelse af foranstaltninger til afhjælpning af problemerne. Vejledningen er bygget op omkring en praktisk checkliste til kortlægning af ventilationsforholdene. Checklistens spørgsmål tager udgangspunkt i de krav lovgivningen stiller til ventilation på faste arbejdssteder. Checklisten kan anvendes af sikkerhedsorganisationen eller i samarbejdet mellem den ansatte og mester samt som et led i virksomhedens APV (arbejdspladsvurdering). Checklisten, der kan anvendes uden yderligere forklaring, består af spørgsmål, som der kan svares ja eller nej til. Checklisten består af to dele Første del kortlægger behovet for ventilation. Svares der»ja«til et af de to spørgsmål, er der behov for ventilation. Anden del kortlægger kravene til ventilation og ventilationsanlæg. Svares der»ja«til alle spørgsmål, er lovens krav opfyldt. Svares der»nej«, eller er man i tvivl, bør det punkt i vejledningen, der henvises til i checklisten, læses, og der skal eventuelt iværksættes foranstaltninger til at afhjælpe problemerne på det konkrete område. Det anbefales at overføre eventuelle problemer til en handlingsplan. Med hensyn til krav ved indkøb af ventilationsanlæg henvises til den vejledning, som parterne har udarbejdet herom Vejledningens indhold Vejledningen indeholder flg. afsnit BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE Checkliste til ventilationsforhold i autobranchen Information og instruktion Stoffer og materialer Brugsanvisninger og datablade Arbejdsstedets indretning Ventilation Udstødningsgasser Slibning og vask af biler Batterier Klargøring Kølere Airconditionanlæg Henvisninger til relevante hjælpeværktøjer og vejledninger i autobranchen

4 2. Checkliste 2.1 Behovet for ventilation Hvis svaret til spørgsmål 1 eller 2 er»ja«, skal der etableres ventilation. Er man i tvivl, bør det punkt i vejledningen, der henvises til i skemaet, læses. Stoffer og materialer Ja Nej Nr. i vejl. Vejledning i stikord 1. Foregår der arbejdsprocesser, hvor der udvikles luftarter, støv eller lignende, der er sundhedsskadelige eller eksplosive? Almindelig APV og evt. særlig APV Udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Substitution Afrensning i lukkede vaskemaskiner på sæbebasis Lavest mulige MAL-kode 2. Foregår der arbejdsprocesser, hvor der udvikles røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening i virksomheden? Almindelig APV og evt. særlig APV Udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Substitution Afrensning i lukkede vaskemaskiner på sæbebasis Lavest mulige MAL-kode Krav til ventilationsforhold og -anlæg 2.2 Svares der»ja«til alle spørgsmål er lovkravene til ventilation opfyldt. Svares der»nej«, eller er man i tvivl, bør det punkt i vejledningen, der henvises til i skemaet, læses. BST kan også kontaktes for yderligere hjælp og rådgivning. Svares der»nej«til spørgsmål, bør problemet overføres til en handlingsplan. Ventilationsforhold Ja Nej Nr. i vejl. Vejledning i stikord 1. Har virksomheden procesventilation? Så vidt muligt punktudsugning Rumventilation, hvis forurening er spredt i rummet Særlige regler ved: Lime, klargøringsmidler, malervarer, udfyldningsmidler og kræftfremkaldende stoffer og materialer Luftforurening skal være så lav som muligt i enhver arbejdsproces 2. Er der tilførsel af erstatningsluft? 7.3 Må ikke give anledning til træk Normalt ikke nok med en port, en dør eller et vindue, der åbnes og lukkes flere gange i løbet af dagen. 3. Er tilførelsen af den friske luft af passende temperatur? 7.3 Må ikke give anledning til træk Ikke nok med en port, en dør eller et vindue, der åbnes og lukkes flere gange i løbet af dagen 4. Er friskluft-tilførelsen mekanisk? 7.1,7.3 Ikke et lovkrav, men anbefales stærkt 5. Er procesventilationen indstillet, så den ikke giver træk? 7.3 Må ikke give anledning til træk Ikke nok med en port, en dør eller et vindue, der åbnes og lukkes flere gange i løbet af dagen

5 2. Checkliste Ventilationsforhold Ja Nej Nr. i vejl. Vejledning i stikord 6. Nedbringer punktudsugningen luftforureningen effektivt? Det er ikke nok at ligge lige under grænseværdien. Evt. henlægge arbejdsproces til særligt rum eller kabine Procesventilation, når bil er startet Egnede mundstykker på udstødningsslanger Slibemaskiner skal kunne tilsluttes procesventilation Vask af biler med højtryksrens på særligt indrettet arbejdssted Batteriopladning i laderum eller -skab med ventilation. Automatisk frakobling ved åbning af dør Adskillelse af kølere i kabine/boks med ventilation i bagvæg 7. Kender virksomheden Arbejdstilsynets grænseværdiliste? 7.3 Det er ikke nok at ligge lige under grænseværdien 8. Er der arbejdspladsbrugsanvisninger på farlige stoffer og materialer? Arbejdspladsbrugsanvisninger på stoffer og materialer er et lovkrav Arbejdspladsbrugsanvisninger på dansk og evt. andet sprog Brugsanvisninger skal indgå i instruktionen Brugsanvisninger skal være tilgængelige for de ansatte 9. Er der etableret rumventilation? 7.4 Det er meget få steder, at procesventilationsforhold er så effektive, at man kan nøjes med procesventilation. Der skal derfor også etableres rumventilation Rumventilation skal være effektiv i hele rummet 10. Er al ventilation korrekt indstillet? Ventilationsanlægget skal indrettes med afbalanceret luftmængde. Dvs. der skal tilføres frisk luft i en mængde, der svarer til den luft, der er suget ud. Den tilførte luft skal være frisk og have passende temperatur og må ikke give træk, hvor ansatte opholder sig Rumventilation skal være effektiv i hele rummet Luftindtag må ikke placeres i nærheden af afkast Recirkulation af ventilationsluft er ikke tilladt 11. Er lufthastigheden i opholdszoner maksimalt 0,15 m/s ved stillesiddende og stillestående arbejde? Er lufthastigheden ved fysisk arbejde maksimalt 0,4 m/s? 7.5

6 2. Checkliste Ventilationsanlæg Ja Nej Nr. i vejl. Vejledning i stikord 13. Er procesventilationen forsynet med en kontrolanordning, der angiver utilstrækkelig funktion af anlægget? 7.9 Fx en differenstrykmåler Skal tydeligt kunne høres/ses af de ansatte Skal være tilsluttet to uafhængige energikilder, hvis ikke automatisk afbrydning sammen med energitilførsel 14. Kan den ansatte tydeligt se og/eller høre alarmen, som udløses ved utilstrækkelig funktion? 7.9 Skal bestå af et lyd- eller lyssignal Skal udløses ved nedsat effektivitet, fejlagtig funktion og driftstop 15. Er den/de ansatte instrueret i funktionen af alarmen samt de forholdsregler, der skal træffes, når alarmen eller lyset udløses? 7.9 De ansatte skal kende de forholdsregler, der skal træffes 16. Bliver kontrolanordningen afprøvet regelmæssigt? 7.12 Jævnligt eftersyn efter leverandørens brugsanvisning eller logbog Skal udføres af personer med særligt kendskab Eftersyn og fejlretning skal altid foretages, når alarm giver signal 17. Er ventilationskanalerne udformet, så de kan renses og rengøres fx ved anbringelse af renselem eller aftagelige kanalstykker? 7.12 Jævnlig rensning og vedligeholdelse efter leverandørens brugsanvisning eller logbog Skal udføres af personer med særligt kendskab 18. Er ventilationsanlægget indstillet således, at det ikke bidrager til støjbelastning i rummet? 7.10 Må støje maksimalt 10 db(a) under baggrundsstøjen 19. Findes der en fyldestgørende brugsanvisning på ventilationsanlægget med angivelse af drift og vedligehold samt et sæt tegninger? Leverandøren skal med anlægget levere en fyldestgørende brugsanvisning Brugsanvisning på dansk og evt. andet sprog Brugsanvisning skal være tilgængelig for de ansatte 20. Er ventilationsanlægget leveret indkørt med måleresultater, som dokumenterer, at anlægget fungerer effektivt? Er et krav ved nyetableringer Skriftlig garanti for at anlægget overholder myndighedskrav 21. Bliver alle ventilationsanlæg jævnligt kontrolleret og justeret og holdt forsvarligt rene? 7.12 Jævnlig kontrol, justering og rengøring efter leverandørens brugsanvisning eller logbog Det skal foretages af personale med særlig kendskab til anlæggets funktion og formål

7 3. Information og instruktion 3.1 Arbejdsgiveren skal informere om sikkerheds- og sundhedsfarer ved arbejdet og give instruktion i sikkerhedsforanstaltninger, herunder om særlige forhold på arbejdsstedet. Denne vejledning indgår i instruktionen således, at den ansatte er informeret om betydningen af ventilation og instrueret i anvendelse. 3.2 Instruktionen skal følges og sikkerhedsforanstaltningerne overholdes. 3.3 Det kan være nødvendigt, at den generelle instruktion foreligger skriftligt. 3.4 Instruktion og uddannelse skal tilpasses udviklingen (fx nye regler) og er særlig vigtig for nyansatte når arbejdsforholdene ændres (fx ved brug af nyt materiale) ved flytning til nyt arbejde 3.5 Instruktion og uddannelse skal foregå på dansk og evt. også på andet sprog for at være forståelig for eventuelt fremmedsprogede ansatte. 3.6 Der bør være en fast rutine for, hvordan der følges op på instruktion, så der er sikkerhed for, at den er forstået og efterlevet.

8 4. Stoffer og materialer 4.1 Inden der vælges eller udskiftes stoffer og materialer eller arbejdsmetoder, skal virksomheden via sin APV undersøge, hvilke stoffer, der er mindst generende eller sundhedsskadelige (fx hverken kræftfremkaldende eller allergifremkaldende). Alle leverandører af stoffer og materialer skal udlevere en leverandørbrugsanvisning i 16 punkter. Leverandørbrugsanvisningen skal gøre det muligt at foretage en miljømæssig sammenligning mellem stoffer og materialer. Den skal også danne baggrund for udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisning, der skal beskrive, hvordan det farlige stof eller materiale anvendes og de særlige foranstaltninger ved arbejdet. APV-arbejdet kan meget hensigtsmæssigt udføres samtidig med eller som et led i udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger. Der kan henvises til arbejdspladsbrugsanvisninger som dokumentation for udført APV-arbejde. Sikkerhedsorganisationen kan bruge følgende fremgangsmåde kortlægning af stoffer og materialer kortlægning af problemer med stoffer og materialer sanering af ens/overflødige stoffer udarbejdelse af kartotek over alle stoffer og materialer indhentning af nyeste brugsanvisninger fra samtlige leverandører indhentning af supplerende oplysninger fra leverandører I arbejdet bør også hensynet til det ydre miljø indgå. Autobranchens»Keminøgle«samt vejledning om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger er gode materialer at bruge i arbejdet.

9 4. Stoffer og materialer 4.2 Sundhedsfarlige stoffer og materialer samt metoder skal fjernes/erstattes af mindre farlige stoffer og materialer eller begrænses (substitution). Dette skal navnlig ske ved at substituere et farligt stof eller materiale med et mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale eller arbejdsmetode/-proces. Uanset at påvirkningerne fra de sundhedsfarlige stoffer og materialer er ubetydelige, skal der foretages substitution. Om nødvendigt må efter forsøg udvælges det middel og den metode, som er mindst belastende for arbejdsmiljøet og det ydre miljø. Sikkerhedsorganisationen skal inddrages i vurderingen om erstatning af farlige stoffer og materialer. Hvis ikke der er en sikkerhedsorganisation, skal arbejdsgiveren inddrage den enkelte ansatte i vurderingen. Hvis erstatning ikke er mulig af fx tekniske eller økonomiske grunde, skal det kunne dokumenteres over for Arbejdstilsynet. 4.3 Afrensning af motordele med organiske opløsningsmidler i åbne kar kan erstattes af afrensning i lukkede vaskemaskiner på sæbebasis. 4.4 Der skal anvendes pensel og grundmaling på vandbasis og produkter med lavest mulig MAL-kode. 4.5 MAL-koden angiver sundhedsfaren ved brugen af stoffet og de sikkerhedsforanstaltninger, der bør tages i anvendelse ved arbejdet for at undgå indånding af dampe fra stoffet eller materialet. Et kodenummer består af 2 tal med en bindestreg imellem, fx 0-1 (1993). Tallet før bindestregen ligger i intervallet 00 til 5. Det angiver den sundhedsfare, der kan være ved at indånde dampe fra produktets indhold af flygtige dampe, fx organiske opløsningsmidler. Tallet fortæller om de foranstaltninger, der som et minimum skal tages for at undgå indånding af dampe. Jo højere tal, jo farligere er dampene, og jo større behov er der for ventilation og åndedrætsværn. Tallet efter bindestregen ligger i intervallet 1 til 6. Det udtrykker den sundhedsfare, der kan være ved at produktet i flydende eller fast tilstand kommer i direkte kontakt med hud, øjne og luftveje. Tallet fortæller om de foranstaltninger, der som minimum skal tages i anvendelse for at undgå kontakt med hud og øjne samt indånding af dråber eller støv. Jo højere tal, jo farligere er stoffet eller materialet, og jo større behov er der for beskyttelsesforanstaltninger i form af sikkerhedshandsker, forklæde mv. Tallet i parentes angiver årstal for reglerne om kodenummerering. Kodenummeret fremgår normalt direkte af emballagen, men kan også meddeles skriftligt på anden måde, fx ved angivelse i datablad eller brugsanvisning. 4.6 Spraydåser anvendes kun, hvor det ikke er muligt at påføre produkter med pensel. Der vælges produkter med lavest mulig MAL-kode. Spraydåser forsynes med dyse eller slange, som giver mindst mulig sprøjtetåge.

10 5. Brugsanvisninger og datablade 5.1 Arbejdsgiveren skal, inden arbejdet påbegyndes, udarbejde brugsanvisninger, som indeholder fyldestgørende oplysninger om de anvendte stoffer og materialer samt tekniske hjælpemidler. Arbejdsgiverens brugsanvisning kan som udgangspunkt være den samme som leverandørens brugsanvisning, hvis den er tilpasset de lokale forhold. Brugsanvisninger skal løbende revideres bl.a. på grundlag af virksomhedens egne erfaringer. Brug fx autobranchens vejledning om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger. 5.3 De anførte sikkerhedsforanstaltninger i brugsanvisninger og datablade skal overholdes. Arbejdsgiveren skal sørge for, at brugsanvisninger og datablade over stoffer og materialer samt anlæg indgår i instruktionen. 5.4 Alle datablade og brugsanvisninger over stoffer og materialer samt anlæg skal være til stede, hvor de benyttes og tilgængelige for de ansatte. Arbejdsgiveren skal løbende sikre sig de nyeste brugsanvisninger fra leverandøren. 5.2 Alle brugsanvisninger skal være på dansk og evt. også på andet sprog, hvis sikkerhedshensyn gør det nødvendigt.

11 6. Arbejdets indretning 6.1 Hvis forureningen ikke kan fjernes effektivt, skal arbejdsprocessen henlægges til særligt rum eller kabine, hvor der ikke udføres andet arbejde. Rummet skal være udstyret med tilstrækkelig mekanisk ventilation. Det drejer sig om Pladearbejde med forurenende processer som svejsning, slibning og spartling Klargøringsarbejde, da klargøringsprodukter indeholder let fordampelige organiske opløsningsmidler Batteriopladning, idet batterier under opladning afgiver syredampe. Ved ladestyrker over 5 ampere indrettes særlig kabine med tilhørende udsugning til opladning, da fordampning af syre giver gener Højtryksrensning, fordi damprenser eller højtryksrenser afgiver store mængder dampe og aerosoler Autolakering Rustbeskyttelse Specialopgaver herunder kølerreparation og asbest-arbejder

12 7. Ventilation 7.1 Virksomheden skal sikre, at de almindelige regler for ventilation er opfyldt. Det betyder, at der skal træffes effektive foranstaltninger mod luftforurening med etablering af mekanisk ventilation. Luftforureningen skal holdes så lav som mulig både på faste arbejdspladser og på arbejdspladser i nærheden. Det gælder enhver forurening, der har sammenhæng med en arbejdsproces, herunder også forurening i forbindelse med for- og efterbehandling, fx klargøring og tørring. 7.2 Når der arbejdes med lime, klargøringsmidler, malervarer, udfyldningsmidler og kræftfremkaldende stoffer og materialer, er der særlige krav til ventilation. Det følger bl.a. af reglerne om arbejde med kodenummererede produkter og regler om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisiko ved arbejde med stoffer og materialer. 7.3 Procesudsugning består af en mekanisk udsugningsdel, der effektivt fjerner forurening så tæt på udviklingsstedet som muligt samt af en tilførsel af frisk erstatningsluft af passende temperatur. Den tilførte luft må ikke give anledning til træk. Det er ikke tilstrækkeligt at nedbringe forureningen til en eventuel grænseværdi. 7.4 Rumventilation består af en mekanisk udsugningsdel, der suger luft i hele rummet samt af tilførsel af erstatningsluft. Rumventilation har bl.a. til formål at fjerne den forurening, som ikke opfanges af punktudsugningen. Rumventilation skal være effektiv i hele rummet. 7.5 Der skal til rummet tilføres lige så megen erstatningsluft, som procesventilationen og rumventilationen udsuger. Tilførsel af erstatningsluft vil normalt skulle foregå mekanisk for at være velfungerende. Lufthastigheden i opholdszonen må ikke over-

13 7. Ventilation stige 0,15 m/s ved stillesiddende arbejde og 0,4 m/s ved fysisk arbejde. Erstatningsluften skal være frisk, af passende temperatur og må ikke medføre træk. Frisk luft er den bedst mulige udeluft fra området, dvs. udeluft taget fra omgivelserne på en sådan måde, at den er mindst mulig forurenet fra nærliggende skorstene, trafikmidler, naboindustrier og ikke mindst fra egne afkast af udsuget luft. Det betyder, at luftindtag ikke må placeres i nærheden af afkast. Luftindtag skal placeres, så luften ikke opvarmes unødigt af solen, sorte tage eller solopvarmede facader. 7.6 Autoværksteder skal have en frisklufttilførsel på 15 m 3 /time pr. m 2 gulvareal. 7.7 Autopladeværksteder samt klargøringslokaler og lokaler, hvor der foregår slibning, skal have en frisklufttilførsel på m 3 /time pr. m 2 gulvareal. 7.8 Recirkulation af ventilationsluft er ikke tilladt. 7.9 Procesventilationsanlægget skal være forsynet med kontrolanordning (fx en differenstrykmåler), der giver alarm ved nedsat effektivitet, fejlagtig funktion og driftstop. Alarmen skal bestå af et lyd- og/ eller lyssignal. Alarmen skal placeres i arbejdslokalet på et sted, hvor den tydeligt kan ses og/eller høres. Alarmen skal være tilsluttet to uafhængige energikilder, medmindre den sundhedsskadelige påvirkning ophører samtidig med, at energitilførslen afbrydes. De ansatte skal kende de forholdsregler, der skal træffes, når alarmen udløses Støj fra ventilationsanlæg må ikke bidrage til støjbelastning i rummet. Støj kan modvirkes ved anvendelse af runde kanaler adskillelse af kanaler fra bygning ved brug af gummimellemlæg isolering af kanaler og ventilatorer anvendelse af lydsluser i kanaler ikke at anbringe motorer til ventilatorer i arbejdsrummet hensigtsmæssig udformning af armaturer til indblæsning ikke at anvende højere lufthastighed end nødvendigt 7.11 Der skal være brugsanvisning over anlægget. Brugsanvisninger skal være på dansk og evt. også på andet sprog, hvis sikkerhedshensyn gør det nødvendigt. Anlæggets brugsanvisning skal være tilgængelig for de ansatte. Hvor leverandørens brugsanvisninger ikke foreligger, udarbejder arbejdsgiveren brugsanvisning, der i stedet skal anvendes.

14 7. Ventilation 7.12 Eftersyn, rensning og vedligeholdelse af ventilationsanlæg, ventilatorer, ventilationskanaler og filtre skal foretages jævnligt og efter leverandørens brugsanvisning. Arbejdet skal udføres af personer med et særskilt kendskab hertil. Eftersyn og eventuel fejlretning skal altid foretages, når alarmen giver signal. Eftersyn foretages i henhold til retningslinier (logbog) eller anvisninger fra leverandøren Af energi- og miljømæssige årsager kan det være hensigtsmæssigt at forsyne ventilationsanlæg med varmegenvindingsenhed Det må af tilbud/ordrebekræftelse fremgå, at ventilationsanlægget har en kapacitet, der med den eksisterende produktion gør det muligt at overholde krav i henhold til lovgivningen. (Se også vejledning om indkøb af ventilationsanlæg) Det er værdifuldt for virksomheden at have dokumentation og måleresultater, hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg. Inden ventilationsanlægget tages i brug, bør det derfor sikres, at anlægget leveres indkørt med måleresultater, der dokumenterer, at anlægget fungerer effektivt. Det gælder også ved enhver væsentlig ændring af anlægget. 8. Udstødningsgasser 8.1 I alle arbejdssituationer skal anvendes procesventilation, når en bil er startet. 8.2 Procesventilationens effekt ved motorstørrelser indtil 3000 cm 3 skal kunne yde et sug på 300 m 3 /timen med mindst en 80 mm slange ved de sugesteder, der benyttes samtidig. 8.5 Alle udsugningsslanger skal være forsynet med egnede mundstykker, der slutter til udstødningen, så udslip af udstødningsgasser ikke finder sted. 8.3 Procesventilationens effekt ved motorstørrelser over 3000 cm 3 bestemmes efter største motorstørrelse, der er på værkstedet. Dog minimum 650 m 3 /timen med mindst en 125 mm slange ved de sugesteder, der benyttes samtidig. 8.4 Ved rullefelt beregnes effekten efter største motorstørrelse og højeste motoromdrejninger.

15 9. Slibning 9.1 Alle slibemaskiner skal kunne tilsluttes procesventilationen, der skal opfylde de krav, som slibemaskinens tekniske data foreskriver. 9.2 Det anbefales at anvende så korte slanger som muligt for at mindske trykfaldet. 9.3 Udtag for sugestreng skal ske i øverste halvdel af hovedrør. Transporthastighed i hovedrør bør ikke være mindre end 20 m/sek. 10. Vask af biler 10.1 Vask af biler med højtryksrenser skal foregå på særligt indrettet arbejdssted og må af hensyn til det ydre miljø ikke foregå udendørs uden særlig tilladelse fra myndighederne Mindre dele vaskes i vaskemaskine.

16 11. Batterier 11.1 Opladning af batterier skal finde sted i batteriladerum eller -skab med ventilation Der skal konstant være ventilation i skabet, som ikke må være tilkoblet anden ventilation. Der skal anvendes gnistfri ventilation Ventilationen udregnes efter følgende formel: AMP. battericeller = 4500 liter/timen = 4,5 m 3 /timen. Under opladning skal der være ekstra kraftig ventilation, således at gasserne holdes under 25% af den nedre eksplosionsgrænse Ved åbning af dør til ladeskab skal ladeanlægget automatisk frakobles. 12. Klargøring 12.1 Procesventilationen bør mindst have en gribehastighed på mindst 0.5 m/sek. i en afstand af cm fra sugetragt til forureningskilden.

17 13. Kølere 13.1 Adskillelse af kølere bør foregå i kabine eller boks med ventilation i bagvæg. Udsugningen i kabineåbningen skal have en lufthastighed på mindst 0,5 m/sek Procesventilation til lodning bør mindst have en gribehastighed på 0,4-0,5 m/sek. i en afstand af cm fra sugetragt til loddestedet. 14. Airconditionanlæg 14.1 Ved arbejde med airconditionanlæg vil rumventilation normalt være tilstrækkelig til at fjerne den mindre og spredte forurening, der kan forekommer Hvis der er utætheder i anlægget bør der dog anvendes punktudsugning, der anbringes under anlægget Hvis der er tale om større lækager, skal der foretages grundig udluftning Udslip af airconditiongas til det ydre miljø skal begrænses mest muligt.

18 15. Henvisninger 15.2 Relevante branchevejledninger i autobranchen Indkøb af ventilationsanlæg Arbejde med dæk og fælge Revisionsgrave Svejsning (TIG, MIG og MAG) Vinkelslibere Eldrevne håndmaskiner Børn og unge 15.1 Relevante hjælpeværktøjer i autobranchen Auto APV trin for trin Praktisk vejledning om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Tilpasset Tilsyn et praktisk hjælpeværktøj Inspektion og certificering Autobranchens værktøjskasse til arbejdsmiljø- og miljøstyring Introduktion af nyansatte Keminøglen Arbejdsmiljøvejviser nr. 8 Samlemappe til arbejdsmiljø og miljø Særligt forurenende køretøjer Bremseprøvestande Autolakering Limning i autobranchen Rustbeskyttelse i autobranchen Airbags og selestrammere Øjenværn og briller Støjvurdering og støjmåleskema (pjece) Arbejde med køleanlæg Materialerne kan rekvireres fra Arbejdsmiljørådets servicecenter (ASC).

19

20 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Tlf Fax Varenr. ASC , 1. udgave, oktober 2001

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE R E V I S I O N S G R A V E 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Indholdsfortegnelse Ventilationsanlæg...2 Myndighedskrav til ventilationsanlæg...2 Ventilationstyper...2 Procesventilation...2 Rumventilation

Læs mere

Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi

Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi i Indhold: Overblik og oprydning kan spare dyr ventilation 4 Hvad skal ventileres væk? 5 Beskriv arbejdspladsen grundigt 5 Find forureningskilderne

Læs mere

Metalaffedtning. Vejledning om metalaffedtning. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Metalaffedtning. Vejledning om metalaffedtning. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf. 3363 8000 Mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk Industri HC Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf. 3377 3377 Mail: di@di.dk www.di.dk

Læs mere

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken 4 7100 Vejle Att.: Hans Theil Hansen 6. kontor Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70121288 Fax 72208585 at@at.dk www.at.dk CVR-nr. 21481815 Tilstrækkeligt

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.17 Køle-smøremidler December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.6 af april 1991 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Arbejde med nanomaterialer

Arbejde med nanomaterialer Arbejde med nanomaterialer De vigtigste regler om forebyggelse af sundhedsfarlige påvirkninger ved arbejde med fremstillede nanomaterialer. Vejledningen handler om en række af de krav, der stilles til

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering rbejdspladsvurdering For utolakering Hvordan bruges PV skemaerne En PV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autolakeringsværksted som minimum benytte følgende kortlægningsskemaer:

Læs mere

Formål og indhold. Del 2: Praktiske værktøjer til at substituere farlige stoffer og materialer med mindre farlige stoffer og materialer

Formål og indhold. Del 2: Praktiske værktøjer til at substituere farlige stoffer og materialer med mindre farlige stoffer og materialer Indledning Formål og indhold Denne mappe er et hjælpeværktøj for autoværksteder. Mappen indeholder en praktisk om udarbejdelse af lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger samt en række værktøjer til at

Læs mere

Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling

Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bekendtgørelser Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål Som et led i indsatsen for et bedre miljø finder partikelfiltre i motorkøretøjers udstødningssystem i stigende grad anvendelse, så udstødningsgas passerer filtret

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Pladeværksted

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Pladeværksted Kortlægningsskema Tillæg til AV værksted Arbejdspladsvurdering for ladeværksted Hvordan bruges AV skemaerne En AV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejde i autobranchens virksomheder har Vejledningen indeholder flg. afsnit: arbejdsmiljø- 1.2 Vejledningens indhold repræsentanter

Læs mere

Galvanisering. Vejledning om galvaniske processer. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Galvanisering. Vejledning om galvaniske processer. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf. 3363 8000 Mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk Industri HC Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf. 3377 3377 Mail: di@di.dk www.di.dk

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Ventilation DDenne DCUM-vejledning handler om ventilation på uddannelsessteder. en beskriver, hvad man bruger ventilation til, og hvilken påvirkning dårlig luftkvalitet har både på helbredet og præstationsevnen.

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Arbejdspladsbrugsanvisninger Program APB/SDS Instruktion Unges arbejde Uddannelse Substitution Gifttilladelser Værnemidler Afprøvning af nye kemikalier Omhældning Hygiejne Affaldshåndtering Arbejdspladsbrugsanvisninger Lovgivning

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling. Sikkerhed & Miljø

Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling. Sikkerhed & Miljø Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling Sikkerhed & Miljø Sikkerhed og miljø Malinger med organiske opløsningsmidler, benævnt konventionelle malinger, indeholder en lang række af stoffer og væsker,

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.17 Arbejde med formolier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.2 af oktober 1984 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer i produktionen At-intern instruks IN-9-4 Arbejdsmiljøemne: Kemi, støv og biologi Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. oktober 2014 1.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

Svejsning. Vejledning om svejsning (TIG, MIG og MAG) Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Svejsning. Vejledning om svejsning (TIG, MIG og MAG) Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf. 3363 8000 Mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk Industri HC Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf. 3377 3377 Mail: di@di.dk www.di.dk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål og indhold Erfaringerne har vist, at nogle af de alvorligste arbejdsulykker i autobranchen sker ved arbejde med dæk og fælge. Ulykkerne sker hyppigt i forbindelse

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Vinkelsliber. Vejledning om vinkelslibere. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Vinkelsliber. Vejledning om vinkelslibere. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Vinkelsliber Vejledning om vinkelslibere Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.19 Arbejde i stenhuggerier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.9 af december 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

il laboratorier Beskyttelse mod tusindvis af kemiske stoffer, biologiske agenser, kræftfremkaldende stoffer, radioaktive isotoper etc.

il laboratorier Beskyttelse mod tusindvis af kemiske stoffer, biologiske agenser, kræftfremkaldende stoffer, radioaktive isotoper etc. DUA-møde 10. juni 2010 Procesventilation il laboratorier Beskyttelse mod tusindvis af kemiske stoffer, biologiske agenser, kræftfremkaldende stoffer, radioaktive isotoper etc. 1 Hvilke krav stiller myndigheder

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Hjælp og vejledning. Arbejdstilsynet

Hjælp og vejledning. Arbejdstilsynet 34 Det er ordene, som alle danske guldsmedeværksteder og butikker kommer til at høre i løbet af 2010 eller senest i 2011. For regeringen besluttede tilbage i 2005, at samtlige værksteder og butikker med

Læs mere

TANKBILER REPARATION. Tankbiler reparation BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

TANKBILER REPARATION. Tankbiler reparation BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE Tankbiler reparation BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri At-intern instruks IN-17-2 Arbejdsmiljøemne: Flere arbejdsmiljøemner Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. juni 2007 Senest revideret: 1. januar 2012

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde med stoffer og materialer. C.1.3 Januar 2003

At-VEJLEDNING. Arbejde med stoffer og materialer. C.1.3 Januar 2003 At-VEJLEDNING C.1.3 Januar 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 3.02.5 af april 1989 og At-meddelelse nr. 3.02.1 af oktober 1999 Arbejde med stoffer og materialer 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering At-VEJLEDNING D.2.4 August 2001 Pulverlakering Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Overfladebehandling. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Overfladebehandling. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Overfladebehandling Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk

Læs mere

De vigtigste regler om, hvordan arbejdsgiveren skal forebygge, at ansatte får hudlidelser af at arbejde med kemiske stoffer og materialer.

De vigtigste regler om, hvordan arbejdsgiveren skal forebygge, at ansatte får hudlidelser af at arbejde med kemiske stoffer og materialer. Hud og kemi De vigtigste regler om, hvordan arbejdsgiveren skal forebygge, at ansatte får hudlidelser af at arbejde med kemiske stoffer og materialer. Vejledningen handler om de vigtigste krav til forebyggelse

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Rammeaftale vedrørende distancearbejde

Rammeaftale vedrørende distancearbejde Rammeaftale vedrørende distancearbejde Rammeaftalen giver mulighed for at indgå frivillige og individuelle aftaler om at arbejde hjemme med arbejdsopgaver, der normalt varetages fra arbejdspladsen. For

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

Limning af rustfast stål

Limning af rustfast stål VVS-branchens efteruddannelse Limning af rustfast stål Limning af rustfast stål Introduktion Lim- og klæbeprocesser virker meget simple for udenforstående, og der eksisterer mange fordomme om brugen af

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Ventilation på offset trykmaskine. Procesventilation eller fortrængningsventilation

Ventilation på offset trykmaskine. Procesventilation eller fortrængningsventilation Ventilation på offset trykmaskine Procesventilation eller fortrængningsventilation Arbejdsmiljøklagenævnet har behandlet 2 sager om etablering af procesventilation ved offsetmaskiner med tilsyneladende

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP LaserJet 5MP Udarbejdet af DTI Miljøteknik for Hewlett Packard på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Procesventilation. Behov, omfang og effektivitet af procesventilation. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Procesventilation. Behov, omfang og effektivitet af procesventilation. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Procesventilation Behov, omfang og effektivitet af procesventilation Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre

Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre 11-02-2019 J.nr. 20195000116 Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre I medfør af 17, stk. 3, 35, 39, 43, 49, 49 c, stk. 1, og

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

DYRLÆGEPRAKSIS, DYREKLINIK OG - HOSPITAL

DYRLÆGEPRAKSIS, DYREKLINIK OG - HOSPITAL Checkliste til DYRLÆGEPRAKSIS, DYREKLINIK OG - HOSPITAL Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Teknologisk Institut har udarbejdet en vejledning for Lexmark C772n på baggrund af Instituttets standardiserede emissionsprøvning på printeren. Model Lexmark

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Undgå rygning og brug af åben ild (svejsning mv.). Sørg for effektiv ventilation. Brug egnet åndedrætsværn, hvis det ikke på anden måde er muligt at undgå indånding af dampene. Stå ikke lænet ind over

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet halvårsrapport

Reaktioner fra Arbejdstilsynet halvårsrapport Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: Dato: 29. august 2012 Udarbejdet af: Randi Lagoni E mail: Randi.Lagoni@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631727 Notat Reaktioner fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Værksted

Arbejdspladsvurdering for Værksted Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Værksted Tillæg til værksted: Pladearbejde Klargøring Håndtering af dæk/hjul Opladning af batterier Kørsel med truck Servicevogne/Chauffører Hvordan bruges APV

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalet placeret med udgangsdøre til evt. parkeringsplads eller lign.? Hvis nej, er der så vareelevator eller ladvogne/rulleborde?

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

»Få styr på kemikalierne

»Få styr på kemikalierne »Få styr på kemikalierne Gode råd og Best Practice I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde, 21. oktober 2015. Gitte Lindhard, Alectia. »Program Få styr på kemikalierne Hvorfor? Kemikalier i industrien. De farlige kemikalier

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere