Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd"

Transkript

1 Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd

2 Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter. Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades på eller de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø, tlf Bestillingsnr Industriens Branchearbejdsmiljøråd Layout, produktion og tryk: Dplus Trykt på miljøvenligt papir Oplag: ekspl. November 2013 ISBN

3 Indhold 4 Indledning 5 Få først styr på kemien hvilke lime skal anvendes 6 Hvad er MAL-koder og de andre oplysninger på etiketten 7 Arbejdet med lime 8 Opbevaring 9 Håndtering Instruktion Særligt om isocyanatholdige lime Ventilation Personlige værnemidler Personlig pleje og hygiejne Rengøring af værktøj Førstehjælpsudstyr 14 Bortskaffelse 15 Arbejdsmiljøgennemgang 18 Hvor kan der læses mere 3

4 Indledning Denne vejledning anviser vejen til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, når I arbejder med limning. Vejledningen henvender sig primært til autobranchen, hvor limning indgår i mange arbejdsopgaver, men der er også gode råd og vejledning at hente for andre brancher. Limning i andre brancher kan dog være underlagt andre eller supplerende krav. I forhold til arbejde med lime i andre af industriens brancher henvises til I-BAR s vejledning om limning i jern- og metalindustrien. Denne supplerer på en række områder nærværende vejledning. Brug lim med omtanke I autobranchen indgår limning bl.a. i fugemasse til tætnings- og forseglingsopgaver på karosserier, i rudelim til montering og forsegling af ruder samt i motagelim til plast og tekstiler. Ved alle disse arbejdsopgaver er det vigtigt at undgå påvirkningerne fra dampe og spraytåger, der kan skade åndedrætssystemet. Det er også vigtigt at undgå hudkontakt, da limen kan medføre eksem og allergiske reaktioner. Vurderet af Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Vejledningen er alene vurderet, som den foreligger, og Arbejdstilsynet har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner indenfor det pågældende område. Lim er et kemisk produkt Derfor henvises der flere steder til autobranchens overordnede kemivejledning Kemi på autoværkstedet trin for trin. Det er en god ide at starte med den vejledning, hvis I ikke har overblik eller helt styr på de kemiske produkter og lovkravene. Derfor er vejledningens overordnede budskab enkelt: Brug så få lime som muligt. Brug altid de mindst farlige lime og brug dem altid sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 4

5 Få først styr på kemien hvilke lime skal anvendes Husk vejledningens overordnede budskab: Brug så få lime som muligt. Brug altid de mindst farlige lime og brug dem altid sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Hvis I ikke kender de kemiske produkter og alle lovkravene, så skal I starte med del 1 i autobranchens overordnede kemivejledning: Kemi på autoværkstedet trin for trin. Vejledningen guider jer gennem tre trin, som sikrer, at I enten får fjernet de farlige produkter eller finder frem til de mindst farlige produkter. I får også en række værktøjer til at få styr på lovkravene, bl.a.: Spørgeguide til leverandører Skema til arbejdspladsbrugsanvisninger Positivliste Skema til kemisk APV Det er simple og enkle værktøjer, der sikrer at arbejdet med lime kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der er gode penge at spare, hvis: Mængden af kemiske produkter reduceres Der laves en god aftale med leverandøren Der skal bruges mindre tid til at opfylde lovkravene Der kommer færre reaktioner fra Arbejdstilsynet Ulykker og sygdom undgås HUSK: I forhold til lime er der nogle simple principper, I skal fokusere på Brug så få lime som muligt Brug de mindst farlige lime, herunder: Brug lime uden isocyanater Erstat to-komponentlim med en-komponentlim. En-komponentlim er normalt mindst sundhedsfarlig, da det ikke skal blandes. Derved undgås sundhedsfarlig påvirkning fra blandingsprocessen Brug lime med lavest mulige kodenummer (MAL-kode) i brugsklar stand Der kan være tilfælde, hvor de mindst farlige lime ikke kan anvendes, fordi bilfabrikanten stiller specifikke krav. Det kan være sikkerhedskrav eller krav i forbindelse med bilens garantiperiode. I de tilfælde skal I holde særligt fokus på at begrænse påvirkningen mest muligt i forbindelse med arbejdets udførelse ved tekniske foranstaltninger og ved at optimere ventilation og brugen af personlige værnemidler. Arbejder I med isocyanatholdige lime, skal sikkerhedsforanstaltningerne altid følges, indtil limen er udhærdet i en sådan grad, at risikoen for sundhedsfarlig påvirkning er ophørt. Fakta Hav fokus på løbende at bruge de mindst farlige lime. Mange lime i autobranchen er baseret på polyurethan og indeholder isocyanater. Flere isocyanatholdige lime kan i dag erstattes med lime uden isocyanater. Vær også opmærksom på, at mange lime indeholder organiske opløsningsmidler, hvorfor det også er vigtigt at kontrollere kodenummer (MAL-kode) på faremærkningen. 5

6 De 10 lim-bud 1. Brug så få lime som muligt 2. Brug altid de mindst farlige lime, dvs. med så lav MAL-kode som muligt 3. Sørg for effektiv instruktion i brugen af lim og i brugen af sikkerhedsforanstaltninger 4. Brug om muligt lim uden isocyanater 5. Brug om muligt ikke to-komponent lime 6. Brug ikke lim på spray 7. Brug ventilation og personlige værnemidler i overensstemmelse med MALkode, arbejdspladsbrugsanvisning og sikkerhedsdatablad 8. Sørg for sikker opbevaring 9. Sørg for sikker bortskaffelse 10. Udvis en sikker adfærd for styrkelse af en god sikkerhedskultur 6

7 Vigtige bud om brug af lim: Sørg for effektiv instruktion i brugen af lim og i brugen af sikkerhedsforanstaltninger. Vigtige bud om brug af lim: Brug om muligt ikke to-komponent lime Vigtige bud om brug af lim: Sørg for sikker bortskaffelse Vigtige bud om brug af lim: Brug altid de mindst farlige lime, dvs. med så lav MAL-kode som muligt 7

8 MAL-koder og andre oplysninger på etiketten Alle lime skal være mærket med et kodenummer, som også kaldes MAL-kode. Det gælder uanset om limen er baseret på polyurethan og indeholder isocyanater eller baseret på andre bindemidler. MAL-koden for et produkt angiver hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der som minimum skal træffes under bestemte arbejdssituationer for at undgå: Indånding af dampe Kontakt med produktet på hud, i øjne og i luftveje Indtagelse En MAL-kode består af to tal med en bindestreg imellem, f.eks Tallet før bindestregen kan ligge i intervallet 00 til 5 Tallet angiver de sikkerhedsforanstaltninger, der som minimum skal træffes mod indånding af dampe fra produktet, herunder organiske opløsningsmidler. Jo højere tal, jo større behov for ventilation og brug af åndedrætsværn. Husk: Brug lime med de laveste MAL-koder i brugsklar stand og ved den aktuelle brugstemperatur. Hjælp Bilag 2: Spørgeguide til leverandører, branchevejledningen Kemi på autoværkstedet trin for trin. Arbejdstilsynet har fokus på erstatning af farlige kemiske produkter med ufarlige eller mindre farlige produkter. Det fokus vil være særligt stort i autobranchen, da branchen generelt benytter mange kemiske produkter. Tallet efter bindestregen kan ligge i intervallet 1 til 6 Tallet angiver de sikkerhedsforanstaltninger, der som minimum skal træffes mod kontakt med produktet på hud, i øjne og i luftveje (fra sprøjtetåge og støv) eller mod indtagelse. Jo højere tal, des større behov for brug af sikkerhedsforanstaltninger i form af bl.a. personlige værnemidler som f.eks. egnede handsker og forklæder. Læs bilag 5 til bekendtgørelsen om kodenummererede produkter Bilaget gælder specielt for limning i autobranchen samt arbejde i forbindelse med limning, som f.eks. klargøring af emner, for- og efterbehandling af emner og rengøring af udstyr. Der er to oversigter for hhv. limning i værkstedet og limning inde i karosseri. Bilagene gennemgår, hvilken ventilation og hvilke værnemidler, I skal benytte i forhold til MAL-kode, påføringsmetode og under for- og efterbehandling. 8

9 Arbejdet med lime I denne del af vejledningen er der fokus på det daglige arbejde med lime indenfor hovedområderne opbevaring, håndtering og bortskaffelse. Tænk arbejdet i tre trin, nemlig opbevaring, håndtering og bortskaffelse. Hvert trin indeholder en række områder, I skal være opmærksomme på. De gennemgås på de efterfølgende sider i den rækkefølge, der ses nedenfor. Er der styr på arbejdet med lim? Opbevaring Skabe og rum Ventilation Håndtering Instruktion Særligt om isocyanatholdige lime Ventilation Personlige værnemidler Personlig pleje og hygiejne Rengøring af værktøj Førstehjælpsudstyr Arbejdsmiljøgennemgang Tjek løbende om opbevaring, håndtering og bortskaffelse foregår som aftalt efter den kemiske arbejdspladsvurdering og arbejdspladsbrugsanvisninger Bortskaffelse Opbevaring Ventilation Systemer Nu er der styr på arbejdet med lim! 9

10 Opbevaring Lime skal opbevares forsvarligt og i overensstemmelse med principperne i sikkerhedsdatabladet (SDS) og arbejdspladsbrugsanvisningen. Opbevaringen skal også opfylde brandmyndighedernes og Miljøstyrelsens krav. I praksis betyder det, at lime skal opbevares i et særskilt depot, f.eks. et skab eller rum. Eventuelle lime, som er mærket giftige eller meget giftige skal opbevares i aflåst giftskab forsynet med advarselstavle. Klæb arbejdspladsbrugsanvisningerne op på lågens inderside, så brugeren hurtigt kan læse hvilke værnemidler (handsker, mv.), der skal bruges Overvej at udarbejde en oversigt, der med fotos viser hvilke værnemidler, der skal benyttes til de forskellige lime Benyttes skabet også til opbevaring af eventuelle lime med mærkning giftig eller meget giftig, skal skabet forsynes med advarselstavle og kunne aflåses Ventilation Lime, som indeholder flygtige stoffer herunder organiske opløsningsmidler, skal altid opbevares under ventilation. Er der yderligere krav om ventilation ved opbevaring, kan det fremgå af leverandørens sikkerhedsdatablad. Er der krav om ventilation, skal I indkøbe et skab, der er designet til ventilation, eller indrette et eksisterende skab på følgende måde: Studs til udsugning monteres i toppen eller bunden af skabet Udsugning monteres med afkast til det fri minimum to meter over tagryg Der skal være fri luftpassage mellem hylderne, f.eks. ved at hylderne ikke slutter helt tæt til skabets sider og front Der monteres spalter i toppen eller bunden af skabet, hvor luft kan suges ind Opbevaring i skab Etablér et skab til lime Lav et skilt og klæb det op på lågen, f.eks. med påskriften opbevaring af lime Notér på fronten af hver enkelt hylde, hvilke lime der skal stå hvor, f.eks.: Hylde til rudelim Hylde til montagelim Hylde til fugemasse Flere leverandører leverer klæbeskilte til dette formål Opbevaring i rum Alternativt kan lime opbevares sammen med andre produkter i et særskilt kemirum med effektiv mekanisk rumventilation. Hylder indrettes igen efter de forskellige lime, så overblikket sikres. Husk Eftersyn og service af ventilationsanlæg efter leverandørens anvisninger, typisk 1 2 gange om året Opbevar aldrig limprodukter over øjenhøjde. Der er risiko for ulykker, f.eks. øjenskader, hvis produktet ikke er ordentlig lukket og vælter ned 10

11 Håndtering At håndtere lime sikkert kræver, at I har styr på en række forhold. Instruktion En grundig instruktion skal sikre, at arbejdet med limning kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er arbejdsgiverens ansvar at instruere alle ansatte på virksomheden i at udføre arbejdet med lim på en farefri måde, uanset hvilket arbejde den enkelte ansatte udfører, og hvor længe arbejdet varer. Der skal især være fokus på instruktion ved: Ansættelse Nye arbejdsopgaver Indførelse af ny teknologi, f.eks. produkter, arbejdsudstyr, værnemidler eller arbejdsmetoder Instruktionen skal bl.a. indeholde følgende: Gennemgang af arbejdspladsbrugsanvisningen for lime og eventuelle andre produkter, der anvendes til klargøring og afslutning. Herunder krav til opbevaring, anvendelse af ventilation og bortskaffelse Oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med arbejdet med produkterne Gennemgang af de nødvendige værnemidler, herunder opbevaring, anvendelse, rengøring og eventuel bortskaffelse Personlig rengøring Adfærden er vigtig Om medarbejderne efterlever instruktionen, afhænger ofte af adfærden og sikkerhedskulturen på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt at særligt ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanter fremmer den positive og hensigtsmæssige adfærd ved at: Gøre det klart, at sikkerhed har første prioritet Være bevidste om, at de er rollemodeller Anerkende og rose den gode adfærd Tale løbende med medarbejderne om arbejdsmiljø Husk Brug gerne skriftlig instruktion, som både instruktør og modtageren af instruktion underskriver Arbejdspladsbrugsanvisningen kan være den skriftlige instruktion Hjælp Bilag 6: Tjekliste til kemisk instruktion, branchevejledningen Kemi på værkstedet trin for trin 11

12 Særligt om isocyanat- eller epoxyholdige lime Isocyanater kan forekomme i to-komponent lime, men også i en-komponent lime. For at forebygge sygdomme bør isocyanatholdige og epoxy produkter undgås, hvor det er muligt. Arbejder I med isocyanat- eller epoxyholdige lime skal sikkerhedsforanstaltningerne følges, indtil limen er udhærdet i en sådan grad, at risikoen for sundhedsfarlig påvirkning er ophørt. I skal opsætte advarselsskilte i de områder, hvor arbejdet med isocyanatholdige lime foregår, så I undgår, at andre medarbejdere, end dem der arbejder med limene, udsættes for sundhedsfarlig påvirkning og der er krav om substitution, hvor det er muligt. Isocyananter kan medføre: Irritation af slimhinder og luftveje, og bl.a. medføre udvikling af allergisk astma Eksem og allergisk astma ved hudkontakt Epoxy kan medføre - hudirritiation og eksem Har en person først udviklet overfølsomhed for isocyanater eller epoxy, varer det som regel hele livet, og selv den mindste påvirkning vil kunne udløse astma eller eksem. Husk: Den lovpligtige uddannelse Arbejde med isocyanat- eller epoxyholdige produkter må kun udføres af personer, som har gennemgået en særlig lovpligtig uddannelse og er i besiddelse af et uddannelsesbevis. På uddannelsen gennemgås de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, der kan være ved arbejdet med isocyananter og epoxy, og deltageren lærer at udføre arbejdet på en farefri måde i overensstemmelse med gældende regler. Uddannelsen kan f.eks. gennemføres på AMU-centre og erhvervsuddannelsescentre (EUC). Begrænsninger for gennemførelse af uddannelsen Personer, der lider af astma eller eksem, samt personer, som har konstaterede kroniske lungelidelser eller konstateret hud- eller luftvejsallergi over for isocyananter, må ikke arbejde med produkter, som indeholder isocyanater Personer med kraftig håndsved, såkaldt hyperhidroisismanuum må ikke arbejde med produkter som indeholder isocyanater Kravet om uddannelse skal fremgå af sikkerhedsdatabladet (SDS) under punkt 15. Ventilation I forbindelse med limning frigives der ofte dampe og partikler til luften i arbejdsrummet. I forureningen findes de stoffer, der er i limen, f.eks. organiske opløsningsmidler og isocyanater og de stoffer er farlige at indånde. Stofferne spredes under påføring, men også fra afdampning, når limen tørrer op. 12

13 For at undgå unødig påvirkning skal der bruges ventilation. Kravet følger af MAL-koden og skemaerne i kodenummerbekendtgørelsen, og skal fremgå af arbejdspladsbrugsanvisningen og sikkerhedsdatabladet (SDS). Hvis der er et modsætningsforhold mellem oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og MAL-koden, er det MAL-koden, der er styrende. Procesventilation Procesventilation skal anvendes i overensstemmelse med sikkerhedsdatabladet (SDS) og MAL-koden. Procesventilationen skal etableres som en mekanisk udsugning og placeres, så den fjerner mest muligt af den udviklede forurening. Brug f.eks. en fleksibel sugeslange, så procesventilationen kan flyttes med under påføringen. Når procesventilationen anvendes, skal der tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur og uden træk. Kan procesventilationen ikke fjerne forureningen, så skal arbejdet ifølge loven placeres i et særskilt rum eller kabine, hvor der ikke udføres andet arbejde, og som er udstyret med tilstrækkelig mekanisk ventilation. Fakta Der er mange andre krav til både procesog rumventilation. Læs mere i I-BARs branchevejledning Luftforurening og ventilation i autobranchen Recirkulation Det er ikke tilladt at recirkulere den udsugede luft tilbage til arbejdslokalet. Den udsugede luft skal altid føres til det fri. Husk Ventilationsanlægget skal være forsynet med en kontrolanordning, der angiver utilstrækkelig funktion af anlægget. HJÆLP Læs mere om krav til ventilation i branchevejledningen: Luftforurening og ventilation i autobranchen Personlige værnemidler Kravene til personlige værnemidler ved arbejde med lime følger af MAL-koden og skal fremgå af arbejdspladsbrugsanvisningen og sikkerhedsdatabladet (SDS). Hvis der er et modsætningsforhold mellem oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og MAL-koden, er det MAL-koden, der er styrende. Personlige værnemidler må kun anvendes som et supplement til øvrige forebyggende foranstaltninger, hvis der på trods af disse foranstaltninger er konstateret en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed. Personlige værnemidler skal være egnede, benyttes straks ved arbejdets begyndelse og i hele arbejdets udstrækning. Afhængig af typen af lim og påføringsmetode er der forskellige krav til værnemidler. Typiske værnemidler er: Handsker, åndedrætsværn, forklæde, øjenværn, hætte og/eller beskyttelsesdragt. Fakta om værnemidler: Det er arbejdsgiverens ansvar, at de personlige værnemidler er til rådighed og anvendes Rumventilation Selvom procesventilationen er så effektiv som muligt i forhold til arbejdsprocessen, kan forureningen måske alligevel, på grund af sin eller arbejdsprocessens art, slippe forbi punktudsugningen og spredes til rummet. Det kan f.eks. være forurening fra dråber af spildt lim eller olie på gulve og borde. Der kan være forurening fra motorrum og forurening fra udstødning, når biler køres ind og ud. I disse tilfælde skal der etableres effektiv rumventilation på autoværkstedet. En effektiv rumventilation på autoværkstedet kræver typisk et luftskifte på tre gange i timen. 13

14 Værnemidlerne skal: Være CE-mærkede Beskytte effektivt mod den anvendte lim Udskiftes i henhold til leverandørens oplysninger eller når de er beskadigede Rengøres, vedligeholdes og opbevares i henhold til leverandørens oplysninger Personlig pleje og hygiejne Personlig pleje og god hygiejne er vigtig, da det kan forebygge påvirkninger fra kemiske produkter, herunder lime. Det er vigtigt at få fjernet eventuelle forureninger fra huden. Derfor er det vigtigt at de rette faciliteter er tilgængelige på arbejdsstedet. Husk Der skal i nærheden af arbejdsstedet være tilstrækkelig og uhindret adgang til ikke håndbetjent håndvask med varmt og koldt vand, mild uparfumeret sæbe, rene og tørre håndklæder eller papir, samt nærende, uparfumeret hudplejecrème og hudrensemidler Bade- og omklædningsrum skal indrettes i overensstemmelse med reglerne om arbejdsstedets indretning Ved toiltetbesøg, før pauser og ved arbejdstids ophør skal hænderne vaskes omhyggeligt i uparfumeret sæbe. Eventuelt kan anvendes et skånsomt rensemiddel før vask. Anvend ikke rensemidler med pimpsten, skarpt pulver eller organiske opløsningsmidler Den rengjorte hud skal smøres i uparfumeret nærende hudplejecremer efter arbejdstids ophør og i pauser. Creme medvirker til at bevare hudens naturlige barriere ved at genskabe hudens fugtindhold og dermed tørre hænder Rengøring af værktøj Efter limning kan det være nødvendigt at rengøre værktøj, der har været brugt under arbejdet. Værktøjet skal rengøres umiddelbart efter brug, så rengøringen kræver så få farlige produkter som muligt. Rengøring afhænger af den anvendte limtype Vandbaseret lim: Her kan anvendes vand, hvis rengøring finder sted umiddelbart efter brug Hærdet lim: Her kan anvendes skrabning eller slibning. Dette kræver, at der anvendes forebyggende foranstaltninger, som beskytter mod påvirkning fra eventuel frigivet forurening. Afgives f.eks. støv, skal der anvendes effektiv procesventilation, evt. suppleret med egnet åndedrætsværn Husk I sikkerhedsdatabladet (SDS) og arbejdspladsbrugsanvisningen kan der være krav om brug af personlige værnemidler under rengøringen. 14

15 Førstehjælpsudstyr Der skal være relevant og tilstrækkeligt førstehjælpsudstyr på arbejdspladsen, bl.a. øjenskyllemulighed og brandslukningsudstyr: Husk Førstehjælpsudstyret skal være anbragt i umiddelbar nærhed af arbejdet og være markeret med skilte Øjenskylleflasker skal skiftes efter brug Øjenskylleflasker skal skiftes før udløbsdato

16 Bortskaffelse Det er vigtigt at bortskaffelse af tom emballage og restprodukter sker i overensstemmelse med sikkerhedsdatabladet (SDS) og arbejdspladsbrugsanvisningen. De fleste værksteder indretter et særskilt rum til bortskaffelse af affald, hvor de forskellige affaldstyper sorteres i grupper Ventilation er oftest et krav, da der kan ske fordampning fra de fleste affaldsgrupper, herunder lime Ventilation skal indrettes med indblæsning og udsugning, enten direkte på affaldscontaineren eller i hele rummet Isocyanatholdigt affald, herunder handsker, klude og engangsværktøj samles i en særlig affaldscontainer mærket: Epoxy / isocyanatholdigt affald Pas på Risiko for allergi Husk ABAS (Autobranchens Affaldsservice) kan rådgive om opdeling i affaldsgrupper og afhente affaldet Kommunale modtagestationer kan også oplyse om affaldsgrupper 16

17 Arbejdsmiljøgennemgang Foretag en arbejdsmiljøgennemgang med faste intervaller, hvor I bl.a. tjekker om lime opbevares, håndteres og bortskaffes som aftalt. Husk Snak med medarbejderne under arbejdsmiljøgennemgangen og få rettet eventuelle fejl eller misforståelser med det samme. Hjælp Bilag 7: Tjekliste til kemisk arbejdsmiljøgennemgang, branchevejledningen Kemi på værkstedet trin for trin. 17

18 Hvor kan der læses mere Referencer Arbejdstilsynet Bekendtgørelser: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 om arbejde med kodenummererede produkter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om brug af personlige værnemidler Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning Arbejdstilsynet Vejledninger: At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer At-vejledning C.0.11 om arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer At-vejledning C.0.12 om leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) og teknisk datablad for stoffer og materialer At-vejledning C.0.7 om epoxyharpixer og isocyanater At-vejledning A.1.1 om ventilation på faste arbejdssteder Branchevejledninger fra I-BAR Værkstedsmappen, Branchevejledning I-BAR KEMIKALIER, Ny mærkning og klassificering, Branchevejledning I-BAR Luftforurening og ventilation i autobranchen, Branchevejledning I-BAR Instruktion og introduktion af nye medarbejdere i autobranchen, Branchevejledning I-BAR Sådan bruger du de personlige værnemidler på autoværkstedet, Minivejledning I-BAR Lovpligtige uddannelser, Branchevejledning I-BAR Gode råd til en sikker håndtering af affald, Minivejledning I-BAR Vejledning om Limning, Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien, I-BAR Epoxy og isocyanater, undervisningsmateriale, I-BAR Vejledning om brug af handsker i laboratorier og procesindustrien, I-BAR 18

19 19

20 CO-industri Tlf Dansk Industri Tlf Lederne Tlf

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Arbejde med nanomaterialer

Arbejde med nanomaterialer Arbejde med nanomaterialer De vigtigste regler om forebyggelse af sundhedsfarlige påvirkninger ved arbejde med fremstillede nanomaterialer. Vejledningen handler om en række af de krav, der stilles til

Læs mere

Kemi på autoværkstedet trin for trin

Kemi på autoværkstedet trin for trin Kemi på autoværkstedet trin for trin Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København V Telefon 33 63 80 00 co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk Industri Telefon 3377 3377 di@di.dk www.di.dk

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Partikelfiltre i tunge køretøjer

Partikelfiltre i tunge køretøjer Partikelfiltre i tunge køretøjer Udskiftning og rensning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.17 Arbejde med formolier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.2 af oktober 1984 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Industriens Branchearbejdsmiljøråd Industriens Branchearbejdsmiljøråd www.i-bar.dk I-bar undervisningsmaterialer I-bar undervisningsmaterialer Lovpligtige uddannelser Dette er anden del af vejledningen Lovpligtige eftersyn og lovpligtige

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.17 Køle-smøremidler December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.6 af april 1991 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Formål og indhold. Del 2: Praktiske værktøjer til at substituere farlige stoffer og materialer med mindre farlige stoffer og materialer

Formål og indhold. Del 2: Praktiske værktøjer til at substituere farlige stoffer og materialer med mindre farlige stoffer og materialer Indledning Formål og indhold Denne mappe er et hjælpeværktøj for autoværksteder. Mappen indeholder en praktisk om udarbejdelse af lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger samt en række værktøjer til at

Læs mere

De vigtigste regler om, hvordan arbejdsgiveren skal forebygge, at ansatte får hudlidelser af at arbejde med kemiske stoffer og materialer.

De vigtigste regler om, hvordan arbejdsgiveren skal forebygge, at ansatte får hudlidelser af at arbejde med kemiske stoffer og materialer. Hud og kemi De vigtigste regler om, hvordan arbejdsgiveren skal forebygge, at ansatte får hudlidelser af at arbejde med kemiske stoffer og materialer. Vejledningen handler om de vigtigste krav til forebyggelse

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C Arbejde med formolier

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C Arbejde med formolier At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.17-1 Arbejde med formolier Maj 2006 Opdateret august 2019 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.2 af oktober 1984 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Arbejdspladsbrugsanvisninger Program APB/SDS Instruktion Unges arbejde Uddannelse Substitution Gifttilladelser Værnemidler Afprøvning af nye kemikalier Omhældning Hygiejne Affaldshåndtering Arbejdspladsbrugsanvisninger Lovgivning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejde i autobranchens virksomheder har Vejledningen indeholder flg. afsnit: arbejdsmiljø- 1.2 Vejledningens indhold repræsentanter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 02062003 / JR Erstatter den: 28052002 Anvendelse: Rensning og rengøring af overflader

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1710435 Leverandør: Revision: 05-02-2007 / MBM Gel-top a-s Storhaven 10 Mølholm Anvendelse: I

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18 Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.3 af maj 1989 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Spørgsmål vedr. sikkerhed, arbejdsmiljø, materialer og proces Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Hærdeplast 4 lektioner

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Line-X Danmark ApS Dalager 4

Sikkerhedsdatablad. Line-X Danmark ApS Dalager 4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 04-05-2009 / MPE Line-X Danmark ApS Dalager 4 Anvendelse: Overfladebehandling.

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

»Få styr på kemikalierne

»Få styr på kemikalierne »Få styr på kemikalierne Gode råd og Best Practice I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde, 21. oktober 2015. Gitte Lindhard, Alectia. »Program Få styr på kemikalierne Hvorfor? Kemikalier i industrien. De farlige kemikalier

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

»Sådan får I styr på kemikalierne

»Sådan får I styr på kemikalierne »Sådan får I styr på kemikalierne regler og best practice ved håndtering af stoffer og materialer i industrien I-BAR Inspirationsmøde, 25. august 2015. Seniorkonsulent Gitte Lindhard, Alectia. »Program

Læs mere

WEBINAR Nyt epoxy-kursus

WEBINAR Nyt epoxy-kursus WEBINAR Nyt epoxy-kursus 6. December 2017 Præsentation ved Casper Burlin og Christina Stougaard Hansen, Industriens Uddannelser Program 1. Baggrunden for ændringen af epoxy-kurset: Arbejdsmiljørådets anbefalinger

Læs mere

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13.

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 14-01-2008 / ABB Anvendelse: Som lugtfjerner i airconditionsanlæg. 2. Fareidentifikation

Læs mere

Metalaffedtning. Vejledning om metalaffedtning. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Metalaffedtning. Vejledning om metalaffedtning. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf. 3363 8000 Mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk Industri HC Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf. 3377 3377 Mail: di@di.dk www.di.dk

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Limning af rustfast stål

Limning af rustfast stål VVS-branchens efteruddannelse Limning af rustfast stål Limning af rustfast stål Introduktion Lim- og klæbeprocesser virker meget simple for udenforstående, og der eksisterer mange fordomme om brugen af

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre

Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre 11-02-2019 J.nr. 20195000116 Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre I medfør af 17, stk. 3, 35, 39, 43, 49, 49 c, stk. 1, og

Læs mere

Produkter og forebyggelse

Produkter og forebyggelse Produkter og forebyggelse Forord Denne pjece handler om regler og retningslinier ved håndtering af kemiske produkter. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 204-617-8-230-391-5

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 204-617-8-230-391-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 657361 Udarbejdet den: 02092002/ LBN Erstatter den: 05032002 Anvendelse: Universallim til små samlinger af metal, plast,

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg 09/2019. Branchevejledning om EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg 09/2019. Branchevejledning om EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER i Bygge & Anlæg 09/2019 Branchevejledning om EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Planlægning af arbejdet Valg af produkt...5 Sikkerhedsdatablade...6 APV ved arbejde

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål og indhold For at intensivere det forebyggende arbejde med at forbedre indeklimaet i autobranchens virksomheder, har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2670 Greve

Sikkerhedsdatablad. 2670 Greve Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdelsesdato: 24-04-2003 Titgemeyer Skandinavien A/S Udarbejdet den: 20-08-2007

Læs mere

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer i produktionen At-intern instruks IN-9-4 Arbejdsmiljøemne: Kemi, støv og biologi Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. oktober 2014 1.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Antikondensmaling Emballage: - Leverandør: TM Coating DK ApS Mineralvej 6-8 DK - 9220 Aalborg Ø Tel: +45 86 34

Læs mere

Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi

Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi i Indhold: Overblik og oprydning kan spare dyr ventilation 4 Hvad skal ventileres væk? 5 Beskriv arbejdspladsen grundigt 5 Find forureningskilderne

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Undgå rygning og brug af åben ild (svejsning mv.). Sørg for effektiv ventilation. Brug egnet åndedrætsværn, hvis det ikke på anden måde er muligt at undgå indånding af dampene. Stå ikke lænet ind over

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 22-03-2006 Revision: 14-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Tætningsmasse til karrosseri Emballage: 310 ml Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Division Loctite Hørskætten

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater for udlændinge

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater for udlændinge Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater for udlændinge Med udgangspunkt i nr. 43996 er kurset tilrettelagt med hovedvægten på at udfordre og bearbejde kursisternes holdning til at arbejde

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 204-617-8-230-391-5

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 204-617-8-230-391-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 657505 Udarbejdet den: 23082002/ LBN Erstatter den: 08032001 Anvendelse: Tyktflydende universallim til små samlinger

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

RÅD GODE ADRESSER OG TELEFONNUMRE VED RENGØRING OM ARBEJDSMILJØ. Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord

RÅD GODE ADRESSER OG TELEFONNUMRE VED RENGØRING OM ARBEJDSMILJØ. Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord ADRESSER OG TELEFONNUMRE Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V www.bfa5.dk Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade 4 1790 København

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 10-11-2004 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad <0,5 70-100 <2 <2 <1 2 231-153-3 231-157-5 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad <0,5 70-100 <2 <2 <1 2 231-153-3 231-157-5 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 22072009 / ABB Erstatter den: 07062007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Kræves ikke Anvendelse: 1 l Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Kræves ikke Anvendelse: 1 l Leverandør: 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Olie Emballage: 1 l Leverandør: LIP Bygningsartikler A/S Industrivej 16 5580 Nørre Åby +45

Læs mere

8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN

8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN 8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN HVAD LAVER TEAM AM Nyhedsbreve (månedligt) www.facebook.dk/agrisafety Artikler på LI, landmand.dk, i kvægnyt pressehåndtering

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Oprettet: 28. juni 2012 Revideret: - Erstatter: - Datablad nr.: Version nr.: 1.0 Printet d. 28. juni Spa Pipe Clean

Oprettet: 28. juni 2012 Revideret: - Erstatter: - Datablad nr.: Version nr.: 1.0 Printet d. 28. juni Spa Pipe Clean Spa Pipe Clean dk 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Spa Pipe Clean NØDTELEFON: Leverandør: Forholdsregler ved Uheld/ Copenhagen Chemicals ApS forgiftning:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 07-06-007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør: UDDEHOLM A/S Kokmose

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 800 g, 3 kg (*) Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 800 g, 3 kg (*) Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/5 PR-nr. 2067904 Anvendelse: Støbemasse til materialografiske emner Emballage: 800 g, 3 kg (*) Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske Emballage: 5 l plastdunk Leverandør: Ridgid Scandinavia

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1052460 Revideret den: 10-12-2003 / MBM Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ en naturlig

Læs mere

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om sikkerhed i rengøringsbranchen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Lone Thingholm Lauridsen, AMU Fyn Rinna Mølgaard, AMU Fyn Januar 2014

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.3 af juni 1988. Epoxyharpikser og isocyanater

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.3 af juni 1988. Epoxyharpikser og isocyanater At-VEJLEDNING C.0.7 Oktober 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.3 af juni 1988 Epoxyharpikser og isocyanater Vejledning om foranstaltningerne ved primær udsættelse for epoxyharpikser og isocyanater 2

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdelsesdato: 26-09-2008 Ide-Ren. ApS Revision: 23-06-2010

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: Borup Møbel- og Træbeskytter+ Reg. Nr.: 179-82 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Hvordan virker reguleringen

Hvordan virker reguleringen Hvordan virker reguleringen REACH og Arbejdstilsynets regler v. Bent Horn Andersen Kontorchef Arbejdstilsynet Forsyningskæden Brug EU EU EU Stof Råmateriale Produkt Slutbruger Producent SDS Leverandør

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 24-01-2005 Revideret den: 24-01-2005 / JP Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 067865 Revideret den: 7062005 / LW Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling

Læs mere

»Styr på kemikalierne. Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen

»Styr på kemikalierne. Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen »Styr på kemikalierne Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen »Hvem er jeg? Dorte H. Jørgensen 1994: Kemiingeniør 2002: Master i Miljøledelse 2003-: ALECTIA, tidligere Jobliv Danmark A/S 2002-2003: Hvidovre

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige forhold for unge Fokus på oplæring, feedback og fællesskab Kemi Inkl. øvelser Materialet er

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF. 75 50 82 11. EP-V Gulvmaling, komponent A. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: november 2001. Sikkerhedsdatablad

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF. 75 50 82 11. EP-V Gulvmaling, komponent A. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: november 2001. Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN : Produktnavn : EP-V Gulvmaling PR-nr. : Leverandør : TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82

Læs mere