KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)"

Transkript

1 L 76/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/460 af 19. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår proceduren for godkendelse af en intern model i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) ( 1 ), særlig artikel 114, stk. 2, og ud fra følgende betragtninger: (1) Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal opfylde kravene i direktiv 2009/138/EF til interne modeller. De kan ændre deres interne model i overensstemmelse med den godkendte politik, der skal følges ved ændring af modellen, jf. artikel 115 i direktiv 2009/138/EF. (2) Større ændringer af den interne model, en kombination af mindre ændringer, der betragtes som en større ændring, og ændringer af den politik, der skal følges ved ændring af modellen, kræver forhåndsgodkendelse fra tilsynsmyndighedernes side. Reglerne vedrørende proceduren for godkendelse af interne modeller bør finde tilsvarende anvendelse på godkendelse af større ændringer af den interne model og eventuelle ændringer af den politik, der skal følges ved ændring af modellen. (3) Inddragelse af nye elementer i den interne model, f.eks. inddragelse af yderligere risici, som ikke er omfattet af den interne models anvendelsesområde, eller forretningsenheder, kræver godkendelse fra tilsynsmyndighedernes side, jf. artikel 112 i direktiv 2009/138/EF. (4) På grund af den indbyrdes sammenhæng mellem forskellige ansøgninger om godkendelse, som er omfattet af direktiv 2009/138/EF, bør forsikrings- eller genforsikringsselskabet, når det ansøger om godkendelse af en intern model, underrette tilsynsmyndigheden om andre ansøgninger, som selskabet har indgivet eller forventer at indgive i løbet af de næste seks måneder, om godkendelse af de elementer, som er omhandlet i artikel 308a, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF. Et sådant krav er nødvendigt for at sikre, at tilsynsmyndighedernes vurderinger er baseret på gennemsigtige og upartiske oplysninger. (5) Proceduren for godkendelse af en intern model og større ændringer af den interne model bør indebære løbende kommunikation mellem tilsynsmyndighederne og forsikrings- eller genforsikringsselskabet. Det er hensigtsmæssigt at kommunikere, allerede inden den formelle ansøgning indgives til tilsynsmyndighederne. Nævnte kommunikation bør fortsætte, efter at den interne model eller større ændring er godkendt ved tilsynsprocessen. (6) Tilsynsmyndighederne bør under godkendelsesprocessen kunne anmode om tilpasninger af den interne model og om en overgangsplan, jf. artikel 113 i direktiv 2009/138/EF. (7) Denne forordnings bestemmelser om procedurerne for godkendelse, godkendelse af ændringer af den interne model og godkendelse af den politik, der skal følges ved ændring af modellen for interne modeller, der anvendes på individuelt niveau, bør finde tilsvarende anvendelse på procedurerne for interne modeller til beregning af koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav og for koncerninterne modeller. (8) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har forelagt Europa-Kommissionen. ( 1 ) EUT L 335 af , s. 1.

2 L 76/ (9) Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 ( 1 ). (10) For at øge retssikkerheden om tilsynsordningen i den i artikel 308a i direktiv 2009/138/EF omhandlede indfasningsperiode, som påbegyndes den 1. april 2015, er det vigtigt at sikre, at denne forordning træder i kraft hurtigst muligt, det vil sige dagen efter offentliggørelsen i VEDTAGET DENNE FORORDNING: I denne forordning præciseres: Artikel 1 Genstand a) den procedure, der er omhandlet i artikel 112 i direktiv 2009/138/EF, for godkendelse af ansøgninger fra forsikringsog genforsikringsselskaber om tilladelse til at benytte komplette og partielle interne modeller til beregning af solvenskapitalkravet b) proceduren for godkendelse af ansøgninger fra forsikrings- og genforsikringsselskaber om en større ændring af den interne model og ændringer af den politik, der skal følges ved ændring af den interne model, jf. artikel 115 i direktiv 2009/138/EF. Artikel 2 Ansøgning om tilladelse til at benytte en intern model til beregning af solvenskapitalkravet 1. Forsikrings- og genforsikringsselskaber indgiver en skriftlig ansøgning til tilsynsmyndigheden om tilladelse til at benytte en intern model til beregning af solvenskapitalkravet. 2. Ansøgningen indgives på et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor forsikrings- eller genforsikringsselskabet har sit hovedsæde, eller på et sprog, som er aftalt med tilsynsmyndighederne. 3. Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal, når de ansøger om tilladelse til at benytte en intern model til beregning af solvenskapitalkravet, indgive dokumentation, som viser, hvordan den interne model opfylder kravene i artikel 101 og i direktiv 2009/138/EF, og i forbindelse med en partiel intern model også i artikel 113 i direktiv 2009/138/EF. Tilsynsmyndigheden kan i overensstemmelse med artikel 3 anmode om yderligere oplysninger. 4. Den dokumentation, der er omhandlet i stk. 3, omfatter mindst følgende: a) en følgeskrivelse med: i) en ansøgning om tilladelse til at benytte en intern model til beregning af solvenskapitalkravet fra en bestemt dato og en generel forklaring vedrørende den interne model, herunder en kort beskrivelse af modellens opbygning og anvendelsesområde ii) en bekræftelse af, at den interne model i perioden forud for ansøgningen er blevet benyttet i risikostyringssystemet og beslutningsprocesserne i overensstemmelse med kravene i artikel 120 i direktiv 2009/138/EF iii) en bekræftelse af, at ansøgningen er fuldstændig og indeholder en præcis beskrivelse af den interne model, og at relevante fakta ikke er udeladt iv) en bekræftelse af, at forsikrings- eller genforsikringsselskabet er en del af en koncern, som benytter en intern model til beregning af koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav, eller at der er indgivet en ansøgning om tilladelse til at benytte en intern model til beregning af koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav, uden at der er modtaget underretning om afgørelsen ( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af , s. 48).

3 L 76/15 v) en liste over andre ansøgninger, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet har indgivet eller forventer at indgive i løbet af de næste seks måneder, om godkendelse af elementer, som er omhandlet i artikel 308a, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF, samt de respektive ansøgningsdatoer vi) kontaktoplysninger om det relevante personale i forsikrings- eller genforsikringsselskabet, som er involveret i de aktiviteter, der er tilknyttet den interne model, samt om det relevante personale i dette selskab, som anmodningerne om supplerende oplysninger kan indgives til b) en forklaring, som viser, hvordan den interne model dækker alle forsikrings- eller genforsikringsselskabets materielle og kvantificerbare risici. Når ansøgningen om godkendelse vedrører en partiel intern model, begrænses forklaringen til de materielle og kvantificerbare risici inden for den partielle interne models anvendelsesområde, og forsikringseller genforsikringsselskabet fremlægger endvidere en forklaring, som viser, hvordan de yderligere betingelser, der er omhandlet i artikel 113 i direktiv 2009/138/EF, er opfyldt c) en forklaring, som viser, at det er hensigtsmæssigt at integrere den interne model i risikostyringssystemet, og at det kan gøres på en effektiv måde, samt hvilken rolle den interne model spiller i ledelsessystemet, herunder hvordan den gør det muligt for forsikrings- eller genforsikringsselskabet at identificere, måle, overvåge, styre og rapportere om risici løbende; af den grund skal ansøgningen omfatte de relevante uddrag af politikken vedrørende risikostyring, jf. artikel 41, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF d) forsikrings- eller genforsikringsselskabets vurdering af og begrundelse for den interne models materielle styrke, svagheder og begrænsninger, herunder en selvvurdering af, hvorvidt kravene i stk. 2 er opfyldt; forsikrings- eller genforsikringsselskabet skitserer også sin plan for fremtidige forbedringer af den interne model med det formål at tackle identificerede svagheder eller begrænsninger eller at videreudvikle eller udvide den interne model e) når forsikrings- eller genforsikringsselskabet er en del af en koncern, som benytter en intern model til beregning af solvenskapitalkravet, eller når der en indgivet en ansøgning om tilladelse til at benytte en intern model til beregning af koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav, uden at der er modtaget underretning om afgørelsen, en begrundelse, som viser, hvorfor den koncerninterne model ikke passer til selskabets risikoprofil, og forskellene mellem den interne model, der skal anvendes på individuelt niveau, og den koncerninterne model f) de tekniske specifikationer for den interne model, herunder en detaljeret beskrivelse af den interne models opbygning, sammen med en liste over og en begrundelse for de antagelser, som ligger til grund for den interne model, hvis en justering af disse antagelser vil få en væsentlig indvirkning på solvenskapitalkravet g) en forklaring, som under hensyntagen til modellens opbygning og anvendelsesområde viser, at forsikrings- eller genforsikringsselskabets interne kontrolsystem er hensigtsmæssigt h) en forklaring, som viser, at det personale, som har ansvaret for at videreudvikle og validere den interne model, er kendetegnet ved tilstrækkelige ressourcer og færdigheder og tilstrækkelig objektivitet i) den politik, der skal følges ved ændring af den interne model, jf. artikel 115 i direktiv 2009/138/EF j) en beskrivelse af den proces, som sikrer overensstemmelse mellem de metoder, der benyttes ved beregning af den forventede sandsynlighedsfordeling, og de metoder, der benyttes ved beregning af forsikringsmæssige hensættelser, jf. artikel 121, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF k) en fortegnelse med oplysninger, som benyttes i den interne model, med en nærmere angivelse af kilde, karakteristika og anvendelse og en beskrivelse af den proces, som sikrer, at oplysningerne er præcise, komplette og hensigtsmæssige l) resultaterne af den seneste fordeling af overskud og tab og præciseringen af fordelingen af overskud og tab i overensstemmelse med artikel 123 i direktiv 2009/138/EF, herunder overskud og tab, selskabets væsentligste forretningsenheder og fordelingen af det samlede overskud eller tab på risikokategorier og væsentlige forretningsenheder m) en beskrivelse af den uafhængige valideringsproces for den interne model og en rapport om resultaterne af den seneste validering i overensstemmelse med artikel 124 i direktiv 2009/138/EF, herunder de henstillinger, der blev fremsat, og hvordan der er taget højde herfor n) fortegnelsen over de dokumenter, der udgør en del af dokumentationen for den interne model, jf. artikel 125 i direktiv 2009/138/EF

4 L 76/ o) hvis et forsikrings- eller genforsikringsselskab benytter en model eller data hentet hos en tredjepart som omhandlet i artikel 126 i direktiv 2009/138/EF, et bevis for, at benyttelse af en sådan ekstern model eller sådanne eksterne data ikke forhindrer forsikrings- eller genforsikringsselskabet i at opfylde kravene i artikel 101 og i nævnte direktiv, og i forbindelse med en partiel intern model i artikel 113 i nævnte direktiv, at nævnte model eller data er egnede til benyttelse inden for den interne model, og en forklaring, som viser, hvorfor eksterne modeller eller data foretrækkes frem for interne modeller eller data p) et estimat over solvenskapitalkravet beregnet med den interne model på det største granuleringsniveau i overensstemmelse med forsikrings- eller genforsikringsselskabets risikokategorisering og et estimat over solvenskapitalkravet beregnet med standardformlen på standardformlens største granuleringsniveau på det seneste tidspunkt før datoen for ansøgningens indgivelse, hvor solvenskapitalkravet blev beregnet med standardformlen. Hvis der ikke er beregnet solvenskapitalkrav før ansøgningens indgivelse, beregnes estimatet over solvenskapitalkravet i overensstemmelse med standardformlen med standardformlens parametre og ikke parametre, som er specifikke for forsikrings- eller genforsikringsselskabet q) identifikation af de dele af forsikrings- og genforsikringsselskabets virksomhed, der er klassificeret som en væsentlig forretningsenhed, og en begrundelse for denne klassifikation r) i forbindelse med partielle interne modeller, en forklaring, som viser, hvordan den foreslåede integrationsteknik opfylder de krav, der er omhandlet i artikel 113, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF, og i forbindelse med en teknik, som adskiller sig fra den standardteknik, der er omhandlet i artikel 239, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 ( 1 ), en begrundelse for den foreslåede integrationsteknik. 5. Forsikrings- og genforsikringsselskaber indgiver dokumentation for administrations-, ledelses- eller tilsynsorganernes godkendelse af ansøgningen som omhandlet i artikel 116 i direktiv 2009/138/EF. 6. Forsikrings- og genforsikringsselskaber tilvejebringer en fortegnelse over alle de dokumenter og dokumentationssæt, som ansøgningen omfatter. Hvis indholdet i et dokument er relevant for andre dokumenter, skal forsikringseller genforsikringsselskabet fremhæve, hvorfor det er relevant, og angive krydsreferencer. Artikel 3 Vurdering af ansøgningen 1. Tilsynsmyndigheden bekræfter, at den har modtaget forsikrings- eller genforsikringsselskabets ansøgning. 2. Tilsynsmyndighederne afgør, hvorvidt ansøgningen er fuldstændig, senest 30 dage efter datoen for modtagelse af ansøgningen. En ansøgning om tilladelse til at benytte en intern model til beregning af solvenskapitalkravet anses for at være fuldstændig, hvis den omfatter hele den dokumentation, der er omhandlet i artikel 2, stk Hvis tilsynsmyndighederne vurderer, at ansøgningen ikke er fuldstændig, meddeler de omgående det forsikringseller genforsikringsselskab, som har indgivet ansøgningen, at godkendelsesperioden på seks måneder endnu ikke er begyndt, og angiver grundene til, at ansøgningen ikke er fuldstændig. 4. Hvis tilsynsmyndighederne vurderer, at ansøgningen er fuldstændig, meddeler de det forsikrings- eller genforsikringsselskab, som har indgivet ansøgningen, at ansøgningen er fuldstændig, og startdatoen for perioden på seks måneder. Nævnte dato er datoen for modtagelse af den fuldstændige ansøgning. 5. Selv om tilsynsmyndighederne anser en ansøgning for at være fuldstændig, kan tilsynsmyndigheden anmode om yderligere oplysninger, som er nødvendige for at kunne foretage vurderingen. Anmodningen skal indeholde en nærmere beskrivelse af de yderligere oplysninger, som kræves, og en begrundelse for anmodningen. 6. Forsikrings- eller genforsikringsselskabet sikrer, at alle de dokumenter, der er omhandlet i artikel 125 i direktiv 2009/138/EF, stilles til rådighed for tilsynsmyndighederne, om muligt også i elektronisk form, under hele vurderingen af ansøgningen. 7. Vurderingen af ansøgningen indebærer løbende kommunikation med forsikrings- eller genforsikringsselskabet og kan omfatte anmodning om tilpasninger af den interne model og i forbindelse med en partiel intern model om en overgangsplan, jf. artikel 113 i direktiv 2009/138/EF. ( 1 ) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af , s. 1).

5 L 76/17 8. Hvis tilsynsmyndighederne vurderer, at den interne model eventuelt kan godkendes med forbehold af tilpasninger, kan de underrette forsikrings- eller genforsikringsselskabet herom. 9. Hvis tilsynsmyndighederne anmoder om yderligere oplysninger eller tilpasninger af den interne model, kan forsikrings- eller genforsikringsselskabet anmode om suspension af den godkendelsesperiode på seks måneder, som er omhandlet i artikel 112, stk. 4, i direktiv 2009/138/EF. Nævnte suspension ophører, når forsikrings- eller genforsikringsselskabet har foretaget de nødvendige tilpasninger og tilsynsmyndighederne har modtaget en ændret ansøgning med dokumentation for tilpasningerne. Tilsynsmyndighederne underretter derefter forsikrings- eller genforsikringsselskabet om godkendelsesperiodens nye udløbsdato. Artikel 4 Selskabets ret til at trække ansøgningen tilbage Det forsikrings- eller genforsikringsselskab, som har indgivet ansøgningen om tilladelse til at benytte den interne model til beregning af solvenskapitalkravet, kan ved skriftlig underretning af tilsynsmyndigheden, på ethvert tidspunkt før afgørelsen om ansøgningen træffes, trække nævnte ansøgning tilbage. Artikel 5 Afgørelse om ansøgningen 1. Tilsynsmyndigheden godkender kun ansøgningen om tilladelse til at benytte en intern model, hvis den finder det godtgjort, at forsikrings- eller genforsikringsselskabets systemer til identificering, måling, overvågning, styring og rapportering af risici er tilfredsstillende, og navnlig at den interne model opfylder kravene i artikel 101, 112 og i direktiv 2009/138/EF og i forbindelse med en partiel intern model også i artikel 113 i nævnte direktiv. 2. Endvidere godkender tilsynsmyndigheden kun ansøgningen om tilladelse til at benytte en intern model, hvis den finder det godtgjort, at den politik, der skal følges ved ændring af modellen, opfylder kravene i artikel 115 i direktiv 2009/138/EF. Når tilsynsmyndigheden har truffet afgørelse om ansøgningen, underretter den omgående skriftligt forsikrings- eller genforsikringsselskabet herom. Afgørelsen skal: a) hvis tilsynsmyndigheden godkender ansøgningen, omfatte den dato, hvorfra modellen benyttes til beregning af solvenskapitalkravet b) hvis tilsynsmyndigheden godkender ansøgningen, omfatte eventuelle vilkår og betingelser knyttet til afgørelsen om godkendelse samt begrundelsen for nævnte vilkår og betingelser c) hvis tilsynsmyndigheden afviser ansøgningen, omfatte begrundelsen for afgørelsen d) hvis tilsynsmyndigheden har anmodet om en overgangsplan i overensstemmelse med artikel 113 i direktiv 2009/138/EF, omfatte en afgørelse om godkendelse af den overgangsplan, der er omhandlet i artikel Tilsynsmyndighederne videregiver hverken, at et forsikrings- eller genforsikringsselskab har ansøgt om tilladelse til at benytte en intern model til beregning af solvenskapitalkravet, eller at en ansøgning er blevet afvist eller trukket tilbage. Artikel 6 Overgangsplan med henblik på udvidelse af modellens anvendelsesområde 1. I det i artikel 113, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF omhandlede tilfælde begrunder tilsynsmyndigheden kravet om en overgangsplan og fastsætter det anvendelsesområde, som den interne model mindst skal dække efter overgangsplanens gennemførelse. 2. Overgangsplanen godkendes af forsikrings- eller genforsikringsselskabets administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan og skal indeholde en klar beskrivelse af planens gennemførelsesperiode, udvidelsen af anvendelsesområdet og de foranstaltninger og ressourcer, som er nødvendige for at udvide den interne models anvendelsesområde. Tilsynsmyndighederne evaluerer den plan, som selskabet har fremlagt. Tilsynsmyndigheden kan, hvis det er nødvendigt, anmode om, at der indgives en ændret overgangsplan godkendt af administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet til godkendelse.

6 L 76/ Hvis selskabet undlader at gennemføre overgangsplanen med henblik på udvidelse af modellens anvendelsesområde, kan tilsynsmyndigheden, uden at dette berører eventuelle andre forhåndenværende tilsynsforanstaltninger, træffe en af følgende foranstaltninger: a) forlænge planens gennemførelsesperiode b) forlænge planens gennemførelsesperiode, forudsat at planen ændres c) kræve, at forsikrings- eller genforsikringsselskabet beregner solvenskapitalkravet på grundlag af standardformlerne i artikel i direktiv 2009/138/EF d) give mulighed for at benytte en partiel intern model med et anvendelsesområde, som er mindre end det anvendelsesområde, som den interne model mindst skal dække, jf. stk. 1. Artikel 7 Ændringer af den interne model 1. Forsikrings- eller genforsikringsselskabet medtager i ansøgningen om godkendelse af en større ændring af den interne model dokumentation for, at den interne model efter de større ændringer opfylder kravene i artikel 101, 112 og i direktiv 2009/138/EF og i forbindelse med en partiel intern model også i nævnte direktivs artikel Forsikrings- eller genforsikringsselskabet vedlægger ansøgningen de dokumenter, der er omhandlet i artikel 2, hvis deres indhold påvirkes af den større ændring af den interne model, sammen med en angivelse af ændringerne heraf og en detaljeret beskrivelse af de kvalitative og kvantitative konsekvenser af den større ændring af den godkendte interne model og dens resultater. Artikel 8 Ændringer af den politik, der skal følges ved ændring af den interne model 1. Forsikrings- eller genforsikringsselskabet medtager i ansøgningen om godkendelse af en ændring af den politik, der skal følges ved ændring af den interne model, begrundelsen for at ændre den politik, der skal følges ved ændring af den interne model, og dokumentation for, at politikken efter ændringerne opfylder kravene for at godkende denne politik. 2. Tilsynsmyndighederne godkender kun ansøgningen om godkendelse af en ændring af den politik, der skal følges ved ændring af den interne model, hvis de har sikkerhed for, at politikken finder generel anvendelse, og at de procedurer, der er beskrevet i den politik, der skal følges ved ændring af den interne model, sikrer, at den interne model løbende opfylder kravene i artikel 101, 112 og i direktiv 2009/138/EF og i forbindelse med en partiel intern model også i nævnte direktivs artikel 113. Artikel 9 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts På Kommissionens vegne Jean-Claude JUNCKER Formand

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet 12.11.2015 L 295/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1 Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1 I medfør af 126 c, stk. 6, 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 1) BEK nr 1165 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-008 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1) BEK nr 1671 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0035 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8874 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2019 C(2019) 4912 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.7.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2018 C(2018) 8876 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.12.2018 om særlige regler om den procedure, der skal følges for at udarbejde den risikovurdering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 C(2016) 901 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.2.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 274/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1638 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Producentens navn og selskabets logo

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Producentens navn og selskabets logo 12.8.2017 L 209/19 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1469 af 11. august 2017 om fastsættelse af et standardiseret præsentationsformat for dokumentet med oplysninger om forsikringsproduktet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/411 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2017 C(2017) 1658 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.3.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2017 C(2017) 2299 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.11.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2017 C(2017) 6337 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 26.9.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2019 C(2019) 873 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 12.2.2019 om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA-BoS-14/259 DA Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1) BEK nr 593 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 5.2.2015 L 29/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/171 af 4. februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.11.2017 L 312/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2194 af 14. august 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2018 C(2018) 9122 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.12.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0301 (NLE) 6731/17 EEE 5 AELE 26 ENV 197 ENT 47 MI 163 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2017 C(2017) 7474 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 14.11.2017 om den tekniske tilrettelæggelse af udvikling, vedligeholdelse og benyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 15.11.2017 L 297/13 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2089 af 14. november 2017 om den tekniske tilrettelæggelse af udvikling, vedligeholdelse og benyttelse af elektroniske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 252/26 Den Europæiske Unions Tidende 19.9.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.1.2017 C(2017) 149 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.1.2017 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2016/2251 af 4. oktober 2016 om supplerende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.10.2016 C(2016) 6867 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.10.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 19.4.2017 L 103/17 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/699 af 18. april 2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der er bragt

Læs mere

Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. marts 2014 (OR. en) 7866/14 Interinstitutionel sag: 2011/0202 (COD) EF 87 ECOFIN 273 DELACT 78 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. marts 2014 til: Komm.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2417 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.9.2018 L 227/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1221 af 1. juni 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.3.2019 C(2019) 2533 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2016 C(2016) 6265 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.10.2016 om den fælles overvågnings- og evalueringsramme som omhandlet i Europa- Parlamentets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. L 351/64 30.12.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2469 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 C(2018) 2716 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/287/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/287/EU) 17.5.2014 L 147/79 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 10. marts 2014 om fastsættelse af kriterier for etablering og evaluering af europæiske netværk af referencecentre og deres medlemmer og for lettelse

Læs mere

Forslag til direktiv (COM(2017)0537 C8-0318/ /0231(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til direktiv (COM(2017)0537 C8-0318/ /0231(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 12.4.2019 A8-0012/ 001-001 ÆNDRINGSFORSLAG 001-001 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Othmar Karas, Pervenche Berès A8-0012/2019 Markeder for finansielle instrumenter og adgang til og udøvelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 C(2018) 7151 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.11.2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand 12.10.2018 L 256/103 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1523 af 11. oktober 2018 om fastlæggelse af en standardtilgængelighedserklæring i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 C(2014) 1637 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 13.3.2014 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en) 10022/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: CLIMA 171 ENV 584 ENT 145 DELACT 93 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner m.v. 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner m.v. 1) BEK nr 1727 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0009 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) 5774/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 26. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT 18 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2014 C(2014) 9802 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.4.2017 COM(2017) 164 final 2017/0075 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2018 C(2018) 884 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 19.2.2018 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af metalbelagte

Læs mere

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 DA Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 2 2 Formål... 4 3 Compliance-

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (9) Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse.

(EØS-relevant tekst) (9) Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse. 21.9.2018 DA L 238/71 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1264 af 20. september 2018 om fornyelse af af aktivstoffet pethoxamid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.5.2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 320/8 Den Europæiske Unions Tidende 17.11.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1078/2012 af 16. november 2012 om en fælles sikkerhedsmetode for overvågning, der skal anvendes af jernbanevirksomheder

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.1.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 23/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 72/2010 af 26. januar 2010 om fastlæggelse af procedurer for gennemførelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2433 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om fastsættelse af referenceåret og programmet for de statistiske data og metadata vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 30.1.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 om udbygning af Europa-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2019 C(2019) 7251 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.10.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 L 301/14 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2065 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af formatet til meddelelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2016 C(2016) 3544 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.6.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 343/48 22.12.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2417 af 17. november 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2018 C(2018) 287 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 25.1.2018 om det gældende system til vurdering og kontrol af konstansen af forankringsanordninger,

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.2.2015 DA L 51/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 20.12.2017 L 341/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2358 af 21. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2017 C(2017) 5812 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.8.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår specifikation

Læs mere

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE)

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) 6353/19 AELE 19 EEE 12 N 14 ISL 12 FL 16 EF 62 ECOFIN 157 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere