Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 9 Folketinget Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob (Afskaffelse af feriedagpenge til dimittender m.fl., afvikling af statsligt tilskud til ATP-bidrag af efterløn og fleksydelse, mv.) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010, som bl.a. ændret ved lov nr. 118 af 17. februar 2009 og senest ved lov nr. 912 af 13. juli 2010, foretages følgende ændringer: 1. Efter 51 indsættes i kapitel 9:» 51 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i 49-51, herunder om fremgangsmåden ved og betingelserne for beregning af hidtidig indtægt og dagpengesats for det enkelte medlem. 52. Hvis et medlems arbejdstid ikke eller kun vanskeligt kan kontrolleres, herunder i forbindelse med indberetning til indkomstregisteret, jf. 3 i lov om et indkomstregister, skal indtægten fra arbejdet omregnes til timer med den til enhver tid gældende omregningssats. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler herom.«2. 52 a, stk. 2, affattes således:»et medlem, som ikke har gennemført en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, jf. 41, stk. 1, nr. 3, litra b, og som har haft 26 ugers sammenlagt ledighed, modtager dagpenge, der svarer til 50 pct. af højeste dagpenge, jf. 47 og 70, indtil medlemmet har haft 104 ugers sammenlagt ledighed. Det gælder dog ikke et fuldtidsforsikret medlem, der som lønmodtager inden for 3 år har fået indberettet mindst løntimer i henhold til lov om et indkomstregister eller i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, eller et deltidsforsikret medlem, der som lønmodtager inden for 3 år har fået indberettet mindst løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. Ved opgørelsen efter 2. pkt. finder 53, stk. 3-4, tilsvarende anvendelse.«3. 53, stk. 4, affattes således:»stk. 4. Kun indberettede løntimer mv., jf. stk. 2 og stk. 3, nr. 1 og 3, jf. dog 52, og selvstændig erhvervsvirksomhed i medlemsperioder medregnes ved opgørelse af arbejdskravet i stk. 2 og 6. Beskæftigelse, hvortil der ydes offentligt tilskud til lønnen, og selvstændig erhvervsvirksomhed, hvortil der ydes offentligt tilskud til etablering og drift, og som efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren indberettes til medlemmets arbejdsløshedskasse af jobcenteret, medregnes ikke.«4. 53, stk. 9, affattes således:»stk. 9. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om opgørelse af beskæftigelseskravet efter denne bestemmelse. Der kan herunder fastsættes regler om, at indberettede løntimer, der ligger delvis i en medlemsperiode, kan medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet i forhold til medlemsperiodens længde inden for indberetningsperioden. Der kan ligeledes fastsættes regler om, at løntimer, der ligger i den indberetningsperiode, i hvilken ledigheden indtræder, kan medregnes, hvis de har betydning for opfyldelsen af beskæftigelseskravet. Der kan endvidere fastsættes regler om, at visse perioder, for hvilke der ikke indberettes løntimeoplysninger til indkomstregisteret, kan medregnes til opfyldelsen af beskæftigelseskravet.«5. I 63, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:»der kan herunder fastsættes regler om, at visse perioder, for hvilke der ikke indberettes løntimeoplysninger til indkomstregisteret, kan medregnes til opfyldelsen af beskæftigelseskravet i stk. 4.«6. 63 a, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Hvis medlemmet inden for 12 måneder efter at have fået en karantæne for at udeblive fra en samtale eller aktivitet, Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr BE004309

2 2 jf. stk. 2, eller efter at have fået en karantæne for selvforskyldt ledighed, jf. 63, stk. 4, 1. pkt., uden fyldestgørende grund på ny udebliver fra en samtale eller aktivitet efter stk. 1, bortfalder retten til dagpenge. Dagpengeretten er bortfaldet, indtil medlemmet 1) som fuldtidsforsikret lønmodtager i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet 300 løntimer, jf. dog 52, inden for en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 276 løntimer, jf. dog 52, inden for en sammenhængende periode, der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger, 2) som deltidsforsikret lønmodtager i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet 150 løntimer, jf. dog 52, inden for en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 138 løntimer, jf. dog 52, inden for en sammenhængende periode på 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger eller 3) i mindst 26 uger uafbrudt har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang.«7. 75 h, stk. 1, 2. pkt., affattes således:»udbetaling af efterløn og godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse giver dog ikke ret til feriedagpenge.«8. I 75 h, stk. 2, nr. 1, indsættes efter»løn,«:»eller« h, stk. 2, nr. 2, ophæves. Nr. 3 bliver herefter nr I 75 h, stk. 2, nr. 3, som bliver nr. 2, udgår»og 2« h, stk. 3, ophæves. Stk. 4-7 bliver herefter stk I 75 h, stk. 5, som bliver stk. 4, ændres»stk. 4«til:»stk. 3«. 13. I 75 h, stk. 7, som bliver stk. 6, ophæves 2. pkt d, stk. 3 og 4, affattes således:»stk. 3. Efterlønsmodtageren betaler bidraget. Bidraget for en uge eller en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 4. Arbejdsløshedskassen fratrækker bidraget ved udbetalingen af efterløn til medlemmet med henblik på indbetaling af bidraget til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb.« d, stk. 5, ophæves. Stk. 6-8 bliver herefter stk I 85 d, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres»efter stk. 3-5«til:»efter stk. 3 og 4«. 2 I lov nr. 118 af 17. februar 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., foretages følgende ændring: 1. 1, nr. 3, 4, 8, 10, 16 og 17, og 3 ophæves. 3 I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 6. juli 2007, som ændret ved 23 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, 2 i lov nr. 108 af 26. februar 2008, 5 i lov nr af 19. december 2008 og 6 i lov nr. 429 af 24. april 2010, foretages følgende ændringer: affattes således:» 13. Fleksydelsesmodtageren betaler bidraget. Bidraget for en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 2. Kommunen fratrækker månedligt bidraget i fleksydelsen til modtageren med henblik på indbetaling til Arbejdsmarkedets Tillægspension.«2. I 38 udgår»og ATP-bidrag«. 4 I lov nr af 20. december 2006 om seniorjob, som ændret ved 4 i lov nr. 483 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring: 1. I 3, stk. 1, udgår», stk. 6,«. 5 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog stk Stk. 2. 1, nr , træder i kraft den 1. maj Stk. 3. 1, nr , og 3 træder i kraft den 1. januar Stk træder i kraft den 2. juli Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af 1, nr. 1-6, og 6. 6 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet regler om opgørelse og medregning af perioder med arbejde og indtægt, som ligger forud for den 1. januar 2008 ved afgørelse om et medlems rettigheder og forpligtelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som ændret ved 1 i lov nr. 118 af 17. februar 2009 og ved 1, nr. 1-6 og 2 i nærværende lov.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Afskaffelse af optjening af ret til feriedagpenge ved udbetaling af statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) eller godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEUgodtgørelse) Gældende ret Den foreslåede ordning 2.2. Afskaffelse af feriedagpenge til dimittender Gældende ret Den foreslåede ordning 2.3. Afvikling af statsligt tilskud til ATP-bidrag af efterløn og fleksydelse Gældende ret Den foreslåede ordning 2.4. Ændringer af lov nr. 118 af 17. februar 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1. Afskaffelse af optjening af ret til feriedagpenge ved udbetaling af statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) eller VEU-godtgørelse 3.2. Afskaffelse af feriedagpenge til dimittender 3.3. Afvikling af statsligt tilskud til ATP-bidrag af efterløn og fleksydelse 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti indgik i maj måned 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, 1) at afskaffe feriedagpenge til dimittender, 2) at afskaffe optjening af ret til feriedagpenge ved udbetaling af statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) eller VEU-godtgørelse, og 3) at afvikle det statslige tilskud til ATP-bidrag af efterløn og fleksydelse. Nærværende lovforslag udmønter disse dele af aftalen om genopretning af dansk økonomi. Herudover indeholder lovforslaget en række ændringer af arbejdsløshedsforsikringsloven og lov nr. 118 af 17. februar 2009 med henblik på at sikre anvendelsen af oplysninger i indkomstregistret ved administrationen af loven. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1-6, 2 og 6 samt til pkt nedenfor. Som følge af vedtagelsen af lov nr. 912 af 13. juli 2010 om harmonisering af optjenings- og genoptjeningskravet for ret til dagpenge, er der desuden behov for en ændring i lov om seniorjob. Der henvises til lovforslagets Lovforslagets indhold 2.1. Afskaffelse af optjening af ret til feriedagpenge ved udbetaling af statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

4 4 eller godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksenog efteruddannelse (VEU-godtgørelse) Gældende ret Ret til ferie med feriedagpenge optjenes på grundlag af perioder, hvor arbejdsløshedskassen har udbetalt ydelser bortset fra efterløn - til pågældende, fx arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse, feriedagpenge, orlovsydelse samt VEU-godtgørelse, jf. 75 h, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herudover optjenes der efter lovens 75 h, stk. 2, ret til feriedagpenge på grundlag af perioder, hvor der til et medlem er udbetalt: Sygedagpenge eller dagpenge i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, hvis pågældende ikke har optjent ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn. Støtte i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Lovens 75 h, stk. 2, nr. 3, jf. stk. 7, giver hjemmel til at fastsætte regler om ret til optjening af feriedagpenge på grundlag af perioder med ydelser, der kan sidestilles med ovennævnte ydelser. På den baggrund er der i 8 i bekendtgørelse nr. 301 af 26. marts 2010 om feriedagpenge fastsat regler om, at udbetaling af følgende ydelser giver ret til feriedagpenge: Kursusgodtgørelse efter lov om maritime uddannelser, som udmøntet i bekendtgørelse nr af 11. december 2003 om ophold på skolehjem på maritime uddannelsesinstitutioner og understøttelse til studerende og kursister. Dagpenge efter artikel 65 i forordning EØF nr. 883/04 (tidligere artikel 69 i forordning EØF nr. 1408/71). Personer, der modtager støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte (SU), kan ikke optjene ret til feriedagpenge. Der kan udbetales feriedagpenge med op til 25 dage i et ferieår svarende til, at pågældende har modtaget ydelser i hele optjeningsåret, jf. lovens 75 h, stk. 6. Feriedagpenge til dimittender udbetales med en fast sats på 82 pct. af maksimale dagpenge for fuldtidsforsikrede henholdsvis deltidsforsikrede eller med en eventuel beregnet individuel sats på baggrund af medlemmets hidtidige arbejdsindtægt. Udbetaling af feriedagpenge forudsætter, at personen på ferietidspunktet er i et arbejdsforhold som lønmodtager eller er berettiget til dagpenge. Egen optjent ferie efter ferieloven mv. skal være afholdt, inden der kan udbetales feriedagpenge Den foreslåede ordning Det foreslås, at reglerne harmoniseres således, at optjening af feriedagpenge på grundlag af perioder med SVU eller VEU-godtgørelse afskaffes. Som konsekvens af, at det ikke længere vil være muligt at optjene ret til feriedagpenge på grundlag af SVU og VEU-godtgørelse, afskaffes optjening af ret til feriedagpenge på grundlag af kursusgodtgørelse efter lov om maritime uddannelser, idet denne ydelse sidestilles med SVU og VEU-godtgørelse. Det vil ske ved en samtidig ændring af bekendtgørelsen om feriedagpenge. Der henvises til lovforslagets 1, nr og Afskaffelse af feriedagpenge til dimittender Gældende ret Personer under uddannelse har som udgangspunkt ikke mulighed for at optjene ret til feriedagpenge, fordi de ikke er meldt ind i en arbejdsløshedskasse inden uddannelsens afslutning. I lovens 75 h, stk. 3, er der imidlertid særlige regler om ret til feriedagpenge for nyuddannede, som er optaget på dimittendvilkår efter lovens 41, stk. 1, nr. 3, litra b, jf. 54. En person, der er optaget i en arbejdsløshedskasse med status som nyuddannet (dimittend), har i det ferieår, hvor optagelsen sker, ret til 5 dage med feriedagpenge, hvis optagelse sker i perioden 1. januar til 30. april, 10 dage med feriedagpenge, hvis optagelsen sker i perioden 1. august til 31. december og 15 dage med feriedagpenge, hvis optagelsen sker i perioden 1. maj til 31. juli. Antallet af dage med feriedagpenge afhænger således af, hvornår personen er blevet optaget. I det efterfølgende ferieår har pågældende uanset optagelsestidspunktet - ret til 15 dage med feriedagpenge. Feriedagpenge udbetales med en eventuel beregnet individuel sats eller med en fast sats på 82 pct. af maksimale dagpenge for fuldtidsforsikrede henholdsvis deltidsforsikrede, jf. 12 i bekendtgørelse nr. 301 af 26. marts 2010 om feriedagpenge. Der skal ske fradrag for den ferie, den pågældende har optjent efter reglerne i ferieloven mv. Fradraget beregnes af arbejdsløshedskassen. Der afrundes til nærmeste antal hele dage. Hvis personen har haft mere end 805 løntimer i optjeningsåret, vil pågældende ikke have ret til feriedagpenge efter reglerne om feriedagpenge for nyuddannende (dimittender). Et medlem, som er optaget i en arbejdsløshedskasse på grundlag af lønarbejde (optagelse på normale vilkår), kan efter afslutning af en uddannelse blive (ny)optaget som dimittend efter lovens 41, stk. 1, nr. 3, litra b.

5 5 Under sit medlemskab på normale vilkår kan pågældende eventuelt have optjent ret til dage med feriedagpenge fx på grundlag af sygedagpenge eller barselsdagpenge, jf. lovens 75 h, stk. 2, nr Den foreslåede ordning Regeringen finder, at dimittender i forhold til retten til feriedagpenge skal ligestilles med andre, der er nye på arbejdsmarkedet, og som ikke har optjent ret til ferie hos en arbejdsgiver. Det foreslås derfor, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes. Ophævelsen af de særlige ferierettigheder for dimittender betyder, at der kun kan udbetales feriedagpenge, hvis der i en medlemsperiode er udbetalt ydelser, der berettiger til feriedagpenge, jf. hovedreglen ovenfor under pkt Det betyder, at såfremt en person har været medlem af en arbejdsløshedskasse under gennemførelsen af en uddannelse og fx har fået udbetalt sygedagpenge, der giver ret til optjening af feriedagpenge, vil pågældende have ret til disse optjente feriedagpenge under et»nyt«medlemskab som dimittend. Der henvises til lovforslagets 1, nr Afvikling af statsligt tilskud til ATP-bidrag af efterløn og fleksydelse Gældende ret Muligheden for, at efterlønsmodtagere kan indbetale ATP-bidrag, blev indført ved lov nr af 20. december 1995, som trådte i kraft den 1. januar Formålet var at sikre, at efterlønsmodtagere kunne indbetale ATPbidrag frem til folkepensionsalderen og dermed opnå en højere pension fra Arbejdsmarkedets Tillægspension. Efter den gældende bestemmelse i 85 d i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kan efterlønsmodtagere vælge at indbetale ATP-bidrag af efterlønnen. ATP-bidraget svarer til det bidrag, der er fastsat i 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og udgør et beløb på 1,68 kr. (2010) for hver time, der udbetales efterløn for. Det svarer til, at der månedligt indbetales ca. 270 kr. i gennemsnit for en person, der modtager fuld efterløn som fuldtidsforsikret. Efterlønsmodtageren betaler selv halvdelen af bidraget, mens staten betaler den anden halvdel. Muligheden for, at fleksydelsesmodtagere kan indbetale ATP-bidrag af fleksydelsen, blev indført ved fleksydelsesordningens begyndelse pr. 1. juli Formålet med fleksydelsesordningen er, at personer, der er visiteret til fleksjob, så vidt muligt skal have samme muligheder for frivilligt at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet som personer på det ordinære arbejdsmarked. Der gælder derfor tilsvarende regler om frivillig indbetaling af ATP-bidrag for fleksydelsesmodtagere som for efterlønsmodtagere, jf i lov om fleksydelse, herunder bidragets størrelse og statens finansiering af halvdelen af bidraget Den foreslåede ordning Det er en frivillig beslutning at vælge at benytte sig af efterløns- eller fleksydelsesordningen. Den enkelte må i den forbindelse overveje de økonomiske konsekvenser af denne beslutning, herunder om der fortsat skal indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Da der er tale om et valg for den enkelte, er der ikke grundlag for, at staten skal medfinansiere den øgede pensionsopsparing. Det foreslås derfor, at det statslige tilskud til ATP-bidrag af efterløn og fleksydelse bortfalder. Efterløns- og fleksydelsesmodtagere, som frivilligt vælger at indbetale ATP-bidrag af ydelsen, vil herefter selv skulle betale hele ATP-bidraget. Der foretages med forslaget ingen ændring af det beløb, der kan indbetales. Det fastholdes således på 1,68 kr. (2010) for hver times efterløn eller fleksydelse, der udbetales. Der henvises til lovforslagets 1, nr og Ændringer af lov nr. 118 af 17. februar 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Som følge af nedennævnte lovændringer, er der er behov for ændringer af lov nr. 118 af 17. februar Det drejer sig om ændringer som følge af: Lov nr. 429 af 28. april 2010, hvor bl.a. bemyndigelsesbestemmelserne overalt i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. blev ændret fra direktøren for Arbejdsdirektoratet til beskæftigelsesministeren. Lov nr. 431 af 28. april 2010 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love, hvor bl.a. 63 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. om sanktion ved udeblivelse blev ændret. Lov nr. 479 af 12. juni 2009 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love, hvor bl.a. lovens 63, stk. 5, blev ophævet, og stk. 6, blev til stk. 5. Lov nr. 912 af 13. juli 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvor reglerne om optjening og genoptjening af beskæftigelseskrav blev harmoniseret. Det foreslås, at de berørte bestemmelser i lov nr. 118 af 17. februar 2009 ophæves, og med de fornødne ændringer indarbejdes i nærværende lovforslag.

6 6 Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1, 3-6, 2 og 6. Det foreslås yderligere, at disse bestemmelser bortset fra 2 - træder i kraft efter beskæftigelsesministerens bestemmelse samtidig med lov nr. 118 af 17. februar Der henvises til lovforslagets 5, stk Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Med lovforslaget afskaffes retten til optjening af feriedagpenge ved modtagelse af SVU og VEU-godtgørelse. Forslaget skønnes fuldt indfaset i 2013 at medføre offentlige mindreudgifter på 8 mio. kr. årligt. Idet forslaget træder i kraft den 1. januar 2011, vil der først være en besparelse på feriedagpenge i 2012, da ferie med feriedagpenge optjent i 2011 først kan afholdes fra den 1. maj Afskaffelse af optjening af ret til feriedagpenge ved udbetaling af statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) eller VEU-godtgørelse Tabel 1. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommune og stat som følge af forslag om at afskaffe feriedagpenge ved modtagelse af SVU og VEU-godtgørelse pl. Mio. kr Kommuner Staten Feriedagpenge I alt Forslaget om afskaffelse af retten til optjening af feriedagpenge ved modtagelse af SVU og VEU- godtgørelse har ikke nævneværdige økonomiske konsekvenser for kommunerne Afskaffelse af feriedagpenge til dimittender Med forslaget bortfalder muligheden for at få udbetalt feriedagpenge for dimittender. Det forventes at indebære, at beskæftigede dimittender vil holde mindre ferie eller gøre det for egen regning. Dimittender, der er ledige, forventes at undlade at holde ferie i det omfang, det er muligt at fortsætte med at modtage arbejdsløshedsdagpenge. Besparelsen på feriedagpenge vil således i et vist omfang blive modsvaret af en merudgift til dagpenge til dimittender, der er ledige. Forslaget vurderes samlet at øge den strukturelle beskæftigelse med 500 fuldtidspersoner. Samlet vurderes forslaget om en afskaffelse af dimittenders feriedagpengeret at medføre en årlig mindreudgift på 100 mio. kr., når det er fuldt indfaset i Forslaget vil betyde en mindreudgift til feriedagpenge for staten på 130 mio. kr. årligt fra Kommunerne medfinansierer ikke feriedagpenge og har derfor ikke mindreudgifter som følge af forslaget. Mindreudgiften til feriedagpenge modsvares i et vist omfang af merudgifter til arbejdsløshedsdagpenge på 30 mio. kr. årligt fra 2013, hvor forslaget er fuldt indfaset. De øgede udgifter til arbejdsløshedsdagpenge vil betyde statslige merudgifter på 16 mio. kr. og kommunale merudgifter på 14 mio. kr. fra Forslaget træder i kraft d. 1. maj Tabel 2. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommune og stat som følge af forslag om at afskaffe feriedagpenge til dimittender Mio. kr Kommuner Arbejdsløshedsdagpenge Staten Arbejdsløshedsdagpenge Feriedagpenge

7 7 I alt De økonomiske konsekvenser for kommunerne skal forhandles med de kommunale parter Afvikling af statsligt tilskud til ATP-bidrag af efterløn og fleksydelse Det skønnes, at der i vil være henholdsvis ca , og efterlønsmodtagere, der betaler ATP-bidrag af efterlønnen. Det skønnes endvidere, at der i vil være henholdsvis ca , og fleksydelsesmodtagere, der betaler ATPbidrag af fleksydelsen. Det skønnes, at forslaget om afvikling af det statslige tilskud til ATP-bidrag af efterløn og fleksydelse i vil indebære mindreudgifter for staten på henholdsvis (brutto) 97 mio. kr., 95 mio. kr. og 96 mio. kr. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring hos Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE), Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Center for ligebehandling af handicappede, Det Centrale Handicapråd, Danske Handicaporganisationer og Arbejdsmarkedets Tillægspension. 9. Sammenfattende skema Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/ mindreudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, Stat: kommuner og regioner 2011: 33 mio. kr. 2012: 200 mio. kr. 2013: 233 mio. kr. 2014: 234 mio. kr. Kommuner: 2011: 0 mio. kr. 2012: 0 mio. kr. 2013: 0 mio. kr. 2014: 0 mio. kr. Administrative konsekvenser for Ingen stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Administrative konsekvenser for Ingen erhvervslivet Negative konsekvenser/ merudgifter Stat: 2011: 5 mio. kr. 2012: 14 mio. kr. 2013: 16 mio. kr. 2014: 16 mio. kr. Kommuner: 2011: 3 mio. kr. 2012: 10 mio. kr. 2013: 14 mio. kr. 2014: 14 mio. kr. Ingen Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter

8 8 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 ( 51 a og 52) Til 1 I gældende lov har 51 a og 52 været ophævet i en længere årrække. Ved lov nr. 118 af 17. februar 2009 blev der som ny 51 a indført en generel bemyndigelsesbestemmelse for direktøren for Arbejdsdirektoratet til at fastsætte nærmere administrative regler om fremgangsmåden og betingelserne for beregning af arbejdsfortjeneste og dagpengesats. Der blev desuden som en ny 52 indsat en generel bestemmelse om omregning af ukontrollabel arbejdstid ved administrationen af arbejdsløshedsforsikringsloven. I den sammenhæng fik direktøren for Arbejdsdirektoratet hjemmel til efter forhandling med Beskæftigelsesrådet at fastsætte nærmere regler om ukontrollabel arbejdstid. Der henvises til 1, nr. 3 og 4, i lov nr. 118 af 17. februar Bestemmelserne er endnu ikke trådt i kraft. Ved lov nr. 429 af 28. april 2010, blev bemyndigelsesbestemmelserne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. ændret fra direktøren for Arbejdsdirektoratet til beskæftigelsesministeren. Det foreslås derfor, at 51 a og 52, som affattet ved 1, nr. 3 og 4, i lov nr. 118 af 17. februar 2009, ændres i overensstemmelse hermed. I nærværende lovforslags 2 ophæves bestemmelserne i lov nr. 118 af 17. februar Det foreslås videre, jf. lovforslagets 5, stk. 5, at beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ændringens ikrafttræden. Der henvises i øvrigt til pkt i de almindelige bemærkninger. Til nr. 2 ( 52 a, stk. 2) Ved 2 i lov nr. 479 af 12. juni 2009 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love, blev bl.a. de såkaldte ungeregler i 52 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. ændret. Efter reglerne har fuldtidsforsikrede unge under 25 år, der ikke har gennemført en uddannelse, som berettiger til optagelse i en a-kasse, men som har haft beskæftigelse, som sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 24 måneder inden for 36 måneder, ret til dagpenge med individuel sats. Det samme gælder deltidsforsikrede unge uden uddannelse, som har haft beskæftigelse, der sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 16 måneder inden for 36 måneder. Efter de første sammenlagt 6 måneders ledighed får de dog kun dagpenge på 50 pct. af højeste arbejdsløshedsdagpenge for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede i perioder, hvor de deltager i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som har en varighed på 4 uger eller derover. Der blev ved vedtagelsen af lov nr. 479 af 12. juni 2009 ikke fastsat regler om anvendelse af oplysninger fra indkomstregistret om antallet af løntimer ved opgørelsen af beskæftigelseskravet for de unge. Det foreslås derfor, at 52 a ændres således, at også dette beskæftigelseskrav opgøres på grundlag af oplysninger i indkomstregistret om antallet af løntimer. Efter forslaget skal et fuldtidsforsikret medlem som lønmodtager inden for 3 år have indberettet mindst løntimer i henhold til lov om et indkomstregister eller i en tilsvarende periode have udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. Et deltidsforsikret medlem skal som lønmodtager inden for 3 år have fået indberettet mindst løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. Det foreslås videre, at 53, stk. 3-4, finder tilsvarende anvendelse. Ifølge 53, stk. 3, kan aftjening af værnepligt mv., gennemførelse af dimittenduddannelse, udøvelse af kommunalt hverv som borgmester, rådmand eller udvalgsformand eller medlem af Folketinget, Europa-Parlamentet eller regeringen, medregnes til opgørelsen af beskæftigelseskravet. Ifølge 53, stk. 4, kan kun ustøttet arbejde i medlemsperioder medregnes til opgørelsen af beskæftigelseskravet. Det foreslås endelig, jf. lovforslagets 5, stk. 5, at beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ændringens ikrafttræden. Til nr. 3 ( 53, stk. 4) Efter gældende lovs 53, stk. 4, er det kun arbejde i en medlemsperiode, der kan medregnes til opgørelse af beskæftigelseskravet. Ved lov nr. 118 af 17. februar 2009 blev lovens 53, stk. 4, om opgørelse af beskæftigelseskrav ændret således, at kun indberettede løntimer i medlemsperioder medregnes. Lovændringen er endnu ikke trådt i kraft. Som følge af ændring af bemyndigelsesbestemmelserne fra direktøren for Arbejdsdirektoratet til beskæftigelsesministeren overalt i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lov nr. 429 af 28. april 2010, foreslås det, at 53, stk. 4, som affattet ved 1, nr. 8, i lov nr. 118 af

9 9 17. februar 2009, ændres i overensstemmelse hermed, samtidig med at bestemmelsen i lov nr. 118 af 17. februar 2009 ophæves, jf. lovforslagets 2. Det foreslås videre, jf. lovforslagets 5, stk. 5, at beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ændringens ikrafttræden. Der henvises i øvrigt til pkt i de almindelige bemærkninger. Til nr. 4 ( 53, stk. 9) Efter gældende lovs 53, stk. 9, kan beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler om bestemmelserne i lovens 53, stk. 2-4 og 6-8. Ved lov nr. 118 af 17. februar 2009 blev bemyndigelsesbestemmelsen i lovens 53, stk. 9, jf. 1, nr. 10, i lov nr. 118 af 17. februar 2009, affattet på ny dog således, at der fortsat henvises til 53, stk. 2-4 og 6-8. Bestemmelsen er endnu ikke trådt i kraft. Ved lov nr. 912 af 13. juli 2010 blev reglerne om opgørelse af beskæftigelseskrav harmoniseret således, at reglerne i lovens 53, stk. 6, om genoptjening af beskæftigelseskrav, blev ophævet. Som følge heraf og som følge af ændring af bemyndigelsesbestemmelserne fra direktøren for Arbejdsdirektoratet til beskæftigelsesministeren overalt i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lov nr. 429 af 28. april 2010, foreslås det, at 53, stk. 9, som affattet ved 1, nr. 10, i lov nr. 118 af 17. februar 2009, ændres i overensstemmelse hermed. Konkret foreslås, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af beskæftigelseskravet uden henvisning til bestemte stykker i bestemmelsen. Der er ikke herved tale om en udvidelse af bemyndigelsen. Samtidig foreslås, at bestemmelsen i lov nr. 118 af 17. februar 2009 ophæves, jf. lovforslagets 2. Det foreslås videre, jf. lovforslagets 5, stk. 5, at beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ændringens ikrafttræden. Der henvises i øvrigt til pkt i de almindelige bemærkninger. Til nr. 5 ( 63, stk. 5) Efter gældende lovs 63, stk. 5, fastsætter beskæftigelsesministeren nærmere regler om anvendelsen af 63, stk. 1-4, herunder regler om genoptjening af dagpengeret efter karantæne. Ved 2, nr. 5, i lov nr. 479 af 12. juni 2009 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love, blev bl.a. bestemmelsen i lovens 63, stk. 5, om en særlig sanktionsregel for visse unge dagpengemodtagere mellem 25 og 30 år, der får et uddannelsespålæg af jobcenteret, ophævet. Som følge heraf blev 63, stk. 6, til stk. 5. Ved lov nr. 118 af 17. februar 2009 blev bemyndigelsesbestemmelsen i lovens 63, stk. 6 (nu stk. 5), udvidet således, at der gives adgang til at fastsætte regler om, at visse perioder, for hvilke der ikke skal indberettes løntimeoplysninger til indkomstregistret, kan medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet efter udstået karantæne som følge af selvforskyldt ledighed, jf. 1, nr. 16, i lov nr. 118 af 17. februar Bestemmelsen er endnu ikke trådt i kraft. Det foreslås, at udvidelsen af bemyndigelsesbestemmelsen ændres i overensstemmelse hermed samtidig med, at bestemmelsen i lov nr. 118 af 17. februar 2009 ophæves, jf. lovforslagets 2. Det foreslås videre, jf. lovforslagets 5, stk. 5, at beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ændringens ikrafttræden. Der henvises i øvrigt til pkt i de almindelige bemærkninger. Til nr. 6 ( 63 a, stk. 3) Efter gældende lovs 63 a, stk. 3, bortfalder retten til dagpenge, hvis medlemmet er selvforskyldt ledig 2 gange inden for 12 måneder, inden for 12 måneder efter at have fået en karantæne for at udeblive fra en jobsamtale i jobcentret eller hos anden aktør eller fra en formidlings-, CV- eller rådighedssamtale i arbejdsløshedskassen på ny udebliver fra en samtale, eller inden for 12 måneder både er selvforskyldt ledig og har fået karantæne for at udeblive fra de nævnte samtaler. Dagpengeretten er efter gældende regler bortfaldet, indtil et fuldtidsforsikret medlem har haft mere end 300 timers arbejde inden for 10 uger, et deltidsforsikret medlem mindst 150 timers arbejde inden for 10 uger, eller et medlem i mindst 26 uger uafbrudt har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. Ved lov nr. 118 af 17. februar 2009 blev bestemmelsen i lovens 63 a, stk. 3, ændret således, at beskæftigelseskravet for genoptjening af ret til dagpenge efter selvforskyldt ledighed opgøres på grundlag af oplysninger om løntimer i indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregister, jf. 1, nr. 17, i lov nr. 118 af 17. februar Bestemmelsen er endnu ikke trådt i kraft. Som følge af 4, nr. 4 og 5, i lov nr. 431 af 28. april 2010, hvor henvisningerne i lovens 63 a, stk. 3, til forskellige rådighedsaktiviteter blev ændret, foreslås, at

10 10 bestemmelsen ændres i overensstemmelse hermed, samtidig med at bestemmelsen i lov nr. 118 af 17. februar 2009 ophæves, jf. lovforslagets 2. Det foreslås videre, jf. lovforslagets 5, stk. 5, at beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ændringens ikrafttræden. Der henvises i øvrigt til pkt i de almindelige bemærkninger. Til nr. 7 ( 75 h, stk. 1) Efter gældende lovs 75 h, stk. 1, optjenes der ret til dage med feriedagpenge på grundlag af ydelser udbetalt af arbejdsløshedskassen, herunder VEU-godtgørelse. Undtaget herfra er dog udbetaling af efterløn. Det foreslås at afskaffe optjening af ret til feriedagpenge på grundlag af udbetaling af VEU-godtgørelse. Konkret foreslås det, at det udtrykkeligt fastsættes i loven, at modtagelse af VEU-godtgørelse ikke giver ret til feriedagpenge, uanset at arbejdsløshedskassen udbetaler ydelsen. Der henvises i øvrigt til pkt i de almindelige bemærkninger, samt bemærkningerne nedenfor til lovforslagets 1, nr og 13. Til nr og 13 ( 75 h, stk. 2 og stk 7) Efter gældende lovs 75 h, stk. 2, nr. 2, optjenes ret til feriedagpenge på grundlag af perioder, hvor medlemmet bl.a. har fået udbetalt støtte i henhold til lov om statens voksenuddannelsestøtte (SVU). Det foreslås at afskaffe optjening af ret til dage med feriedagpenge på grundlag af udbetaling af SVU, jf. lovforslagets 1, nr. 9. Som følge heraf foreslås i 1, nr. 8, en konsekvensændring af 75 h, stk. 2, nr. 1, og i forslagets 1, nr. 10, foreslås en konsekvensændring af 75 h, stk. 2, nr. 3. Endelig foreslås i 1, nr. 13, en konsekvensændring af 75 h, stk. 7, 2. pkt., som bliver stk. 6, jf. forslagets 1, nr. 11. Der henvises i øvrigt til pkt i de almindelige bemærkninger og bemærkningerne ovenfor til lovforslagets 1, nr. 7. Til nr. 11 og 12 ( 75 h, stk. 3 og stk. 5) Efter gældende lovs 75 h, stk. 3, har en person, som er optaget som dimittend i en arbejdsløshedskasse efter lovens 41, stk. 1, nr. 3, litra b, ret til dage med feriedagpenge. Retten til feriedagpenge er ikke betinget af en forudgående optjening. En person, der er optaget i en arbejdsløshedskasse med status som nyuddannet (dimittend), har i det ferieår, hvor optagelsen sker, ret til 5 dage med feriedagpenge, hvis optagelsen sker i perioden 1. januar til 30. april, 10 dage med feriedagpenge, hvis optagelsen sker i perioden 1. august til 31. december, og 15 dage med feriedagpenge, hvis optagelsen sker i perioden 1. maj til 31. juli. Antallet af dage med feriedagpenge afhænger således af, hvornår personen er blevet optaget. I det efterfølgende ferieår har pågældende uanset optagelsestidspunktet - ret til 15 dage med feriedagpenge. Det foreslås i 1, nr. 11, at retten til dage med feriedagpenge for dimittender afskaffes, og i forslagets 1, nr. 12, foreslås, at stk. 5, som bliver stk. 4, konsekvensændres i overensstemmelse hermed. Der henvises i øvrigt til pkt i de almindelige bemærkninger. Til nr. 14 ( 85 d, stk. 3 og stk. 4) Efter gældende lovs 85 d, stk. 3 og 4, kan en efterlønsmodtager frivilligt beslutte, at der skal indbetales ATP-bidrag af efterlønnen. Bidraget udgør et beløb på 1,68 kr. (2010) for hver time, der udbetales efterløn for. Det svarer til, at der månedligt indbetales ca. 270 kr. i gennemsnit for en person, der modtager fuld efterløn som fuldtidsforsikret. Efterlønsmodtageren betaler selv halvdelen af bidraget, mens staten betaler den anden halvdel. Det foreslås, at det statslige tilskud til ATP-bidraget bortfalder, således at efterlønsmodtageren selv betaler hele ATP-bidraget. Der henvises i øvrigt til pkt i de almindelige bemærkninger. Til nr. 15 og 16 ( 85 d, stk. 5 og stk. 6) Der er tale om konsekvensændringer som følge af forslaget i 1, nr. 14. Til 2 Til nr. 1 ( 1, nr. 3, 4, 8, 10, 16 og 17 og 3) Ved lov nr. 118 af 17. februar 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. blev reglerne om beregning af den individuelle dagpengesats justeret med henblik på, at indkomstoplysninger i indkomstregisteret kan anvendes i videst muligt omfang. Disse regler skal finde tilsvarende anvendelse ved beregning af den individuelle efterlønssats. Tilsvarende blev reglerne om optjening og genoptjening af retten til dagpenge (beskæftigelseskravet) samt en række andre beskæftigelseskrav

11 11 ændret således, at de kan administreres på baggrund af oplysninger fra indkomstregistret om antallet af løntimer. Loven er bortset fra en enkelt bestemmelse om registersamkøring i kontroløjemed, jf. lovens 1, nr endnu ikke trådt i kraft. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttrædelse, jf. lovens 2, stk. 1. Som følge af nedennævnte lovændringer er der behov for ændringer af lov nr. 118 af 17. februar Det drejer sig om konsekvensændringer som følge af: Vedtagelsen af lov nr. 429 af 28. april 2010, hvor bl.a. bemyndigelsesbestemmelserne overalt i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. blev ændret fra direktøren for Arbejdsdirektoratet til beskæftigelsesministeren. Vedtagelsen af lov nr. 431 af 28. april 2010 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love, hvor bl.a. 63 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. om sanktioner ved udeblivelse blev ændret. Vedtagelsen af lov nr. 479 af 12. juni 2009 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love, hvor bl.a. lovens 63, stk. 5, blev ophævet, og stk. 6 blev til stk. 5. I tilfælde, hvor bestemmelserne skal ændres, foreslås det, at de berørte bestemmelser i lov nr. 118 af 17. februar 2009 ophæves og indarbejdes med de fornødne ændringer i nærværende lovforslag. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1, 3-6 og 6. Til 3 Til nr. 1 og 2 ( 13 og 38) En fleksydelsesmodtager kan frivilligt beslutte, at der skal indbetales ATP-bidrag af fleksydelsen. Bidraget udgør et beløb på 1,68 kr. (2010) for hver time, der udbetales fleksydelse for. Det svarer til, at der månedligt indbetales ca. 270 kr. i gennemsnit for en fleksydelsesmodtager. Fleksydelsesmodtageren betaler selv halvdelen af bidraget, mens staten afholder udgiften for den anden halvdel. Det foreslås, at det statslige tilskud til ATP-bidraget bortfalder, således at fleksydelsesmodtageren selv betaler hele ATP-bidraget. Der henvises i øvrigt til pkt. 4 i de almindelige bemærkninger. Til nr. 1 ( 3, stk. 1) Til 4 Der er tale om en ændring som følge af lov nr. 912 af 13. juli 2010 om harmonisering af beskæftigelseskravet, hvorved 53, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. ophæves, således at både optjenings- og genoptjeningskravet for ret til dagpenge for fuldtidsforsikrede er 52 ugers beskæftigelse eller udøvelse af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i en tilsvarende periode inden for de sidste 3 år. For deltidsforsikrede personer er kravet 34 ugers beskæftigelse inden for de sidste 3 år. Der henvises i øvrigt til pkt. 1 i de almindelige bemærkninger. Til 5 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog stk Forslaget om afskaffelse af optjening af ret til feriedagpenge ved udbetaling af statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) eller VEU-godtgørelse, jf. forslaget i 1, nr. 7 og 9, med tilhørende konsekvensændringer i 1, nr. 8 og 10, træder således i kraft den 1. januar 2011, jf. dog bemærkningerne nedenfor til stk. 2. Forslaget betyder, at personer, som indtil denne dato har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse, har ret til ferie med feriedagpenge til afholdelse i det efterfølgende ferieår efter de hidtil gældende regler. Forslaget i 2 om ophævelse af diverse bestemmelser i lov nr. 118 af 17. februar 2009 træder også i kraft den 1. januar Det foreslås i stk. 2, at forslaget om afskaffelse af feriedagpenge til dimittender, jf. forslagets 1, nr. 11, med tilhørende konsekvensændring i 1, nr. 12 og 13, som hænger sammen med afskaffelsen af optjening af ret til feriedagpenge ved udbetaling af SVU og VEU-godtgørelse, jf. ovenfor til stk. 1, træder i kraft den 1. maj Det betyder, at personer, som er optaget i en arbejdsløshedskasse på grundlag af gennemførelse af en erhvervsmæssig uddannelse, jf. 41, stk. 1, nr. 3, litra b, inden ikrafttrædelsen, har ret til dage med feriedagpenge efter de hidtil gældende regler. Der henvises til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Det foreslås i stk. 3, at forslaget om afvikling af statsligt tilskud til ATP-bidrag af efterløn og fleksydelse, jf. forslaget i 1, nr og 3, træder i kraft den 1. januar Det statslige tilskud vil bortfalde for ATPbidrag af efterløn eller fleksydelse, der udbetales for perioder efter lovens ikrafttræden.

12 12 Efter 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 451 af 28. april 2010 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. har en efterlønsmodtager en gang om året mulighed for at ændre valg om betaling af bidrag til ATP. Ændringen skal meddeles til arbejdsløshedskassen senest den 10. januar og har virkning fra den første udbetalingsperiode i kalenderåret. I forbindelse med forslaget vil der administrativt blive fastsat regler om, at efterlønsmodtagere, der ved lovens ikrafttræden betaler ATP-bidrag af efterlønnen, får mulighed for i en overgangsperiode på 6 måneder efter lovens ikrafttræden at fravælge at indbetale ATP-bidrag af efterløn med 1 måneds varsel. Efter 2 i bekendtgørelse nr af 11. december 2009 om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse har en fleksydelsesmodtager, der indbetaler ATP-bidrag af fleksydelsen, mulighed for at ophøre med indbetalingen af ATP-bidrag med 6 måneders varsel. På samme måde som for efterlønsmodtagere, vil der administrativt blive fastsat regler om, at fleksydelsesmodtagere, der ved lovens ikrafttræden betaler ATP-bidrag af fleksydelsen, får mulighed for i en overgangsperiode på 6 måneder efter lovens ikrafttræden at fravælge at indbetale ATP-bidrag af fleksydelse med 1 måneds varsel. Det foreslås i stk. 4, at ophævelsen af henvisningen i 3, stk. 1, i lov om seniorjob til reglerne om genoptjening af beskæftigelseskrav i 53, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. ophæves den 2. juli 2012 samtidig med ikrafttrædelsen af reglerne om harmonisering af beskæftigelseskrav, jf. 2 i lov nr. 912 af 13. juli Det foreslås i stk. 5, at 51 a, 52, 52 a, stk. 2, 2. pkt., 53, stk. 4, 53, stk. 8, 63, stk. 5, 2. pkt. og 63 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring og bemyndigelsesbestemmelsen i 3 i lov nr. 118 af 17. februar 2009, som affattet henholdsvis indsat ved 1, nr. 1-6 og 6 i nærværende lovforslag, træder i kraft efter beskæftigelsesministerens bestemmelse. Ikrafttrædelsestidspunktet har sammenhæng med ikrafttrædelsen af lov nr. 118 af 17. februar 2009, som ændret ved nærværende lovs 2. Herved sikres, at alle regeltilpasningerne vedrørende anvendelse af oplysninger fra indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregister, ved administrationen af arbejdsløshedsforsikringen, træder i kraft på samme tidspunkt. Der henvises i øvrigt til pkt i de almindelige bemærkninger og til de specielle bemærkninger ad 1, nr. 1-6, 2 og 6. Til 6 Ved lov nr. 118 af 17. februar 2009 fik direktøren for Arbejdsdirektoratet hjemmel til at fastsætte regler om opgørelse og medregning af perioder med arbejde og indtægt, som ligger forud for ikrafttrædelsen den 1. januar 2008 af reglerne i lov om et indkomstregister, ved afgørelse om et medlems rettigheder og forpligtigelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Som følge af ændringerne omtalt ovenfor til 2, jf. 1, nr. 1-6, foreslås det, at 3 i lov nr. 118 af 17. februar 2009 ophæves og indarbejdes med de fornødne ændringer i nærværende lovforslag. Det foreslås derfor, at beskæftigelsesministeren efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsætter regler om opgørelse og medregning af perioder med arbejde og indtægt, som ligger forud for ikrafttrædelsen den 1. januar 2008 af reglerne i lov om et indkomstregister, ved afgørelser om et medlems rettigheder og forpligtelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

13 13 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 Beskæftigelsesministeriet 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010, som bl.a. ændret ved lov nr. 118 af 17. februar 2009 og senest ved lov nr. 912 af 13. juli 2010, foretages følgende ændring: 51 a.(ophævet) 1.Efter 51 indsættes i kapitel 9: 52.(Ophævet)» 51 a.beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i 49-51, herunder om fremgangsmåden ved og betingelserne for beregning af hidtidig indtægt og dagpengesats for det enkelte medlem. 52.Hvis et medlems arbejdstid ikke eller kun vanskeligt kan kontrolleres, herunder i forbindelse med indberetning til indkomstregisteret, jf. 3 i lov om et indkomstregister, skal indtægten fra arbejdet omregnes til timer med den til enhver tid gældende omregningssats. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler herom.«52 a. Stk. 2.Et medlem, som ikke har gennemført en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, jf. 41, stk. 1, nr. 3, litra b, og som har haft 26 ugers sammenlagt ledighed, modtager dagpenge, der svarer til 50 pct. af højeste dagpenge, jf. 47 og 70, indtil medlemmet har haft 104 ugers sammenlagt ledighed. Det gælder dog ikke fuldtidsforsikrede medlemmer, der har haft beskæftigelse, som sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 24 måneder inden for 36 måneder, og deltidsforsikrede medlemmer, der har haft beskæftigelse, som sammenlagt svarer til beskæftigelse i a, stk. 2, affattes således:»et medlem, som ikke har gennemført en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, jf. 41, stk. 1, nr. 3, litra b, og som har haft 26 ugers sammenlagt ledighed, modtager dagpenge, der svarer til 50 pct. af højeste dagpenge, jf. 47 og 70, indtil medlemmet har haft 104 ugers sammenlagt ledighed. Det gælder dog ikke et fuldtidsforsikret medlem, der som lønmodtager inden for 3 år har fået indberettet mindst løntimer i henhold til lov om et indkomstregister eller i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, eller et deltidsforsikret medlem, der som

14 14 fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 16 måneder inden for 36 måneder. Stk Stk. 4.Kun arbejde m.v., jf. stk. 2 og stk. 3, litra a og c, i medlemsperioder medregnes ved opgørelse af arbejdskravet i stk. 2 og 6. Beskæftigelse, hvortil der ydes offentligt tilskud til lønnen, og beskæftigelse ved selvstændig virksomhed, hvortil der ydes offentligt tilskud til etablering og drift, medregnes ikke. Stk Stk.9.Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsætte nærmere regler om anvendelsen af stk. 2-4 og 6-8, herunder regler om, at timer, for hvilke der er udbetalt løn, kan indgå i beregningen af beskæftigelseskravet. 63. Stk. 5.Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler for anvendelsen af bestemmelserne i stk lønmodtager inden for 3 år har fået indberettet mindst løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. Ved opgørelsen efter 2. pkt. finder 53, stk. 3-4, tilsvarende anvendelse.«3. 53, stk. 4, affattes således:»stk. 4.Kun indberettede løntimer mv., jf. stk. 2 og stk. 3, nr. 1 og 3, jf. dog 52, og selvstændig erhvervsvirksomhed i medlemsperioder medregnes ved opgørelse af arbejdskravet i stk. 2 og 6. Beskæftigelse, hvortil der ydes offentligt tilskud til lønnen, og selvstændig erhvervsvirksomhed, hvortil der ydes offentligt tilskud til etablering og drift, og som efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren indberettes til medlemmets arbejdsløshedskasse af jobcenteret, medregnes ikke.«4. 53, stk. 9, affattes således:»stk. 9.Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om opgørelse af beskæftigelseskravet efter denne bestemmelse. Der kan herunder fastsættes regler om, at indberettede løntimer, der ligger delvis i en medlemsperiode, kan medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet i forhold til medlemsperiodens længde inden for indberetningsperioden. Der kan ligeledes fastsættes regler om, at løntimer, der ligger i den indberetningsperiode, i hvilken ledigheden indtræder, kan medregnes, hvis de har betydning for opfyldelsen af beskæftigelseskravet. Der kan endvidere fastsættes regler om, at visse perioder, for hvilke der ikke indberettes løntimeoplysninger til indkomstregisteret, kan medregnes til opfyldelsen af beskæftigelseskravet.«5.i 63, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:»der kan herunder fastsættes regler om, at visse perioder, for hvilke der ikke indberettes løntimeoplysninger til indkomstregisteret, kan medregnes til opfyldelsen af beskæftigelseskravet i stk. 4.«63 a a, stk. 3, affattes således: Stk. 3.Hvis medlemmet inden for 12 måneder efter at have fået en karantæne for at neder efter at have fået en karantæne for at»stk. 3.Hvis medlemmet inden for 12 må- udeblive fra en samtale eller aktivitet, jf. udeblive fra en samtale eller aktivitet, jf.

15 15 stk. 2, eller efter at have fået en karantæne for selvforskyldt ledighed, jf. 63, stk. 4, 1. pkt., uden fyldestgørende grund på ny udebliver fra en samtale eller aktivitet efter stk. 1, bortfalder retten til dagpenge, indtil 1) et fuldtidsforsikret medlem har haft mere end 300 timers arbejde inden for 10 uger, 2) et deltidsforsikret medlem har haft mindst 150 timers arbejde inden for 10 uger eller 3) et medlem i mindst 26 uger uafbrudt har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. Stk h. Et medlem optjener ret til ferie med feriedagpenge på grundlag af perioder, hvorunder arbejdsløshedskassen har udbetalt ydelser til medlemmet. Udbetaling af efterløn giver dog ikke ret til feriedagpenge. Stk. 2.Et medlem optjener endvidere ret til ferie med feriedagpenge på grundlag af perioder, for hvilke medlemmet har fået udbetalt 1) sygedagpenge i henhold til lov om sygedagpenge eller dagpenge i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, men ikke har optjent ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn, 2) støtte i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte, eller 3) ydelser, der efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren, kan sidestilles med de i stk. 1 og de under nr. 1 og 2 nævnte ydelser. stk. 2, eller efter at have fået en karantæne for selvforskyldt ledighed, jf. 63, stk. 4, 1. pkt., uden fyldestgørende grund på ny udebliver fra en samtale eller aktivitet efter stk. 1, bortfalder retten til dagpenge. Dagpengeretten er bortfaldet, indtil medlemmet 1) som fuldtidsforsikret lønmodtager i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet 300 løntimer, jf. dog 52, inden for en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 276 løntimer, jf. dog 52, inden for en sammenhængende periode, der dækker 12 uger ved uge- eller 14- dages-indberetninger, 2) som deltidsforsikret lønmodtager i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet 150 løntimer, jf. dog 52, inden for en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 138 løntimer, jf. dog 52, inden for en sammenhængende periode på 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger eller 3) i mindst 26 uger uafbrudt har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang.«7. 75 h, stk. 1, 2. pkt., affattes således:»udbetaling af efterløn og godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse giver dog ikke ret til feriedagpenge.«8.i 75 h, stk. 2, nr. 1, indsættes efter»løn,«:»eller« h, stk. 2, nr. 2, ophæves. Nr. 3 bliver herefter nr I 75 h, stk. 2, nr. 3, som bliver nr. 2, udgår»og 2«.

16 16 Stk. 3.For et medlem, der er optaget i arbejdsløshedskassen på grundlag af gennemførelse af en erhvervsmæssig uddannelse, jf. 41, stk. 1, nr. 3, litra b, gælder følgende: 1) Er optagelsen sket i perioden 1. maj til og med 31. juli i et ferieår, har medlemmet ret til 15 dage med feriedagpenge i såvel det pågældende som det følgende ferieår. 2) Er optagelsen sket i perioden 1. august til og med 31. december i et ferieår, har medlemmet ret til 10 dage med feriedagpenge i det pågældende ferieår og 15 dage med feriedagpenge i det følgende ferieår. 3) Er optagelsen sket i perioden 1. januar til og med 30. april i et ferieår, har medlemmet ret til 5 dage med feriedagpenge i det pågældende ferieår og 15 dage med feriedagpenge i det følgende ferieår. 4) Der sker fradrag i antallet af dage med ret til feriedagpenge i et ferieår efter nr. 1-3, i det omfang medlemmet til brug for samme ferieår har optjent ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn. Stk. 4.Retten til feriedagpenge er betinget af, at medlemmet på ferietidspunktet 1) er i et arbejdsforhold som lønmodtager eller er ledigt, 2) ville have dagpengeret i tilfælde af ledighed og 3) har afholdt sin optjente ferie med feriegodtgørelse eller løn. Stk. 5.Uanset bestemmelsen i stk. 4, nr. 1, kan ledige medlemmer, der deltager i uddannelse og modtager uddannelsesydelse efter kapitel 9 b eller dagpenge efter denne lov, godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller støtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte, i stedet for disse ydelser vælge at få udbetalt optjente feriedagpenge under uddannelsesinstitutionens ferielukning og lignende. Stk. 6.Beregning af feriedagpengeretten efter stk. 1 sker således, at et medlem, der i hele optjeningsåret har modtaget ydelser svarende til dagpenge ved fuld ledighed, vil optjene ret til 25 dage med feriedagpenge. I øvrige tilfælde sker der en forholdsmæssig beregning h, stk. 3, ophæves. Stk. 4-7 bliver herefter stk I 75 h, stk. 5, som bliver stk. 4, ændres»stk. 4«til:»stk. 3«.

17 17 Stk. 7.Nærmere regler om feriedagpenge, herunder om beregning af feriedagpengeretten, feriedagpengenes størrelse, lediges underretning til jobcenteret om tidspunktet for feriens afholdelse og kommunernes medvirken efter stk. 2, fastsættes af beskæftigelsesministeren efter forhandling med Beskæftigelsesrådet. Endvidere fastsætter beskæftigelsesministeren efter forhandling med undervisningsministeren regler om indberetning til arbejdsløshedskasserne fra de myndigheder, der varetager udbetalingen af støtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte. 85 d. Stk. 3.Modtageren af efterløn betaler halvdelen af bidraget, og staten betaler den anden halvdel. Hver bidragsandel for en uge eller en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Bidragene finansieres i overensstemmelse med de i stk. 4 og 5 fastsatte regler. Stk. 4.Arbejdsløshedskassen fratrækker medlemmets del af bidraget ved udbetalingen af efterløn med henblik på indbetaling af bidraget til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb. Stk. 5.Statens andel af bidraget indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb. Stk. 6.Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af bidrag efter stk. 3-5 samt om indberetning herom til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Stk I 75 h, stk. 7, som bliver stk. 6, ophæves 2. pkt d, stk. 3 og 4, affattes således:»stk. 3.Efterlønsmodtageren betaler bidraget. Bidraget for en uge eller en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 4.Arbejdsløshedskassen fratrækker bidraget ved udbetalingen af efterløn til medlemmet med henblik på indbetaling af bidraget til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb.« d, stk. 5, ophæves. Stk. 6-8 bliver herefter stk I 85 d, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres»efter stk. 3-5«til:»efter stk. 3 og 4«. 1 2 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008, som ændret senest ved 2 i lov nr af 19. december 2008, foretages følgende ændringer: I lov nr. 118 af 17. februar 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., foretages følgende ændring: , nr. 3, 4, 8, 10, 16 og 17, og 3 ophæves a affattes således:

18 18» 51 a.direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i 48-51, herunder om fremgangsmåden ved og betingelserne for beregning af hidtidig arbejdsfortjeneste og dagpengesats for det enkelte medlem.«4. 52 affattes således:» 52.Hvis et medlems arbejdstid ikke eller kun vanskeligt kan kontrolleres, herunder i forbindelse med indberetning til indkomstregisteret, jf. 3 i lov om et indkomstregister, skal indtægten fra arbejdet omregnes til timer med den til enhver tid gældende omregningssats. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler herom.« , stk. 4, affattes således:»stk. 4.Kun indberettede løntimer m.v., jf. stk. 2 og stk. 3, nr. 1 og 3, jf. dog 52, og selvstændig erhvervsvirksomhed i medlemsperioder medregnes ved opgørelse af arbejdskravet i stk. 2 og 6. Beskæftigelse, hvortil der ydes offentligt tilskud til lønnen, og selvstændig erhvervsvirksomhed, hvortil der ydes offentligt tilskud til etablering og drift, og som efter regler fastsat af Arbejdsdirektoratet indberettes til medlemmets arbejdsløshedskasse af staten eller kommunen i jobcenteret eller kommunen, medregnes ikke.«9. 53, stk. 6, affattes således:»stk. 6.For et medlem, hvis ret til dagpenge er bortfaldet som følge af, at perioderne efter 55, stk. 1, er udløbet, er generhvervelsen af retten til dagpenge betinget af, 1) at et fuldtidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst 962 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister, eller som i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang, eller 2) at et deltidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået

19 19 indberettet mindst 629 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister.«10. 53, stk. 9, affattes således:»stk. 9.Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelse af stk. 2-4 og 6-8. Der kan herunder fastsættes regler om, at indberettede løntimer, der ligger delvis i en medlemsperiode, kan medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet i forhold til medlemsperiodens længde inden for indberetningsperioden. Der kan ligeledes fastsættes regler om, at løntimer, der ligger i den indberetningsperiode, i hvilken ledigheden indtræder, kan medregnes, hvis de har betydning for opfyldelsen af beskæftigelseskravet. Der kan endvidere fastsættes regler om, at visse perioder, for hvilke der ikke indberettes løntimeoplysninger til indkomstregisteret, kan medregnes til opfyldelsen af beskæftigelseskravet i stk. 2 og 6.« I 63, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:»der kan herunder fastsættes regler om, at visse perioder, for hvilke der ikke indberettes løntimeoplysninger til indkomstregisteret, kan medregnes til opfyldelsen af beskæftigelseskravet i stk. 4.« a, stk. 3, affattes således:»stk. 3.Hvis medlemmet inden for 12 måneder efter at have fået en karantæne for at udeblive fra en samtale, jf. stk. 2, eller efter at have fået en karantæne for selvforskyldt ledighed, jf. 63, stk. 4, 1. pkt., uden fyldestgørende grund på ny udebliver fra en jobsamtale, formidlings-, cv- eller rådighedssamtale, bortfalder retten til dagpenge. Dagpengeretten er bortfaldet, indtil medlemmet 1) som fuldtidsforsikret lønmodtager i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet 300 løntimer, jf. dog 52, inden for en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 276 løntimer, jf. dog 52, inden for en sammenhængende periode,

20 20 der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger, 2) som deltidsforsikret lønmodtager i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet 150 løntimer, jf. dog 52, inden for en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 138 løntimer, jf. dog 52, inden for en sammenhængende periode på 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger eller 3) i mindst 26 uger uafbrudt har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang.« Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet regler om opgørelse og medregning af perioder med arbejde og indtægt, som ligger forud for ikrafttrædelsen den 1. januar 2008 af reglerne i lov om et indkomstregister, ved afgørelser om et medlems rettigheder og forpligtelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som ændret ved 1 i nærværende lov. 3 I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 6. juli 2007, som ændret ved 23 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, 2 i lov nr. 108 af 26. februar 2008, 5 i lov nr af 19. december 2008 og 6 i lov nr. 429 af 24. april 2010, foretages følgende ændringer: 13.Modtageren af fleksydelse betaler halvdelen af bidraget, mens den anden halvdel betales af kommunen. Hver bidragsandel for en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb affattes således:» 13.Fleksydelsesmodtageren betaler bidraget. Bidraget for en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 2.Kommunen fratrækker månedligt bidraget i fleksydelsen til modtageren med hen-

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget Til lovforslag nr. L 192 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 1684 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/13697 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love LOV nr 701 af 08/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/15768

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 1219, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love LOV nr 339 af 02/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 19/01259 Senere

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love (Konsekvensændring i ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 1586 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til

UDKAST. til. Forslag. til UDKAST til Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt

Læs mere

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0019896 Fremsat den 28. januar 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. april 2014 8. april 2014. Nr. 348. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge BEK nr 1179 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2012-13 Fremsat den 26. oktober af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1587 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Undtagelse for opfølgning på sager som følge af samkøring af oplysninger om løntimer mv.) Indarbejdes i lovforslaget om suppl.

Læs mere

Udkast 14/ Forslag. til

Udkast 14/ Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 08-21-0016 Udkast 14/08-08 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af dagpenge, opgørelse af beskæftigelseskrav samt arbejdsløshedskassernes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 128 af 31/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbedsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/01231 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 832 af 07/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr.15/05578

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 192 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2017-18 Fremsat den 21. marts 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 12 og 13, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1569 af 15.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 88 Bilag 8 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 88 Bilag 8 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 88 Bilag 8 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) (L 88)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 1213 af 11/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14709 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere BEK nr 397 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 16. april 2018 J. Nr. 18/04778 CKA / JWAE Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

OVERSIGT OVER ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET

OVERSIGT OVER ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET OVERSIGT OVER NYE REGLER PÅ DAGPENGEOMRÅDET NYT DAGPENGESYSTEM Den 14/11 2017, er der fremsat Lovforslag, L 88 2017/2018 - Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 70 Folketinget Fremsat den 18. januar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 70 Folketinget Fremsat den 18. januar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. januar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2008/1 LSF 74 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0016 Fremsat den 19. november 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Arbejdsløshedsforsikringen

Arbejdsløshedsforsikringen D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Arbejdsløshedsforsikringen Januar 2001 DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon:

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekdtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekdtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse BEK nr 1180 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 50 21/09/2010 13:32 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 7 Anerkendte arbejdsløshedskasser Kapitel 8 Medlemskab af anerkendte arbejdsløshedskasser Kapitel 8 a Kombinationsforsikring Kapitel 9 Beregning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 192 Folketinget 2017-18 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 16. maj 2018 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Forslag. til

2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Forslag. til 2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 07-21-0018 Fremsat den 5. december 2007 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere I medfør af 51 a, 52 f og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som ændret ved lov nr.

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Nr,495. 30. Juni 1993. Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (ATP-bidrag af dagpenge m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 31. januar 2017, med de ændringer, der følger af 1, nr.

Læs mere