RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER. Rigspolitiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER. Rigspolitiet"

Transkript

1 RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER Rigspolitiet

2 1. BAGGRUND TILMELDING TIL KØRELÆRERPRØVEN OG VIRKE SOM KØRELÆRERASPIRANT SÆRLIGE FORHOLD KUNDSKABSPRØVEN - AFSLUTTENDE PRØVE DEN SAMLEDE BEDØMMELSE KLAGEADGANG PRØVERNES GENNEMFØRELSE FORPRØVEN DEN AFSLUTTENDE PRØVE Afsluttende prøve kategori B...9 ad 1. Undervisning af elever i teori...9 ad 2. Undervisning af elev i praktik...10 ad 3. Kundskabsprøven...12 ad 4. Aspirantens egen kørefærdighed Afsluttende prøve kategori A...13 ad 1. Undervisning af elever i teori...14 ad 2. Undervisning af elev i praktik...14 ad 3. Kundskabsprøven...14 ad 4. Aspirantens egen kørefærdighed Afsluttende prøve kategori C, D og E...15 ad 1. Undervisning af elever i teori...15 ad 2. Undervisning af elever i praktik...15 ad 3. Kundskabsprøven...16 ad 4. Aspirantens egen kørefærdighed...16 BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG

3 1. BAGGRUND Retningslinierne er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens undervisningsplan for kørelæreruddannelsen samt med baggrund i gældende undervisningsplaner for køreuddannelsen med tilhørende lærervejledninger. De nærmere bestemmelser om kørelæreruddannelsen og kørelærerprøven fremgår af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr af 15. december 2000 om godkendelse af kørelærere og bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen. Retningslinierne indeholder regler for Prøvekommissionerne til Godkendelse af Kørelærere med hensyn til prøvens afvikling, censureringen og det administrative arbejde i forbindelse med prøveforløbet. Der er til denne vejledning følgende bilag: 1. Instruktion ved aflæggelse af forprøven. 2. Meddelelse om forprøven. 3. Emner til undervisningsprøven kategori B. 4. Emner til undervisningsprøven kategori A. 5. Emner til undervisningsprøven kategori C, D og E. Retningslinierne erstatter prøvevejledningen af 3. februar Retningslinierne skal anvendes fra den 1. juli Rigspolitiet, den 5. december Mogens Hendriksen /Mads Mazanti Hansen 3

4 2. TILMELDING TIL KØRELÆRERPRØVEN OG VIRKE SOM KØRELÆRERASPIRANT Tilmelding til kørelærerprøvens forprøve skal være prøvekommissionens formand i hænde inden henholdsvis den 1. februar og den 1. august. Tilmelding til kørelærerprøvens afsluttende prøve skal være prøvekommissionens formand i hænde inden henholdsvis den 15. april og den 15. oktober. Indgives tilmelding efter disse frister, betragtes tilmeldingen som udgangspunkt som gældende for næstkommende prøve. Tilmelding til forprøven eller afsluttende prøve indgives på tilmeldingsblanket P 143. Der skal udfyldes en ny blanket ved hver prøvetilmelding, og rubrikkerne vedrørende navn, CPR-nr., fødselsregistreringssted, adresse og telefonnummer skal altid udfyldes. Ved førstegangsansøgninger skal indsendes kopi af kørekort, sygesikringsbevis eller pas samt indleveres blanket P erklæring om kørsel (gælder kun kategori A og B). Til dokumentation for, at ansøgeren har modtaget undervisning i overensstemmelse med undervisningsplanen for kørelærere, skal underviseren have udfyldt og underskrevet blanket P erklæring om gennemført undervisning, før forprøvens del 1 eller afsluttende prøve kan aflægges. Ansøgeren kan vælge mellem at indlevere den underskrevne erklæring samtidig med ansøgningsblanketten eller at indsende blanketten, således at den relevante prøvekommission har blanketten i hænde senest dagen før prøvens aflæggelse. Er blanket P erklæring om gennemført undervisning - ikke prøvekommissionen i hænde senest dagen før prøvens aflæggelse, kan prøvekommissionen efter omstændighederne nægte ansøgeren at aflægge prøve. Det samme gælder, hvis en indsendt erklæring er mangelfuld eller forkert udfyldt. For at kunne tilmelde sig kørelærerprøven, skal ansøgeren i de sidste 3 år jævnligt have ført bil henholdsvis motorcykel, have modtaget undervisning i overensstemmelse med afsnit 1 i undervisningsplanen for kørelæreruddannelsen ved forprøvens aflæggelse og i overensstemmelse med afsnit 2 og 3 samt 4, 5 eller 6 i forbindelse med den afsluttende prøve, og ikke have udvist et forhold, der er omfattet af straffelovens 78, stk. 2. Ved tilmelding til forprøven påser formanden for prøvekommissionen, at betingelserne for at blive tilmeldt kørelærerprøven er opfyldt. Er dette tilfældet, udleveres en teoriprøveblanket P 143A, som skal benyttes ved aflæggelse af forprøvens del 2 (teoriprøven) hos enten politiet eller Statens Bilinspektion. Prøvekommissionen udfylder blanketten 4

5 blandt andet med oplysning om, til hvilken kørekortkategori teoriprøven skal aflægges. Forprøvens del 2 (teoriprøven) kan tidligst aflægges 3 måneder før afholdelsen af forprøvens del 1 og skal være aflagt senest 5 dage før forprøvens del 1. Endvidere sendes en tilsigelsesblanket P146 til ansøgeren om, hvor og hvornår forprøvens del 1 vil blive afholdt. Samtidig vedlægges en meddelelse om betaling for prøven. Betalingen gælder både forprøven og den afsluttende prøve. Bestås én af prøverne ikke, skal der altid ske fornyet tilmelding og dermed fornyet betaling, før ny prøve aflægges. Ved tilmelding til den afsluttende prøve tilsiges ansøgeren som ved forprøven. Ved modtaget betaling udstedes kvittering nederst på blanket P 146 til ansøgeren. Efter bestået forprøve skal den, der ønsker at virke som kørelæreraspirant, anmode prøvekommissionens formand om at få udstedt en erklæring herom. Samtidig med anmodningen gives på blanket P 139 A et tilsagn fra kørelærer/kørelærerskole om tilsyn med aspiranten. Prøvekommissionen udsteder herefter erklæringen på blanket P 145. Erklæringen om virke som kørelæreraspirant er kun gyldig, når der under øvelseskørsel i bil er en særlig godkendt kørelærer til stede i bilen. 5

6 3. SÆRLIGE FORHOLD 3.1 KUNDSKABSPRØVEN - AFSLUTTENDE PRØVE Eksaminationen foregår inden for rammerne af de delmål, der er anført i undervisningsplan for kørelæreruddannelsen afsnit 2 og 4, 5 eller 6 og under hensyntagen til, at aspirantens kundskaber skal være på et niveau, som undervisningsmæssige hensyn i en køreskole tilsiger. Der kan ikke af betydning for bedømmelsen overhøres i emner eller forhold, der ikke fremgår direkte af delmålene. Dog kan sådanne emner eller forhold indgå indirekte i eksaminationen, såfremt disse er en væsentlig forudsætning for, at de enkelte delmåls præstationskrav kan siges at være opfyldt tilfredsstillende. Eksaminationen i kundskaber, der kan foretages af den indstillende kørelærer, gennemføres på baggrund af spørgsmål, der udleveres af prøvekommissionen ved eksaminationens start. Det er praksis, at eksaminationen foretages af den indstillende kørelærer. Prøvekommissionen kan til enhver tid afbryde hele prøven eller anmode om, at eksaminationen overgår til et af de andre fagemner for at sikre, at der eksamineres ligeligt inden for de forskellige fagemner. 3.2 DEN SAMLEDE BEDØMMELSE Afgørelsen om, hvorvidt aspiranten har bestået kørelærerprøven, beror alene på prøvekommissionens samlede skøn. Er aspiranten ved en tidligere prøve bestået efter 1. januar 1995 godkendt som kørelærer til en kategori, bør det ved vurderingen tages i betragtning, at pågældende dermed har bestået en prøve i undervisningsfærdighed. 3.3 KLAGEADGANG Prøvekommissionens afgørelser kan påklages til Rigspolitiet. Ændret i juli

7 4. PRØVERNES GENNEMFØRELSE 4.1 FORPRØVEN Forprøven til alle kørelærerkategorier er skriftlig og besvares med afkrydsning (JA eller NEJ). Prøven består af 2 dele med tilsammen 70 spørgsmål. Forprøvens del 1 består af 45 spørgsmål, hvoraf ca. 1/3 drejer sig om systematikken i undervisningsplanen, og ca. 2/3 drejer sig om indholdet i undervisningsplanen. Prøven har en varighed af 1½ time. Ved prøven foretages afkrydsningen på særskilte afkrydsningsskemaer ved siden af det udleverede materiale. Der vil umiddelbart før starten af prøven blive givet en instruktion i prøvens forløb, se nærmere bilag 1. Som hjælpemiddel ved forprøven må kun anvendes: prøve kategori B: undervisningsplanen til kategori B med tilhørende lærervejledning prøve kategori A: undervisningsplanen til kategori A med tilhørende lærervejledning prøve kategori C, D og E: undervisningsplanerne til kategorierne C, D og E samt B med tilhørende lærervejledninger. Prøvekommissionen påser, at der kun udleveres prøvemateriale svarende til antallet af prøvedeltagere, samt at besvarelserne indsamles ved prøvens afslutning. Forprøvens del 2 skal aflægges hos politiet eller Statens Bilinspektion som en teoriprøve i forbindelse med erhvervelse af kørekort. Ved tilmeldingen til kørelærerprøven vil prøvekommissionen udlevere en særlig blanket, som kørelæreraspiranten ved berammelsen af teoriprøven skal indlevere til kørekortkontoret i den politikreds/sbi-region, hvor teoriprøven ønskes aflagt. Kørelæreraspiranten kan således vælge den politikreds/sbi-region, der er mest hensigtsmæssig for den pågældende. Når teoriprøven er gennemført, udfylder den prøvesagkyndige teoriprøveblanketten og sender den direkte til prøvekommissionen. Kørelæreraspiranten vil få udleveret et bedømmelsesskema til orientering om udfaldet af prøven. Teoriprøven afholdes i overensstemmelse med bestemmelserne om køreprøve i Justitsministeriets bekendtgørelse om kørekort og bestemmelserne i Rigspolitiets Retningslinier for prøvesagkyndige. 7

8 Der må ikke ved forprøvens del 2 (teoriprøven) anvendes hjælpemidler. Herudover gælder følgende: Ved tilmeldingen til kørelærerprøven til kategori A skal teoriprøven aflægges hos politiet i kategori A. Ved tilmeldingen til kørelærerprøven til kategori B skal teoriprøven aflægges hos politiet i kategori B. Ved tilmeldingen til kørelærerprøven til kategori C, D og E skal teoriprøven aflægges hos Statens Bilinspektion eller Københavns Politi enten i kategori C eller kategori D. Prøvekommissionen bestemmer, om teoriprøven skal aflægges i kategori C eller kategori D. Ved bedømmelsen af forprøven kræves normalt, at 88,5 % af spørgsmålene er rigtigt besvaret. Det vil sige, at der højst må være fejlsvar i 8 af de 70 spørgsmål. Fejlsvar i mere end 3 spørgsmål alene i prøvens del 2 (teoriprøven) vil dog medføre, at forprøven som helhed anses for ikke-bestået. Prøvekommissionen kan dog efter en vurdering af besvarelserne i et eller flere af de enkelte spørgsmål acceptere et andet antal fejlsvar. Da både forprøvens del 1 og del 2 skal bestås, for at forprøven som helhed anses for bestået, har aspiranten ved den enkelte prøvetermin kun mulighed for at aflægge forprøvens delprøver (del 1 og del 2 (teoriprøven)) én gang. Resultatet af forprøven vil normalt blive meddelt aspiranten 1-2 uger efter prøveaflæggelsen, se bilag 2. For aspiranter, der har fået bedømmelsen ikke-bestået, indeholder meddelelsen oplysning om antal fejlsvar. Meddelelsen vedlægges et bedømmelsesskema for del 1, hvoraf det fremgår, i hvilke spørgsmål der er fejlsvar. 8

9 4.2 DEN AFSLUTTENDE PRØVE Afsluttende prøve kategori B Denne prøve består af følgende: 1. Undervisning af elever i teori (undervisningsplanen for kørelæreruddannelsen, afsnit 3). 2. Undervisning af elev i praktik (undervisningsplanen for kørelæreruddannelsen, afsnit 3). 3. Kundskabsprøve (undervisningsplanen for kørelæreruddannelsen, afsnit samt afsnit 4). 4. Aspirantens egen kørefærdighed. ad 1. Undervisning af elever i teori Aspiranten skal til denne del af prøven trække et af de spørgsmålsnumre, der fremgår af oversigten i bilag 3. Indholdet af spørgsmålene/lektionerne fremgår af oversigten. Aspiranten har en forberedelsestid på 15 minutter. Aspiranten skal gennemføre den udvalgte lektion som en førstegangslektion under anvendelse af nødvendige undervisningsmaterialer og hjælpemidler i henhold til afsnit 3 i undervisningsplan for kørelæreruddannelsen samt under iagttagelse af de principper, der er anført i afsnit 2 i undervisningsplan for kørelæreruddannelsen. Lektionen skal planlægges til en varighed af ca. 50 minutter. Aspiranten skal undervise to eller flere elever, som har påbegyndt uddannelsen. Eleverne bør som minimum være nået til og med lektion 7. Eleverne må dog ikke have bestået teoriprøven. I undervisningen skal aspiranten med hensyn til elevernes forudsætninger gå ud fra, at eleverne har gennemført alle forudgående lektioner med tilfredsstillende resultat. Aspiranten er selv ansvarlig for elevernes tilstedeværelse og for, at de nødvendige faciliteter, materialer og hjælpemidler er til stede og virker ved undervisningens start. Ved bedømmelsen af aspirantens præstation i undervisningsprøven lægges der vægt på, at aspiranten selvstændigt har tilrettelagt sit undervisningsforløb. Der lægges endvidere vægt på, at aspiranten har anvendt undervisningsformer og hjælpemidler, der fremmer elevaktiviteten, fx spørgende, dialogpræget undervisningsform kombineret med anskuelighedsundervisning (dias, PowerPoint o.lign.), og har anvendt den rette teknik (frem 9

10 træden m.v.) i henhold til afsnit 2.3 i undervisningsplanen for kørelæreruddannelsen. Der lægges endvidere vægt på, at aspiranten kan afslutte undervisningen med en evaluering. Prøven afbrydes af prøvekommissionen, når den finder, at der er tilstrækkeligt grundlag for bedømmelse af aspiranten. ad 2. Undervisning af elev i praktik Aspiranten skal i denne del af prøven undervise en elev i praktisk kørefærdighed. Undervisningen skal foregå i en godkendt skolebil med 4 døre og af samme størrelse som en bil til praktisk prøve til erhvervsmæssig personbefordring. Aspiranten er selv ansvarlig for tilstedeværelsen af en skolebil og en elev. Undervisningen gennemføres på en af flere af aspiranten i forvejen udvalgte øvelsesstrækninger. Undervisningen skal forme sig som en lektion, der omfatter relevante delmål i et eller flere underafsnit under hovedafsnit 7 i undervisningsplanen for kategori B. De forberedte lektioner skal være tilpasset elevens aktuelle uddannelsestrin og individuelle behov. Prøvekommissionen meddeler aspiranten umiddelbart før undervisningens start, hvilke(t) underafsnit undervisningen skal omfatte, idet der tages udgangspunkt i elevens aktuelle uddannelsesniveau. Eventuel kørsel til og fra øvelsesstrækningen anses - afhængigt af elevens uddannelsesniveau - også for at være en del af undervisningsprøven. Prøvekommissionen tager så vidt muligt hensyn til aspirantens forudgående tilrettelæggelse af kørslen og aktuelle dispositioner under kørslen. Prøvekommissionen kan dog, såfremt der findes anledning hertil, og forholdene i øvrigt er til stede, anmode aspiranten om at demonstrere undervisning i enkelte grundlæggende manøvrer med køretøjet - fx. baglæns parkering og tre-punkts vending. Har eleven ikke tidligere foretaget øvelseskørsel i forbindelse med de(t) givne underafsnit, gennemføres undervisningen som en førstegangslektion. Har eleven tidligere gennemført de(t) givne underafsnit, kan prøvekommissionen meddele, at prøven skal gennemføres i to halvdele som følger: Den første halvdel skal aspiranten gennemføre, som om der var tale om en førstegangslektion. Denne halvdel bør have en varighed af minutter, og prøvekommissionen meddeler, når der sker overgang til anden halvdel. 10

11 Den anden halvdel af undervisningen gennemføres som en repetitionslektion af de(t) givne underafsnit, men kørelæreraspiranten skal over for prøvekommissionen især demonstrere, at aspiranten er opmærksom på alle de risikoforhold og faretegn, som er ved at opstå, og som kan bevirke, at eleven bør advares i tide, eller at der i givet fald skal gribes ind i kørslen fra aspirantens side. Der henvises til undervisningsplan for kørelæreruddannelsen, afsnit 3.2, 2. pind. Denne halvdel bør have en varighed af højst minutter. Prøven i undervisning af elev i praktik har normalt en samlet varighed af minutter. Den kan afbrydes af prøvekommissionen, når den finder, at der er tilstrækkeligt grundlag for bedømmelse af aspiranten. Det bør tilstræbes, at undervisningsprøven i praktik aflægges med en elev, der har gennemført alle lektioner til og med lektion 15 med tilfredsstillende resultat. Eleven må dog ikke være klar til køreprøve. Undervisningsforløbet skal primært forme sig som en lektion i et eller flere af følgende underafsnit under hovedafsnit 7 i undervisningsplanen for kategori B: 7.10 Fremkørsel mod kryds (lærervejledningens lektion 11) 7.11 Ligeudkørsel i kryds (lærervejledningens lektion 11) 7.12 Højresving i kryds (lærervejledningens lektion 11) 7.13 Venstresving i kryds (lærervejledningens lektion 15) 7.14 Kørsel i rundkørsel (lærervejledningens lektion 15) 7.17 Kørsel ved siden af andre (lærervejledningens lektion 19) 7.19 Kørsel i trafiksanerede områder (lærervejledningens lektion 23). I aspirantens undervisningsfærdighed vil der i den udstrækning, vej og trafikforholdene under kørslen tilsiger dette, naturligt også skulle indgå nødvendig instruktion i og overvågning af samtlige de manøvrer, der er beskrevet i de forudgående underafsnit i undervisningsplanens hovedafsnit 7 (evt. bortset fra kørsel på motorvej og motortrafikvej og kørsel i mørke). Prøven forløber i øvrigt efter de principper, der er skitseret ovenfor. Med prøvekommissionens godkendelse kan anvendes en elev på et andet niveau. Eleven skal dog som minimum have påbegyndt manøvrer på vej. Efter afslutning af undervisningen foretager aspiranten en evaluering af eleven i henhold til undervisningsplan for kørelæreruddannelsen, afsnit

12 Ved bedømmelsen af aspirantens præstation i undervisningen af elev i praktik lægges vægt på, at der har været anvendt metoder, der fremmer elevens indlæring, at aspiranten har været opmærksom på elevens eventuelle vanskeligheder under indlæringen, at aspiranten har haft fornødent overblik og forudseenhed under hele kørslen, og at aspiranten har givet en fyldestgørende evaluering af eleven (afsnit 3.1 og 3.2 i undervisningsplan for kørelæreruddannelsen). Prøvekommissionen kan efter forudgående varsel kræve prøven i undervisningen af elev i praktik gennemført som undervisning på lukket øvelsesplads. Aspiranten er selv ansvarlig for, at lukket øvelsesplads er til rådighed. ad 3. Kundskabsprøven I tilknytning til undervisningsprøven i teori eksamineres aspiranten mundtligt i emner som anført i undervisningsplan for kørelæreruddannelsen, afsnit 2.2 og 2.3. Følgende kunne være eksempler på spørgsmål til denne eksamination: Aspiranten skal kort redegøre for: a) målbeskrivelsers betydning for undervisningen b) hvad en målbeskrivelse skal indeholde c) kriterierne for udvælgelse af lærestof d) hvad der forstås ved lærestof e) betydningen af elevernes forudsætninger f) hvad der forstås ved motivation g) årsager til manglende motivation h) undervisningsformer, der fremmer elevaktiviteten i) helhedsmetode og delmetode j) betydningen af evaluerede prøver. Endvidere eksamineres i særlige forhold vedrørende køreuddannelsen i henhold til undervisningsplan for kørelæreruddannelsen, afsnit 2.4. Ved ovennævnte eksamination må aspiranten anvende undervisningsplanen for kategori B og lærervejledningen. Herudover vil aspiranten blive eksamineret mundtligt i udvidet færdselskundskab som anført i undervisningsplan for kørelæreruddannelsen, afsnit 4. 12

13 Under denne eksamination skal aspiranten anvende plancher, modeller, andet illustrationsmateriale med påførte tekniske betegnelser eller skrivetavle. Desuden skal aspiranten kunne anvende Detailforskrifter for køretøjer, det vil sige, at aspiranten skal kende dens systematik og opbygning og ved opslag kunne finde svar på spørgsmål. Aspiranten er selv ansvarlig for, at ovennævnte materiale er til stede i prøvelokalet. Prøvekommissionen kan nægte at godkende det af aspiranten medbragte materiale, såfremt det indeholder andet end udelukkende tekniske betegnelser. Manglende eller ikke godkendt materiale kan dog ikke medføre, at aspiranten afvises fra prøven. Ved bedømmelsen lægges vægt på, at aspiranten viser et indgående kendskab til de nævnte forhold og er i stand til at kunne ræsonnere sig frem til slutninger. Denne del af prøven har en varighed af minutter. Prøven afbrydes af prøvekommissionen, når den finder, at der er tilstrækkeligt grundlag for bedømmelse af aspiranten. ad 4. Aspirantens egen kørefærdighed I tilknytning til undervisningsprøven i skolebil skal aspirantens egen kørefærdighed bedømmes. Aspiranten skal selv stille køretøj til rådighed. Prøven gennemføres efter prøvekommissionens anvisninger og har en varighed af minutter. Ved bedømmelsen lægges vægt på, at aspiranten demonstrerer en rutineret kørefærdighed, der svarer til kravene ved køreprøven til erhvervsmæssig personbefordring Afsluttende prøve kategori A Denne prøve består af følgende: 1. Undervisning af elever i teori (undervisningsplanen for kørelæreruddannelsen, afsnit 3). 2. Undervisning af elev i praktik (undervisningsplanen for kørelæreruddannelsen, afsnit 3). 3. Kundskabsprøve (undervisningsplanen for kørelæreruddannelsen, afsnit samt afsnit 5). 4. Aspirantens egen kørefærdighed. 13

14 ad 1. Undervisning af elever i teori Aspiranten skal til denne del af prøven trække et af de spørgsmålsnumre, der fremgår af oversigten i bilag 4. Indholdet af spørgsmålene/lektionerne fremgår af oversigten. Denne del af prøven gennemføres efter samme retningslinier som anført under kategori B. ad 2. Undervisning af elev i praktik Aspiranten skal i denne del af prøven undervise en elev i praktisk kørefærdighed. Undervisningen skal foregå på en motorcykel godkendt til øvelseskørsel, og aspiranten skal gennemføre undervisningen ved hjælp af radiokommunikation fra en efterfølgende personbil ført af aspiranten. Undervisningen gennemføres i øvrigt efter samme retningslinier som anført for kategori B. Aspiranten er selv ansvarlig for tilstedeværelse af en godkendt skolemotorcykel, en elev, en personbil og det nødvendige kommunikationsudstyr, der skal være forsynet med håndfri betjening. Prøvekommissionen kan efter forudgående varsel kræve denne del af prøven gennemført på lukket øvelsesplads. ad 3. Kundskabsprøven Aspiranten vil blive eksamineret mundtligt i udvidet færdselskundskab som anført i undervisningsplan for kørelæreruddannelsen, afsnit 5. Kundskabsprøven gennemføres i øvrigt efter samme retningslinier som anført for kategori B. ad 4. Aspirantens egen kørefærdighed Aspirantens kørefærdighed skal bedømmes på grundlag af aspirantens kørsel på en stor motorcykel. Kørslen gennemføres efter prøvekommissionens anvisninger ved hjælp af radiokommunikation fra en efterfølgende personbil. 14

15 Prøvekommissionen kan efter forudgående varsel kræve denne del af prøven aflagt på motorcykel med sidevogn. Aspiranten er selv ansvarlig for tilstedeværelsen af en motorcykel, eventuelt en motorcykel med sidevogn, en personbil med fører og kommunikationsudstyr, der skal være forsynet med håndfri betjening. Ved bedømmelsen lægges vægt på, at aspiranten demonstrerer sikker og rutineret beherskelse af motorcyklen Afsluttende prøve kategori C, D og E Denne prøve består af følgende: 1. Undervisning af elever i teori (undervisningsplanen for kørelæreruddannelsen, afsnit 3). 2. Undervisning af elev i praktik. 3. Kundskabsprøve (undervisningsplanen for kørelæreruddannelsen, afsnit samt afsnit 6). 4. Aspirantens egen kørefærdighed. ad 1. Undervisning af elever i teori Aspiranten skal til denne del af prøven trække et af de spørgsmålsnumre, der fremgår af oversigten i bilag 5. Indholdet af spørgsmålene/lektionerne fremgår af oversigten. Aspiranten har en forberedelsestid på 15 minutter. Aspiranten skal undervise 2 eller flere elever, som har påbegyndt uddannelsen, og som ikke har bestået teoriprøven. Undervisningen gennemføres i øvrigt efter samme retningslinier som anført for kategori B. ad 2. Undervisning af elever i praktik Der eksamineres normalt ikke i undervisning af elever i praktik. 15

16 ad 3. Kundskabsprøven Aspiranten vil blive eksamineret mundtligt i udvidet færdselskundskab som anført i undervisningsplan for kørelæreruddannelsen, afsnit 6. Kundskabsprøven gennemføres i øvrigt efter samme retningslinier som anført for kategori B ad 4. Aspirantens egen kørefærdighed Aspirantens egen kørefærdighed skal bedømmes på grundlag af aspirantens kørsel i en lastbil med stor påhængsvogn. Prøven gennemføres dels som kørsel i almindelig færdsel efter prøvekommissionens anvisninger, dels som baglæns kørsel omkring et hjørne. I forbindelse med baglæns kørsel kan prøvekommissionen anmode aspiranten om at redegøre for, hvordan han i givet fald vil instruere/undervise en elev i en sådan manøvre. Prøvekommissionen kan efter forudgående varsel kræve prøven i aspirantens egen færdighed aflagt i stor personbil (bus), dog uden påhængsvogn. Aspiranten er selv ansvarlig for tilstedeværelsen af lastbil med påhængsvogn og/eller bus. Ved bedømmelsen lægges vægt på sikker og rutineret kørefærdighed svarende til kravene ved køreprøven til erhvervsmæssig personbefordring samt en tilfredsstillende gennemført instruktion i forbindelse med baglæns kørsel. 16

17 BILAG 1 INSTRUKTION VED AFLÆGGELSE AF FORPRØVENS DEL 1 Denne instruktion oplæses for kørelæreraspiranterne, før den skriftlige forprøve starter: De skal nu aflægge kørelærerprøvens skriftlige forprøves del 1. Formålet med prøven er at konstatere, om De har opnået indgående kendskab til undervisningsplanen for køreuddannelsen til den valgte kørekortkategori. Det vil sige, at spørgsmålene alene skal besvares ud fra den eller de aktuelle undervisningsplan(er). Prøven har en varighed af 1½ time = 90 minutter. Prøven består af en mappe med 45 spørgsmål med dertil hørende svarmuligheder i undervisningsplanens systematik og indhold samt ét afkrydsningsskema. Husk at skrive navn, cpr. nr. og adresse på afkrydsningsskemaet. På afkrydsningsskemaet skal anføres kategori. Alle spørgsmål besvares ved at sætte kryds i JA eller NEJ rubrikken på de tilhørende afkrydsningsskemaer. Der skal tages stilling til hvert svar. Hvis De mener, at et svar er rigtigt, skal De sætte kryds ved JA. Hvis De mener, at et svar er forkert, skal De sætte kryds ved NEJ. Der må ikke sættes kryds ved både JA og NEJ ved samme svar. Ved bedømmelsen af prøven anses det som fejl, hvis der i et spørgsmål er sat blot et kryds forkert, hvis der er sat kryds ved både JA og NEJ, eller hvis der mangler afkrydsning. Hvis De har sat et kryds forkert, må De gerne rette ved at strege det afsatte kryds tydeligt over og derefter sætte kryds det rigtige sted. Der kan i spørgsmålene være flere rigtige og/eller flere forkerte svar.

18 De skal være meget omhyggelig med afkrydsningen, således at spørgsmålene besvares på det rigtige sted på afkrydsningsskemaerne. Det vil sige, at spørgsmål 1 besvares i skemaets felt nr. 1 osv. Det er ikke tilladt at anvende andre hjælpemidler end: prøve kategori B: undervisningsplanen til kategori B med tilhørende lærervejledning prøve kategori A: undervisningsplanen til kategori A med tilhørende lærervejledning prøve kategori C, D og E: undervisningsplanerne til kategorierne C, D og E samt B med tilhørende lærervejledninger. I undervisningsplanerne må der ikke være indsat andre sider end de, der hører til i undervisningsplanen. I forbindelse med gennemførelse af prøven kan det blive kontrolleret, om dette er overholdt. Det er ikke tilladt at se hos andre aspiranter eller at tale sammen under prøven. Der skal være ro i lokalet. Der må ikke medbringes mobiltelefon og lignende. Lokalet må ikke forlades, før besvarelserne er afleveret/indsamlet. Er De færdig før tiden, skal De blive siddende, indtil prøven er afsluttet. Overholdes disse forhold ikke, anses prøven for ikke bestået. Spørgsmål til dette? Prøven starter! 18

19 BILAG 2 Prøvekommissionen for politikredsene - Dato TIL: Det skal herved meddeles, at De den har bestået ikke har bestået Kørelærerprøvens skriftlige forprøve til kategori: For aspiranter, der har fået bedømmelsen ikke bestået, anføres antal fejl således: Vedrørende forprøvens del 1: Undervisningsplanens systematik og indhold... Vedrørende forprøvens del 2: Undervisningsplanens indhold (illustr.)... I ALT...:... fejl fejl fejl Se nærmere vedlagte bedømmelsesskema(er). Eventuel yderligere begrundelse: Denne afgørelse kan ikke påklages til anden myndighed. sign.

20 Bilag 3 Emner til undervisningsprøven ved kørelærerprøven til almindelig bil (kategori B). Spørgsmåls-nr. Lektionsnr. Lektionsindhold Uv.plan afsnit 1 1 Formål og indhold. Køreundervisning. Kørekort. Indstilling Indledning. til køreprøven. Krav ved teoriprøven og den praktiske prø ve. Forberedelse til de enkelte lektioner. Lektionsplanen Motor, tænding og speeder. Kobling. Gear. 2 2 del 1 Indretning og udstyr mv Fører- og ejeransvar. Styreapparat. Bremser del 2 Indretning og udstyr mv Lygter. Bærende dele. Motor. Karrosseri. Særligt udstyr Særlige køretøjer. Dokumenter. 4 4 del 1 Køretøjers manøvre-egenskaber. Køretøjers manøvre-egenskaber Person- og varebiler. Lastbiler del 2 5 del 1 Bil med påhængskøretøj. Traktor. Motorcykel mv. Knallert mv. Trafikantadfærd , Opfattelse og reaktion. Syn og bevægelse. Bedømmelse af hastighed og afstand. Trafikantadfærd del 2 Køreevne og helbred. Andre trafikanters adfærd. Bedøm melse af andre trafikanter del 1 Grundregler for bilkørsel Anvisninger for kørslen. Sikker og uhindret afvikling af færdslen. 9 7 del Igangsætning og standsning ved kørebanekant. Placering , under ligeudkørsel. Hastighed. Vognbaneskift. Vending , del , Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv , Møde. Kørsel foran eller efter andre , del 2 Vejenes sikkerhedsmæssige udformning. Risikoforhold ved vejene del 1 Fremkørsel mod kryds Ligeudkørsel i kryds del 2 Repetition af fremkørsel mod kryds Højresving i kryds del 1 Repetition af fremkørsel mod kryds Venstresving i kryds del 2 Repetition af fremkørsel mod kryds Kørsel i rundkørsel del 1 Kørsel på motorvej del 2 Overhaling ,

21 del 1 19 del 2 22 del 1 22 del 2 24 del 1 24 del 2 Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt. Kørsel ved siden af andre. Standsning og parkering. Kørsel i trafik sanerede områder. Betingelser for at få kørekort. Køreprøv ens gennemførelse. Lovbestemmelser om kørekort. Køretekniske forhold. Vejgrebets betydning. Belæsning, dækt ryk og slidbanemøn ster. Bevægelsesenergi. Centrifugalkraf t. Brem selængder. Køretekniske forhold. Vejgrebets udnyttelse. Dobbelt undvige manøvr e uden bremsning. Kombineret bremse- og und vigemanøvre. Bag hjulsudskridning. Forhjulsudskridning. Bevare herredøm met efter kørsel ud over høj kant

22 Bilag 4 Emner til undervisningsprøven ved kørelærerprøven til motorcykel (kategori A) Spørgsmåls-nr. Lektionsnr. 1 2 del 1 2 del 2 4 del 1 4 del 2 5 del 1 5 del 2 7 del 1 7 del 2 9 del 1 9 del 2 11 del 1 11 del 2 13 del 1 13 del 2 16 del 1 16 del 2 19 del 1 Lektionsindhold Formål og indhold. Køreundervisning. Indstilling til køre prøven. Krav ved teoriprøven og den praktiske prøve mv. Forberedelse til de enkelte lektioner. Lektionsplan. Motor, tænding og gashåndtag. Kobling. Gear. Indretning og udstyr mv. Fører- og ejeransvar. Bremser. Styreapparat. Indretning og udstyr mv. Lygter. Motor mv. Energi- og miljørigtig kørsel. Bærende de le. Stel mv. Særligt udstyr. Påhængskøretøj. Sidevogn. Særlige køretøjer. Dokumenter. Køretøjers manøvre-egenskaber. Person- og varebiler. Lastbiler. Køretøjers manøvre-egenskaber. Bil med påhængskøretøj. Traktor. Motorcykel mv. Knallert mv. Trafikantadfærd. Opfattelse og reaktion. Syn og bevægelse. Bedømmelse af hastighed og afstand. Trafikantadfærd. Køreevne og helbred. Andre trafikanters adfærd. Bedøm melse af andre trafikanter. Grundregler for kørsel på motorcykel. Anvisninger for kørs len. Sikker og uhindret afvikling af færdslen. Igangsætning og standsning ved kørebanekant. Placering un der ligeudkørsel. Hastighed. Vognbaneskift. Vending. Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv. Møde. Kørsel foran eller efter andre. Vejenes sikkerhedsmæssige udformning. Risikoforhold ved vejene. Fremkørsel mod kryds. Ligeudkørsel i kryds. Repetition af fremkørsel mod kryds. Højresving i kryds. Repetition af fremkørsel mod kryds. Venstresving i kryds. Repetition af fremkørsel mod kryds. Kørsel i rundkørsel. Kørsel på motorvej. Overhaling. Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt. Uv.plan afsnit Indledning , , , , , , ,

23 19 19 del del del del del 2 Kørsel ved siden af andre. Standsning og parkering. Kørsel i trafiksanerede områder. Forberedelse til køreprøve. Betingelser for at få kørekort. Køreprøvens gennemførelse. Lovbestemmelser om kørekort. Køretekniske forhold. Vejgrebets betydning. Belæsning, dæktryk og slidbanemøn ster. Vejgrebets udnyttelse. Bevægelsesenergi. Bremselæng der. Bremsning under ligeudkørsel. Køretekniske forhold. Motorcyklens fysiske påvirkninger. Slalomkørsel og kontra styring. Bremsning med undvigemanøvre. Baghjulsudskrid ning. Rystelser og svingninger i motorcyklen. Kørsel i otte tal og slalom. Acceleration og bremsning. Kørsel i cirkel med løft af sidevognshjul. Svingning til højre og venstre , ,

24 Bilag 5 Emner til undervisningsprøven ved kørelærerprøven til lastbil, stor personbil og stort påhængskøretøj (kategori C, D og E). Lektioner fra undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori C: Spørgsmåls-nr. Lektionsnr. 1 del 1 1 del 2 3 del 1 3 del 2 3 del 3 5 del 1 5 del del 1 9 del Lektionsindhold Formål og indhold. Køreundervisning. Krav ved teoriprø ven og den praktiske prøve mv. Forberedelse til de enkelte lektioner. Lektionsplanen. Køre uddannelsens gennemførelse. Styreapparat. Indretning og udstyr mv. Lovbestemmelser om bremser. Driftsbremser (forsynings kredsens og bremsekredsens indretning og virkemåde). Indretning og udstyr mv. Driftsbremser (forskellige typer af trykluftbremsers for skelle, indretning og virkemåde). Lovbestemmelser om bremser. Indretning og udstyr mv. Nødbremse. Parkeringsbremsen. Supplerende bremser. Kontrol af bremser. Indretning og udstyr mv. El-anlæg, lygter, reflekser, signalapparat. Bærende dele. Indretning og udstyr mv. Motor og transmission. Energi- og miljørigtig kørsel. Ka rosseri og opbygning. Igangsætning og standsning ved kørebanekant. Placering under ligeudkørsel. Hastighed. Vognbaneskift og sammen fletning. Højresving i kryds. Venstresving i kryds. (Øvelse 1) Indretning og udstyr mv. Indre indretning, udsyn og særligt udstyr. Kontrolapparat. Lastbilens dokumenter. Særlige køretøjer. Grundregler for kørsel med lastbil. Anvisninger for kørslen. Manøvrer på vej. Kørsel på motorvej. (Øvelse 4). Grundregler for kørsel med lastbil. Lastbilers bredde, længde, højde og vægt. Køre- og hvile tidsbestemmelserne. Godstransport. Supplerende uddan nelse. Manøvrer på vej. Kørsel i mørke. (Øvelse 6). Kørsel ved siden af andre. (Øvelse 5). Manøvrer på vej. Standsning og parkering. (Øvelse 7). Forberedelse til køreprøve. Kørekortkategorier og førerret. Køreprøvens gennemførelse. Lovbestemmelser om køre kort. Uv.plan afsnit Indledning (pind 1-12) (pind 1-3) (pind 12 ff.) (pind 4-7) (1.2.6) , ,

25 13 16 del del 2 Køretekniske forhold. Vejgrebets betydning. Belæsning, dæktryk og slidbanemønster. Bevægelsesenergi. Centrifugalkraft. Bremselængder. Køretekniske forhold Vejgrebets udnyttelse. Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning. Kombineret bremse- og undvigemanøvre. Baghjulsudskridning. Forhjulsudskridning Lektioner fra undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori C/E: 15 1 del del Indretning og udstyr mv. Lovbestemmelser om bremser. Driftsbremser (forsynings kreds og bremsekreds). Indretning og udstyr mv. Styreapparat. Vogntogets sammenkobling og dokumenter. Grundregler for kørsel med vogntog. Anvisninger for kørslen. Vogntogets bredde, højde, længde og vægt mv

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C)

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1310 af 28. november 2014 om undervisningsplan for

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 30. november 1995 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Retningslinjer FOR KØRELÆRERPRØVER. Retningslinjer for kørelærerprøver Version 2015

Retningslinjer FOR KØRELÆRERPRØVER. Retningslinjer for kørelærerprøver Version 2015 Retningslinjer FOR KØRELÆRERPRØVER 1 Indhold BAGGRUND... 3 TILMELDING TIL KØRELÆRERPRØVEN OG VIRKE SOM KØRELÆRERASPIRANT... 4 2.1 TILMELDING... 4 2.2 TILMELDING TIL FORPRØVEN... 4 2.3 TILMELDING TIL DEN

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL VOGNTOG KATEGORI C/E Mileparken 12a 2740 Skovlunde Tlf. 44870100 www.ucplus.dk Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Ver. 01.07.2015

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Lektionsplan kategori B for: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer 2 Anders Støvring

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse Mobil E-mail Peter Søgaard

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 198 af 26. februar 2014 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST GOD ARBEJDSLYST Med lektionsplanen har du fået udleveret din studieplan og vi vil fra Kørekortperten ønske dig held og lykke med din køreuddannelse. Det vigtigste for os er faktisk: At du får dit KØREKORT

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1086 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Adresse: Postnr: Mobilnr: Start dato Lektionsplan kategori B for: By Email Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com... Underskrift Kørelærer 3...

Læs mere

Lektionsplan for Kat. B

Lektionsplan for Kat. B Kari s Køreskole 40983614 Lektionsplan for Kat. B Elevens Navn : Adresse : Post nr. & by : Tlf. : Start dato : Slut dato : Lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Køreuddannelsen skal mindst omfatte:

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Version 5.09 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for

Læs mere

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.)

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Kørekort Skolen I/S Klosterbakken 22 st. th., 5000 Odense C Tlf.: 27 73 74 75 Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Eleveksemplar Lærereksemplar Elev: Adresse: Tlf. / Mobil:

Læs mere

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato. . Elevens lektionsplan

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato.  . Elevens lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Elevens lektionsplan Kørelærerens lektionsplan Elevens navn Adresse Postnr. Mobiltlf. By Fødselsdato E-mail Udd. start den: Udd. slut den: BESTÅ. Kære elev Køreskolen

Læs mere

St. Voldgade 5, 8900 Randers C

St. Voldgade 5, 8900 Randers C St. Voldgade 5, 8900 Randers C www.meyers-køreskole.dk mads@meyers-koreskole.dk Elevens navn Elevens Tlf. Nr. Elevens Adresse Undervisning startet Teoriprøve: Glatbane: Kørelærer: Mads Meyer Michael W.

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

Eleven s Navn:Leander Kokspang

Eleven s Navn:Leander Kokspang CPR nr: Eleven s Navn:Leander Kokspang Nørregade 56. 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 @: Leanderk@Live.dk Kørelærers Lektionsplan og din Ansøgning om kørekort skal altid medbringes til Grøn Køreskole dvs.

Læs mere

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen Obligatorisk kursus til kørekort ALLE, der skal have kørekort for første gang, skal gennemgå et 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du kan tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter J.nr. 2014-9059-37 Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere I medfør af 66, stk. 6, og efter bemyndigelse i henhold til 134 b i færdselsloven,

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A. LOGBOG, 3.udgave, 1.oplag 2006/6 Redaktion: Mogens Stjernqvist og Lars-Christian Borg ISBN 87 7241 143 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 1999 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, www.polytype.dk

Læs mere

Lektionsplan kategori B Personbil

Lektionsplan kategori B Personbil Køge Bugt køreskole Teori: Tøxensvej 2, 4600 Køge Åmarkens køreskole Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre EasyDrive.dk - Ishøj Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre Kontaktoplysninger: Telefon/sms 2425

Læs mere

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 2 x 45 min. (Teorilokale) Køreuddannelsens formål

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL BUS KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev: Navn: Adresse: Post nr. By KompetenceCenter for Transport og logistik - en del af Tlf.: nr. Undervisning

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 342 af 1. maj 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen til

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B T8 Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne lektionsplans lektioner

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 873 af 10.

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E Version 1.13 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1089 af 25. november 2012 om undervisningsplan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

www.bmkøreskole.dk Lektionsplan Kørekort B Kørelærerns lektionsplan Elevens lektionsplan Adresse Postnr. Slutdato CPR.:

www.bmkøreskole.dk Lektionsplan Kørekort B Kørelærerns lektionsplan Elevens lektionsplan Adresse Postnr. Slutdato CPR.: www.bmkøreskole.dk Lektionsplan Kørekort B Kørelærerns lektionsplan Elevens lektionsplan Navn Tlf. / Mobil E-mail Startdato Adresse Postnr. By Slutdato CPR.: Login til elevportal Brugernavn & Kode & Din

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 26. februar 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen. 20. februar 2015. Nr. 191.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 26. februar 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen. 20. februar 2015. Nr. 191. Lovtidende A 2015 Udgivet den 26. februar 2015 20. februar 2015. Nr. 191. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen I medfør af 66, stk. 6, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1. LOGBOG, 1.udgave, 1.oplag 2006/4 Redaktion: Morten Rud Johansen og Jacob Ditlevsen ISBN 87 7241 126 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 2006 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype Tryk og indbinding:

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 1.16 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Færdselsstyrelsens. Undervisningsplan for kørelæreruddannelsen 0-1. Færdselsstyrelsens undervisningsplan for kørelæreruddannelsen FSVERSION 1.

Færdselsstyrelsens. Undervisningsplan for kørelæreruddannelsen 0-1. Færdselsstyrelsens undervisningsplan for kørelæreruddannelsen FSVERSION 1. Færdselsstyrelsens Undervisningsplan for kørelæreruddannelsen 0-1 B I L A G INDHOLDSFORTEGNELSE 0. INDLEDNING.... 0-7 Kørelæreruddannelsens mål....0-7 Undervisningsplanens indhold....0-7 1. UNDERVISNINGSPLANERNE

Læs mere

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret Nu og i fremtiden Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus Mindst 29 lektioner

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 2. juni 2015 26. maj 2015. Nr. 751. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, og 64, stk.

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1087 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Trafik- og Byggestyrelsen Datavej 16 Edvard Thomsens Vej 14 3460 Birkerød 2300 København Telefon: 45 90

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 10.10.08 1922 FS350-000004 Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer Færdselsstyrelsen har den 9. oktober 2008

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, samt efter bemyndigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om aflæggelse af prøve til næringsbrev til visse fødevarevirksomheder (næringsprøve)

Bekendtgørelse om aflæggelse af prøve til næringsbrev til visse fødevarevirksomheder (næringsprøve) BEK nr 866 af 20/07/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0024387

Læs mere

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1)

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 14. december 2013 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort, som ændret

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) BEK nr 198 af 26/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 A Senere ændringer til forskriften BEK nr 1518

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel 1) BEK nr 237 af 13/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1519

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Projektopgaven Skriftlig prøve Mundtlig prøve Side 4 Bedømmelsesplan

Læs mere

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt C 11.1 1)) Højresving forbudt 2)) ) 5) I C 11.2 Venstresving forbudt I Opsættes normalt i venstre side. Bør placeres før krydset. Kan placeres over kørebanen C 12 Vending forbudt I Opsættes normalt i venstre

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om køreuddannelse til kategorier omfattet af direktiv 2006/126/EF om kørekort

Bekendtgørelse om køreuddannelse til kategorier omfattet af direktiv 2006/126/EF om kørekort BEK nr 1056 af 08/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-802-0004 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 7 Side 1 af 7. Bilag til Rigspolitiets retningslinjer for køreprøver VERSION 12.13

Bilag 7 Side 1 af 7. Bilag til Rigspolitiets retningslinjer for køreprøver VERSION 12.13 Side 1 af 7 Vejledning i anvendelse/udfyldelse af bedømmelsesskema a. Praktisk prøve, kategorierne. b. Teoriprøve, Traktor/motorredskab. c. Praktisk prøve, Traktor/motorredskab. Side 2 af 7 Vejledning

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Kørekortmanual Journal TS2100100-00009 Dato 11. februar 2016. Kørekortmanual. Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen

Kørekortmanual Journal TS2100100-00009 Dato 11. februar 2016. Kørekortmanual. Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Journal TS2100100-00009 Kørekortmanual Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Indhold Kapitel 1. Indledning...10 Kapitel 2. Generelle krav ved behandling af ansøgning om kørekort...11

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 874 af

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 10.01.08 1913 FS350-000004 Digital anmeldelse af Godkendelseserklæring og Typegodkendelse for chassis til bil og

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynets form Mit andet år som skolens tilsynsførende har i sin form lignet sidste år. Men ud over fokus på undervisningen og skolens samlede

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 29 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-156-0017 Dok.: KFC40085 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Instruktørvejledning Køreteknik kat. C + D + C/E Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk Værksted: Esben Tlf. 20

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere