Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06"

Transkript

1 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B

2 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 30. november 1995 om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B. De nærmere bestemmelser om køreuddannelsen fremgår af bekendtgørelse om kørekort og Rigspolitiets undervisningsplaner. Lærervejledningen indeholder de nærmere retningslinier om planlægning og gennemførelse af undervisning - herunder valg af hjælpemidler - af køreelever, der ønsker kørekort til kategori B (almindelig bil). Rigspolitiet, den 26. august Elsebeth Therkelsen Mads Mazanti Hansen 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...4 GENERELLE SYNSPUNKTER...4 UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE...5 KRAV TIL TEORILOKALE...5 FORSLAG TIL LEKTIONSOPDELING AF DEN TEORETISKE OG PRAKTISKE KØREUDDANNELSE...6 LEKTION LEKTION LEKTION LEKTION LEKTION LEKTION LEKTION LEKTION LEKTION LEKTION LEKTION LEKTION LEKTION LEKTION LEKTION LEKTION

4 LEKTION LEKTION LEKTION LEKTION LEKTION LEKTION LEKTION LEKTION LEKTION LEKTION LUKKEDE ØVELSESPLADSER...19 KRAV TIL ØVELSESSTRÆKNINGER

5 INDLEDNING De nærmere bestemmelser om køreuddannelse og køreprøver fremgår af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B (almindelig bil) samt bekendtgørelse om kørekort. GENERELLE SYNSPUNKTER Risikoen for at komme ud for en færdselsulykke er særlig stor for den mindre rutinerede bilist. De menneskelige fejl spiller en afgørende rolle ved størsteparten af ulykkerne (ca %), og da især unge begynderbilister ofte synes tilbøjelige til at overvurdere egne evner og undervurdere risikoen, er det nærliggende først og fremmest at søge at bekæmpe ulykkerne gennem køreuddannelsen. Her er det ikke tilstrækkeligt at fremhæve færdselslovens idealer og krav om, hvordan man bør, skal og må færdes. Der skal i undervisningen også lægges vægt på at gøre eleven bekendt med de risikoforhold og farer, der trods gældende regler daglig opstår i færdslen. Det er vigtigt, at eleven lærer hurtigt at opfatte og bedømme de forskellige faretegn ved andre trafikanters adfærd, køretøjernes manøvreegenskaber, vejen, vejret og føret, således at eleven kan forudse situationerne og i tide reagere rigtigt over for dem. Undervisningen skal i høj grad orienteres mod køreuddannelsens egne mål og ikke snævert mod beståelse af køreprøven. Det bør i den forbindelse gøres eleven klart, at en bestået køreprøve ikke er noget bevis på, at man nu er færdig med sin køreuddannelse. Ved prøven bliver man ikke bedømt som rutineret bilist, netop fordi man endnu mangler erfaring og rutine. Kørelæreren bør derfor indskærpe eleven, at man under de første års kørsel søger at udvide sin erfaring om risikoforhold og faremuligheder. Dette vil ofte kræve, at man kører mere forsigtigt, end andre føler sig forpligtet til. Kørelæreren bør især advare mod en almindelig tendens til, at man hurtigt vænner sig til en risikobetonet køremåde, fordi den ikke nødvendigvis får ubehagelige følger - ikke på grund af ens egen dygtighed, men alene på grund af heldige omstændigheder. 4

6 UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE At køre bil er i sagens natur en praktisk handling. Derfor må køreuddannelsen også have sit tyngdepunkt i indøvelsen af praktiske færdigheder. Det vil således være mest hensigtsmæssigt at lade den praktiske undervisnings forløb være bestemmende for, hvordan den teoretiske undervisning skal tilrettelægges og gennemføres. Den praktiske undervisning indledes med manøvrer på en lukket øvelsesplads, fortsættes derefter med øvelseskørsel på almindelig vej og afsluttes med manøvrer på et køreteknisk anlæg. Et gennemgående princip ved tilrettelæggelsen af den praktiske undervisning er, at eleven hele tiden føres fra en lettere til en vanskeligere øvelse og desuden får lejlighed til repetition af foregående øvelser, således at indøvede færdigheder fæstnes eller styrkes. En lektion, der ikke er gennemført tilfredsstillende, skal gentages/repeteres i et sådant omfang, at eleven kan gennemføre lektionen med tilfredsstillende resultat. Først herefter kan eleven fortsætte til næste lektion. Den teoretiske undervisning (især i afsnit 7) skal først og fremmest tjene til at lette elevens indlæring af de praktiske færdigheder. Derfor skal undervisningen i størst muligt omfang tilrettelægges således, at eleven præsenteres for den teoretiske side af et emne eller en manøvre kort forud for de praktiske øvelser i samme emne eller manøvre. Før den mere detaljerede tilrettelæggelse af undervisningen, skal kørelæreren sikre sig adgang til en godkendt lukket øvelsesplads, et hensigtsmæssigt indrettet teorilokale, et godkendt køreteknisk anlæg samt have udvalgt passende øvelsesstrækninger til manøvrerne på vej. KRAV TIL TEORILOKALE Teorilokalet skal have en sådan størrelse og indretning, at det kan fungere hensigtsmæssigt for det normale antal elever på et undervisningshold og tillade brug af de almindeligste hjælpemidler. Det skal bemærkes, at en tilfredsstillende undervisning vanskeligt kan gennemføres uden brug af plancher (eventuelt modeller) til anskueliggørelse af de vigtigste mekaniske bildele og deres funktion samt forevisning af dias eller lignende til illustration af risikoforhold og faremuligheder i forskellige færdselssituationer. 5

7 Af hensyn til gennemførelse af evaluerende prøver, som bl.a. er omtalt i undervisningsplanens Afsnit 10, Forberedelse til køreprøve, skal lokalet være udstyret med borde eller lignende, så eleverne bekvemt kan udfylde afkrydsningsskemaer ved prøverne. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at eleverne placeres hensigtsmæssigt i forhold til lærred eller skærm, således at vigtige detaljer på billederne er tydeligt synlige for alle og uden forvrængninger. Eventuelle tvivlsspørgsmål om bygningsmæssige lovkrav til teorilokalets indretning og udformning vil kunne afklares ved henvendelse til kommunen. FORSLAG TIL LEKTIONSOPDELING AF DEN TEORETISKE OG PRAKTI- SKE KØREUDDANNELSE Det nøjagtige indhold i den teoretiske og praktiske undervisning er fastlagt i delmålene, hvorimod varighed og antal af de enkelte lektioner - udover de i kørekortbekendtgørelsen fastlagte obligatoriske minimumsantal - er afhængig af elevens individuelle behov. Den følgende lektionsopdeling skal opfattes som et eksempel på et standardprogram, der kan anvendes af køreskolen, eventuelt som grundlag for køreskolen til at udarbejde sin egen lektionsplan for køreuddannelsen. Rækkefølgen af lektionerne tilgodeser den i bekendtgørelse om kørekort krævede rækkefølge i afsnitsopdelingen i undervisningsplanen, principperne om at eleven hele tiden skal føres fra en lettere til en vanskeligere manøvre og kravet om sammenhæng mellem teoretisk og praktisk undervisning. Antallet af lektioner tilgodeser det i bekendtgørelse om kørekort anførte krav om et mindsteantal af lektioner i undervisningen. En normal undervisningslektion er i lektionsopdelingen fastsat til 45 minutter. Derfor er varigheden af lektionerne planlægningsmæssigt fastsat til 1 x 45 minutter for en enkelt undervisningslektion, 2 x 45 minutter for en dobbelt undervisningslektion, 3 x 45 minutter for en tredobbelt undervisningslektion og 4 x 45 minutter for firedobbelt undervisningslektion. Undervisningen til kategori B skal mindst indeholde følgende antal obligatoriske lektioner à 45 minutters varighed: 26 lektioner i teorilokale. 4 lektioner på lukket øvelsesplads. 16 lektioner i manøvrer på vej. 6

8 4 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg. Nogle af lektionerne i lektionsopdelingen er sammensat af flere lektioner à 45 minutter i sammenhængende undervisningsforløb. I den samlede undervisningstid på 52 lektioner à 45 minutter indgår der to ekstra lektioner à 45 minutter om de særlige risikoforhold i 8. afsnit (lektion 23). Denne samlede undervisningstid er et absolut minimum for at kunne gennemføre en forsvarlig undervisning. Kørelæreren skal regne med, at elever vil have behov for yderligere repetitioner, såvel i teoretiske emner som i praktiske manøvrer. Især ved mange praktiske manøvrer vil elever have behov for op til det dobbelte af den anførte tid. Ønsker man at gennemføre flere end de 3 nævnte evaluerende prøver i teori, skal disse lægges uden for den anførte tid på 52 lektioner à 45 minutter. De i oversigten anførte undervisningsemner refererer til undervisningsplanens nummererede delmål og/eller eventuelle hovedmål. LEKTION 1 2 x 45 minutter (Teorilokale) Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens gennemførelse i køreskolen. Udlevering af lektionsplan og øvrige elevmaterialer. Nærmere orientering om uddannelsesforløbet, herunder sammenhængen mellem den teoretiske og praktiske uddannelse, pauser i køreuddannelsen og gennemgang af lektionsplanen Betingelser for at få kørekort Krav ved teoriprøven og den praktiske prøve. De forhold, der er nødvendige til beskrivelse af kravene til køreuddannelsen samt vilkårene for indstilling til køreprøve, herunder helbredsmæssige og aldersmæssige krav. 7

9 Elevens forberedelse til de enkelte lektioner Motor, tænding og speeder Kobling Gear. LEKTION 2 2 x 45 minutter (Teorilokale og eventuel praktisk demonstration) Førerens og ejerens ansvar Styreapparat Styreapparat Bremser Bremser Lygter, reflekser og horn Motor og udstødningssystem Energi- og miljørigtig kørsel Bærende dele Karrosseri Særligt udstyr Særlige køretøjer. 1.3 Køretøjets dokumenter. LEKTION 3 2 x 45 minutter (Lukket øvelsesplads) 8

10 1.1.1 Betjeningsudstyr Instrumenter og kontrollys. 2.1 Forberedelse til kørsel. 2.2 Igangsætning og standsning. 2.3 Kørsel i 8-tal. 2.4 Forlæns og baglæns kørsel med målbremsning. 2.5 Baglæns kørsel med svingning. 2.6 Forlæns og baglæns slalom. 2.7 Parkering ved vejkant. LEKTION 4 2 x 45 minutter (Teorilokale) Fartegenskaber Styreegenskaber Førerens orienteringsvilkår Person- og varebiler Lastbiler, herunder busser Biler med påhængskøretøj Traktorer, herunder motorredskaber Motorcykler og registreringspligtige knallerter Knallerter (ikke registreringspligtige) og cykler. LEKTION 5 2 x 45 minutter (Teorilokale) 9

11 4.1.1 Bilistens vigtigste opgave Reaktionstiden Opfattelses- og reaktionsevnens begrænsning Forbedring af opfattelses- og reaktionsevnen Mobiltelefoners indvirken på opfattelses- og reaktionsevne Synsretning og bevægelsesretning Bedømmelse af afstand Bedømmelse af egen hastighed Bedømmelse af andres hastighed Alkohol Sygdom, medicin, træthed Ulykker, alder og trafikantart Aldersbetingede vanskeligheder Kendetegn på alder, opmærksomhed og hensigt Særlig udsatte trafikanters typiske fejl Holdninger Adfærd Risikoblindhed. 5.2 Risikoforhold ved vejene (De forhold, der er nødvendige for gennemførelse af den første øvelse i manøvrer på vej (Lektion 8)). LEKTION 6 2 x 45 minutter (Lukket øvelsesplads) Repetition af

12 2.8 Kørsel i 2. gear, højresving og eventuel hård opbremsning uden hjulblokade. 2.9 Vending Parkering i båse. Repetition af øvelser efter køreelevens individuelle behov. LEKTION 7 3 x 45 minutter (Teorilokale) Færdselslovens gyldighed Anvisninger for kørslen Grundregler for færdslen Fare, ulempe og unødig ulempe Signalgivning og brug af lys uden for lygtetændingstiden Fri passage for bestemte trafikarter Passagerer og gods mv Motorstop og slæbning Færdselsulykke Forsikringspligt. Teoriundervisningen i forbindelse med manøvrerne på vej skal omfatte alle undervisningsplanens delmål vedrørende kendskab til ulykker og risikoforhold, orienterings-færdigheder samt lovbestemmelser i øvrigt. 7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant. 7.2 Placering under ligeudkørsel. 7.3 Hastighed under ligeudkørsel. 7.4 Vognbaneskift og sammenfletning. 11

13 7.5 Vending. LEKTION 8 2 x 45 minutter (Øvelsesstrækning) Øvelseskørslen på vej skal omfatte alle undervisningsplanens delmål vedrørende orienterings- og manøvrefærdigheder. 7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant. 7.2 Placering under ligeudkørsel. 7.3 Hastighed under ligeudkørsel. 7.4 Vognbaneskift og sammenfletning. 7.5 Vending (kan eventuelt udskydes til senere). LEKTION 9 2 x 45 minutter (Teorilokale) 7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv. 7.7 Møde. 7.8 Kørsel foran eller efter andre. 7.9 Overhaling. (De forhold, der er nødvendige for gennemførelse af den anden øvelse i manøvrer på vej (Lektion 10)) Grænser for vejes sikkerhed Benyttelse af vejene Kendetegn på risikoforhold Vejens omgivelser. 12

14 5.2.3 Vejens udstyr eller standard Vejens forløb Vejens brug Vejens type eller klasse. LEKTION 10 1 x 45 minutter (Øvelsesstrækning) Repetition af foregående manøvrer efter elevens individuelle behov. 7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv. 7.7 Møde. 7.8 Kørsel foran eller efter andre. 7.9 Overhaling. (De forhold, der er nødvendige for gennemførelse af denne øvelse i manøvrer på vej, fx overhaling af langsomtkørende). LEKTION 11 3 x 45 minutter (Teorilokale) 7.10 Kørsel i trafiksanerede områder Fremkørsel mod kryds Ligeudkørsel i kryds Højresving i kryds. Evaluerende prøve i teori. Gennemgang af resultatet af den evaluerende prøve. 13

15 LEKTION 12 2 x 45 minutter (Øvelsesstrækning) 7.10 Kørsel i trafiksanerede områder Fremkørsel mod kryds (grundlæggende øvelse) Ligeudkørsel i kryds (grundlæggende øvelse) Højresving i kryds (grundlæggende øvelse). LEKTION 13 2 x 45 minutter (Teorilokale) 7.14 Venstresving i kryds Kørsel i rundkørsel. LEKTION 14 2 x 45 minutter (Øvelsesstrækning) Repetition af foregående manøvrer efter elevens individuelle behov Fremkørsel mod kryds (udvidet øvelse) Ligeudkørsel i kryds (udvidet øvelse) Højresving i kryds (udvidet øvelse) Venstresving i kryds (grundlæggende øvelse) Kørsel i rundkørsel (grundlæggende øvelse). 14

16 LEKTION 15 1 x 45 minutter (Øvelsesstrækning) Repetition af foregående manøvrer efter elevens individuelle behov Venstresving i kryds (udvidet øvelse) Kørsel i rundkørsel (udvidet øvelse). LEKTION 16 2 x 45 minutter (Teorilokale) 7.9 Overhaling Kørsel på motorvej. LEKTION 17 1 x 45 minutter (Øvelsesstrækning) 7.16 Kørsel på motorvej (grundlæggende øvelse). 7.9 Overhaling. LEKTION 18 1 x 45 minutter (Øvelsesstrækning) Repetition af foregående manøvrer efter elevens individuelle behov Kørsel på motorvej (udvidet øvelse). 15

17 LEKTION 19 2 x 45 minutter (Teorilokale) 7.17 Kørsel ved siden af andre (tæt trafik) Standsning og parkering. Evaluerende prøve i teori. Gennemgang af resultatet af den evaluerende prøve. LEKTION 20 2 x 45 minutter (Øvelsesstrækning) Repetition af foregående manøvre efter elevens individuelle behov Kørsel ved siden af andre (tæt trafik) Standsning og parkering. LEKTION 21 2 x 45 minutter (Teorilokale) 7.19 Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt Betingelser for at få kørekort Køreprøvens gennemførelse Lovbestemmelser om kørekort. Evaluerende prøve i teori. Gennemgang af resultatet af den evaluerende prøve. Af hensyn til de praktiske vilkår for indstilling til køreprøve, vil det være hensigtsmæssigt at medtage nogle af disse forhold fra afsnit 10 i undervisningsplanen i lektion 1. 16

18 Såfremt det ikke kan undgås, at en del af den praktiske køreundervisning i afsnittene i nogle vintermåneder gennemføres i lygtetændingstiden, kan det være aktuelt at medtage nogle forhold fra afsnit 7.19 Kørsel i mørke og lygtetændingstiden i øvrigt i lektion 7, dvs. umiddelbart før den første lektion i manøvre på vej (lektion 8). Dette fritager dog ikke for at gennemføre lektionerne i mørke som anført i afsnit (lektion 21 og 22). LEKTION 22 2 x 45 minutter (Øvelsesstrækning) Forinden kørsel i mørke bør der gennemføres kørsel på en længere vejstrækning i dagslys Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt. LEKTION 23 2 x 45 minutter (Teorilokale) Alkohol som ulykkes- og skadesfaktor Hastighed som ulykkes- og skadesfaktor Manglende brug af sikkerhedssele som skadesfaktor. Aflæggelse af teoriprøve. Samtlige foregående delmål skal være gennemført med tilfredsstillende resultat før teoriprøven kan aflægges. LEKTION 24 2 x 45 minutter (Teorilokale) Vejgrebets betydning. 17

19 9.1.2 Belæsning, dæktryk og slidbanemønster Bevægelsesenergi Centrifugalkraft Bremselængder Vejgrebets udnyttelse Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning Kombineret bremse- og undvigemanøvre Baghjulsudskridning Forhjulsudskridning Tilbagekørsel af bilen efter kørsel ud over høj vejkant. LEKTION 25 4 x 45 minutter (Køreteknisk anlæg) Øvelser på tør vejbane: Bremselængder Vejgrebets udnyttelse Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning Kombineret bremse- og undvigemanøvre. Øvelser på glat vejbane: Bremselængder Vejgrebets udnyttelse Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning Kombineret bremse- og undvigemanøvre. 18

20 9.4.1 Baghjulsudskridning. Øvelser på glat vejbane i vejsving: Vejgrebets udnyttelse Baghjulsudskridning Forhjulsudskridning. Øvelser på tør vejbane/ Kantkørsel Tilbagekørsel af bilen efter kørsel ud over høj vejkant. Lektion 24 og 25 kan gennemføres på samme undervisningsdag LEKTION 26 2 x 45 minutter (Fri øvelsesstrækning) Evaluerende prøve i praktik (repetition af foregående manøvrer efter elevens individuelle behov). LUKKEDE ØVELSESPLADSER Øvelsespladsen skal være indrettet således, at eleven helt kan koncentrere sig om beherskelse af bilen. Derfor må der på pladsen ikke forekomme andet end det nødvendige markeringsmateriel. Ethvert forsøg på at efterligne vilkårene i den almindelige færdsel med kørebanestriber, færdselstavler og -signaler eller lignende vil kun virke forstyrrende på eleven og indebærer ingen pædagogisk fordel. Der henvises i øvrigt til kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag om øvelsespladser. 19

21 KRAV TIL ØVELSESSTRÆKNINGER For at sikre en god indlæring, må øvelserne i manøvrer på vej planlægges nøje med hensyn til både indhold og rækkefølge, og de bedst egnede øvelsesstrækninger i lokalområdet må i forvejen være udvalgt og fastlagt, så de passer til øvelserne, og så man undgår spildtid på enten overflødig eller for krævende kørsel i forhold til elevens færdighedsniveau. Eleven skal lære at udføre de almindeligste manøvrer fejlfrit. Tager man hensyn til problemerne med orientering og samtidig beherskelse af hastighed og styring, kan manøvrerne ordnes nogenlunde efter sværhedsgrad: Igangsætning, ligeudkørsel, hastighed, vognbaneskift/sammenfletning, standsning. Forbikørsel af holdende køretøj og gående mv. Møde med modkørende. Kørsel foran eller efter andre. Overhaling af langsomtkørende. Fremkørsel mod vejkryds, ligeudkørsel i vejkryds og svingning til højre i vejkryds, herunder også i trafiksanerede områder. Svingning til venstre i vejkryds og kørsel i rundkørsel, herunder også i trafiksanerede områder. Overhaling af hurtigere kørende. Kørsel på motorvej/motortrafikvej. Kørsel i tæt og blandet færdsel. Kørsel i mørke. Følgende typer øvelsesstrækninger vil være egnede til opfyldelse af undervisningsplanens krav. 1. Bred, helst 4-sporet, lige vej, 3,5 kilometer lang med vognbanemarkering, gerne midterrabat og med mulighed for lette U-vendinger på overskuelige steder. Strækningen bør være uden vejkryds, bortset fra ubetydende sideveje, så eleven ikke belastes med vigepligtsproblemer. Strækningen skal på øvelsestidspunktet være tyndt trafikeret. 20

22 Både vej- og færdselsforholdene skal være så enkle som muligt for at lette elevens overgang fra den lukkede øvelsesplads til almindelig vej. På strækningen indøves de grundlæggende former for manøvrerne i undervisningsplanen samt 7.9, dog kun som overhaling af langsomtkørende. 2. Smallere, gerne 2-sporet vejstrækning, 3-5 kilometer lang med længdeafmærkning, sving af forskellig skarphed og om muligt også med bakker. Strækningen bør være uden vejkryds, bortset fra ubetydende sideveje. Strækningen skal på øvelsestidspunktet være tyndt trafikeret. Vej- og færdselsforholdene må ikke være så komplicerede eller byde på sådanne problemer (meget smal vej, en del færdsel, mange sving og bakker, der følger tæt på hinanden), at eleven konstant belastes eller, at kørelæreren ikke kan nå at give den fornødne instruktion eller vejledning forud for opgaverne. På strækningen indøves manøvrerne og i undervisningsplanen samt 7.9, dog kun som overhaling af langsomtkørende. Det kan nogle steder vise sig særlig vanskeligt at finde veje, der helt opfylder kravene til strækning 1 og 2, navnlig hvis de skal ligge bekvemt og tæt på hinanden. En slags mellemløsning kan da blive nødvendig, dvs. en vej, der er tilstrækkelig bred til de indledende placerings- og hastighedsøvelser, men også så smal, eventuelt et stykke længere fremme, og med sådanne vejsving, at eleven kan få udbytte af de efterfølgende øvelser i mere præcis styring og tilpasning af hastigheden. Flere repetitioner kan i så fald være påkrævet for at nå alle de angivne delmål. U- vendinger kan eventuelt udskydes til senere indøvelse på bredere vej. 3. Tyndt trafikeret villavejskvarter eller lignende, herunder område med fartdæmpning med mulighed for flere højresving efter hinanden omkring grundstykker eller husblokke med hjørner af forskellig skarphed. Vejkryds, hvor eleven ikke har ubetinget vigepligt, må foretrækkes. Ellers må kørelæreren hjælpe eleven med vigepligtproblemet således, at eleven kan koncentrere sig om indøvelse af højresving. Et enkelt eller nogle få 4-benede kryds, ligeledes tyndt trafikerede, kan indgå til samtidig indøvelse af grundlæggende kørsel frem mod kryds og ligeudkørsel over kryds. 21

23 På strækningerne indøves grundlæggende færdigheder i manøvrerne samt manøvre 7.10 i det omfang, det er muligt. 4. Villavejskvarter eller lignende som under punkt 3 foran, men udvidet til også at omfatte kryds med højrevigepligt og ubetinget vigepligt, mindre rundkørsler samt gennemfartsveje med og uden cykelsti (også gerne dobbeltrettet cykelsti og om muligt signalregulerede kryds med vognbaneafmærkning og eventuelt afkortet cykelsti). Vejkrydsene/rundkørslerne bør ikke være for tæt trafikerede, men det er vigtigt, at der forekommer cyklister og knallertkørere samt krydsende fodgængere. På strækningerne indøves alle delmål i manøvrerne , grundlæggende færdigheder i manøvrerne 7.14 og 7.15 samt manøvre 7-10 i det omfang, det er muligt. 5. Tættere trafikeret byområde, eventuelt kombineret med landevejsstrækning som beskrevet under punkt 2 og med forskelligt regulerede vejkryds til indøvelse af alle delmål i manøvre Fra dette tidspunkt i uddannelsen skal eleven have nået et sådant færdighedsniveau, at valg af øvelsesstrækninger kan foretages uden begrænsninger i vej- og færdselsforhold, jf. dog punkt Motorvej og eventuel motortrafikvej. Til de første øvelser kræves en motorvejsstrækning med gode, overskuelige til- og frakørselsmuligheder. Til de efterfølgende øvelser kræves strækninger med forskellige typer til- og frakørsler, om muligt også med vigepligt. Denne øvelsesstrækning kan eventuelt kombineres med strækningen under punkt 8. På strækningerne indøves alle delmål i manøvre Tæt trafikeret indfaldsvej til bycenter, hovedvej, ringvej eller lignende flere kilometer lang med blandet trafik og to eller flere vognbaner i færdselsretningen, samt forskellige typer kryds med og uden signalregulering. I forbindelse med strækningen udvælges et passende byområde, så vidt muligt med større og tættere trafikeret rundkørsel og i øvrigt med gader, der rummer de vanskeligste manøvreproblemer, herunder smalle parkeringsgader, forskudte eller skæve kryds, ensrettet færdsel, eventuelt mulighed for krydsning af gågade, mv. 22

24 På strækningen indøves alle delmål i manøvrerne 7.15 og 7.17 samt manøvre 7.10 i det omfang det er muligt. 8. Længere vejstrækning, eventuelt kombineret med strækning i byområde. Vejstrækningen skal omfatte forskellige typer veje med varieret bredde og afmærkning, sving af forskellig skarphed, om muligt bakker og jernbaneoverkørsler, kryds med forskellige former for vigepligt og strækninger med og uden tændt vejbelysning. Denne strækning kan hensigtsmæssigt kombineres med strækningen som beskrevet under punkt 6. På strækningen indøves delmål fra manøvre i dagslys samt alle delmål i manøvre 7.19 i mørke (herunder også kørsel i passende byområde i mørke). Vendinger samt standsnings- og parkeringsmanøvrer indlægges på passende tider og steder, overalt på øvelsesstrækningerne, hvor forholdene tillader det. 23

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 198 af 26. februar 2014 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1086 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C)

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1310 af 28. november 2014 om undervisningsplan for

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

St. Voldgade 5, 8900 Randers C

St. Voldgade 5, 8900 Randers C St. Voldgade 5, 8900 Randers C www.meyers-køreskole.dk mads@meyers-koreskole.dk Elevens navn Elevens Tlf. Nr. Elevens Adresse Undervisning startet Teoriprøve: Glatbane: Kørelærer: Mads Meyer Michael W.

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 2 x 45 min. (Teorilokale) Køreuddannelsens formål

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A. LOGBOG, 3.udgave, 1.oplag 2006/6 Redaktion: Mogens Stjernqvist og Lars-Christian Borg ISBN 87 7241 143 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 1999 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, www.polytype.dk

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Version 5.09 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for

Læs mere

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B T8 Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne lektionsplans lektioner

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne

Læs mere

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST GOD ARBEJDSLYST Med lektionsplanen har du fået udleveret din studieplan og vi vil fra Kørekortperten ønske dig held og lykke med din køreuddannelse. Det vigtigste for os er faktisk: At du får dit KØREKORT

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

Lektionsplan for Kat. B

Lektionsplan for Kat. B Kari s Køreskole 40983614 Lektionsplan for Kat. B Elevens Navn : Adresse : Post nr. & by : Tlf. : Start dato : Slut dato : Lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Køreuddannelsen skal mindst omfatte:

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER. Rigspolitiet

RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER. Rigspolitiet RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER Rigspolitiet 1. BAGGRUND...3 2. TILMELDING TIL KØRELÆRERPRØVEN OG VIRKE SOM KØRELÆRERASPIRANT...4 3. SÆRLIGE FORHOLD...6 3.1 KUNDSKABSPRØVEN - AFSLUTTENDE

Læs mere

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen Obligatorisk kursus til kørekort ALLE, der skal have kørekort for første gang, skal gennemgå et 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du kan tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

Læs mere

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.)

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Kørekort Skolen I/S Klosterbakken 22 st. th., 5000 Odense C Tlf.: 27 73 74 75 Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Eleveksemplar Lærereksemplar Elev: Adresse: Tlf. / Mobil:

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E Version 1.13 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1089 af 25. november 2012 om undervisningsplan

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 342 af 1. maj 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen til

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Lektionsplan kategori B for: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer 2 Anders Støvring

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL VOGNTOG KATEGORI C/E Mileparken 12a 2740 Skovlunde Tlf. 44870100 www.ucplus.dk Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Ver. 01.07.2015

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Adresse: Postnr: Mobilnr: Start dato Lektionsplan kategori B for: By Email Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com... Underskrift Kørelærer 3...

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse Mobil E-mail Peter Søgaard

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1087 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 873 af 10.

Læs mere

Eleven s Navn:Leander Kokspang

Eleven s Navn:Leander Kokspang CPR nr: Eleven s Navn:Leander Kokspang Nørregade 56. 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 @: Leanderk@Live.dk Kørelærers Lektionsplan og din Ansøgning om kørekort skal altid medbringes til Grøn Køreskole dvs.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato. . Elevens lektionsplan

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato.  . Elevens lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Elevens lektionsplan Kørelærerens lektionsplan Elevens navn Adresse Postnr. Mobiltlf. By Fødselsdato E-mail Udd. start den: Udd. slut den: BESTÅ. Kære elev Køreskolen

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL BUS KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev: Navn: Adresse: Post nr. By KompetenceCenter for Transport og logistik - en del af Tlf.: nr. Undervisning

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 1.16 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lektionsplan kategori B Personbil

Lektionsplan kategori B Personbil Køge Bugt køreskole Teori: Tøxensvej 2, 4600 Køge Åmarkens køreskole Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre EasyDrive.dk - Ishøj Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre Kontaktoplysninger: Telefon/sms 2425

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 874 af

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse om undervisningsplan for

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

www.bmkøreskole.dk Lektionsplan Kørekort B Kørelærerns lektionsplan Elevens lektionsplan Adresse Postnr. Slutdato CPR.:

www.bmkøreskole.dk Lektionsplan Kørekort B Kørelærerns lektionsplan Elevens lektionsplan Adresse Postnr. Slutdato CPR.: www.bmkøreskole.dk Lektionsplan Kørekort B Kørelærerns lektionsplan Elevens lektionsplan Navn Tlf. / Mobil E-mail Startdato Adresse Postnr. By Slutdato CPR.: Login til elevportal Brugernavn & Kode & Din

Læs mere

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert.

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert. Den lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t indenfor tættere bebygget område 80 km/t udenfor tættere bebygget område 80 km/t motortrafikvej 130 km/t motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål er med

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter J.nr. 2014-9059-37 Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere I medfør af 66, stk. 6, og efter bemyndigelse i henhold til 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Vores lille teoribog

Vores lille teoribog Generelle hastigheder Vores lille teoribog 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Spiritus: Højst tilladte promillegrænse

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) BEK nr 198 af 26/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 A Senere ændringer til forskriften BEK nr 1518

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1. LOGBOG, 1.udgave, 1.oplag 2006/4 Redaktion: Morten Rud Johansen og Jacob Ditlevsen ISBN 87 7241 126 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 2006 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype Tryk og indbinding:

Læs mere

Færdselsstyrelsens. Undervisningsplan for kørelæreruddannelsen 0-1. Færdselsstyrelsens undervisningsplan for kørelæreruddannelsen FSVERSION 1.

Færdselsstyrelsens. Undervisningsplan for kørelæreruddannelsen 0-1. Færdselsstyrelsens undervisningsplan for kørelæreruddannelsen FSVERSION 1. Færdselsstyrelsens Undervisningsplan for kørelæreruddannelsen 0-1 B I L A G INDHOLDSFORTEGNELSE 0. INDLEDNING.... 0-7 Kørelæreruddannelsens mål....0-7 Undervisningsplanens indhold....0-7 1. UNDERVISNINGSPLANERNE

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel 1) BEK nr 237 af 13/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1519

Læs mere

Retningslinjer FOR KØRELÆRERPRØVER. Retningslinjer for kørelærerprøver Version 2015

Retningslinjer FOR KØRELÆRERPRØVER. Retningslinjer for kørelærerprøver Version 2015 Retningslinjer FOR KØRELÆRERPRØVER 1 Indhold BAGGRUND... 3 TILMELDING TIL KØRELÆRERPRØVEN OG VIRKE SOM KØRELÆRERASPIRANT... 4 2.1 TILMELDING... 4 2.2 TILMELDING TIL FORPRØVEN... 4 2.3 TILMELDING TIL DEN

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 2. juni 2015 26. maj 2015. Nr. 751. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, og 64, stk.

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

lærervejledning Til prøve a B C KNALLERT sikkert af sted

lærervejledning Til prøve a B C KNALLERT sikkert af sted lærervejledning Til prøve a KNLLERT sikkert af sted Vejledning Ifølge Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 653 af 9. august 1993, 5, skal læreren i den obligatoriske knallertundervisning bruge tre r,

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Værd at vide. om skolepatruljen. Indhold:

Værd at vide. om skolepatruljen. Indhold: Værd at vide om skolepatruljen Indhold: Introduktion, 2 Belønning, 2 Bevis, 2 Blinde vinkler, 2 Diplom, 3 Farlig opførsel, 3 Forsikring, 3 Forældremøder, 3 Forældres accept, 3 Hastighed, 4 Hensigt, 4 Hvor

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 164 af 13. februar 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Lærervejledning til filmen

Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Indhold I. Filmens handling II. Om det gamle folkeeventyr III. De tre prøver i trafikken IV. Fakta om cykelulykker

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori A. Version 9.06

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori A. Version 9.06 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Version 9.06 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 26. februar 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen. 20. februar 2015. Nr. 191.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 26. februar 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen. 20. februar 2015. Nr. 191. Lovtidende A 2015 Udgivet den 26. februar 2015 20. februar 2015. Nr. 191. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen I medfør af 66, stk. 6, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Jens Erik Thinggaard 1

Jens Erik Thinggaard 1 Evaluerende 1 Dette program, er en introduktion til evaluerende prøver, hvor prøvernes opbygning, spørgeformer og begreber gennemgås. 2 Der er højre vigepligt i krydset.... Jeg har ubetinget vigepligt...

Læs mere

Vigtige færdselsregler

Vigtige færdselsregler Vigtige færdselsregler 45 5 Vigtige færdselsregler Bilister har pligt til at kende færdselsreglerne og vise hensyn, når de færdes i trafikken. Dette kapitel kommer ind på udvalgte regler og forhold i trafikken.

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

- - - Teoriprøve - - -

- - - Teoriprøve - - - - - - Teoriprøve - - - læs dette godt og bestå første gang Generelle hastighedsgrænser Hvem må køre hvad? Bil Bil/anhænger Lastbil I tættere bebygget område 50 km/t I tættere bebygget område 5o km/t 50

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN. Bus

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN. Bus LEKTIONSPLAN 15 - FOR UNDERVISNINGEN TIL Bus KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Skole: Mileparken 12 A 2740 Skovlunde Tlf.: 4487 0100 Fax.: 4487 0199

Læs mere

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen?

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? Spørgsmål 1 Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? 1. Den har kun vejledende betydning og kan fraviges, hvis kørelæreren og eleven skønner, at

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Trafikpolitik for Højby Friskole

Trafikpolitik for Højby Friskole Trafikpolitik for Højby Friskole Undervisning Formålet med undervisningen er, at eleverne lærer at færdes i trafikken uden risiko for sig selv eller andre. De skal kende til de relevante færdselsregler

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

Kommet til. 7.8 opfatte og bedømme fare

Kommet til. 7.8 opfatte og bedømme fare Kommet til 7.8 opfatte og bedømme fare Denne teoribog er udarbejdet i overensstemmelse med Færdselsstyrelsens undervisningsplan for køreuddannelse til kategori B (almindelig bil). De overordnede mål for

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt C 11.1 1)) Højresving forbudt 2)) ) 5) I C 11.2 Venstresving forbudt I Opsættes normalt i venstre side. Bør placeres før krydset. Kan placeres over kørebanen C 12 Vending forbudt I Opsættes normalt i venstre

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Tvis Skoles trafikpolitik

Tvis Skoles trafikpolitik Tvis Skole har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for skolens samlede arbejde med trafiksikkerhed: Tvis Skoles trafikpolitik Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Erfarne bilisters gode vaner

Erfarne bilisters gode vaner Erfarne bilisters gode vaner 25 3 Erfarne bilisters gode vaner De fleste ældre bilister er meget erfarne bilister. De mange års erfaring med at køre i trafik ken har givet dem indblik i, hvordan man skal

Læs mere

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af følgende præstationskrav indgår i den praktiske prøve? 1. Angive årsager til, indhold eller betydning af 2. Aflæse og forstå betydningen af 3. Opfatte og bedømme 4. Ved øvelse

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale Lærervejledning til Cyklistprøven Cyklistprøven er en læreproces, der styrker elevernes viden om færdselsreglerne, kompetence til at omsætte teori til praksis, samt øge elevernes risikoforståelse gennem

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 341 af 1. maj 2009 om undervisningsplan for køreudda nnelsen til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Dybdeanalyse af 291 ulykker Velkommen Hvorfor sker trafikulykkerne? HVU - Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Henrik Værø huv1@vd.dk marts 2015 Velkommen Præsentation af de hyppigst forekommende ulykkesfaktorer

Læs mere