AB92 giver følgende retningslinjer. Der kan være tale om en mangel hvis:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB92 giver følgende retningslinjer. Der kan være tale om en mangel hvis:"

Transkript

1 Guide til vurdering af gulve Oktober 2014 Formålet med vejledningen er at skabe et objektivt og ensartet grundlag ved vurdering af gulvarbejder. Mangelbegrebet giver anledning til mange uenigheder. AB92 giver følgende retningslinjer. Der kan være tale om en mangel hvis: 2 arbejdet ikke er udført i overensstemmelse med aftalen 2 arbejdet ikke er udført fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherres eventuelle anvisninger 2 materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet AB92 fastslår i 31 at: "Entreprenøren har ret og pligt til at afhjælpe mangler, der er påvist ved afleveringen". Afhjælpningspligten bortfalder (jf. stk. 1) i tilfælde af at afhjælpningen er umulig eller, hvis afhjælpningen er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter og betingelserne i 33 i øvrigt er opfyldt (offergrænse). I sådanne tilfælde kan bygherre ej heller kræve udbedringsgodtgørelse, men alene et afslag efter reglerne i 34 stk. 3. Denne vejledning giver retningslinjer for, hvornår "offergrænsen" er nået. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af normer og standarder samt hvad der er "god håndværksmæssig skik" indenfor faget. Generelt Der skelnes mellem funktionelle fejl og skønhedsfejl. Funktionelle fejl er fejl, der influerer på gulvets brug og / eller levetid. Skønhedsfejl er fejl, som ikke har indflydelse på gulvets funktion, dvs. kosmetiske fejl. Hovedreglen Vurdering af en gulvoverflade for eventuelle fejl og mangler skal foregå ved almindeligt dagslys og ved almindelig øjenhøjde (ca. 160 cm over gulv) og i medlys. Temperaturen og den relative luftfugtighed skal være stabil på mellem 18 og 23 C og 30 og 65 % RF. Forhold, der skal anvises og ikke er synlige under før nævnte betingelser, regnes ikke for en fejl. Ligesom forhold, der kun fremstår ved specielle lysforhold, eller kun kan observeres fra bestemte steder i lokalet, ikke betragtes som fejl. Lokalets brug og indretning (møblering og lyssætning) tages med i vurderingen. Kan almindeligt dagslys ikke etableres eller er dette ikke tilstede ved lokalets almindelige brug, må gulvet vurderes ved kunstlys. Det anbefales derfor at bruge lamper, der er monteret med rør eller pærer der afgiver et lys med ca Kelvin1 og ca Lux på emnet, intet lys må placeres med direkte lys på emnet/emnerne. Halogenbelysning må ikke bruges. Halogenbelysning lyser retningsbestemt, og giver et fejlagtigt billede, da lyset varierer meget fra centrum og ud i lyskeglen. Herudover henledes opmærksomheden på undergulvets betydning. For mange halvhårde og fugefri belægninger vil mindre unøjagtigheder i undergulvet over tid fremstå synlige gennem topbelægningen. Man siger, at de telegraferer gennem belægningen. Som eksempel kan nævnes pladesamlinger mellem spånplader og fiberplader, spartelslag og limspor. Undergulvets betydning er yderligere behandlet under de forskellige produkttyper. Funktionelle fejl og skønhedsfejl, der ikke bedømmes som negligeable, skal som udgangspunkt altid rettes. Er det ikke muligt at rette fejlen, eller vil omkostningerne forbundet med dette være uforholdsmæssigt store, jf. AB92 31 stk. 1, kan fejlen kapitaliseres. Ved denne kapitalisering / vurdering indgår gulvets købspris, gulvets anvendelse og lokalets generelle standard som parametre. Vurderes "værdien af fejlen" til at være mindre end 30% af gulvets købspris, gives en dekort der modsvarer "værdien af fejlen". Vurderes "værdien af fejlen" at overstige 30% af købsprisen, bør gulvet udskiftes. I de efterfølgende afsnit er forskellige hovedtyper af gulvbelægninger og de fejltyper man typisk ser på disse gennemgået. 1 Kelvin er måling af lysets visuelle temperatur, og er som hovedregel opdelt i tre kategorier: 2 Under 3300 Kelvingrader = varm hvid 2 Mellem Kelvingrader = kold hvid 2 Over 5000 Kelvingrader = dagslys Side 1/8

2 Elastiske gulvbelægninger I dette afsnit behandles følgende gulvtyper: Linoleumsgulve, gummigulve og vinylgulve (dog ikke i vådrum). og enkeltstående områder med stort slid (fx fra kontorstols hjul). De fleste leverandører har i deres produktbeskrivelser angivet grænseværdier for sådanne områder. Endvidere henledes opmærksomheden på, at trinlydsdæmpende underlag øger risikoen for indtryksmærker. Fremmedlegemer/partikler under belægning Farveforskelle mellem baner 1 - Fejl i juten - Sten/grus eller andet der fejlagtigt ligger under belægningen - Sammenblanding af batchnumre - For store spring i samliggende rullenumre jf. leverandørens anvisninger Fremmedlegemedet fritskæres og et nyt stykke belægning monteres. Ved meget små partikler repareres med smeltetråd Tykkelsesforskelle -Fabrikationsfejl Uens/manglende overfladefinish Dårlig afskæring af tråd - Marmoreringsfejl - Mønsterfejl - Mindre hak og lignende Luftbuler, hængefolder og andet - Forkert brug - Manglende afdækning i byggefasen - Sjusk ved afskæring -Højdeforskelle, banerne imellem - Andet Ny overflade kan påføres ved polish behandling. Typen og proces må afpasses efter banevaren og anvendelse. Ved sår/ridser i overfladen kan reetablering foretages ved påføring af polish, metode og omfang afpasser til opgaven Området med fejl fjernes og nyt stykke belægning monteres - Manglende omhu ved montering Bulen punkteres og nedlimes. Alternativt kan defekten skæres fri og ny belægning monteres Kantrejsning Må vurderes fra sag til sag Eftergås ved nedlimning. Belastning af området kan være nødvendigt. Afsluttes evt. med trådfugning Fugefejl, slip imellem tråd/ bane Tilskæringer til vægge, inventar og andet - Forkert temperatur i forbindelse med trådfugningen - Snavs og lignende i fugen Monteringsfejl Eftergås ved opskæring og omfugning Mindre fejl kan udbedres med fugemasse/indfarvet kit Flænger/revner Monteringsfejl Mindre fejl kan udbedres med fugemasse/indfarvet kit Telegrafering af undergulv Ikke en egentlig fejl - Pladesamlinger, limspor og spartelslag må over tid forventes at fremstå svagt Lunker i overfladen - Undergulvsarbejder ikke udført med tilstrækkelig omhu - Limsøer under belægning 1 Ved linoleum skal der ses bort fra afvigelse, der kan henføres til gulvfilm Udfaldskrav jf. gulvfakta: ±2 mm målt på et 2 meter rethold. Side 2/8

3 Hærdeplast gulvbelægninger I dette afsnit behandles følgende gulvtyper: Hærdeplastgulve udført i epoxy, polyuretan og akryl. og enkeltstående områder med stort slid (fx fra kontorstols hjul). De fleste leverandører har i deres produktbeskrivelser angivet grænseværdier for sådanne områder. Endvidere henledes opmærksomheden på, at trinlydsdæmpende underlag øger risikoen for indtryksmærker. Fremmedlegemer i belægning - Farveforskelle - Uens overflader Ikke hærdet materiale Pinholes, blærer og lignende Telegrafering af undergulvet Variationer i istrøning af sand, flakes og lignende Afsmitning fra andre produkter Variationer i graden af skridsikring Lunker i overfladen Urenheder i topcoaten, nedfald af fremmedlegemer, Insekter og lignende - Sammenblanding af batchnumre - UV-påvirkning - Rullespor - Blandefejl Manglende forsegling af undergulvet Afhænger at typen og omfang - Ny overflade -, ikke reklamation 1 - Aftager over tid Gulvfladen udskiftes pga. sundhedsfare Huller/blærer udspartles med epoxymørtel, evt. påføres ny overflade Må ikke forekomme Må accepteres i et omfang på 5 pr. 10 mc Må vurderes fra sag til sag Må vurderes fra sag til sag. (sjældent en egentlig fejl) Blødgørevandring og migration af andre stoffer - - Store udsving må accepteres 2 Afhænger at typen og omfang Må vurderes på sagen Må vurderes i forhold til behov Store variationer kan forekomme inden for det enkelte system. Der henvises til leverandørens beskrivelser Undergulvsarbejder ikke udført med tilstrækkelig omhu Udfaldskrav jf. gulvfakta: - ±2 mm målt på et 2 meter rethold 1 Alle produkter gulner en smule ved UV-påvirkning. Generelt gulner lyse farver mere end de mørke, og "billige" produkter mere end de dyre 2 På overflader, der er udført med istrøning af chips og sand, vil der forekomme variationer i intensiteten og disse må accepteres Side 3/8

4 Tekstile gulvbelægninger I dette afsnit behandles følgende gulvtyper: Tæpper i banevare og tæppefliser. og enkeltstående områder med stort slid (fx fra kontorstols hjul). De fleste leverandører har i deres produktbeskrivelser angivet grænseværdier for sådanne områder. Endvidere henledes opmærksomheden på, at trinlydsdæmpende underlag øger risikoen for indtryksmærker. Fejl i overfladen Væve/tuftefejl Fabrikationsfejl - Ved banevare: Vil afhænge af fejlen, og må vurderes fra sag til sag - Ved flisevare: Udskiftning af en eller flere enheder Farveforskel Sammenblanding af: - Batchnumre - Lægningsrækkefølge - Pilretning Udbedring vil afhænge af en konkret vurdering af farveforskellen Vurderes efter samt EN16641 Farvefejl Fabrikationsfejl Mønsterfejl Fabrikationsfejl Farveforandring Monteringsfejl Fejl i rapporttilpasning Påvirkning af lysets UV-stråler eller rengøringsfejl Dårlig tilskæring Monteringsfejl Kan ofte udbedres, men metode og muligheder vil afhænge af en konkret vurdering Side 4/8

5 Stavparket I dette afsnit behandles følgende gulvtyper: Stavparket, fuldlimet, sømmet eller skruet til underlag. Overfladefejl, der kan henføres til brugen (misbrugen) af gulvet, må ikke indgå i vurderingen. Som eksempler kan nævnes: indtryksmærker og enkeltstående områder med stort slid (fx fra kontorstols hjul). Trægulve er særdeles følsomme over for ændringer i det indeklima, hvori de ligger. Kriterier er gældende for leveringstidspunktet (1). Træfugten skal være 8 ± 2 %. Herudover henvises til de generelle anvisninger beskrevet under "Hovedreglen". En stav skiller sig ud Vaskebræt overflade 1 Åbne knasthuller Løse knaster Uens fugemønster 1 Vinkelrethedsfejl (over enderne) Områder med hul lyd ved limede gulve (Skruk) Dårlig tilpasning - Fejl i sorteringen - Fejl i overfladebehandlingen - Gulvet har fået en uens udtørring eller opfugtning - Fugt i undergulvet - Sidelimning v. lakerede gulve Produktionsfejl - Lunker i undergulvet - Mangelfuld limpåføring Manglende omhu ved montering Formændring som følge af udtørring eller opfugtning - Enhed udskiftes - Gulvet slibes og gives en ny overflade - Gulvets fugtindhold afklares - Når gulvets fugtindhold er stabilt over tid, kan det (som regel) afslibes og gives en ny overflade Staven skiftes og overfladen reetableres. Ved små huller kan reparation med kit eller smeltelak være en mulighed - Vil afhænge af årsagen som bør afklares - Ved sidelimning, afslibning, udbedring af skade + nylakering (NB anvend grundlak) Spartles/kittes ved enkeltstående tilfælde Ved større områder, kan ekspanderende lim injekseres - Kosmetisk mangel - Udbedring vil afhænge af årsagen Vurderes som udgangspunkt i henhold til leverandørens sorteringskriterier med udgangspunkt i retvisende prøve - Overflade skal fremstå plan og ensartet - Max tilladte krumning 0,2 % af bredden - Vurderes som udgangspunkt i henhold til leverandørens sorteringskriterier med udgangspunkt i retvisende prøve Fugemønsteret skal være ensartet. Variationer på op til ± 40 % fra gennemsnits fuge-bredden må accepteres - Afvigelse fra vinkelrethed 0,2 % af bredden - Mindre områder med hul lyd må accepteres i et omfang på op til 10 % af gulvets areal. Løse stave må ikke forekomme Skal vurderes i henhold til god håndværksmæssig udførsel og i henhold til Overflader, se afsnit vedrørende afslibning og overflader Optræder der flere fejl på det samme gulv, foretages en samlet bedømmelse i henhold til kriterierne beskrevet under Side 5/8

6 Svømmende trægulve I dette afsnit behandles følgende gulvtyper: Svømmende gulve udført af lamelparket eller massive parketbrædder med fabrikspåført overflade. Samlet med limfrie samlinger (klik gulve), limet i fer og not eller lagt i bøjler. Overfladefejl, der kan henføres til brugen (misbrugen) af gulvet, må ikke indgå i vurderingen. Som eksempler kan nævnes: indtryksmærker og enkeltstående områder med stort slid (fx fra kontorstols hjul). Trægulve er særdeles følsomme over for ændringer i det indeklima, hvori de ligger. Kriterier er gældende for leveringstidspunktet (1). Træfugten skal være 8 ± 2 %. Herudover henvises til de generelle anvisninger beskrevet under "Hovedreglen". Et bræt skiller sig ud Fejl i sorteringen Enhed udskiftes Vurderes som udgangspunkt i henhold til leverandørens sorteringskriterier med udgangspunkt i retvisende prøve Vaskebræt overflade 1 Vinkelrethedsfejl (over enderne) - Gulvet har fået en uens udtørring/ opfugtning - Fugt i undergulvet Produktionsfejl - Gulvets fugtindhold afklares - Når gulvets fugtindhold er stabilt over tid, kan det (som regel) afslibes og gives en ny overflade Spartles/kittes ved enkeltstående tilfælde Landingsafvigelser Produktionsfejl Gulvet slibes. Ved meget store afvigelser kan det være nødvendigt at skifte et bræt Breddeafvigelser Produktionsfejl Ved store afvigelser udskiftes brættet Længdeafvigelse Produktionsfejl Ved store afvigelser udskiftes brættet Dårlig tilpasning Uens fugemønster 1 Gulvet gynger ved gang - Manglende omhu ved montering - Formændring som følge af udtørring/opfugtning - Lunker i undergulvet - Mangelfuld opretning Kosmetisk mangel. Udbedring vil afhænge af årsagen Vil afhænge af årsagen som bør afklares - Udbedring af undergulvet - Omlægning - Overflade skal fremstå plan og ensartet - Max tilladte krumning 0,2 % af bredden - - Afvigelse fra vinkelrethed 0,2 % af bredden Skal vurderes i henhold til god håndværksmæssig udførsel og i henhold til Fugemønsteret skal være ensartet. Variationer på op til ± 40 % fra gennemsnits fugebredden må accepteres Gulvet skal ligge stabilt, nedbøjning max 2 mm. 2 Optræder der flere fejl på det samme gulv, foretages en samlet bedømmelse i henhold til kriterierne beskrevet under. 2 Er gulvet lagt på lyddæmpende underlag, vil gulvet være mere eftergiveligt (blødt at gå på) og man må acceptere større nedbøjninger. Der er ingen normsatte tolerancer for området. Nedbøjningerne se tydeligst langs fodpaneler. Side 6/8

7 Strøgulve I dette afsnit behandles følgende gulvtyper: Strøgulve udført af lamelparket og massive parketbrædder med eller uden fabrikspåført overflade. og enkeltstående områder med stort slid (fx fra kontorstols hjul). Trægulve er særdeles følsomme over for ændringer i det indeklima, hvori de ligger. Kriterier er gældende for leveringstidspunktet (1). Træfugten skal være 8 ± 2 %. Herudover henvises til de generelle anvisninger beskrevet under "Hovedreglen". Gulvet gynger Mangelfuld opstrøning Vil afhænge af årsag og omfang - Gulvet skal have en styrke og stivhed afpasset i forhold til anvendelsen se også Gulvet har lunker og/eller buler Mangelfuld opstrøning Vil afhænge af årsag og omfang - Planhedstolerance på ±2 mm målt på 2 meter rethold Niveauspring i samling til andre gulve 1 Vaskebræt overflade (1) Åbne knasthuller Løse knaster Uens fugemønster 1 Vinkelrethedsfejl (over enderne) Forskel i undergulvskonstruktionerne - Gulvet har fået en uens udtørring/ opfugtning - Fugt i undergulvet - Sidelimning v. lakerede gulve Produktionsfejl Ofte kan springet udlignes ved montering af en gulvskinne - Gulvets fugtindhold afklares - Når gulvets fugtindhold er stabilt over tid, kan det (som regel) afslibes og gives en ny overflade Staven skiftes og overfladen reetableres. Ved små huller kan reparation med kit eller smeltelak være en mulighed - Vil afhænge af årsagen som bør afklares - Ved sidelimning, afslibning, udbedring af skade + nylakering (NB anvend grundlak) Spartles/kittes ved enkeltstående tilfælde Landingsafvigelser Produktionsfejl Gulvet slibes. Ved meget store afvigelser kan det være nødvendigt at skifte et bræt Breddeafvigelser Produktionsfejl Ved store afvigelser udskiftes brættet Længdeafvigelse Produktionsfejl Ved store afvigelser udskiftes brættet Afvigelser på op til 2 mm må accepteres - Overflade skal fremstå plan og ensartet - Max tilladte krumning 0,2 % af bredden - Vurderes som udgangspunkt i henhold til leverandørens sorteringskriterier med udgangspunkt i retvisende prøve Fugemønsteret skal være ensartet. Variationer på op til ± 40 % fra gennemsnits fugebredden må accepteres - Afvigelse fra vinkelrethed 0,2 % af bredden Overflader for gulve der slibes og overfladebehandles på stedet, se afsnit vedrørende afslibning og overflader Optræder der flere fejl på det samme gulv, foretages en samlet bedømmelse i henhold til kriterierne beskrevet under. Side 7/8

8 Slibning og overfladebehandling af trægulve I dette afsnit behandles afslibning og overfladebehandling af trægulve. og enkeltstående områder med stort slid (fx fra kontorstols hjul). Trægulve er særdeles følsomme over for ændringer i det indeklima, hvori de ligger. Kriterier er gældende for leveringstidspunktet (1). Træfugten skal være 8 ± 2 %. Herudover henvises til de generelle anvisninger beskrevet under "Hovedreglen". - Højdeafvigelser - Landingsafvigelser - Dykkere 1 - Slibespor, slibestop - Overgange/striber - Ru overflade Uens overflade som rullespor, søer, blanke/matte områder Uens indfarvning ved pigmentering, bejsning, ludbehandling og lignende Mangelfuld afslibning Mangelfuld afslibning Ujævn påførsel af overflade Ujævn påførsel af overflade - Gulvet slibes - Ved meget store afvigelser kan det være nødvendigt at skifte en stav Gulvet slibes efter behov og påføres ny overflade Gulvet slibes efter behov og påføres ny overflade Gulvet slibes efter behov og påføres ny overflade Uens glans Ujævn påførsel af overflade Gulvet slibes efter behov og påføres ny overflade Farveforandringer lyspåvirkning (UV-stråler) 1 mangel Slibning og ny overflade Vil afhænge af det anvendte produkt Side 8/8

AB92 giver følgende retningslinjer. Der kan være tale om en mangel hvis:

AB92 giver følgende retningslinjer. Der kan være tale om en mangel hvis: Guide til vurdering af gulve August 2016 Formålet med vejledningen er at skabe et objektivt og grundlag ved vurdering af gulvarbejder. Mangelbegrebet giver anledning til mange uenigheder. AB92 giver følgende

Læs mere

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes:

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: 02 Trægulve Udfaldskrav Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: I byggesager med direkte henvisning til vejledningen Som udgangspunkt for egne

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER 1) GENERELT QUICKSTEP UNICLIC er et revolutionerende system til lægning af laminatgulve uden brug af lim. Det praktiske not-/ferdesign betyder, at fliserne klikkes sammen.

Læs mere

Gulvet Husets vigtigste bygningsdel. Indlæg til FSTA s årsmøde

Gulvet Husets vigtigste bygningsdel. Indlæg til FSTA s årsmøde Gulvet Husets vigtigste bygningsdel Indlæg til FSTA s årsmøde Agenda Præsentation af Gulvbranchen Forventninger til gulv Funktionsanalyse og checklister Forventningsafstemning Vurdering af gulve Kvalitetssikring

Læs mere

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %).

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %). Læggevejledning 1 Indhold: Introduktion... 3 Huskeliste... 3 Modtagelse... 4 Luftfugtighed og temperatur... 4 Strøafstand... 5 Montering på eksisterende gulve eller spån/krydsfinerplader... 5 Montering

Læs mere

Visuel bedømmelse af malerarbejde

Visuel bedømmelse af malerarbejde Danske Malermestre Visuel bedømmelse af malerarbejde En anvisning på hvordan man bedømmer malerarbejde udført på et givent underlag Malersektion Maleteknisk Rådgivning forord Denne anvisning er udgivet

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Trægulve Svind og udvidelser

Trægulve Svind og udvidelser 05 Trægulve Svind og udvidelser Vejledninger redegør for de naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart. Vejledningen omfatter følgende gulvtyper: Lamel- og fi nergulve

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

Sorteringsklasser. CE-mærkning FORVENTNINGER TIL TRÆGULVE

Sorteringsklasser. CE-mærkning FORVENTNINGER TIL TRÆGULVE FORVENTNINGER TIL TRÆGULVE Vores forventninger til et trægulv er meget forskellige. Nogle vil gerne have masser af liv og spil i træet, mens andre ønsker så stor ensartethed som muligt. Før trægulvet vælges

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Tillægsvejledning. GrandPattern Douglas, Fyr, Oak

Tillægsvejledning. GrandPattern Douglas, Fyr, Oak Tillægsvejledning GrandPattern Douglas, Fyr, Oak December 2015 GrandPattern Douglas, Fyr, Oak Denne vejledning omhandler selve lægningsprocessen for de enkelte mønstertyper under GrandPattern, herunder

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

MONTERINGS INSTRUKTIONER

MONTERINGS INSTRUKTIONER R MONTERINGS INSTRUKTIONER Pergo Original Collection, Pergo Naturaltouch Collection, Pergo Vintage Collection, Pergo Exotic Collection, Pergo Classic Plus 1. Forberedelser Se illustration 1 til 2 samt

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ESBJERG AFDELING 5001 STOREGADE

BOLIGSELSKABET BSB ESBJERG AFDELING 5001 STOREGADE BOLIGSELSKABET BSB ESBJERG AFDELING 5001 STOREGADE Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmøde den 3.maj 2001 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. Udlejer vedligeholder de malede overflader

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning BOLIGSELSKABET BSB ESBJERG AFDELING 5002 ENGPARKEN Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmøde den 2. maj 2001 Ændret på afdelingsmødet den 2. november 2004. Ændret på afdelingsmødet den 1. november

Læs mere

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014 Lægningsanvisning Trægulve Elegance 04 november 2014 BETINGELSER Før lægning Undergulvet skal være rent, tørt, fast og plant. Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 30-60 % før, under og efter installation

Læs mere

Gulve reparation af trægulve

Gulve reparation af trægulve Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af trægulve Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013 Lægningsanvisning Boligvinyl 5. Marts 2013 Læs dette først! 1. Boligvinylen kan monteres på spartlet betonunderlag, spånplade- og krydsfiner gulvplader, eksisterende trægulve eller træfiberplader (masonitplader).

Læs mere

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten.

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden massiv gulvet leveres skal bygningen være lukket,

Læs mere

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Side 1 Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for opsætnings- og lægningsteknik ved montering af keramiske fliser efter tyndlagsmetoden og gælder for såvel

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Dansk Gulvpleje. Professionel pleje af: - Gulvtæpper - Trægulve - Stengulve - Betongulve - Linoleum. Tæpper Flisegulv Nålefilt Profilgulv

Dansk Gulvpleje. Professionel pleje af: - Gulvtæpper - Trægulve - Stengulve - Betongulve - Linoleum. Tæpper Flisegulv Nålefilt Profilgulv Dansk Gulvpleje Tæpper Flisegulv Nålefilt Profilgulv Anti-Skrid Linoleum Stengulv Trægulv Professionel pleje af: - Gulvtæpper - Trægulve - Stengulve - Betongulve - Linoleum Dansk Gulvpleje Stenbukvej 65

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN VERSION

SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN VERSION SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN VERSION 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Udvendige skader... 6 Hjul... 10 Indvendige skader... 12 Kontakt os... 14 Forord Dette skadeskatalog

Læs mere

APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus

APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus Undervisningsministeriet. Maj 2012. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med faglærer John Rosenmeyer

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for Boligselskabet NORDJYLLAND Arsenalvej 20 9800 Hjørring 2. udgave 14. december 2011 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

Lægningsanvisning SVØMMENDE 12 OG 14 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SVØMMENDE 12 OG 14 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SVØMMENDE 12 OG 14 MM TRÆGULV Gældende pr. 14. februar 2007 BETINGELSER Ved montering af svømmende gulv bliver trægulvet ikke fastgjort (fx. med søm og lim) til undergulvet. Undergulvet

Læs mere

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE Læggevejledning 21mm SLOTSPLANKER samt 2 2 mm LAMELGULVE For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012 Hørning Parket A/S Skellerupvej

Læs mere

Vinylgulv og malet gulv Daglig rengøring foretages med støvsugning, tør- eller fugtmopning. Undgå vådmopning.

Vinylgulv og malet gulv Daglig rengøring foretages med støvsugning, tør- eller fugtmopning. Undgå vådmopning. Gulve Beskrivelse Gulve i køkken, entre, stuer og værelser er 13,5 mm lakeret lamelparket i hvidpigmenteret ask, fra Haro A/S. Langs vægge er monteret fodlister, type 16x67 mm fyrretræ, som er fabriksmalede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 Besigtigelsesdato: 11. februar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

ALTAN VEDLIGEHOLD. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk

ALTAN VEDLIGEHOLD. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk 2015 KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk Indledning 10 gode altanråd Ståldele Aluminiumsdele Fiberbetongulve Glas Hårdttræsgulve Håndliste i hårdttræ Underbeklædning

Læs mere

Indflytning & vedligeholdelse

Indflytning & vedligeholdelse Kære lejer. Velkommen til din nye bolig. Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet,

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Renovering af gulve og vægge i servicerum Renovering af gulve og vægge i servicerum Tyndfilm epoxybehandling. Slutbehandling med NM 50 Aqua Super. Evt. mellembehandling NM 50 Aqua Super (NM 50 Aqua Super) NM 50 Aqua Super 1. Klargøring af underlag

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp Gulvvarme set fra gulvets synspunkt Erik Brandt Hvorfor gulvvarme? Gulvvarme anvendes for at: Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp et varmt

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev. Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev. Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Læggevejledning. m a ssiv e

Læggevejledning. m a ssiv e Læggevejledning m a ssiv e PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

ISERIT A/S. Normalistandsættelse og vedligeholdelse af boligen. vægge - lofter - gulve

ISERIT A/S. Normalistandsættelse og vedligeholdelse af boligen. vægge - lofter - gulve ISERIT A/S Normalistandsættelse og vedligeholdelse af boligen vægge - lofter - gulve 1 Vejledning til vedligeholdelse Normalistandsættelse af boligen Der er placeret mange forskellige materialer, installationer

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning Januar 2014 1 Fuldlimning med Stauf produkter på støbte underlag Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Junckers Stavparket. Lægningsvejledning. Junckers stavparket kan bla. benyttes til følgende mønstergulve: Sildeben

Junckers Stavparket. Lægningsvejledning. Junckers stavparket kan bla. benyttes til følgende mønstergulve: Sildeben Junckers Stavparket Lægningsvejledning Junckers stavparket kan bla. benyttes til følgende mønstergulve: Sildeben Stige Engelsk Skråtavl Kvadrat Inholdsfortegnelse Junckers systemløsninger for stavparket

Læs mere

Kombiner frit imellem

Kombiner frit imellem En individuel trappe, hvor alt er efter mål Kombiner frit imellem Trappetype Gelændertype Håndlistetype Stolper Træsorter Overfladebehandling. Og meget mere der t d e mh æftige r. o s en de virk ar besk

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning VARDE BSB AFDELING 9010 SØNDERHAVEN Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2001. Ændret på et ekstra ordinær afdelingsmøde den 14. november 2005. (maling af skabe og skuffer)

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Indholdsfortegnelse 11-04-2013 ARBEJDSBESKRIVELSE. Bygningsdele Side 2 Referencer Side 2 Arbejdets kvalitet Side 2 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Afgrænsning, produkter

Læs mere

Ekstraordinær. Forringelse. Ingen værdi. opretning. Fradrag

Ekstraordinær. Forringelse. Ingen værdi. opretning. Fradrag AFSKRIVNINGSREGLER På de efterfølgende sider bringer vi ABF-håndbogens katalog over forbedringer og løsøre. Heraf fremgår de anvisninger AST s bestyrelse bruger som vejledning ved vurderingen. Enkelte

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Afdeling 523 - KIRKEBAKKEN Kirkebakken 2-68 Model A normalistandsættelse Indholdsfortegnelse: Side: I. Generelt 2 II Overtagelse af boligen ved indflytning 2 III Vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard for Boligforeningen AAB Afdeling 23. 01.00 Lofter Standard. Bemærkninger. 02.00 Vægge, speciel overflade Standard

Vedligeholdelsesstandard for Boligforeningen AAB Afdeling 23. 01.00 Lofter Standard. Bemærkninger. 02.00 Vægge, speciel overflade Standard Vedligeholdelsesstandard for Boligforeningen AAB Afdeling 23 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse,

Læs mere

Veneto, Etrusco, Style Elle, Style Emme, Trentino, Originale, Veneto Sicuro R10, Acoustic Cork 4,4 mm. Static Dissipative & Static Conductive

Veneto, Etrusco, Style Elle, Style Emme, Trentino, Originale, Veneto Sicuro R10, Acoustic Cork 4,4 mm. Static Dissipative & Static Conductive 12. juni 2017 Side 2-3: Veneto, Etrusco, Style Elle, Style Emme, Trentino, Originale, Veneto Sicuro R10, Acoustic Cork 4,4 mm Side 4-5: Veneto Acoustic, Etrusco Acoustic, Style Elle Acoustic, Style Emme

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 22 Torveparken. Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

Læggevejledning 20-22 mm

Læggevejledning 20-22 mm Læggevejledning 20-22 mm Massivt plankegulv, lamelparket/-plank i 20-22 mm med eller uden gummifuge (gummifuge kun til massiv, gummiliste kun til lamel). Planker med fejl frasorteres inden lægning. Husk:

Læs mere

Fra skovens træer til dit gulv

Fra skovens træer til dit gulv Fra skovens træer til dit gulv 1 2 Primaplank - Eg m/ hvidpigmenteret olie el. matlak Eksklusiv EKO Primaplank med fasede sider 3 Primaplank - Ask m/ hvidpigmenteret olie el. matlak Primaplank - Eg m/

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende:

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende: ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Pileparken 6 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Installationsvejledning Varmekabler i beton Betongulve >3 cm Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion.................... 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner............2

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Vedligeholdelsesstandard Bilag A til Vedligeholdelsesreglement for Vedtaget på afdelingens medlemsmøde d. 14. april 2016 Ved flytning til din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling

Læs mere

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 Inline Inline, format 10 x 228 x 625 mm, består smalle stave samlet i rækker a

Læs mere

Gyptone BIG system Monteringsvejledning

Gyptone BIG system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger. Gyptone BIG kan anvendes i mange forskellige

Læs mere

Kurt Holst. Teknisk Service

Kurt Holst. Teknisk Service Kurt Holst Teknisk Service Findes der berettigede reklamationer på dæk? Findes der berettigede reklamationer på dæk? Ja, selvfølgelig gør der det akkurat som der findes berettigede reklamationer på så

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Brugsanvisning 2015-10-01 Opus 5 Skummadras Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforskrifter 2 Indledning 3 Produktbeskrivelse og ydelse 4 Udpakning af madrassen 5

Læs mere

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER 2013-14

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER 2013-14 2 I forbindelse med din murer uddannelse skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 1,5 ugers valgfri speciale. Skolens valgfri speciale undervisning er tilrettelagt hvert år i januar måned. Din kontaktlærer

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV Lægningsvejledning Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T Läggningsanvisning April 2014 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning VARDE BSB AFDELING 9001 afs. 1 STATIONSPARKEN Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmødet den 7. juni 2001. 1 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. Udlejer vedligeholder de malede overflader

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 110005 Besigtigelse d. 30. maj 2011 Kl. 11:00 Slagelse den 1. juni 2011 Oversigt over klagepunkter: 1. Der er for stor spærafstand, 106 113 cm. 2. Forankring af taget overholder ikke

Læs mere

Lægningsvejledning. en ledende lim for at sikre at gulvet er antistatisk. Forbrug: Normalt forbrug, vil være fra 4-6 m 2 pr. liter lim.

Lægningsvejledning. en ledende lim for at sikre at gulvet er antistatisk. Forbrug: Normalt forbrug, vil være fra 4-6 m 2 pr. liter lim. Lægningsvejledning Farvelighed sikres fra fabrikkens side, hvis den anvendte gulvbelægning stammer fra samme produktion og lægges i nummerrækkefølge. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan fremkomme mindre

Læs mere

Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter.

Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter. Ejendomscentret 1 Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter. Arbejdet omfatter følgende entreprise: Murer, Kloak/beton, Tømrer, VVS, Maler, Gulvlægger. Generelt:

Læs mere

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor!

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor! LÆGGEVEJLEDNING Monteringsvejledning Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden gulvet leveres skal bygningen være lukket, tør og varm, og

Læs mere

CUBE DESIGN. Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S. - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler

CUBE DESIGN. Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S. - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler CUBE DESIGN Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler Sådan passer du bedst på dit Cube Design produkt Denne vejledning giver dig mulighed for at pleje

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til gulvbelægning hver dag. TUNDRA gulv er testet i henhold til de standarder, der gælder for gulv til brug i

Livet i hjemmet stiller store krav til gulvbelægning hver dag. TUNDRA gulv er testet i henhold til de standarder, der gælder for gulv til brug i 29_010 TUNDRA Livet i hjemmet stiller store krav til gulvbelægning hver dag. TUNDRA gulv er testet i henhold til de standarder, der gælder for gulv til brug i private hjem og til let professionel brug

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

KLARGØRING. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click. Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat.

KLARGØRING. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click. Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat. 1 Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat. KLARGØRING Vi anbefaler, at alle planker til samme gulvprojekt bestilles på samme tid. 2 Sørg altid for at opbevare Pergo-vinyl omhyggeligt for

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende:

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende: ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Pileparken 4 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 1. SOFbyg skin1

Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 1. SOFbyg skin1 Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 1. SOFbyg skin1 Når skellettet er klar til beklædning, dvs. skelettet er høvlet så der ikke er nogle skarpe kanterskelettet er lakeret med fortyndet lak

Læs mere

Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL. - et unikt strøsystem. Boliger, erhverv m.m. Indendørs

Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL. - et unikt strøsystem. Boliger, erhverv m.m. Indendørs Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL - et unikt strøsystem Boliger, erhverv m.m. Indendørs Fleksibel byggehøjde: Systemet 15-402 mm...også velegnet til lyddæmpning...byggehøjder fra 15-402 mm Til strøens

Læs mere

Monteringsvejledning. click

Monteringsvejledning. click click Monteringsvejledning Fremstilling af Marmoleum click Marmoleum click har et toplag af linoleum, som er fremstillet af naturlige rå-materialer i en miljøvenlig produktionsproces. Hovedbestanddelen

Læs mere