Forslag til Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere"

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere (Flere oplysninger i RUT, ændring af fristen for at anmelde ændringer i RUT, hjemmel til administrative bødeforelæg mv.) 1 I lov om udstationering af lønmodtagere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 256 af 25. marts 2011, foretages følgende ændringer: 1. 5, nr.1, affattes således: 1) Lov om arbejdsmiljø samt bestemmelser om et sikkert og sundt arbejdsmiljø i anden lovgivning. 2. I 7 a, stk. 1, 2 og 6, 7 c, stk. 2, og 7 d, stk. 2, ændres Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til Erhvervsstyrelsen. 3. I 7 a, stk. 1, indsættes efter nr. 6: 7) Virksomhedens momsnummer i hjemlandet. 4. I 7 a, stk. 2 indsættes efter nr. 4: 5) Virksomhedens momsnummer i hjemlandet a, stk. 5, 2. pkt., affattes således: Ændringer vedrørende oplysningerne skal anmeldes senest 3 dage efter ændringen c, stk. 1, affattes således: 7 c. Der kan gives offentlig adgang til de oplysninger, der er nævnt i 7 a, stk. 1, nr. 1-5 og 7, og stk. 2, nr [7. I 7 e indsættes efter stk. 3 som nyt stykke: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte, at tilsyn med anmeldelsespligten efter 7 a indenfor bestemte sektorer skal varetages af den myndighed, der i øvrigt fører tilsyn med overholdelse af regler om arbejdsmiljø m.v. inden for den pågældende sektor. ] 8. Efter 10 c og før kapitel 7 indsættes:» 10 d. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at Arbejdstilsynet i nærmere angivne sager om de overtrædelser, der er nævnt i 10 a, kan tilkendegive i et bødeforelæg, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en bøde som angivet i bødeforelægget. Stk. 2. Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg. Stk. 3. Vedtages bøden, bortfalder videre forfølgning. Stk. 4. Vedtagne bøder tillægges udpantningsret.«2 1

2 Stk. 1. Loven træder i kraft 1. juli 2013, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Offentlig adgang til oplysninger om dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen og om virksomhedens momsnummer i hjemlandet, jf. lovens 7 c, stk. 1, som affattet ved denne lovs 1, nr. 6, gælder kun oplysninger om dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen og om virksomhedens momsnummer i hjemlandet, der registreres efter 1. juli

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og baggrund 2. Lovforslaget 2.1. Udvidelse af anmeldelsespligten krav om oplysning af momsnummer i hjemlandet Gældende ret Lovforslaget 2.2. Kortere frist for at anmelde ændring af oplysninger i RUT Gældende ret Lovforslaget 2.3. Offentlig adgang til flere oplysninger i RUT Gældende ret Lovforslaget 2.4. Udstedelse af administrative bødeforlæg for overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT Gældende ret Lovforslaget 2.5. Præciseringer samt ny bemyndigelse til beskæftigelsesministeren Også anden lovgivning om arbejdsmiljø finder anvendelse ved udstationering Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ændres til Erhvervsstyrelsen Ny bemyndigelse til beskæftigelsesministeren 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Høring 9. Sammenfattende skema 3

4 1. Indledning og baggrund Udenlandske virksomheder, som leverer tjenesteydelser i Danmark, og som udstationerer medarbejdere i den forbindelse, har siden 1. maj 2008 haft pligt til at anmelde en række oplysninger i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere i Danmark (herefter RUT). I 2010 blev anmeldelsespligten til RUT skærpet på en række punkter. RUT har til formål at give myndighederne og arbejdsmarkedets parter mulighed for at sikre håndhævelsen af de regler og vilkår, der gælder for udenlandske tjenesteydere og arbejdstagere, som opererer i Danmark. Oplysningerne i RUT er et vigtigt redskab for både myndigheder og arbejdsmarkedets parter til at sikre, at udenlandske tjenesteydere overholder danske regler og vilkår. I forbindelse med finansloven for 2012 blev der nedsat et udvalg om modvirkning af social dumping, der skulle undersøge muligheden for yderligere tiltag til at modvirke social dumping indenfor EU-rettens rammer. Udvalget skulle blandt andet undersøge muligheden for tiltag, som kan styrke og/eller supplere RUT og validiteten af data i RUT, samt undersøge muligheden for, at Arbejdstilsynet kan få hjemmel til at udstede administrative bødeforelæg for overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT. Udvalget afleverede sin rapport i oktober 2012, og i rapporten har udvalget identificeret en række mulige konkrete tekniske forbedringer og nye funktioner i RUT, samt enkelte nye oplysningskrav, som vil sikre flere, hurtigere og bedre tilgængelige oplysninger i RUT. Myndighederne og arbejdsmarkedets parter vil dermed få bedre mulighed for at sikre, at udenlandske virksomheder overholder danske regler. I rapporten peger udvalget endvidere på, at der er grundlag for at give Arbejdstilsynet hjemmel til at udstede administrative bødeforelæg til udenlandske tjenesteydere, der overtræder anmeldelsespligten til RUT. De mulige tiltag i rapporten, som udvalget peger på vedr. styrkelse af RUT, indgår i finanslovsaftalen mellem regeringen og Enhedslisten for Følgende fremgår af aftalen: Aftaleparterne er enige om at give Arbejdstilsynet mulighed for at udstede administrative bøder til udenlandske tjenesteydere, der overtræder anmeldelsespligten. Hermed får Arbejdstilsynet mulighed for hurtigt at reagere over for udenlandske tjenesteydere, der ofte er kortvarigt i landet. Et stigende antal virksomheder foretager anmeldelse til RUT. Der har dog været mange eksempler på, at udenlandske tjenesteydere afgiver forkerte oplysninger. Herudover opleves det, at RUT er ufleksibelt og mangler en række relevante oplysninger. For at styrke registret er aftaleparterne derfor enige om, at RUT skal styrkes yderligere med flere og bedre tilgængelige oplysninger, herunder: Udvidelse af RUT, så registrering af adresser i RUT valideres af Bygnings- og Boligregistrets adressefunktionalitet. Udvikling af en webservice, der sikrer realtidsdata, så kontrolmyndighederne altid har adgang til opdaterede data. Udvikling af en mobilapplikation til trådløs anvendelse. Udvikling af en upload-funktion i RUT, så det bliver muligt for udenlandske tjenesteydere frivilligt at uploade dokumenter (fx attest A1) i forbindelse med registrering. Offentliggørelse af oplysninger om arbejdsperiodens varighed til brug for fagbevægelsen mv. Udvidelse af RUT til at indeholde oplysninger om momsnummer i hjemlandet. Gratis data i RUT. Udvikling af et myndighedsmodul, så myndigheder, der anvender RUT, kan angive, om virksomheden er reel. 4

5 Udvikling af RUT til at indeholde en række nye funktioner, så der ved registrering frivilligt kan afgives oplysninger om social sikring i hjemlandet (attest A1) samt oplysninger om, hvorvidt der er afsendt forhåndserklæring inden for området med gensidig anerkendelse af kvalifikationer til relevant myndighed. Efter gældende regler skal nye oplysninger om arbejdssted, arbejdsperiode mv. registreres i RUT senest 8 dage, efter at ændringerne er indtruffet. Da RUT nu baseres på et velfungerende onlinesystem, kan fristen for registrering af ændringer forkortes. Aftaleparterne er på den baggrund enige om, at fristen for registrering af ændringer i RUT forkortes efter en nærmere vurdering af, hvordan fristen kan fastsættes under hensyntagen til behovet for fleksibel arbejdstilrettelæggelse mv. Der afsættes 7,1 mio. kr. i 2013, 9,4 mio. kr. i 2014, 8,8 mio. kr. i 2015 og 8,7 mio. kr. i 2016 til styrkelsen af RUT. En række af de aftalte ændringer af RUT kræver ikke ændringer af udstationeringsloven. Disse ændringer forudsætter dels udvikling af en række nye it-tekniske løsninger af RUT-systemet, dels ændringer i de administrative forskrifter vedr. RUT, jf. bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om Register for Udenlandske Tjenesteydere. Derimod kræver det en ændring af lov om udstationering af lønmodtagere at udvide anmeldelsespligten til RUT til også at omfatte oplysning om momsnummer i hjemlandet. Det kræver desuden en lovændring at give offentlig adgang til flere oplysninger om arbejdsperiodens længde og at forkorte fristen for at anmelde ændring af oplysninger i RUT. Ligeledes skal der gives hjemmel til Arbejdstilsynet til at kunne udstede administrative bødeforlæg for overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT. Dette lovforslag er således en udmøntning af de dele af finanslovsaftalen mellem regeringen og Enhedslisten, som forudsætter ændringer af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 2. Lovforslaget Lovforslaget indeholder følgende elementer: Udvidelse af anmeldelsespligten krav om oplysning af momsnummer i hjemlandet Kortere frist for at anmelde ændring af oplysninger i RUT Offentlig adgang til flere oplysninger i RUT Udstedelse af administrative bødeforlæg for overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT Udover at gennemføre de dele af finanslovsaftalen, som indebærer en ændring af udstationeringsloven, foretages der med lovforslaget i øvrigt enkelte mindre ændringer i udstationeringsloven. Det præciseres, at også anden lovgivning om arbejdsmiljø finder anvendelse ved udstationering Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ændres til Erhvervsstyrelsen Beskæftigelsesministerens får bemyndigelse til efter forhandling med relevant minister at fastsætte, at tilsynet med anmeldelsespligten til RUT indenfor bestemte sektorer skal varetages af en anden myndighed end Arbejdstilsynet Udvidelse af anmeldelsespligten krav om oplysning af momsnummer i hjemlandet Gældende ret Udenlandske virksomheder, som leverer tjenesteydelser i Danmark, og som udstationerer medarbejdere i den forbindelse, har siden 1. maj 2008 skulle anmelde en række oplysninger i RUT. I 2010 blev anmeldelsespligten til RUT skærpet på en række punkter. Arbejdstilsynet fik ansvaret for at håndhæve og føre tilsyn med udenlandske tjenesteyderes anmeldelsespligt til RUT, og bødeniveauet for 5

6 overtrædelse af anmeldelsespligten blev fordoblet. Desuden fik udenlandske virksomheder uden ansatte (enkeltmandsvirksomheder) pligt til at anmelde oplysninger til RUT, og hvervgivere fik pligt til at sikre sig, at den udenlandske tjenesteyder har anmeldt oplysninger til RUT i forbindelse med ydelser indenfor byggeog anlæg, landbrug, skovbrug og gartneri. Pligten for enkeltmandsvirksomheder og hvervgivere trådte i kraft 1. januar 2010 samtidig med det blev muligt at anmelde oplysninger elektronisk i RUT via et nyt online system. Formålet med anmeldelsespligten og etableringen af RUT og de efterfølgende ændringer har været at sikre et forbedret datagrundlag for myndighederne med henblik på, at myndighederne kan føre et mere effektivt og målrettet tilsyn med, at også udenlandske virksomheder og deres ansatte, som midlertidigt arbejder og leverer tjenesteydelser i Danmark, overholder danske regler, fx arbejdsmiljølovgivningen og skatte- og afgiftslovgivningen. Derudover har RUT til formål at gøre visse oplysninger offentligt tilgængelige for blandt andet arbejdsmarkedets parter for dermed at tilgodese deres muligheder for at sikre de udstationerede lønmodtagere løn- og arbejdsvilkår svarende til niveauet i Danmark. Efter udstationeringslovens 7 a har udenlandske virksomheder med og uden ansatte pligt til at anmelde sig i RUT. Følgende oplysninger skal anmeldes til RUT: Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger. Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen. Sted for levering af tjenesteydelsen. Virksomhedens branchekode. Udenlandske tjenesteydere, der udstationerer ansatte, skal herudover anmelde følgende: Identiteten af lønmodtagere, som virksomheden udstationerer, og udstationeringsperiodens varighed. Kontaktperson for virksomheden. Kontaktpersonen skal udpeges af virksomheden blandt de personer, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen Lovforslaget For i højere grad at kunne kontrollere, hvorvidt virksomheder anmeldt i RUT reelt er etableret i hjemlandet, foreslås det, at udenlandske tjenesteydere fremover i forbindelse med registrering i RUT også skal anmelde oplysninger om momsnummeret i hjemlandet, idet momsregistrering i hjemlandet kan være ét af kriterierne for at være reelt etableret. På skatte- og afgiftsområdet er der indenfor EU etableret et system med oplysninger om momsregistrering for virksomheder i EU. Systemet kaldes VIES og står for VAT Information Exchange System. VIES systemet omfatter virksomheder med driftssted indenfor hele EU og anvendes til udveksling af oplysninger om momsregistrering for virksomheder i EU samt oplysninger om handel med momsfrie varer indenfor EU. Systemet kan anvendes af skatte- og afgiftsmyndigheder i EU. De danske skattemyndigheder - SKAT - vil således efter forslaget blandt andet kunne anvende oplysninger om momsnummer, når der skal forberedes kontrolindsatser i forhold til udenlandske virksomheder. SKAT kan gennem VIES kontrollere, om en udenlandsk virksomhed har et momsnummer i hjemlandet. Hvis der er tvivl om, hvorvidt den udenlandske virksomhed udøver reel aktivitet i hjemlandet, kan SKAT kontakte den kompetente myndighed i hjemlandet med henblik på at få bekræftet, om virksomheden er reelt aktiv i hjemlandet og dermed reelt leverer tjenesteydelser over grænserne. Det foreslås, at kravet om oplysning om momsnummer i hjemlandet skal gælde både for udenlandske virksomheder, som udstationerer lønmodtagere, og for selvstændige uden ansatte Kortere frist for at anmelde ændring af oplysninger i RUT 6

7 Gældende ret Efter de gældende regler skal anmeldelse til RUT ske senest, når arbejdet påbegyndes i Danmark. Hvis der sker ændringer under arbejdet, fx nyt arbejdssted, skal ændringen anmeldes senest 8 dage efter ændringen. Da RUT i 2008 blev etableret, foregik anmeldelse manuelt og det var derfor nødvendigt, at der var en vis tidsmæssig fleksibilitet for den udenlandske tjenesteyder med hensyn til manuelt at kunne indsende oplysninger om ændringer til RUT Lovforslaget Det foreslås at forkorte fristen fra 8 til 3 dage med hensyn til, hvornår udenlandske tjenesteydere skal anmelde ændringer af oplysninger i RUT. Anmeldelse til RUT foregår i dag online. De tekniske forbedringer af RUT, som skal gennemføres som opfølgning på finanslovsaftalen for 2013 i form af forbedret datakvalitet af oplysninger i RUT og hyppige opdateringer, har blandt andet til formål at sikre realtidsdata til brug for myndighedernes effektive kontrol. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at der er en periode på 8 dage, hvor oplysningerne i RUT kan være forældede Offentlig adgang til flere oplysninger i RUT Gældende ret Efter de gældende regler kan der gives offentlig adgang til oplysninger i RUT om virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger, kontaktperson, virksomhedens branchekode og sted for levering af tjenesteydelsen (arbejdsstedet). Der er ikke efter de gældende regler offentlig adgang til oplysninger om dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen Lovforslaget Det foreslås, at der fremover tillige kan gives offentlig adgang til oplysninger om den periode, som arbejdet varer. Dette indebærer i fald tjenesteydelsen leveres på flere forskellige arbejdssteder - oplysninger om, hvornår arbejdet foregår på det enkelte arbejdssted. Det foreslås tillige, at der kan gives adgang til oplysning om virksomhedens momsnummer i hjemlandet. Offentlig adgang til yderligere oplysninger i RUT vil forbedre arbejdsmarkedets parters mulighed for sikre og overholde løn- og arbejdsvilkår, når udenlandske tjenesteydere midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark Udstedelse af administrative bødeforlæg for overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT Gældende ret Ved lov nr. 509 af 19. maj 2010 om ændring af udstationeringsloven fik Arbejdstilsynet ansvar for at håndhæve udenlandske tjenesteyderes anmeldelsespligt til RUT med virkning fra 1. juni Desuden blev bødeniveauet for overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT skærpet. Det fremgår af lovbemærkningerne, at det forudsatte bødeniveau i normaltilfælde er kr., at det tilkommer domstolene ud fra en samlet vurdering at fastsætte bøden i den enkelte sag, og at bøden kan fastsættes til et større eller mindre beløb end bødeniveauet i normaltilfælde afhængigt af sagens konkrete omstændigheder. Arbejdstilsynet er den myndighed, som i første omgang har ansvaret for at undersøge eventuelle overtrædelser af udstationeringslovens bestemmelser om anmeldelsespligt. Når Arbejdstilsynet i forbindelse med tilsyn konstaterer, at reglerne er overtrådt, foretager Arbejdstilsynet en juridisk vurdering af sagen. Dette indebærer blandt andet en stillingtagen til, om der foreligger en strafbar overtrædelse, og om der er den fornødne tilregnelse. Herudover vurderes, om overtrædelsen er tilstrækkeligt dokumenteret til, at der kan ske domfældelse. Såfremt Arbejdstilsynet efter en sådan undersøgelse finder, at der bør gås videre med sagen, anmeldes sagen til politiet med henblik på, at der rejses tiltale. 7

8 Arbejdstilsynet politianmelder udenlandske virksomheder for overtrædelse af udstationeringsloven, når Arbejdstilsynet konstaterer en overtrædelse af følgende af lovens bestemmelser: Undladelse af rettidigt at anmelde oplysninger eller afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger efter 7 a, stk. 1. Undladelse af rettidigt at anmelde oplysninger eller afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger efter 7 a, stk. 2. Undladelse af at give dokumentation til hvervgiver efter 7 d, stk. 1. Kan Arbejdstilsynet ikke på baggrund af de oplysninger, der er fremskaffet i forbindelse med tilsyns- og kontrolarbejdet, vurdere, om der er tale om en strafbar overtrædelse, overgives sagen til politi og anklagemyndighed med henblik på efterforskning Lovforslaget Udenlandske virksomheder er ofte i Danmark i korte perioder, og når en virksomhed først har forladt landet, bliver håndhævelse af eventuelle lovovertrædelser vanskeligere. Det foreslås derfor, at der skabes hjemmel i udstationeringsloven til, at beskæftigelsesministeren efter forhandling med justitsministeren kan give Arbejdstilsynet bemyndigelse til at afgøre åbenbare og ukomplicerede sager om overtrædelse af udstationeringsloven med administrative bødeforlæg. Hensigten med den foreslåede lovændring er således at give Arbejdstilsynet mulighed for at udstede administrative bødeforelæg til udenlandske virksomheder, som ikke overholder anmeldelsespligten til RUT. Med den foreslåede lovændring får Arbejdstilsynet mulighed for at reagere hurtigt over for manglende eller urigtig anmeldelse i RUT. Målet er at sikre en hurtigere og mere effektiv sanktionering af lovovertrædelser og derved styrke håndhævelsen af krav til udenlandske virksomheder. Arbejdstilsynet har siden 2002 haft hjemmel til at udstede administrative bødeforelæg for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, jf. AML 82 a. Arbejdstilsynets gode erfaringer med denne mulighed vurderes at kunne udstrækkes til RUT-området. Adgangen til at udstede administrative bødeforelæg som foreslået, forudsætter, at der er tale om ensartede og ukomplicerede overtrædelser uden bevismæssige tvivlsspørgsmål. Der skal således være tale om klare og objektivt konstaterbare overtrædelser, hvor sagens afgørelse herunder fastsættelse af bødens størrelse kan ske uden skønsmæssige elementer af betydning. Endvidere skal bødeniveauet ligge fast, fx på baggrund af klar domstolspraksis på området. Det er endvidere en forudsætning for, at en sag kan afsluttes med et administrativt bødeforelæg, at den pågældende virksomhed eller person erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig indforstået med, at sagen afgøres administrativt (udenretligt) med betaling af en bøde. Er dette ikke tilfældet, må sagen overgives til anklagemyndigheden med henblik på, at sagen kan indbringes for domstolene. Det er hensigten, at bemyndigelsen i første omgang anvendes i relation til overtrædelser af udstationeringslovens 7 a, stk. 1 og 2, og 7 d, stk. 1, jf. 10 a, stk. 1, nr. 1-3, dvs. ved udenlandske virksomheders overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT og pligt til at give hvervgiver dokumentation. Det foreslås, at udenlandske virksomheder som overtræder anmeldelsespligten straffes i de samme situationer og efter de samme betingelser, som efter den nugældende ordning. Desuden vil kravene til dokumentationen være de samme, som efter den nugældende ordning. Arbejdstilsynet vil ikke efter lovforslaget kunne udstede bødeforelæg i sager, hvor politimæssige efterforskningsskridt er nødvendige. Endvidere kan der være sager, hvor de konkrete omstændigheder efter lovens forarbejder kan give anledning til overvejelser om forhøjelse eller nedsættelse af bøden, der i 8

9 normaltilfælde fastsættes til kr. Sådanne sager skal overgives til anklagemyndigheden med henblik på indbringelse for domstolene. Det foreslås, at bøder, der er vedtaget, men som ikke betales, tillægges udpantningsret. Det betyder, at bødekravet om nødvendigt kan inddrives ved fogedretten. Den foreslåede lovændring vil medføre en hurtigere og mere konsekvent håndhævelsesmulighed. Såfremt en udenlandsk virksomhed ikke reagerer i anledning af et bødeforelæg fra Arbejdstilsynet, vil sagen skulle overgives til anklagemyndigheden med henblik på, at sagen kan indbringes for domstolene. Henset til, at udenlandske virksomheders arbejde i Danmark ofte har midlertidig karakter, kan dette have betydning for politiets mulighed for at forfølge sagen. Retsplejelovens regler om krav til indhold af et anklageskrift, jf. 834, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 2, og princippet om, at den sigtede ikke har pligt til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på administrative bødeforelæg ved overtrædelser af udstationeringsloven Præciseringer samt ny bemyndigelse til beskæftigelsesministeren Også anden lovgivning om arbejdsmiljø finder anvendelse ved udstationering I de gældende regler i udstationeringsloven er der en opremsning af de regler, som finder anvendelse i forhold til den udstationerede lønmodtager. Det fremgår bl.a. at lov om arbejdsmiljø finder anvendelse. I relation til arbejde indenfor offshoreområdet regulerer offshoresikkerhedsloven (lov nr af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter) arbejdsmiljøforholdene på offshoreanlæggene. På samme måde finder lov om luftfart (lbk. nr. 959 af 12. september 2011) anvendelse for så vidt angår arbejdsmiljøforholdene under tjeneste på luftfartøjer. Det foreslås, at det præciseres at også bestemmelser om et sikkert og sundt arbejdsmiljø i anden lovgivning end arbejdsmiljøloven finder anvendelse ved udstationering af lønmodtagere til Danmark Ny bemyndigelse til beskæftigelsesministeren Det foreslås, at beskæftigelsesministeren efter forhandling med vedkommende minister kan fastsætte, at tilsynet med anmeldelsespligten til RUT indenfor bestemte sektorer skal varetages af en anden myndighed end Arbejdstilsynet. En sådan bemyndigelse findes ikke i dag i loven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ændres til Erhvervsstyrelsen Efter regeringsskiftet i 2011 blev opgaver fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og It- og Telestyrelsen samlet i en ny Erhvervsstyrelse. Erhvervsstyrelsen er i dag dataansvarlig for RUT, og det vurderes derfor at være hensigtsmæssigt at foretage en konsekvensrettelse af udstationeringsloven, således at dette nu fremgår direkte. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige [Lovforslagets bestemmelse om registrering af momsnummer nødvendiggør tekniske ændringer i RUT og vil dermed udgøre en øget udgift for Erhvervsstyrelsen på i alt 1 mio. kr. i perioden Udgifterne fordeles således, at Erhvervsstyrelsen får tilført 0,4 mio. kr. i 2013; 0,2 mio. kr. i 2014; 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016]. Et styrket register med flere og hurtigere oplysninger vil i øvrigt lette myndighedskontrollen. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet, men vil på sigt forbedre kvaliteten af data i RUT. 9

10 Forslaget har været sendt til Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Erhvervs- og Vækstministeriets virksomhedspanel. Team Effektiv Regulering vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser i et omfang, der berettiger, at lovforslaget bliver forelagt et virksomhedspanel. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Kommissionen har den 4. april 2006 udsendt en meddelelse om retningslinjerne for udstationering af lønmodtagere som led i udveksling af tjenesteydelser, jf. KOM(2006) 159 endelig. De foreslåede ændringer ligger indenfor disse retningslinjer. 8. Høring Lovforslaget har været sendt til høring hos KL, Danske Regioner, Dansk Arbejdsgiverforening, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Kristelig Arbejdsgiverforening, Landsorganisationen i Danmark, FTF, Akademikernes Centralorganisation, Kristelig Fagbevægelse, Ledernes Hovedorganisation, Centralorganisationernes Fællesudvalg, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Advokatrådet, Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen (Team Effektiv Regulering). 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Ingen Den tekniske ændring af RUT vedr. momsnummer medfører, at Erhvervsstyrelsen får 0,4 mio kr. i 2013; 0,2 mio. kr. i 2014; 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016, som opfølgning på FL 13. Administrative konsekvenser for Et styrket register vil lette Ingen stat, regioner og kommuner myndighedskontrollen. Økonomiske konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Forholdet til EU-retten Kommissionen har den 4. april 2006 udsendt en meddelelse om retningslinjerne for udstationering af lønmodtagere som led i udveksling af tjenesteydelser, jf. KOM(2006) 159 endelig. De foreslåede ændringer ligger indenfor disse retningslinjer. 10

11 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås, at det præciseres, at alle udstationerede er sikret samme beskyttelse som danske ansatte med hensyn til sikkerhed og sundhed. Derfor præciseres det i lovteksten, at ikke blot lov om arbejdsmiljø finder anvendelse ved udstationering, men også de regler om sikkerhed og sundhed, der fremgår af anden lovgivning, fx offshoresikkerhedsloven og lov om luftfart. Til nr. 2 Det foreslås, at loven konsekvensrettes, således at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ændre til Erhvervsstyrelsen. Til nr. 3 Det foreslås at udvide oplysningspligten for udenlandske tjenesteydere, som udstationerer lønmodtagere, således at tjenesteydere også skal anmelde oplysning om tjenesteyderens momsnummer i hjemlandet. Oplysning om den udenlandske tjenesteyders momsnummer i hjemlandet vil give myndighederne og andre mulighed for at kontrollere, om tjenesteyderen reelt er etableret i hjemlandet, og dermed er omfattet af reglerne om fri bevægelighed for tjenesteydelser. Til nr. 4 Det foreslås at udvide oplysningspligten for udenlandske selvstændige virksomheder, således, at tjenesteyderen også skal anmelde oplysning om tjenesteyderens momsnummer i hjemlandet. Oplysning om den udenlandske tjenesteyders momsnummer i hjemlandet vil give myndighederne og andre mulighed for at kontrollere, om tjenesteyderen reelt er etableret i hjemlandet, og dermed er omfattet er reglerne om fri bevægelighed for tjenesteydelser. Til nr. 5 Det foreslås at forkorte fristen for fra 8 til 3 dage med hensyn til, hvornår udenlandske tjenesteydere skal anmelde ændringer af oplysningerne i RUT. En frist på 3 dage vil gøre det praktisk muligt for en udenlandsk virksomhed, som ikke umiddelbart har adgang til en computer, at anmelde ændringer af oplysningerne i RUT. Til nr.6 Bestemmelsen i den gældende lovs 7 c om offentlig adgang til visse oplysninger i RUT foreslås udvidet til at omfatte oplysninger om den periode, som arbejdet varer, samt adgang til oplysning om virksomhedens momsnummer i hjemlandet. Oplysningerne skal kunne gives på samme måde, som der efter de gældende regler kan gives offentlig adgang til oplysninger om virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger, kontaktperson, virksomhedens branchekode og sted for levering af tjenesteydelsen (arbejdsstedet). Forslaget vil bl.a. forbedre arbejdsmarkedets parters mulighed for sikre og overholde løn- og arbejdsvilkår, når udenlandske tjenesteydere midlertidigt leveret tjenesteydelser i Danmark. Forslaget om offentlig adgang til oplysning om arbejdsperiodens længde og virksomhedens momsnummer omfatter både virksomheder, som udstationerer lønmodtagere, og selvstændige virksomheder, der ikke udstationerer lønmodtagere. 11

12 [Til nr. 7 Det foreslås, at beskæftigelsesministeren efter forhandling med vedkommende minister kan fastsætte, at tilsynet med anmeldelsespligten til RUT indenfor bestemte sektorer skal varetages af en anden myndighed end Arbejdstilsynet.] Til nr. 7 Stk. 1 Efter forslaget får beskæftigelsesministeren bemyndigelse til efter forhandling med justitsministeren at fastsætte, at Arbejdstilsynet kan udstede administrative bødeforelæg ved åbenbare og ukomplicerede overtrædelser i medfør af 10 a. Bemyndigelsesbestemmelsen forventes i første omgang udnyttet til at udstede en bekendtgørelse om, at overtrædelser af 7 a, stk. 1 og 2, og 7 d, stk. 1, jf. 10 a, stk. 1, nr. 1-3, kan afgøres med administrative bødeforelæg. Bødestørrelsen i normaltilfælde forudsættes at blive fastsat til kr. Sager, der giver anledning til bevismæssige tvivlsspørgsmål, kan ikke afgøres med et administrativt bødeforelæg. Sådanne sager skal overgives til anklagemyndigheden med henblik på indbringelse for domstolene. Det samme gælder, når der foreligger omstændigheder, der efter lovens forarbejder kan give anledning til overvejelser om en nedsættelse af normalbøden. Udstedelse af et administrativt bødeforelæg for overtrædelse af udstationeringsloven kan indebære fremsendelse af et retsdokument på tværs af landegrænser. I henhold til artikel 3 (1) i EU's retshjælpskonvention (udarbejdet af Rådet i henhold til artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemmer (2000/C 197/01)) kan der ydes gensidig retshjælp i straffesager, der kan afgøres af administrative myndigheder, hvis afgørelser kan indbringes for retten. I henhold til artikel 5 i retshjælpskonventionen kan en EU-medlemsstat fremsende retsdokumenter direkte til en person i en anden medlemsstat, hvis medlemsstaten kender pågældendes adresse. Med andre ord er der inden for EU hjemmel til at sende et bødeforelæg direkte til den udenlandske virksomhed/virksomhedsejer. Dokumentet skal oversættes, hvis modtageren ikke forstår dansk. I forhold til lande uden for EU gælder retshjælpskonventionen fra 1959 (eller principperne heri for så vidt angår stater, der ikke har tiltrådt konventionen), hvorefter anmodninger om forkyndelse af eksempelvis et bødeforelæg kan sendes direkte mellem de judicielle myndigheder, hvilket for Danmarks vedkommende er domstolene, Rigsadvokaten, statsadvokaterne, politidirektørerne og Justitsministeriet. Stk. 2 Arbejdstilsynets udstedelse af administrative bødeforelæg i sager om overtrædelse af udstationeringsloven skal ske efter principperne i retsplejelovens 832 om politiets bødeforelæg. Efter retsplejelovens 832 kan anklagemyndigheden i sager om lovovertrædelser, der ikke skønnes at ville medføre højere straf end bøde, i et bødeforelæg tilkendegive over for sigtede, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis sigtede erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en i bødeforelægget angivet bøde. Retsplejelovens regler om krav til indholdet af anklageskrift finder tilsvarende anvendelse i forhold til bødeforelæg, jf. 832, stk. 2, dvs. krav om gerningsbeskrivelse og angivelse af den regel, der er overtrådt, samt straffehjemlen mv. Da sager om administrative bødeforelæg er straffesager i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions forstand, skal behandlingen af disse sager ske med respekt af forbuddet mod selvinkriminering, således som 12

13 Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har udledt af artikel 6. Dette indebærer blandt andet, at den pågældende person ikke kan pålægges at udtale sig i anledning af myndighedernes konkrete mistanke, lige som personen skal gøres bekendt med retten til ikke at udtale sig, jf. retsplejelovens 752, stk. 1, om politiets afhøring af en sigtet. Stk. 3 Det følger af forslaget, at videre strafforfølgning bortfalder, hvis bøden vedtages. Stk. 4 Efter forslaget tillægges bøder, der er vedtaget, udpantningsret. Det betyder, at bødekravet om nødvendigt kan inddrives ved fogedretten. Forslaget vil ikke ændre anklagemyndighedens kompetence til at rejse tiltale i sager om overtrædelse af udstationeringsloven. Politiet og anklagemyndigheden kan således fortsat i alle sager egenhændigt beslutte, at man vil rejse en tiltale med henblik på en straffesag. Det vil ligeledes fortsat være muligt for Arbejdstilsynet at anmelde overtrædelser af udstationeringsloven til politiet. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft 1. juli Det foreslås i stk. 2, at offentlig adgang til oplysninger om arbejdsperiodens længde og om virksomhedens momsnummer i hjemlandet først kan gives i forhold til de anmeldelser, der registreres efter lovens ikrafttræden den 1. juli

14 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Gældende formulering 5. Når en virksomhed udstationerer en lønmodtager i Danmark, finder følgende regler anvendelse, uanset hvilket lands ret der i øvrigt regulerer ansættelsesforholdet: 1) Lov om arbejdsmiljø. 2) Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., bortset fra de bestemmelser i denne lovs kapitel 3, der vedrører ret til fravær for andre end gravide kvinder eller kvinder, der lige har født. 3) Lov om lige løn til mænd og kvinder. 4) Funktionærlovens 7, for så vidt den pågældende opfylder betingelserne i funktionærlovens 1. 5) Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 6) Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet. 7 a, stk. 1. En udenlandsk virksomhed, der udstationerer lønmodtagere til Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelser, skal anmelde følgende oplysninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: 1) Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger. 2) Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen. 3) Sted for levering af tjenesteydelsen. 4) Kontaktperson for virksomheden. Kontaktpersonen skal udpeges af virksomheden blandt de personer, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen. 5) Virksomhedens branchekode. 6) Identiteten af lønmodtagere, som virksomheden udstationerer, og udstationeringsperiodens varighed. Lovforslaget 5, nr.1, affattes således: 1) Lov om arbejdsmiljø samt bestemmelser om et sikkert og sundt arbejdsmiljø i anden lovgivning. I 7 a, stk. 1, 2 og 6, 7 c, stk. 2, og 7 d, stk. 2, ændres Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til Erhvervsstyrelsen. I 7 a, stk. 1, indsættes efter nr. 6: 7) Virksomhedens momsnummer i hjemlandet. 7 a, stk. 2. En udenlandsk virksomhed, der ved udførelse af arbejde i Danmark leverer tjenesteydelser uden at udstationere lønmodtagere til Danmark, skal anmelde følgende oplysninger til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: 1) Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger. 2) Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen. 14

15 3) Sted for levering af tjenesteydelsen. 4) Virksomhedens branchekode. 7 a, stk. 5. Oplysningerne efter stk. 1 og 2 skal anmeldes, senest samtidig med at leveringen af tjenesteydelsen i Danmark påbegyndes. Ændringer vedrørende oplysningerne skal anmeldes senest 8 dage efter ændringen. 7 c, stk. 1. Der kan gives offentlig adgang til de oplysninger, der er nævnt i 7 a, stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 5, og stk. 2, nr. 1, 3 og 4. Der kan endvidere gives offentlig adgang til oplysninger om, hvorvidt virksomheden har igangværende aktiviteter i Danmark. 7 e. Tilsynet med overholdelsen af anmeldelsespligten efter 7 a varetages af Arbejdstilsynet. Stk. 2. Enhver tjenesteyder, der er pålagt anmeldelsespligt efter denne lov, og dennes kontaktperson, jf. 7 a, stk. 1, nr. 4, skal efter anmodning give Arbejdstilsynet oplysninger, der kan tjene til at identificere virksomheden, udstationerede lønmodtagere og arbejdssted, jf. 7 a, stk. 1 og 2. Stk. 3. Enhver, der udfører arbejde i Danmark, skal efter anmodning fra Arbejdstilsynet oplyse eget navn og navnet på den virksomhed, den pågældende udfører arbejde for, til brug for Arbejdstilsynets tilsyn med udenlandske virksomheders overholdelse af anmeldelsespligten efter 7 a, stk. 1. I 7 a, stk. 2 indsættes efter nr. 4: 5) Virksomhedens momsnummer i hjemlandet. 7 a, stk. 5, 2. pkt., affattes således: Ændringer vedrørende oplysningerne skal anmeldes senest 3 dage efter ændringen. 7 c, stk. 1, affattes således: 7 c. Der kan gives offentlig adgang til de oplysninger, der er nævnt i 7 a, stk. 1, nr. 1-5 og 7, og stk. 2, nr e indsættes efter stk. 3 som nyt stykke: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte, at tilsyn med anmeldelsespligten efter 7 a indenfor bestemte sektorer skal varetages af den myndighed, der i øvrigt fører tilsyn med overholdelse af regler om arbejdsmiljø m.v. inden for den pågældende sektor.. Efter 10 c og før kapitel 7 indsættes:» 10 d. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at Arbejdstilsynet i nærmere angivne sager om de overtrædelser, der er nævnt i 10 a, kan tilkendegive i et bødeforelæg, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en bøde som angivet i bødeforelægget. Stk. 2. Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg. Stk. 3. Vedtages bøden, bortfalder videre forfølgning. Stk. 4. Vedtagne bøder tillægges udpantningsret.«15

16 16

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 2012/1 LSF 195 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2013-1205 Fremsat den 20. marts 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Aftale af 3. december 2009

Aftale af 3. december 2009 Aftale af 3. december 2009 Aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrkelse af Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Læs mere

Orientering. RUT-registret. Medlemmer af Dansk Erhverv. 4. januar 2011

Orientering. RUT-registret. Medlemmer af Dansk Erhverv. 4. januar 2011 Orientering Medlemmer af Dansk Erhverv 4. januar 2011 RUTregistret Fra den 1. januar 2011 gælder følgende: Udenlandske tjenesteydere, som udstationerer lønmodtagere i Danmark, har pligt til at anmelde

Læs mere

1. Generelt Lovforslaget blev sendt i ekstern høring d. 20. februar 2013 med frist til den 5. marts 2013.

1. Generelt Lovforslaget blev sendt i ekstern høring d. 20. februar 2013 med frist til den 5. marts 2013. NOTAT Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere (flere oplysninger i RUT, hjemmel til administrative bødeforelæg mv.) 19. marts 2013 Sagsnr. 2013-1205 JAIC//kwo/kat

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Initiativer mod social dumping 8. november 2012 1 Aftale om initiativer mod social dumping Nyt kapitel Med Aftaler om finansloven for 2012 er indsatsen mod

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 1144 af 14/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2018-2288 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Styrket håndhævelse af RUT, herunder administrative tvangsbøder) I lov om udstationering af lønmodtagere m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Oktober 2012 UDVALGET OM MODVIRKNING AF SOCIAL DUMPING 27. oktober 2012 Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere 2009/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 17. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2009-10 OMTRYK Rykningsklausul i 1, nr. 2, flyttet til nr. 3 samt korrekturrettelser Fremsat den 17. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til

Læs mere

Tilsyn med udenlandske virksomheder

Tilsyn med udenlandske virksomheder Kvalitetsprocedure Tilsyn med udenlandske virksomheder Kvalitetsprocedure DT-5 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 1. juli 2008 Senest redigeret: 1. januar 2016 Aktuel

Læs mere

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet)

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet) LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j. nr 2016-621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1717 af

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg og Beskæftigelsesudvalg om afgivelse af indlæg i sag C-56/14, De Beuckeleer

Notat til Folketingets Europaudvalg og Beskæftigelsesudvalg om afgivelse af indlæg i sag C-56/14, De Beuckeleer Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 457 Offentligt N O T A T Notat til Folketingets Europaudvalg og Beskæftigelsesudvalg om afgivelse af indlæg i sag C-56/14, De Beuckeleer 13-05-2014 Sagsnr. 2014-2461

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Datatilsynet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Datatilsynet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening N O T A T Høringsnotat til forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Styrket håndhævelse af RUT, herunder administrative tvangsbøder) Sagsnr. 2018-885 Følgende høringsberettigede

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler.

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Notat Emne: Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Den 10. oktober 2013 Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere

Forslag. lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere 2007/2 LSF 70 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 6500-0003 Fremsat den 6. februar 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. NOTAT Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 17. april 2013 J.nr. 2011-628 JAIC/AKL-SCH Forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter UDKAST 11. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter (Obligatorisk digital kommunikation m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2017-18 Fremsat den 21. marts 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Styrket håndhævelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til ændring af direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 5, 4, stk. 8, 5, stk. 3, 10 og 14, stk. 2, jf. 2, stk. 4, i lov nr. xx af xx om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede,

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse 23. januar 2007 Aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrkelse af konkurrencen Effektiv konkurrence er en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1

Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1 Fremsat den 17. april 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister LBK nr 68 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 26. august 2011 JOURNAL NR. RA-2011-131-0004 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 17.06.2014 HÅNDHÆVELSESDIREKTIVET ER VEDTAGET: HVILKEN BETYDNING FÅR DET FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED? Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: +4538774681 Mobil: +4523646060

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Fremsat den XX af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn)

Fremsat den XX af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Lovforslag nr. L XX Folketinget 2012-13 Fremsat den XX af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven og lov om finansiel virksomhed (Udvidelse

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. og folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. og folkeoplysningsloven Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af Kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om praktiserende landinspektørers oplysningspligter 1 I medfør af 1, stk. 5, 1, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grundnotat vedrørende Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) 2009/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin. j.nr. 2009-5400-0015 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) (Ændring af regler om belægningsgrad,

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: PSYKMED Sagsbeh.: SUMLPE Sags nr.: 1302301 Dok. nr.: 1825785 Dato: 19. november 2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas for sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bjergførere og ejendomsmæglere

Læs mere