Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013"

Transkript

1 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget sit efterlønsbevis. Manden havde i en årrække drevet virksomhed som selvstændig tandlæge. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg traf afgørelse om, at manden først kunne gå på efterløn pr. 28. april 2009, hvor det personlige arbejde i virksomheden måtte anses for ophørt mere end midlertidigt. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at manden indtil dette tidspunkt faktisk havde mulighed for at udføre personligt arbejde, da selve tandlægeudstyret, der måtte anses for et væsentligt driftsmiddel, fortsat var i mandens varetægt. Tandlægeudstyret var blevet solgt i februar 2009, men blev først afmonteret og afhentet af køber den 28. april marts 2013 Forvaltningsret Ombudsmanden mente, at en fortolkning, hvorefter det alene var selve muligheden for at udføre arbejdsopgaver, der var afgørende for, hvornår en person kunne anses for ophørt med det personlige arbejde mere end midlertidigt, ikke var i overensstemmelse med bestemmelsen i arbejdsløshedsforsikringslovens 74 c, stk. 1, herunder denne bestemmelses ordlyd, formål og forarbejder. Efter ombudsmandens opfattelse skulle der foretages en konkret vurdering af alle de i sagen foreliggende omstændigheder, og på denne baggrund måtte det vurderes, om borgeren ikke blot faktisk havde indstillet sin selvstændige virksomhed, men samtidig også i tilstrækkelig grad havde haft til hensigt at ophøre med sit personlige arbejde. Samlet var det ombudsmandens opfattelse, at Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ikke havde foretaget en tilstrækkelig konkret vurdering af de i sagen foreliggende omstændigheder, der umiddelbart med betydelig vægt syntes at tale for, at det personlige arbejde var ophørt pr. 16. januar Ombudsmanden henstillede, at beskæftigelsesudvalget genoptog behandlingen af sagen. (Sag nr. 12/00459)

2 En borger, A, klagede til mig over, at Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg havde truffet afgørelse om, at han først kunne gå på efterløn pr. 28. april 2009, da han først pr. denne dato kunne anses for ophørt med det personlige arbejde i sin tandlægevirksomhed. Det var beskæftigelsesudvalgets vurdering, at A først kunne anses for ophørt med det personlige arbejde den 28. april 2009, idet han indtil dette tidspunkt fortsat havde rådigheden over virksomhedens tandlægeudstyr. I min afsluttende udtalelse til A skrev jeg følgende: Ombudsmandens udtalelse Min undersøgelse af sagen omhandler Arbejdsdirektoratets afgørelse af 6. januar 2010 og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs afgørelse af 30. marts Myndighederne nåede ved afgørelserne frem til, at din selvstændige virksomhed måtte anses for ophørt pr. 28. april 2009, fra hvilken dato du kunne overgå til efterløn, samt at du pr. denne dato ikke opfyldte den særlige 2-års-regel, da du i perioden fra den 1. januar 2009 til den 28. april 2009 ikke havde drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. Det fremgår af sagens oplysninger, at du i en årrække har drevet selvstændig virksomhed som tandlæge. Virksomheden blev drevet som en enkeltmandsvirksomhed, og du havde en enkelt ansat medarbejder. Du modtog med virkning fra den 16. januar 2007 et efterlønsbevis, da du denne dato fyldte 60 år. Det fremgår videre af sagens oplysninger, at du i efteråret 2008 begyndte en afvikling af din virksomhed. Du oplyser selv, at du havde sidste arbejdsdag den 31. december 2008, hvorefter du dog varetog visse afviklingsopgaver. Den 12. januar 2009 modtog din a-kasse din anmodning om overgang til efterløn fra den 16. januar 2009, dvs. 2 år efter modtagelsen af dit efterlønsbevis med virkning fra den 16. januar Afgrænsningen af min undersøgelse Jeg har valgt at koncentrere min undersøgelse til spørgsmålet om, hvornår det personlige arbejde ved drift af selvstændig virksomhed må anses for ophørt med den virkning, at en person kan overgå til efterløn. Myndighederne har i den forbindelse vurderet, at du først kan anses for ophørt med dit personlige arbejde i virksomheden pr. 28. april 2009, hvor tandlægeudstyret blev afhentet af køber, da du indtil dette tidspunkt fortsat havde rådigheden over 2/13

3 udstyret og dermed ikke var endeligt afskåret fra at udøve erhvervsmæssige aktiviteter. Jeg har derimod valgt ikke nærmere at undersøge spørgsmålet om opfyldelse af 2-års-reglen i 74 l, stk. 5, i arbejdsløshedsforsikringsloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010), samt spørgsmålet om myndighedernes vejledning vedrørende dette spørgsmål. Jeg henviser til 16, stk. 1, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand. Det fremgår af denne bestemmelse, at ombudsmanden selv afgør, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse. Ved min beslutning har jeg bl.a. lagt vægt på, at jeg umiddelbart forstår myndighedernes oplysninger i sagen sådan jf. særligt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs udtalelse af 10. april 2012 at det er myndighedernes opfattelse, at det ikke er udelukket, at afviklingen af en virksomhed kan indgå i vurderingen af, om en person opfylder 2-års-reglen. En afviklingsperiode og de opgaver, der er forbundet hermed, vil som jeg forstår myndighederne med andre ord godt kunne indgå i vurderingen af, om en person opfylder 2-års-reglen. Det vil dog altid bero på en konkret vurdering af de faktiske (afviklings)aktiviteter, om disse kan medføre, at en person anses for at have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i en bestemt periode og dermed opfylder 2-års-reglen. Jeg har i den forbindelse også lagt vægt på, at der ikke er udsigt til, at ombudsmanden ved en nærmere undersøgelse af spørgsmålet om opfyldelse af 2-års-reglen kan underkende den konkrete vurdering, som myndighederne har foretaget af de afviklingsopgaver, som du forestod i perioden fra 1. til 16. januar Myndighedernes vurdering af afviklingsopgaverne og disses betydning for opfyldelse af 2-års-reglen bygger således på en afvejning af en række forskellige hensyn og omstændigheder. Som ombudsmand har jeg normalt ikke særlige forudsætninger for at afveje disse forskellige hensyn og omstændigheder på en anden og bedre måde end myndighederne, der beskæftiger sig med det pågældende område til daglig. Jeg kan derfor kun kritisere myndighedernes afgørelser, hvis der er særlige omstændigheder i sagen. Det kan f.eks. være, hvis myndighederne ikke har undersøgt sagen godt nok, hvis afgørelsen er udtryk for en usaglig forskelsbehandling, eller hvis der er tvivl om myndighedernes opfattelse af retsgrundlaget. Hvad angår spørgsmålet om myndighedernes vejledning om opfyldelse af 2- års-reglen og overgang til efterløn, har jeg særligt lagt vægt på, at dette forhold indeholder bevisspørgsmål, som ombudsmandsinstitutionen ikke er eg- 3/13

4 net til at afklare. Det skyldes, at ombudsmanden normalt ikke har mulighed for at afhøre vidner i sagen, men behandler sagerne på skriftligt grundlag. Det fremgår således af sagens akter, at der er uenighed mellem dig og din a- kasse om, hvad du blev vejledt om, da du rettede telefonisk henvendelse til a- kassen i efteråret Dette spørgsmål er det ikke muligt at afklare inden for rammerne af en ombudsmandsundersøgelse. Endelig har jeg også lagt vægt på, at din a-kasse (ASE) ikke er omfattet af ombudsmandens kompetence, da a-kassen ikke er en del af den offentlige forvaltning. Det er derfor ikke muligt at klage til ombudsmanden over a- kassens afgørelse eller sagsbehandling. Jeg henviser til 7, stk. 1, i lov nr. 473 af 16. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand. Det fremgår af denne bestemmelse, at ombudsmandens virksomhed omfatter alle dele af den offentlige forvaltning (men derimod f.eks. ikke a-kasser). Ophør af personligt arbejde mere end rent midlertidigt ved drift af selvstændig virksomhed overgang til efterløn Myndighederne har som nævnt vurderet, at du først kan anses for at være ophørt med dit personlige arbejde mere end midlertidigt pr. 28. april Først pr. denne dato kunne du herefter overgå til efterløn. Det fremgår af Arbejdsdirektoratets afgørelse af 6. januar 2010, at Arbejdsdirektoratet ved afgørelsen lagde vægt på, at du havde drevet selvstændig virksomhed som tandlæge, og at tandlægeudstyret måtte have været et væsentligt driftsmiddel i virksomheden. Arbejdsdirektoratet lagde endvidere vægt på, at tandlægeudstyret var placeret på din ejendom indtil den 28. april 2009, hvor udstyret blev afmonteret. Det var herefter Arbejdsdirektoratets vurdering, at din virksomhed først kunne anses for endeligt lukket pr. 28. april Af Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs afgørelse af 30. marts 2011 fremgår det, at beskæftigelsesudvalget har lagt vægt på, at tandlægeklinikken med udstyr fortsat var inden for din rådighedssfære indtil den 28. april Det var herefter beskæftigelsesudvalgets vurdering, at du indtil denne dato havde mulighed for at drive tandlægevirksomhed. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg mente ikke, at det kunne føre til et andet resultat, at du solgte tandlægeudstyret i februar 2009, da det var selve muligheden for at råde over tandlægeklinikken med udstyr, som var til hinder for, at din virksomhed kunne anses for ophørt på et tidligere tidspunkt. Det var også beskæftigelsesudvalgets vurdering, at det forhold, at dit ydernummer blev afmeldt med virkning fra 1. januar 2009, ikke kunne føre til et 4/13

5 andet resultat, da et ydernummer ikke er/var en betingelse for at drive selvstændig virksomhed som tandlæge. Et ydernummer er derimod en betingelse for, at en tandlægeklinik kan være tilmeldt overenskomsten og modtage tilskud fra regionen. Sidstnævnte fremgår af beskæftigelsesudvalgets uddybende begrundelse af 3. november Retsgrundlag Myndighedernes afgørelse af, hvornår du måtte anses for ophørt med dit personlige arbejde og dermed kunne overgå til efterløn, er truffet efter regler i arbejdsløshedsforsikringsloven (jf. dengang lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010, jf. nu lovbekendtgørelse nr. 642 af 22. juni 2012). I 74 c, stk. 1, i arbejdsløshedsforsikringsloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010) er indeholdt følgende bestemmelse: 74 c. Overgang til efterløn kan ske fra beskæftigelse, ledighed eller delpension. Medlemmer, der driver selvstændig virksomhed inden overgangen til efterløn, og som ikke viderefører virksomheden efter reglerne i 74 f og 74 g, kan først overgå til efterløn, når det personlige arbejde i virksomheden er ophørt mere end midlertidigt. Efter bestemmelsen i 74 c, stk. 1, er det altså en forudsætning for overgang til efterløn, at det personlige arbejde i den selvstændige virksomhed er ophørt mere end midlertidigt. Bestemmelsen i 74 c, stk. 1, blev indsat ved lov nr. 276 af 12. maj I bemærkningerne til lovforslaget (jf. lovforslag L 174/ fremsat den 5. februar 1999, specielle bemærkninger til 1, nr. 9) er det anført, at bestemmelsen i det væsentligste svarer til den dagældende bestemmelse i 75 a. Sidstnævnte bestemmelse blev indsat ved lov nr. 927 af 27. december 1991 og havde følgende ordlyd: 75 a. Stk. 2. Et medlem, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan først overgå til efterløn, når det personlige arbejde i virksomheden er ophørt mere end midlertidigt, jf. 57, stk. 3. I bemærkningerne til 75 a, stk. 2 (jf. lovforslag L 29/ , fremsat den 2. oktober 1991, specielle bemærkninger til 1, nr. 1), er bl.a. anført følgende: 5/13

6 Efter de gældende regler er det en betingelse for overgang til efterløn, at medlemmet forlader arbejdslivet, og at medlemmet er dagpengeberettiget på overgangstidspunktet. Det foreslås, at der åbnes mulighed for at overgå til efterløn, hvis arbejdstiden nedsættes til mindst ca. halvdelen af arbejdstiden ved fuldtidsarbejde, svarende til 950 timer for fuldtidsforsikrede medlemmer og 600 timer for deltidsforsikrede medlemmer. Dette gælder dog ikke drift af selvstændig erhvervsvirksomhed. Det vil således fortsat være en betingelse for overgang til efterløn, at medlemmets personlige arbejde i den selvstændige virksomhed er ophørt mere end midlertidigt. Dette gælder, uanset om den selvstændige virksomhed er medlemmets hoved- eller bibeskæftigelse. Forud for lov nr. 927 af 27. december 1991 var lov nr. 114 af 24. marts 1970 om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 632 af 2. september Reglerne om efterløn fremgik af kapitel 11 A. I 75 a, stk. 1, var det fastsat, at efterløn ydes til medlemmer, der forlader arbejdslivet før det 67. år, hvad enten fratrædelsen sker fra beskæftigelse eller ledighed. Overgang til efterløn forudsatte bl.a., at vedkommende opfyldte betingelserne for ret til dagpenge. Forud for vedtagelsen af 75 a, stk. 2, ved den ovenfor nævnte lov nr. 927 af 27. december 1991 fandtes der således ikke en hertil svarende bestemmelse i arbejdsløshedsforsikringsloven. Den tidligere bestemmelse i 75 a, stk. 2 (citeret ovenfor), henviste til 57, stk. 3, der havde følgende ordlyd (jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 1. september 1992): 57. Stk. 3. En selvstændig erhvervsdrivende anses for ledig, når hans personlige arbejde i virksomheden er ophørt mere end midlertidigt. Nærmere regler om, hvornår en selvstændig erhvervsdrivendes personlige arbejde i virksomheden anses for ophørt mere end midlertidigt, fastættes af direktøren for arbejdsløshedsforsikringen efter forhandling med landsarbejdsnævnet. Den gældende bestemmelse i 57, stk. 3 (jf. lovbekendtgørelse nr. 642 af 22. juni 2012), er identisk med ovenstående regel bortset fra, at det i dag er beskæftigelsesministeren, der fastsætter nærmere regler efter forhandling med Beskæftigelsesrådet. 6/13

7 En regel svarende til 57, stk. 3, 1. pkt., blev oprindelig indsat som 57, stk. 2, ved lov nr. 311 af 10. juni I lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen i 57, stk. 2 (jf. lovforslag L 253/ , fremsat den 6. maj 1976, almindelige bemærkninger afsnit I.D) fremgår bl.a. følgende: D. Ledighed, jfr. 1, nr. 14. Udbetaling af dagpenge til den selvstændige vil ligesom for lønmodtagere være betinget af, at den pågældende er ledig og har tilmeldt sig arbejdsformidlingen som arbejdssøgende til lønarbejde, jfr. lovforslagets 1, nr. 14. Ved den foreslåede affattelse præciseres det imidlertid, at det ikke alene er en nødvendig, men også tilstrækkelig betingelse for, at en selvstændig kan betragtes som ledig, at hans personlige arbejde i virksomheden er ophørt. Det kan således ikke uden videre kræves, at virksomheden som sådan er ophørt, idet personlig udtræden kan tænkes, selv om virksomheden videreføres, f.eks. af et konkursbo. Herudover foreslås det udtrykkeligt tilkendegivet, at ophøret af den pågældendes beskæftigelse i virksomheden skal være af mere end midlertidig karakter. Arbejdsophør som følge af sæsonmæssig eller anden midlertidig lukning af virksomheden f.eks. sæsonmæssig lukning af sommeretablissementer medfører ikke, at den erhvervsdrivende kan betragtes som ledig. Denne begrænsning må anses for nødvendig for at hindre, at dagpengene kommer til at virke som støtte til virksomheden. Medens der ikke er nogen begrebsmæssig forskel mellem selvstændiges og lønmodtageres ledighed, vil der i praksis ofte være specielle vanskeligheder ved at konstatere, hvornår ledigheden er indtrådt for en selvstændig. Udgangspunktet er i begge tilfælde medlemmets ledighedserklæring, der forudsættes afgivet på tro og love. En lønmodtagers egne oplysninger om ledigheden vil sædvanligvis kunne kontrolleres gennem oplysninger fra arbejdsgiveren. Med hensyn til de selvstændige må udgangspunktet være den pågældendes egen skriftlige redegørelse for omstændighederne ved ophøret af virksomheden. Der vil imidlertid ofte foreligge oplysninger, der lader sig konstatere objektivt, f.eks. afhændelse af virksomheden eller af bygninger, maskiner, varelager m.v. eller afmelding til momsregistret o.lign. Modsat bestemmelsen i 74 c, stk. 1, i arbejdsløshedsforsikringsloven (jf. dengang lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010, jf. nu lovbekendtgørelse nr. 642 af 22. juni 2012), der vedrører overgang til efterløn, vedrører bestemmelsen i lovens 57, stk. 3, hvornår en selvstændig erhvervsdrivende kan anses for ledig med den virkning, at vedkommende er berettiget til dagpenge. 7/13

8 Kriteriet for, hvornår en selvstændig erhvervsdrivende kan henholdsvis overgå til efterløn og anses for ledig er imidlertid det samme, nemlig at det personlige arbejde i virksomheden kan anses for ophørt mere end midlertidigt. Således er det som udgangspunkt også en betingelse for at opnå ret til efterløn, at man opfylder betingelserne for ret til dagpenge ved ledighed, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens 74 a, stk. 1, nr. 4. Selvom kriteriet for at overgå til efterløn og for at kunne anses for ledig med ret til dagpenge ifølge ordlyden af bestemmelserne er det samme, skal jeg bemærke, at en efterlønsordning og en dagpengeordning selvom ret til efterløn forudsætter ret til dagpenge ikke tilgodeser samme formål. Formålet med en efterlønsordning er således at understøtte en naturlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, og dette formål må indgå i fortolkningen af retsgrundlaget for efterlønsordningen. Jeg skal i den forbindelse bemærke, at selvom jeg anerkender, at andre hensyn, herunder kontrolhensyn, kan indgå i myndighedens vurdering af, om en person er ophørt med sit personlige arbejde mere end midlertidigt, må myndigheden i vurderingen også inddrage personens alder og position, herunder om det på denne baggrund må formodes, at vedkommende (igen) vil udføre personligt arbejde i forbindelse med selvstændig virksomhed. Sidstnævnte forhold gør sig ikke med samme styrke gældende i forhold til personer, der har nået efterlønsalderen, og som i øvrigt foretager naturlige afviklingsskridt, der alle peger i retning af et endeligt ophør af det personlige arbejde. I medfør af bestemmelsen i 57, stk. 3, 2. pkt., er der i dag fastsat nærmere regler i bekendtgørelse nr. 678 af 22. juni 2011 om ophør med drift af selvstændig virksomhed. Reglerne fandtes tidligere i bl.a. bekendtgørelse nr. 850 af 16. oktober 2002 om ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, der var gældende på tidspunktet for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs afgørelse af 30. marts I bekendtgørelsens 2 og 3, stk. 1 og 2, var indeholdt følgende bestemmelser: 2. Det personlige arbejde anses for ophørt mere end midlertidigt, når medlemmet opfylder en af betingelserne i Medlemmet skal være afmeldt offentlige registre som selvstændig erhvervsdrivende, medmindre det godtgøres, at registreringen ikke skyldes fortsat udøvelse af selvstændig virksomhed. Og: 3. Et medlem anses for ophørt mere end midlertidigt med det personlige arbejde i virksomheden, når medlemmet dokumenterer, at virksomheden endeligt er overdraget eller lukket. 8/13

9 Stk. 2. Et medlem kan anses for ophørt fra et tidligere tidspunkt end den endelige overdragelse eller lukning, hvis medlemmet dokumenterer at være afskåret fra fortsat at drive virksomheden. Bestemmelser svarende til ovenstående 2 og 3, stk. 1 og 2, findes i dag i 3, stk. 1, 5 og 7, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 678 af 22. juni 2011 om ophør med drift af selvstændig virksomhed. I vejledning nr. 51 af 24. juni 2011 om ophør med drift af selvstændig virksomhed er fastsat nærmere retningslinjer for, hvornår drift af selvstændig virksomhed må anses for ophørt. På tidspunktet for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs afgørelse af 30. marts 2011 fandtes retningslinjerne i vejledning nr. 100 af 16. oktober 2002, der bl.a. indeholdt følgende retningslinjer vedrørende 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 850 af 16. oktober 2002: Ophør af selvstændig virksomhed Til 2 Det personlige arbejde anses for ophørt, når medlemmet ikke længere har mulighed for at udføre egentlige arbejdsfunktioner i sin selvstændige virksomhed. Et medlem anses derfor ikke for ledig, hvis driften kun er midlertidigt indstillet. Driften anses for midlertidigt indstillet, hvis det er hensigten, at virksomheden skal genoptages. ( ). Til 3 Overdragelse eller lukning af virksomheden Hovedreglen er, at et medlem anses for ophørt mere end midlertidigt, når virksomheden endeligt er overdraget eller lukket. Der kan ikke opstilles faste, generelle dokumentationskrav til, hvornår et medlem kan anses for ophørt efter bestemmelserne i 3, stk. 1 og 2. Kravene til dokumentation afhænger af den konkrete virksomhed. Afgørelsen vil derfor altid bero på en konkret vurdering af den fremlagte dokumentation. Lukning Ved lukning anses medlemmet for at være ophørt mere end midlertidigt, når afviklingen af virksomheden er så vidt fremskreden, at en eventuel resterende del af virksomheden ikke kan danne grundlag for fortsat virksomhedsudøvelse. 9/13

10 Driftsmidler og inventar Hvis virksomheden har været drevet med egne driftsmidler og eget inventar, skal driftsmidlerne og inventaret som hovedregel være solgt eller på anden måde være endeligt afhændet på tidspunktet for ophøret. ( ). Dokumentation kan ved afhændelse af driftsmidler og inventar bestå af fx købekontrakt, faktura, kreditnota, regning eller skriftlig bekræftelse fra køber. ( ). De konkrete omstændigheder i din sag Som nævnt ovenfor fremgår det af sagens oplysninger, at du i efteråret 2008 begyndte en afvikling af din tandlægevirksomhed. Du havde sidste arbejdsdag den 31. december 2008, og den 12. januar 2009 modtog din a-kasse din ansøgning om overgang til efterløn pr. 16. januar Til grund for min undersøgelse lægger jeg endvidere følgende forhold: - Din virksomhed blev afmeldt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register med virkning fra den 31. december 2008, - virksomhedens telefon blev afmeldt med virkning fra den 31. december 2008, - det var forud for den 31. december 2008 annonceret, at virksomheden skulle lukke, - der var ikke nogen omsætning i virksomheden i 2009, - virksomhedens ydernummer blev afmeldt med virkning fra den 1. januar 2009, - den 10. januar 2009 underskrev du blanket AR 256 Erklæring til brug ved overgang til efterløn efter endeligt ophør som selvstændig, - virksomhedens tandlægeudstyr blev solgt i februar 2009, - virksomhedens tandlægeudstyr blev afmonteret den 28. april 2009 og afhentet af køber, og - den ejendom, hvorfra virksomheden blev drevet, var udbudt til salg, men endnu ikke solgt pr. 28. april Ovenstående fremgår også af myndighedernes akter i sagen. Myndighederne har som nævnt vurderet, at dit personlige arbejde først kan anses for ophørt fra det tidspunkt, hvor tandlægeudstyret blev afhentet af køber, dvs. den 28. april Myndighederne har i den forbindelse lagt vægt på, at det er selve den faktiske mulighed for at råde over tandlægeudstyret, der gør, at dit personlige arbejde ikke kan anses for ophørt fra et tidligere tidspunkt. Ifølge myndighederne er det i den forbindelse også uden betydning, om der faktisk er udført arbejdsopgaver eller ej, da det altså er selve mulighe- 10/13

11 den for at udføre opgaverne, der ifølge myndighederne er afgørende for resultatet. Af Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs udtalelse af 10. april 2012 fremgår således følgende: Det forhold, at udstyret blev solgt allerede i februar 2009, kan ikke føre til en anden vurdering, idet (A) indtil afhentningen den 28. april 2010 [2009; min rettelse] havde rådighed over udstyret og dermed ikke kunne anses for endeligt afskåret fra at drive virksomheden. Spørgsmålet om ophør afgøres ikke alene ud fra, om et medlem rent faktisk er stoppet med sine aktiviteter. Dette er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at medlemmet kan anses for ophørt. Det personlige arbejde anses for ophørt, når medlemmet ikke længere har mulighed for at udføre egentlige arbejdsfunktioner i sin selvstændige virksomhed. Hvis virksomheden har været drevet med egne driftsmidler og inventar, skal disse være endeligt afhændet. Som ovenfor anført finder Beskæftigelsesudvalget ikke, at driftsmidlerne kan anses for endeligt afhændet, idet (A) uanset salg fortsat har den faktiske råden over driftsmidlerne. Af beskæftigelsesudvalgets udtalelse af 10. april 2012 fremgår det også, at ophøret skal være endeligt, og at der skal foreligge dokumentation, som kan bevise/sandsynliggøre ophøret. Videre fremgår det, at afgørelsen i øvrigt beror på en konkret vurdering af alle forholdene omkring virksomheden og det påtænkte ophør. Jeg er enig med myndighederne i, at afgørelsen af, om en person kan anses for at være ophørt med sit personlige arbejde mere end midlertidigt og dermed kan overgå til efterløn altid vil bero på en konkret vurdering af omstændighederne i den konkrete sag. Som det også fremgår ovenfor (side 10), har myndighederne således været i besiddelse af en række oplysninger vedrørende ophøret af din virksomhed. Af andre relevante oplysninger, som myndighederne kunne have inddraget i vurderingen, kan nævnes, hvornår din virksomhed blev afmeldt momsregistreret, og hvornår din ansatte medarbejder fratrådte. Det er min opfattelse, at myndighedernes vurdering må tage sit udgangspunkt i det lovgrundlag, der regulerer det pågældende område, dvs. som udgangspunkt arbejdsløshedsforsikringslovens 74 c, stk. 1 (citeret ovenfor), hvori det 11/13

12 er fastsat, at en person først kan overgå til efterløn, når det personlige arbejde i virksomheden er ophørt mere end midlertidigt. Selve ordlyden af bestemmelsen i 74 c, stk. 1 eller 57, stk. 3 yder dog ikke nærmere vejledning med hensyn til, hvornår det personlige arbejde kan anses for ophørt mere end midlertidigt. Ved fastlæggelsen af det nærmere indhold af en bestemmelse hvor selve ordlyden af bestemmelsen altså ikke giver tilstrækkelig klarhed må en række andre faktorer indgå. Der må således bl.a. ses på lovens/bestemmelsens formål, forarbejder til bestemmelsen, administrative forskrifter og praksis, herunder den hidtidige forståelse hos myndighederne. Samme faktorer indgår endvidere, når myndighederne skal afgøre, hvilke kriterier de lovligt kan (og eventuelt skal) inddrage ved afgørelsen af en sag. I tilfælde som det foreliggende, hvor myndighederne er overladt en skønsmæssig beføjelse til at træffe afgørelse om, hvornår det personlige arbejde må anses for ophørt, må myndighedernes udøvelse af dette skøn endvidere ikke få en så fast og generel karakter, at myndighederne i realiteten helt ophører med en konkret vurdering af den enkelte sag og herved sætter sit skøn under regel. Interne regler om, at bestemte oplysninger ikke må inddrages i vurderingen, eller regler om, at bestemte forhold er en forudsætning for, at en person f.eks. kan anses for ophørt med sit personlige arbejde (afskæringsregler), er som udgangspunkt kun lovlige, hvis retsgrundlaget giver holdepunkter for det. Jeg forstår Arbejdsdirektoratets afgørelse af 6. januar 2010 og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs afgørelse af 30. marts 2011 sådan, at myndighederne ved vurderingen af, om dit personlige arbejde måtte anses for ophørt reelt alene har lagt vægt på, at du frem til den 28. april 2009 faktisk havde mulighed for at benytte det tandlægeudstyr, som var en del af din virksomhed. Det er i den forbindelse myndighedernes opfattelse, at det er selve muligheden for at udføre opgaver, der er afgørende for, hvornår en person kan anses for ophørt med det personlige arbejde. En fortolkning, hvorefter det alene er selve muligheden for at udføre arbejdsopgaver, der er afgørende for, hvornår en person kan anses for ophørt med det personlige arbejde, er efter min opfattelse ikke i overensstemmelse med bestemmelsen i arbejdsløshedsforsikringslovens 74 c, stk. 1, herunder denne bestemmelses ordlyd, formål og forarbejder. Efter min opfattelse må der foretages en konkret vurdering af alle de i sagen foreliggende omstændigheder (jf. ovenfor side 10-11), og på denne baggrund må det vurderes, om borgeren ikke blot faktisk har indstillet en selvstændig virksomhed, men samtidig også i tilstrækkelig grad har haft til hensigt at ophøre med sit personlige arbejde (mere end midlertidigt). 12/13

13 På baggrund af ovenstående er det samlet min opfattelse, at myndighederne ikke har foretaget en tilstrækkelig konkret vurdering af de konkrete omstændigheder, der forelå i din sag. Jeg tilføjer i den forbindelse, at de forhold, der er nævnt ovenfor på side 10, umiddelbart med betydelig vægt synes at tale for, at du endeligt var ophørt med dit personlige arbejde pr. 16. januar Jeg har derfor henstillet til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at de genoptager behandlingen af din sag, og under henvisning til det, jeg har anført foretager en fornyet vurdering af, hvornår du måtte anses for ophørt med dit personlige arbejde mere end midlertidigt og dermed kunne overgå til efterløn. Jeg har bedt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg om at underrette mig om resultatet af beskæftigelsesudvalgets fornyede behandling af sagen. Den 11. april 2013 meddelte Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg mig, at beskæftigelsesudvalget havde besluttet at genoptage behandlingen af A s sag, og den 17. juli 2013 traf Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fornyet afgørelse om A s ret til efterløn. I afgørelsen konkluderede beskæftigelsesudvalget efter en samlet konkret vurdering af omstændighederne i A s sag, at han den 2. februar 2009 kunne anes for ophørt mere end midlertidigt med den selvstændige virksomhed som tandlæge, og at han tidligst kunne overgå til efterløn fra denne dato. Jeg meddelte herefter Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at jeg på det foreliggende grundlag ikke foretog mig videre i den konkrete sag, men at jeg ikke havde taget nærmere stilling til beskæftigelsesudvalgets afgørelse af 17. juli /13

Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem 2011 20-1. Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem En del af vederlaget til et medlem af en kommunalbestyrelse var blevet udbetalt efter

Læs mere

effektiv sikring af selvstændige

effektiv sikring af selvstændige effektiv sikring af selvstændige information om dagpenge og efterløn Forord Driver du, eller har du drevet selvstændig virksomhed, kan du godt få udbetalt ydelser fra DSA, men du skal være opmærksom på,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Det er god forvaltningsskik at redegøre for og beklage en væsentlig sagsbehandlingsfejl over for borgeren

Det er god forvaltningsskik at redegøre for og beklage en væsentlig sagsbehandlingsfejl over for borgeren 2018-3 Det er god forvaltningsskik at redegøre for og beklage en væsentlig sagsbehandlingsfejl over for borgeren En selvstændig erhvervsdrivende ophørte i 2009 med at drive virksomhed gennem sine selskaber.

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Opnåelse af efterløn ved afbrydelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse

Opnåelse af efterløn ved afbrydelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse Opnåelse af efterløn ved afbrydelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse Udtalt overfor ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det blotte forhold, at afbrydelse af medlemskab af en arbejdsløshedskasse

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om seniorjob

Bekendtgørelse af lov om seniorjob LBK nr 1090 af 15/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/11071 Senere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Fysisk faktisk afskåret fra at drive selvstændig virksomhed og dermed ophørt

Fysisk faktisk afskåret fra at drive selvstændig virksomhed og dermed ophørt KEN nr 9836 af 17/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 30. oktober 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100481-08 Senere ændringer

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig erhvervsdrivende Arbejdsdirektoratet November 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om dine muligheder for at blive arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april.

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april. Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del Svar på 17 Spørgsmål 11 Offentligt T A L E september 2010 Samråd i FiU den 14. september 2010 kl. 10 om ferie-/efterløn 2010-0003606 Samrådsspørgsmål B til 17: Ministeren

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.:

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.: Kendelse af 6. august 2009 (J.nr. 2008-0018314) Klager opfylder ikke kravene til teoretisk indsigt vedrørende ejendomsformidling. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1 og stk. 2, nr. 6. (Ingrid Henriksen,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

HØJESTERETS DOM. afsagt tirsdag den 30. april 2019

HØJESTERETS DOM. afsagt tirsdag den 30. april 2019 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. april 2019 Sag BS 35199/2018 HJR (1. afdeling) A (advokat Mikkel Holm Nielsen, beskikket) mod Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg (advokat Karsten Hagel Sørensen)

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013 2013-12 Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning Et ægtepar klagede til ombudsmanden over, at deres kommune havde meddelt dem, at en dispensation fra deltagelse i (og betaling til) den

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Den fulde tekst fra Retsinformation.dk Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Resumé: Principafgørelsen fastslår Gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel

Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel FOB 04.508 Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel En studerende blev i 2000 indskrevet på en 2-årig kandidatuddannelse på et universitet. Siden 1999 havde han læst sidefag på Statskundskab

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

2013-11. Rådighedskrav ved overgang til efterløn

2013-11. Rådighedskrav ved overgang til efterløn 2013-11 Rådighedskrav ved overgang til efterløn En mand, der i godt to år havde modtaget halv invalidepension og samtidig havde arbejdet som gymnasielærer på nedsat tid, ansøgte om at overgå til efterløn

Læs mere

Tilbagekaldelse af bevilget personligt tillæg

Tilbagekaldelse af bevilget personligt tillæg Tilbagekaldelse af bevilget personligt tillæg Fundet, at et socialt udvalg ikke havde været berettiget til at tilbagekalde et bevilget personligt tillæg (varmehjælp) til en folkepensionist. Grunden til,

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. juni 2011 22. juni 2011. Nr. 678. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed I medfør af 57, stk. 3 og 6, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Ombudsmanden bad overlægen og Ankestyrelsen om at redegøre for grundlaget for afgørelserne samt uddybe begrundelserne.

Ombudsmanden bad overlægen og Ankestyrelsen om at redegøre for grundlaget for afgørelserne samt uddybe begrundelserne. 2012-17 Afslag på behandling med kunstig befrugtning til handicappet par. Begrundelse Et par, der begge var spastisk lammede og kørestolsbrugere, havde af en overlæge på en fertilitetsklinik fået afslag

Læs mere

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3 2016-11 Ankestyrelsen kunne ikke konkludere, at kommunen havde overholdt sin vejledningspligt over for en kvinde, der trak sin ansøgning om førtidspension tilbage 16. marts 2016 En mor klagede på vegne

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

I det følgende vil Miljøstyrelsen fremkomme med de bemærkninger, som jeres henvendelse giver anledning til.

I det følgende vil Miljøstyrelsen fremkomme med de bemærkninger, som jeres henvendelse giver anledning til. Landboforeningen Gefion Fulbyvej 15 4180 Sorø Erhverv J.nr. MST1240-00260 Ref. Tisov/Suish Den 12. juli 2010 Landboforeningen Gefions henvendelse til Ombudsmanden vedr. kommunernes administration af reglerne

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokatfuldmægtig Christina Uggerby Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Afgørelse klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret

Afgørelse klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2.

Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2. Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Som advokat

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse, 2010/06 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D, 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Web:

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere