LandboNord. Opstart ERFA-grupper 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LandboNord. Opstart ERFA-grupper 2016"

Transkript

1 Snart er det nu!

2 LandboNord Opstart ERFA-grupper 2016

3 Velkommen til opstartsmøde PlanteRådgivningen arbejder i 2016 efter: Faglig ansvarlighed Ansøgninger og planer Faglig rådgivning i marken Synlighed i marken og markedet Fagligt og politisk (faglighed) Ansvarlig økonomi

4 Mere N giver flere muligheder Eva Kjer Hansen Vi skal bruge det fagligt forsvarligt Mere kvælstof giver kun marginal merudvaskning MEN vi skal bruge det» POLITIK

5 16-punktsplanens dark side (I) Slagtesvin til 1,7 DE/ha. Argumentet for at det kun skal være slagtesvin er, at fosforindholdet i anden gylle er for højt

6 Det politiske klima Det blå Danmarkskort ny regulering for kvælstof Generel regulering for alle i stedet for gennem miljøgodkendelser P-regulering i stedet for N-regulering Normer for fosfor på afgrøder Skærpelse af harmonikrav Forbud mod husdyrgødning i visse områder

7 VELKOMMEN TIL 2016

8 Snart er det nu!

9 Velkomment til opstartsmøde Velkomst Mere Kvælstof Raps Hvede Pause Rug Havre/Vårbyg Vinterbyg Kartofler FROKOST

10 Mere Kvælstof Ann Louise Jørgensen

11 Muligheder Hvede Kg N Kg N Kg N JB (23) JB (26)

12 Kvælstofforsøg 100 Gennemsnitsudbytter Udbytte hkg kerne Kvælstof kg

13 Kvælstofforsøg 300 max kg N 2015 max kg N Kg N

14 Kvælstofforsøg 300 max kg N 2015 max kg N Kg N Gennemsnit 2014: 205 kg N Gennemsnit 2015: 193 kg N

15 Kvælstofforsøg 300 øko opti 2015 øko opti Kg N

16 Kvælstofforsøg 300 øko opti 2015 øko opti Kg N Gennemsnit 2014: 167 kg N Gennemsnit 2015: 165 kg N

17 Hvorfor Kalium Magnesium Udnyttelse af gødning

18 Hvorfor Kalium Magnesium Udnyttelse af gødning EKSEMPEL Hvedemark med kg optaget N 1,4 DE/ha gyllebedrift + 30 kg N handelsgødning => 24 kg N til den blå luft!

19 Hvorfor Kalium Magnesium Udnyttelse af gødning MANAGEMENT

20 Kvælstofforsøg 2016 Vil du være med?

21 LandboNord Niels Arvidson

22 Agenda Proteingødskning Kvælstof-strategier i hvede Nyt Værktøj Biomasse-måling

23 Protein-gødskning Stort set kun forsøg i hvede Afledte effekter fra gødningsforsøg i flere kornafgrøder. Princippet er det samme for kornafgrøderne

24 Optimal Kvælstof Varierer indenfor marken

25 Optimal Kvælstof Varierer indenfor marken Kvælstofoptaget er korreleret med biomassen

26 Biomasse-sensorer Yara-sensor Greenseeker Isaria

27 Biomassemåling Plantesensorer Vegetationsindeks og N-optag Satellitter fra European Space Agency (ESA) Multispectral kamera CropSAT.dk NYT, NYT,NYT Omfordel kvælstof ud fra satellit billeder

28 ESA satellit program Leverer meget omfattende data til miljø-og sikkerhedsmæssige applikationer

29 Hvad kan satellit billeder anvendes til i landbruget? Sentinel 1- radar: Løbende kortlægning af oversvømmede landbrugsarealer Monitering af slåning / afgræsning af græsmarker Kortlægning af sætning af lavbundsjorde Sentinel 2 multispektral kamera: Biomasse Kvælstofoptag Gradueret kvælstoftildelingskort Tidsserier i marken Ukrudt - grøn ukrudt før høst Vækstregulering Afgrøde etablering

30 Sentinel 2 Jorden rundt på 90 minutter Danmark optaget på 10 sekunder Bredde pr. billede 290 km Billeder hver 5. dag Opløsning 10 x 10 meter

31 CropSAT.dk Købt af SEGES og NaturErhvervstyrelsen Internet program - gratis at anvende Hvad kan CropSAT Omfordele kvælstof ud fra vegetationskort I 2016 minimum to satellitkort: 10. april 5. maj Landmand indtaster selv kvælstof mængderne Udlæser shape filer til traktor computeren Udskrive kvælstofkort

32

33

34

35

36 NDVI Kg N pr. ha

37 Kg N pr. ha

38 Omfordeling af kvælstof

39

40 Gødningstildelingsfil / kort Filer: Mark_1.shp Mark_1.dbf Mark_1 SHP-fil DBF-fil SHX-fil Mark_1 PNG-billede Kan også bruges til vækstregulering

41 Opsamling Tidligere projekter har vist, at kvælstof kan omfordeles efter måling af biomasse med sensorer Tidligere kun en gevinst på 0,5-1,0 hkg pr. ha Større gevinst ved optimal gødskning undgå lejesæd Omfordeling skal være let og billigt ellers kan det ikke betale sig Jordgående sensorer mere præcise men lidt mere besværligt og dyre billig mulighed for at begynde med graduering

42 Sådan skal vinterraps dyrkes i 2016 v/jacob Møller

43 Dagsorden Gødningsstrategi Mikronæring Vækstregulering Svampe Skadedyr

44 Kvælstofoptagelse i vinterraps Vinterraps har mindre omlejring fra blade, stængel til frø end korn (fra blade til kerner) Vigtigt, at der er kvælstof til rådighed til frø skal kvælstofstrategien tage højde for dette? Fordelingen af kvælstof mellem efterår og forår og vekselvirkning herimellem 44...

45 Frø fyldning Frøantal Frøstørrelse Fra præsentation af Pete Berry, ADAS (2015)

46 Dansk metode for N-behov Samlet behov fastsættes ud fra forsøg som for andre afgrøder: Korrektion for afvigende udbytte 1,5 kg N pr. hkg. Korrektion for eftervirkning af husdyrgødning og for ekstra eftervirkning i øvrigt Kvoten omfatter efterårs og forårstilførsel Normalt anbefales kg N om efteråret fuld indregning Eks.: Forventet udbytte på JB 6: 50 hkg, kvote 179 kg N

47 Eksempel, vinterraps JB 6, forventet udbytte 55 hkg, husdyrgødning i foregående år N-optagelse 80 kg N efterår Optimal opskr. Kvote JB Normudbytte JB hkg Udbyttekorr Eftervirkning Norm Efterårstilførsel Behov forår Forventet optagelse efterår Faglig kor. for N-opt. efterår Anbefalet tilførsel

48 3 fs og 2011, med delt N til vinterraps Medio marts Medio april Begynd ende knop I alt Udbytte+merud bytte, kg frø pr. ha

49 Engelsk anbefaling Kraftige afgrøder del mængden i 2 Størstedelen af kvælstof skal være tilført før blomstring Op til 40 kg N kan tilføres ved bladgødskning ved gul knop Undgå for kraftige afgrøder

50 Gødskning efter sensor Oversigten 2012 Sensormålinger i efteråret Har vist at områder med højt N-opt efterår(80 kg N) skal tildeles 20 kg N mindre om foråret, end i områder med et lavere efterårsoptag (40 kg N) Merudbytte på ca. 100 kr./ha ved omfordeling af restkvoten ud fra sensormåling

51 Atmosfærisk deposition af svovl 30 Svovldeposition (kg ha -1 år -1 ) Fra Jørgen Eriksen, AU

52 Ny N-kvote i Danmark Konklusion og anbefalinger Husk svovl til vinterraps NS forhold ikke over 5 Senest ultimo marts kg S Behov for ekstra N i vinterraps ja tak Tidligere anbefaling Delt kvælstof med 50 pct. tilførsel 1. marts og 1. april Fordelingen vil stadig være ok i 2016, taget afgrødestørrelsen i betragtning

53 Ny N-kvote i Danmark Konklusion og anbefalinger Nu ved vi også.. Korrektion for afgrødeoptagelse om efteråret bør trækkes fra ved 1. tildeling Eftervirkningen kan være stor i vinterraps pga. stor udnyttelse efterår Ved risiko for lejesæd Reducer kvælstofmængden og/eller træk 2. tildeling en smule (til gul knopstadie) Vi ved også.. Højest udbytte ved mest udviklet plantemasse om foråret

54 Mikronæring Ingen eller meget små merudbytter for tilførsel af bor og magnesium Forsikringssprøjtning mod bormangel? Gør det kvalificeret Tag en planteanalyse (billig) Højt reaktionstal sandjorder (over 6,3) Høj risiko for udvaskning Kør meget tidligt om foråret medio marts ved vækststart (tendens 2012)

55 Vækstregulering vinterraps Efterår: mindske risikoen for udvintring Forår: Reducere strålængden og risiko for lejesæd Foto: Ghita C. Nielsen, SEGES

56 Vækstregulering, efterår ** Juventus godkendt til vækstregulering efterår *** Caryx godkendt til vækstregulering efterår/forår

57 Vækstregulering forår Bruttomerudbytter ved vækstregulering med 0,7 l pr. ha Caryx i vækstst landsforsøg,

58 Sorter vinterraps Sort Landsforsøg Udbytte Blanding = fht. 100 Plantehøjde Lejesæd (0-10)* Quartz ,7 SY Carlo 100, ,3 DK Exalte ,6 DKExclusiv ,6 *Karakter for lejesæd, 0 =ingen lejesæd 10 = afgrøden helt i leje

59 Vækstregulering Forår I gennemsnit af i alt 30 forsøg er der ikke opnået sikre merudbytter ved at anvende Caryx i foråret I 4 ud af 30 forsøg er der opnået sikre merudbytter for vækstregulering af vinterraps i foråret Vækstregulering udføres i forventning om meget kraftige afgrøder Der anvendes 0,5-0,7 liter per ha. Caryx ved begyndende strækningsvækst.

60 Svampebekæmpelse i vinterraps Ved en rapspris på 270 kr. per kg har 75 procent af landsforsøgene været rentable fra i årene fra

61 Svampebekæmpelse under blomstring Dosis l/ha eller kg/ha 29 Landsforsøg Pct. planter med Gråskimmel Knoldbægersvamp Nødmodning Skulpesvamp pct. dækn. på skulper Udbytte og merudb. hkg/ha Nettomerudb. hkg/ha 1. Ubehandlet 5 3 7,6 2 45,9-2. 0,35 Amistar + 0,35 Folicur 3 2 3,9 1 3,0 + 2,0 3. 0,7 Efilor 4 2 3,0 1 2,6 + 1,2 4. 0,35 Cantus + 0,1 Roller 3 2 3,8 1 2,4 +1,1 1) 0,35 liter Folicur EC 250 anvendt før 2015, 0,35 Folicur EW 250 anvendt fra 2015 Lsd. 1-4 = 1,0

62 Svampebekæmpelse Ved svampebekæmpelse anbefales én behandling udført under fuld blomstring (st. 65) Fuld blomstring= pct. af blomsterne på hovedskuddet er åbne Ved kraftige angreb af knoldbægersvamp kan der være et merudbytte ved to behandlinger Èn behandling holder i 14 dage

63 Effekt Svampemidler i vinterraps Sygdomme Amistar/ Mirador Aproach Cantus Efilor Folicur Xpert Juventus Orius Prosaro Knoldbæger -svamp *** *** ***(* ) ***(*) *** *** *** ***(*) Gråskimmel **(*) **(*) *** **(*) ** ** ** *(*) *** *** *** **(*) ** ** ** ** Rodhalsråd (*) - *** **(*) **(*) **(*) **(*) *** Lys bladplet - - * ** *** **(*) *** *** Kålskimmel (*) Skulpesvamp Normaldosering, l/kg pr. ha 1,0 0,69 1) 0,5 1,0 0,78 1) 1,0 1,25 1,0 * = svag effekt, ** = nogen effekt, *** = middel til god effekt, **** = meget god effekt, (*) = en halv stjerne. 1) Effekt vurderet ud fra 1,0 liter.

64 Svampebekæmpelse Anbefaling og konklusion 0,35 l Amistar + 0,45 l Orius (bedst) Nettomerudb. 5 hkg i 2 forsøg 2015 Ved en rapspris på 270 kr./100 kg har 76 % af forsøgene været rentable de sidste 10 år. De sidste 5 år tæt forfulgt af de 2 løsninger: 0,70 l Efilor eller 0,35 kg Cantus + 0,1 Roller Kransskimmel og kålbrok: De 2 sædskiftemæssige udfordringer fremover.

65 Nye tærskler Glimmerbøsser til sæson 2016 Før Tidlig knopstadie 3 glimmerbøsser/plante Sen knopstadie 5-6 glimmerbøsser/plante Nu ved tidlig knopstadie 8 glimmerbøsser/plante ved pl/m2 6 glimmerbøsser/plante ved pl/m2 Nu ved sen knopstadie 10 glimmerbøsser/plante ved pl/m2 8 glimmerbøsser/plante ved pl/m2

66 Spørgsmål?

67 Køreplan for dyrkning af hvede Niels Arvidson

68 Køreplan hvede 2016 Gødningsstrategi Ukrudtsstrategi Vækstregulering Svampestrategi

69 Kvælstofstrategier i vinterhvede 2016 Mere kvælstof flere tildelinger? Protein og udbytte hvordan optimerer vi dette?

70 Gødskning hvede 2016

71 Kvælstofstrategier i vinterhvede

72 Kvælstof til gylle-gødet vinterhvede 17 fs , Oversigten 2004 Medio St.34 For- april Tidlig (15. søgs- led (24. maj) april) Gylle, april maj Protein i kerne Udbytte og merudbytte, hkg/ha Netto kr./ha i merudb x 10,5 74, x 10,8-0, x 10,9 0,3 61

73 Kvælstofstrategier i vinterhvede en principskitse Min tilførsel til dato Max tilførsel til dato 73...

74 Gødskning hvede 2016

75 Gødskning hvede 2016

76 10 kg N pr. ha giver en stigning på 0,2 pct. enheder protein Med proteinkorrektion (opfodring) Uden protein- Korrektion (grovvare)

77 Hvordan rammes optimalt N Sidste års eller bedre sidste 5 års proteinprocent et godt udgangspunkt 10 kg N ekstra giver 0,2 pct. protein Sigt efter 10,5 pct. protein det giver bedst økonomi og bedst sikkerhed Pas specielt på ved relativ lave udbytter

78 Gødskning hvede tildeling ved vækststart 2. tildeling afhænger af mængde ved tildeling kan med fordel ske senere end tidligere praksis, eller helt udelades. Overvej graduering ægte protein gødskning?

79 Ukrudtsbekæmpelse Græsukrudt Enårig rapgræs: 0,5-0,6 L Cossack OD evt 0,05 DFF +0,5 L Olie Opfølgning kornblomster og pileurter mm Andet græsukrudt (Hejre mm) Broadway + PG26 N Flyvehavre effekt ved 180 g Rajgræs frit valg

80 Ukrudtsbekæmpelse Rajgræs Blandinger samme effekt og pris 150 g Broadway + 0,3 Atlantis 0,75 Cossack OD 165 G Broadway 0,14 Hussar Plus OD

81 Ukrudtsbekæmpelse Bredbladet ukrudt 7-8 g Ally + 0,35 Starane XL Måske Zypar ved mange Storkenæb

82

83 Vækstregulering Lejesæd Faktorer Såtidspunkt Sorter Kvælstofmængde

84 Faktorer der øger risikoen for lejesæd i vintersæd Lejesædsrisiko Mulighed for påvirkning i sæson 2016 Tidlig såning Ja! Nej Høj udsædsmængde?? Sortsvalg?? Tidlig kvælstoftildeling Ja?? + Høje kvælstofmængder Nej Ja + Voldsomt vejr Ja? 84...

85 85...

86 SORTERNES LEJESÆDSTENDENS Vinterhvede 1 KWS Lili 2 Nuffield 2 Torp 2 Hereford 2 Creator 2 KWS Dacanto 2 Benchmark 2 Viborg 2 Pistoria 3 Sheriff 3 Ohio 3 KWS Nils 3 Jensen 3 KWS Cleveland 4 Elixer 4 Mariboss 4 Substance 4 Nakskov Risiko for lejesæd stiger med stigende talkarakter

87 Hvornår skal der vækstreguleres? Vækststadier Vinterhvede st. 30: (medio april - primo maj) st. 39: (primo ultimo maj) Vinterrug st. 30: (medio april - primo maj) st. 39: (primo medio maj) St Buskning afsl. buskning St og 2. knæ St. 37 Spidsen af faneblad synlig St

88 Vækstregulering i vinterhvede Middel Tidspunkt afgrødens stadium Anbefalet dosis pr. ha. Pris pr. ha Cycocel ,6-1, Trece ,6-1, Cycocel Extra ,5 120 Moddus M ,3-0, Moddus Start ,3-0, Trimaxx ,3-0, Cuadro 25 EC ,3-0, Medax Top ,5-0,

89 Blanding af græsmidler og vækstreguleringsmidler Produkter Cycocel750 Cycocel Extra Trece 750 Cuadro25 EC Moddus M ModdusStart Trimaxx Atlantis/C ossack/h ussar/oth ello Broadway Monitor Primera super /Foxtrot Topik Tombo (+) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) MedaxTop (+) (+) (+) (+) (+) (+) Cerone Terpal (+) blanding kan ske når særlige forhold er opfyldt, færrest negative erfaringer (-) blanding kan ske når særlige forhold er opfyldt, flest negative erfaringer - blanding bør ikke ske 5. februar 2016

90 Hvad er mest tabsvoldende? Septoria(hvedegråplet): op til 29 hkg/hai bruttomerudbytte i Gulrust: op til 77 hkg/ha i bruttomerudbytte i 2015

91 Hkg/ha Bruttomerudbytte for svampebekæmpelse 2015 Gns. i mest dyrkede sorter 2015: 10,4 hkg/ha i bruttomerudbytte Op til 77 hkg/ha i bruttomerudbytte i Substance N = antal forsøg Bruttomerudbytte 91...

92 Sort Pct. af hvedeareal 2016 Meldug (0-4) Gulrust (0-4) Septoria (0-4) Torp 22, Mariboss 16, KWS Dacanto 16, Pistoria 9, Hereford 9, Benchmark 5, KWS Cleveland 5, Substance 3, Jensen 3, Nakskov 2, Ohio 1, Creator 1, skala, hvor 0 er lidt modtagelig, og 4 er ekstrem modtagelig Kilde:

93 14 12 Merudbytte for tidlig sprøjtning i st. 32 i hvede, ialt59 landsforsøg + tidlig sprøjtning tidlig sprøjtning Ingen forsøg med gulrust Hvede: 110 kr/hkg Merudbytte, hkg/ha tidlig sprøjtning tidlig sprøjtning st. 32, 39, 59 st. 39, 59 st. 32, 39, 59 st. 39, 59 Brutto Brutto Netto Netto

94 , ca. 1/5 2015

95 Meldug hvede, sprøjtning st , 3 forsøg 2015 Alle behandlede led behandlet med 0,15 Rubrichhv. 0,5 Bell i st. 39 hhv Merudbytte, hkg/ha Brutto Netto 0 0,15 Rubric 0,15 Rubric + 0,15 Talius 0,15 Rubric + 0,25 Flexity 0,15 Rubric + 0,375 Ceando 0,625 Orius 0,625 Orius + 0,5 Folpan 0,5 Folicur Xpert

96 Anbefalet samlet dosis ved delt aksbeskyttelse i hvede Middel smittetryk Højt smittetryk Usædvanligt højt smittetryk Beregnet ud fra normaldoser dog er normaldosis af Viverdasat til 1,5 l

97 Svampestrategi 2016 Hvis meldug, tidlig rust eller septoria St 32 0,1-0,15 Talius (hvis godkendt) 0,2 Prosaro 0,1 Bumper (pløjefri) Delt aksbeskyttelse St 39 og St 55 0,5 Viverda + Ultimate 0,15 Proline + 0,15 Rubric

98 Rug første forårsdag til høst Charlotte F. Olesen

99 Godt fra start Normer JB (139), (144) Med husdyrgødning Få gyllen ud når planten begynder at gro Resten handelsgødning primo april Ren handelsgødning Start med 50 kg N Giv resten primo april Tildeles det hele ad en gang er der øget risiko for vegetativ vækst

100 Ukrudtet

101 Ukrudtet Begrænsninger Atlantis maks. 0,45 l/ha Cossack 0,6 l/ha (senest st. 32) Primera Super senest st. 30 Husk den gror hurtigere end i husker fra sidste år.

102 Sorter og svamp Vinterrug Dato for modenhed Strålængde, cm Kar. for lejesæd Procent dækning med Meldug Skoldplet Brunrust Antal forsøg KWS Magnifico 15/ ,3 0, KWS Bono 15/ , Palazzo 15/ ,0 0, SU Mephisto % pop. 14/ ,

103 Meldrøjer

104 Knækkefodsyge Vælter i en pærevælling Risiko tidlig såning, mild vinter fugtigt forår (kan overleve 3 år på korn) Tærskel 5-10% angrebne planter Kan være vanskelig at kende Løsning Dyrkningsteknik Kemi, begrænset effekt Bell*, Ceando*, Flexity, Proline og Stereo * Også effekt på rust

105 2015 Svampebekæmpelse Pct. dækning med ca. 25/5 ca. 1/7 Hkg kerne pr. ha 1. Ubehandlet - 0, ,8-2.0,375 l Ceando+ 0,3 l CometPro 0,75 l Viverda+ 0,75 l Ultimate S ,5 5,9-2,8 3.0,375 l Ceando 0,75 l Viverda + 0,75 l Ultimate S ,4-4,2 4.0,375 l Ceando 0,375 l Viverda + 0,5 l Ultimate S 0,375 l Viverda + 0,5 l Ultimate S ,01 4 0,5 4,6-3,8 5.0,375 l Viverda+ 0,5 l Ultimate S 0,375 l Viverda+ 0,5 l Ultimate S ,4 4,3-1,6 6. 0,5 l Prosaro EC ,8-0,8 7.0,25 l Prosaro EC 250 0,25 l Prosaro EC ,4-0,9 8. 0,5 l Prosaro EC , ,6 2,0 9.0,3 l Orius200 EW + 0,3 l Comet Pro , ,6 0,9-1,5 10.0,25 l Folicur Xpert 0,25 l Folicur Xpert ,8-0,3 11.0,1 l Proline EC ,125 l Rubric 0,1 l Proline EC ,125 l Rubric ,0-1, ,5 l Prosaro EC ) ,7 2,8 0,2 LSD ,6 LSD ,7 Stadie brunrust meldug skoldplet brunrust Udbytte og merudb. Nettomerudb.

106 Vinterrug Pct. dækning med ca. 25/5 ca. 1/7 Hkg kerne pr. ha 1.Ubehandllet - 0, ,2-2.0,375 l Ceando+ 0,3 l CometPro ,75 l Viverda+ 0,75 l Ultimate S ,375 l Ceando 0,75 l Viverda + 0,75 l Ultimate S 4.0,375 l Ceando 0,375 l Viverda + 0,5 l Ultimate S 0,375 l Viverda + 0,5 l Ultimate S 5.0,375 l Viverda + 0,5 l Ultimate S 0,375 l Viverda + 0,5 l Ultimate S Stadie brunrust meldug skoldplet brunrust Udbytte og merudb. Nettomerudb. 0, ,4-3,1 0, ,8-3,6 0, ,6-1,3 6.0,5 l Prosaro EC , ,2 0,6 7.0,25 l Prosaro EC , ,9-0,4 0,25 l Prosaro EC ,25 l Folicur Xpert ,25 l Folicur Xpert ,1 l Proline EC ,125 l Rubric 0,1 l Proline EC ,125 l Rubric , ,4-0,1 LSD ,2 LSD ,2

107 Vækstregulering Mere N større behov OBS ved kontrakter læs den

108 Hvornår skal der vækstreguleres? Vækststadier Vinterhvede st. 30: (medio april - primo maj) st. 39: (primo ultimo maj) Vinterrug st. 30: (medio april - primo maj) st. 39: (primo medio maj) St Buskning afsl. buskning St og 2. knæ St. 37 Spidsen af faneblad synlig St. 39

109 Blanding af græsmidler og vækstreguleringsmidler Produkter Cycocel750 Cycocel Extra Trece 750 Cuadro25 EC Moddus M ModdusStart Trimaxx Atlantis/ Cossack/ Hussar/ Othello Broadway Monitor Primera super /Foxtrot Topik Tombo (+) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) MedaxTop (+) (+) (+) (+) (+) (+) Cerone Terpal (+) blanding kan ske når særlige forhold er opfyldt, færrest negative erfaringer (-) blanding kan ske når særlige forhold er opfyldt, flest negative erfaringer - blanding bør ikke ske

110 Vækstregulering i rug Middel Tidspunkt afgrødens stadium Anbefalet dosis pr. ha. Pris pr. ha Cycocel ,0-1, Trece ,0-1, Cycocel Extra ,5-2, Moddus M ,4-0, Moddus Start* 30 0,2-0,4? Trimaxx ,4-0, Cuadro 25 EC ,4-0, Medax Top ,75-1, Terpal ,0 185 Cerone ,5 125 *Bemærk NY etikette og må kun blandes med et middel

111 Vækstregulering rug Vinterrug Ingen vækstregulering Strålængde, cm + vækst-regulering Udbytte, hkg pr. ha Ingen vækstregulering Bruttomerudbytte for vækstregulering, hkg pr. ha KWS Magnifico 2) ,4-8,6 KWS Bono 2) ,2-3,6 Palazzo 2) ,8-3,2 SU Mephisto 90 2) + 10 % pop. 3) ,4-1,4 SU Performer 90 2) + 10 % pop. 3) ,4-6,2 Udgifter til vækstregulering og udbringning, svarer til 4,7 hkg pr. ha 2) Hybrid. 3) pop = population. 1 Landsforsøg, 2015 LSD, sorter 3,5 LSD, vækstregns LSD, vekselvirkning mellem sorter og vækstregulering 5,2

112 Vækstregulering rug landsforsøg Vinterrug Bruttomerudbytte for vækstregulering, hkg pr. Ha (1 enkeltforsøg 2015*) Bruttomerudbytte for vækstregulering, hkg pr. ha (Gns ) KWS Magnifico1 ) -8,6 1,9 Palazzo1 ) -3,2 1,9 SU Mephisto 90 1) + 10 % pop. 2) -1,4 2,8 1) Hybrid. 2 ) pop = population. *Udgift til vækstregulering og udbringning: 4,7 hkg pr. ha

113 Hvad er vigtigt ved vækstregulering Der sprøjtes under strækning, fra stadie 31 Jo tidligere der sprøjtes under strækning, jo større effekt på plantehøjden Anvend liter vand pr. hektar Sprøjt om morgenen ved høj luftfugtighed Sprøjt ikke hvis afgrøden er stresset (f.eks. tørre forhold) Sprede-klæbemidler øger effekten med pct. Medax Top tilsættes svovlsur ammoniak i forholdet 1:1 Blanding med ukrudtsmidler følg etiketternes anvisninger * vækststadier i vinterhvede i registreringsnettet ( )

114 Vårbyg og havre Jens Faurholt

115 Vårbyg sorter Sunde: Malt: Udbytte: Evergreen og Dragoon Quench, Propino, KWS Irina, Planet, Odyssey Planet, Odyssey, Laurikka, Irina > 101 i FHT i 3 år KWS Hobbs, Evergreen, Dragoon Lav nedknækning: Meget bladplet: KWS Irina, Evergreen Propino, Laurikka

116 Havresorter Dominik sikker pct. under i udbytte Men sorten er kort og nematod-resistent (i teorien) Også meget meldug i Dominik. nematoder

117 Havresorter Dominik sikker, pct. under i udbytte Men sorten er kort og nematod-resistent (i teorien) Også meget meldug i Dominik. Poseidon 2-3 pct. over i udbytte. Også stråstiv Flämmingssorterne 1-2 pct. under. Foderværdi pr. hkg er dårligst i Dominik. Konklussion: I kornfattige sædskifter: Overvej erstatning for Dominik.

118 Plantetal Vårbyg: 250 planter/m 2 i februar/marts (Irina) planter/m 2 i april 400 planter/m 2 i maj Sådybde: 3-4 cm. (12 landsforsøg ) Havre: planter/m 2 Såning i maj giver lavt udbytte og ekstrem dårlig kvalitet. Sådybde: 3 cm.

119 Vårbyg er pylret med såbed Der er hurtig straf for sjusk ved etablering Forebyg pakning af jorden: Dæktryk og vægt

120 Total vægt måske 50 tons Dæktryk måske 3 bar Hjullast måske tons

121 Vårbyg er pylret med såbed Der er øjeblikkelig straf for sjusk ved etablering Forebyg pakning af jorden Bedre jordstruktur: Organisk materiale (efterafgrøder forud) Kalkning af ler (byg elsker kalk)

122 Vårbyg er pylret med såbed Der er øjeblikkelig straf for sjusk ved etablering Forebyg pakning af jorden Bedre jordstruktur: Organisk materiale (efterafgrøder forud) Kalkning af ler (byg elsker kalk)

123 Vårbyg er pylret med såbed Der er øjeblikkelig straf for sjusk ved etablering Forebyg pakning af jorden: Bedre jordstruktur: Organisk materiale (efterafgrøder forud) Kalkning af ler (byg elsker kalk) Dræn skal være OK Tør nok jord!

124 Afvanding skal være i orden Derfor er mange måske bange for vårbyg Nye forsøg fra (for SEGES) Udbyttet øges med pct. i vårbyg på god sjællandsk JB-7 jord ved at øge drændybden fra 50 til 90 cm pct. ved 70 kg N/ha + 17 pct. ved 140 kg N/ha Meget dårlig N-optag ved dårlig dræning!!

125 Såbed Pløjefri etablering Glyphosat sent nov. eller marts/april tokimbladet ukrudt kræver højere dosis Én gang harvning i mindst cm når jorden er tjenlig Dyb harvning øger risiko for genpakning

126 Såbed Ideelt såbed Tilpas grov Tilpas fin Genpakket

127 Såtidsforsøg (Statens planteavlsforsøg 1994)

128 Gødskning Sikre merudbytter på op mod 5 hkg/ha for placering af N før såning. Flydende eller fast gødning med gødningsskær eller samblandet med udsæd. Evt. deling af N: eller ved risiko for udvaskning.

129 N: Økonomisk optimal (kg N/ha) JB -nr Husdyrgødning i sædskiftet Uden proteinkorrektion 1-4 Nej Ja Nej Ja Med proteinkorrektion Landsforsøg Faktisk minimum 30 kg N/ha i forskel på kornsælger/kornforbruger!!

130 Vårsæd: Ukrudt væk BILLIGT! Enårig rapgræs: Høj dosis DFF før fremsp. 0,3l Mustang Forte + 0,03 DFF i St giver det bedste Nettomerudbytte. (+ lidt express til mælder). << 100 kr/ha 0,50 l Zypar (kun byg) er en god erstatning hvis man har kartofler, roer og ærter i sædskiftet. Nyt aktivstof: arylex. Også til SU-resistent fuglegræs og lægejordrøg samt storkenæb. Pixxaro = Starane og arylex.

131 Fire alvorlige bygsygdomme Bygrust Bygbladplet

132 Skoldplet Bygmeldug

133 Svampe i vårbyg Godt sted til oprydning med sjatter 0,15-0,2 et eller andet plus 0,2 noget andet. Fra 1-2 gange. Eks. Prosaro + Comet/Aproach Amistar (bygbladplet res.) Tidligt er ca 1/6 og sent er ca /6 Sent kan bladlus evt. bekæmpes

134 Strånedknækning vårbyg, 3 forsøg 2015 Udbytte og merudbytte, hkg/ha 1) Ubehandlet 80 53,0 Pct. strånedknækning Nettomerudbytte, hkg/ha 2) Svampe 50 10,1 7,7 3) Svampe + 0,15 Cerone 4) Svampe + 0,3 Terpal 5) Svampe + 0,2 Cuadro 30 13,7 11, ,5 11, ,3 8,3 LSD 2-6 3,3 Behandlet st Svampe = 0,35 Prosaro+ 0,2 CometPro Forsøg høstet ca. 8/9. Byg:110 kr/hkg

135 Konklusion Vækstregulering i vårbyg Vækstregulering kan forebygge: lejesæd (tidlig behandling, rel. høj dosis), strå- og aksnedknækning (sen behandling, lav dosis). Lejesæd: oftere nu med ca. 20 kg N/ha mere. Medax Top eller Moddus M, Cuadro, Trimaxx Aks- og strånedknækning: Svampebekæmpelse har også effekt. Kun aktuel ved risiko for sen høst (store arealer) og modtagelige sorter (se Lav dosis Cerone,Terpal eller Medax Top i st

136 Svampe i havre Faktisk kun meldug (og lidt havre bladplet) Pas også på mangan (og kobber) mangel Sikkert merudbytte i 3 forsøg i 2015: 0,3 Orius = kemi for 50 kr./ha giver et netto merudbytte på + 1,2 hkg/ha i sortsblanding og + 4,3 hkg/ha i Poseidon 4,3 hkg/ha svarer til BRUTTO merudbyttet for:

137 Bruttomerudbytte for svampebekæmpelse 2015 Hkg/ha Gns. i mest dyrkede sorter 2015: 10,4 hkg/ha i bruttomerudbytte N = antal forsøg Bruttomerudbytte

138 HVEDE KOSTER KASSEN OG DET VIRKER DÅRLIGERE!!

139 Vækstregulering havre Havre straffer hårdt for lejesæd 1-1,5 CCC ca. st kr/ha 0,2-0,3 Cuadro senest st kr/ha 0,3-0,5 Medax top sen. st kr/ha 0,2-0,3 Trimaxx senest st kr/ha 0,2-0,3 Moddus M sen. St kr/ha Vækstregulering er lige så dyrt som ukrudt og svampe næsten tilsammen! Hvis tørke og varme = store udbyttetab!

140 Vinterbyg Christian Søndergaard Christensen

141 Overvintring Manganbejdsning Mangansprøjtning Planteanalyser (Ny PEU måler) Plansprøjtning?

142

143 Gødskning Generelt Sigt efter at opnå 160 kg N/ha på to tildelingstidspunkter. Ideelt menes medio marts og medio april. Ved et forventet udbytte på 85 hkg/ha. Hvis kornet skal bruges til foder, kan man overveje 175 kg N/ha Liniesorter Ideelt gødskningstidspunkt er: Medio marts og medio april. Hybridsorter Samme strategi - vær dog opmærksom på antal sideskud.

144 Ukrudt i foråret Tag en spadseretur i marken Stil spørgsmål til jer selv! Hvad er det reelle problem i hver enkelt mark? Målret jeres forårsbehandling, så i kun gør det nødvendige.

145 Mulige Græsmidler Hussar plus OD må nu bruges i vinterbyg max 0,05l. (alm. Hussar + lidt atlantis) Hussar OD, max 0,03 i st (0,035 i St.25-29)

146 Sygdomme og strategi Generelt i forsøgene har det ikke betalt sig at køre to gange imod svampe. Hvis der ikke er angreb af bygrust var bedste behandling i forsøg 2015: 0,50 l Prosaro EC250 udbragt ved st Nettomerudbytte på 4 hkg/ha Ved angreb af bygrust er bedste behandlingen i forsøg 2015: 0,35l Prosaro EC ,2l Comet Pro, udbragt ved st Nettomerudbytte på 13,9hkg/ha Vi anbefaler i 2016: 0,2 L Prosaro omkring st. 32 0,2 Prosaro + 0,15 Comet Pro, Omkring st. 47

147 Forsøg hos LandboNord Ingen Svamp Ingen Nettoudbytte Måske Folicur Expert

148 Kartofler Henrik Krogh

149 Kvælstofkvote 2016 Gødningsbehov Fosfor Skimmel og bladplet

150 Regulering af kvælstofmængder 2016 Kvælstofkvote 2016 Stivelseskartofler Læggekartofler Uvandet Vandet Uvandet JB JB 2-4 med + 16%

151 Vejledende kvælstofmængder 2016 Sort Uvandet jord Vandet jord Tidlige sorter Let jord (JB2) Bedre jord (JB4) Let jord (JB2) Bedre jord (JB4) Oleva Energi Kuba Seresta Sene sorter Festien Kuras Kardal Signum Stayer Novarno

152 Ekstra gødning/behov Stivelseskartofler Jomfrujord Stor gødningskraft Svag gødningskraft Læggekartofler minus kg N minus kg N plus kg N kg N afhængende af sort

153 Ekstra gødning Knolde Kvælstof fosfor kalium Magne. Stg./gylle

154 Ekstra gødning Knolde Kvælstof fosfor kalium magne Stg./gylle Stivelses % Kvælstof fosfor kalium magne Stg./gylle

155 Betydning af stivelsesprocent Hkg/ha Stivelses % Kg stivelse Brutto indtægt , kr , kr , kr.

156 Jordprøver HUSK derfor altid nye jordprøver! Jordprøver fra november/december kan også bruges Vi kan have resultater klar til den 1. april 2016, hvis I bestiller nu. (Hvis marken ikke er en sø).

157 Fosfortilførsel - trippelfosfat Fosfor,kg P / ha Metode Stivelses % Udbytte og merudbytte/ha Hkg knolde Hkg stivelse Netto kr , kr Bredspredt 20, kr Bredspredt 20, kr Placeret 20, kr Placeret 20, kr Rilleplaceret 20, kr. 2 forsøg 2015 ns ns Trippelfosfat = 10 kr./kg P Stivelse 3,36 kr./ kg stivelse

158 Effekt mod skimmel Dosis Skimmel Forebyggende Pris/ha RanmanTop 0,50 l xxx 190 Max. 6 beh. -3 i træk Revus 0,60 l xxx 189 Max. 6 beh. -max 50% af beh. Revus Top 0,60 l xxx 267 Max. 2 beh. - Banjo Forte 1,0 l xx(x) % af behandlinger Shirlan 0,40 l xxx 214 Resistens risiko / svag effekt Brug ikke lave dosis sene beh. DithaneNT / mangozeb 2,0 kg xx 260 Dithane NT udgår 7/ Amistar 0,5 l x 150 Max. 6 beh dage afsta. SignumWG 0,25 kg Max. 4 beh. Proxanil 2,0 l x(x) 360 Kurativ effekt 1-2 dage efter

159 Kartoffelbladplet

160 Effekt mod bladplet Dosis Skimmel Bladplet Forebyggende effekt Ha. Pris RanmanTop 0,50 l xxx Max. 6 beh. -3 i træk Revus 0,60 l xxx Max. 6 beh. - max 50% Revus Top 0,60 l xxx xxx 267 Max. 2 beh. - Banjo Forte 1,0 l xx(x) % af behandlinger Shirlan 0,40 l xxx (x) 214 Max. 8 beh. - DithaneNT / mangozeb 2,0 kg xx xx 260 Dithane NT udgår 7/ Amistar 0,5 l x xxx(x) 150 Max. 6 beh dage afsta. SignumWG 0,25 kg --- xxx(x) 150 Max. 4 beh. Proxanil 2,0 l x(x) Kurativeffekt 1-2 dage efter

161 Strategi 2016 Skimmel middel (50%) Bladplet 1 0,3 l Revus 2 0,3l Revus Ændre til 0,6l RevusTop 3 0,25 l RanmanTop 4 0,25 l Ranman Top tilføj 0,25 kg Signum WG 5 0,3 l Revus 6 0,3 l Revus tilføj 0,5 l Amistar 7 0,25 l RanmanTop 8 0,25 l Ranman Top tilføj 0,25 kg Sigmun WG 9 0,5l Banjo Forte 10 0,5 l Banjo Forte 11 0,25 l Ranman Top 12 0,25 l Ranman Top Skimmel i marken = 2,0 l Proxanil Stor risiko = skimmel middel hævestil % dosis Dithane/ Shirlan/ Banjo Forte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen,

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen, SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Såning i for våd jord? Dårlig rodudvikling efterår -især lerjord er følsom Især problemer med en efterfølgende

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampebekæmpelse i vinterhvede Skadevolder Bekæmpelse Meldug Ved forekomst over 10

Læs mere

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Indledning Fremstillingspris og fraktilanalyse (Bent Hedegaard) Udbyttefremgang (Henning Frostholm) Optimal

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

mm nedbør 2017!

mm nedbør 2017! Ukrudt Strategi for planteværn 2018 Morten Knutsson - Status i marken lige nu - Ukrudt i vintersæd - Hvad med omsåning /isåning -Løsninger 2018 Hvad skal vi være opmærksomme på Svampe Nye midler til 2018

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Udfordringer Tidlig såning Meget græsukrudt Megen vintersæd Resistens Alm. rapgræs i vinterhvede Alm. rapgræs Ital. rajgræs i

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Gødskning - N-Status i marken lige nu - Efterafgrøder værdi - Gødskning -2019 Vækstregulering -Behov for behandling -Valg af midler

Læs mere

Svampestrategier i korn

Svampestrategier i korn Svampestrategier i korn Disposition: Svampestrategier i vinterhvede Svampebekæmpelse i vårbyg Strategi i vinterrug Svampestrategier i korn - 2017 og 2018 atypiske år på hver deres måde. - 2018 ekstremt

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Vækstregulering i vinterhvede 2016?

Vækstregulering i vinterhvede 2016? Vækstregulering i vinterhvede 2016? v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvorfor er lejesæd uønsket? Genfundet sine sten Grøn misvækst Denne mark holdt fødselsdag! 1 To typer af lejesæd

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 1 Sådan ser kornmarkerne høst 2016 ikke ud, vel? 2 9. februar 2016 Sorternes lejesædstendens Risiko for lejesæd stiger med

Læs mere

Skal vi altid vækstregulere i korn?

Skal vi altid vækstregulere i korn? Skal vi altid vækstregulere i korn? Planterådgiver Lars Møller-Christensen Mobil: 5137 7606 Mail: lmc@vjl.dk Lejesæd er uønsket Kan resultere i: Udbyttetab Høstbesvær Nedsat høstkapacitet Øgede maskinomkostninger

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Møde Østervrå 23/3-2018

Møde Østervrå 23/3-2018 Møde Østervrå 23/3-2018 Svampestrategi korn, raps og hestebønner YIELD INCREASE DT/HA Sammenhæng ml. septoria og udbytte % DISEASE AND YIELD INCREASE 40 35 30 25 20 15 10 5 y = -0,7675x + 28,185 R² =

Læs mere

Optimeret brug af svampemidler i korn

Optimeret brug af svampemidler i korn Optimeret brug af svampemidler i korn AgroPro Planteavlsdag Comwell 31. Januar 2018 v/hans Jørgen Bak, agropro Historiske merudbytter i 2017 Ikke set større siden 1998 Skyldes det fugtige år, med stort

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Vårsæden er nu spiret frem mange steder, selvom det har været en kold periode den

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Fra felt-laboratoriet Rugdyrkning 2015. Jens Faurholt Jensen Stand-in for professoren

Fra felt-laboratoriet Rugdyrkning 2015. Jens Faurholt Jensen Stand-in for professoren Fra felt-laboratoriet Rugdyrkning 2015 Jens Faurholt Jensen Stand-in for professoren Vækstsæson 2014/2015 Ekstrem tidlig såning fra 20/8 til 15/9 Var I nu nede på 130 pl/kvm? = 45 kg/ha? Meget varmt ekstremt

Læs mere

Konsulenttræf Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen. Nyt til sæsonen. Pictor Active Nyt svampemiddel til raps Caryx - forår

Konsulenttræf Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen. Nyt til sæsonen. Pictor Active Nyt svampemiddel til raps Caryx - forår Foto: Demoforsøg med ubehandlede storparceller Haderslev - hvede2017 Konsulenttræf 2018 Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen Nyt til sæsonen Pictor Active Nyt svampemiddel til raps

Læs mere

Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden. Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden

Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden. Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Kan god gylle gøres bedre? Nye og gamle additivers effekt Kerneudbytte, hkg pr. ha. Effekt af a. nitrifikationshæmmere

Læs mere

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Sygdomme i korn Planteavlskonsulent Jens P. Hansen Hvordan opnår vi stabile udbytter i raps? Planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Gødningsforsøg Planteavlskonsulent

Læs mere

STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN

STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN LISE NISTRUP JØRGENSEN & THIES MARTEN HEICK AU AARHUS UNIVERSITET PLANTEKONGRES JANUAR 2017 INDHOLD Hvad er situationen mht. til septoria bekæmpelse

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Trods en periode med lidt køligere vejr, er der stadig rigtig godt gang i afgrøderne. Vinterrug skrider igennem i disse dage. Vinterbyg er de

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Årets udfordringer Overlevende ukrudt i vintersæden er meget stort Slå til hårdt og tidligt ved rajgræs Særligt græsukrudtet

Læs mere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere Konsulenttræf 2016 Hussar Plus - nyhed Bedst fra start med Cossack Økonomisk optimering af fungicidstrategier Proline Xpert - nyhed Vækstregulering i korn med Cerone Raps FolicurXpert 1 Hussar PLUS OD

Læs mere

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøgene KWS Serafino har et udbytte på 107,7 hkg pr. ha, svarende til forholdstal 107, det er det største udbytte i årets landsforsøg med rugsorter.

Læs mere

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST VINTERRAPS Irene Skovby Rasmussen, VKST Vinterraps i foråret 2018 Status i rapsmarkerne? Gødskning hvordan fordeler vi gødningen? Ukrudt opfølgende behandlinger Vækstregulering kan det betale sig? Skadedyr

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Foderhvede er stadig en vinderafgrøde Forudsætninger for succesfuld dyrkning af vinterhvede Produktion af mest mulig

Læs mere

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER Planteavlsmøde KHL 5. februar 2015 Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER 1000 750 500 1 OVERSIGT OVER

Læs mere

Dét skal vi forholde os til i 2017

Dét skal vi forholde os til i 2017 Dét skal vi forholde os til i 2017 1 Fungicideffekt mod septoria i 2006 % effekt (vurderet på de 2 øverste blade i st. 65-73) 100 90 80 70 60 Septoria DJF 2006 Semi-field forsøg Uddrag ¾ dosering Sort:

Læs mere

Mod nye højder.. Highlights Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde. 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1

Mod nye højder.. Highlights Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde. 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1 Highlights 2016 Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1 Planteavlsåret 2015/2016 - skuffende for mange men store variationer Mod nye højder..

Læs mere

Ny emballage! Nyheder og ændringer

Ny emballage! Nyheder og ændringer Nyt fra Ny emballage! Nyheder og ændringer Godkendt i frøgræs Godkendt i majs st. 32-51 Sprøjtefrist nedsat til 2 måneder Nyt svampemiddel forventes godkendt i korn inden sæson 2011 Revurderet i 2011 med

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Endelig har vi fået lidt tørvejr og nu mangler vi lige at vinden lægger sig, så de

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Året der gik og nyt fra kontoret

Året der gik og nyt fra kontoret Planteavlsmøde 12. februar 2019. Ole Harild, Bornholms Landbrug Året der gik og nyt fra kontoret Et historisk tørt år Udbytter de sidste 5 år - Bornholm 5 års gennemsnit 2014 2015 2016 2017 2018 Hvede

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Side 1 af 9 Vårsæden gemmer sig i jorden Håber det har været en god påske derude

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Hundegræs til frø Formålet med dyrkning af hundegræs er et stort frøudbytte med en høj spireprocent, og frø som er fri for ukrudt. Hundegræs er langsom i udvikling i udlægsåret, hvorimod den

Læs mere

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Disposition Hvorfor gik det så galt med rapsudbytterne i 2016? Hvilke erfaringer bør vi tage med tilbage til fremtiden

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

AGROLINE. Håndbogen Din guide til behandling af marken!

AGROLINE. Håndbogen Din guide til behandling af marken! AGROLINE Håndbogen 2019 Din guide til behandling af marken! INDHOLDSFORTEGNELSE Hvede... side 2 Rug...side 3 Vinterbyg... side 4 Vårbyg... side 5 Havre... side 6 Frøgræs/alm rajgræs forår... side 7 Kløvergræs

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Side 1 af 9 Det er forår! YES!!! Endelig kan vi se frem til en periode med tørvejr

Læs mere

Forebyg lejesæd flertrinsraket

Forebyg lejesæd flertrinsraket Forebyg lejesæd flertrinsraket Etablering (sos) Gødningsstrategi (vtl) Vækstregulering (laa) AgroPro Planteavlsdag Comwell 27. januar 2016 Vi forventer meget af en hvedeplante: Store aks med mange kerner

Læs mere

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Middel SU-restriktioner Afstand til vandmiljø Broadway Catch Regnfast efter Additiv PG26N - Mustang Forte Primus

Læs mere

I vintersæden er det også tid til at begynde at holde øje med nyfremspiret ukrudt. Nyfremspiret

I vintersæden er det også tid til at begynde at holde øje med nyfremspiret ukrudt. Nyfremspiret AfgrødeNyt NR. 6-2 0. april 2 01 6 INDHOLD Aktuelt Lys bladplet breder sig fortsat i mange vinterrapsmarker Vækstregulering i rajgræs og rødsvingel Svampebekæmpelse i vintersæd Sprøjtning i vintersæd med

Læs mere

I vinterhvede, foreløbig i sorten Torp, har vi et par steder fundet meldug over skadetærsklen.

I vinterhvede, foreløbig i sorten Torp, har vi et par steder fundet meldug over skadetærsklen. AfgrødeNyt NR. 4-11. april 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Triazolreglen Svampebekæmpelse i vinterhvede Svampebekæmpelse i vinterrug Ukrudt i vårbyg Kommende arrangementer Vigtige datoer Aktuelt i marken

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj.

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Indhold: Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vinterhvede, side 3 Svampebekæmpelse i vinterbyg, side 8 Aktuelt i marken Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Vinterbyg Meget vinterbyg

Læs mere

Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017

Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017 KONGRES 2018 Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017 Nyt om ukrudt- og svampebekæmpelse v/planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Valg af efterafgrøder v/planteavlskonsulent Bent

Læs mere

Spark afgrøden i gang!

Spark afgrøden i gang! Spark afgrøden i gang! Agronom Andreas Østergaard DLG Qvade Vækstforum 18.-19. Januar 2012 Spark afgrøden i gang! Så tidligt i et godt såbed Brug sund og certificeret udsæd Sørg for at planterne har noget

Læs mere

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Ny vækstregulator Forventes godkendt til 2012 Aktive stoffer: prohexadione-ca (50 g/l) + mepiquat chlorid (300 g/l) Afgrøder: Dosering: vinterhvede,

Læs mere

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret DLG Vækstforum 2012 Salgskonsulent Stefan Fick Caspersen Program Ukrudtets betydning Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt Resistent ukrudt et stigende

Læs mere

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Anvendelsesorienteret Planteværn 213 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou Dahlgaard Bekæmpelsesstrategier

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Dyrkning af maltbyg Sortsvalg Gødning Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Behandling efter høst Sortsvalg, kvalitetskrav Sortering Proteinprocent Spireenergi Vandprocent Knækkede kerner

Læs mere

VÆKSTREGULERING. En nødvendighed i Vækstregulering i korn fordele/ulemper

VÆKSTREGULERING. En nødvendighed i Vækstregulering i korn fordele/ulemper VÆKSTREGULERING En nødvendighed i 2019 Vækstregulering i korn fordele/ulemper A Tab ved lejesæd, i hvede 20 % af arealet går i leje 50 dage før høst i 65 grader Primo juli, udbytte tab ca. 20% Forventet

Læs mere

Revurdering af pesticider og konsekvenser for frøavlen. Landskonsulent Barthold Feidenhansl SEGES

Revurdering af pesticider og konsekvenser for frøavlen. Landskonsulent Barthold Feidenhansl SEGES Revurdering af pesticider og konsekvenser for frøavlen Landskonsulent Barthold Feidenhansl SEGES Purløg Pesticider, hvorfor? Fordi vi skal have tiden til at gå? Fordi nu har vi investeret i en marksprøjte?

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Trods en lidt kølig weekend i vente, ser det alligevel ud til at vi har en tørvejrsperiode

Læs mere

+ 6 tons pr hektar i vinterraps - det er inden for rækkevide

+ 6 tons pr hektar i vinterraps - det er inden for rækkevide Klaus Nielsen BASF A/S klaus.nielsen@basf.com + 6 tons pr hektar i vinterraps - det er inden for rækkevide Foto: + 1 tons Gavnø 2015, Steen Knarberg Påvirkning af udbytte komponenter i raps Udbytte pr.

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Agropro Stefan Fick Caspersen

Agropro Stefan Fick Caspersen Agropro 2018 Stefan Fick Caspersen Belkar Bekæmpelse af kamille i vinterraps Kamille bekæmpes om efteråret med Belkar Kamille bekæmpes om foråret med Galera eller Matrigon 72 SG Galera Anbefalet dosering

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landssøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt

Læs mere

Nyt billede af mark med fremspiret korn

Nyt billede af mark med fremspiret korn Nyt billede af mark med fremspiret korn AGENDA Konsulenttræf november/december 2014 Erfaringer med: Cossack, Hussar og Atlantis i 2014 Folicur Xpert Nyhed Proline og Prosaro Basis i svampestrategierne

Læs mere

Planteavlsforsøg 2014

Planteavlsforsøg 2014 Planteavlsforsøg 2014 Som omtalt i december udgaven af medlemsbladet, præsenterer vi i år vores forsøgsresultater på en anderledes måde end tidligere. Nedenstående ses resultaterne i diagrammer med en

Læs mere

Velkommen til Maskinstationsdag 2015

Velkommen til Maskinstationsdag 2015 Velkommen til Maskinstationsdag 2015 Program formiddag Kl. 9.00 Kaffe og velkomst v/agrinord & Mogens Kjeldal, DM&E Kl. 9.30 Nyt om gylleudbringning Kl. 10.00 Krydsoverensstemmelse Pause Kl. 10.30 EU-reform

Læs mere

Innovationsmester i hvededyrkning 2017

Innovationsmester i hvededyrkning 2017 Innovationsmester i hvededyrkning 2017 6 FLOTTE FYRE KLAR TIL KAMP 2 Placering: Sejet Planteforædling 2016/17 i forbindelse med DLG innovation 2017 Sortsvalg: Benchmark, Sheriff, Pistoria, Creator Pleje

Læs mere

IPM i Frøavlen. Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL

IPM i Frøavlen. Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL IPM i Frøavlen Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL Effekt af lejesæd ved blomstring på frøudbyttet i rødsvingel 2... Birte Boelt, AU Sammenhæng mellem udbytte og lejesæd ved blomstring i alm. rajgræs

Læs mere

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 Torben Kejser, Planteavlskonsulent Gefion. tk@gefion.dk Disposition Nyheder vedr. ukrudtsmidler Lidt om ukrudtsbekæmpelse i vårbyg uden Oxitril Supplerende ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Temperaturmåler på Pløjefri på pløjefri dyrkning

Temperaturmåler på Pløjefri på pløjefri dyrkning Temperaturmåler på Pløjefri på pløjefri dyrkning v. Planteavlskonsulent Annette V. Vestergaard dyrkning Ved planteavlskonsulent Annette V. Vestergaard Disposition: Årets forsøg og resultater Lokale erfaringer

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 5-13. april 2016 INDHOLD Aktuelt Vigtige datoer Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring Knækkefodssyge i vintersæd Ally og Express har mange navne Aktuelt i marken Selvom vi snart

Læs mere

Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter

Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter Havrerødsot Afgørende for om du skal bekæmpe bladlus i efteråret er: At der er bladlus i marken Sådato, før d. 25.

Læs mere

Situationen i marken. Plantenyt nr. 11 den 30. april 2014. Planteavlskonsulent Charlotte Hansen Telefon 5484 0982 Mail: chh@dlsyd.

Situationen i marken. Plantenyt nr. 11 den 30. april 2014. Planteavlskonsulent Charlotte Hansen Telefon 5484 0982 Mail: chh@dlsyd. Plantenyt nr. 11 den 30. april 2014 - Situationen i marken - Miljøfokus udyrket mark/græs - Svampebekæmpelse i vårbyg - Svampebekæmpelse i vinterraps - Kørerspor i vinterraps - Ukrudtsbekæmpelse i majs

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2016 Værs go Markbogen 2016 Vi håber at denne lille markbog og kalender kan tjene som et arbejdsredskab og til inspiration, såvel ved planlægningen,

Læs mere

Konsulenttræf sæson 2014

Konsulenttræf sæson 2014 Konsulenttræf sæson 2014 AGENDA Cossack - nyt bredt og robust ukrudtsmiddel Proline og Prosaro er nr. 1 i korn Biscaya førstevalg i raps MaisTer grundstenen mod ukrudt i majs 1 Cossack OD Effektivt Ganske

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede.

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Ghita Cordsen Nielsen Nye midler nye strategier Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Smittetrykket var stort, som vi ser her. I gennemsnit af godt 400 forsøg er der i 2002 opnået et bruttomerudbytte

Læs mere

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20 Side 1 af 14 Det er nu endelig blevet lidt varmere temperaturer, så jeg forventer

Læs mere

Større udbytte hvordan?

Større udbytte hvordan? Større udbytte hvordan? Fokus på større kornudbytte hvorfor? Tal fra produktionsregnskaber og Danmarks statistik viser lave gennemsnitsudbytter i korn. Gennemsnitsudbytter på under 6 tons i korn! En stigning

Læs mere