Delårsrapport for 2. kvartal 2015/16 (perioden 1. november april 2016)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for 2. kvartal 2015/16 (perioden 1. november 2015 30. april 2016)"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr Delårsrapport for 2. kvartal (perioden 1. november april 2016) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej Frederikshavn Denmark Tel Fax CVR no Positiv resultatudvikling i 2. kvartal. Forventningerne til fastholdes. Resumé Ordretilgang i 1. halvår blev DKK 150,9 mio. (123,5 mio.). Fremgangen kommer især fra Industrial Fiber segmentet. Ordrebeholdning ultimo april 2016 blev DKK 71,4 mio. (56,8 mio.). Omsætningen blev DKK 108,6 mio. (112,7 mio.). Resultat af primær drift (EBIT) blev DKK 8,7 mio. (19,4 mio.). Resultatet før skat blev DKK 9,9 mio. (20,9 mio.). Bruttomargin blev 55,7% (61,2%). Tilbagegangen skyldes omsætningsmix samt faldende indtjeningsmarginer i Industrial Fiber pga. stigende råvarepriser. Efter 2. kvartal fastholder ledelsen sine forventninger til, som blev udmeldt i årsrapporten for. For regnskabsåret forventes der således fortsat en omsætning i niveauet DKK 250 mio. og et resultat før skat i niveauet DKK 25 mio. Frederikshavn, den 9. juni 2016 Roblon A/S Jørgen Kjær Jacobsen Bestyrelsesformand Lars Østergaard Adm. direktør Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til: Adm. direktør Lars Østergaard, tlf Selskabsmeddelelse nr juni 2016 Side 1 af 13

2 Hoved- og nøgletal Enhed 2. kvt. 2. kvt. Helår Ordre Ordretilgang DKK mio. 70,2 74,8 150,9 123,5 210,8 Ordrebeholdning DKK mio. 71,4 56,8 71,4 56,8 29,0 Resultatopgørelse Nettoomsætning DKK mio. 70,3 61,5 108,6 112,7 227,7 Heraf eksport DKK mio. 66,3 59,0 102,2 108,6 220,3 Eksportandel % 94,3 95,9 94,1 96,4 96,8 Bruttoresultat DKK mio. 39,7 38,8 60,5 69,0 127,5 Resultat af primær drift (EBIT) DKK mio. 12,8 11,3 8,7 19,4 22,1 Finansiering m.v. (netto) DKK mio. 1,3 0,6 1,2 1,5 1,9 Resultat før skat DKK mio. 14,1 11,9 9,9 20,9 24,0 Periodens resultat DKK mio. 11,0 9,1 7,7 16,0 18,4 Balance Samlede aktiver DKK mio. 283,9 282,1 283,9 282,1 287,4 Arbejdskapital DKK mio. 70,5 90,4 70,5 90,4 71,3 Aktiekapital DKK mio. 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 Egenkapital DKK mio. 238,6 247,2 238,6 247,2 249,7 Pengestrømme Pengestrømme fra drift DKK mio. 4,3-6,2 5,9-7,9 23,2 Pengestrøm fra investering DKK mio. -2,4-2,7-33,8-12,3-67,0 Heraf investering i kortfristede værdipapirer -0,5 0,0-31,1 0,0-49,2 Pengestrøm fra finansiering DKK mio. -17,9-21,5-17,9-21,5-21,5 Ændring i likviditet DKK mio. -16,0-30,4-45,8-41,7-65,3 Antal medarbejdere gennemsnit 2 Antal Nøgletal Bruttomargin % 56,5 63,1 55,7 61,2 56,0 EBIT-margin % 18,2 18,4 8,0 17,2 9,7 ROIC/afkast af gennemsnitlig investeret kapital 2 % 39,1 30,5 13,3 26,1 16,7 Soliditetsgrad % 84,0 87,6 84,0 87,6 86,9 Egenkapitalens forrentning 2 % 18,0 14,5 6,3 12,7 7,3 Aktie-relaterede nøgletal Resultat pr. DKK 20 aktie DKK 6,2 5,1 4,3 8,9 10,3 Børskurs pr. aktie DKK 219,0 328,5 219,0 328,5 243,0 Aktiernes indre værdi DKK 133,4 138,0 133,0 138,0 140,0 1 Delårsrapporten er ikke revideret, og der er ikke foretaget review af selskabets revisor. 2 Nøgletallet er beregnet på helårsbasis. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. De oplyste aktiebaserede nøgletal er relateret til B-aktierne. Selskabsmeddelelse nr juni 2016 Side 2 af 13

3 Ledelsesberetning for 2.kvartal og perioden 1. november april Hovedtal for 2. kvartal DKK mio. Ændring Ordretilgang 70,2 74,8-6,1% Omsætning 70,3 61,5 14,3% EBIT 12,8 11,3 13,3% Hovedtal for 1. halvår DKK mio. Ændring Ordretilgang 150,9 123,5 22,2% Ordrebeholdning 71,4 56,8 25,7% Omsætning 108,6 112,7-3,6% EBIT 8,7 19,4-55,2% Resultatopgørelsen Realiseret omsætning og resultat har udviklet sig som forventet i 2. kvartal og for 1.halvår af. Omsætning Roblon realiserede en omsætning i regnskabsårets 1. halvår på DKK 108,6 mio. svarende til et fald på 3,6%. Tilbagegangen i omsætningen kan primært henføres til segmentet Engineering og skyldes en lav ordrebeholdning ved indgangen til regnskabsåret. Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af primær drift (EBIT) blev i 1. halvår DKK 8,7 mio. mod 19,4 mio. i samme periode sidste år. I 2. kvartal af er EBIT realiseret med DKK 12,8 mio., hvilket sammenholdt med sidste års EBIT på DKK 11,3 mio. er en fremgang på 13,3%, positivt påvirket af den øgede omsætning i 2. kvartal. Omkostninger Det relative vareforbrug har været stigende. I 1. halvår var bruttomargin 55,7% (61,21%) og har været negativt påvirket af udviklingen i produktmix samt faldende indtjeningsmargin i Industrial Fiber segmentet pga. stigende råvarepriser. Andre eksterne omkostninger er realiseret som forventet med DKK 15,4 mio. i regnskabsårets første halvår (15,2 mio.). Personaleomkostninger er realiseret med DKK 33,4 i 1. halvår (31,0) mio. Stigningen kan primært henføres til ansættelser i salg- og udviklingsorganisation. Finansielle poster, netto Finansielle poster, netto, blev DKK 1,2 mio. (DKK 1,5 mio.). Skat Der er beregnet 22% i skat af resultat før skat. Balance Pr. 30. april 2016 var værdien af de samlede aktiver opgjort til DKK 283,9 mio. (282,1 mio.). Arbejdskapitalen udgjorde DKK 70,5 mio. svarende til 30,1% (34,8%) af (2013/14) omsætningen. Reduktionen kan henføres til aktivitetsnedgangen og øgede kortfristede forpligtelser. Varebeholdninger faldt fra DKK 79,4 mio. pr til DKK 74,7 mio. pr Sammenholdt med er varebeholdningerne øget med DKK 7 mio., hvilket relaterer sig til den større ordrebeholdning. Tilgodehavender fra salg var DKK 34,3 mio. ved udgangen af 2. kvartal mod DKK 39,9 mio. i samme kvartal sidste år. Kreditrisikoen på debitorer vurderes uændret i forhold til tidligere, og der har ikke været væsentlige tab på debitorer i løbet af det seneste år. Kortfristede værdipapirer er øget fra DKK 10,7 mio. pr. 30. april 2015 til DKK 90,0 mio. ved udgangen af april Værdipapirerne er disponible for salg, og der er indgået aftaler i samarbejde med ekstern kapitalforvalter om en aktiv forvaltningsstrategi med lav risikotagning. Samlet afkast i 1. halvår andrager 0,85% svarende til en 1,7% p.a. forretning. Selskabsmeddelelse nr juni 2016 Side 3 af 13

4 Likvide beholdninger er opgjort til DKK 9,8 mio. ultimo april 2016 (79,2 mio.). Selskabets samlede forpligtelser pr. 30. april 2016 andrager DKK 45,3 mio. (34,9 mio.), og stigningen kan primært henføres til øget gæld til leverandører samt aftrædelsesforpligtelser til tidligere direktør. Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter blev for regnskabsårets 1. halvår DKK 5,9 mio. (-7,9 mio.). Pengestrømme fra investeringsaktiviteter blev DKK -33,8 mio. i 1. halvår mod DKK -12,3 mio. sidste år. I dette beløb indgår placering af overskydende likviditet i værdipapirer med DKK -31,1 mio.(0 mio.). Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter blev DKK -17,9 mio. i 1. halvår (-21,5 mio.). Segmentoplysninger Selskabets rapportering er med virkning fra regnskabsåret ændret således, at der rapporteres på tre segmenter i Roblon A/S. Industrial Fiber Segmentet Industrial Fiber omfatter udvikling, produktion og salg af kabelfibermaterialer til den optiske kabelfiberindustri og løsninger til Offshore og øvrig industri. Hovedtal for 2. kvartal DKK mio. Ændring Ordretilgang 42,2 34,7 21,6% Omsætning 38,2 40,5-5,7% EBIT 8,9 12,0-25,8% Hovedtal for 1. halvår DKK mio. Ændring Ordretilgang 97,5 65,0 50,0% Ordrebeholdning 52,9 24,8 113,3% Omsætning 58,5 73,8-20,7% EBIT 7,3 21,2-65,6% Ordretilgangen i 1. halvår blev DKK 97,5 mio., hvilket var en stigning på 50% i forhold til sidste år. Fremgangen blev opnået ved salg til eksisterende kunder, og herunder fortsat tilgang af ordrer fra Offshore industrien. Ordrebeholdning ultimo april 2016 er opgjort til DKK 52,9 mio. (24,8 mio.). Omsætningen blev DKK 58,5 mio. mod DKK 73,8 mio. sidste år. Dette var som forventet, da ordrebeholdningen ved indgangen til regnskabsåret var lav. EBIT blev i 1. halvår DKK 7,3 mio. (21,2 mio.), og tilbagegangen i resultatet skyldes faldet i omsætningen i kombination med en samtidig tilbagegang i bruttomarginen. Den faldende bruttomargin skyldes hovedsagligt forskydning i omsætningsmix og i mindre grad afvigende marginer på salg til den optiske fiber industri pga. stigende råvarepriser. Offshore industrien er fortsat ramt af den lave oliepris. Ordretilgangen fra denne del af forretningen er permanent påvirket af udfaldet på enkeltstående større projekter. Lighting Segmentet Lighting omfatter udvikling, produktion og salg af fiber-, optisk og LED-belysning. Hovedtal for 2. kvartal DKK mio. Ændring Ordretilgang 4,4 5,7-22,8% Omsætning 5,7 3,9 46,0% EBIT -0,4-0,5 20,0% Hovedtal for 1. halvår DKK mio. Ændring Ordretilgang 11,0 10,0 10,0% Ordrebeholdning 1,5 2,5-40,0% Omsætning 9,6 11,6 20,8% EBIT -0,4-0,8 50,0% Ordretilgangen i 1. halvår blev DKK 11,0 mio. og er på niveau med sidste år (10,0 mio). Ordrebeholdning ultimo april 2016 er opgjort til DKK 1,5 mio. (2,5 mio.). Omsætningen i 1. halvår blev DKK 9,6 mio. (11,6 mio.). EBIT i 1. halvår blev DKK -0,4 mio. (-0,8 mio.). Selskabsmeddelelse nr juni 2016 Side 4 af 13

5 Engineering Segmentet Engineering omfatter udvikling, produktion og salg af kabelmaskiner, tovværksmaskiner, twistere og windere. Hovedtal for 2. kvartal DKK mio. Ændring Ordretilgang 23,6 34,4-31,4% Omsætning 26,3 17,2 52,9% EBIT 4,2 0,1 + Hovedtal for 1. halvår DKK mio. Ændring Ordretilgang 42,4 48,5-12,6% Ordrebeholdning 17,0 29,5-42,4% Omsætning 38,5 29,3 31,4% EBIT 1,8-1,0 280,0% Ordretilgangen i 1. halvår blev DKK 42,4 mio. (48,5 mio.). Ordrebeholdning ultimo april 2016 er opgjort til DKK 17,0 mio. (29,5 mio.). Omsætningen blev DKK 38,5 mio., hvilket er en stigning på 31% i forhold til sidste år. Der er fremgang i omsætning af maskiner og salg af reservedele. EBIT blev med DKK 1,8 mio. (-1,0 mio.). Innovation og produktudvikling Selskabet arbejder kontinuerligt på udvikling af nye produkter inden for de enkelte forretningssegmenter. Bestyrelsen har nedsat et innovations- og produktudviklingsudvalg for at støtte den ledelsesmæssige fokus på disse områder. Igangværende strategiproces Ledelsen har igangsat en strategiproces med det formål at få udviklet en vækststrategi rækkende frem mod 2019/20. Der vil blive informeret yderligere efter afholdt bestyrelsesmøde den 8. september Forventninger til Efter 2. kvartal af regnskabsåret fastholder ledelsen sine forventninger til, som blev udmeldt i årsrapporten for. Ledelsen forventer således fortsat en omsætning i niveauet DKK 250 mio. og et resultat før skat i niveauet DKK 25 mio. Fremtidige forhold Roblons afsætning er kendetegnet ved en projektsalgsmæssig struktur. Det gør det til enhver tid vanskeligt på forhånd at give forecast for fremtidig omsætning inden for givne terminer hhv. kvartaler, halvår og helår. Udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidigt omsætnings- og driftsresultat, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer er og vil være uden for selskabets kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i rapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet men er ikke begrænset til at omfatte - ændringer i generelle forretningsmæssige og økonomiske forhold, udviklingen inden for den globale olieindustri, forandringer i verdensøkonomien, samt ændringer i renteniveau og valutakurser. Selskabet har i 2. kvartal introduceret en ny maskine til den fiberoptiske industri, CB-2LT Concentric Low Tension Binder, for at adressere markedsudviklingen. Selskabsmeddelelse nr juni 2016 Side 5 af 13

6 Finanskalender 8/9 2016: Kvartalsrapport for 3. kvartal 20/ : Årsregnskabsmeddelelse 26/1 2017: Generalforsamling Meddelelser - NASDAQ Copenhagen I perioden 1. november juni 2016 har selskabet sendt følgende meddelelser til NASDAQ Copenhagen, der kan genfindes på selskabets hjemmeside Nr : Ny CEO til Roblon A/S Nr : Årsregnskabsmeddelelse Nr : Indkaldelse til generalforsamling Nr : Indberetning af transaktioner Nr : Indberetning af transaktioner Nr : Orientering om Roblons 1. kvartal Nr : Ordinær generalforsamling i Roblon A/S Nr : Delårsrapport for 1. kvartal Nr : Indberetning af transaktioner Nr : Market maker (prisstilleraftale) Nr : Indberetning af transaktioner Nr : Indberetning af transaktioner Nr : Indberetning af transaktioner Nr : Indberetning af transaktioner Selskabsmeddelelse nr juni 2016 Side 6 af 13

7 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. november april 2016 for Roblon A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. november april Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat samt selskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Frederikshavn, den 9. juni 2016 Direktion Lars Østergaard Carsten Michno Kim Müller Adm. direktør Økonomidirektør Teknisk direktør Bestyrelse Jørgen Kjær Jacobsen Ole Krogsgaard Peter Sloth Vagner Karlsen Formand Næstformand Randi Toftlund Pedersen Nita Svendsen Hans Martin Kirkegaard Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Selskabsmeddelelse nr juni 2016 Side 7 af 13

8 Resultatopgørelse DKK mio. Note 2. kvt. 2.kvt. Helår Nettoomsætning 4 70,3 61,5 108,6 112,7 227,7 Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver 0,7-1,0-5,5 Andre driftsindtægter ,2 Vareforbrug -30,6-24,0-48,1-43,7-100,2 Andre eksterne omkostninger -7,8-8,5-15,4-15,2-29,8 Personaleomkostninger -17,8-16,0-33,4-31,0-72,9 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver -2,0-4,0-3,4-8,4-1,7 Resultat af primær drift (EBIT) 12,8 11,3 8,7 19,4 22,1 Finansielle indtægter, netto 1,3 0,6 1,2 1,5 1,9 Resultat før skat (PBT) 14,1 11,9 9,9 20,9 24,0 Skat af periodens resultat -3,1-2,8-2,2-4,9-5,6 Periodens resultat 11,0 9,1 7,7 16,0 18,4 Totalindkomstopgørelse DKK mio. 2. kvt. 2.kvt. Helår Periodens resultat 11,0 9,1 7,7 16,0 18,4 Poster, som kan blive omklassificeret til resultat: Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg -0,7-0,1-1,2-0,1 - Dagsværdiregulering af finansielle aktiver Skat af anden total indkomst 0,2-0,3 - - Totalindkomst 10,5 9,0 6,8 15,9 18,4 Selskabsmeddelelse nr juni 2016 Side 8 af 13

9 Balance DKK mio Færdiggjorte udviklingsprojekter 3,9 3,5 4,8 Udviklingsprojekter under udførelse 6,1 5,7 4,0 Immaterielle aktiver 10,0 9,2 8,8 Grunde og bygninger 35,5 38,0 36,8 Produktionsanlæg og maskiner 14,5 13,9 15,6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1,1 0,5 1,1 Materielle aktiver under opførelse 0,1 0,3 0,3 Materielle aktiver 51,2 52,7 53,8 Langfristede aktiver i alt 61,2 61,9 62,6 Varebeholdninger 74,7 79,4 67,7 Tilgodehavender fra salg 34,3 39,9 29,5 Tilgodehavende selskabsskat 11,6 8,9 8,9 Andre tilgodehavender 1,0 0,9 2,6 Periodeafgrænsningsposter 1,3 1,2 0,5 Værdipapirer 90,0 10,7 60,0 Likvide beholdninger 9,8 79,2 55,6 Kortfristede aktiver i alt 222,7 220,2 224,8 AKTIVER I ALT 283,9 282,1 287,4 Selskabsmeddelelse nr juni 2016 Side 9 af 13

10 Balance DKK mio Aktiekapital 35,8 35,8 35,8 Andre reserver - 0,6 0,7 Overført resultat 202,8 210,8 213,2 Egenkapital 238,6 247,2 249,7 Udskudt skat 4,5 3,8 4,5 Andre hensatte forpligtelser - 0,1 0,3 Anden gæld - - 3,8 Langfristede forpligtelser 4,5 3,9 8,6 Leverandører af varer og tjenesteydelser 24,1 20,5 13,8 Selskabsskat Anden gæld 16,7 10,5 15,3 Kortfristede forpligtelser 40,8 31,0 29,1 Forpligtelser i alt 45,3 34,9 37,7 PASSIVER I ALT 283,9 282,1 287,4 Egenkapitalopgørelse DKK mio Egenkapital 1. november 249,7 252,8 252,8 Periodens totalindkomst 6,8 15,9 18,4 Andre reserver, primo overført til frie reserver -0,6 Andre reserver, primo overført til frie reserver 0,6 Udbetalt udbytte -17,9-21,5-21,5 Egenkapital 238,6 247,2 249,7 Selskabsmeddelelse nr juni 2016 Side 10 af 13

11 Pengestrømsopgørelse DKK mio. Note 2. kvt. 2.kvt. Helår Resultat af primær drift (EBIT) 12,8 11,3 8,7 19,4 22,1 Regulering af poster uden likviditetseffekt A 2,3 1,6 4,0 3,3 8,3 Ændring i arbejdskapital B -8,9-7,1-3,4-7,9 15,1 Pengestrømme fra primær drift 6,2 5,8 9,3 14,8 45,5 Modtagne finansielle indbetalinger 1,3 0,6 1,2 1,5 1,9 Betalt selskabsskat -3,2-12,6-4,6-24,2-24,2 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 4,3-6,2 5,9-7,9 23,2 Investeringer i immaterielle aktiver -1,5-0,4-2,1-1,3-2,4 Investeringer i værdipapirer -0, , ,2 Køb af materielle aktiver -0,4-2,3-0,6-11,0-15,7 Salg af materielle aktiver ,3 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -2,4-2,7-33,8-12,3-67,0 Betalt udbytte -17,9-21,5-17,9-21,5-21,5 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter -17,9-21,5-17,9-21,5-21,5 Ændring i likvider 16,0-30,4-45,8-41,7-65,3 Likvider primo 25,8 109,6 55,6 120,9 120,9 Likvider ultimo 9,8 79,2 9,8 79,2 55,6 Note A: Reguleringer for poster uden likviditetseffekt Afskrivninger 2,0 1,7 4,0 3,4 8,4 Tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver ,2 Andre hensatte forpligtelser 0,3-0,1 - -0,1 0,1 2,3 1,6 4,0 3,3 8,3 Note B: Ændring i arbejdskapital Ændring i varebeholdninger 1,2-3,7-7,1-16,9-5,2 Ændring i tilgodehavender -13,4-1,0-3,9 11,4 20,9 Ændring i leverandører af varer og tjenester -7,8 2,5-0,3 3,3-6,3 Ændring i anden gæld, langfristet -3,0-5,4-3,8-5,4 3,8 Ændring i anden gæld, kortfristet 14,1 0,5 11,7-0,3 1,9-8,9-7,1-3,4-7,9 15,1 Selskabsmeddelelse nr juni 2016 Side 11 af 13

12 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Skøn og estimater 3. Sæson 4. Segmentoplysninger Note 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten og den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis fremgår heraf. Note 2 Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelse af selskabets regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten for. Note 3 Sæson Selskabets aktiviteter har ikke været påvirket af sæson eller konjunkturudsving i delårsrapporten. Selskabsmeddelelse nr juni 2016 Side 12 af 13

13 Note 4 Segmentoplysninger Selskabets rapportering er med virkning fra ændret således, at der rapporteres på tre segmenter i Roblon A/S. Sammenligningstal for er tilpasset. Aktiviteten i de tre forretningsmæssige segmenter er som følger: Industrial Fiber: Udvikling, produktion og salg af kabelfibermaterialer og løsninger til Offshore og øvrig industri Lighting: Engineering: Udvikling, produktion og salg af fiberoptisk og LED-belysning Udvikling, produktion og salg af kabelmaskiner, tovværksmaskiner, twistere og windere DKK mio. 2. kvt. 2.kvt. Helår Nettoomsætning Industrial Fiber 38,2 40,4 58,5 73,8 126,4 Lighting 5,7 3,9 11,6 9,6 24,9 Engineering 26,3 17,2 38,5 29,3 76,4 I alt 70,2 61,5 108,6 112,7 227,7 Resultat af primær drift (EBIT) Industrial Fiber 9,0 11,9 7,3 21,2 23,2 Lighting -0,4-0,8-0,4-0,8-2,1 Engineering 4,1 0,1 1,8-1,0 1,0 I alt 12,7 11,2 8,7 19,4 22,1 Segmentaktiver Industrial Fiber 94,3 97,6 94,3 97,6 82,6 Lighting 15,2 18,1 15,2 18,1 15,2 Engineering 63,1 67,6 63,1 67,6 62,0 Ikke fordelte poster 111,3 98,8 111,1 98,8 127,6 I alt 283,9 282,1 283,7 282,1 287,4 Geografiske segmenter Danmark 4,0 2,5 6,4 4,1 7,5 Storbritannien 9,5 9,7 14,6 18,0 37,5 Øvrige Europa 24,4 20,5 40,7 37,4 89,1 Asien 14,3 13,3 21,5 19,6 45,0 Brasilien 11,9 9,7 13,1 19,1 20,5 Amerika 6,1 5,8 13,3 14,5 28,1 I alt 70,2 61,5 108,6 112,7 227,7 Ved præsentationen af oplysningerne er omsætningens fordeling på geografiske segmenter opgjort med udgangspunkt i kundernes geografiske placering. Den geografiske fordeling af aktiver er i al væsentlighed i Danmark. Selskabsmeddelelse nr juni 2016 Side 13 af 13

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016)

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016) Selskabsmeddelelse nr. 15 2016 Delårsrapport for 3. kvartal (perioden 1. november 2015 31. juli 2016) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015/16 (perioden 1. november januar 2016)

Delårsrapport for 1. kvartal 2015/16 (perioden 1. november januar 2016) Selskabsmeddelelse nr. 7 2016 Delårsrapport for 1. kvartal 2015/16 (perioden 1. november 2015 31. januar 2016) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017)

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017) Selskabsmeddelelse nr. 3 2017 Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november 2016 31. januar 2017) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-30. september 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-30. september 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. oktober 2010 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 30. oktober 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-31. december 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-31. december 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-31. marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-31. marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2011-31. december 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2011-31. december 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2016

Generalforsamling 25. februar 2016 Generalforsamling 25. februar 2016 Dirigent Bestyrelsen har udpeget Advokat Casper Gammelgaard Kaptain, Advokatfirmaet HjulmandKaptain, til dirigent Dagsorden 1.Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2014/15 og for halvåret 1. november april 2015

Delårsrapport for 2. kvartal 2014/15 og for halvåret 1. november april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Delårsrapport for 2. kvartal og for halvåret 1. november 2014 30. april 2015 Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2014/15 (perioden 1. november juli 2015)

Delårsrapport for 3. kvartal 2014/15 (perioden 1. november juli 2015) Selskabsmeddelelse nr. 10 2015 Delårsrapport for 3. kvartal (perioden 1. november 2014 31. juli 2015) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Hoved og nøgletal for koncernen

Hoved og nøgletal for koncernen Hoved og nøgletal for koncernen År til dato 2. kvartal Årsregn- 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 skab mio. kr. 2007 2006 2007 2006 2006 Hovedtal Nettoomsætning 124,5 122,0 64,1 60,4 251,5 Resultat af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Forventningerne til regnskabsåret 2017/18 fastholdes

Forventningerne til regnskabsåret 2017/18 fastholdes SELSKABSMEDDELELSE NR. 3/2018 Delårsrapport for 1. kvartal 2017/18 (perioden 1. november 2017 31. januar 2018) Forventningerne til regnskabsåret 2017/18 fastholdes Bestyrelsen for Roblon A/S har i dag

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

F. Salling Invest A/S. Højbjerg

F. Salling Invest A/S. Højbjerg F. Salling Invest A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 24 57 46 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Manglende projektordrer gav minus i Roblon i 1. kvartal 2018/19

Manglende projektordrer gav minus i Roblon i 1. kvartal 2018/19 Manglende projektordrer gav minus i Roblon i 1. kvartal Delårsrapport for 1. kvartal (perioden 1. november 2018 31. januar 2019) Roblon A/S Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn CVR-nr. 57 06 85 15 Bestyrelsen

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2010

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2010 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2010 For yderligere oplysninger kan bestyrelsesformand Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Omsætningen af CtP-pladefremkaldere faldt til 32,4 mio.kr. fra 47,2 mio.kr. i 2008/09, en reduktion på 32 %.

Omsætningen af CtP-pladefremkaldere faldt til 32,4 mio.kr. fra 47,2 mio.kr. i 2008/09, en reduktion på 32 %. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 179 24. september 2009 Kontaktperson: Per Birk-Sørensen Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4013 5630 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2009/10

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på dagens bestyrelsesmøde behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2009.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på dagens bestyrelsesmøde behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2009. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12-2009 Tivoli, den 30. november 2009 Delårsrapport

Læs mere

Boligmaleren ApS. Årsrapport for 2014

Boligmaleren ApS. Årsrapport for 2014 Salamanderparken 115 8260 Viby J CVR-nr. 35241353 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2015 Jim Gottschalck Hagen

Læs mere

BOLIG-ISOLERING ApS. Årsrapport 14. marts 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BOLIG-ISOLERING ApS. Årsrapport 14. marts 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BOLIG-ISOLERING ApS Årsrapport 14. marts 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2013 Ole Rasmussen Hassing Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5 Legumina Machinery ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

BAUN'S MURERFORRETNING ApS

BAUN'S MURERFORRETNING ApS BAUN'S MURERFORRETNING ApS Retortvej 58, kl th 2500 Valby Årsrapport 19. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Mark

Læs mere

JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS

JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS Falbe Hansens Vej 3, 3 tv 8920 Randers NV Årsrapport 15. april 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

JESPER BANG ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JESPER BANG ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JESPER BANG ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2015 Erik Vittrup Nielsen Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Henrik Aaen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Nye Kommercielle Aktiviteter Holding A/S CVR-nr. 12523394 Strandvejen 100 2900 Hellerup. Årsrapport 2015. Dirigent

Nye Kommercielle Aktiviteter Holding A/S CVR-nr. 12523394 Strandvejen 100 2900 Hellerup. Årsrapport 2015. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Nye Kommercielle Aktiviteter Holding

Læs mere

LOKE FILM UDLEJNING ApS

LOKE FILM UDLEJNING ApS LOKE FILM UDLEJNING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 Adam Kaare Schmedes Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

BUUS V V S TEKNIK ApS

BUUS V V S TEKNIK ApS BUUS V V S TEKNIK ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2012 Kim Buus Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen 07.05.2008 Nikolaj Plads 6 1067 København K FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 08/08 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Resumé for det første kvartal 2008 Selskabets nettoomsætning steg

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MAERSK BROKER A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MAERSK BROKER A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Lars-Erik Brenøe Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Bee Sport ApS. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 30 83 52 63. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Bee Sport ApS. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 30 83 52 63. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Bee Sport ApS CVR-nr. 30 83 52 63 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/04 2014 Christian Stadil Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 14. marts 2014 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2013 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2005/06 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40 16 11 * TELEFAX: +45 33 11 62 10 E-mail: info@dendanskemaritimefond.dk

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 3 kvartaler (1. oktober 2015 30. juni 2016) Tre kvartaler af regnskabsåret Resumé: leverer solid fremgang i indtjening og omsætning i årets første tre kvartaler.

Læs mere

PC Entreprise ApS. Årsregnskab

PC Entreprise ApS. Årsregnskab Skovhusvænget 5 4632 Bjæverskov CVR-nr.: 32 30 61 36 Årsregnskab 3. regnskabsår 1. januar 2014-31. december 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. maj 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 17. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 17. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 17. regnskabsår Christian Hem Invest ApS Lucernemarken 16 9490 Pandrup CVR-nr. 21 06 49 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. december

Læs mere

MOOS-BJERRE ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MOOS-BJERRE ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MOOS-BJERRE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/06/2013 Michael Moos-Bjerre Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter...10 2

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter...10 2 Lergravsvej 60 2300 København S CVR nr. 36049189 Årsrapport for 2014 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2015 Tommy Andersen Dirigent

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. september 2012. Selskabsmeddelelse 22 / 2012

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. september 2012. Selskabsmeddelelse 22 / 2012 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. september 2012 Selskabsmeddelelse 22 / 2012 Delårsrapport 1. januar 30. september 2012 Side 1 af 17 Resumé Koncernen opjusterer forventningen til resultat før

Læs mere

Fremgang i andet kvartal 2010

Fremgang i andet kvartal 2010 Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2010 Fremgang i andet kvartal 2010 I tråd med forventningerne har Dantherm i andet kvartal 2010 haft en positiv driftsudvikling

Læs mere

Neurologisk Klinik Sønderborg ApS

Neurologisk Klinik Sønderborg ApS Neurologisk Klinik Sønderborg ApS CVR-nr. 33 77 76 04 Årsrapport for 2012 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Dantherm realiserede i 1. kvartal 2015 en omsætning på DKK 93 mio. mod DKK 100 mio. i 1. kvartal 2014. Driftsresultatet (EBIT) blev et underskud på DKK 6,1 mio. (1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2011 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 23. august 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 23. august 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 23. august 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2013 Udviklingen i SKAKO Vibration er positiv,

Læs mere

Forventningerne til regnskabsåret 2017/18 fastholdes

Forventningerne til regnskabsåret 2017/18 fastholdes SELSKABSMEDDELELSE NR. 5/2018 Delårsrapport for 2. kvartal 2017/18 (perioden 1. november 2017 30. april 2018) Forventningerne til regnskabsåret 2017/18 fastholdes Roblon A/S Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

Forbedret driftsindtjening og soliditet i tredje kvartal 2010

Forbedret driftsindtjening og soliditet i tredje kvartal 2010 Forbedret driftsindtjening og soliditet i tredje kvartal 2010 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 9. november 2010 Dantherm har i tredje kvartal 2010 fortsat den positive

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den / 2009 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2008 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40 16 11 *

Læs mere

Comendo A/S Sydvestvej 21 2600 Glostrup www.comendo.com. Delårsrapport 1. kvartal 2010/2011

Comendo A/S Sydvestvej 21 2600 Glostrup www.comendo.com. Delårsrapport 1. kvartal 2010/2011 Comendo A/S Sydvestvej 21 2600 Glostrup www.comendo.com Delårsrapport 1. kvartal 2010/2011 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 25. februar 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ei invest properties Berlin I GmbH & Co. KG

ei invest properties Berlin I GmbH & Co. KG ei invest properties Berlin I GmbH & Co. KG halvårsrapport august 2008 2 Indhold 3 Udvikling i 1. halvår 2008 5 Hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance, Aktiver 8 Balance, Passiver 9 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. februar 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport Flügger koncern: 1. kvartal 2012/13

Delårsrapport Flügger koncern: 1. kvartal 2012/13 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.09.2012 side 1 af 11 Delårsrapport Flügger koncern: 1. kvartal 2012/13 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen 1 Kølefirmaet Peter Sand A/S (CVR-nr. 31174643) Årsrapport 2011-2012 Kølefirmaet Peter Sand A/S Forchhammersvej 23 A, 1.tv. 1920 Frederiksberg C Vibesøvej 2 - Gundsømagle

Læs mere

Nordicom A/S Q3 rapport 2004

Nordicom A/S Q3 rapport 2004 18. nov. rapport Nordicom A/S rapport Nordicom opnåede i Q1-3 et resultat før skat på 62,8 mio. kr. (Q1-3 2003 55,9 mio. kr.), som er en fremgang på 12% i forhold til 2003. Omsætningen i årets tre første

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Kai D Fonden CVR-nr. 34776636. Årsrapport 2014

Kai D Fonden CVR-nr. 34776636. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Kai D Fonden CVR-nr. 34776636 Årsrapport 2014 Godkendt

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Købmand Herman Sallings Fond. Århus. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 53 52 04 13

Købmand Herman Sallings Fond. Århus. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 53 52 04 13 Købmand Herman Sallings Fond Århus Årsrapport for 2012 CVR-nr. 53 52 04 13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 05/2014 28. maj 2014. Et kvartal der til fulde opfylder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 05/2014 28. maj 2014. Et kvartal der til fulde opfylder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 05/2014 28. maj 2014 Delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2014: Et kvartal der til fulde opfylder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har på møde i dag godkendt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

LikeFred ApS. Årsrapport for perioden 3. september 2013-31. december 2014 (16 måneder) CVR-nr. 32 34 08 81

LikeFred ApS. Årsrapport for perioden 3. september 2013-31. december 2014 (16 måneder) CVR-nr. 32 34 08 81 LikeFred ApS CVR-nr. 32 34 08 81 Årsrapport for perioden 3. september 2013-31. december 2014 (16 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. juni 2015 Som dirigent:... Peter Bager

Læs mere

EMDESIC TECHNOLOGY SOLUTIONS DENMARK APS NIELS JERNES VEJ 10, 9220 AALBORG ØST 2014/15

EMDESIC TECHNOLOGY SOLUTIONS DENMARK APS NIELS JERNES VEJ 10, 9220 AALBORG ØST 2014/15 Emdesic Technology Solutions Denmark Ap Jernes Vej 1 Aalborg Øst 33066635 EMDESIC TECHNOLOGY SOLUTIONS DENMARK APS NIELS JERNES VEJ 10, 9220 AALBORG ØST ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014/15 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Danish Train Consulting ApS i likvidation Årsrapport for 2011/12

Danish Train Consulting ApS i likvidation Årsrapport for 2011/12 Danish Train Consulting ApS i likvidation Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 30 82 79 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/1 2013 Kim Nielsen Hvam Dirigent

Læs mere