Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark ) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrisk Afdeling Aabenraa har samlet set behandlingsansvaret for Region Syddanmarks sydlige del, - et optageområde på mennesker, - hvilket omfatter Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev kommuner. I disse kommuner er der lokalpsykiatriske afdelinger med opsøgende psykoseteams samt integrerede intensive- / almene behandlerteams. Derudover er der i Lokalpsykiatrisk Afdeling Sønderborg et behandlingstilbud for personlighedsforstyrrede (Gruppeterapeutisk Team for personlighedsforstyrrede) og i Lokalpsykiatrisk afdeling Haderslev et behandlingstilbud for personlighedsforstyrrede (DAT- Team). I afdelingen er endvidere et Tidligt Interventions Team (TIT) og et Team for selvmordsforebyggelse, der begge dækker hele hovedfunktionens optageområde. I det nye psykiatriske sygehus i Aabenraa, er der et fælles akut modtageafsnit (FAM), 5 almenpsykiatriske integrerede (åbne/lukkede) afsnit, et ældrepsykiatrisk afsnit, et ældrepsykiatrisk ambulatorium og et oligofreniteam. 2) Ansvarsfordeling: Den uddannelsesansvarlige psykolog (ledende psykolog, Pernille Holmboe) har det overordnede ansvar for uddannelsens lokale tilrettelæggelse og har ansvar for at etablere sammenhæng på tværs af de forskellige ophold. Den uddannelsesansvarlige psykolog er endvidere ansvarlig for at koordinere et evt. samarbejde mellem flere kliniske vejledere. De kliniske vejlederes ansvar er at sikre, at den uddannelsessøgende psykolog opnår de kliniske kompetencer som er beskrevet i målbeskrivelsen i et samarbejde med den uddannelsessøgende psykolog. Det er endvidere vejleders ansvar at evaluere opnåede kompetencer og at samarbejde med den uddannelsesansvarlige psykolog vedr. den løbende evaluering af uddannelsesforløbet. Jævnfør i øvrigt beskrivelse af den uddannelsesansvarlige psykolog funktioner samt vejleders opgaver under uddannelsesforløbet udarbejdet af de psykologfaglige uddannelsesudvalg den 3. marts 20. 3) Den uddannelsessøgendepsykologs rolle og arbejdsfunktioner. Den uddannelsessøgende psykolog indgår i behandlingsenhedens direkte patientarbejde og varetager visitationssamtaler med henviste/indlagte patienter, foretager udredning og diagnosticering i samarbejde med det øvrige personale, varetager behandlingsforløb,

2 herunder psykoedukation og pårørende samarbejde. I forhold til det tværfaglige personale og de miljøterapeutiske aktiviteter ydes supervision. Endvidere skal den uddannelsessøgende psykolog varetage relevant samarbejde internt og eksternt omkring patientbehandlingen. Alle arbejdsfunktioner vil blive vejledt løbende ligesom udfyldelsen af den kommende specialpsykologrolle vil blive evalueret. Jævnfør i øvrigt målbeskrivelsen vedrørende de 7 psykologkompetencer. 4) Beskrivelse af uddannelsesforløbet: Uddannelsessteder og tidsforløb: Uddannelsessted Introduktionsuddannelsen. år Antal mdr. Hoveduddannelsen 2. år Antal mdr. Hoveduddannelsen 3. år Antal mdr. * Hoveduddannelsen 4. år Antal mdr. Psykiatrisk Afdeling Odense - universitetsfunktion Lokalpsykiatri Fokuseret ophold i akutpsykiatri/ skadestue 0 Lokalpsykiatri Lokalpsykiatri Lokalpsykiatri i Svendborg Lokalpsykiatri Fokuseret ophold i Børne/og ungdomspsykiatri Psykiatrisk Afdeling Kolding - Vejle Lokalpsykiatri/ Ambulant psykiatri Eller ambulant psykiatri/ psykiatri 2 inkl. md. i akutpsykiatri/ skadestue Fokuseret ophold i Børne/og ungdomspsykiatri Foregår i psyk. afd. i Odense. Skizofreniområde Affektivt team eller spiseforstyrrelses team eller klinik for selvmordstruede eller udredningsteam Almen Team/Psykose Team eller Affektivt Team eller sengeafsnit Ambulant Terapiafsnit i Kolding-Vejle: Personlighedsforstyrrelser eller angst/tvangslidelser Psykiatrisk Afdeling Middelfart Lokalpsykiatri/ Ambulant psykiatri Eller ambulant psykiatri/ psykiatri 2 inkl. md. i akutpsykiatri/ skadestue Fokuseret ophold i Børne/og Foregår i psyk. afd. i Odense. Skizofreniområde Affektivt team eller spiseforstyrrelses Retspsykiatri Intensivt Team for personlighedsforstyrrelse eller opsøgende psykoseteam 2

3 ungdomspsykiatri team eller klinik for selvmordstruede eller udredningsteam Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Lokalpsykiatri/ Ambulant psykiatri Eller 2 mdr. ét af stederne inkl. md. i akutpsykiatri/ skadestue Fokuseret ophold i Børne/og ungdomspsykiatri Foregår i psyk. afd. i Odense. Der vælges 2 af nedenstående: Skizofreniområde Affektivt team eller spiseforstyrrelses team eller klinik for selvmordstruede eller udredningsteam Der vælges 2 af nedenstående: Tidlig Interventions Team Affektivt Team (inkl. Angst og Fobi) Lokalpsykiatrisk Team Sengeafdeling 2x Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Lokalpsykiatri 2 inkl. md. i akutpsykiatri/ skadestue Fokuseret ophold i Børne/og ungdomspsykiatri Foregår i psyk. afd. i Odense. Der vælges 2 af nedenstående: Skizofreniområde Affektivt Team, spiseforstyrrelses team eller klinik for selvmordstruede eller udredningsteam Tidligt Interventions Team, Gruppeterapeutisk Team eller DAT-team for Personlighedsforstyrrelser,, Team for selvmordsforebyggelse, eller Lokalpsykiatri Psykiatrisk Afdeling Svendborg Ambulant psykiatri (Lokalpsykiatri - Alment Team) (P2) Ambulant psykiatri (Lokalpsykiatri - Team APA) (P) Psykiatrisk skadestue/klinik for selvmordsforebyggel se foregår på psyk. afd. Odense Ambulant psykiatri (Lokalpsykiatri Affektivt Team) (P3) Fokuseret ophold i Børne/og ungdomspsykiatri Ad*. På 4. år er der mulighed for 4 dages fokuseret ophold i Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart og/eller ATT (Afdeling for Tortur og Traumeoverlevere). 3

4 I hele uddannelsesforløbet er det muligt at bytte om på rækkefølgen af blokkene, såfremt det tilrettelægges inden for de angivne rammer under hensyn til driften, målbeskrivelsen, den uddannelsessøgende psykologs ønsker samt uddannelsesstedets forhold. Dette fastlægges i så fald i den uddannelsessøgendes individuelle uddannelsesplan. Introduktionsuddannelse: Psykologisk ekspert Ansættelsessted/funktionsområde og varighed: Lokalpsykiatri/ambulant psykiatri 2 mdr. Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi.. Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/traitakse I/II m.m...2 Kunne redegøre for psykiske og biologiske sårbarheds- og stressfaktorer..3 Kunne optage psykopatologisk anamnese, symptombeskr. mm. og vurdere relevansen af andres observationer og informationer. Kunne anvende viden om ICD -0 og DSM-IV Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes i psykiatrien. Kunne redegøre for psykologiske udviklingsmodeller med fokus på udviklingspsykopatologi. Kunne perspektivere diagnostisk udredning på baggrund af sårbarheds-stress modellen med vægt på de psykiske og sociale faktorer samt vise kendskab til de biologiske. Kunne medvirke til relevante diagnoseforslag med inddragelse af stress-sårbarhedsfaktorer med vægt på psykiske og sociale faktorer og vise kendskab til de biologiske...4 Kunne varetage patientforløb. Kunne bidrage til relevant diagnose, behandlingsforslag, tilrettelæggelse af individuelle behandlingsforløb samt epikriseskrivning...5 Kunne redegøre for de basale principper i konstruktion og anvendelse af psykologiske test... Ifm.udredning og diagnostik have erfaring med at udføre relevant us. med ratingskala samt kunne udføre relevante neuropsykologiske test...7 Kunne redegøre for viden om grundprincipper i de relevante Kunne redegøre for forskellige ratingskalaer og neuropsykologiske test. Have erfaring med at udføre rating og (neuro)psykologisk test med udfærdigelse af undersøgelsesrapport Kunne redegøre for faser i psykoterapi: assessment, indledning, midterfase, afslutning, Introduktionskursus i psykopatologi I. Introduktionskursus i psykopatologi II. Audit på 0 cases. Audit på 0 patient epikriser. Introduktionskursus i psykologisk testmetode I neuropsykologisk testmetode I og ratingskalaer, observation og strukturerede interviews.. på 2 testrapporter - 2 rating og 2 neuropsykologisk Introduktionskursus i psykologisk behandling. undersøgelser. 4

5 psykoterapiretninger. Kunne redegøre for viden om principper i individualiseret evidensbaseret praksis..8 Kunne redegøre for viden om pædagogisk-psykologiske metoder. opfølgning. Kunne demonstrere kendskab til forskellige interventions metoder og strategier i psykoterapi. Kunne redegøre for individualiseret evidensbaseret psykoterapi. Kunne redegøre for principper for integration af forskningsbaseret viden, klinisk ekspertise og patientens karakteristika, kultur og præferencer i klinisk psykiatrisk arbejde. Kunne redegøre for afgrænsningen mellem psykoterapi og pædagogisk psykologiske metoder, samt kombinationen af disse. Kunne redegøre for principper i rådgivning, psykoedukation og kognitiv træning. Introduktionskursus i psykologisk behandling...9 Kunne angive de vigtigste principper for biomedicinske behandlinger Ud fra udredning og diagnostik kunne foreslå relevant psykologisk beh. og andre tiltag under hensyntagen til de givne omstændigheder Kunne udføre relevant psykologisk behandling. Kunne udføre psykoedukation Kunne redegøre for de mest anvendte psykofarmaka i psykiatrien. Kunne bidrage til udarbejdelse af behandlingsplan og sikre at der er sammenhæng og kontinuitet i pt.forløb. Kunne vurdere relevansen af ordination/ændringer af biomedicinsk beh. Kunne udføre psykoterapi af pt. m. forskellige psykiske lidelser og med anvendelse af flere relevante metoder Kunne udføre psykoedukation med patienter og pårørende Introduktionskursus i biologiske behandlingsprincipper. Audit/patientforløbsanalyse på 5 patientforløb med behandlingsplaner Supervision..4 Kunne redegøre for supervisionsmodeller...5 Kunne udføre supervision Kunne udføre supervision af miljøterapeutisk arbejde på enten lukket/åbent afsnit eller ambulant regi.. 5 Kunne udføre supervision. Kunne udføre supervision af miljøterapeutisk arbejde på enten lukket/ åbent afsnit eller ambulant regi. Generelt introduktionskursus i vejledning og supervision af andre. Klinisk arbejde. I alt på introduktionsåret struktureret kollegial bedømmelse af minimum 5 sessioner. Endvidere evalueres ved selvrapporteringsskemaer til 5

6 deltager og supervisor. Kommunikator.2. Kunne udvise forståelse, respekt og empati ved patient- og pårørendekontakt. Kunne sikre sig, at patient/ pårørende har forstået det meddelte. Eks. på patient/pårørende kontakt: anamneseoptagelse, undersøgelse, tilbagemelding, rådgivning, information, behandling.2.2 Kunne indhente, diskutere og videregive oplysninger til brug for pt. beh. I.f.t.: kolleger, andet sundhedspersonale, øvrige samarbejdspartnere Samarbejder.3. Kunne samarbejde med pt. og pårørende.3.2 Kunne indgå i samarbejdsrelationer med forståelse og respekt.3.3 Kunne henvise til og samarbejde med sociale myndigheder og institutioner ud fra gældende sociallovgivning. Kunne inddrage pt. og pårørende i udarbejdelsen og den løbende revision af behandlingsplanen Kunne udvise forståelse og respekt i samarbejdsrelationer med kolleger/tværfaglige team samt eksternt (primærsektoren, de somatiske afdelinger, socialsektoren ect.) Kunne medvirke til analyse af en given situation og anvende servicelovens bestemmelser, specielt i forbindelse med børn af psykisk syge (delvist på hoveduddannelsen). Klinisk arbejde.. Leder/administrator.4. Kunne deltage i forskellige typer af ledelsesopgaver på afdelingen..4.2 Kunne redegøre for psykiatrilov, forvaltningslov og klagesystemer. Have erfaring med at tilrettelægge individuelle patientforløb og behandlingsplan samt sikre kontinuitet og sammenhæng i patientforløbene. Kunne redegøre for psykiatrilov og relevante områder af forvaltningslov, herunder servicelovens bestemmelser om skærpet underretningspligt (delvis på hoveduddannelsen). med ledelsesfunktioner Introduktionskursus i psykiatrilov samt forvaltningslov og klagesager. Sundhedsfremmer.5. Kunne redegøre for risikofaktorer for udvikling af psykisk lidelse og adfærdsmæssige forstyrrelser. Kursus om psykopatologi.

7 .5.2. Kunne anvende viden om risikofaktorer for udvikling af psykisk lidelse og adfærdsmæssige forstyrrelser Kunne formidle viden om intervention i forbindelse med risikofaktorer. Undervisning af: pt./pårørende (psykoedukation), yngre kolleger og andet Personale (delvist på hoveduddannelsen) Akademiker.. Kunne indhente og anvende viden i forhold til relevante problemstillinger. Kunne: - følge med i den nyeste viden inden for specialet - foretage litteratursøgning og vurdering - arbejde stringent og metodekritisk - formidle faglig viden til kollegaer og andre faggrupper. Introduktionskursus i litteratursøgning. Deltage i og selv fremlægge litteratur ved litteraturkonferencer. Godkendt kursus. Professionel.7. Kunne redegøre for og drøfte etiske problemstillinger Kunne redegøre for etik omkring patient/pårørende arbejde og egen rolle som professionel. Hoveduddannelsen Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi 2.. Kunne redegøre for principper bag diagnostiske systemer. Kunne redegøre for forskellige måder at klassificere på, samt sætte disse i relation til psykopatologi. Kunne redegøre for differentialdiagnostiske Specialespecifikt kursus i psykopatologi III Kunne redegøre for relevante neurologiske lidelser. problemstillinger. Kunne redegøre for forskellige psykiatriskneurologiske problemstillinger og bidrage til diagnosticering af dementielle lidelser. Specialespecifikt kursus i neurologi. 7

8 2..3 Kunne varetage psykopatologisk diagnostisk udredning Kunne redegøre for projektive test med fokus på formelle tanke- og realitetsforstyrrelser. Kunne redegøre uddybende for de psykologiske undersøgelsesmetoder, der anvendes i psykiatrien, og om deres anvendelsesområder. Kunne varetage sammenfatning af anamnestiske oplysninger og undersøgelsesresultater i diagnostisk formulering. Kunne varetage forståelig formidling til patienter og samarbejdspartnere om diagnosen og betydningen af denne. Kunne redegøre for hvordan psykologiske test kan belyse formelle tankeforstyrrelser og forstyrrelser i realitetstestning. Kunne redegøre for anvendelsesområder og begrænsninger ved psykologiske test.. 2. år: Audit på 5 patientforløb (heraf 2 komplekse forløb) 3. år: Audit på 5 patientforløb (heraf 2 komplekse forløb) Specialespecifikt kursus i psykologiske undersøgelsesmetoder II. Specialespecifikt kursus i neuropsykologisk testmetode II, samt i ratingskemaer, observation og strukturerede interviews II I forbindelse med udredning og diagnostik kunne udføre relevante undersøgelser med ratingskalaer, neuropsykologiske test, projektive test. 2.. Være opmærksom på at videregive observationer om somatiske symptomer Kunne redegøre for relevante psykoterapeutiske retninger og specifikke Kunne udføre et bredt udsnit af psykologiske undersøgelser, sammenholde disse resultater med psykiatriske undersøgelsesresultater og på den baggrund udfærdige en undersøgelsesrapport. Kunne redegøre for basal teori vedrørende psykodynamisk, kognitiv/adfærds-, systemisk - og eksistentiel humanistisk psykoterapi i forhold til forskellige diagnosegrupper og. 2. år: Vejlederbedømmelse på 5 testrapporter (hvoraf undersøgelse med anvendelse af projektive test). 3. år: Vejlederbedømmelse på 5 testrapporter (hvoraf undersøgelse med anvendelse af projektive test).. 2. år: Audit på 5 cases. 3. år: Audit på 5 Specialespecifikke kurser om psykologisk behandling cases. 8

9 problemstillinger. Kunne redegøre for principper i individualiseret evidensbaseret praksis Ud fra udredning og diagnostik kunne foreslå relevant psykologisk behandling og andre tiltag under hensyntagen til de givne omstændigheder. inden for de forskellige terapiformer: individuel, par, familie og gruppe. Kunne redegøre for forskningsbaserede psykoterapeutiske metoder. Kunne mestre integration af forskningsbaseret viden, klinisk ekspertise og patientens karakteristika, kultur og præferencer i klinisk psykiatrisk arbejde Med større nuanceringsgrad end på introduktionsuddannelsen kunne bidrage til udarbejdelse af behandlingsplan og sikre at der er sammenhæng og kontinuitet i patientforløb. Kunne vurdere behovet for lægelig vurdering af ordination / ændringer af medikamentel behandling.. 2. år: Audit på 5 patientforløb med behandlingsplaner, heraf 2 komplicerede patientforløb 3. år: Audit på 5 patientforløb med behandlingsplaner, heraf 2 komplicerede patientforløb 2..9 Kunne redegøre for principper i biomedicinsk behandling Kunne udføre psykoterapi. Kunne redegøre for effekt og bivirkninger af biomedicinsk behandling i psykiatrien med hovedvægt på farmakologi herunder motivere patienterne for biomedicinsk behandling. Kunne beskrive effekt og bivirkninger af ECT behandling, herunder motivere patienten for ECT behandling. Kunne udføre psykoterapi af patienter inden for de vigtigste hovedafsnit af ICD-0 s psykiatriske diagnoser med anvendelse af alle terapiformer og af min.2 terapiretninger. Det skal tilstræbes at ske inden for alle 4 terapiretninger. Specialespecifikt kursus i biologiske behandlingsmetoder (psykofarmaka ECT, mm.).. 3. år:. 4. år:. 2.. Kunne anvende viden om socialpsykiatriske problemstillinger. Kunne foretage en socialpsykiatrisk behovsvurdering og udfærdige henvisning til socialpsykiatrien. -2 besøgsdage i socialpsykiatrisk institution. 2. år: Gennemført besøg Kunne afgrænse psykiatri og børneog ungdomspsykiatri mht. Kunne redegøre for praksis vedr. børne- og ungdomspsykiatri behandling. Specialespecifikt kursus i børne- og ungdomspsykiatrisk kursus og fokuseret 9

10 målgrupper og overordnede problemstillinger og befordre sammenhæng i patientforløbene. Kunne redegøre for principper i psykologisk misbrugsbehandling. Kunne udføre psykologisk misbrugsbehandling. Kunne redegøre for principper i psykologisk krisebehandling. Kunne redegøre for principper i psykologisk misbrugsbehandling, herunder ved dobbeltdiagnosepatienter. Kunne udføre psykologisk misbrugsbehandling af misbrugspatienter, herunder dobbeltdiagnosepatienter. behandling og fokuseret ophold i B&U. Del af specialespecifikt kursus om psykologisk behandling II.. Del af specialespecifikt kursus om psykologisk behandling II. ophold i B&U. 3. år:. 2.. Kunne udføre psykologisk krisebehandling. Kunne udføre behandling af krisereaktioner, herunder også i somatisk regi. 2. år: Audit på 2 korte forløb. 3. år: Audit på 2 korte forløb Kunne redegøre for psykologisk behandling af andre særlige lidelser: geronto-, sexologiske og retspsykiatriske patienter. Kunne redegøre for principper bag psykologisk behandling af forskellige særlige lidelser. Del af specialespecifikt kursus i psykologisk behandling II Kunne varetage psykologisk behandling af flere af de særlige lidelser. Kunne varetage psykologisk behandling af min. 2 af de særlige lidelser nævnt ovenfor.. 4. år: Kunne varetage psykologisk undersøgelse i forb. m. retspsykiatrisk undersøgelse. Kunne bidrage til mentalobservation med relevant psykologisk undersøgelse.. 4. år: Supervision Kunne redegøre for konsulent- og supervisionsfunktioner. Kunne udføre konsulent- og supervisionsfunktioner. Kunne udføre konsulent- og supervisionsfunktioner, internt og eksternt. Specialespecifikt kursus i konsulent- og supervisionsfunktioner II. Konsulent- og supervisionsarbejde. 2. år: Struktureret vejleder bedømmelse af min. konsulent- og/eller supervisionssessioner. 0

11 Kommunikator 2.2. Kunne inddrage viden om ledelse, administration, samarbejde og om gruppe/organisationsprocesser. Kunne redegøre for situationer, hvor det er relevant at inddrage aspekter fra ledelse, administration, samarbejde og gruppe- /organisationspsykologi. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde Kunne disponere og styre en patient-pårørendesamtale i forhold til tid og formål. Eksempler Supplerende til introduktionsuddannelsen: Videregivelse af diagnostiske behandlingsmæssige og prognostiske overvejelser også til utilfredse patienter/pårørende.. 2. år: af 5 cases 3. år: af 5 cases herunder min. 2 komplicerede cases Kunne indhente, diskutere og videregive oplysninger til brug for patientbehandling. I forhold til kolleger, andet sundhedspersonale, øvrige samarbejdspartnere.. 2. år: af 5 cases 3. år: af 5 cases herunder min. 2 komplicerede forløb Kunne formidle vurderinger, udrednings- og behandlingsforslag, både mundtligt og skriftligt til andre i forståelig form Kunne formidle vurderinger, udrednings- og behandlingsforslag, både mundtligt og skriftligt til andre i forståelig form Kunne formidle vurderinger, udrednings- og behandlingsforslag, både mundtligt og skriftligt til andre i forståelig form. I forhold til patienter, pårørende, møder internt og eksternt... I forhold til møder internt og eksternt på andre afdelinger.. 2. og 3. år: Vejleder bedømmelse af audit på 5 journaler I forhold til erklæringer til eksterne samarbejdspartnere.. Psykologvurderinger, undersøgelsesrapporter. 3. år: af audit på de nævnte erklæringer/testrapporter.

12 Samarbejder 2.3. Kunne anvende medarbejdernes ressourcer i tværfaglige teams og samtidig bidrage med egen faglige ekspertise og bidrage til løsning af samarbejdsproblemer Kunne samarbejde med patient og pårørende Kunne indgå i samarbejdsrelationer med forståelse og respekt og have erfaring med gruppe/organisationsprocesser. Ved: Behandlingsopgaver Videnskabelige problemstillinger Uddannelsesmæssige opgaver Administrative opgaver. Kunne inddrage patient og pårørende i udarbejdelsen og den løbende revision af behandlingsplanen også ved komplicerede forløb. Kunne udvise forståelse og respekt i samarbejdsrelationer med kolleger/tværfaglige team samt eksternt (primærsektoren, de somatiske afdelinger, socialsektoren etc.).... Vejleder udfører løbende evaluering sammen med den uddannelsessøgende. Vejlederbedømmelse.. Leder/administrator Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi 2.4. Kunne inddrage viden om ledelse, administration, samarbejde og gruppe/ organisationsprocesser. Kunne redegøre for situationer, hvor det er relevant at inddrage aspekter fra ledelse, administration, samarbejde og gruppe- /organisationspsykologi. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde Kunne redegøre for sundhedsvæsenets struktur og funktion på center/forvaltningsniveau Kunne redegøre for psykiatrilov, forvaltningslov og klagesystemer Kunne henvise til og samarbejde med sociale myndigheder og institutioner ud fra gældende sociallovgivning. Kunne redegøre for praksis vedrørende anvendelse af hospitalspsykiatriens ressourcer herunder distriktspsykiatrien. Kunne redegøre for psykiatrilov og relevante områder af forvaltningslov, herunder servicelovens bestemmelser om skærpet underretningspligt. Kunne analysere en given situation og anvende servicelovens bestemmelser, specielt i forbindelse med børn af psykisk syge. Generelt kursus i sundhedsvæsenets struktur og funktion. Fra tidligere introduktions. Under introduktionsuddannelsen. 2. år: Kunne anvende regler vedrørende anmeldelses praksis for opnået kendskab til Kunne analysere en given sag i forhold til mulige kriminelle handlinger.. 2. år:. 2

13 kriminelle handlinger såsom incest Kunne udføre ledelsesopgaver i teamsamarbejdet. Kunne forestå ledelsen af et tværfagligt samarbejde vedrørende en patient eller en problemstilling, hvor eksterne samarbejdsrelationer inddrages i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang. med ledelsesfunktioner. 3. og 4. år:. Kunne fastholde dagsorden for møder og prioritere arbejdsopgaver i teamet. Kunne redegøre for praksis vedrørende anvendelse af hospitalspsykiatriens ressourcer på afdelingen. med ledelsesfunktion. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde. 3. og 4. år: Kunne udføre arbejdstilrettelæggelse Kunne udnytte og prioritere ressourcer i samarbejdet mellem primær og sekundærsektoren Kunne angive relevante udvalg og arbejdsgrupper i region og lokalt Kunne bidrage konstruktivt til udvalgsarbejde. Kunne redegøre for principper for arbejdsdeling af relevans for arbejdsplads. Kunne afgrænse hvilke patienter, der skal behandles i sekundærsektoren. Kunne afslutte patienter til videre behandling i primærsektoren. Kunne redegøre for rammer og kommissorium for vigtige udvalg i regionen og lokalt. (f.eks. MED-udvalg). Deltage i min. 2 udvalg/arbejdsgrupper. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde. Vejledersamtaler. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde. Administrativt/organisatoris k arbejde. Vejledersamtaler og 4. år: Vejledervurdering 2.4. Kunne prioritere egne ressourcer. I forhold til:. Klinisk praksis 2. Uddannelse 3. Forskning 4. Eksterne aktiviteter. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde. Samtale med uddannelsesansvarlig psykolog gang om året Sundhedsfremmer 2.5. Kunne redegøre for risikofaktorer for udvikling af psykisk lidelse og Specialespecifikke kurser i psykopatologi. kurser 3

14 adfærdsmæssige forstyrrelser Kunne anvende viden om risikofaktorer for udvikling af psykisk lidelse og adfærdsmæssige forstyrrelser. Kunne formidle viden om intervention i forbindelse med risikofaktorer. Undervisning af: patienter/pårørende(psy koedukation), yngre kolleger og andet personale. 2. år: Akademiker 2.. Kunne erhverve, vedligeholde og anvende ny viden, herunder viden om videnskabsteori. Kunne følge med i den nyeste viden inden for specialet, foretage litteratursøgning og kritisk vurdering. Kunne medvirke til at indføre ny viden i daglig praksis. Specialespecifikke kurser (indgår som del af flere kurser). Forskningstræning. Selvstudium, deltagelse i litteraturkonference på afdelingen/centret. Kurser i litteratursøgning samt diskussion i peergruppe 3. og 4. år Vejledersamtale og godkendte kurser og/eller test af litteratursøgning Kunne undervise og formidle faglig viden til kolleger og andre faggrupper Kunne skabe ny viden: Udarbejde beskrivelse til forsknings/kvalitetssikringsproje kt. Kunne undervise og vejlede psykologi-, og medicinstuderende, yngre kolleger og andre faggrupper i form af struktureret undervisning/vejledning. Kunne udnytte læringsmuligheder i hverdagen Kunne identificere forskningsrelevante områder, formulere hypoteser, udarbejde projektbeskrivelse. Afholde litteraturkonference, klinikker mm. Demonstrere brug af forskellige undervisningsformer. Forskningstræning. 3. og 4.år: Feedback fra vejleder, studerende og peergruppe. Vurdering af portefølje. 3. og 4.år: forskningstræning Kunne redegøre for relevant forskningsmetode m.v. Teori om forskningsmetode mm. Generelle kurser i forskning Kunne varetage opgaveskrivning mm. Forskningstræning: Kunne anvende forskningsbaseret viden til udarbejdelsen af opgave, kliniske vejledninger, instrukser, procedurevejledninger m.v. Tildeling af opgaver 3. og 4.år: opgaver ved vejleder bedømmelse. 4

15 Professionel 2.7. Kunne redegøre for og drøfte etiske problemstillinger herunder psykiatriens værdigrundlag. Kunne redegøre for praktisk anvendelse af kollegiale vedtægter og deklarationer. Kunne redegøre for etik omkring patient/pårørendearbejde og egen rolle som professionel. Specialespecifikt Kunne identificere etiske problemstillinger og medinddrage etiske hensyn i klinisk praksis. Kunne redegøre for balancen mellem respekt for patientautonomi og paternalisme. Kunne handle i overensstemmelse med lokale og centrale myndigheders forordninger 2. år: Vejleder bedømmelse Kunne skelne mellem og anvende personlig og faglig kompetence Kende og kunne anvende metoder til at opnå indsigt i egne reaktionsmønstre Kunne angive og anvende uddannelsesmuligheder inden for faget Kunne beskrive muligheder for etablering af supplerende uddannelse. Demonstrere indsigt i egne faglige begrænsninger. Vejledersamtaler. Vejledersamtaler. Vejledersamtaler. Vejledersamtaler. Faglige møder. (Medlemskab af Selskabet for Psykologisk Psykiatri). Evalueringssamtale en gang om året med uddannelsesansvarlig psykolog, vejleder samt uddannelsessøgende. Evalueringssamtale en gang om året med uddannelsesansvarlig psykolog, vejleder samt uddannelsessøgende. Evalueringssamtale en gang om året med uddannelsesansvarlig psykolog, vejleder samt uddannelsessøgende. 4. år: Evalueringssamtale med uddannelsesansvarlig psykolog, vejleder samt uddannelsessøgende. 5

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 2: Lukket/intensivt afsnit/akutmodtagelse/psykiatrisk skadestue BLOK 3: Ambulatorium/distriktspsykiatrisk center og/eller dagenhed for ikke-psykotiske lidelser BLOK 4: Fokuseret ophold i BUP samt

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrien i Haderslev og Augustenborg arbejder frem mod sammenlægning af afdelingerne

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion Præsentation af uddannelsessted: Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion består af døgnbehandling

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi P Q A. Introduktionskursus i psykopatologi I.

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi P Q A. Introduktionskursus i psykopatologi I. Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri Affektiv søjle I nedenstående skema er anført i hvilken søjle de enkelte mål i målbeskrivelsen kan indfries. P = Psykose søjle Q = Affektiv

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion er en fagligt bredt funderet afdeling,

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Juli 2011 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12 3 1. Vejledning

Læs mere

! " " " # # " "$% & "" "' ($ # " "$% & "" "'

!    # #  $% &  ' ($ #  $% &  ' Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri 1 er specialpsykologen

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Bilag 1 Kompetenceskema for introduktionsuddannelsen Tilføjelser skrevet med kursiv i vurderingsstrategi er supplerende uddybninger Specialpsykologuddannelsen i psykiatri BLOK 1: INTRODUKTIONSUDDANNELSEN

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatrisk Afdeling Vejle. 1) Præsentation af uddannelsessted:

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatrisk Afdeling Vejle. 1) Præsentation af uddannelsessted: Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatrisk Afdeling Vejle. 1) Præsentation af uddannelsessted: Psykiatrisk Afdeling Vejle er beliggende på fire matrikler med en samlet døgnpsykiatri

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted:

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted: Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted: Psykiatrisk Afdeling Kolding Vejle samt Psykiatrisk Afdeling i Middelfart. Psykiatrisk

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri DPS, VUU, marts 2008. Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri Læringsmetode og evalueringsstrategi er forslag. Der skal kun underskrift på hovedkompetence, men i nogle tilfælde kan det pga blokkens

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark Uddannelsesprogram 2012 Specialpsykologuddannelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Psykiatrien i Region Syddanmark...2 2. Præsentation af uddannelsesforløbet, overordnet...3

Læs mere

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet.

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet. Bilag 3 Checkliste for hoveduddannelsen i psykiatri DPS s videreuddannelsesudvalg har den 5. januar 2004 gennemgået målbeskrivelsen for hoveduddannelsen og skal hermed foreslå følgende til de nye uddannelsesprogrammer.

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted : Psykiatrien i Ribe-Esbjerg er under udvikling og der arbejdes på en sammenlægning

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi. Casebaseret undervisning. Supervision ved vejleder.

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi. Casebaseret undervisning. Supervision ved vejleder. Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 2: Børnepsykiatriskambulatorium Blok 3: Ungdomspsykiatrisk ambulatorium Blok 4: Dag-/døgnafsnit for unge, herunder fokuseret ophold i

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri December 2019 1 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12 2 1. Vejledning

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED SKEMATISK OVERSIGT OVER BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIENS ORGANISATION 1 OVERSIGT OVER DE ENKELTE ENHEDER (AFDELINGER/AFSNIT, TEAMS OG SPECIAL-TEAMS) I BØRNE- OG

Læs mere

Specialpsykologuddannelsen i psykiatri. Forord

Specialpsykologuddannelsen i psykiatri. Forord Specialpsykologuddannelsen i psykiatri Forord I henhold til 3 i bekendtgørelse nr. 1303 af 25. november 2010 om Specialuddannelse af psykologer i Børne- og Ungdomspsykiatri og Psykiatri indstiller Rådet

Læs mere

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og

Læs mere

Specialpsykologuddannelsen i psykiatri. Forord

Specialpsykologuddannelsen i psykiatri. Forord Specialpsykologuddannelsen i psykiatri Forord I henhold til 3 i bekendtgørelse nr. 1303 af 25. november 2010 om Specialuddannelse af psykologer i Børne- og Ungdomspsykiatri og Psykiatri indstiller Rådet

Læs mere

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og

Læs mere

Kompetencer i hoveduddannelsen. Bilag 1

Kompetencer i hoveduddannelsen. Bilag 1 Kompetencer i hoveduddannelsen Bilag 1 Medicinsk ekspert Afsnit nr. 2: Diagnostiske færdigheder i behandling af personer med psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser Kompetencekrav Eksempler på relevante

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykolog i psykiatri Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent Irene

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Juli 2012 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i psykiatri Regionspsykiatrien i Randers.

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i psykiatri Regionspsykiatrien i Randers. Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i psykiatri Regionspsykiatrien i Randers. 1 Indhold ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED FOR UDDANNELSEN TIL SPECIALPSYKOLOG I PSYKIATRI REGIONSPSYKIATRIEN

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri September 2019 1 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s.

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Skemaet skal udfyldes elektronisk 1. Navn: 2. Cpr. nr..: 3. Adresse: 4. Telefon nr.: 5. E-mail adresse: 6. Mobil nr.: 6. Indenfor hvilket speciale stiles

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Logbog for hoveduddannelse i psykiatri i Region Syd Kolding og Vejle Sygehuse

Logbog for hoveduddannelse i psykiatri i Region Syd Kolding og Vejle Sygehuse Logbog for hoveduddannelse i psykiatri i Kolding og Vejle Sygehuse Udd. program h-stilling i psykiatri 1 Bilag 2. Logbog for psykiatri hoved-uddannelsesstilling i Januar 2013 Bemærk: 1. Denne logbog (checkliste)

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse:

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syddanmark Introduktions-

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1 Indledning December 2014 indleder vi uddannelsesmæssigt et nyt kapitel i Regionspsykiatrien Horsens med ansættelsen af to psykologer,

Læs mere

Målbeskrivelse for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri

Målbeskrivelse for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Målbeskrivelse for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Forord I henhold til 3 og 5 i bekendtgørelse nr. 1303 af 25. november 2010 om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri

Læs mere

Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Forord

Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Forord Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Forord I henhold til 3 og 5 i bekendtgørelse nr. 1303 af 25. november 2010 om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Læs mere

i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord

i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord

Læs mere

KBU Kompetencevurderingsskemaer

KBU Kompetencevurderingsskemaer KBU Kompetencevurderingsskemaer Kort brugsvejledning: Kompetencevurderingsskemaerne på de følgende sider relaterer sig til de 16 kompetencer som skal opnås i KBU uddannelsen jf. målbeskrivelsen fra 2016.

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 24 34 Distriktspsykiatrisk team 2 32 55 Distriktspsykiatrisk team 3 33 60 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af specialpsykologer i psykiatrien

Bekendtgørelse om uddannelse af specialpsykologer i psykiatrien Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Funktionsområde Kapitel 3 Uddannelsesansvar og uddannelsesstruktur Kapitel 4 Uddannelsesråd m.v. Kapitel 5 Uddannelsen Kapitel 6 Bedømmelse m.v.

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer En ny uddannelse i psykiatrien Uddannelsen af specialpsykologer 1 Side 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 14 16 18 21 1. Indledning 1.1 Uddannelse til specialpsykolog i psykiatrien

Læs mere

Psykologers uddannelse og kompetencer. Årsmøde i DASAM, Nyborg, 2019 Merete Strømming, Næstformand i Dansk Psykolog Forening

Psykologers uddannelse og kompetencer. Årsmøde i DASAM, Nyborg, 2019 Merete Strømming, Næstformand i Dansk Psykolog Forening Psykologers uddannelse og kompetencer Årsmøde i DASAM, Nyborg, 2019 Merete Strømming, Næstformand i Dansk Psykolog Forening Kandidat i psykologi Psykologtitlen er en beskyttet titel. 5 år inkl. 3 års bacheloruddannelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark Introduktions- og hoveduddannelsesforløb: Uddannelsessted: Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Nordsjælland 01.10.2013 1 Indhold Indledning...

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Udarbejdet i samarbejde mellem de kliniske afdelinger Q, P og

Læs mere

Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse

Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse Proces: Opdateret august 2014 tilrettet december 2016 Den Tværsektorielle Grundaftale Samarbejdsaftale om Mennesker med sindslidelse Dato Arbejdsgruppens

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager APH Team 12 14 Bostedsteamet Gl. Kongevej 14 30 Distriktspsykiatri Gammel Kongevej 23 45 Distriktspsykiatrisk team

Læs mere

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1 Indledning Denne version af uddannelsesprogrammet er udarbejdet februar 2015, efter vi i december 2014 indledte et uddannelsesmæssigt

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 3 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Hvidovre 01.12.2012

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Psykiatrien er under pres: der er mangel på tid, ressourcer og psykiatere.

Psykiatrien er under pres: der er mangel på tid, ressourcer og psykiatere. PSYKIATERENS PROFIL Psykiatrien er under pres: der er mangel på tid, ressourcer og psykiatere. Flere andre aktører på området giver løbende deres bud på lægens opgaver i fremtidens psykiatri; politikere,

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Nordsjælland Maj 2018 1 Indhold Indledning...

Læs mere

i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Børne - og ungdomspsykiatri Region Syddanmark Børne- og ungdomspsykiatri Åbenrå- Kolding (Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Åbenrå resp Kolding) Marts 2015

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 2 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Ballerup 01.12.2012

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 4 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center København 01.12.2012

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD 29. juli 2010 1 1. Indledning 1.1.a Det børne- og ungdomspsykiatriske speciale i henhold til målbeskrivelsen

Læs mere

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Kliniske færdigheder De kliniske kompetencer der skal erhverves som led i din uddannelse til fagområdespecialist i palliativ medicin vil formelt

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Afd.spl. Dorte Qvarfot Beskrivelse af

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling M, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Regionspsykiatrien Silkeborg Udarbejdet

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 7 Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Frederiksberg 01.12.2012 1

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere