Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien"

Transkript

1 Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg København Ø. Telefon Direkte Fax Mail psykiatri@regionh.dk Web Ref.: Micalla Kingo Ingwersen Dato: 31. marts 2014 Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Behandlinger som tilbydes hos leverandøren i henhold til kontrakt nr.: mellem Region Hovedstadens Psykiatri og leverandøren Patienter som er omfattet af bestemmelserne i Sundhedslovens kapitel 79, stk. 1, hvor regionen skal yde sygehusbehandling til borgerne med bopæl i regionen. 1. Omfattende sygehuse Region Hovedstadens Psykiatriske centrer er omfattet af kontrakten. 2. Behandlinger PV10 PV11 PV12 PV13 PV14 PV16 PV17 PV18 Behandlingsforløb for svær bipolar affektiv sindslidelse Behandlingsforløb for svær Depressiv Enkeltepisode Behandlingsforløb for svær Periodisk depression Behandlingsforløb for svær OCD Behandlingsforløb for svære belastnings- og tilpasningsreaktioner. Behandlingsforløb for svære personlighedsforstyrrelser. (emotionelt ustabil og evasiv personlighedsforstyrrelse) Udrednings- og behandlingsstart for patienter med svær ADHD. Behandlingsforløb for svær angst og svær social fobi Indholdet af de enkelte behandlingsforløb er nærmere defineret nedenfor. Kontrakt nr

2 Behandlingstilbuddene inkluderet udredning/diagnostik og behandling. Pr. 1. september 2014 udgår den del af behandlingstilbuddet, der omhandler udredning/diagnostik, og prisen justeres tilsvarende. Den procentdel som udredning/diagnostik udgør i behandlingstilbuddene er angivet nedenfor. 3. Målgruppe Målgruppen for de behandlinger, leverandøren kan tilbyde i henhold til dette bilag, er begrænset af Sundhedsstyrelsens specialevejledninger. Det betyder bl.a., at: Der ikke kan behandles komplicerede psykiatriske problemstilling hos ældre Der ikke kan behandles komplicerede affektive lidelser, herunder affektive lidelser i kombination med misbrug samt gravide med affektive lidelser Der ikke kan behandles komplicerede angst og tvangslidelser Der ikke kan behandles komplicerede somatoforme lidelser og dissociative lidelser(liasions psykiatri) Der ikke kan behandles komplicerede personlighedsforstyrrelser Der kan behandles sexologiske lidelser Der ikke kan behandles oligofrene psykiatriske lidelser Der ikke kan behandles transkulturelle psykiatriske patienter, herunder kompliceret psykiatrisk sygdom hos etniske minoriteter Der ikke kan behandles traumatiserede flygtninge Der ikke kan behandles patienter i forbindelse med selvmordsforebyggelse hos ikke psykisk syge og psykisk syge uden godkendelse til denne funktion af Sundhedsstyrelsen. Der eksisterer i specialeudmeldingen flere begrænsninger, som leverandøren er forpligtet til, at tage højde for. Målgruppen for dette bilag er voksne der er fyldt 19 år på henvisningstidspunktet. Patienter med behov for akut behandling eller behov for tvangsforanstaltninger, som er hjemlet i psykiatriloven, behandles kun på et offentligt sygehus, og disse patienter er således heller ikke omfattet af denne kontrakts målgruppe. Leverandøren kan have en særlig aldersafgrænsning, som begrænser patientgruppen. Dette skal oplyses til ordregiver! 4. Beskrivelse af behandlingstilbuddene Hvert behandlingsforløb er sammensat af et eller flere forskellige elementer, som er beskrevet nærmere nedenfor. Patientens bopælskommune skal inddrages i behandlingsforløbet, hvor det er relevant, og dette skal noteres i journalen. Kontrakt nr Side 2

3 Der må ikke foretages ECT-behandling i forbindelse med behandlingsforløbene beskrevet i dette bilag. Diagnostik/udredning En lægeundersøgelse af patienten i form af klinisk interview, herunder vurdering af behov for psykofarmakologisk behandling. I visse tilfælde er det relevant at supplere med psykometriske undersøgelser i form af rating scales/spørgeskemaer, som patienten ofte selv kan udfylde. Undersøgelsen skal resultere i en samlet lægelig vurdering af patientens tilstand og behandlingsbehov. Struktureret psykopatologisk interview Et interview med henblik på at afdække og afklare patientens psykopatologi, Interviewet gennemføres sædvanligvis ved hjælp af en interviewguide med henblik på at sikre afklaring af alle relevante områder, ofte i form af et såkaldt semistruktureret interview. KRAM og somatisk undersøgelse KRAM og somatisk undersøgelse er somatisk undersøgelse og screening vedrørende kost, rygning, alkohol og motion. Der træffes særskilte beslutning herom på baggrund af en individuel behovsvurdering. Det forudsættes, at intervention og opfølgning foregår i primær sektor og i kommunalt regi. Samtale med behandlingssigte/psykoterapi/psykoedukation: Samtale med behandlingssigte er en aftalt og planlagt dialog mellem patient og behandler med et behandlingsmæssigt formål/sigte, herunder behandling i form af psykoterapi eller edukation i gruppe eller individuelt. Dialogen vil foruden behandlingsmæssigt sigte også inkludere elementer af forebyggende og psykoedukativ karakter. Lægekonsultation vedr. psykofarmakologisk behandling: Lægekonsultation vedr. psykofarmakologisk behandling er en samtale/undersøgelse med en læge, hvor fokus kan være behandling med lægemidler, der har en specifik indvirkning på psykiske funktioner. Formålet med behandlingen er at normalisere de psykobiologiske forstyrrelser, der karakteriserer en given psykisk sygdom. Før behandlingens start skal der foreligge en diagnose, der bygger på en psykiatrisk og evt. en somatisk undersøgelse (inkl. relevante parakliniske undersøgelser) samt en redegørelse for aktuel og tidligere farmakologisk behandling. Behandlingen skal følge de nationale kliniske retningsliner for de givne psykofarmaka. Under behandlingen skal jævnligt vurderes effekt, bivirkninger og compliance. Der kan til dette formål anvendes relevante standardiserede evalueringsskemaer (rating scales) og/eller serum monitoreringer. Kontrakt nr Side 3

4 Sundhedsmæssig støtte og vejledning En indsats for at støtte patienten i at håndtere komorbiditet og øvrige sundhedsmæssige problemer, f.eks. kontakt til primærsektor vedr. somatisk lidelse, kontakt til det kommunale behandlingssystem vedr. misbrugsproblemer. Pårørendesamtale: Pårørendesamtalen er en planlagt samtale med patienten samt dennes pårørende (ægtefælle/samlever/børn/forældre eller andre) med henblik på at sikre en reel medinddragelse i behandlingen gennem vidensudveksling, psykoedukation, drøftelse og evaluering af forløbet. Gennem samtalen kan indhentes information om væsentlige forhold i patientens familie, netværk og arbejdsplads, som kan have betydning for behandlingsplanen. Sikre sammenhæng og kontinuitet i fortsat behandling/indsat: At sikre sammenhæng og kontinuitet i fortsat behandling/indsat med patientdeltagelse omfatter samarbejde i form af koordination og dialog mellem flere sektorer, typisk sundhedsvæsenet og den kommunale sociale sektor. Samarbejdets sigte er ofte at understøtte behandlingsplanen ved at sikre koordination mellem initiativer i de forskellige sektorer, samt sikre sammenhæng mellem behandlingsplan og andre initiativer, f.eks. social handleplan, aktiviteter på jobcenter mv. Samarbejdet kan være i skriftlig form, herunder erklæringer, men også i form af mødevirksomhed mv. Sikringen af sammenhæng og kontinuitet i fortsat behandling/indsat i samarbejde med kommunerne, hvori patienten deltager, skal foregå inden for rammerne af sundhedsaftalen indgået mellem patientens bopælsregion og bopælskommune. Adfærdstræning/eksponering Adfærdstræning/adfærdseksperimenter/ eksponering er et centralt komponent i behandling af angstlidelser som social fobi, OCD og PTSD. Adfærdstræning/adfærdseksperimenter/ eksponering er planlagte oplevelsesorienterede aktiviteter baseret på eksperimenter, som patienten foretager, i eller imellem sessioner. Eksperimenterne designes på baggrund af en problemformulering. Det primære mål er at opnå ny information, der kan hjælpe til at ændre uhensigtsmæssige reaktionsmønstre/tænkning og begrænse symptomerne. Tilbagemelding, anbefalinger om behandling eller andre tiltag og afslutning En afsluttende samtale hvor konklusion og anbefaling formidles til patient og evt. pårørende samt formidling til de behandlingsinstanser patienten evt. viderehenvises til. Afslutning: Leverandøren skal fra starten indtænke behandlingsforløbets afslutning i tilrettelæggelsen af behandlingen, således at afslutningen er planlagt og behandlingen i øvrigt tilpasset forløbets længde og indhold. Afslutningen indeholder en klinisk og psykometrisk undersøgelse, og hvis angivet tilbagefaldsforebyggelse i gruppe og afsluttende samtale. Som led i afslutning evalueres forløbet med patienten og evt. Kontrakt nr Side 4

5 pårørende, og der rådgives m.h.p. forebyggelse af sygdomstilbagefald, ligesom evt. efterfølgende behandlingstiltag foreslås iværksat. Information om behandlingsforløbet og anbefalet efterbehandling videregives til henvisningssygehuset og egen læge, jf. i øvrigt kravene i kontrakten. 5. Ambulant behandlingsforløb PV10 Behandlingsforløb for svær bipolar affektiv sindslidelse. Behandlingsforløb for patienter med svær/vanskelig behandlelig alvorlig bipolar affektiv sindslidelse. Der er tale om et samlet, afsluttet behandlingsforløb. Det forudsættes 20 timers direkte patientkontakt. De 20 timer er fordelt på følgende: Diagnostik/udredning 1,5 time I alt 2,5 timer 13 % Første samtale 1 time Psykoedukation 7 timer - enten i gruppe med 28 sessioner a 1 time eller individuelt med 7 sessioner a 1 time Lægekonsultation vedr. psykofarmakologisk behandling mindst 8 sessioner af 30 minutter Pårørendesamtale 2 timer Afslutning 1 time I alt 17,5 timer 87 % På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 6 måneder, dog maksimalt 9 PV11 Behandlingsforløb for svær Depressiv Enkeltepisode. Behandlingsforløb for patienter med svær/vanskelig behandlelig depressiv enkeltepisode. Der er tale om et samlet afsluttet behandlingsforløb. Det forudsættes 18 timers direkte patientkontakt. De 18 timer er fordelt på følgende: I alt 1 time 6 % Kontrakt nr Side 5

6 Første samtale 1 time Samtale med behandlingssigte i form af kognitiv terapi og psykoedukation 6 timer enten i gruppe med 12 sessioner a 2 timer eller individuelt med 6 sessioner a 1 time Lægekonsultation vedr. psykofarmakologisk behandling mindst 10 sessioner af 30 minutter Pårørendesamtale 1,5 time Afslutning 1 time I alt 17 timer 94 % På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 6 måneder, dog maksimalt 9 PV12 Behandlingsforløb for svær Periodisk depression. Behandlingsforløb for patienter med svær/vanskelig behandlelig periodisk depression. Der er tale om et samlet, afsluttet behandlingsforløb. Det forudsættes mindst 18 timers direkte patientkontakt. De 18 timer er fordelt på følgende: I alt 1 time 6 % Første samtale 1 time Samtale med behandlingssigte i form af kognitiv terapi og psykoedukation 6 timer - enten i gruppe med 12 sessioner a 2 time eller individuelt med 6 sessioner a 1 time Lægekonsultation vedr. psykofarmakologisk behandling mindst 10 sessioner af 30 minutter Pårørende samtale 1,5 time Afslutning 1 time I alt 17 timer 94 % På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 6 måneder, dog maksimalt 9 Kontrakt nr Side 6

7 PV13 Behandlingsforløb for svær OCD. Behandlingsforløb for patienter med svær OCD. Der er tale om et samlet, afsluttet behandlingsforløb. Det forudsættes 15 timers direkte patientkontakt. De 15 timer er fordelt på følgende: Diagnostik/udredning 45 minutter I alt 1,75 time 12 % Første samtale 1 time Samtale med behandlingssigte med psykoterapi og adfærdstræning 7 timer efter 1 indledende session a 1 time - enten i gruppe med 10 sessioner a 2 timer og 8 sessioner af 30 minutter eller individuelt med 6 sessioner a 1 time Lægekonsultation vedr. psykofarmakologisk behandling 1 session af 30 minutter Psykoedukation i gruppe med inddragelse af pårørende 1 time Afslutning inklusiv tilbagefaldsforebyggelse i gruppe 1,25 time I alt 13,25 timer 88 % På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 6 måneder, dog maksimalt 9 Samtale med behandlingssigte/psykoterapi kan med fordel foregå i gruppeterapi. PV18 Behandlingsforløb for svær panikangst og svær social fobi. Behandlingsforløb for patienter med svær panikangst og/eller svær social fobi. Der er tale om et samlet, afsluttet behandlingsforløb. Det forudsættes 15 timers direkte patientkontakt. De 15 timer er fordelt på følgende: Diagnostik/udredning 45 minutter I alt 1,75 time 12 % Kontrakt nr Side 7

8 Første samtale 1 time Samtale med behandlingssigte med psykoterapi og adfærdstræning 7 timer efter 1 indledende session a 1 time enten i gruppe med 10 sessioner a 2 timer og 8 sessioner af 30 minutter eller individuelt med 6 sessioner a 1 time Lægekonsultation vedr. psykofarmakologisk behandling 1 session af 30 minutter Psykoedukation i gruppe med inddragelse af pårørende 1 time Afslutning inklusiv tilbagefaldsforebyggelse i gruppe 1,25 time I alt 13,25 timer På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 6 måneder, dog maksimalt 9 88 % Samtale med behandlingssigte/psykoterapi kan med fordel foregå i gruppeterapi. PV14 Behandlingsforløb for svære belastnings- og tilpasningsreaktioner. Behandlingsforløb for patienter med svær belastning og tilpasningsreaktion. Der er tale om ICD diagnoserne 43.1 og Der er tale om et samlet, afsluttet behandlingsforløb. Det forudsættes mindst 27 timers direkte patientkontakt. De 27 timer er fordelt på følgende: Diagnostik/udredning 1 time I alt 2 timer 7 % Første samtale 1 time Samtale med behandlingssigte med psykoterapi 15 timer - enten i gruppe med 24 sessioner a 2,5 time eller individuelt med 15 sessioner a 1 time Lægekonsultation vedr. psykofarmakologisk behandling mindst 2 sessioner af 30 minutter Gennemgang af psykometrisk undersøgelse 30 minutter Behandling af komplicerende forhold 2 3/4 time Psykoedukation i gruppe 1 session af 1 time Sundhedsmæssig støtte og vejledning 1½ time Afslutning 2 timer I alt 25 timer 93 % Kontrakt nr Side 8

9 På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 6 måneder, dog maksimalt 9 Samtale med behandlingssigte/psykoterapi kan med fordel foregå i gruppeterapi. PV16 Behandlingsforløb for svære personlighedsforstyrrelser (emotionelt ustabil og evasiv personlighedsforstyrrelse) Behandlingsforløbet er for patienter med svære personlighedsforstyrrelser (emotionelt ustabile og evasive personlighedsforstyrrelser). Der er tale om ICD diagnoserne 60.3 og Der er tale om et samlet, afsluttet behandlingsforløb. Det forudsættes 27 timers direkte patientkontakt. De 27 timer er fordelt på følgende: Diagnostik/udredning 3 timer I alt 4 timer 15 % Samtale med behandlingssigte med terapi og netværkssamtaler 12 timer - enten i gruppe med 48 sessioner a 1 timer eller i gruppe 10 sessioner af 1 time og individuelt med 8 sessioner a 1 time Lægekonsultation vedr. psykofarmakologisk behandling mindst 4 sessioner af 30 minutter Rehabilitering 4 timer Afslutning 1,5 time I alt 23 timer 85 % På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 9 måneder, dog maksimalt 14 Samtale med behandlingssigte/psykoterapi kan med fordel foregå i gruppeterapi. Der forventes gennemsnitligt set afholdt 1 session om ugen. PV17 Udrednings- og behandlingsstart for patienter med svær ADHD. Udrednings- og behandlingsstart for patienter med svær ADHD med kompleksitet som følge af betydeligt misbrug, personlighedsforstyrrelse eller anden alvorlig komorbiditet. Patienterne forventes udredt og stabiliseret medicinsk behandlingsmæssigt, før de tilbagehenvises til praktiserende læge for det videre Kontrakt nr Side 9

10 behandlingsforløb. Der er tale om ICD diagnoserne 90.0 og Der er tale om et samlet afsluttet behandlingsforløb. Det forsættes 8,5 timers direkte patientkontakt. De 8,5 timer er fordelt på følgende: Diagnostik/udredning 2,5 timer Lægekonsultation/Psykofarmakologisk behandling mindst 4 sessioner af 30 minutter Pårørende samtale Tværsektionelt samarbejde (netværksmøde) 3,5 timer Afslutning og opfølgning 2,5 timer På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 1 måned, dog maksimalt 3 Kontrakt nr Side 10

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

leverandører, der udfører behandlinger under udvidet frit sygehusvalg

leverandører, der udfører behandlinger under udvidet frit sygehusvalg N O T A T Bilag 11 til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandører, der udfører behandlinger under udvidet frit sygehusvalg vedrørende voksenpsykiatrien 1.9.2014 1. Omfattede leverandører

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. døgnbehandling af patienter med skizofreni under specialet psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013 Danske Regioner 01-05-2013 Pakkeforløb for PTSD - ekskl. krigsveteraner og traumatiserede flygtninge (DF43.1) Samlet tidsforbrug: 32 timer Pakkeforløb for PTSD Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Middelfart, 23.9.2014 Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Formål med pakkeforløb Formålet med pakkeforløbene er at sammentænke undersøgelse og behandling af høj kvalitet med

Læs mere

N O T A T 01.05.2015

N O T A T 01.05.2015 N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for kompliceret spiseforstyrrelse under specialet psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle

Læs mere

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien Specifikationer af Februar 2013 Publikationens titel: Specifikationer af Psykiatrien HR & Kvalitet Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.rn.dk udgivelsesdato 14. februar 2013 Læs mere om Region Nordjylland

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Pakkeforløb for anorexi

Pakkeforløb for anorexi Danske Regioner Juni 2014 Anoreksi (DF50.0, DF50.1) Børn & Unge Samlet tidsforbrug: 43 timer Pakkeforløb for anorexi Børn og unge Indledning Formålet med pakkeforløb i psykiatrien er, at tilbyde ensartede

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet børne- og ungdomspsykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

PB10 Behandlingsforløb for svær depression 23.500 kr. PB11 Behandlingsforløb for svær OCD 26.500 kr.

PB10 Behandlingsforløb for svær depression 23.500 kr. PB11 Behandlingsforløb for svær OCD 26.500 kr. N O T A T Bilag 9 til kontrakten af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandører, der udfører behandling under udvidet frit sygehusvalg vedrørende børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 1. Omfattende

Læs mere

Regionsfunktion: Behandling af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger eller andre tilsvarende belastninger

Regionsfunktion: Behandling af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger eller andre tilsvarende belastninger Regionsfunktion: Behandling af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger eller andre tilsvarende belastninger Det samlede udrednings og behandlingsforløb er af 69 måneders varighed, evt. med

Læs mere

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion:

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Regionsfunktion: RF Personlighedsforstyrrelser med en sværhedsgrad af sygdommen svarende til GAF

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

Temadag om Førtidspensionsreform

Temadag om Førtidspensionsreform Temadag om Førtidspensionsreform Visioner for og erfaringer med samarbejdet fra psykiatrien Konst. psykiatridirektør Susanne Jensen Region Nordjylland 2 Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet 1. Hvor mange

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Din deltagelse i projektet hvad sker der?

Din deltagelse i projektet hvad sker der? Din deltagelse i projektet hvad sker der? 1. Første kontakt med projektet Hvis du vælger at deltage i projektet, sender din læge en henvisning til projektet. Du bliver kontaktet af en care manager (en

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE 1 NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE Quick guide Anvend ikke rutinemæssigt screeningsredskaber til identifikation af mulig borderline

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Ulighed i sundhed Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Kortere middellevetid blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Gennemsnitligt 20 år tidligere for

Læs mere

Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse forløb

Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse forløb PAKKE PROJEKTET: En række anbefalinger bl.a. at der skal udarbejdes pakkeforløb Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse

Læs mere

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge

Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge Antal og varighed af klinisk handling Indledende samtale og KRAM og somatisk sygdom Psykoterapi, herunder indledende undersøgelse forud for behandlingsstart Stabiliserende

Læs mere

CVI BUC Region Hovedstaden

CVI BUC Region Hovedstaden Psykose 2 måske mental syg 3 syg i mild grad 4 syg moderat grad Psykotiske symptomer/eller ikke kendt fra tidligere Symptom mestring: Hensigtsmæssig/med støtte fra andre Omlægning af medicinsk behandling

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Tilbagevisning Skal visiteres ind til udredning OFTE AKUTTE HENVISNINGER ELLER TIL INDLÆGGELSE

Tilbagevisning Skal visiteres ind til udredning OFTE AKUTTE HENVISNINGER ELLER TIL INDLÆGGELSE CGI Psykose Depression Depression i remission Ønske om udtrapning af medicinsk behandling 2 måske mental syg Let/moderat depression, hvor der ikke er afprøvet behandling med psykologforløb. med anbefaling

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Holbæk

Psykiatrisk Klinik Holbæk Psykiatrisk Klinik Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Holbæk

Psykiatrisk Klinik Holbæk Psykiatrisk Klinik Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Speciale/område Funktion Begrundelse og forventninger til status 2013 Kirurgi Mavesæk og tolvfingertarm, benign øvre kirurgi Mavesæk

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Udredningspakkeforløb:

Udredningspakkeforløb: Danske Regioner 06-02-2013 Børn og unge (PB01, PB02, PB03, PB04) Børne- og ungdomspsykiatri Udredningspakkeforløb: Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Danske Regioner 25-06-2013 Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Forord Udarbejdelsen af denne retningslinje har taget udgangspunkt i eksisterende retningslinjer i de fem regioner samt

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Koordinerende indsatsplaner Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Målsætning med dagen Informere om indhold i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom ISKÆMISK HJERTESYGDOM HJERTERYTMEFORSTYRRELSE HJERTEKLAPSYGDOM HJERTESVIGT RESUMÉ 2018 Resumé I dag lever ca. en halv million voksne

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016 Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri Bekiendtgiørelse 1803 Da det er fornummet, at Brændevinsdrik i St. Hans Hospital har forvoldet adskillige

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Ambulant Terapi Afsnit; Vejle Sygehus Psykiatrien i Region Syddanmark Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf.: 79 40 58 44 E-mail: psykiatrisk.afdeling@slb.regionsyddanmark.dk Antal praktikpladser Modul Tidspunkt

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D.

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Misbrug og dobbeltdiagnoser Hvad er problemet? Alkohol Det er

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget en udtalelse af 22. januar 2008 fra Psykiatriledelsen i Region Nordjylland, Psykiatrien.

I den anledning har jeg modtaget en udtalelse af 22. januar 2008 fra Psykiatriledelsen i Region Nordjylland, Psykiatrien. 1/6 Den 27. november 2007 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 14. juni 2007 af distriktspsykiatrien i Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus, der hører under Region Nordjylland. I

Læs mere

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Projekt Bedre Udredning

Projekt Bedre Udredning Projekt Bedre Udredning Et eksempel på psykiatrisk udredning af personer med psykiske lidelser og misbrug Center for Misbrugsbehandling Aarhus kommune Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Udviklingen i psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri har de seneste

Læs mere

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet.

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet. Bilag 3 Checkliste for hoveduddannelsen i psykiatri DPS s videreuddannelsesudvalg har den 5. januar 2004 gennemgået målbeskrivelsen for hoveduddannelsen og skal hermed foreslå følgende til de nye uddannelsesprogrammer.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

PRISLISTE 2019 FOR EGENBETALERE

PRISLISTE 2019 FOR EGENBETALERE PRISLISTE 2019 FOR EGENBETALERE Ambulant - Ydelser ved psykiater: Forvurdering af udrednings- og behandlingsbehov Pr. forvurdering 4.775,00 Konsultation med udrednings- og behandlingssigte 1. konsultation

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelse 0141 Ny/eksisterende ydelse Første konsultation Ny Alle af speciallægen visiterede patienter over 18 år til et udredningsforløb i speciallægepraksis.

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere

Information om behandling for Panikangst og agorafobi

Information om behandling for Panikangst og agorafobi Information om behandling for anikangst og agorafobi sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for panikangst og/eller agorafobi på en

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Medicinering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget for psykiatri og socialområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Væsentlige ændringer ved moderniseringen af børne- og ungdomspsykiatri

Væsentlige ændringer ved moderniseringen af børne- og ungdomspsykiatri Væsentlige ændringer ved moderniseringen af børne- og ungdomspsykiatri Baggrund: Hovedsigtet med moderniseringen af specialet børne- og ungdomspsykiatri er, at ydelsesbeskrivelserne afspejler det aktuelle

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere