Medicinrådets procesvejledning for vurdering af nye lægemidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medicinrådets procesvejledning for vurdering af nye lægemidler"

Transkript

1 Medicinrådets procesvejledning for vurdering af nye lægemidler Version 1.3 Dokumentnr.:

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om Medicinrådet... 5 Medicinrådets fagudvalg... 5 Medicinrådets sekretariat... 6 Rådet 6 Medicinrådet udarbejder anbefalinger for sygehusforbeholdte lægemidler Procesvejledningens opbygning Anmodning om vurdering Dialog inden ansøgning Ansøgning Validering af ansøgning Supplerende data efter dag Vurderingsrapport Virksomhedens tilbagemelding på vurderingsrapporten Forhandling Beslutning om anbefaling Sagsbehandlingstid og clock-stop Tilbagetrækning af ansøgning Proces for revurdering af en anbefaling Transparens og offentlighed Vurdering af nye lægemidler via behandlingsvejledning Medicinrådets behandlingsvejledninger Proces for vurdering af et nyt lægemiddel i en behandlingsvejledning Procesvejledningens ikrafttrædelse Ændring af processer Side 2/20

3 15. Versionslog Medicinrådet, 2020 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sprog: dansk Format: pdf Udgivet af Medicinrådet, 18. november 2022 Side 3/20

4 Indledning Denne procesvejledning skal vejlede lægemiddelvirksomheder, som ønsker et nyt lægemiddel eller en indikationsudvidelse for et eksisterende lægemiddel vurderet i Medicinrådet. Procesvejledningen er også et arbejdsredskab for Medicinrådet, herunder rådsmedlemmer og fagudvalgsmedlemmer. Derudover kan procesvejledningen give øvrige interessenter indsigt i Medicinrådets proces for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. I dette dokument anvendes begrebet nyt lægemiddel om både nye lægemidler og indikationsudvidelser. Metoden for vurdering af nye lægemidler, herunder kravspecifikationer til ansøgninger til Medicinrådet, er beskrevet i Medicinrådets metodevejledning for vurdering af nye lægemidler. De to vejledninger udgør tilsammen grundlaget for Medicinrådets arbejde med vurdering af nye lægemidler. Medicinrådets anbefaling vedrørende et lægemiddel tager udgangspunkt i en vurdering af, om lægemidlets effekt (målt i QALY) og sikkerhed står i et rimeligt forhold til omkostningerne ved ibrugtagning af lægemidlet. Arbejdet med at vurdere nye lægemidler sker inden for de politiske rammer af Folketingets syv overordnede principper for prioritering af sygehuslægemidler samt de to principper om forsigtighed og alvorlighed, som Medicinrådet i særlige tilfælde kan inddrage. Folketingets syv principper og en beskrivelse af, hvordan Medicinrådet anvender alvorlighedsprincippet, findes på Medicinrådets hjemmeside: Side 4/20

5 Om Medicinrådet Medicinrådet blev etableret den 1. januar 2017 af Danske Regioner. Medicinrådet udarbejder anbefalinger og vejledninger til regionerne om anvendelse af lægemidler. Medicinrådets kommissorium, forretningsorden mv. kan findes på Medicinrådets hjemmeside. Medicinrådet består af tre enheder: fagudvalgene, sekretariatet og Rådet, som er nærmere beskrevet herunder. Medicinrådets fagudvalg Når Medicinrådet skal udarbejde anbefalinger vedrørende brug af lægemidler, etablerer Medicinrådet et fagudvalg bestående af medlemmer med specifik viden inden for den pågældende sygdom, herunder læger, sygeplejersker, farmaceuter, patienter m.fl. Fagudvalgene bistår Medicinrådet med lægefaglige, lægemiddelfaglige og patientorienterede vurderinger. Hvert fagudvalgs sammensætning og opgaver er beskrevet i fagudvalgets kommissorium, som godkendes af Rådet. En liste over alle fagudvalg og deres kommissorier kan ses på Medicinrådets hjemmeside. Fagudvalgene er stående udvalg, som bliver indkaldt efter behov. Fagudvalgsmedlemmer bliver udpeget for en periode på to år med mulighed for genudpegning. Fagudvalgsmedlemmer skal afgive oplysninger om habilitet i henhold til Medicinrådets habilitetspolitik. Et fagudvalg består typisk af følgende medlemmer: En formand indstillet af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og udpeget af Rådet Medlemmer udpeget af regionerne Medlemmer udpeget af relevante videnskabelige selskaber, herunder Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse og det relevante videnskabelige selskab for det pågældende sygdomsområde En-to sygeplejersker udpeget af Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) En-to patienter/patientrepræsentanter udpeget af Danske Patienter. Herudover kan fagudvalgsformanden udpege medlemmer med særlige kompetencer eller viden, som er nødvendigt for fagudvalgets arbejde, f.eks. en fysioterapeut, diætist eller andet. Patienterne/patientrepræsentanterne bidrager med bl.a. erfaringsbaseret viden fra deres eget sygdomsforløb og, når muligt, andre patienters erfaringer med sygdommen og de lægemidler, der bliver brugt i behandlingen. Se Medicinrådets hjemmeside for flere informationer om inddragelse af patienter i fagudvalgene. Side 5/20

6 Medicinrådets sekretariat Sekretariatet betjener Rådet og fagudvalgene. Til hver vurdering er der tilknyttet en projektgruppe fra sekretariatet. Projektgruppen er proces- og metodeansvarlig for vurderingen og består af sundhedsvidenskabelige konsulenter og sundhedsøkonomer. Projektgruppen skal sikre, at virksomhedernes ansøgninger og analyser lever op til de standarder, som er beskrevet i Medicinrådets metodevejledning, og sikre, at vurderingsprocessen følger denne vejledning. Projektgruppen faciliterer fagudvalgenes arbejde ved fagudvalgsmøderne og udarbejder mødemateriale, herunder udkast til vurderingsrapporter. Sekretariatets biostatistikere og informationsspecialister er involveret i arbejdet med vurderingen ved behov. Projektgruppen varetager kontakten med Amgros og virksomheden undervejs i processen. Rådet Rådet udgør den øverste ledelse af Medicinrådet. Rådet beslutter, om det kan anbefale nye lægemidler og indikationsudvidelser som mulig standardbehandling på landets hospitaler på baggrund af et samlet beslutningsgrundlag, som fagudvalget, sekretariatet og Amgros forelægger Rådet. Når Medicinrådet anbefaler et lægemiddel som mulig standardbehandling, betyder det, at Rådet vurderer, at lægemidlets samlede effekt står i et rimeligt forhold til omkostningerne og ulemperne forbundet med anvendelsen af lægemidlet. Implementering af Medicinrådets anbefalinger er et regionalt anliggende. Rådets kommissorium og sammensætning samt information om tidligere og kommende rådsmøder findes på Medicinrådets hjemmeside. Medicinrådet udarbejder anbefalinger for sygehusforbeholdte lægemidler Virksomheder, der har søgt om tilladelse til at markedsføre et nyt lægemiddel eller en indikationsudvidelse i Danmark, kan kontakte Medicinrådet med henblik på at få vurderet, om Medicinrådet kan anbefale lægemidlet som mulig standardbehandling i Danmark. Medicinrådet vurderer lægemidler, som indgår eller forventes at indgå i en af disse udleveringsgrupper: BEGR: Lægemidler, der kun må udleveres til sygehuse. AP4BG: Lægemidler, der kun må udleveres til sygehuse og kun én gang efter samme recept. AP4NB: Lægemidler, der kun må udleveres til sygehuse eller efter ordination af udvalgte speciallæger. NBS: Lægemidler, der kun må udleveres til sygehuse eller efter anvisning af læger på sygehuse samt efter anvisning af nærmere bestemte speciallæger. Medicinrådet Side 6/20

7 vurderer som udgangspunkt kun de lægemidler i denne gruppe, som kun må udleveres til sygehuse. Medicinrådet kan desuden beslutte at vurdere lægemidler og indikationsudvidelser på eget initiativ, f.eks. på baggrund af et ønske fra en eller flere regioner. Det kan være lægemidler omfattet af ovennævnte udleveringsgrupper såvel som andre lægemidler. Side 7/20

8 1. Procesvejledningens opbygning Medicinrådets proces for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser forløber overordnet i følgende trin: Anmodning om vurdering Dialog inden ansøgning Ansøgning Vurderingsrapport Forhandling Beslutning om anbefaling. En sædvanlig proces varer op til 16 uger, fra den dag sekretariatet modtager en fyldestgørende ansøgning (dag 0), til der foreligger en anbefaling fra Medicinrådet. De enkelte trin fremgår af nedenstående figur og gennemgås enkeltvis i vejledningens afsnit 2-7. Proceslinje I afsnit 8-11 beskrives retningslinjer for Medicinrådets sagsbehandlingstid og brug af clock-stops, virksomhedens muligheder for at trække en ansøgning tilbage, proces for revurdering af en anbefaling, samt hvilke informationer og dokumenter Medicinrådet offentliggør hvornår. I nogle tilfælde kan Medicinrådet vurdere nye lægemidler eller indikationsudvidelser ved at opdatere eller udarbejde en ny behandlingsvejledning. Dette er tilfældet, hvis lægemidlets effekt- og sikkerhedsprofil er sammenlignelig med eksisterende behandlingsmuligheder, og Medicinrådet derfor forventer at kunne ligestille lægemidlet med eksisterende lægemidler. Dette er beskrevet i afsnit 12. Ikrafttrædelsen af denne procesvejledning er beskrevet i afsnit 13. Side 8/20

9 2. Anmodning om vurdering En virksomhed, der ønsker et lægemiddel vurderet i Medicinrådet, skal indsende en anmodning om vurdering til Medicinrådets sekretariat tidligst ved dag 120 i vurderingsprocessen hos European Medicines Agency (EMA) for nye lægemidler i normal godkendelsesprocedure i EMA og tidligst ved dag 1 for indikationsudvidelser og for nye lægemidler i accelereret godkendelsesprocedure i EMA. Der skal bruges et skema, som hentes på Medicinrådets hjemmeside og sendes til Medicinrådets hovedpostkasse: Anmodningen tilkendegiver, at lægemiddelvirksomheden ønsker, at lægemidlet vurderes af Medicinrådet. Medicinrådets sekretariat anvender anmodningen til at gå i dialog med virksomheden om indholdet i deres ansøgning og planlægge vurderingsprocessen, herunder sikre at der er nedsat et fagudvalg. I skemaet skal virksomheden udfylde oplysninger, der dækker: Navn på virksomheden Kontaktperson samt evt. fuldmagt, hvis virksomheden anvender en ekstern repræsentant. Lægemiddelinformationer (bl.a. ATC-kode, administrationsform, dosering) Forventet tidslinje for udstedelse af markedsføringstilladelse og for endelig ansøgning til Medicinrådet Kort om sygdommen og eksisterende behandling i Danmark Det nye lægemiddel Evt. relation til eksisterende behandlingsvejledning Evt. yderligere information beskrevet i afsnit 3. Dialog inden ansøgning. Hvis der er behov for etablering af et nyt fagudvalg til at foretage vurderingen, påbegynder sekretariatet etablering af fagudvalget ved modtagelse af en anmodning om vurdering. Når Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering fra virksomheden, vil Medicinrådet offentliggøre virksomhedens navn, sygdomsområde, specifik sygdom og fagudvalg. Den specifikke indikation (anvendelse) offentliggøres først på tidspunktet for modtagelsen af ansøgningen. Der oprettes en procesindikator for vurderingen på Medicinrådets hjemmeside. Procesindikatoren opdateres løbende og angiver, hvor langt Medicinrådet er nået i sin vurdering af lægemidlet, samt hvornår det forventes, at Rådet tager stilling til anbefalingen. Se også afsnit 11 om transparens og offentlighed. Side 9/20

10 3. Dialog inden ansøgning Når virksomheden har indsendt en anmodning om vurdering, kan den bede om et møde med sekretariatets projektgruppe, med henblik på at få rådgivning om ansøgningen og processen. Forud for mødet skal virksomheden sende eventuelle spørgsmål og gerne relevant materiale, så sekretariatet kan forberede sig bedst muligt og ved behov konferere med fagudvalgsmedlemmer om spørgsmål vedrørende sygdommen, behandlingen og dansk klinisk praksis. Det kan f.eks. være information om: Studiekarakteristika for relevante kliniske studier Resultater fra kliniske studier Forventet sundhedsøkonomisk analyse Igangværende studier Andre relevante oplysninger. Hvis virksomheden allerede ved anmodningen om vurdering ved, at de ønsker dialog med sekretariatet om ansøgningen, kan virksomheden tilføje de nødvendige informationer og eventuelle spørgsmål i skemaet for anmodning om vurdering. I nogle tilfælde kan sekretariatet og fagudvalgsformanden skønne, at det er nødvendigt at fagudvalgsformanden eller et fagudvalgsmedlem deltager i mødet med virksomheden. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor der kun er sparsom viden om sygdommen og/eller behandlingen i Danmark. På mødet kan virksomheden få generel rådgivning. Sekretariatet kan ikke udtale sig bindende om den konkrete sag. Indhold og valg i ansøgningen er til enhver tid virksomhedens ansvar. Ud over mødet kan virksomheden løbende rette henvendelse til projektgruppen i sekretariatet, hvis der er yderligere spørgsmål. 4. Ansøgning Virksomheden kan indsende en ansøgning til Medicinrådet, når EMAs Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) har givet en positiv udtalelse (positive opinion). Ansøgningsskema findes på Medicinrådets hjemmeside, og kravspecifikationer til ansøgninger fremgår af Medicinrådets metodevejledning En ansøgning til Medicinrådet omfatter et udfyldt ansøgningsskema, en sundhedsøkonomisk analyse samt en budgetkonsekvensanalyse. Den Side 10/20

11 sundhedsøkonomiske analyse og budgetkonsekvensanalysen skal indsendes i excelformat. Ansøgningsmaterialet skal sendes til Medicinrådets hovedpostkasse Sekretariatet tilrettelægger vurderingsprocessen efter den dato for indsendelse af ansøgning, som virksomheden har angivet i den tidligere indsendte anmodning. Hvis ansøgningen ikke indsendes på det tidspunkt, som virksomheden har aftalt med sekretariatet, vil det kunne betyde længere sagsbehandling, og dermed at Rådets beslutning om anbefaling må udskydes til et senere møde. Se også afsnit 8 om sagsbehandlingstid og clock-stop. 4.1 Validering af ansøgning Sekretariatet foretager en teknisk validering af ansøgningen ved at gennemgå ansøgningsmaterialet for at sikre, at alle kravspecifikationer er opfyldt. Valideringen omfatter blandt andet kontrol af, om ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt med relevante oplysninger og kildehenvisninger, og om den sundhedsøkonomiske analyse er leveret i excel-format med mulighed for at ændre relevante parametre. Alle input i modellen skal være fuldt manipulerbare, og ved ændringer skal modellen automatisk opdatere alle resultater, følsomhedsanalyser etc. Virksomheden får besked om, hvorvidt ansøgningen kan accepteres og betragtes som fyldestgørende hurtigst muligt, dog senest inden for 10 arbejdsdage, såfremt ansøgningen er indsendt på det aftalte tidspunkt. Hvis ansøgningen ikke accepteres, medfølger en kort begrundelse. Virksomheden skal hurtigst muligt give besked om, hvornår de forventer at sende en ny/opdateret ansøgning af hensyn til planlægningen i sekretariatet og fagudvalget. Når virksomheden sender en justeret ansøgning, starter sekretariatets validering på ny. Dag 0 er den dag, Medicinrådet modtager en ansøgning, som i valideringen bliver vurderet fyldestgørende. 4.2 Supplerende data efter dag 0 Hvis virksomheden efter dag 0 får adgang til yderligere data, som ikke er indeholdt i den oprindelige ansøgning, og som ændrer væsentligt på analysen, kan disse sendes til sekretariatet i form af et bilag til den oprindelige ansøgning og en opdateret sundhedsøkonomisk analyse. Nye data, som indsendes efter dag 0, kan medføre, at fagudvalget skal inddrages på ny, og at vurderingsrapporten skal justeres. Hvis der indsendes supplerende data efter dag 0, vil det kunne betyde længere sagsbehandling, og dermed at Rådets beslutning om anbefaling må udskydes til et senere møde. Side 11/20

12 5. Vurderingsrapport Sekretariatet og fagudvalget samarbejder om at gennemgå og vurdere virksomhedens ansøgningsmateriale. Vurderingsrapporten indeholder en beskrivelse og vurdering af de kliniske studier, lægemidlets effekt og sikkerhed i forhold til komparator(er) samt en beskrivelse og vurdering af virksomhedens sundhedsøkonomiske analyse. Resultaterne fra de kliniske studier og fra den sundhedsøkonomiske analyse samt de væsentligste usikkerheder præsenteres i rapporten. Fagudvalgets kliniske vurderinger og kommentarer til de estimerede resultater og væsentligste usikkerheder vil fremgå af rapporten. Fagudvalget skal vurdere de kliniske studiers resultater og kvalitet samt vurdere, hvorvidt studiepopulationer og komparator(er) svarer til dansk klinisk praksis. Sekretariatets projektgruppe har ansvaret for den tekniske gennemgang af de metoder, som er anvendt i de kliniske og sundhedsøkonomiske analyser. Sekretariatet identificerer de dele af den sundhedsøkonomiske analyse og budgetkonsekvensanalyse, som fagudvalget skal vurdere, for at sikre at disse korrekt afspejler danske kliniske forhold. Fagudvalget og projektgruppen mødes og udarbejder vurderingsrapporten på et og eventuelt flere fagudvalgsmøder. Hvis fagudvalget eller sekretariatet i processen opdager fejl, ønsker ændringer i ansøgningen, mangler væsentlige informationer eller har spørgsmål til virksomheden, sammenfattes disse i en henvendelse til virksomheden. Se mere herom i afsnit 8 om sagsbehandlingstid og clock-stop. Når fagudvalget og sekretariatet har færdiggjort vurderingsrapporten, sendes den til virksomheden og Amgros. Dette sker som udgangspunkt 12 uger efter dag Virksomhedens tilbagemelding på vurderingsrapporten Virksomheden anmodes om at gennemse udkastet til vurderingsrapporten for faktuelle fejl og kontrollere, at alle informationer, de betragter som fortrolige, er markerede i rapporten. Virksomheden har desuden mulighed for at skrive et to-siders notat, som lægges ved vurderingsrapporten, når Rådet skal behandle sagen. Her kan virksomheden anføre supplerende information, som de ønsker, at Rådet skal oplyses om. Notatet må ikke indeholde nye data, som ikke er anvendt i virksomhedens ansøgning. Notatet offentliggøres med blænding af eventuelle fortrolige oplysninger. Virksomheden har 10 dage til at indsende deres eventuelle kommentarer og notat. Side 12/20

13 6. Forhandling På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med virksomheden om prisen på lægemidlet. Forhandlingen med Amgros finder sted samtidig med, at virksomheden har udkastet til vurderingsrapporten til gennemlæsning. En medarbejder fra sekretariatet kan deltage som observatør ved Amgros forhandlinger med virksomheder. Når forhandlingen er afsluttet, sender Amgros et forhandlingsnotat til sekretariatet med de forhandlede priser. Sekretariatet opdaterer vurderingsrapporten på baggrund af aftalepriserne fra Amgros. Hvis der opstår forsinkelse i forhandlingen, som følge af forhold i virksomheden, kan Amgros give sekretariatet besked om, at der bør udløses et clock-stop. Rådets beslutning om anbefaling vil i så fald blive udskudt til et senere rådsmøde. Se også afsnit 8 om sagsbehandlingstid og clock-stop. For yderligere informationer om forhandlingsprocessen henviser Medicinrådet til Amgros. 7. Beslutning om anbefaling Sekretariatet udarbejder et beslutningsgrundlag til Rådet på baggrund af vurderingsrapporten samt Amgros forhandlingsnotat. Rådet præsenteres, af repræsentanter fra fagudvalget og projektgruppen, for vurderingsrapporten. Fokus i præsentationen vil være på resultaterne fra de primære kliniske studier, den sundhedsøkonomiske analyse samt de væsentligste usikkerheder, som Rådet skal være opmærksomme på. Rådet kan efterfølgende stille spørgsmål til repræsentanterne fra fagudvalget og sekretariatet. Amgros præsenterer forhandlingsnotatet og svarer ligeledes på eventuelle spørgsmål fra Rådet. Det er alene Rådet, der træffer beslutning om anbefaling. Når Rådet skal beslutte, om lægemidlet skal anbefales som mulig standardbehandling, vurderer det, om lægemidlets effekt og sikkerhed står i et rimeligt forhold til omkostningerne ved ibrugtagning af lægemidlet. Denne vurdering sker med udgangspunkt i Folketingets syv overordnede principper for prioritering af sygehuslægemidler samt principperne om forsigtighed og alvorlighed. I vurderingen af, om usikkerhederne kan accepteres, kan Rådet inddrage overvejelser om patientgruppens størrelse, og hvorvidt man med rimelighed kunne have forventet mere eller bedre data for lægemidlets effekt. Folketingets syv principper og en beskrivelse, af hvordan Medicinrådet anvender alvorlighedsprincippet, findes på Medicinrådets hjemmeside: Side 13/20

14 Rådet kan i forbindelse med anbefalingen opfordre til, at der bliver indsamlet yderligere data, f.eks. om lægemidlets effekt blandt danske patienter, inden for en defineret tidsperiode, med henblik på evt. at revurdere anbefalingen, når der er tilstrækkelige nye data. Det kan f.eks. være i vurderinger, hvor det tilgængelige datagrundlag er behæftet med væsentlig usikkerhed, eller hvor Rådet ønsker at se bivirkningsdata efter en tidsperiode. Rådet formulerer sin anbefaling, og Medicinrådet offentliggør anbefalingen umiddelbart derefter. 8. Sagsbehandlingstid og clockstop Medicinrådet skal vurdere nye lægemidler på 16 uger fra den dag, sekretariatet modtager en fyldestgørende ansøgning (dag 0), til der foreligger en anbefaling. Hvis der undervejs i processen opstår udskydelser fra virksomhedens side, f.eks. hvis virksomheden indsender en ansøgning senere end aftalt. eller der opstår forsinkelser i forhandlingen med Amgros som følge af forhold hos virksomheden, vil disse ikke tælle med i sagsbehandlingstiden. Hvis sekretariatet, fagudvalget eller Rådet i processen mangler væsentlige informationer, anmoder om ændringer i analyserne eller har spørgsmål til virksomheden, sammenfattes disse i en henvendelse til virksomheden. Virksomheden vil få tre arbejdsdage til at besvare spørgsmålene. Hvis virksomheden har brug for mere end tre dage til at levere de efterspurgte informationer, sættes vurderingsprocessen på pause (clock-stop), indtil sekretariatet har modtaget informationerne. Virksomheden skal hurtigst muligt give sekretariatet besked om, hvornår de forventer at indsende et svar af hensyn til den videre planlægning. Medicinrådet har mulighed for at foretage et udvidet clock-stop i helt særlige sager, hvor der opstår uforudsigelige faglige problemstillinger i forbindelse med Rådets vurdering af et lægemiddel. I de sager kan Rådet have behov for at indhente nye oplysninger eller kvalificere data yderligere for at kunne vurdere sagen. Med det udvidede clock-stop opnår Medicinrådet blandt andet mulighed for at have en uddybende dialog med et fagudvalg eller at drøfte en sag på endnu et møde i Rådet. Udvidet clock-stop vil betyde en forsinkelse af processen. Side 14/20

15 9. Tilbagetrækning af ansøgning En virksomhed kan til enhver tid i processen trække sin ansøgning tilbage ved skriftligt at meddele sekretariatet herom. Idet Medicinrådet kan tage sager op af egen drift, kan Rådet vælge at lade sagsbehandlingen af den tilbagetrukne ansøgning fortsætte. Medicinrådet kan lade allerede indsendte dokumenter fra virksomhedens side indgå i den videre behandling. Medicinrådet kan offentliggøre dokumenter på hjemmesiden i samme omfang, som hvis ansøgningen ikke var trukket tilbage. Se nærmere om håndtering af fortrolige oplysninger i afsnit Proces for revurdering af en anbefaling Virksomheder kan anmode Medicinrådet om at revurdere en anbefaling. Medicinrådet vil som udgangspunkt være positivt indstillet overfor dette, hvis der foreligger nye informationer, der viser betydende ændring i den kliniske effekt og sikkerhed og/eller i resultatet af den sundhedsøkonomiske analyse. Virksomheden skal opdatere ansøgningen med de nye informationer og indsende ansøgningen på ny med tydelig markering af ændringer i forhold til den oprindelige version. På baggrund af de nye informationer informerer sekretariatet Rådet om, at der foreligger nye informationer, som ændrer på resultaterne i vurderingsrapporten. Rådet tager på den baggrund stilling til, om det bør revurdere anbefalingen. Medicinrådet har i denne proces mulighed for at revurdere alle elementer af ansøgningen. Medicinrådet kan desuden revurdere en anbefaling, hvis virksomheden ønsker at reducere prisen væsentligt på lægemidlet. I det tilfælde får sekretariatet besked fra Amgros om, at prisen er ændret væsentligt, og opdaterer den sundhedsøkonomiske analyse med den nye lægemiddelpris. På baggrund af den nye pris og en opdateret analyse vurderer Rådet, om anbefalingen bør revurderes. Medicinrådet har også i denne proces mulighed for at revurdere alle elementer af ansøgningen. Medicinrådet kan også af egen drift, f.eks. på baggrund af henvendelser fra faglige selskaber om nye informationer om lægemidlet eller sygdomsområdet, beslutte at gennemføre en revurdering af en anbefaling. 11. Transparens og offentlighed For at sikre transparens i processen med vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser offentliggør Medicinrådet løbende relevante oplysninger. Side 15/20

16 På Medicinrådets hjemmeside bliver en procesindikator løbende opdateret, fra Medicinrådet modtager virksomhedens anmodning om vurdering, til Rådet har besluttet, om det vil anbefale lægemidlet som mulig standardbehandling. Medicinrådet offentliggør følgende informationer på procesindikatoren: Virksomhedens navn, sygdomsområde, specifik sygdom og fagudvalg. Medicinrådet offentliggør disse oplysninger, når virksomheden indsender en anmodning om vurdering, dvs. tidligst ved EMA dag 120 for nye lægemidler i normal godkendelsesprocedure i EMA og tidligst ved dag 1 for indikationsudvidelser og for nye lægemidler i accelereret godkendelsesprocedure i EMA. Medicinrådet offentliggør ikke virksomhedens anmodning om vurdering. Den specifikke indikation (anvendelse) offentliggøres først på tidspunktet for modtagelsen af ansøgningen. Dato for dag 0. Medicinrådet offentliggør datoen, når ansøgningen er accepteret. Dato, hvor vurderingsrapporten er sendt til Amgros og virksomheden. Dato, hvor Amgros har sendt resultat af forhandlingen til sekretariatet. Dato for Medicinrådets beslutning om anbefaling. Eventuelle clock-stops. Medicinrådet offentliggør følgende dokumenter i forbindelse med Medicinrådets anbefaling: Medicinrådets anbefaling Medicinrådets vurderingsrapport Virksomhedens ansøgning samt evt. to-siders notat til Rådet (Medicinrådet offentliggør ikke virksomhedens sundhedsøkonomiske model, som er indsendt i Excel, og eventuelt tekniske dokument, som medfølger) Amgros forhandlingsnotat (fortrolige oplysninger blændes). Som beskrevet i Medicinrådets fortrolighedspolitik kan virksomheder ønske, at Medicinrådet holder oplysninger fortrolige, der er delt med Medicinrådet. Virksomheden bør gøre opmærksom på dette, når den fremsender dokumenter til Medicinrådet, ved tydeligt at markere, hvilke oplysninger der er fortrolige. Idet Medicinrådets anbefalinger bygger på transparens, vil data, der ligger til grund for vurderingen af det nye lægemiddel eller indikationsudvidelsen, som udgangspunkt blive offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside, når Medicinrådet offentliggør vurderingsrapporten. Der kan dog jf. Medicinrådets principper for anvendelse af upublicerede data være tilfælde, hvor data først kan offentliggøres senest efter 1 år. Side 16/20

17 12. Vurdering af nye lægemidler via behandlingsvejledning I nogle tilfælde kan Medicinrådet vurdere nye lægemidler, indikationsudvidelser eller nye formuleringer af kendte lægemidler ved at opdatere en eksisterende behandlingsvejledning udarbejdet efter Medicinrådets metoder eller udarbejde en ny behandlingsvejledning. Dette er tilfældet, hvis lægemidlets effekt- og sikkerhedsprofil ikke er bedre end eksisterende behandlingsmuligheder, og Medicinrådet derfor forventer at kunne ligestille lægemidlet med eksisterende behandlingsmuligheder eller indplacere lægemidlet længere nede i behandlingsrækkefølgen Medicinrådets behandlingsvejledninger Medicinrådet udarbejder fælles regionale behandlingsvejledninger, som beskrevet i Metodehåndbog for Medicinrådets vurdering af flere lægemidler inden for samme terapiområde. I en behandlingsvejledning har Medicinrådet vurderet flere lægemidler inden for samme sygdomsområde, og på baggrund af en samlet vurdering af lægemidlernes effekt, bivirkninger og usikkerhed herom samt andre fordele og ulemper indplaceres disse i en behandlingsrækkefølge. Når to eller flere lægemidler er vurderet at have sammenlignelig effekt og sikkerhed til en patientgruppe, kan Medicinrådet vælge at ligestille dem. Ved en ligestilling forventer Medicinrådet, at hovedparten af patienterne opnår samme effekt af behandlingen, uanset hvilke af de ligestillede lægemidler de får. Medicinrådet udarbejder omkostningsanalyser for ligestillede lægemidler, hvilket danner grundlag for en udbudsrunde i Amgros. På baggrund af udbudsrundens resultat og omkostningsanalyserne udarbejder Medicinrådet en lægemiddelrekommandation, hvor det lægemiddel, som er forbundet med de laveste samlede omkostninger for regionerne, er anbefalet som førstevalg. Behandlingsvejledninger kan derved skabe øget konkurrence, når flere lægemidler med ensartet klinisk virkning bliver tilgængelige på markedet. En direkte indplacering i en behandlingsvejledning kan ske ved, at en virksomhed anmoder om dette i forbindelse med deres anmodning om Medicinrådets vurdering af deres lægemiddel, eller at Medicinrådet på eget initiativ beslutter, at et lægemiddel vurderes direkte i en behandlingsvejledning, selvom virksomheden ikke har anmodet om det Proces for vurdering af et nyt lægemiddel i en behandlingsvejledning Virksomheder kan anmode Medicinrådet om at vurdere et nyt lægemiddel direkte i en behandlingsvejledning, hvis virksomheden vurderer, at lægemidlets effekt og sikkerhed ikke er bedre end eksisterende lægemidler. Virksomheden angiver dette i deres anmodning om vurdering, beskrevet i afsnit 2. Side 17/20

18 Hvis fagudvalget og Rådet er enige i, at Medicinrådet bør vurdere lægemidlet i en behandlingsvejledning, kan virksomheden undlade at følge standardprocessen beskrevet i afsnit 5-7. Formålet med at vurdere lægemidlet direkte i en behandlingsvejledning er at opnå en hurtigere indplacering af det nye lægemiddel i den relevante behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation. Opdatering af en Medicinrådets behandlingsvejledning skal som udgangspunkt ske inden for 16 uger. Hvis Medicinrådet vurderer, at behandlingsvejledningen ikke kan opdateres inden for cirka 16 uger, kan Medicinrådet beslutte at vurdere lægemidlet i en standardproces for vurdering af nye lægemidler. Vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser i forbindelse med en behandlingsvejledning forløber efter følgende proces: 1. I anmodningen om vurdering angiver virksomheden, at det nye lægemiddel eller indikationsudvidelsen enten kan ligestilles med eksisterende lægemidler eller indplaceres længere nede i behandlingsrækkefølgen, og at virksomheden ønsker, at Medicinrådet vurderer lægemidlet ved at udarbejde eller opdatere en behandlingsvejledning. Anmodningen skal indeholde passende dokumentation for lægemidlets effekt og sikkerhed i form af en sammenligning af det nye lægemiddel og relevante komparatorer på centrale effekt- og sikkerhedsparametre inden for sygdomsområdet. 2. På baggrund af virksomhedens anmodning vurderer fagudvalget, om de er enige med virksomheden i, at lægemidlet ikke ser ud til at være bedre end eksisterende lægemidler, som indgår i behandlingsvejledningen. Hvis det er tilfældet, indstiller fagudvalget og sekretariatet til Rådet, at Medicinrådet skal vurdere lægemidlet ved at udarbejde eller opdatere en behandlingsvejledning. 3. Hvis Medicinrådet beslutter, at et lægemiddel skal indplaceres direkte i en behandlingsvejledning, indsender virksomheden en ansøgning til Medicinrådet. Der er tale om et forenklet ansøgningsskema, tilpasset en evidensgennemgang, relateret til behandlingsvejledninger. Medicinrådets sekretariat rådgiver virksomheden om, hvilke data virksomheden skal indsende. Som regel vil det dreje sig om simpel dataekstraktion fra registreringsstudier. Undervejs i processen kan Medicinrådet bede virksomheden om supplerende oplysninger og bidrag til bestemte problemstillinger. 4. Medicinrådet udarbejder en behandlingsvejledning eller opdaterer den eksisterende behandlingsvejledning. Alt efter effekt og sikkerhedsprofil og usikkerheden herom samt fordele og ulemper ved lægemidlet, indplaceres lægemidlet i behandlingsrækkefølgen i behandlingsvejledningen. Resultatet af vurderingen kan også være, at Medicinrådet anbefaler, at lægemidlet ikke skal anvendes pga. manglende effekt, uhensigtsmæssige bivirkninger eller andre ulemper. Rådet godkender herefter behandlingsvejledningen. 5. Hvis lægemidlet ligestilles med andre lægemidler, udarbejder Medicinrådet en omkostningsanalyse eller opdaterer den eksisterende. Rådet godkender herefter omkostningsanalysen. Side 18/20

19 6. Amgros orienterer sekretariatet om nye priser. Amgros opnår nye priser enten via forhandling eller ved publicering af et udbud. 7. Sekretariatet opdaterer eller udarbejder lægemiddelrekommandationen, som Rådet efterfølgende godkender. Rådet kan undlade at indplacere lægemidlet i lægemiddelrekommandationen, hvis omkostningerne ved behandlingen er uforholdsmæssigt høje sammenlignet med de øvrige lægemidler i denne. 13. Procesvejledningens ikrafttrædelse Denne procesvejledning erstatter sammen med Medicinrådets metodevejledning for vurdering af nye lægemidler den tidligere Håndbog for Medicinrådets proces og metode vedr. nye lægemidler og indikationsudvidelser. Denne vejledning er gældende for alle ansøgninger til Medicinrådet, hvor en anmodning om vurdering er indsendt til Medicinrådet per den 1. januar Sager, hvor der inden den 1. januar 2021 har været indsendt en foreløbig ansøgning i tråd med Medicinrådets tidligere proces, bliver som udgangspunkt færdiggjort efter proces og metode beskrevet i Håndbog for Medicinrådets proces og metode vedr. nye lægemidler og indikationsudvidelser. 14. Ændring af processer Medicinrådet offentliggør ændringer til processer beskrevet i denne vejledning på Medicinrådets hjemmeside og opdaterer vejledningen (se versionslog). Sekretariatet orienterer virksomhederne om eventuelle ændringer i forbindelse med en ansøgningsproces. 15. Versionslog Versionslog Version Dato Ændring november 2022 Danske Regioner har godkendt en ændring i afsnit 12. Side 19/20

20 Versionslog maj 2021 Ændring i afsnit 2 og 11: Specificeret, hvilke oplysninger, der offentliggøres, når Medicinrådet modtager en anmodning om vurdering februar 2021 Ændring i afsnit 1.1: Kriteriepapir vedrørende anvendelse af upublicerede data er erstattet af Medicinrådets principper for anvendelse af upublicerede data november oktober august 2020 Godkendt af Danske Regioners bestyrelse Version til Danske Regioners bestyrelse Version til høring Side 20/20

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende leverkræft

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende leverkræft Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende leverkræft 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende hoved- og halskræft

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende hoved- og halskræft Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende hoved- og halskræft 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandling med immunoglobuliner

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandling med immunoglobuliner Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandling med immunoglobuliner 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende sjældne knoglemetaboliske sygdomme

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende sjældne knoglemetaboliske sygdomme Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende sjældne knoglemetaboliske sygdomme 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungekræft

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungekræft Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungekræft 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende øvre gastrointestinale sygdomme vers. 1.1

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende øvre gastrointestinale sygdomme vers. 1.1 Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende øvre gastrointestinale sygdomme vers. 1.1 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungeemfysem

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungeemfysem Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungeemfysem 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i mavesæk og mavemund

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i mavesæk og mavemund Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i mavesæk og mavemund 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende Duchennes muskeldystrofi

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende Duchennes muskeldystrofi Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende Duchennes muskeldystrofi 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende cerebral parese

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende cerebral parese Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende cerebral parese 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende transthyretin amyloidose vers. 1.1

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende transthyretin amyloidose vers. 1.1 Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende transthyretin amyloidose vers. 1.1 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december

Læs mere

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin.

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin. N O T A T Model for vurdering af lægemidler 04-04-2016 Sag nr. 16/551 Dokumentnr. 13982/16 Thomas Birk Andersen Ann Vilhelmsen 1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet

Læs mere

MORGENMØDE OM SUNDHEDSØKONOMI

MORGENMØDE OM SUNDHEDSØKONOMI MORGENMØDE OM SUNDHEDSØKONOMI Brug af omkostninger på terapiområder samt proces for indsendelse og vurdering af omkostningsanalyser af nye lægemidler Regionernes Hus 23. november 2017 MORGENENS PROGRAM

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende tværgående kræftlægemidler vers. 1.0

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende tværgående kræftlægemidler vers. 1.0 Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende tværgående kræftlægemidler vers. 1.0 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december

Læs mere

Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017

Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017 Medicinrådet 2017 Side 139 af 195 Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017 Nedenstående bilag skal tilføjes den udsendte dagsorden fra den 04.08.2017. Det er noteret under

Læs mere

TIDSPLAN. 8:30 9:00: Morgenmad og registrering 9:00-10:30: Præsentation Terapiområder Nye lægemidler Forhandling 10:30-11:00: Spørgsmål og afrunding

TIDSPLAN. 8:30 9:00: Morgenmad og registrering 9:00-10:30: Præsentation Terapiområder Nye lægemidler Forhandling 10:30-11:00: Spørgsmål og afrunding TIDSPLAN 8:30 9:00: Morgenmad og registrering 9:00-10:30: Præsentation Terapiområder Nye lægemidler Forhandling 10:30-11:00: Spørgsmål og afrunding 1 06.06.2019 Morgenmøde om terapiområder og nye lægemidler

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

19. rådsmøde i Medicinrådet. Onsdag d. 15. august 2018 kl Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat

19. rådsmøde i Medicinrådet. Onsdag d. 15. august 2018 kl Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat 19. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag d. 15. august 2018 kl. 10.00-14.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat 3. Protokol: Forhøjet kolesterol (hyperlipidæmi) 4. Vurdering: adalimumab (biosimilært)

Læs mere

Ny model for vurdering af lægemidler

Ny model for vurdering af lægemidler Ny model for vurdering af lægemidler RESUMÉ Dette punkt beskriver en næsten endelig model for vurdering af lægemidler. Det nye i forhold til den model, som bestyrelsen på sit møde den 10. december 2015

Læs mere

Fortrolighedspolitik Medicinrådet

Fortrolighedspolitik Medicinrådet Fortrolighedspolitik Medicinrådet Formål Transparens er vigtigt for Medicinrådet. Ifølge princippapir om prioritering for sygehusmidler fra Sundhedsog Ældreministeriet af marts 2016 fremgår det, at der

Læs mere

2. Medicinrådets formål Medicinrådets formål kan opsummeres som følgende tre punkter:

2. Medicinrådets formål Medicinrådets formål kan opsummeres som følgende tre punkter: N O T A T Modelbeskrivelse for ny medicinorganisation 1. Indledning Dette notat beskriver modellen for en ny medicinorganisation, som bygger videre på erfaringerne fra regionernes to eksisterende medicinråd,

Læs mere

1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne beskrives nedenfor.

1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne beskrives nedenfor. N O T A T 05-02-2015 Sagsnr. 15/1370 Dok.nr. 7114/16 Ny model for vurdering af lægemidler 1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne

Læs mere

Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet. Tirsdag den 20. december 2016 kl

Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet. Tirsdag den 20. december 2016 kl Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet Tirsdag den 20. december 2016 kl. 16-18 Velkommen Danske Regioner Status Medicinrådet Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet: Nye lægemidler og nye indikationer Ansøgning,

Læs mere

Vejledning om den periodiske revurdering af lægemidlers tilskudsstatus

Vejledning om den periodiske revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Dato 9. november 2017 Sagsnr. 2017103730 PFR Vejledning om den periodiske revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Indledning Formålet med denne vejledning er at orientere om proceduren for den periodiske

Læs mere

Medicinrådet seneste nyt!

Medicinrådet seneste nyt! Medicinrådet seneste nyt! VELKOMST Status på arbejdet med Medicinrådet Faglig og økonomisk metode Tidsplan for opstart af Medicinrådet Det videre forløb Medicinrådet og tværregionalt forum for koordination

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af attakvis multipel sklerose

Lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af attakvis multipel sklerose Lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af attakvis multipel sklerose Medicinrådet har anbefalet ocrelizumab (Ocrevus) som mulig standardbehandling af attakvis multipel sklerose (bilag

Læs mere

Vejledning om ansøgning om generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud til lægemidler

Vejledning om ansøgning om generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud til lægemidler Dato 9. november 2017 Sagsnr. 2017103730 UDKAST Vejledning om ansøgning om generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud til lægemidler Indledning Denne vejledning uddyber reglerne i sundhedslovens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag Vejledning til ansøgning om generelt tilskud Lovgrundlag Lægemiddelstyrelsen træffer i henhold til sundhedslovens 144, stk. 1-3, samt sundhedslovens 152, stk. 2 og 4, afgørelse om, hvorvidt Regionsrådet

Læs mere

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose)

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) Versionsnr.: 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger og vejledninger

Læs mere

FIND VEJ GENNEM EMA SÅDAN BEHANDLER EMA OG HORIZON SCANNING I AMGROS ANSØGNINGER VEDRØRENDE MARKEDSFØRINGSTILLADELSER FOR LÆGEMIDLER

FIND VEJ GENNEM EMA SÅDAN BEHANDLER EMA OG HORIZON SCANNING I AMGROS ANSØGNINGER VEDRØRENDE MARKEDSFØRINGSTILLADELSER FOR LÆGEMIDLER FIND VEJ GENNEM EMA SÅDAN BEHANDLER EMA OG HORIZON SCANNING I AMGROS ANSØGNINGER VEDRØRENDE MARKEDSFØRINGSTILLADELSER FOR LÆGEMIDLER FORORD I Amgros har vi en meget vigtig opgave i at skabe bedre beslutningsgrundlag

Læs mere

Håndbog for Medicinrådets proces og metode vedr. nye lægemidler og indikationsudvidelser. Version 2.0

Håndbog for Medicinrådets proces og metode vedr. nye lægemidler og indikationsudvidelser. Version 2.0 Håndbog for Medicinrådets proces og metode vedr. nye lægemidler og indikationsudvidelser Version 2.0 Indhold 1 Baggrund... 3 1.1 Introduktion til metodehåndbogen... 3 1.2 Om Medicinrådet... 3 1.3 Medicinrådets

Læs mere

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til von Willebrand sygdom

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til von Willebrand sygdom Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til von Willebrand sygdom Versionsnr.: 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger

Læs mere

UDVIDET SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG

UDVIDET SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG UDVIDET SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG HÆMOFILI B EVIDENSBASERET VALG AF FAKTOR IX PRÆPARATER Jeannette Bundgaard Bach Camilla Munk Mikkelsen Lianna Geertsen AMGROS 26. september 2018 INDHOLD Omkostninger forbundet

Læs mere

Til Danske Regioner Lifs høringssvar vedrørende evaluering af Medicinrådet

Til Danske Regioner Lifs høringssvar vedrørende evaluering af Medicinrådet Lægemiddel Industri Foreningen Til Danske Regioner tad@regioner.dk Lersø Parkallé 101 2100 København Ø Telefon 39 27 60 60 Mail info@lif.dk 11. juni 2019 Lifs høringssvar vedrørende evaluering af Medicinrådet

Læs mere

Informationsmøde 10. december Ændringer i metoden for vurdering af nye lægemidler

Informationsmøde 10. december Ændringer i metoden for vurdering af nye lægemidler Informationsmøde 10. december 2018 Ændringer i metoden for vurdering af nye lægemidler Formål med i dag Introduktion til de vigtigste justeringer til metoderne Medicinrådets intention med justeringerne

Læs mere

Medicinrådets behandlingsvejledning. lægemidler til von Willebrand sygdom. Versionsnr.: 1.0

Medicinrådets behandlingsvejledning. lægemidler til von Willebrand sygdom. Versionsnr.: 1.0 Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til von Willebrand sygdom Versionsnr.: 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger og vejledninger om lægemidler

Læs mere

Vedr.: Høring over Medicinrådets faglige metoder og metode for Amgros omkostningsanalyse

Vedr.: Høring over Medicinrådets faglige metoder og metode for Amgros omkostningsanalyse Danske Regioner Att.: Tommy Kjelsgaard, Thomas Birk Andersen - Fremsendt pr. e-mail: tad@regioner.dk Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Telefon 33 14 00 10 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Læs mere

RADS og KRIS. Møde mellem Danske Regioner og Folketingets sundhedsudvalg den 18. november 2014

RADS og KRIS. Møde mellem Danske Regioner og Folketingets sundhedsudvalg den 18. november 2014 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Møde mellem Danske Regioner og Folketingets sundhedsudvalg den 18. november 2014 RADS og KRIS 16-11-2014 Danske Regioner Formål

Læs mere

UDVIDET SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG

UDVIDET SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG UDVIDET SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG BIOLOGISKE LÆGEMIDLER TIL SVÆR EOSINOFIL ASTMA 2. VURDERING Camilla Munk Mikkelsen Jeannette Bundgaard Bach Lianna Geertsen AMGROS 17. maj 2018 INDHOLD Omkostninger forbundet

Læs mere

Beslutningsgrundlag til Medicinrådet

Beslutningsgrundlag til Medicinrådet Amgros I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø Danmark T +45 88713000 F +45 88713008 Medicin@amgros.dk www.amgros.dk Beslutningsgrundlag til Medicinrådet Dette dokument er Amgros vurdering af ixekizumab (Taltz)

Læs mere

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014 ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 Medicintilskudsnævnet rådgiver Sundhedsstyrelsen i ansøgninger om tilskud til lægemidler. Det gælder både generelle tilskud til lægemidler (efter ansøgning fra

Læs mere

Medicinrådet. Onsdag den 7. juni Kl (Frokost kl ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler

Medicinrådet. Onsdag den 7. juni Kl (Frokost kl ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Der indkaldes til 5. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 7. juni 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost kl. 12.00-13.00) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal th.

Læs mere

Lif takker for muligheden for at kommentere på Danske Regioners oplæg til ændringer af Medicinrådet, jf. høringsbrev af 4. september 2019.

Lif takker for muligheden for at kommentere på Danske Regioners oplæg til ændringer af Medicinrådet, jf. høringsbrev af 4. september 2019. Lægemiddel Industri Foreningen Danske Regioner Dampfærge 22 2100 København Ø Lersø Parkallé 101 2100 København Ø Telefon 39 27 60 60 Mail info@lif.dk Sendt pr. e-mail til: Tad@regioner.dk 24. september

Læs mere

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 13. september 2018.

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 13. september 2018. Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af granulocytstimulerende vækstfaktor (G-CSF) ved mobilisering af stamceller til perifært blod Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN OG DETS SEKRETARIAT

FORRETNINGSORDEN FOR RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN OG DETS SEKRETARIAT 9. januar 2013 FORRETNINGSORDEN FOR RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN OG DETS SEKRETARIAT I. INDLEDNING 1. ORGANISATION 1.1 Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) er nedsat af Danske

Læs mere

Vejledning om ansøgning om generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud til lægemidler

Vejledning om ansøgning om generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud til lægemidler Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: MEDINT Sagsbeh.: DEPRHH Koordineret med: Sagsnr.: 1807871 Dok. nr.: 716616 Dato: 22-10-2018 Vejledning om ansøgning om generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud

Læs mere

Nedenstående bilag skal tilføjes den udsendte dagsorden fra onsdag den

Nedenstående bilag skal tilføjes den udsendte dagsorden fra onsdag den Medicinrådet 2017 Side 88 af 132 Eftersendelse til det 7. rådsmøde i Medicinrådet Torsdag den 14. september 2017 Nedenstående bilag skal tilføjes den udsendte dagsorden fra onsdag den 30.08.2017. Det er

Læs mere

Til Hospitalsdirektioner Afdelingsledelser Lokale lægemiddelkomitéer

Til Hospitalsdirektioner Afdelingsledelser Lokale lægemiddelkomitéer Center for Sundhed Kvalitet & Patientsikkerhed Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til Hospitalsdirektioner Afdelingsledelser Lokale lægemiddelkomitéer Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38 66 53 18 Mail

Læs mere

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikkesmåcellet

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikkesmåcellet Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikkesmåcellet lungekræft Versionsnr.: 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder

Læs mere

Medicinrådet. Torsdag den 14. september Kl (Frokost kl ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler

Medicinrådet. Torsdag den 14. september Kl (Frokost kl ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Side 1 af 87 Der indkaldes til 7. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Torsdag den 14. september 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost kl. 12.00-13.00) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 2. marts 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 2. marts 2005 Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 36 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 2. marts 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

BILAG Direkte sammenligninger

BILAG Direkte sammenligninger BILAG 1 Lifs detaljerede bemærkninger til Høringsmateriale 1/2: Høring over forslag til ændring af afsnit 3.2 om søgestrategi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale

Læs mere

Medicinrådet 3. rådsmøde d. 29. marts marts Medicinrådet. Onsdag den 29. marts Kl (Frokost

Medicinrådet 3. rådsmøde d. 29. marts marts Medicinrådet. Onsdag den 29. marts Kl (Frokost Medicinrådet 3. rådsmøde d. 29. marts 2017 17. marts 2017 Der indkaldes til 3. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 29. marts 2017 Kl. 10.00 15.00 (Frokost 12.00 13.00) Rådsmødet afholdes i

Læs mere

Lægemidler: Godkendelse, ibrugtagning, betaling. Hvem bestemmer -?

Lægemidler: Godkendelse, ibrugtagning, betaling. Hvem bestemmer -? Lægemidler: Godkendelse, ibrugtagning, betaling Hvem bestemmer -? Lægemidler EU: Politisk ønske om rettidig (hurtig) og lige adgang til nye lægemidler til sygdomme med stort behov for ny behandling Ved

Læs mere

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Formål med RADS Danske Regioners bestyrelse nedsatte i efteråret 2009

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til attakvis multipel sklerose

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til attakvis multipel sklerose Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til attakvis multipel sklerose Versionsnr.: 1.1 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger og vejledninger

Læs mere

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til attakvis multipel sklerose

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til attakvis multipel sklerose Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til attakvis multipel sklerose Versionsnr.: 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning for hæmofili B - Evidensbaseret valg af faktor IX-præparater

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning for hæmofili B - Evidensbaseret valg af faktor IX-præparater Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning for hæmofili B - Evidensbaseret valg af faktor IX-præparater Versionsnr. 1.0 Om Medicinrådet: Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder

Læs mere

Medicinrådet 2. rådsmøde d. 1. marts februar Medicinrådet. Onsdag den 1. marts Kl (Frokost

Medicinrådet 2. rådsmøde d. 1. marts februar Medicinrådet. Onsdag den 1. marts Kl (Frokost Der indkaldes til 2. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 1. marts 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost 12.00-13.00) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal th 2100

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR MEDICINRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR MEDICINRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 Medicinrådet er oprettet og reguleret af det vedtagne Kommissorium for Medicinrådet ( Kommissoriet ), der er vedtaget af Danske Regioners bestyrelse den

Læs mere

UDVIDET SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG

UDVIDET SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG UDVIDET SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG BIOLOGISKE LÆGEMIDLER TIL SVÆR EOSINOFIL ASTMA Camilla Munk Mikkelsen Jeannette Bundgaard Bach Lianna Geertsen AMGROS 12. januar 2018 INDHOLD Omkostninger forbundet med biologiske

Læs mere

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til attakvis multipel sklerose

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til attakvis multipel sklerose Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til attakvis multipel sklerose Versionsnr.: 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger og vejledninger

Læs mere

Beslutningsgrundlag til Medicinrådet

Beslutningsgrundlag til Medicinrådet Amgros I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø Danmark T +45 88713000 F +45 88713008 Medicin@amgros.dk www.amgros.dk Beslutningsgrundlag til Medicinrådet Dette dokument er Amgros indstilling om anbefaling

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Evaluering af Medicinrådet. Udarbejdet af Oxford Research, på vegne af Danske Regioner April 2019

Evaluering af Medicinrådet. Udarbejdet af Oxford Research, på vegne af Danske Regioner April 2019 Evaluering af Medicinrådet Udarbejdet af Oxford Research, på vegne af Danske Regioner April 2019 Evaluering af Medicinrådet 2019 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en

Læs mere

Lægemiddelrekommandation med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme (IBD)

Lægemiddelrekommandation med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) Lægemiddelrekommandation med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 14. november 2018. Medicinrådet har ikke

Læs mere

Medicinrådet. Medicinrådet (9. rådsmøde i Medicinrådet) :00. Dampfærgevej 27-29, 3. sal th., 2100 Kbh. Ø

Medicinrådet. Medicinrådet (9. rådsmøde i Medicinrådet) :00. Dampfærgevej 27-29, 3. sal th., 2100 Kbh. Ø Medicinrådet Medicinrådet (9. rådsmøde i Medicinrådet) 09-11-2017 10:00 Dampfærgevej 27-29, 3. sal th., 2100 Kbh. Ø Information : Medlemmer af Rådet: Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen

Læs mere

IHE forum. Decisions on pharma in Denmark. En generell beskrivning av det danska läkemedelssystemet och hur Amgros arbetar med hälsoekonomi

IHE forum. Decisions on pharma in Denmark. En generell beskrivning av det danska läkemedelssystemet och hur Amgros arbetar med hälsoekonomi IHE forum Decisions on pharma in Denmark En generell beskrivning av det danska läkemedelssystemet och hur Amgros arbetar med hälsoekonomi Ved adm. direktør Flemming Sonne DISPOSITION Hvem er Amgros og

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linjebehandling af patienter med metastaserende kolorektalkræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linjebehandling af patienter med metastaserende kolorektalkræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linjebehandling af patienter med metastaserende kolorektalkræft Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 28.

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. februar 2018. Medicinrådet har ikke taget

Læs mere

UDVIDET SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG LÆGEMIDLER TIL KNOGLEMARVSKRÆFT (MYELOMATOSE)

UDVIDET SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG LÆGEMIDLER TIL KNOGLEMARVSKRÆFT (MYELOMATOSE) UDVIDET SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG LÆGEMIDLER TIL KNOGLEMARVSKRÆFT (MYELOMATOSE) Jeannette Bundgaard Bach Camilla Munk Mikkelsen Lianna Geertsen AMGROS d. 13. august 2019 INDHOLD OM DET UDVIDEDE SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 2. marts 2005

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 2. marts 2005 Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 43 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 2. marts 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Referat af 2. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 1. marts Kl

Referat af 2. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 1. marts Kl Referat af 2. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt onsdag den 1. marts 2017 Kl. 10.00 15.00 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen (formand) Jens Friis Bak

Læs mere

Medicinrådet. Onsdag den 3. maj Kl (Frokost ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler

Medicinrådet. Onsdag den 3. maj Kl (Frokost ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Der indkaldes til 4. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 3. maj 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost 12.00-13.00) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal th. 2100

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 421 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 421 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 421 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet INCRELEX til sjældne

Læs mere

Borgerforslag - støtterblanket

Borgerforslag - støtterblanket Borgerforslag - støtterblanket Du kan bruge denne blanket til at støtte et borgerforslag på www.borgerforslag.dk Støtten er anonym, således forstået at der ikke offentliggøres nogen personoplysninger om

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA) aksiale spondylartropatier (aksial SPA) Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 14. november 2018. Medicinrådet har ikke taget stilling til det kliniske grundlag udarbejdet af RADS, men

Læs mere

Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013

Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013 05-07-2013 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 48418/12 Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling

Læs mere

Forretningsordenen er et supplement til Ankenævnets vedtægter, hvor ansvarsområder og processer for sagsbehandlingen er beskrevet.

Forretningsordenen er et supplement til Ankenævnets vedtægter, hvor ansvarsområder og processer for sagsbehandlingen er beskrevet. Forretningsorden for Forretningsudvalget samt for Ankenævn for Bus, Tog og Metro Og dette ankenævns Sekretariat 1 Indledning Ankenævn for Bus, Tog og Metro er et privat ankenævn godkendt pr. 1. februar

Læs mere

Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose)

Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose) Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose) Dato: 26.07.2017 Forelæggelse vedrørende: Indstilling om udarbejdelse af udkast til en

Læs mere

KORT OG GODT RADS RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN

KORT OG GODT RADS RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN KORT OG GODT RADS RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN RADS KORT OG GODT TIDSSVARENDE OG ENSARTET BEHANDLINGSTILBUD TIL ALLE OM RADS Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har til opgave

Læs mere

RADS KORT OG GODT RADS

RADS KORT OG GODT RADS RADS KORT OG GODT RADS Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin KORT OG GODT RADS - Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Mål: > Faglig konsensus om bedste lægemiddelbehandling > Ensartet behandlingstilbud

Læs mere

Referat af 15. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 30. januar 2014

Referat af 15. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 30. januar 2014 17-02-2014 Sag nr. 14/488 Dokumentnr. 6013/14 Thomas Birk Andersen Tel. 35 29 82 70 Referat af 15. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 30. januar 2014 E-mail: tad@regioner.dk

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Tillæg til Medicinrådets anbefaling af nusinersen til patienter med spinal muskelatrofi type 2

Tillæg til Medicinrådets anbefaling af nusinersen til patienter med spinal muskelatrofi type 2 Tillæg til Medicinrådets anbefaling af nusinersen til patienter med spinal muskelatrofi type 2 Handelsnavn Spinraza Generisk navn Nusinersen Firma Biogen ATC-kode M09AX07 Virkningsmekanisme Survival motor-neuron-2

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Referat af 13. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 1. oktober 2013

Referat af 13. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 1. oktober 2013 07-10-2013 Sag nr. 09/1736 Referat af 13. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 1. oktober 2013 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling (formand), Jørgen

Læs mere

Alle medlemmer af RADS fagudvalg skal naturligvis leve op til ovenstående habilitetskrav under hele fagudvalgets levetid.

Alle medlemmer af RADS fagudvalg skal naturligvis leve op til ovenstående habilitetskrav under hele fagudvalgets levetid. NOTAT 3. juni 2013 Fremgangsmåde ved vurdering af habilitet i fagudvalg under RADS Baggrund En høj faglighed er sammen med regler omkring habilitet og uafhængighed en forudsætning for RADS troværdighed.

Læs mere

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017.

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Medicinrådets fælles regionale behandlingsvejledning for hæmofili B

Medicinrådets fælles regionale behandlingsvejledning for hæmofili B Medicinrådets fælles regionale behandlingsvejledning for hæmofili B - Evidensbaseret valg af faktor IX-præparater Oktober 2018 Om Medicinrådets behandlingsvejledninger Medicinrådet udarbejder fælles regionale

Læs mere

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 02-12-2011 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 54388/11 Thomas Birk Andersen Tel. 24 47 35 75 Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 E-mail: tad@regioner.dk

Læs mere

1 Indledning Ankenævn for Bus, Tog og Metro er et privat ankenævn godkendt pr. 1. februar 2009.

1 Indledning Ankenævn for Bus, Tog og Metro er et privat ankenævn godkendt pr. 1. februar 2009. Forretningsorden for Ankenævn for Bus, Tog og Metro samt for dette ankenævns Forretningsudvalg og Sekretariat 1 Indledning Ankenævn for Bus, Tog og Metro er et privat ankenævn godkendt pr. 1. februar 2009.

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling - for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling - for mennesker med livstruende sygdom 2019 Rådgivning om eksperimentel behandling - for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2018 Rådgivning om eksperimentel behandling - for mennesker med livstruende sygdom Side 2/14 Rådgivning om

Læs mere