Økonomi, regulering og landbrugspakke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi, regulering og landbrugspakke"

Transkript

1 + AF BRIAN H. JACOBSEN & BERIT HASLER Økonomi, regulering og landbrugspakke Analyser viser, at der samlet set er store økonomiske gevinster ved målretning, men også at der vil være betydelig forskel mellem, hvordan landmænd påvirkes i forskellige områder Landbrugspakken introducerede målrettet regulering i 2018/2019, men hvad er den økonomiske gevinst, og hvordan påvirker valg af model forskellige landmænd? Den økonomiske fordel ved at kunne målrette virkemidler kan realiseres ved at placere dem, hvor effekten er størst. Dermed kan et givet reduktionsmål nås billigere end ved generel regulering, da færre eller»billigere«arealer skal indgå for at nå målet. Analyser, foretaget siden Natur- og Landbrugskommissionen for alvor satte målretning af virkemidler på dagsordenen, har vist, at målretning kan give gevinster, men også at de metoder, der anvendes, kan være afgørende for den effekt, der opnås. En række nationale og regionale analyser foretaget af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) ved KU i 2012 og 2014 samt af Institut for Miljøvidenskab, AU i 2015, viser, at omkostningerne ved at nå givne målsætninger kan reduceres med pct. ved at målrette virkemidler til de lokaliteter, der har den største effekt. IFRO anvender en SMART tilgang, der forudsætter, at virkemidler kan placeres på de præcise lokaliteter (marker/jorde), hvor retentionen er lavest (1). Analyserne udført af både KU og AU viser, at der samlet set er store økonomiske gevinster ved målretning, men også at der vil være betydelig forskel mellem, hvordan landmænd påvirkes i forskellige områder. Analyser har også tidligere vist, at der er 24 momentum + NR MÅLRETTET REGULERING HVORDAN? FOTO: BERT WIKLUND

2 klare gevinster ved, at landmænd kan vælge de virkemidler, der passer bedst på deres bedrift. AUs analyser af målretning er udført for Limfjordens opland, og de viser, at de økonomiske fordele ved at målrette efter retentionskortet (markblokniveau) i forhold til en gennemsnitlig retention i oplandet udgør ca. 20 pct. (2). Det er imidlertid vigtigt at diskutere, hvordan en sådan regulering kan sættes op, for at de umiddelbare fordele opnås. Hvilke tanker om målretning og modeller ligger der i landbrugspakken, og hvordan skal de udmøntes i praksis? Målrettet regulering vil godt nok være til gavn for flertallet, men nogle vil opleve, at deres bedrift eller opland er placeret således, at de får et større krav til kvælstofreduktion end gennemsnittet - og skal udledningskvoter kunne handles? Hvad betyder målretning for indtjening og jordpris? Skal jorden på de bedrifter, der rammes hårdest, købes af staten? Målretning i landbrugspakken I landbrugspakken står, at målretningen skal indfases fra 2018/19 til 2020/21, og principperne for denne målretning er også beskrevet. Det første princip er, at der indføres en»udvaskningsadgang«for hvert kystvandopland, som bedrifterne i oplandet skal overholde samlet. Denne udvaskningsadgang differentieres geografisk i de 90 kystvandeområder i Danmark. Ved brug af retentionen for kystvande, som den enhed der differentieres efter, så bliver den gennemsnitlige enhed ca ha, og den er dermed langt fra en regulering på bedriftseller markniveau. Til sammenligning er retentionen i id15 1 kortlægningen på ha. 1 De nye retentionskort, som der skal forvaltes efter fra 2016, angiver kvælstofretentionen i hvert af hydrologiske oplande, som dækker Danmark. Disse hydrologiske oplande kaldes ID15 oplande og har en gennemsnitlig størrelse på ha. Det vurderes derfor, at den målretning, der indgår i landbrugspakken, er mere begrænset end det, der er muligt med det nye retentionskort fra Det andet princip i landbrugspakken er, at hver bedrift tildeles en udvaskningsadgang opgjort som kg N, der maksimalt må udvaskes pr. ha. Udvaskningsretten er i oplægget ens for alle bedrifter inden for det enkelte kystopland, og dvs. at kravet til udvaskning fra rodzonen er den samme for alle bedrifter i et kystopland. Dette kan blive en udfordring, da man ved, at udvaskningen fra rodzonen er noget højere på en kvægbedrift med 2,3 dyreenheder pr. ha end fra en planteavlsbedrift. Bedrifterne stilles forskelligt Analyser i et pilotprojekt udført af Miljøstyrelsen har vist, at samme udledningskvote pr. ha for alle bedrifter i et område nok er lettest at blive enig om. Men i praksis vil det betyde, at nogle bedrifter rammes meget hårdt, mens andre kan øge deres N-tildeling og afvikle efterafgrøder mv. (3). Ens udledning pr. ha for alle bedrifter, hvor også lokal retention indgår, stiller bedrifterne meget forskelligt. Det fremgår af aftalen, at der skal være fleksibilitet i forhold til, hvordan målet nås, således at landmanden gives mulighed for at vælge de virkemidler, som er billigst på den enkelte bedrift. Dette giver god mening, da der er betydelig forskel fra bedrift til bedrift om, hvilke virkemidler man helst vil vælge. En anden mulighed er handel med udvaskningsrettighederne, men der står ikke noget om handel i aftalen om landbrugspakken. En sådan mulighed vil betyde, at bedrifter med højere omkostning pr. kg N kan købe udvaskningsrettigheder hos landmænd med lavere omkostninger pr. kg N. Handlen bør kun foregå inden for de enkelte kystoplande for at sikre, at vandkvalitetsmålene over- Virkemidler som fx gødningsnormer kan være en udfordring med differentieret regulering, da mange bedrifter har marker i to oplande og derfor kan fordele gødningen, hvor det driftsøkonomiske giver størst afkast - selv om det betyder, at N-tabet bliver højere. MÅLRETTET REGULERING HVORDAN? NR momentum + 25

3 I alt 57 ud af 90 kystoplande har et indsatsbehov i den målrettede regulering. FOTO: MIKAEL B. HANSEN holdes i hvert kystopland. Resultaterne i Hasler et al (2) indikerer, at der vil være incitamenter til at handle - både inden for et opland og mellem oplande - således, at der skal kontrolmekanismer til for at undgå (illegal) handel mellem oplandene. Grundlæggende vil et marked for udledningsrettigheder betyde, at der bliver fastlagt en pris i hvert kystopland, og det må antages, at markedsprisen vil variere betragteligt mellem oplande. Om en udledningsregulering skal kobles med en afgift - som foreslået af Det Økonomiske Råd i vil bl.a. bero på omkostningerne ved at opkræve afgiften, niveauet for afgiften og den forventede effekt. Ikke-arealfaste virkemidler som fx gødningsnormer kan være en udfordring med differentieret regulering, da mange bedrifter bl.a. har marker i to oplande og derfor kan fordele gødningen, hvor det driftsøkonomisk giver størst afkast, selv om det betyder, at N-tabet bliver højere. Det er endvidere angivet i landbrugspakken, at den foreslåede kompensationsordning betyder, at alle kompenseres for de omkostninger, der er forbundet med den reducerede udledningsret som følge af målrettet regulering. Som det fremgår af beskrivelsen udbetales dette via landdistriktsordningen, og midlerne hentes fra den direkte landbrugsstøtte samt omplacering af andre tilskud. Hvad angår miljømålet, så udskydes ca ton N til perioden , og da de kollektive indsatser tager ca ton N i 2021, så skal der hentes ca ton N via målrettet regulering i Analyser foretaget af IFRO (4) giver et overordnet skøn over, hvilke virkemidler der skal i spil for at nå dette mål. De mulige virkemidler er hentet fra virkemiddelkataloget (5), hvor omkostningerne er beregnet af IFRO og DCE, og potentialet for hvert virkemiddel er fastlagt af DCA og DCE. Imidlertid er det ikke alle virkemidler, der indgår i analysen, da bl.a. minivådområder, vådområder og skovrejsning indgår i de kollektive indsatser. Endvidere indgår der ikke marine virkemidler så som stenrev og ålegræs. I hovedanalysen indgår retentionen på samme måde, som der er lagt op til i landbrugspakken (kystvandeniveau). Resultaterne viser, hvordan et reduktionsmål på ca ton N fordelt på de 90 kystoplande opnås billigst muligt med de anvendte virkemidler. Svært at nå målet Samlet set vil den målrettede indsats omfatte efterafgrøder ( ha), flere mellemafgrøder ( ha) og tidlig såning ( ha), ligesom det vil være nødvendigt med normreduktion på 7 pct. (i forhold til optimum) på cirka halvdelen af landbrugsarealet for at nå målet i Endvidere udgør udtagning, som er et af de dyreste virkemidler, ca ha (6). Det bliver således svært at nå det opsatte mål uden at nogle af de virkemidler, der rulles tilbage med landbrugspakken, skal anvendes i et vist omfang. Men fordelen er, at den enkelte landmand selv kan vælge hvilke virkemidler, der skal anvendes. I alt 57 ud af 90 kystvande har et indsatsbehov i den målrettede regulering. Analysen viser tydeligt, at omkostningerne pr. ha for at nå dette mål varierer betydeligt fra kystopland til kystopland (0 til over 300 kr. pr. ha opgjort på hovedoplandsniveau). Da alle tiltag kompenseres i landbrugspakken, er det tanken, at det faktiske indtjeningstab for den enkelte bedrift bliver begrænset. Nogle bliver støttet via nationale ordninger (frivillige efterafgrøder i ), mens andre ordninger vil skulle finansieres via landdistriktsprogrammet, der vil kræve EU godkendelse. Virkemidler som fx efterafgrøder er meget anvendt, og der vil således både være obligatoriske efterafgrøder (de nuværende), en frivillig efterafgrødeordning ( ), efterafgrøder der følger af de fremtidige husdyrgodkendelser samt efterafgrøder som følge af målrettet regulering (2019 og frem). Der kan være bedrifter og kystvande, hvor yderligere efterafgrøder ikke kan etableres uden sædskifteændringer. 26 momentum + NR MÅLRETTET REGULERING HVORDAN?

4 Normreduktioner på ca. 7 pct. er som nævnt et muligt virkemiddel, da omkostningerne ved en mindre normreduktion er lavere end alternativerne. Dette passer faktisk med, at det nu diskuteres, om landmænd vil bruge den økonomisk optimale kvote fuldt ud fra En lavere stigning i forbruget af kvælstof end forventet vil være til gavn for miljøet - ligesom det må betyde, at nogle bedrifter har haft et lavere økonomisk tab end tidligere angivet. Fremtidige perspektiver En mere detaljeret kortlægning af retentionen vil muliggøre, at virkemidlerne placeres på de marker, hvor effekten er størst. En analyse af gevinster og omkostninger ved yderligere kortlægning, hvor retentionen opgøres på markniveau (25 ha niveau), viser, at der er en økonomisk gevinst ved yderligere målretning (7, 8). Målretning kan give en økonomisk gevinst, men den kan også medføre, at sædskiftet låses mere, end det er i dag. Det er ikke alle bedrifter, der kan udnytte en mere detaljeret kortlægning fuldt ud i praksis. Der vil med en mere detaljeret kortlægning være en risiko for, at retentionsbestemmelsen på nogle marker vil være meget usikker (bl.a. lavbundarealer). Man kunne dog bruge den øgede viden (nye kort og flere målinger) til at give mere præcise vurderinger af effekterne af fx minivådområder for derved at give et mere præcist billede af den bedste lokalitet. Det positive er også, at der påbegyndes en proces, hvor miljøeffekten samtænkes med bl.a. et mere dynamisk sædskifte. Det vil i praksis dog ikke være sådan, at retentionen følger markskel, hvilket også kan gøre det svært fuldt ud at udnytte detaljeret viden om retentionen. Den mere detaljerede kortlægning i NiCA projektet (nitratreduktion i geologisk heterogene oplande) viste en økonomisk gevinst på kr. pr. ha som følge af målretning alt efter reduktionskrav, hvilket er højere end omkostningerne ved den øgede kortlægning. Retentionskortlægning og udmeldinger om reduktionskrav kan godt påvirke jordprisen, men retentionskortet er i sig selv ikke skyld i det, da det er anvendelse i reguleringen, der er afgørende. Kendskab til retentionen på den enkelte bedrift vil være et rammevilkår, som den enkelte landmand skal være mere bevidst om, for at man kan implementere de bedste virkemidler de rigtige steder. Det, at man målretter til gavn for det samlede erhverv, medfører, at nogle skal bære en større byrde end gennemsnittet, men hvis de angivne kompensationer fungerer, bør det betyde, at der ikke sker større jordprisfald. + Målrettet regulering vil være til gavn for flertallet, men nogle vil opleve, at deres bedrift er placeret således, at de får et større krav til kvælstofreduktion end gennemsnittet Et fleksibelt valg Der er økonomiske gevinster ved at indføre en mere målrettet regulering, men gevinstens størrelse og fordelingseffekterne mellem områder og landmænd afhænger af, hvordan reguleringen implementeres. Der vil fx kunne opnås fordelingsmæssige fordele ved at tillade handel med udledningsrettigheder, men det vil også kunne medføre større administrationsomkostninger til kontrol, så der ikke sker handel mellem oplande. Mange af de virkemidler, der er anvendt i den generelle regulering, vil også blive anvendt inden for en målrettet regulering - herunder reduceret gødningstildeling. Men med et fleksibelt valg af virkemidler vil landmændene have mulighed for at reducere omkostningerne sammenlignet med generel regulering. Kilder: 1. Jacobsen, B.H. (2014): Omkostninger ved vandplaner 2.0. Notat til naturstyrelsen (se også IFRO udredning 2014/21). 2. Hasler, B., Hansen, L.B., Andersen, H.E. & Konrad, M. (2015): Modellering af omkostningseffektive reduktioner af kvælstoftilførslerne til Limfjorden: Dokumentation af model og resultater. Aarhus Universitet, DCE. 3. Miljøstyrelsen (2015): Pilotprojektet for ny målrettet regulering. 4. Jacobsen, B.H. (2016): Analyse af omkostninger ved reducerede N-normer. Notat til Miljø- og Fødevareministeriet. Udredningsnotat. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet. 5. Eriksen, J., Jensen, P.N., Jacobsen, B.H. (2014): Virkemidler til realisering af 2. generations vandplaner og målrettet arealregulering. Rapport udarbejdet af DCE, DCA og IFRO. DCA rapport 52. Aarhus Universitet. 6. Jacobsen, B.H. (2016): Analyse af omkostninger at nå de opsatte reduktionskrav i relation til landbrugspakken. Notat til Miljø- og Fødevareministeriet. 7. Jacobsen, B. H. (2015): Økonomisk gevinst ved målrettet regulering på markniveau. Vand og Jord nr Jacobsen, B.H. og Hansen, A.L. (2016): Economic gains from targeted measures in agriculture based on detailed nitrate reduction maps. Science of the Total Environment, 556. Brian H. Jacobsen er seniorforsker ved Institut for Fødevare-og Ressourceøkonomi, KU, og Berit Hasler er seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab, AU. MÅLRETTET REGULERING HVORDAN? NR momentum + 27

5 + AF ANKER LAJER HØJBERG NATURENS egen omsætning Det faglige grundlag for transport og omsætning af kvælstof er opdateret gennem en national kvælstofmodel og en ny generation retentionskort, der giver en væsentlig finere rumlig opløsning end tidligere. Men udnytter vi den nye viden fuldt ud? I et skridt på vejen mod en mere differentieret og målrettet indsat over for kvælstofudledningen blev det faglige grundlag for transport og omsætning af kvælstof på nationalt niveau opdateret frem til Dette skete ved udvikling af en national kvælstofmodel og en ny generation af et nationalt retentionskort. Fra kvælstof udvaskes af rodzonen, til det ender i de marine områder, sker der en væsentlig omsætning ved naturlige processer - ofte benævnt kvælstofretention. Omsætningen kan ske i såvel undergrunden som i overfladevandet, dvs. vandløb, søer eller vådområder. På landsplan regner vi med, at ca. 70 pct. af den kvælstof, der forlader rodzonen primært i form af nitrat, forsvinder, inden det når kystvandene, hvor den største omsætning sker i grundvandssystemet. Der er imidlertid stor forskel fra sted til sted på, hvor meget der forsvinder, og dermed også hvor meget der transporteres hele vejen ud til kysten. De første nationale kortlægninger af kvælstofretentionen foregik i 2006 og 2008 (1, 2). For målte oplande (ca. 50 pct. af Danmark) blev retentionen beregnet på baggrund af en modelberegnet nitratudvaskning samt målte nitrattransporter ved vandløbsstationer, mens den for umålte oplande udelukkende blev baseret på modelberegninger. I kortlægningen blev der ikke foretaget en underinddeling af vandløbsoplandene, og kortet fremstår derfor inhomogent mht. skala (se figur side 30). Denne kortlægning blev efterfølgende anvendt til regulering af husdyr. Modsat husdyrgodkendelsen har regulering af kvælstofanvendelsen på markfladen historisk været baseret på en generel regulering, hvor samme restriktioner har været gældende alle steder - uden 28 momentum + NR MÅLRETTET REGULERING HVORDAN?

6 Udvikling af den nationale kvælstofmodel bygger på kvælstoftransporter i vandløbene opgjort i det nationale overvågningsprogram suppleret med målinger fra de tidligere amter. Med data fra ca. 340 vandløbsstationer dækkes afstrømningen fra godt halvdelen af Danmarks areal. hensyntagen til den naturlige retention. Med denne reguleringsform er det lykkedes at opnå en markant reduktion i udledningen af kvælstof til vores kystvande, som er næsten halveret siden iværksættelsen af den første vandmiljøplan i midten af 1980erne (3). I vandområdeplanerne er der dog påpeget et yderligere reduktionsbehov, for at Danmark kan leve op til kravet om god økologisk status, som fastsat i EUs Vandrammedirektiv. En yderligere reduktion gennem generel regulering vil være meget omkostningstung med lille effekt i områder, hvor der i forvejen sker en stor naturlig omsætning af kvælstof. Natur- og Landbrugskommissionen anbefalede FOTO: BERT WIKLUND derfor også en mere målrettet tilgang i forhold til indsatsbehovet, og mht. hvor der opnås størst effekt af indsatsen. Et virkemiddel vil eksempelvis have lille eller slet ingen effekt, hvis det placeres, hvor tilstrømningen af kvælstof er lille, eller hvor kvælstof alligevel ville blive reduceret under den videre transport enten naturligt eller via andre virkemidler. Opdatering af kort for retention Som led i en overordnet strategi, der havde til formål at forbedre det faglige grundlag for vandforvaltningen, igangsatte Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen i 2013 udvikling af en national kvælstofmodel. Denne opgave blev løst i et fællesskab mellem GEUS og Aarhus Universitet (de nationale centre DCE og DCA). Ét af hovedformålene med opgaven var at udvikle det nationale kort over kvælstofretentionen på en væsentlig mindre og mere homogen skala. Til dette formål blev hele landet underinddelt i godt topografiske oplande, de såkaldte ID15 oplande med en gennemsnitlig størrelse på ha. Med modellen er der for hvert af disse oplande estimeret en samlet retention af kvælstof under transporten fra rodzonen til kysten, og det er endvidere opgjort, hvor stor en del af denne retention der sker i hhv. grundvand og overfladvand, dvs. vandløb, søer og etablerede vådområder. På figuren side 30 er vist den samlede retention fra rodzonen til kystvandene på ID15 niveau. Den nationale kvælstofmodel bygger på eksisterende værktøjer, der er koblet til en samlet beskrivelse af kvælstoftransporten fra jordoverfladen til kysten. Til udvikling og test af modellen er der anvendt kvælstoftransporter i vandløbene opgjort i det nationale overvågningsprogram (NOVANA), suppleret med historiske målinger foretaget af de tidligere amter. I alt er der indsamlet data for kvælstoftransport fra ca. 340 vandløbsstationer, der tilsammen dækker afstrømningen fra godt halvdelen af Danmarks areal. Ca. to tredjedele af stationerne blev anvendt til udvikling af modellen, mens de sidste blev benyttet til at teste, hvor godt modellen kan beskrive transporten i vandløb, der ikke indgik i udviklingen (og dermed modellens evne til at beskrive transporten i umålte oplande). Testen viste, at de to typer vandløb kunne beskrives med samme præcision, og modellen blev følgelig anvendt til estimering af retentionen i de umålte oplande. De målte oplande er generelt væsentlig større end de ha, og modellen er her benyttet til at beskrive den rumlige variation i retentionen inden for oplandet. Da vi ikke kan kortlægge alle detaljer i vandets strømningsveje samt de bio-geokemiske forhold i undergrund og overfladevand, der er styrende for omsætningen af kvælstof, vil estimatet af kvælstofretentionen være forbundet med usikkerhed. Vurdering af denne usikkerhed indgik i udviklingen af de nationale retentionskort, hvor usikkerheden på den samlede retention på landsplan - udtrykt ved 95 pct. konfidensinterval - blev estimeret til 19 procent- MÅLRETTET REGULERING HVORDAN? NR momentum + 29

7 Nationale retentionskort. Øverst: 1. generation af kvælstofretentionskort fra 2006/08. Midt: videreudviklet kort på ID15 oplandsniveau baseret på den nationale kvælstofmodel. Nederst: Retention for 90 kystoplande ved aggregering af retentionen på ID15 oplandsniveau. point. En mere detaljeret beskrivelse af udviklingen af den nationale kvælstofmodel samt bestemmelsen af usikkerhederne kan findes i (4) og (5). Planlagt anvendelse Med vedtagelsen af Fødevare- og landbrugspakken er der lagt op til en ny regulering af kvælstof. I første omgang skal der etableres kollektive virkemidler, som primært består af minivådområder, vådområder i vandløb samt skovrejsning. I områder, hvor de kollektive virkemidler ikke er tilstrækkelige, vil der blive behov for en yderligere»målrettet regulering«, som skal implementeres fra I den målrettede regulering er der lagt op til at benytte de nyudviklede retentionskort - ikke på den skala de er udviklet (figur, midt) - men derimod til en differentiering af den naturlige retention inden for 90 kystoplande (figur, nederst). Denne opdeling giver en meget uensartet opdeling af landet med en skala, der er væsentlig grovere end ikke kun de nyudviklede kort, men også det første retentionskort fra 2006/08 (figur, øverst). Kan vi gøre det bedre? Hvis skalaen for de 90 kystoplande anvendes til regulering af kvælstof, vil der være tale om en yderst begrænset differentiering, og vi vil ikke være nået langt i forhold til en målrettet indsats. Vidensopbygningen opnået ved udvikling af den nationale kvælstofmodel, og ressourcerne anvendt hertil, vil være tabt - og det vil hverken være landbruget eller miljøet, der vinder herved. Det nye retentionskort viser middelretentionen inden for de enkelte ID15 oplande og er således ikke udviklet til at kunne differentiere mellem marker eller på bedriftsniveau. Kortene vil derimod kunne anvendes i en samlet prioritering mht. valg og antal af virkemidler. Hvor der er behov for en indsats over for grundvandet, kan virkemidler med effekt i forhold til grundvandet eksempelvis prioriteres i områder med lav grundvandsretention. Ligeledes kan opdelingen 30 momentum + NR MÅLRETTET REGULERING HVORDAN?

8 + Hvis skalaen for de 90 kystoplande anvendes til regulering af kvælstof, vil der være tale om en yderst begrænset differentiering, og vi vil ikke være nået langt i forhold til en målrettet indsats af retentionen i grundvand og overfladevand benyttes til prioritering af minivådområder, hvis effekt vil være størst i oplande, hvor den samlede retention i overfladevandet ud til kysten er lille. Som en del af Fødevare- og landbrugspakken er der afsat midler til ca. 200 nye vandføringsstationer, der planlægges etableret i løbet af Formålene med disse stationer er: At øge andelen af det samlede målte areal ved etablering af ca. 100 stationer længst nedstrøms i vandløbsoplandene, og At underinddele de eksisterende målte oplande. Dette skal bidrage til ny viden om den naturlige variation i N-retentionen og forbedring af værktøjer og modeller til beregning af kvælstoftransport og -omsætning Endvidere er der med»udfordringsretten«åbnet mulighed for monitering i privat regi. Vores datagrundlag bliver således udbygget betydeligt inden for en kort årrække. Dette bør nyttiggøres i den nationale kvælstofmodel til en mere sikker bestemmelse af retentionen på en mindre skala. Sker dette ikke, vil vi kun delvist udnytte de nye data til at få viden om variation i kvælstoftransporten i vandløbene, men ikke viden om variationen i den naturlige retention, hvilket er det centrale i forhold til en målrettet indsats. En mere reel målretning Den målrettede regulering skal benyttes i områder, hvor implementeringen af de kollektive virkemidler ikke er tilstrækkelige til at opnå den målsatte reduktion. Virkemidlerne - til såvel de kollektive virkemidler og den målrettede regulering - skal imidlertid alle være målrettet, dvs. etableres, hvor de har størst effekt. Det er jo ikke det samlede antal af virkemidler, der er vigtigt, men derimod den samlede effekt af de etablerede virkemidler. Hvis ikke viden om den forventede naturlige retention tages i betragtning ved etablering af de kollektive virkemidler, risikeres det, at deres samlede effekt vil være langt mindre end den, der er forudsat i beregningerne under Fødevare- og landbrugspakken. De nye retentionskort kan allerede nu anvendes i en samlet prioritering af virkemidlerne. Med øget datagrundlag vil vi kunne opnå en øget sikkerhed i bestemmelse af den naturlige retention og dermed mulighed for at anvende dette mere direkte i en reel målretning af reguleringen på ID15 oplandsniveau. Den specifikke placering af virkemidler kan dog ikke bestemmes på baggrund af retentionskortet alene. Her er det nødvendigt med en oplandsbaseret tilgang med inddragelse af interessenter, så der tages hensyn til lokale forhold såsom dræning og potentiel omsætning i lavbundsjorde, lokale interesser, og hvad der praktisk er muligt - forhold der bl.a. adresseres i forskningsprojektet TReNDS ( Kilder: 1. Blicher-Mathiesen, G., Bøgestrand, J., Kjeldgård, A., et al. (2007): Kvælstofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark. Faglig rapport fra DMU nr Danmarks Miljøundersøgelser (2008): Nitratklassekortværk. Opdatering af nitratklassifikationen i Danmark. 2. generation. Fagligt notat af 23. oktober. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 3. Blicher-Mathiesen, G., Andersen, H., Carstensen, J., Børgesen, C., Hasler, B., Windolf, J. (2014): Mapping of nitrogen risk areas. Agriculture, Ecosystems & Environment Højberg, A.L., Troldborg, L., Kronvang, B., Windolf, J., Thodsen, H., Børgesen, C.D., Blicher-Mathiesen, G., Tornbjerg, H., Ernstsen, V. & Gudbjerg, J. (2015): Fagligt grundlag for den nye kvælstofretentionskortlægning. Tema: Fagligt grundlag for de kommende vandplaner og ny miljøregulering. Vand & Jord, 22 (1). 5. Højberg, A.L., Windolf, J., Børgesen, C.D., Troldborg, L., Tornbjerg, H., Blicher-Mathiesen, G., Kronvang, B., Thodsen, H. & Ernstsen, V. (2015): National kvælstofmodel, Oplandsmodel til belastning og virkemidler. Metode rapport - Revideret udgave september. GEUS. Ph.d. Anker Lajer Højberg er ansat som seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. MÅLRETTET REGULERING HVORDAN? NR momentum + 31

9 momentum + JA TEMA NR. 2 MAJ 2016 Målrettet regulering hvordan?

Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle?

Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle? Seniorforsker Brian H. Jacobsen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Læs mere

National kvælstofmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler

National kvælstofmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler National kvælstofmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler Kortleverancer Anker Lajer Højberg, Jørgen Windolf, Christen Duus Børgesen, Lars Troldborg, Henrik Tornbjerg, Gitte Blicher-Mathiesen,

Læs mere

Den økonomiske gevinst ved målrettet regulering - i lyset af ny arealregulering

Den økonomiske gevinst ved målrettet regulering - i lyset af ny arealregulering Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Den økonomiske gevinst ved målrettet regulering - i lyset af ny arealregulering Seniorforsker Brian H. Jacobsen, IFRO, KU. Session 27: Emissionsbaseret regulering

Læs mere

Nitrat retentionskortlægningen

Nitrat retentionskortlægningen Natur & Miljø 2014, Odense kongrescenter 20.-21. maj 2014 Nitrat retentionskortlægningen Baggrund Metodik Særlige udfordringer Skala Produkter GEUS, Aarhus Universitet (DCE og DCA) og DHI Seniorforsker,

Læs mere

Omkostninger og potentialer ved de valgte virkemidler

Omkostninger og potentialer ved de valgte virkemidler Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Omkostninger og potentialer ved de valgte virkemidler Seniorforsker Brian H. Jacobsen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet

Læs mere

Hvor fintmasket et net over Danmark har vi behov for, og hvor ser det slemt ud med grundvandet?

Hvor fintmasket et net over Danmark har vi behov for, og hvor ser det slemt ud med grundvandet? Målrettet regulering - hvor, hvordan, hvorfor? Mandag den 31. oktober, Frederiksberg Hvor fintmasket et net over Danmark har vi behov for, og hvor ser det slemt ud med grundvandet? Seniorforsker Anker

Læs mere

Hvor god økonomi er der i differentieret regulering?

Hvor god økonomi er der i differentieret regulering? Hvor god økonomi er der i differentieret regulering? Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug NiCA seminar 9. oktober 2014 STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug Økonomiske effekter af differentieret

Læs mere

Status på retentionskortlægningen - inddragelse af målinger og vurdering af usikkerhed Baggrund Metodik Resultater Konklusion

Status på retentionskortlægningen - inddragelse af målinger og vurdering af usikkerhed Baggrund Metodik Resultater Konklusion Plantekongres, 14.-15. januar 2015, Herning Status på retentionskortlægningen - inddragelse af målinger og vurdering af usikkerhed Baggrund Metodik Resultater Konklusion GEUS og Aarhus Universitet (DCE

Læs mere

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H.

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens

Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger for sortsog afgrødevalget DanSeed Symposium 11. marts 2014 Landskonsulent Søren Kolind Hvid skh@vfl.dk 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Læs mere

Dokumentation for beregning af N-reduktion fra rodzonen til kyst i N- risikoværktøjet

Dokumentation for beregning af N-reduktion fra rodzonen til kyst i N- risikoværktøjet Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi 31.marts 2009/Gitte Blicher-Mathiesen Dokumentation for beregning af N-reduktion fra rodzonen til kyst i N- risikoværktøjet N-risikokortlægning

Læs mere

Målrettet regulering. Seminar om VRD/ AU Foulum. Erik Nielsen

Målrettet regulering. Seminar om VRD/ AU Foulum. Erik Nielsen Målrettet regulering Seminar om VRD/ AU Foulum Erik Nielsen Målrettet regulering - baggrund Natur- og landbrugskommissionen rapport 2013 Der skal udvikles og gennemføres en ny, målrettet og differentieret

Læs mere

På vej mod en landsdækkende nitratmodel

På vej mod en landsdækkende nitratmodel NiCA Seminar, 9. oktober 2014, Aarhus Universitet På vej mod en landsdækkende nitratmodel Baggrund Metodik Særlige udfordringer Skala Konklusion GEUS og Aarhus Universitet (DCE og DCA) Seniorforsker, Anker

Læs mere

Velkomst og introduktion til TReNDS

Velkomst og introduktion til TReNDS TReNDS afslutningsseminar, 29. november 2018, Aarhus Velkomst og introduktion til TReNDS Seniorforsker Anker Lajer Højberg, TReNDS koordinator De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Revideret 27. februar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering

Læs mere

Kvælstoffets vej til recipient erfaringer med kortlægning af retention

Kvælstoffets vej til recipient erfaringer med kortlægning af retention Minihøring, 18. november 2014, Scandinavian Congress Center, Århus Kvælstoffets vej til recipient erfaringer med kortlægning af retention Baggrund Metodik Konklusion GEUS og Aarhus Universitet (DCE og

Læs mere

Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet

Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB/ DC E 15. Januar 2014 Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet Berit Hasler, Seniorforsker I samarbejde

Læs mere

Hvad er prisen for de næste tons kvælstof i vandplanerne?

Hvad er prisen for de næste tons kvælstof i vandplanerne? Hvad er prisen for de næste 10.000 tons kvælstof i vandplanerne? Brian H. Jacobsen, Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Indlæg ved Plantekongres den 12.1.2012 Indhold Prisen for de første

Læs mere

Ny viden til forbedring af retentionskortlægningen

Ny viden til forbedring af retentionskortlægningen Plantekongres, 15.-16. januar 2019, Herning Session 67. Forbedret kortlægning af kvælstofretentionen Ny viden til forbedring af retentionskortlægningen Seniorforsker Anker Lajer Højberg, De Nationale Geologiske

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering UDKAST Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering indføres generelle

Læs mere

Orientering om den kompenserende målrettede efterafgrødeordning

Orientering om den kompenserende målrettede efterafgrødeordning Orientering om den kompenserende målrettede efterafgrødeordning Blåt Fremdriftsforum, 05-01- 2017 Peter Kaarup Peter Byrial Dalsgaard Hvorfor målrettede efterafgrøder? Med Fødevare- og landbrugspakken

Læs mere

Sådan er udledningerne omkring år 1900 fastsat En proxy for kvælstofkoncentrationen i vandløb omkring år 1900

Sådan er udledningerne omkring år 1900 fastsat En proxy for kvælstofkoncentrationen i vandløb omkring år 1900 Sådan er udledningerne omkring år 1900 fastsat En proxy for kvælstofkoncentrationen i vandløb omkring år 1900 Brian Kronvang, Hans Thodsen, Jane R. Poulsen, Mette V. Carstensen, Henrik Tornbjerg og Jørgen

Læs mere

Horsens, 16. november 2016 Temadag MÅLING AF KVÆLSTOFUDLEDNING OG EMISSIONSBASERET REGULERING PÅ BEDRIFTSNIVEAU

Horsens, 16. november 2016 Temadag MÅLING AF KVÆLSTOFUDLEDNING OG EMISSIONSBASERET REGULERING PÅ BEDRIFTSNIVEAU Horsens, 16. november 2016 Temadag MÅLING AF KVÆLSTOFUDLEDNING OG EMISSIONSBASERET REGULERING PÅ BEDRIFTSNIVEAU DAGENS PROGRAM Introduktion emissionsbaseret regulering Målinger i vandløb Målinger i dræn

Læs mere

Opskalering og potentiale for implementering

Opskalering og potentiale for implementering TReNDS afslutningsseminar, 29. november 2018, Aarhus Opskalering og potentiale for implementering Seniorforsker Anker Lajer Højberg, De National Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Helhedsorienteret vandforvaltning Arbejdet med Vandområdeplaner

Helhedsorienteret vandforvaltning Arbejdet med Vandområdeplaner Helhedsorienteret vandforvaltning Arbejdet med Vandområdeplaner 28. november 2018 Kontorchef Peter Kaarup Vandområdeplaner forventet tidsplan 22. december 2021: Vandområdeplan 2021-2027 forventes offentliggjort

Læs mere

Som besvarelse på bestillingen fremsendes hermed vedlagte kommentarer.

Som besvarelse på bestillingen fremsendes hermed vedlagte kommentarer. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Faglig kommentering af notat Kvælstofudvaskning mere end blot marginaludvaskning NaturErhvervstyrelsen (NAER) har

Læs mere

Emissionsbaseret regulering

Emissionsbaseret regulering Emissionsbaseret regulering Karsten Svendsen Deltagere og forfattere: Karsten Svendsen Simon Rosendahl Bjorholm LMO, Tina Tind Wøyen LMO, Børge Olesen Nielsen LMO Søren Kolind Hvid SEGES, Sebastian Piet

Læs mere

Plantekongres : Målrettet indsats

Plantekongres : Målrettet indsats /U Beskrivelse itler på indlæg Indlægsholdere Min. 45 Målrettet kvælstofregulering I løbet af 2016 fastlægges principperne for den nye regulering af landbrugets kvælstofanvendelse i marken. Den skal gælde

Læs mere

Nitratreduktion i geologisk heterogene

Nitratreduktion i geologisk heterogene Indvielse af Rodstenseje minivådområde, 4. april 2011 Nitratreduktion i geologisk heterogene oplande (NICA) et strategisk forskningsprojekt Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser

Læs mere

Landbrugsaftalen, punkt for punkt

Landbrugsaftalen, punkt for punkt Landbrugsaftalen, punkt for punkt Kravet om randzoner og 60.000 hektar flere efterafgrøder fjernes Harmonikrav for slagtesvin hæves til 1,7 dyrenheder per hektar jord fra 1,4. De reducerede kvælstofnormer

Læs mere

Ad. forudsætning 1) at opgørelsen af udviklingen i det samlede husdyrhold foretages for de enkelte oplande

Ad. forudsætning 1) at opgørelsen af udviklingen i det samlede husdyrhold foretages for de enkelte oplande NOTAT Erhverv Ref. ANICH Den 5. december 2016 Vurdering af de oplande, hvor der i 2007-2016 er sket en stigning i dyretrykket på mellem 0 og 1%. Kammeradvokaten har i notat af 5. september 2014 vurderet,

Læs mere

Målrettet regulering hvem skal betale for forskelsbehandling? HELLE TEGNER ANKER

Målrettet regulering hvem skal betale for forskelsbehandling? HELLE TEGNER ANKER Målrettet regulering hvem skal betale for forskelsbehandling? HELLE TEGNER ANKER HTA@IFRO.KU.DK Oversigt Målrettet regulering Er der forudsat kompensation? Hvad siger juraen? Grundlovens 73 Ekspropriation

Læs mere

Kort gennemgang af: Udarbejdet af Jens Erik Ørum, IFRO-KU samt Charlotte Kjærgaard og Ingrid Kaag Thomsen, AGRO-AU.

Kort gennemgang af: Udarbejdet af Jens Erik Ørum, IFRO-KU samt Charlotte Kjærgaard og Ingrid Kaag Thomsen, AGRO-AU. 19. juni 2017 Kort gennemgang af: IFRO-rapport nr. 258, Landbruget og vandområdeplanerne: Omkostninger og implementering af virkemidler i oplandet til Norsminde Fjord Udarbejdet af Jens Erik Ørum, IFRO-KU

Læs mere

Oplandsmodel værktøjer til brug for vandplanlægningen

Oplandsmodel værktøjer til brug for vandplanlægningen Oplandsmodel værktøjer til brug for vandplanlægningen GEUS, DCE og DCA, Aarhus Universitet og DHI AARHUS UNIVERSITET Oplandsmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler landsdækkende oplandsmodel (nitrat

Læs mere

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H.

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om Model for beregning af minivådområdernes effektivitet i tilbageholdelse af kvælstof fra vandmiljøerne

Læs mere

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen Differentieret regulering Erfaringer og ønsker til fremtidens miljøregulering. IDAmiljø den 3. april 2017 Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef

Læs mere

Kortlægning af retention på markniveau erfaringer fra NiCA projektet

Kortlægning af retention på markniveau erfaringer fra NiCA projektet Plantekongres, 14. januar 2015, Herning Kortlægning af retention på markniveau erfaringer fra NiCA projektet Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler

Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler Brian Kronvang, Gitte Blicher-Mathiesen, Hans E. Andersen og Jørgen Windolf Institut for Bioscience Aarhus Universitet Næringsstoffer fra land

Læs mere

Beregningsmetoder på oplandsskala og sårbarhedsvurdering. Specialkonsulent Flemming Gertz

Beregningsmetoder på oplandsskala og sårbarhedsvurdering. Specialkonsulent Flemming Gertz Beregningsmetoder på oplandsskala og sårbarhedsvurdering Specialkonsulent Flemming Gertz Grøn Vækst og Vandplaner hvor er vi nu? Grøn Vækst beslutning om 19.000 ton N 9.000 ton - model VMP IV Randzoner

Læs mere

Konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof

Konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof 17. november 2015 Konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof Artiklen omhandler konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof for henholdsvis udledningen

Læs mere

Fremtidens landbrug i lyset af landbrugspakken

Fremtidens landbrug i lyset af landbrugspakken Institut for Bioscience AARHUS UNIVERSITET Fremtidens landbrug i lyset af landbrugspakken Fra Vandmiljøplaner og NLK anbefaling om målrettet regulering til landbrugspakken Brian Kronvang, Institut for

Læs mere

NOTAT. Erhverv J.nr. Ref. nilud / mlind Den 20. mats 2014 Revideret d. 13. juni 2014

NOTAT. Erhverv J.nr. Ref. nilud / mlind Den 20. mats 2014 Revideret d. 13. juni 2014 NOTAT Erhverv J.nr. Ref. nilud / mlind Den 20. mats 2014 Revideret d. 13. juni 2014 Pilotprojekt om fremtidig arealregulering afprøvning af reguleringsmekanismer Baggrund I forlængelse af Natur- og landbrugskommissionen

Læs mere

Effekter af afgrødeændringer og retention på oplandsniveau

Effekter af afgrødeændringer og retention på oplandsniveau Effekter af afgrødeændringer og retention på oplandsniveau Scenarie beregninger af effekter af afgrødeændringer på N- kystbelastningen for dele af Limfjorden Christen Duus Børgesen Uffe Jørgensen Institut

Læs mere

Seminar om vandrammedirektivet: værktøjer og virkemidler, Foulum, 27. februar 2018 Grundvands- og skala aspekter -Nitrat transport og reduktion

Seminar om vandrammedirektivet: værktøjer og virkemidler, Foulum, 27. februar 2018 Grundvands- og skala aspekter -Nitrat transport og reduktion Seminar om vandrammedirektivet: værktøjer og virkemidler, Foulum, 27. februar 2018 Grundvands- og skala aspekter -Nitrat transport og reduktion Seniorforsker Anker Lajer Højberg, GEUS Indhold Relevans

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

Indhold. Kvælstof - både ressource og miljøproblem Professor Tommy Dalgaard, AU

Indhold. Kvælstof - både ressource og miljøproblem Professor Tommy Dalgaard, AU Indhold Kvælstof - både ressource og miljøproblem Professor Tommy Dalgaard, AU Fødevare- og landbrugspakken og N-indsatser rettet mod grundvand den målrettede efterafgrødemodel Fuldmægtig Mette Lise Jensen,

Læs mere

U D K A S T. Sammentænkning af grundvandsbeskyttelse og generel sårbarhedsdifferentieret arealregulering i forhold til overfladevand

U D K A S T. Sammentænkning af grundvandsbeskyttelse og generel sårbarhedsdifferentieret arealregulering i forhold til overfladevand Sammentænkning af grundvandsbeskyttelse og generel sårbarhedsdifferentieret arealregulering i forhold til overfladevand U D K A S T ATV-møde d. 18. juni 2014 Natur- og Landbrugskommissionen 18. april 2013:

Læs mere

Minivådområder En frivillig kollektiv indsats. Julie Rose Bang

Minivådområder En frivillig kollektiv indsats. Julie Rose Bang Minivådområder En frivillig kollektiv indsats Julie Rose Bang 2 / Landbrugsstyrelsen / Minivådområder En frivillig kollektiv indsats Foto: SEGES En ny måde at regulere på minivådområder er et kollektivt

Læs mere

Arbejdet med den målrettede regulering af næringsstofferne på arealerne. Hvad er vigtigt, og hvilke brikker skal falde på plads før 1. august 2016.

Arbejdet med den målrettede regulering af næringsstofferne på arealerne. Hvad er vigtigt, og hvilke brikker skal falde på plads før 1. august 2016. Arbejdet med den målrettede regulering af næringsstofferne på arealerne. Hvad er vigtigt, og hvilke brikker skal falde på plads før 1. august 2016. v/ Chefkonsulent, Carl Åge Pedersen, Planter & Miljø,

Læs mere

Velkomst og introduktion til NiCA

Velkomst og introduktion til NiCA NiCA seminar, 9. oktober 2014, AU Velkomst og introduktion til NiCA Jens Christian Refsgaard Professor, leder af NiCA De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Formål og program

Læs mere

Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning

Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning KORTLÆGNING: Viden om kvælstoffets veje gennem jorden kan sikre mere landbrug eller mere miljø for de samme penge, påpeger forsker Af Egon Kjøller

Læs mere

KVÆLSTOFPÅVIRKNING AF GRUNDVANDET MED NY N-REGULERING HVAD VISER NATIONALE MODELBEREGNINGER?

KVÆLSTOFPÅVIRKNING AF GRUNDVANDET MED NY N-REGULERING HVAD VISER NATIONALE MODELBEREGNINGER? ATV møde om ny kvælstofregulering :: Odense torsdag den 16 juni 2017 KVÆLSTOFPÅVIRKNING AF GRUNDVANDET MED NY N-REGULERING HVAD VISER NATIONALE MODELBEREGNINGER? Lars Troldborg - ltr@geus.dk De Nationale

Læs mere

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. august 2016 Rev.: 6. oktober 2016

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. august 2016 Rev.: 6. oktober 2016 Tillæg til Notat om omfordeling af arealdelen af husdyrgodkendelser i den nuværende regulering og ved forslag til ny husdyrregulering og effekter på kvælstofudledningen Notat fra DCE - Nationalt Center

Læs mere

Effekt af randzoner AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015

Effekt af randzoner AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015 Effekt af randzoner Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015 Gitte Blicher-Matiesen 1, Ane Kjeldgaard 1 & Poul Nordemann Jensen 1 1 Institut for Bioscience 2 DCE Nationalt

Læs mere

Vurdering af model og økonomiske konsekvenser for udvalgte bedrifter ved målrettet regulering (MR) Jacobsen, Brian H.; Thomsen, Ingrid Kaag

Vurdering af model og økonomiske konsekvenser for udvalgte bedrifter ved målrettet regulering (MR) Jacobsen, Brian H.; Thomsen, Ingrid Kaag university of copenhagen Vurdering af model og økonomiske konsekvenser for udvalgte bedrifter ved målrettet regulering (MR) Jacobsen, Brian H.; Thomsen, Ingrid Kaag Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Velkomst og præsentation af projektets mål

Velkomst og præsentation af projektets mål Velkomst og præsentation af projektets mål 1. Hvorfor projektet? 2. Fastlæggelse af miljømål 3. Hvordan har vi nået frem til metoder til samarbejde? 4. Udvikling af strategier 5. Vurdering af effekter.

Læs mere

Samfundets krav til kvægbedrifterne inden for miljø og klima

Samfundets krav til kvægbedrifterne inden for miljø og klima Samfundets krav til kvægbedrifterne inden for miljø og klima Fremtidens helhedsorienterede og balancerede kvægproduktion Landskonsulent Ole Aaes, HusdyrInnovation, SEGES Hvad døde hummere i Gilleleje førte

Læs mere

Information om retentionsfaktorer for fosfor i vandløb for målte/umålte oplande

Information om retentionsfaktorer for fosfor i vandløb for målte/umålte oplande Information om retentionsfaktorer for fosfor i vandløb for målte/umålte oplande Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. september 2018 Henrik Tornbjerg og Hans Thodsen Institut for

Læs mere

MÅLRETTET REGULERING ERFARINGER FRA PILOTPROJEKTET OG TANKER OM NYE SKRIDT. Irene Wiborg, SEGES, Planter & Miljø Nikolaj Ludvigsen, Miljøstyrelsen

MÅLRETTET REGULERING ERFARINGER FRA PILOTPROJEKTET OG TANKER OM NYE SKRIDT. Irene Wiborg, SEGES, Planter & Miljø Nikolaj Ludvigsen, Miljøstyrelsen MÅLRETTET REGULERING ERFARINGER FRA PILOTPROJEKTET OG TANKER OM NYE SKRIDT Irene Wiborg, SEGES, Planter & Miljø Nikolaj Ludvigsen, Miljøstyrelsen PILOTPROJEKTET - FORMÅL Afprøve to mulige reguleringsmodeller

Læs mere

Miljømæssige konsekvenser af fødevare- og landbrugspakken

Miljømæssige konsekvenser af fødevare- og landbrugspakken Miljømæssige konsekvenser af fødevare- og landbrugspakken Målrettet regulering, session nr. 29, Plantekongressen 21. januar 2016 kl 16.30 af Erik Steen Kristensen Hovedpunkter 1. Hvorfor er landbrugets

Læs mere

Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller

Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller Irene Paulsen, Vand og Natur, COWI Pilotprojekt for ny, målrettet arealregulering Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller 1 Udvikling af to prototype modeller til arealregulering Nuværende

Læs mere

HVAD BETYDER RESULTATERNE AF DRÆNVANDSUNDERSØGELSERNE FOR TANKEN OM EN MÅLRETTET REGULERING AF LANDBRUGETS NÆRINGSSTOFTAB?

HVAD BETYDER RESULTATERNE AF DRÆNVANDSUNDERSØGELSERNE FOR TANKEN OM EN MÅLRETTET REGULERING AF LANDBRUGETS NÆRINGSSTOFTAB? HVAD BETYDER RESULTATERNE AF DRÆNVANDSUNDERSØGELSERNE FOR TANKEN OM EN MÅLRETTET REGULERING AF LANDBRUGETS NÆRINGSSTOFTAB? Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Hvad har vi hørt? Drænvandskoncentrationen

Læs mere

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden 2005-2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april 2014 30. april 2014 Søren

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 Bedre redskaber

Læs mere

Analyse af omkostningerne ved scenarier for en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget i relation til Vandplan 2.0

Analyse af omkostningerne ved scenarier for en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget i relation til Vandplan 2.0 Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut Brian H. Jacobsen 1. december 2014 Analyse af omkostningerne ved scenarier for en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget i relation til Vandplan

Læs mere

Vandplaner og landbrug. -muligheder og begrænsninger for. målopfyldelse i overfladevand

Vandplaner og landbrug. -muligheder og begrænsninger for. målopfyldelse i overfladevand Vandplaner og landbrug -muligheder og begrænsninger for målopfyldelse i overfladevand Henrik Skovgaard Seniorprojektleder COWI A/S 1 Hovedoplande Vandplaner for 23 hovedoplande I, 1 Omfang: - 17 kyststrækninger

Læs mere

Landovervågning AU AARHUS AU DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI. Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed UNIVERSITET

Landovervågning AU AARHUS AU DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI. Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed UNIVERSITET Landovervågning Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed Status for miljøplaner ift. 2015 Reduktionsmål Rodzonen Havbelastning (%) (t N) 1987 Vandmiljøplan I 1998 Vandmiljøplan II 48 2004

Læs mere

Fagligt grundlag for ordningen om målrettede efterafgrøder

Fagligt grundlag for ordningen om målrettede efterafgrøder Vandplanlægning J.nr. SVANA-401-00374 Ref. ASPET Den 14. februar 2017 Fagligt grundlag for ordningen om målrettede efterafgrøder Den målrettede efterafgrødeordning skal sikre, at der ikke sker en forringelse

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende bestilling om eftervirkning af efterafgrøder Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato:

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

N-REDUKTION FRA RODZONE TIL KYST FOR DANMARK Fagligt grundlag for et national kort

N-REDUKTION FRA RODZONE TIL KYST FOR DANMARK Fagligt grundlag for et national kort N-REDUKTION FRA RODZONE TIL KYST FOR DANMARK Fagligt grundlag for et national kort Seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathiesen, EDB-medarbejder Ane Kjeldgaard Akademisk-medarbejder Jens Bøgestrand Danmarks

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne for udledning af drivhusgasser samt for naturen og biodiversiteten ved ændret kvælstofregulering

Vurdering af konsekvenserne for udledning af drivhusgasser samt for naturen og biodiversiteten ved ændret kvælstofregulering Vurdering af konsekvenserne for udledning af drivhusgasser samt for naturen og biodiversiteten ved ændret kvælstofregulering Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi og Dato: 21. marts 2013 DCA

Læs mere

Modellering af nitrat transport Oplands- til national skala

Modellering af nitrat transport Oplands- til national skala DGF møde 14. december 2017, Århus Modellering af nitrat transport Oplands- til national skala Seniorforsker Anker Lajer Højberg Indhold Nationale kvælstofmodel, lidt historik og oversigt (Nogle) udfordringer

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 UDTAGNING

Læs mere

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. oktober 2013 Rev.: 2. december 2013 Jørgen Windolf, Søren E.

Læs mere

KAPITEL I REGULERING AF LANDBRUGETS KVÆLSTOFUDLEDNING

KAPITEL I REGULERING AF LANDBRUGETS KVÆLSTOFUDLEDNING KAPITEL I REGULERING AF LANDBRUGETS KVÆLSTOFUDLEDNING I.1 Indledning Kystvandes økosystemer giver samfundsværdier For mange næringsstoffer skader økosystemer Målsætninger for reduktion af kvælstofudledninger

Læs mere

Status for havmiljøet, målrettet regulering og havet som et rammevilkår. Stiig Markager Aarhus Universitet

Status for havmiljøet, målrettet regulering og havet som et rammevilkår. Stiig Markager Aarhus Universitet . Status for havmiljøet, målrettet regulering og havet som et rammevilkår Stiig Markager Aarhus Universitet FNs 17 Verdensmål... 14.1 Inden 2025, skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt

Læs mere

Beregning af kvælstofskyggepris med udgangspunkt i Fødevare- og Landbrugspakken Jacobsen, Brian H.

Beregning af kvælstofskyggepris med udgangspunkt i Fødevare- og Landbrugspakken Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Beregning af kvælstofskyggepris med udgangspunkt i Fødevare- og Landbrugspakken Jacobsen, Brian H. Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Landbrugspakken det var hårde forhandlinger

Landbrugspakken det var hårde forhandlinger Tilbage til fremtiden hvad skete der i 2016? Årsmøde - Planterådgivning, den 24. november 2016 Beretning v. Hans Chr. Holst og Allan Olesen Landbrugspakken det var hårde forhandlinger 1 Ny organisering

Læs mere

Tillægsaftale til Aftale om målrettet regulering

Tillægsaftale til Aftale om målrettet regulering Den 3. april 2019 Tillægsaftale til Aftale om målrettet regulering Regeringen (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) og Dansk Folkeparti indgik den 16. januar 2018 Aftale om målrettet

Læs mere

Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR!

Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR! Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR! Fødevare- og landbrugspakke hvad hvornår? 17..25 pct. mere N-kvote Ingen krav om randzoner

Læs mere

Plandokument vedr. forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering og målrettet efterafgrødeordning

Plandokument vedr. forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering og målrettet efterafgrødeordning Den 14. december 2016 J.nr. MST-1249-00131 Plandokument vedr. forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering og målrettet efterafgrødeordning Baggrund Regler

Læs mere

Miljø & Biodiversitet J.nr Den 30. juli 2018

Miljø & Biodiversitet J.nr Den 30. juli 2018 Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-1261-000006 Den 30. juli 2018 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 10 om, at bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2018/2019 og

Læs mere

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Indhold Introduktion Kvote baseret på tilførsel Kvote baseret på overskud

Læs mere

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug.

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Landbruget er ikke én økonomisk enhed Landmand NN er interesseret i at vide, hvad indsatsen koster

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Kortlægning af sårbarhed for N udledning

Kortlægning af sårbarhed for N udledning Kortlægning af sårbarhed for N udledning 1. N-reduktion: Hele landet 2. Nationalt N retentionskort 3. N retention i ferskvand Vandløb, søer, oversvømmelse og vådområder 4. Dræning i sandjordsoplande 1.

Læs mere

Axelborg den 9. september 2015 Irene Wiborg INDLÆG FOR VANDRAMME- OG NATURA2000 UDVALGET MÅLRETTET INDSATS

Axelborg den 9. september 2015 Irene Wiborg INDLÆG FOR VANDRAMME- OG NATURA2000 UDVALGET MÅLRETTET INDSATS Axelborg den 9. september 2015 Irene Wiborg INDLÆG FOR VANDRAMME- OG NATURA2000 UDVALGET MÅLRETTET INDSATS INDHOLD Overordnet fokus Faglige projekter herunder status på igangværende projekter vedr. virkemidler

Læs mere

Oplandskonsulenterne - status og proces Oplandskonsulent Anders Lehnhardt, Landbo Limfjord

Oplandskonsulenterne - status og proces Oplandskonsulent Anders Lehnhardt, Landbo Limfjord Oplandskonsulenterne - status og proces Oplandskonsulent Anders Lehnhardt, Landbo Limfjord Oplandskonsulenterne er en del af projektet Oplandsproces, som er støttet af Landbrugsstyrelsen under Miljø- og

Læs mere

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE Danish Research Institute of Food Economics Rolighedsvej 25 DK-1958 Frederiksberg C (Copenhagen) Tlf: +45 35 28 68 73 Fax: +45 35 28 68

Læs mere

Landskabets økologiske opbygning og Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger (Teksten til foredraget er vedlagt de enkelte slides)

Landskabets økologiske opbygning og Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger (Teksten til foredraget er vedlagt de enkelte slides) Dansk Landskabsøkologisk Forenings 21. årsmøde Frederiksberg, d. 5. december 2013 Landskabets økologiske opbygning og Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger (Teksten til foredraget er vedlagt de

Læs mere

Soils2Sea Nitratudvaskning til Østersøen

Soils2Sea Nitratudvaskning til Østersøen Norsminde Oplandsråd, Norsminde Kro, 24. november 2016 Soils2Sea Nitratudvaskning til Østersøen Professor Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Energi-,

Læs mere

Notat om Nitratklassekortet

Notat om Nitratklassekortet Notat om Nitratklassekortet Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. december 2015 Jørgen Windolf, Henrik Tornbjerg, Gitte Blicher-Mathiesen & Ane Kjeldgaard Institut for Bioscience

Læs mere

Aftale om målrettet regulering - Et nyt paradigme for miljøreguleringen af dansk landbrug

Aftale om målrettet regulering - Et nyt paradigme for miljøreguleringen af dansk landbrug Den 16. januar 2018 Aftale om målrettet regulering - Et nyt paradigme for miljøreguleringen af dansk landbrug Regeringen (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) og Dansk Folkepartier

Læs mere

Udvikling i det samlede næringsstoftab til det marine miljø Jørgen Windolf Institut for BioScience, Aarhus Universitet

Udvikling i det samlede næringsstoftab til det marine miljø Jørgen Windolf Institut for BioScience, Aarhus Universitet Udvikling i det samlede næringsstoftab til det marine miljø 1990-2012 Jørgen Windolf Institut for BioScience, Aarhus Universitet Over de sidste 25 år er der gennem vandmiljøplanerne gjort en stor indsats

Læs mere

Fremtidens regulering af arealer og staldanlæg

Fremtidens regulering af arealer og staldanlæg Fremtidens regulering af arealer og staldanlæg Hans Peter Olsen Miljøstyrelsen Natur- og Miljøkonferencen, 21. maj 2014 Temaer Den store sammenhæng Arealregulering Anlægsreguleringen Adskillelse af arealregulering

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Ny tilskudsordning af Peter Gradischnig Agropro Målrettet efterafgrøder Hvorfor ny efterafgrøde ordning? Som konsekvens af landbrugspakken fra dec 2015 og dermed fordi landmændene

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller 2015 ddd Der Der 2 Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Titel: Pilotprojekt for ny målrettet

Læs mere