Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole."

Transkript

1 Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Gribskov Skoles sorg -og kriseplan bygger på skolens værdier og holdninger. Vores sorg- og kriseplan tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering, som udmønter sig i en handleplan i den aktuelle situation. Planen indeholder fordeling af opgaver og tidsforløb for bl.a. ledelsen, de 2 teams/sfo, kontakten til forældrene og tillidsrepræsentanten, hvis det drejer sig om en ansat. Når en af skolens ansatte erfarer en begivenhed omtalt i eller tæt beslægtet med begivenheder omtalt i denne plan, kontaktes først skolens leder og ved dennes fravær souschefen. Først derefter kan der tages stilling til, hvad der skal ske. Forældre og andre personer skal ligeledes som det første skridt henvises til skolelederen og i dennes fravær souschefen. Sorgplanen er et fælles redskab, som alle ansatte skal kende og være ansvarlig overfor. Et redskab til, hvordan man reagerer hensigtsmæssigt fra skolens side i forbindelse med familiemæssige begivenheder, der kræver særlig stillingtagen. Planen udleveres til alle ved ansættelsen og findes i fysisk form på skolens kontor og på Intra under Nyt fra kontoret/lærerintra. Desuden lægges den på intra under Bestyrelsens skjulte dokumenter. På Gribskov Skole skal: - Ledelsen altid underrettes med det samme. - Barnet og de pårørende tages med på råd. - Der skal laves aftaler om information til klassekammerater/kolleger. - Der skal aftales opfølgning / evaluering. Sorgpolitikken omhandler følgende syv situationer: 1. Ved en elevs død. 2. Ved dødsfald i elevs nærmeste familie. 3. Ved kriser, alvorlig sygdom og andre alvorlige begivenheder såsom overfald, overgreb, forsøg på samme og episoder hvor en ansat vurderer at en elev eller familie er i chok 4. Ved alvorlig ulykke på ture, lejrskole/koloni. 5. Ved en personales død. 6. Hvis personale mister nærtstående slægtning. 7. Ved dødsfald i ferier.

2 1.Ved en elevs død Når skolen mister en elev, orienteres skolelederen og personalet. Skolelederen orienterer den samlede personalegruppe og aftaler planer for et videre forløb. Dette sker inden nogen elever underrettes om det skete. Skolelederen underretter også personale, som ikke er til stede på skolen. - Klasselærer/skoleleder kontakter elevens familie for bl.a. at aftale hvilke informationer der skal videregives til andre elever og deres hjem. - Klasselærer/skoleleder sørger for at alle hjem bliver informeret hurtigst muligt. - Alle elever mødes i klasserne. I den klasse, hvor eleven har gået er ledelsen til stede. Eleverne orienteres om det hændte. - Blomster og evt. tegninger fra klassekammeraterne leveres via klasselæreren til familien. Skolen har abonnement på Falck Healtcare med psykologisk krisehjælp, og der kan bestilles akut krisehjælp (indenfor 4 timer) via dette abonnement. Akut Krisehjælp bestilles i samråd med skoleleder. På begravelsesdagen - Klassekammerater deltager efter aftale med forældre. Hvis eleverne er små er det nødvendigt at forældrene deltager sammen med deres barn. - Klassens lærere deltager. - Skolen og klassen sender blomster og breve. Efter begravelsen Det kan have stor betydning for klassen, at man efter begravelse får mulighed for at tale om oplevelsen. At man får mulighed for at udtrykke ord, tanker og følelser i forbindelse med det skete. Materiale fra Børn Vilkår, Kræftens bekæmpelse og andet fag-og skønlitteratur kan være anvendelig i denne situation. Skolesundhedsplejerske, skolepsykolog og præsten kan være vigtige ressourcepersoner i opfølgnings arbejdet. Det er vigtigt at klasselæreren får støtte og hjælp af kollegerne og at ledelsen tager initiativ til at teamet i perioden efter det skete samles og taler om, hvordan det går i klassen. I tilfælde, hvor lærere er til stede ved ulykker med dødelig udgang, skal ledelsen sørge for, at der efterfølgende tilbydes psykologhjælp. 2. Ved dødsfald i elevs nærmeste familie Den, der hører eller modtager besked om dødsfaldet, underretter skolelederen og i dennes fravær souschefen. Skoleledelsen underretter klasselæreren og det øvrige personale ved førstkommende mulighed og laver aftaler om det videre forløb. Endvidere underrettes personale der ikke er til stede på skolen. - Klasselæreren/skoleleder kontakter elevens familie for bl.a. at aftale hvilke informationer der skal videregives til klassens andre elever og deres hjem. Der laves aftale med henblik på modtagelse af eleven. - Klasselæreren/skoleleder sørger for at alle hjem bliver informeret hurtigst muligt. - Eleven tilbydes enesamtale måske inden eleven kommer i skole som forberedelse på hvilke spørgsmål der kunne blive stillet fra kammeraterne.

3 - Når eleven kommer tilbage til klassen gennemføres en fælles samtale med hele klassen. Der bør være to lærere til stede. - Klasselæreren aftaler med klassen, om der skal sendes blomster, breve eller andre hilsner til den berørte elev. På begravelsesdagen - Hvis de pårørende er indforstået om deltagelse i begravelsen, aftaler klasselæreren med klassen og forældrene, hvem der deltager og hvordan. - Der aftales i personalegruppen og med skoleleder, hvem der repræsenterer skolen i den givne situation. - Skolens ledelse sender blomster til begravelsen. Tiden efter begravelsen Klasselæreren/teamet skal være opmærksom på: - at der jævnligt tales med eleven om hvordan det går. - samtaler og situationer i klassen, hvor eleven kan føle sig berørt. - at have jævnligt kontakt med hjemmet. - elevers forskellige sorgreaktioner. 3. Ved kriser, alvorlig sygdom og andre alvorlige begivenheder Hvis en elev oplever en krise i forbindelse med skilsmisse, alvorlig sygdom eller andet er det vigtigt at skolen er opmærksom på elevens trivsel. Den, der hører eller modtager besked, om skilsmisse, alvorlig sygdom eller andet i elevens familie kontakter skolelederen eller i dennes fravær souschefen, som laver aftaler om det videre forløb med klasselæreren. - Klasselæreren/skoleleder underretter det øvrige personale. - Klasselæreren rådgiver og vejleder eleven om muligheder for hjælp. - Klasselæreren/skoleleder sørger for løbende kontakt til hjemmet og melder tilbage i fornødent omfang. 4.Ved alvorlig ulykke på ture, lejrskole/koloni, på skolen. Hvis ulykken sker uden for skolen i skoletiden. Ved ture væk fra skolen medbringer læreren/lærerne altid deres egen mobiltelefon, så skolen kan kontaktes, hvis der sker noget uventet. Ofte er mobilnummer meldt ud til forældre. Lærerens/pædagogens (L/P) håndtering af ulykken: - Skaden/ulykken begrænses og der tilkaldes hjælp (112) - L/P tager sig af den/de forulykkede elev(er), indtil hjælpen når frem. - L/P skaffer sig overblik over situationen: Hvad er der sket? Hvem er involveret? Hvem er vidne til ulykken? - L/P underretter skolens ledelse så hurtigt som muligt.

4 - L/P tager sig af de øvrige elever vær opmærksom på, om nogle af eleverne reagerer ved at gå i panik eller i chok. - L/P sørger for at bringe de øvrige elever tilbage til skolen. - Hvis det er muligt tager en L/P med den/de forulykkede elever på hospitalet. Skolen håndtering af situationen: - Skolens ledelse underretter det/de berørte hjem. - Skolens ledelse skaffer evt. hjælp til at få resterende elever bragt hjem til skolen. - Skolens ledelse kontakter hospitalet for at få underretning om den/de forulykkede elever. - Skolens ledelse sørger for at underrette hele personalegruppen. Skolen håndtering af situationen, efter at eleverne er tilbage på skolen. - Skolens ledelse sørger for, at en fra ledelsen samt en ekstra L/P står til rådighed, når L/P og elevgruppen vender tilbage til skolen. - Skolen ledelse sørger for forplejning ved tilbagekomsten. - Skolens ledelse og L/P sørger for, at eleverne holdes samlet, indtil de afhentes af forældre. - Er der tale om en ulykke med dødelig udgang, træder handleplanen for dødsfald i kraft. Opfølgning: - Elever oplyses ærligt om det skete. - Vær opmærksom på at reaktionsmønstre ikke er ens. Både elever og L/P, som har behov for det, skal tilbydes efterfølgende samtale. - Ved skader, der fører til længere hospitalsophold, holder klasselæreren kontakt med hjemmet og sygehuset. - Hvis en elev får varige mén efter ulykken, følges dette specielt op af klasselæreren med hensyn til genforening med klasse- og skolemiljøet. Hvis ulykken sker på skolen: Ved alvorlige ulykker: - Den/de lærere/pædagoger, der først er til stede begrænser skaden/ulykken, og forsøger at holde de andre elever væk fra ulykkesstedet. Hvis ledelsen er fysisk fraværende fra skolen, tilkaldes efter kollegial samtale 112, hvis det skaden vurderes så alvorlig. Hvis ledelsen er fysisk tilstede, inddrages Ledelsen/kontoret, som derefter tilkalder hjælp (112) - Ledelsen/kontoret sørger for, at en/flere andre personer kan hjælpe i situationen med hensyn til førstehjælp og normalisering. - Skolen ledelse/kontoret kontakter det/de berørte hjem. - Har den forulykkede elev søskende på skolen, tages der hånd om dem. - Elevens klasse orienteres om ulykken. - Skolens ledelse sørger for, at der medsendes en person fra personalet til hospitalet. Opfølgning: - Eleverne oplyses ærligt om det skete. - Vær opmærksom på at reaktionsmønstre ikke er ens. Både elever og L/P, som har behov for det, skal tilbydes efterfølgende samtale. - Ved skader, der fører til længere hospitalsophold, holder klasselæreren kontakt med hjemmet og sygehuset.

5 - Hvis en elev får varige mén efter ulykken, følges dette specielt op af klasselæreren med hensyn til genforening med klasse- og skolemiljøet. 5.Ved et personales død Skolelederen underretter hele personalegruppen om det skete. Ledelsen vil desuden underrette personale, som ikke er til stede på skolen. - Klasserne informeres hurtigst mulig af klasselæreren og ledelse. - Hvis en klasse har mistet sin klasselærer, overtager ledelsen klassen for at give dem informationen. - Skolelederen skriver en meddelelse til samtlige elever på skolen om dødsfaldet. Under samtalen/samværet med eleverne er det vigtigt at huske på: - at der tales åbent om konkret om det skete. - at der skabes mulighed for, at eleverne kan tale om det, de tænker og føler. På begravelsesdagen Skolelederen informerer personalet om begravelsen. Desuden spørger skolelederen de pårørende, om de ønsker at lade elever og kolleger deltage i begravelsen. Hvis de pårørende er indforstået med dette, sker følgende: - Klasselæreren informerer mundtligt den/de berørte klasser om muligheden for deltagelse i begravelsen - De enkelte klasser aftaler selv med deres lærere, hvordan den eventuelle deltagelse kan organiseres m.h.t. transport, blomster, ansvar, evt. forældredeltagelse m.v. - I de berørte klasser lægges en meddelelse på intra om deltagelse i begravelsen. - Skolens ledelse sender blomster til begravelsen skolens vegne. - Skolen lukker i det omfang, det skønnes nødvendigt. Tiden efter begravelsen - Det er vigtigt med kollegial støtte og hjælp og vær opmærksom på forskellige sorgreaktioner. - Samtaler i klasserne, hvor man sætter ord på tanker og følelser. På de ældste klassetrin kan det være givende med samtaler i mindre grupper. 6.Hvis personale mister nærtstående slægtning Hvis det er aftalt med en den ansatte, underretter skolelederen hele personalegruppen. Klasselærere underretter de klasser, der har læreren/pædagogen, om årsagen til fraværet. Det pågældende personale underrettes om skolens personalepolitiske indhold på dette område: - Dit arbejde vil blive passet forsvarligt, og vi informerer i det omfang, der er nødvendigt. - Du har ledelsens fulde opbakning til at bruge den nødvendige tid til restitution. - Du skal ikke tænke på skolen, før du føler dig parat igen. - Du kan til enhver tid komme og få en snak om det, der berører dig. - Du skal sige til, hvis du har brug for professionel hjælp. Skolen har kontakt til: Falck HealthCare. Tanken er, at man føler støtte i situationen og kommer godt tilbage på arbejdspladsen igen.

6 7.Ved dødsfald i ferier I dette tilfælde orienteres et medlem af ledelsen (i prioriteret rækkefølge): Skoleleder Malene Falck på: Souschef Lasse Østergaard på: Bestyrelsesformand Søren Winkler på: Ved kontakt til skoleleder, souschef og bestyrelsesformand ringer der op, derefter sendes en kort sms og mail til vedkommende. Da ferietid jo netop er ferie, er det min erfaring, at telefonen også holder fri. Med smartphones vil en sms være hurtig synlig i forhold til en alvorlig hændelse. Der skal først skabes kontakt til skoleleder via opkald, sms og mail. Hvis skoleleder ikke reagerer på en af disse 3 henvendelser, skabes kontakt til Souschef med samme procedure og derefter til bestyrelsesformand. Ledelsen aftaler indbydes det videre forløb for bl.a.: - Vise deltagelse og indhente oplysninger - Forhøre sig om begravelsen - Sørge for blomster - Evt. deltagelse i begravelsen Første dag efter ferien informeres den samlede personalegruppe af skolelederen. Ledelsen vil desuden underrette personale der ikke er til stede på skolen. Aktuelle telefonnumre og kontakter - Alarmcentral Politi 112 / 114. Nordsjællands Politi: Mail: - CBU - Kirke og præst: Pia Niebuhr, Mårum kirke. Mail: Tlf: Falck HealtCare. Abonnements nr: FHC Praktisk indsats (fra Falck HealthCare) Nøglepersoners opgave: Få et overblik over hvem der er berørt af ulykken. Nøglepersonen informerer ledelsen, der beslutter om planen skal iværksættes. Nøglepersonen kontakter Falck Healthcare på telefon og oplyser om ulykkens omfang. Nøglepersonen er kontaktperson til Falck Healthcare. Information til omstilling/reception. Opret logbog, hvori det noteres, hvem der gør hvad og hvornår. Sørg for adgang til telefon, lokale og forplejning. Underret arbejdsmiljørepræsentant Sørg for at evt. presse og andre henvises til ledelsen.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort.

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort. SORGBEREDSKAB NÅR EN ELEV DØR Straks efter kendskab til dødsfald: Modtager af besked underretter straks skoleleder. Skolelederen underretter klasselæreren. Det øvrige personale på matriklen (der vurderes

Læs mere

SORGPLAN FOR BillundSkolen

SORGPLAN FOR BillundSkolen SORGPLAN FOR BillundSkolen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan tages i anvendelse, når det der ikke må ske, sker. For at sikre omsorg kræves ikke et overmenneske, men et medmenneske. Det

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underretter han klasselæreren og det øvrige

Læs mere

Omsorgsplan Vodskov skole

Omsorgsplan Vodskov skole Omsorgsplan Vodskov skole -delt sorg er halv sorg Formålet med omsorgsplanen er at vejlede hele skolens personale, hvis en medarbejder eller elev bliver udsat for sorg eller krise. At trøste kræver ikke

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker)

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker) Ved alvorlige ulykker i og ved skolen Den/de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og forsøger - så vidt mulig at holde eleverne væk fra ulykkesstedet Skolelederen underrettes

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

1. Sorgpolitik og sorgplan

1. Sorgpolitik og sorgplan 1. Sorgpolitik og sorgplan Nærum Skoles sorgpolitik og -plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger og handler om skolens holdning til alvorlige ulykker, traumatiske oplevelser og dødsfald

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som

Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som ingenting. Det er det værste man kan gøre. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorghandleplan. For. Hadsund Skole

Sorghandleplan. For. Hadsund Skole Sorghandleplan For Hadsund Skole Dødsfald (elev) Lige efter dødsfald. 1. Skolelederen underretter klasselæreren og det øvrige personale, herunder SFO. Skolelederen undersøger, om der er søskende eller

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (barn/elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underrettes

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Krise- og sorgplan for Tranegårdskolen

Krise- og sorgplan for Tranegårdskolen Krise- og sorgplan for Tranegårdskolen Vi er her for hinanden Handleplan for arbejdet med børn og personale i forbindelse med krise og sorg Indholdsfortegnelse Alvorlig sygdom hos elev 1 Alvorlig sygdom

Læs mere

SORGPLAN. Formålet med sorgplanen er at have et beredskab, hvis uheldet eller ulykken er ude.

SORGPLAN. Formålet med sorgplanen er at have et beredskab, hvis uheldet eller ulykken er ude. Vildbjerg Skole SORGPLAN Formålet med sorgplanen er at have et beredskab, hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen handler om skolens holdning og handling i forbindelse med alvorlige ulykker, traumatiske

Læs mere

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister Sorg- krisehandleplan - når vi mister Kongevejens Skole 2007 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 5 Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død s. 6 Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

Når en af skolens ansatte får kendskab til en hændelse omtalt i dette hæfte, kontaktes skolens ledelse straks.

Når en af skolens ansatte får kendskab til en hændelse omtalt i dette hæfte, kontaktes skolens ledelse straks. Lind Skole SORGPLAN Indledning En sorgplan er et fælles grundlag at handle ud fra. Vi kan aldrig få en færdig handleplan, for hvert ulykkestilfælde vil være enkeltstående og kan ikke forberedes i detaljer.

Læs mere

TVIS SKOLE HANDLEPLANER FOR SORG-KRISESITUATIONER

TVIS SKOLE HANDLEPLANER FOR SORG-KRISESITUATIONER TVIS SKOLE HANDLEPLANER FOR SORG-KRISESITUATIONER Dette er Tvis Skoles handleplan til brug for ansatte på skolen i sorgkrisesituationer. En sådan handleplan kan aldrig være udtømmende og skal naturligvis

Læs mere

På Den Classenske Legatskole har vi udarbejdet en handleplan, der skal bruges, når det der ikke må ske, sker.

På Den Classenske Legatskole har vi udarbejdet en handleplan, der skal bruges, når det der ikke må ske, sker. Forord : At alle kan rammes af sorg, kan ingen umiddelbart forhindre. Men som voksne har vi et særligt ansvar for, at børn, som kommer ud for forskellige former for sorg, ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig

Læs mere

Sorgplan for Vorbasse Skole

Sorgplan for Vorbasse Skole Sorgplan for Vorbasse Skole Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab ved dødsfald. Planen kan alene give hjælp til det praktiske, idet selve bearbejdningen af sorg kun kan ske ved almindelig

Læs mere

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole 1 Indhold Indledning... 3 Ved dødsfald blandt elever... 3 Ved dødsfald eller ulykke i skoletiden... 4 Ved dødsfald blandt personale:... 4 Ved dødsfald i nær relation

Læs mere

Handleplaner. Virum Skole

Handleplaner. Virum Skole Handleplaner Virum Skole Hvorfor? Mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte, at støtten fra det nære personlige netværk er den mest betydningsfulde. Skole, Sfo, klub m.v. er en

Læs mere

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale T h y h o l m S k o l e O m S o r g - H a n d l e p l a n -ved skilsmisse, dødsfald eller ulykker Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale Omsorgsplanen er udarbejdet, så den er fleksibel,

Læs mere

Københavns Kommune Børne- og ungdomsforvaltningen Dyvekeskolen

Københavns Kommune Børne- og ungdomsforvaltningen Dyvekeskolen Februar 2013 Sorghandleplan for Denne plan er udarbejdet som en hjælp for lærere og ledelse til at håndtere de svære traumatiserende forhold, der opstår i sorgsituationer. En plan som denne kan ikke tage

Læs mere

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende.

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende. Krise- og sorgplan for Ansager Skole Ansager Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

Sorg - hvad gør vi? Katrinedals skoles sorgberedskab

Sorg - hvad gør vi? Katrinedals skoles sorgberedskab Sorg - hvad gør vi? Katrinedals skoles sorgberedskab På Katrinedal vil vi gerne tage ordentligt vare på de børn, der bliver ramt af sorg. Derfor er dette sorgberedskab udarbejdet. Planen ligger på Skoleporten

Læs mere

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD Agerskov Børnehusets sorg og kriseplan er et beredskab der skal bruges hvis: Et barn dør Et barn mister mor, far, søskende, eller andre der står barnet nær En ansats

Læs mere

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person.

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person. December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: Forord. side 1 Hvis en elev dør. side 2 Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3 Hvis en elev mister en nærtstående person. side 4 Hvis en ansat dør.

Læs mere

HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER I KASKELOTTEN

HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER I KASKELOTTEN Den aldersintegrerede institution Kaskelotten Ca. 90 børn Leder: Torben Andersen E-post: takas@esbjergkommune.dk Tlf. 76 16 77 99 HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER

Læs mere

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE.

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. DET SKAL PRÆCISESERES, AT HANDLEPLANEN IKKE KAN GIVE EN NØJAGTIG

Læs mere

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere

Omsorgsplan. Tiden lige efter dødsfaldet Klasselæreren kontakter hjemmet før begravelsen. Opfordring

Omsorgsplan. Tiden lige efter dødsfaldet Klasselæreren kontakter hjemmet før begravelsen. Opfordring Vejle Friskole A 1.0 A 2.0 En elev mister en af sine nærmeste Tiden lige efter dødsfaldet Klassemødet ledes af klasselærer eller en obs- lærer Klasselæreren kontakter hjemmet før begravelsen. Opfordring

Læs mere

Omsorgsplan for Allerslev Skole og SFO.

Omsorgsplan for Allerslev Skole og SFO. Omsorgsplan for Allerslev Skole og SFO. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker. Formål: At det ikke kommer bag på os, hvordan vi bør handle, når et dødsfald

Læs mere

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1 OMSORGS- PLAN Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Side 1 Omsorgsplan for Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Skilsmisse i barnets hjem side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

Sorg- og kriseplan 1

Sorg- og kriseplan 1 Sorg- og kriseplan 1 SORG- OG KRISEPLAN VED ASSENS SKOLE Forord Følgende handleplan er tænkt som en vejledning for skolens personale i forhold til skolens børn, hvis et dødsfald eller en ulykke finder

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

Holmeagerskolens Sorg- og Kriseplan

Holmeagerskolens Sorg- og Kriseplan Holmeagerskolens Sorg- og Kriseplan For at tage del kræves ikke et overmenneske - kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne - bare man sikrer sig, at en anden tager over. Jeg ved, hvad

Læs mere

Hurup Skoles Omsorgsplan

Hurup Skoles Omsorgsplan Hurup Skoles Omsorgsplan Handleplan ved dødsfald og ulykker Senest behandlet i Lokal-MED d. 15-08-2017 0 1 Hurup Skoles Omsorgsplan Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at

Læs mere

Sorg- og kriseberedskab for Guldberg Skole og fritidsinstitutioner

Sorg- og kriseberedskab for Guldberg Skole og fritidsinstitutioner 29.09.16/MED-udvalget Sorg- og kriseberedskab for Guldberg Skole og fritidsinstitutioner Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve hen over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

Skolens omsorgspolitik og handleplan

Skolens omsorgspolitik og handleplan 1 Iqra Privatskole Foråret 2016 Skolens omsorgspolitik og handleplan Hvordan forholder vi os, når en elev, en kollega eller skolen som helhed rammes af sorg, sygdom, dødsfald eller krise? Endvidere hvordan

Læs mere

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet.

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet. Sorgplan Ved alvorligt ulykkestilfælde. I mest naturlige rækkefælge I tilfælde af, at man ikke har umiddelbar adgang til telefon. Send ansvarlig elev efter hjælp. Bliv selv ved ulykkessted. Har man telefon.

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole 2006 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

1. Det personlige tab (når en elev i klassen mister nogen) Det fælles tab (når klassen mister en elev eller en lærer) 4

1. Det personlige tab (når en elev i klassen mister nogen) Det fælles tab (når klassen mister en elev eller en lærer) 4 KRISE- SORGPLAN FOR BRØNDBY STRAND SKOLE 1 Forord Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt, at skolen er parat og rustet til

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Omsorgsplan til brug ved sorg-kriser på Herfølge Skole

Omsorgsplan til brug ved sorg-kriser på Herfølge Skole Omsorgsplan til brug ved sorg-kriser på Herfølge Skole Herfølge Skoles omsorgsplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor kriser, ulykker eller

Læs mere

Handleplan i forbindelse med dødsfald

Handleplan i forbindelse med dødsfald Omsorg 14. november 2008 Omsorg på Frydenhøjskolen Der er ingen mennesker, der kommer gennem tilværelsen uden at blive ramt af ulykker og andre begivenheder, der bringer sorg og tristhed tæt på. På en

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen

Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen 1 Aktuelle telefonnumre Skolen: 45 28 40 00 Lærerværelse: 45 28 40 19 Sundhedsplejerske; 45 28 40 11 Lægevagt: 44 53 44 00 Skadestuen på Gentofte: 39 77 39 77 Skadestuen

Læs mere

Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov.

Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov. Omsorgsplan Børnehuset Katamaranen Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov. Vi vil optræde åbne og lyttende,

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig i forskellige

Læs mere

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Revideret skoleåret dec. 2011 Indledning. Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke,

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Et gammelt kinesisk ordsprog siger:

Sorg- og kriseplan. Et gammelt kinesisk ordsprog siger: Sorg- og kriseplan Et gammelt kinesisk ordsprog siger: Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår Udarbejdet 2017 Behandlet og godkendt

Læs mere

Omsorgsplan for Herstedvester Skole 2010

Omsorgsplan for Herstedvester Skole 2010 Omsorgsplan for Herstedvester Skole 2010 1 Indholdsfortegnelse: Forord:...3 Når et barn mister en af sine nærmeste:...4 Hvem står frem som centrale personer?...4 Hvad kan der ske efterfølgende?...4 Hvad

Læs mere

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker.

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker. Sorg- og kriseplan Vi kan ikke beskytte os mod den del af livet der handler om tab, sorg og død. Sorg er den naturlige, uundgåelige lidelse, som hører menneskelivet til. Sorg og krise kan opstå ved dødsfald,

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Lørslev Friskole & Børnecenters krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor

Læs mere

OmSorgs-Plan Skovboskolen

OmSorgs-Plan Skovboskolen OmSorgs-Plan Skovboskolen "At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår.

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. At støtte et barn eller voksen i sorg kræver ikke, at

Læs mere

SORTEDAMSKOLENS SORG- OG KRISEPLAN

SORTEDAMSKOLENS SORG- OG KRISEPLAN SORTEDAMSKOLENS SORG- OG KRISEPLAN Opdateret april 2018 Indholdsfortegnelse Forord: 3 1. I tilfælde af død i en elevs nærmeste familie 3 2. I tilfælde af alvorlig sygdom i en elevs nærmeste familie 4 3.

Læs mere

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole Omsorgsplan Birkerød Privatskole Udarbejdet af: Pædagogisk Udvalg Dato: 14. januar 2003, revideret udgave aug. 2007 9. februar 2010. Revideret Indhold Indledning.2 En elev mister eller er i krise 3 En

Læs mere

Handleplan - unge i sorg og krise

Handleplan - unge i sorg og krise Handleplan - unge i sorg og krise 1 Indhold Dødsfald (elev) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning Dødsfald (personale) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning

Læs mere

Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker

Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker Ved alvorlige ulykker i og ved skolen Den/de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og forsøger - så vidt muligt at holde

Læs mere

Frederiksværk Skole Omsorgs- og krisehandleplan

Frederiksværk Skole Omsorgs- og krisehandleplan Frederiksværk Skole Omsorgs- og krisehandleplan Indhold Forord... 2 Kommunikation mellem afdelinger... 2 Ting der er vigtig at huske, når du møder et barn i sorg... 3 Retningslinjer for fremgangsmåde...

Læs mere

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg.

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg. OMSORGSPLAN - FORORD Denne plan skal opfattes som et "beredskab", der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker". På Gjellerupskolen vil vi bestræbe os på at være gode til at drage omsorg for vores elever,

Læs mere

Krise- og sorgplan for Susålandets skole

Krise- og sorgplan for Susålandets skole Krise- og sorgplan for Susålandets skole Denne plan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer hvor ulykker eller dødsfald rammer skolen. Planen er opdelt

Læs mere

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn.

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn. OmSorg handleplan At børn rammes af sorg, kan ingen umiddelbart forhindre. Som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en sådan uoverskuelig situation. Skolen fylder en stor

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

OMSORGSPLAN. Ved død, større ulykker og lignende er det skolens ledelse, der er processtyrere.

OMSORGSPLAN. Ved død, større ulykker og lignende er det skolens ledelse, der er processtyrere. OMSORGSPLAN DET TAB, DER TIES IHJEL, VIL ALDRIG DØ, MEN LEVE SIT HEMMELIGE DESTRUKTIVE LIV UDEN OPHØR IGENNEM HELE TABSBARNETS TILVÆRELSE Citat: Børn og sorg, Dorris Ottesen Ved død, større ulykker og

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

Voel Skole Sorghandleplan

Voel Skole Sorghandleplan Voel Skole Sorghandleplan 1. Formål Denne plan om sorg skal sikre, at personalet på Voel Skole er forberedte på, hvordan vi håndterer situationer, hvor børn og voksne udsættes for en traumatisk hændelse.

Læs mere

OmSorgsplan. Indholdsfortegnelse

OmSorgsplan. Indholdsfortegnelse OmSorgsplan Denne OmSorgsplan skal opfattes som et beredskab for personalet, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker hvis en person tilknyttet Gesten Børnecenter bliver udsat for en traumatisk begivenhed,

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Sorgplan THOMASSKOLEN. for. Udarbejdet og vedtaget 24. maj 2000 Revideret og vedtaget marts 2012

Sorgplan THOMASSKOLEN. for. Udarbejdet og vedtaget 24. maj 2000 Revideret og vedtaget marts 2012 Sorgplan for THOMASSKOLEN Udarbejdet og vedtaget 24. maj 2000 Revideret 2011-2012 og vedtaget marts 2012 Udland: MEDARBEJDERE: Der ydes førstehjælp. Omfanget af ulykken søges begrænset. Ambulance rekvireres,

Læs mere

Sorg & kriseplan. Birkerød Skole

Sorg & kriseplan. Birkerød Skole Sorg & kriseplan Birkerød Skole 2012 Et gammelt kinesisk ordsprog siger: "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår". Evalueres 2014

Læs mere

Omsorgsplan for Herstedlund Skole. Hvordan handler vi når nogen dør, bliver alvorligt syge, eller er i krise?

Omsorgsplan for Herstedlund Skole. Hvordan handler vi når nogen dør, bliver alvorligt syge, eller er i krise? Omsorgsplan for Herstedlund Skole Hvordan handler vi når nogen dør, bliver alvorligt syge, eller er i krise? Side 2: Indledende bemærkninger Side 3-4: Når en elev dør Side 5-6: Når en elev mister mor,

Læs mere

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning.

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. 2009 1 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Ved en elevs dødsfald side 4 Når en elev mister en af sine nærmeste side 5 Ved en elevs alvorlige sygdom

Læs mere

SORG-KRISE HANDLEPLAN

SORG-KRISE HANDLEPLAN SORG-KRISE HANDLEPLAN VED ELEVS DØDSFALD: Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skolens ledelse, som orienterer klasselæreren. Ledelsen orienterer hurtigst mulig fritidshjem og øvrige involverede

Læs mere

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ 1 Der er sorg nok til alle og det kommer også til nogen af os. Derfor har vi på Vorbasse Skole udarbejdet en handleplan om sorg og krise. Denne plan skal opfattes som et redskab,

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE OMSORGSPLAN

HJALLERUP BØRNEHAVE OMSORGSPLAN HJALLERUP BØRNEHAVE OMSORGSPLAN INDHOLD Indledning... side 2 Ledelsen skal straks orienteres... side 2 Hvis der sker en ulykke i børnehaven... side 3 Et barn i børnehaven dør... side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Ådalsskolen. Omsorgsplan i forbindelse med sorg og krise

Ådalsskolen. Omsorgsplan i forbindelse med sorg og krise Ådalsskolen Omsorgsplan i forbindelse med sorg og krise Vedtaget i skolebestyrelsen og MED-udvalget marts 2011 Hvis en elev dør Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren Klasselæreren

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Sorg og kriseplan for Tved Skole

Sorg og kriseplan for Tved Skole Sorg og kriseplan for Tved Skole Skrevet af ds 2012/rev. Jan. 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Aktuelle telefonnumre... 3 Baggrund for kriseplanen... 4 Dødsfald elev.... 5 Dødsfald en som står eleven

Læs mere

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Følgende er handleplan for elever og ansatte på skolen i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. På Sorø Akademis Skole har vi hvert år elever,

Læs mere

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Juelsminde Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

Krise- og sorgplan for Ansager Skole

Krise- og sorgplan for Ansager Skole Krise- og sorgplan for Ansager Skole Ansager Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

Sorghandleplan. 10. klasse Center Skive. Skive det er RENT LIV SKIVEKOMMUNE

Sorghandleplan. 10. klasse Center Skive. Skive det er RENT LIV SKIVEKOMMUNE Sorghandleplan 10. klasse Center Skive Skive det er RENT LIV Sorghandleplan for Revideret oktober 2017 Introduktion Denne plan skal opfattes som en støtte, der kan anvendes, når børn og voksne udsættes

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

Højgårdskolens. Sorgplan

Højgårdskolens. Sorgplan Højgårdskolens Sorgplan Januar 2012 Procedure ved: 1) Dødsfald blandt eleverne. 2) Dødsfald blandt lærerne. 3) Dødsfald blandt elevernes forældre/søskende. 4) Ulykker blandt eleverne. 5) Dødsfald blandt

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere