225-timers reglen LAS 13 f

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "225-timers reglen LAS 13 f"

Transkript

1 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen er, at det skal kunne betale sig at arbejde. En borger, som har modtaget hjælp i sammenlagt 1 år, skal dokumentere mindst 225 timer i ordinær, ustøttet beskæftigelse inden for de seneste 12 måneder for at bevare retten til fuld hjælp. Reglen havde virkning fra den 1. april 2016 med overgangsbestemmelser indtil 31. marts Overgangsbestemmelserne betyder, at der i overgangsperioden er et krav om 113 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 6 kalendermåneder. Det medfører, at kommunerne først fra den 1. oktober 2016 har kunne nedsætte eller lade støtten helt bortfalde på baggrund af reglen. Anvendelse af 225-timers reglen Opgørelsen af perioden For at en person er omfattet af 225-timers reglen gælder for både ugifte og ægtefæller, at personen skal have modtaget hjælpen i sammenlagt et år eller derudover inden for tre år. Perioden regnes fra den dag, hvor ægteparret eller den ugifte person første gang bliver berettiget til hjælp efter LAS 11, herunder har fået udbetalt supplerende hjælp. Ved sammenlægningen af de efterfølgende perioder, hvor ægteparret eller den ugifte har modtaget hjælp, medregnes de dage, hvor der er modtaget hjælp, eller hvor pågældende har været omfattet af en sanktion efter

2 Følgende perioder tæller med ved opgørelsen af perioden 1 års sammenlagt hjælp indenfor 3 år: - Perioder med engangshjælp. - Perioder med hjælp i form af integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp (herunder aktivitets- og barselstillæg). - Perioder hvor borgerne har deltaget i tilbud efter LAB eller i medfør af integrationsprogrammet i integrationsloven. - Perioder med hjælp, hvor der har været fradrag, nedsættelse eller ophør af hjælpen. - Perioder, hvor der på grund af andre indtægter kun er udbetalt supplerende hjælp. - For ægtepar medregnes perioder, hvor der kun er beregnet hjælp til den ene ægtefælle, fordi den anden ægtefælle har været under uddannelse eller modtaget offentlig forsørgelsesydelse, som ikke er betinget af udnyttelse af arbejdsmuligheder eller tilskud til pasning af egne børn. Bliver et ægtepar skilt, vil perioden, hvor en person har modtaget hjælp efter LAS 11 som gift, tælle med til opgørelsen af det ene år jf. lovens 13f, stk. 6. Personkreds Målgruppen er både gifte personer og enlige som modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter LAS 11 eller tilbud efter Lom om aktiv beskæftigelsesindsats, herunder ansættelse med løntilskud efter lovens kap. 12. Som udgangspunkt er alle modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp omfattet af reglen. Det gælder jobparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate modtagere af hjælp. Som det fremgår af skemaet nedenfor, gælder der dog flere undtagelser til dette. 2

3 Hvem er omfattet af 225-timers reglen? Gifte personer som modtager integrationsydelse Modtagere af kontanthjælp Modtagere af uddannelseshjælp Hvem er ikke omfattet af? Ugifte personer som modtager integrationsydelse Personer, som modtager integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp under forrevalidering, samt personer, som modtager integrationsydelse under revalidering Ugifte personer som modtager uddannelseshjælp på SU-niveau Ægtepar hvor en eller begge ægtefæller modtager integrationsydelse, og hvor en eller begge ægtefæller har forsørgelsespligt overfor et barn, hvortil der endnu ikke er opnået ret til fuld børne- og ungeydelse Personer, som modtager integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, hvor kommunen sammen med borgeren er påbegyndt udfyldelse af den forberedende del af rehabiliteringsplanen med henblik på fastlæggelse for rehabiliteringsteamet forud for en afgørelse om visitation til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension Personer med en så begrænset arbejdsevne, at kommunen ud fra et konkret skøn vurderer, at de pågældende borgere ikke vil kunne arbejde 225 timer inden for 1 år på det ordinære 3

4 arbejdsmarked Ægtepar, hvor den ene ægtefælle modtager integrationsydelse, og den anden ægtefælle modtager anden offentlig forsørgelse, som ikke er betinget af, at den pågældende udnytter sine arbejdsmuligheder (folkepension, førtidspension, SU, efterløn eller lign), eller ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Kriterier som skal være opfyldt for at være omfattet af 225-timers reglen En eller begge ægtefæller skal være berettiget til integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp efter LAS 11, og hjælpen skal beregnes efter LAS 26 stk. 1 eller stk. 2 på baggrund af satserne i LAS En ugift person skal være berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp efter LAS 11 på baggrund af satserne i En undtagelse her til er en ugift person, som modtager uddannelseshjælp på SU-niveau, som ikke får hjælpen nedsat, selvom personen ikke opfylder 225-timers reglen. Ægteparret eller den ugifte person skal have modtaget hjælp i sammenlagt et år eller derudover inden for 3 år. Ægtepar hvor den ene ægtefælle opholder sig i udlandet En borger, som modtager hjælp her i landet, men hvor ægtefællen bor i udlandet, og hvor kommunen ikke har mulighed for at indhente økonomiske oplysninger om ægtefællen, og der derfor alene udmåles hjælp til den herboende ægtefælle, skal betragtes som gift ift. 225-timers reglen, og der vil derfor ikke ske reduktion af hjælpen pga. 225-timers reglen, så længe der 4

5 ikke er oplysninger om ægtefællens indtægtsforhold. Da der alene udmåles hjælp (integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp) til herboende ægtefælle, indebærer det, at hjælpen ikke nedsættes, selvom den pågældende ægtefælle ikke opfylder 225-timers reglen, da hjælpen til ægtepar, hvor en eller begge ægtefæller modtager hjælp, kun nedsættes, hvis den samlede hjælp overstiger kr. pr. måned*, hvis der er forsørgelsespligt overfor børn eller kr. pr. måned*, hvis ægtefællen ikke har forsørgelsespligt. *2016-niveau. Vurderingen af om en borger er omfattet af 225-timers reglen Ved vurderingen er følgende af betydning: - Kommunen skal foretage en konkret vurdering af, om den pågældende borger har ressourcer til at arbejde 225 timer på et år, eller om borgerens aktuelle arbejdsevne gør, at borgeren vurderes til ikke at være omfattet af 225-timers reglen. Vurderingen af arbejdsevnen skal ses ud fra arbejdskravets begrænsede omfang, hvor borgeren f.eks. skal kunne arbejde ca. 5 timer ugentligt fordelt over 1 år. Der skal tages udgangspunkt i borgerens samlede situation, herunder borgerens helbredsmæssige og sociale ressourcer og behov. - Det afgørende for vurderingen er ikke, om der aktuelt er adgang til beskæftigelse. Kommunen skal bistå borgeren med at finde beskæftigelse. - Vurderingen foretages i forhold til de mulige jobs eller jobfunktioner, som er i bred forstand på arbejdsmarkedet. Har en ægtefælle eller en ugift person fået nedsat hjælpen, fordi pågældende ikke har opfyldt arbejdskravet i 225-timers reglen, men bliver pågældende efterfølgende omfattet af undtagelsesreglerne i LAS 13 f stk. 9, får vedkommende igen ret til fuld hjælp efter de almindelige regler gældende fra det tidspunkt, hvor kommunen vurderer, at pågældendes arbejdsevne er så begrænset, at denne ikke vil kunne opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Borgeren opfylder ikke arbejdskravet Ugifte 5

6 I forhold til nedsættelse af hjælpen pga. arbejdskravet anses følgende persongrupper som ugifte; - Enlige - Samlevende - Ugift person som bliver gift, men hvor ægteparret ikke har modtaget hjælp som par i mere end sammenlagt et år inden for de seneste tre år. - En ægtefælle, som er berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp, betragtes som ugift i henhold til 225-timers reglen når; Den anden ægtefælle modtager anden offentlig forsørgelsesydelse, som ikke kræver, at pågældende udnytter sine arbejdsmuligheder, f.eks. folkepension, førtidspension mv. Den anden ægtefælle modtager tilskud til pasning af egne børn efter 86 i dagtilbudsloven eller ressourceforløbsydelse i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb efter LAS kap. 6 a og 6 b. Af skemaet fremgår hvor meget hjælpen nedsættes, hvis en ugift person ikke opfylder 225-timers reglen. Ydelsesgrundlag for borgeren Borgeren modtager uddannelses- eller kontanthjælp (inkl. Barsels- eller aktivitetstillæg) svarende til voksensatserne for kontanthjælp Borgeren modtager uddannelses- eller kontanthjælp, der beregnes på baggrund af lavere satser end voksensatserne Borgeren modtager uddannelseshjælp på SU-niveau Borgeren modtager integrationsydelse Nedsættelse af hjælpen 1000 kr. pr. måned 500 kr. pr. måned 0 kr. pr. måned 0 kr. pr. måned Ved ændringer i borgerens forhold får dette betydning fra den 1. i måneden efter, ændringen har fundet sted. Beregning Ægtefæller: Hjælpen beregnes som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne er Ugift person: Hjælpen nedsættes som det fremgår af skemaet ovenfor, hvis 6

7 berettiget til efter LAS jf. LAS 26 stk. 1 med fradrag for eventuelle indtægter jf. LAS pågældende ikke opfylder arbejdskravet på 225 timer med de nævnte undtagelser. En eller begge ægtefæller modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp på voksensats (inkl. eventuelt barsels- eller aktivitetstillæg) En eller begge ægtefæller modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp på andres satser end voksensatser En eller begge ægtefæller er berettiget til integrationsydelse efter lovens 11, og hjælpen til parret beregnes efter lovens 26, stk. 1 eller 2 på baggrund af satserne i Kombinationsægtepar og ægtepar hvor den ene ægtefælle modtager ressourceforløbsydelse Hvis en eller begge ægtefæller ikke opfylder arbejdskravet i 225-timers reglen, beregnes der efter LAS 26, stk. 5-7 alene hjælp til den berettigede ægtefælle efter reglerne i LAS Hvis ægteparret får beregnet kontanthjælpeller uddannelseshjælp efter andre satser end voksensatser, og ægtefællernes samlede hjælp udgør mere end voksensats (inkl. evt. barsels- eller aktivitetstillæg), og én eller begge ægtefæller ikke opfylder arbejdskravet i 225-timers reglen, reduceres hjælpen efter LAS 26, stk. 7. Ægtefællerne anses ikke for at udnytte deres arbejdsmuligheder, når ægtefællerne har modtaget hjælp efter 11 i sammenlagt et år eller derudover inden for 3 år, og ægtefællen eller begge ægtefæller, som modtager hjælp, ikke kan dokumentere at have arbejdet. - Hjælpen beregnes i dette tilfælde efter LAS 26 stk. 8 og 9 (dansktillæg holdes uden for beregningen). Hvis den ene ægtefælle modtager uddannelses- eller kontanthjælp, mens den anden ægtefælle modtager anden offentlig forsørgelse, som ikke er betinget af, at den pågældende udnytter sine arbejdsmuligheder (folkepension, førtidspension, SU, efterløn eller lign), eller som modtager tilskud til 7

8 Hvis en af ægtefællerne har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. LAS 13, stk. 10 pasning af egne børn efter LAS 86, betragtes som ugift ift. 225-timers reglen, og der beregnes ikke hjælp til den anden ægtefælle. Der beregnes alene hjælp til den berettigede ægtefælle efter reglerne i LAS Hjælpen beregnes igen for begge ægtefæller, når ægtefællerne hver især opfylder arbejdskravet i 225-timers reglen Indsatser som kan hjælpe borgeren Borgere som risikerer at blive ramt af 225-timers reglen skal have en indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i, hvilken målgruppe borgeren tilhørere. Nyankomne flygtninge og familiesammenførte med et integrationsprogram skal have en indsats efter integrationsloven. Kommunen kan f.eks. tilbyde følgende: - Særlig jobformidlingsindsats, hvor f.eks. en virksomhedskonsulent med et særligt branchekendskab og viden om jobmulighederne på det lokale arbejdsmarked tilknyttes borgeren. - Mentorstøtte til udsatte uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, som pga. deres personlige forhold ikke aktuelt kan deltage i almindelige aktive tilbud. Der er både ret og pligt til dette tilbud. - Jobcenteret kan hjælpe med at opbygge netværk og finde potentielle arbejdspladser. - Aktivitetsparate uddannelses eller kontanthjælpsmodtagere har ret til en koordinerende sagsbehandler, som skal sikre, at indsatsen bliver koordineret på tværs i de kommunale forvaltninger. Ordinært og ustøttet arbejde Definition 8

9 - Der skal være tale om sædvanligt, lønnet arbejde. - Der er ikke krav om en bestemt mindste timeløn, dog kan usædvanlige løn- og ansættelsesvilkår ud fra et omgåelsessynspunkt afvises af kommunen. - Arbejde i løntilskud, som led i jobrotation eller lønnet praktik medtages ikke. - Ved arbejde uden fastsat arbejdstid beregnes antallet af timer ud fra indtægten divideret ned den omregningssats, som fremgår af LAS 13 f, stk. 15.* - Selvstændig virksomhed kan medregnes, hvis ægtefællen eller den ugifte person dokumenterer, at den selvstændige virksomhed har haft et omfang, som kan sidestilles med lønarbejde i 20 timer, og pågældende ægtefælle eller ugifte person ikke har fået hjælp efter LAS 11, mens virksomheden er drevet.* *2016-niveau. **Virksomheden mål skal have været at kunne opnå selvforsørgelse og må altså ikke have haft karakter af bibeskæftigelse. Kommunens pligt til at varsle og vejlede 9

10 Vejledning og information ved ansøgning om hjælp 6 måneder før overgangsdato beregner kommunen bortfaldsdatoen 6 måneder før bortfaldsdato sendes varslingsbrev Løbende opfølgning Ved genoptagelse af udbetaling af fuld hjælp, når borger opfylder 225- timers reglen, skal borger vejledes om ny bortfaldsdato Afgørelse sendes til borger 1 måned før bortfaldsdato, skal borger vejledes om evt. afgørelse om bortfald eller nedsættelse (partshøring) Nyt varslingsbrev ved ægtefæller eller ugift person, som ikke har modtaget hjælp i 1 år, og hvor perioden begynder forfra Hvis bortfaldsdatoen har ændret sig, skal borger vejledes herom Nyt varslingsbrev hvis ægtefælle eller ugift person har været undtaget fra arbejdskravet i 12 måneder, og perioden begynder forfra 10

11 Kommunen er efter Bekendtgørelse om kommunernes pligt til varsling, vejledning m.v. af modtagere af integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, hvis hjælp kan bortfalde eller blive nedsat som følge af 225-timers reglen forpligtet at varsle borgere om, at borgeren risikere at få hjælpen nedsat eller frataget, fordi den pågældende borger ikke opfylder lovens krav om ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. Beregning Senest 6 måneder før overgangsdatoen (tidspunktet hvor borgerens ret til integrationsydelse, kontant- eller uddannelseshjælp fremover vil blive vurderet efter reglen om arbejdskravet på 225 timer) skal kommunen beregne bortfaldsdatoen (tidspunktet hvor hjælpen bortfalder eller nedsættes, fordi reglen om arbejde i 225 timer ikke er opfyldt). Beregningen skal opdateres løbende. Er det ikke muligt at foretage en beregning, f.eks. fordi borgeren er sygemeldt, skal beregningen laves, så snart det er muligt. Varsling (se afsnittet overgangsregler ) 1. Senest 6 måneder før den beregnede bortfaldsdato skal kommunen sende et varslingsbrev til den pågældende borger, hvori borgeren gøres opmærksom på konsekvenserne af, at borgeren ikke overholder 225-timers reglen. Varslingsbrevet skal indeholde den beregnede forfaldsdato under forudsætning af, der ikke sker ændringer i borgerens og en eventuel ægtefælles forhold. 2. Kommunen skal sende et nyt varslingsbrev til ægtefæller, når ingen af ægtefællerne har modtaget hjælp efter LAS 11 i en sammenhængende periode på 1 år, og opgørelsen af hjælp i sammenlagt et år begynder for fra. Ligeledes skal fremsendes et nyt varslingsbrev til en ugift person, som ikke har modtaget hjælp i en sammenhængende periode på 1 år. 3. Kommunen skal ligeledes sende et nyt varslingsbrev, hvis modtageren af hjælp efter LAS 11 har været undtaget fra kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde med den virkning, at perioden med hjælp og opgørelsen af arbejde begynder for fra. 11

12 Vejledning I varslingsbrevet skal kommunen vejlede borgeren om mulighederne for at søge arbejde på jobnet.dk eller i øvrigt på de måder, der er sædvanlige inden for de arbejdsområder, som relevante for den pågældende at søge arbejde inden for. Efterfølgende samtaler Når et varslingsbrev er afsendt, skal kommunen ved de efterfølgende samtaler i de individuelle kontaktforløb følge op på varslingsbrevets indhold samt vejlede borgen om mulighederne for jobsøgning. Partshøring eller skriftlig orientering om ny bortfaldsdato Kommunen skal op til datoen for bortfald undersøge, om der er fremkommet oplysninger på kommunens sag om ordinært og ustøttet arbejde eller sygdom, som medfører udskydelse af bortfaldsdatoen, i så fald skal borgeren vejledes om den ændrede bortfaldsdato samt betydningen heraf. Er dette ikke tilfældet, skal kommunen senest 1 måned før bortfaldsdatoen partshøre borgeren om til tiltænkt nedsættelse eller et eventuelt bortfald af hjælpen. Hvis partshøringen forsinkes, så der er mindre end en måned mellem partshøring og bortfaldsdato, udskydes bortfaldsdatoen, så der kommer en måned mellem partshøring og afgørelse. Afgørelse træffes Kommunen træffer afgørelse om bortfald eller nedsættelse af hjælpen umiddelbart inden bortfaldsdatoen, hvis borgeren ikke har opfyldt 225-timeres reglen, og borgeren er korrekt oplyst om bortfaldsdatoen ifm. partshøringen. Er det ved partshøringen konstateret, at borgen opfylder 225-timeres reglen, eller at bortfaldsdatoen ikke er nært forstående, træffes afgørelse om, at hjælpen ikke nedsættes eller bortfalder. Kommunens manglende overholdelse af varslingsreglerne Hvis kommunen ikke udsender varslingsbrev indenfor den fastsatte frist på 6 måneder, vil hjælpen tidligst falde væk eller blive nedsat fra det tidspunkt, hvor der er forløbet 6 måneder, fra varslingsbrevet rent faktisk er sendt til borgeren. 12

13 Genoptagelse Når den ugifte person eller ægtefællerne opfylder kravet om ordinært og ustøttet arbejde i mindst 225 timer inden for de seneste 12 kalendermåneder, skal kommunen samtidig med genoptagelsen af udbetalingen af fuld hjælp skriftligt oplyse borgeren om den ny, beregnede bortfaldsdato. Den ugifte personer eller ægtefællerne skal have arbejdet 225 timer efter, der er truffet afgørelse om nedsættelse eller bortfald af hjælpen. Hvis den ugifte person eller ægtefællerne i en sammenhængende periode på 12 måneder ikke har modtaget en ydelse omfattet af reglerne, begynder perioden for fra ved ny ansøgning om hjælp. Hvis borgeren ikke har opfyldt 225-timers reglen og derfor har fået nedsat sin ydelse, generhverves retten til fuld hjælp, hvis borgerens arbejdsevne vurderes så begrænset, at borgeren ikke kan opfylde arbejdskravet. Forlængelse, afbrydelse eller genoptagelse af perioden Forlængelse af perioden. Den enkelte borgers forhold kan have betydning for, om perioden for dokumentation af arbejdstimekravet skal forlænges. Forhold som kan føre til forlængelse af perioden på 12 kalendermåneder - Perioder, hvor borgeren ikke har kunne arbejde pga. dokumenteret sygdom - Perioder, hvor borgeren har haft ret til fravær ved graviditet, barsel eller adoption - Perioder, hvor borgeren har modtaget støtte efter serviceloven til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt syg barn - Perioder, hvor borgeren har aftjent værnepligt - Perioder, hvor borgerens arbejdsevne har været vurderet så begrænset, at pågældende ikke har kunne opnå 13

14 beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked - Perioder, hvor borgeren har været under ordinær uddannelse eller anden uddannelse eller opkvalificering til uddannelse, hvor der ikke stilles krav om udnyttelse af arbejdsmulighederne, eller hvor borgeren har modtaget en anden offentlig forsørgelsesydelse, der ikke er betinget af, at vedkommende udnytter sine arbejdsmuligheder, f.eks. hvor jobcenteret har fritaget en ledig fra at stå til rådighed under særligt målrettet uddannelse, eller hvis en ung person deltager i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Resulterer en forlængelse i, at der ved opgørelsen af arbejdstimer inden for de seneste 12 kalendermåneder indgår måneder, som ligger mere end 3 år før opgørelsestidspunktet, skal der ses bort fra disse måneder. I stedet får borgeren disse måneder tillagt fremadrettet til antallet af måneder i opgørelsen. Afbrydelse af perioden. Perioden afbrydes hvis: - For ægtepar hvis ingen af ægtefællerne har modtaget hjælp efter LAS 11 i en sammenhængende periode på et år. - For ugifte personer hvis pågældende ikke har modtaget hjælp efter LAS 11 i en sammenhængende periode på et år. - Hvis en ægtefælle eller en ugift person har været undtaget fra arbejdskravet på 225 i en sammenhængende periode på 12 sammenhængende måneder eller mere, og pågældende igen bliver omfattet af arbejdskravet. - I disse tilfælde starter beregningen af perioden med hjælp i sammenlagt et år inden for 3 år og opgørelsen af arbejdstimer inden for de seneste 12 år forfra. Beregning af perioden hvor borgeren har været undtaget fra reglen og senere bliver omfattet. Har en ægtefælle eller ugift person været undtaget fra 225-timer sreglen i sammenhængende 12 måneder pga. kommunens vurdering af borgerens arbejdsevne, og bliver pågældende på et senere tidspunkt vurderet til at være omfattet af reglen pga. 14

15 forbedret arbejdsevne, starter beregningen af perioden med hjælp i sammenlagt et år inden for 3 år forfra. Det samme gælder for opgørelsen af arbejdstimer inden for de seneste 12 kalendermåneder. Har borgeren derimod kun være undtaget fra reglen i 11 sammenhængende måneder, og bliver pågældende igen vurderet til at været omfattet af reglen, starter perioden af beregningen ikke forfra, men perioden forlænges med de 11 måneder, hvor pågældende har været undtaget. Generhvervelse af retten til hjælp Har en borger fået nedsat eller helt mistet retten til hjælpen som følge af 225-timers reglen, vil borgeren igen blive berettiget til fuld hjælp, når borgeren kan dokumentere at have haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde de seneste 12 kalendermåneder svarende til 6 ugers fuldtidsarbejde. Alle 225 timer skal ligge efter det tidspunkt, hvor hjælpen blev nedsat eller bortfaldt. For ægtepar skal begge ægtefæller have arbejdet 225 timer for igen at være berettiget til fuld hjælp. Overgangsregler 225-timers reglen (113 timer) Fra 1. april 2016 til 31. marts 2017 er indsæt overgangsbestemmelser, hvorefter kravet om ordinært og ustøttet arbejde er på 113 timer inden for de seneste 6 kalendermåneder. Fra 1. april 2016 til 31. marts 2017 Den 1. oktober 2016 skal borgeren have haft mindst 113 timers ordinært og ustøttet beskæftigelse fra 1. april 2016 til 1. oktober Den 1. december 2016 skal borgeren have haft mindst 113 timers ordinært og ustøttet arbejde i perioden fra 1. juni 2016 til 1. december

16 Efter 31. marts 2017 Den 1. april 2017 skal borgeren have haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet beskæftigelse fra 1. april 2016 til 31. marts Varslingsreglerne I perioden frem til 31. marts 2017 skal kommunen sende varslingsbrev til borgeren senest 3 måneder før den beregnede bortfaldsdato. Lovgrundlag Lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 468 af 20. maj 2016). (LAS) Vejledning om 225-timersreglen for ægtepar og ugifte, der modtager hjælp efter Lov om aktiv socialpolitik 11 (Vejledning nr af 31. marts 2016). Bekendtgørelse om kommunernes pligt til varsling, vejledning m.v. af modtagere af integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, hvis hjælp kan bortfalde eller blive nedsat som følge af 225-timers reglen (Bek. nr. 310 af 30. marts 2016). Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love (LOV nr. 296 af 22. marts 2016). Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 807 af 1. juli 2015). (LAB) 16

17 Bekendtgørelse om rådighed for personer, der ansøger om eller modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate 17

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love LOV nr 296 af 22/03/2016 Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14322 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om 225 timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp. efter lov om aktiv socialpolitik 11. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Vejledning om 225 timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp. efter lov om aktiv socialpolitik 11. Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Oversigt over målgrupper for 225 timersreglen Bilag 2 Uddrag af lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016 som senest ændret ved 1

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen)

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. Kontor Aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på udvidelsen af personkredsen

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening

Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Boligstøtte Bor man sammen med en, der får boligstøtte kan kontanthjælpsloftet betyde,

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Vejledning om 300 timers reglen

Vejledning om 300 timers reglen Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 145 Offentligt UDKAST Vejledning om 300 timers reglen. 140308 j.nr. 08-23-0002 Vejledning om 300 timers reglen Indledning 300 timers reglen 1 blev

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på.

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 13-06-2016 Sagsnr. 2016-0244835 Dokumentnr. 2016-0244835-1 Kære Andreas Keil

Læs mere

2015/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september Forslag. til

2015/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september Forslag. til 2015/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14322 Fremsat

Læs mere

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer Nyttig viden om kontanthjælpsloftet Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer 2 Kontanthjælpsloftets konsekvenser 30.000 familier forventes at blive berørt af kontanthjælpsloftet, der træder

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Orientering om Jobreform fase 1

Orientering om Jobreform fase 1 Punkt 3. Orientering om Jobreform fase 1 2016-016342 Famillie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Jobreform 1. Konsulent Bente Kloster fra Jobcentersekretariatet

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. februar 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018.

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018. Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december 2017 19. juni 2018. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst

Læs mere

Bilag 1. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Bilag 1. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, som bl.a. ændret ved 1 i lov nr. 1000

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

25. april 2012. Orientering om konsekvenser og status vedrørende 300-timers reglen.

25. april 2012. Orientering om konsekvenser og status vedrørende 300-timers reglen. Svendborg Kommune Direktørområde Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. "xx xx xx xx" www.svendborg.dk 25. april 2012 Orientering om konsekvenser og status vedrørende 300-timers reglen.

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2017

Vejledning om satser m.v. 2017 VEJ nr 10325 af 20/12/2016 Udskriftsdato: 15. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16995 Senere ændringer

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om 225-timersreglen. Tabelsamling. Juni 2018

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om 225-timersreglen. Tabelsamling. Juni 2018 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om 225-timersreglen Tabelsamling Juni 2018 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Bilag 5 Tabelsamling 3 Titel Ankestyrelsens undersøgelse om 225-timersreglen Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Til Socialudvalget. Notat ang. muligheder for fritagelse fra beskæftigelsesindsatsen

Til Socialudvalget. Notat ang. muligheder for fritagelse fra beskæftigelsesindsatsen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT 7. marts 2018 Svar til spørgsmål 10 Til Socialudvalget. Notat ang. muligheder

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Lovgrundlag Rådighed og udnyttelse af uddannelses- eller arbejdsmuligheder: 13 og 13

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice ds Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beds 3 Enhver der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp ter Aktivloven. Kommunen skal sikre at opholdskravet er opfyldt.

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Notat Dato 14. marts 2016 MEB Side 1 af 11 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Den nye lov om kontanthjælpsloft

Læs mere

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Notat Dato 25. oktober 2016 MEB Side 1 af 11 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Loven om kontanthjælpsloft og 225-timersregel

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2019

Vejledning om satser m.v. 2019 VEJ nr 9885 af 26/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 6. december 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesministeriet., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekurttering, j.nr.

Læs mere

Kontanthjælpsloftet - mere pisk, mere fattigdom. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening

Kontanthjælpsloftet - mere pisk, mere fattigdom. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Kontanthjælpsloftet - mere pisk, mere fattigdom Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Kontanthjælpsloft De ydelser, der samlet set ikke må overstige loftet er: integrationsydelse, kontanthjælp

Læs mere

Dette gælder ALLE (kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere)

Dette gælder ALLE (kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere) Rådighedsregler Betingelser for hjælp LAS 13 Udnyttelse af arbejdsmulighederne 13. Det er en betingelse for at få hjælp efter 11, at ansøgeren og ægtefællen ikke har et rimeligt tilbud om arbejde, og at

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Bilag 1. Paragrafnøgle. Kommunernes ansvar. Inddragelse af arbejdsløshedskasserne. Inddragelse af andre aktører. Bemyndigelsesbestemmelser

Bilag 1. Paragrafnøgle. Kommunernes ansvar. Inddragelse af arbejdsløshedskasserne. Inddragelse af andre aktører. Bemyndigelsesbestemmelser Bilag 1 Paragrafnøgle Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer (og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BAB og Bekendtgørelse

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Orientering om resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse om 225-timers reglen

Orientering om resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse om 225-timers reglen Punkt 5. Orientering om resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse om 225-timers reglen 2017-045114 Beskæftigelsesudvalget fremsender til Byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 26. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (A) Lars Pedersen

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ninna Hedeager Olsen, MB E-mail: Ninna_hedeager_olsen@br.kk.dk 18-01-2017 Sagsnr. 2017-0038704 Dokumentnr. 2017-0038704-1

Læs mere

Bilag 2: Krav fra staten

Bilag 2: Krav fra staten Bilag 2: Krav fra staten Lovgrundlag Beskrivelse af regel/krav Hvorfor er regel/krav unødvendig Hvad vil en afskaffelse betyde Evt. økonomisk betydning LAS 13, stk. 8+ 9 + 11 (kontanthjælp) LAS 54a (revalidering)

Læs mere

Notat til byrådssag ferie for borgere på integrationsydelse

Notat til byrådssag ferie for borgere på integrationsydelse 19-06-2018 Sagsnummer.: 18/25703 Sagstype: KLE: 15.40.00 Notat til byrådssag ferie for borgere på integrationsydelse Jf. sag på byrådsmødet den 20. juni 2018 belyser administrationen med dette notat lovgivningen

Læs mere

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018.

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018. Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

18 år de unges forsørgelse og økonomi

18 år de unges forsørgelse og økonomi 18 år de unges forsørgelse og økonomi Regler og betingelser i aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) Visitation og indplacering af

Læs mere

Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter

Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter xx 97 97 Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter Dette afsnit omhandler mulighederne for kontanthjælp til forsørgelse. I afsnittet

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Til Byrådsservice 17. maj 2016 Side 1 af 1 Hermed fremsendes besvarelse fra Sociale Forhold og Beskæftigelse på forespørgsel fra Dansk Folkeparti vedrørende sanktioner. SOCIALE

Læs mere

Til Styregruppen for implementering af Jobreform fase I. Sagsnr Dokumentnr

Til Styregruppen for implementering af Jobreform fase I. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Styregruppen for implementering af Jobreform fase I Status på Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225- timersreglen) I dette notat orienteres om de nyeste nøgletal i forbindelse

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 8. juni 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner Orientering om ændring

Læs mere

2. Afskaffelse af nuværende matchkategorier og indførelse af nye visitationskriterier

2. Afskaffelse af nuværende matchkategorier og indførelse af nye visitationskriterier GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Analyse og Udvikling Den 12. december 2013 Tine Hansen og Ebbe Holm 1. Indledning Kontanthjælpsreformen træder i kraft 1. januar 2014. Det overordnede

Læs mere

Forenkling af beskæftigelsesindsatsen Regel Indhold Berørte målgrupper Vurdering Ensrettet samtaleforløb på tværs af målgrupper

Forenkling af beskæftigelsesindsatsen Regel Indhold Berørte målgrupper Vurdering Ensrettet samtaleforløb på tværs af målgrupper Forenkling af beskæftigelsesindsatsen Ensrettet samtaleforløb på tværs af målgrupper Fire samtaler i jobcenteret det første halve år (også ved ydelsesskift) herefter individuelt tilrettelagt Kontant- og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik LBK nr 468 af 20/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/16880

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

JOBREFORM FASE I OG UDVIDELSE AF PERSONKREDSEN FOR INTEGRATIONSYDELSEN

JOBREFORM FASE I OG UDVIDELSE AF PERSONKREDSEN FOR INTEGRATIONSYDELSEN JOBREFORM FASE I OG UDVIDELSE AF PERSONKREDSEN FOR INTEGRATIONSYDELSEN SAMARBEJDSMØDER I KONTAKTPERSONORDNINGEN 2016 DEN 24/10-2016 V/SUSANNE GRØN (SOF) OG MARIA HOLMSGAARD NIELSEN (BIF) INTRODUKTION Jobreform

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bemærkninger til lovforslaget. Specielle bemærkninger

UDKAST. Forslag. til. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bemærkninger til lovforslaget. Specielle bemærkninger UDKAST Forslag til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Bemærkninger til lovforslaget Specielle bemærkninger Indhold Til 1... 8 Til 2... 10 Til 3... 11 Til 5... 12 Til 6... 13 Til 7... 15 Til 8... 16

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers reglen KL har modtaget udkast til lovforslag om indførsel af kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Stor risiko for stigende udsættelser

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2014

Vejledning om satser mv. 2014 VEJ nr 9507 af 08/07/2014 Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2013-0012650 Senere

Læs mere

LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017

LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015247 Senere ændringer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.) j.nr. 16/09207 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016, som

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE

OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE NOTAT Maj 2018 Til frivillige rådgivere i Dansk Flygtningehjælp OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE Reglerne om økonomisk hjælp bliver løbende ændret, og det kan derfor være

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik LBK nr 247 af 13/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 19/01779 Senere

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Signe Færch, MB Dato 27. maj 2014 Sagsnr. 2014-0099873 Dokumentnr. 2014-0099873-6 Kære Signe Færch Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Ændringsforslag til 2. behandling af. Til 1

Ændringsforslag til 2. behandling af. Til 1 Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 224 Bilag 9 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005891 Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2008/1 LSF 109 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0020 Fremsat den 28. januar 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Lovforslagets hovedpunkter. Lovforslag /2018 Redigeret af Susanne Wiederquist

Lovforslagets hovedpunkter. Lovforslag /2018 Redigeret af Susanne Wiederquist L 120 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg). Forventet ikrafttræden -1.7.2018

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE

OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE NOTAT Marts 2019 Til frivillige rådgivere i Dansk Flygtningehjælp OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE Reglerne om økonomisk hjælp bliver løbende ændret, og det kan derfor være

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. 300-timers reglen 2. Legepark 3. Beskæftigelsesplanen LUKKET DEL: 4. Meddelelser

Læs mere

Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP

Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP 2 TÅRNBY KOMMUNE Indhold 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP... 4 INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSESHJÆLP ELLER KONTANTHJÆLP...

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1. juli 2017-31. december 2021. Jobcenter Jammerbugt

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21/3 2017 ændret

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Mikrolån Forsøg med mikrolån til jobparate kontakthjælpsmodtagere, uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate selvforsørgede.

Læs mere

Ydelser + typiske forløb. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, den 6. marts 2018

Ydelser + typiske forløb. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, den 6. marts 2018 Ydelser + typiske forløb Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, den 6. marts 2018 Overblik ydelsesniveauer Gns. omkostning (HÅP) Satser (Mdr.) A-dagpenge 219.000 18.645 Kontanthjælp 139.000 3.509-14.993

Læs mere