Emissionsbaseret kvælstofregulering på bedriftsniveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emissionsbaseret kvælstofregulering på bedriftsniveau"

Transkript

1 Den Emissionsbaseret kvælstofregulering på bedriftsniveau Fastsættelse af grænseværdier samt mark- og gødningsplanlægning under en emissionsbaseret kvælstofregulering Disposition 1. Baggrund og formål Emissionsbaseret kvælstofregulering på bedriftsniveau Baggrund for interessen for emissionsbaseret kvælstofregulering Formål med emissionsbaseret kvælstofregulering Målinger N-min målinger Drænmålinger Vandløbsmålinger Fastsættelse af grænseværdier på bedriftsniveau Grænseværdier for kvælstofudvaskning fra rodzonen Over- eller underimplementering ved brug af grænseværdier Afgrænsning af målt opland N-min målinger Drænmålinger Vandløbsmålinger Opgørelse af kvælstofudledning Drænvandsmålinger Vandløbsmålinger Anvendelighed af målinger i forhold til valg af virkemidler

2 7. Mark- og gødningsplanlægning med udgangspunkt i målinger Planlægningsværktøj Måleperiode i forhold til dyrkningsår... 9 Bilag 1. Beregning af grænseværdier for de tre pilotområder Baggrund og formål 1.1 Emissionsbaseret kvælstofregulering på bedriftsniveau Dette notat omhandler, hvordan en frivillig ordning med emissionsbaseret kvælstofregulering på bedriftsniveau kan udformes og fungere i praksis. Ved emissionsbaseret kvælstofregulering forstås i denne sammenhæng, at reguleringen af anvendelsen af kvælstof og kvælstofvirkemidler på den enkelte bedrift gøres afhængig af enten direkte eller indirekte målinger af kvælstofudledningen fra bedriften. Det er forudsat, at det er en frivillig ordning, som den enkelte landmand kan vælge at indgå i som et tilvalg. Notatet omhandler reguleringen af kvælstofudledningen til det marine vandmiljø, hvor målsætningerne fastsættes i Vandområdeplanerne. Regulering i forhold til beskyttelse af grundvand er ikke behandlet i dette notat. 1.2 Baggrund for interessen for emissionsbaseret kvælstofregulering Interessen for målinger kommer i høj grad fra landmændene selv. Interessen skyldes to forhold. For det første er der en udbredt mistillid til grundlaget for den hidtidige generelle kvælstof- og arealregulering. For det andet har mange landmænd et ønske om at blive reguleret ud fra hvordan han eller hun præsterer på egen bedrift og ikke ud fra gennemsnitstal og normer. Kvælstofregulering baseret på egne målinger vil individualisere reguleringen. Interessen for en ny reguleringsform har været stor, fordi den hidtidige regulering opleves som meget omkostningstung og begrænsende for bedrifternes produktion. 1.3 Formål med emissionsbaseret kvælstofregulering Formålet med emissionsbaseret kvælstofregulering er at opnå en mere omkostningseffektiv kvælstofregulering. Der er betydelige omkostninger forbundet med at fastslå kvælstofudledningen på bedriftsniveau via direkte eller indirekte målinger og beregninger. En frivillig ordning med emissionsbaseret kvælstofregulering kan derfor kun forventes at opnå nogen væsentlig udbredelse, hvis der er betydelige økonomiske gevinster ved en sådan regulering for landmanden. I vurderingen af økonomien skal også indgå omkostningerne til at administrere en sådan tilvalgsordning. 1.4 Økonomisk potentiale ved emissionsbaseret kvælstofregulering Det forventes, at en emissionsbaseret regulering skal træde i stedet for de generelle krav vedrørende kvælstofkvoter, efterafgrøder, randzoner og tidspunkter for jordbearbejdning. Den grundlæggende tanke med emissionsbaseret regulering er, at den enkelte landmand frit kan vælge de mest hensigtsmæssige og omkostningseffektive virkemidler til at overholde de grænseværdier for kvælstofudledning, der fastsættes for bedriften. Det betyder også, at der bliver langt flere virkemidler at vælge mellem, da et virkemiddel ikke behøver at være afprøvet og godkendt med nogen standardeffekt før det kan tages i brug. Alle lovlige virkemidler kan anvendes. Eksempler på virkemidler, der ikke indgår i den generelle regulering, men som kan have stor effekt på den enkelte bedrift og være meget omkostningseffektive: Afgrødevalg og sædskifte, overrisling af engarealer med drænvand om vinteren, kontrolleret dræning, vandmætning af randzoner med drænvand, pilebede, varianter af konstruerede minivådområder og høj næringsstofudnyttelse via god driftsledelse. 2

3 Med emissionsbaseret kvælstofregulering introduceres endvidere et incitament for den enkelte landmand til at optimere effekten af de virkemidler, der anvendes, fordi jo større effekt jo færre virkemidler er nødvendige for at opnå en given effekt på kvælstofudledningen. Som eksempel kan nævnes efterafgrøder. Veletablerede og kraftige efterafgrøder har en stor effekt, mens dårligt etablerede efterafgrøder har en mindre effekt. Ved at optimere effekten af virkemidlerne kan landmanden spare penge, fordi færre virkemidler så er nok. Landmændene finder det generelt uhensigtsmæssigt, at mange af de daglige driftsopgaver på et landbrug er styret af tidsfrister, der er fastlagt i lovgivningen. Det kolliderer ofte med, hvad der er praktisk muligt eller godt landmandskab i forhold til aktuelle vejrforhold. Med emissionsbaseret regulering får landmanden større frihed til at planlægge og gennemføre opgaverne optimalt. Den potentielle gevinst på grund af ovennævnte forhold vil selvsagt være større jo mere restriktiv og ufleksibel den generelle regulering er. 2. Målinger Der er tre mulige typer målinger, der kan indgå i en emissionsbaseret kvælstofregulering, nemlig måling af N-min i jorden om efteråret, drænmålinger og vandløbsmålinger. De tre typer målinger har forskellige fordele og ulemper, der er kort beskrevet i det følgende. 2.1 N-min målinger N-min prøver udtages i oktober eller november, inden der i væsentligt omfang sker udvaskning af nitrat fra rodzonen på grund af overskudsnedbør. Prøverne udtages til 75 eller 100 cm dybde og analyseres for indhold af nitrat og ammonium eller kun nitrat. Ud fra analyseresultaterne og kendskab til jordens tekstur beregnes jordens indhold af nitrat-n eller uorganisk N (N-min) i cm dybde. N-min kan anvendes som udtryk for potentialet for kvælstofudvaskning fra rodzonen. Der er ikke lighedstegn mellem N-min og potentiel kvælstofudvaskning, men kvælstofudvaskningen fra rodzonen er stærkt korreleret med N-min i efteråret. 2.2 Drænmålinger Dræn er en væsentlig transportvej for kvælstof. Det anslås, at mellem 50 og 60 % af det dyrkede areal er drænet i et eller andet omfang. Der er imidlertid stor forskel på, hvordan arealerne er drænet. Nogle arealer er systematisk drænet med næsten lige stor afstand mellem drænledningerne på hele arealet. En væsentlig del af de drænede arealer er imidlertid kun pletdrænet. Men selv om et areal kun er pletdrænet, så kan en stor del af den samlede vand- og kvælstoftransport alligevel godt ske gennem drænene. Forskellige estimater angiver, at mellem 40 og 60 % af den samlede kvælstofudledning fra landbrugsjord sker via dræn. I de fleste dræn løber der kun vand en del af året; men der er også dræn, der på grund af konstant grundvandstilstrømning, løber hele året. Andelen af perkolationen (netto nedbøren), der strømmer i dræn varierer fra under 20 % til 100 %. I gennemsnit udgør drænafstrømningen formentlig ca. 60 % af den samlede perkolation. Drænmålinger omfatter både vandføringsmålinger og målinger af kvælstofindholdet i drænvandet, så den samlede kvælstofudledning via dræn kan opgøres. 2.3 Vandløbsmålinger Vandløbsmålinger omfatter både målinger af kvælstofkoncentrationen i vandløbsvandet og målinger af vandføringen i vandløbet, så det samlede kvælstoftransport kan opgøres. Ud over kvælstof fra dyrkede arealer transporterer vandløbene også kvælstof fra udyrkede arealer og punktkilder som rensningsanlæg og husstande, der ikke er tilsluttet rensningsanlæg. Det er derfor nødvendigt at foretage en kildeopsplitning i forbin- 3

4 delse med vandløbsmålinger. Kvælstoftransporten i vandløb afhænger desuden af nedbøren det enkelte år. Det er derfor også nødvendigt at normalisere vandløbsmålinger til et år med normalafstrømning. 3. Fastsættelse af grænseværdier på bedriftsniveau Regulering på grundlag af målinger forudsætter, at der er fastsat en grænseværdi, som man kan sammenholde den målte kvælstofudledning med. Grænseværdien skal kunne anvendes på den geografiske skala, som der måles på. Vandområdeplanerne fastsætter målsætninger for udledning af kvælstof til det marine vandmiljø for hvert vandopland. Der findes ikke målsætninger for kvælstofudledning på en mindre geografisk skala end vandoplande. Emissionsbaseret kvælstofregulering på bedriftsniveau forudsætter derfor, at der fastsættes målsætninger, der kan anvendes som grænseværdier for kvælstofudledning eller kvælstofudvaskning fra rodzonen på bedriftsniveau. Ved måling i dræn og vandløb er det en grænseværdi for kvælstofudledning til det marine vandmiljø, der er relevant. N-min målinger kan anvendes til at beregne den potentielle kvælstofudvaskning fra rodzonen. Omregning fra potentiel kvælstofudvaskning til potentiel kvælstofudledning er kun mulig, hvis kvælstofretentionen kendes på markniveau; men en så detaljeret retentionskortlægning er foreløbig ikke mulig. Ved N-min måling kan der i stedet anvendes en grænseværdi for kvælstofudvaskning fra rodzonen eller blot en grænseværdi for N-min på bedriftsniveau. 3.1 Grænseværdier for kvælstofudledning til det marine vandmiljø De målsætninger for kvælstofudledning til det marine vandmiljø, der fremgår af Vandområdeplanerne på vandoplandsniveau, må nødvendigvis være udgangspunktet for fastsættelse afgrænseværdier for kvælstofudledning på bedriftsniveau. I teorien kan grænseværdierne fastsættes på mange forskellige måde. Valg af fremgangsmåde har afgørende betydning for byrdefordelingen mellem landbrugsbedrifterne med hensyn til kvælstofindsatsen i et vandopland. Derfor er valget af fremgangsmåde i sidste ende et politisk anliggende. I det følgende er beskrevet to principielt forskellige fremgangsmåder Samme gennemsnitlige grænseværdi for kvælstofudledning pr. ha for alle bedrifter i et vandopland Det er relativt let at fastsætte en grænseværdi for kvælstofudledning, hvor alle bedrifter i et vandopland må udlede den samme mængde kvælstof i gennemsnit pr. ha dyrket areal. Målsætningen fra vandområdeplanerne for den samlede kvælstofudledning fra et opland fratrækkes kvælstofbidraget fra spildevand, spredt bebyggelse og ikke-dyrkede arealer. Derved får man den maksimalt tilladelige kvælstofudledning fra de dyrkede arealer i hele vandoplandet. Den maksimale gennemsnitlige kvælstofudledning pr. ha kan da beregnes ved at dividere med det samlede dyrkede areal i vandoplandet. Alle bedrifter tildeles den samme grænseværdi for maksimal gennemsnitlig kvælstofudledning pr. ha. Grænseværdierne skal overholdes på bedriftsniveau (ikke på enkeltmark niveau). En fordel ved ens grænseværdier for alle bedrifter i et vandopland er, at grænseværdierne kan fastsættes uden et detaljeret kendskab til kvælstofretentionen mellem rodzone og vandløb. Ens grænseværdier for kvælstofudledning for alle bedrifter i et vandopland vil medføre meget store forskelle i indsatsbehov mellem bedrifterne, da den maksimale kvælstofudvaskning fra rodzonen, der kan være for at overholde grænseværdien for kvælstofudledning, vil afhænge af kvælstofretentionen mellem rodzonen på den enkelte bedrift og det marine vandmiljø. Kvælstofretentionen varierer meget inden for et vandopland. Variationen i indsatsbehov kan let være så stor mellem bedrifter i samme vandopland, at nogle bedrifter slet ikke behøver nogen indsats mens andre bedrifter må iværksætte omfattende indsatser for at overholde grænseværdien. Ens grænseværdier vil resultere i en stærk målretning af virkemidler mod arealer, hvor kvælstofretentionen er lav. Resultater fra Pilotprojektet for ny arealregulering, der blev gennemført i 2014, 4

5 har vist, at en så stærk målretning ikke nødvendigvis er miljøøkonomisk optimal, fordi kravet til virkemidler på nogle bedrifter bliver så stort, at omkostningen til reduktion af kvælstofudledningen bliver meget høj pr. kg N. Virkemidler bliver generelt dyrere og dyrere i jo større omfang de skal anvendes på en bedrift. Eksempel på fastsættelse af grænseværdier er vist i bilag Differentiering af grænseværdier for kvælstofudledning ud fra kortlagt kvælstofretention Kvælstofretentionen er blevet kortlagt for hele landet på et detailniveau, der svarer til deloplande på i gennemsnit ha (ID 15 deloplande). I stedet for, som beskrevet i det foregående afsnit, at tildele alle bedrifter i et vandopland ens grænseværdier for kvælstofudledning, kan grænseværdierne differentieres i forhold til den kortlagte kvælstofretention på ID 15 deloplandsniveau. Derved opnås, at den maksimale gennemsnitlige kvælstofudvaskning fra rodzonen bliver ens for alle ID 15 deloplande i et vandopland. Derved bliver byrdefordelingen med hensyn til kvælstofindsats tilnærmelsesvis ens mellem deloplandene. Inden for et ID 15 delopland kan der imidlertid være en betydelig variation i kvælstofretention mellem bedrifterne i oplandet. Da kvælstofretentionen ikke er kortlagt på markniveau, vil det ikke umiddelbart være muligt at differentiere grænseværdierne i forhold til variationen i kvælstofretention inden for et ID 15 opland. Man vil eventuelt kunne differentiere grænseværdierne i forhold til andre parametre, der er bedre kortlagt. Man kunne f.eks. differentiere grænseværdierne i forhold til jordtyper og om arealerne er drænet ud fra en generel viden om, hvordan kvælstofudvaskningen og kvælstofretentionen varierer afhængig af jordtype og dræning. Oplysninger om jordtype og dræning anvendes da som proxyer for en detaljeret kortlægning af kvælstofretentionen på markniveau. Det er dog formentlig en usikker fremgangsmåde, da de kendte generelle sammenhænge mellem jordtyper og dræning og så kvælstofudvaskning og kvælstofretention ikke behøver at gælde i det enkelte ID 15 opland. Det må derfor konkluderes, at en yderligere differentiering af grænseværdier for kvælstofudledning end på ID 15 niveau næppe er mulig. Eksempel på fastsættelse af grænseværdier er vist i bilag Grænseværdier for kvælstofudvaskning fra rodzonen Ved N-min målinger kan der anvendes grænseværdier for kvælstofudvaskning fra rodzonen. De målsætninger for kvælstofudledning til det marine vandmiljø, der fremgår af Vandområdeplanerne på vandoplandsniveau, kan også anvendes som udgangspunktet for fastsættelse af grænseværdier for kvælstofudvaskning fra rodzonen. En grænseværdi for den gennemsnitlige kvælstofudvaskning kan let beregnes ved at korrigere den maksimale kvælstofudledning til det marine vandmiljø fra dyrkede arealer for den gennemsnitlige kvælstofretention i oplandet. Kvælstofudvaskningen fra rodzonen vil alt andet lige være større på sandjord end på lerjord. Derfor kan man eventuelt differentiere grænseværdien efter jordtype. Det er ikke muligt at måle kvælstofudvaskningen fra rodzonen direkte; men den potentielle kvælstofudvaskning kan beregnes ud fra N- min målt i oktober eller november måned. Omregningen fra målt N-min til potentiel kvælstofudvaskning er forskellige for sandjord og lerjord; men N-min er stort set uafhængig af jordtypen. Som proxy for en grænseværdi for kvælstofudvaskning fra rodzonen kan man altså anvende en grænseværdi for N-min. Hvis man anvender den samme N-min grænseværdi på både sandjord og lerjord, så bliver kravet til kvælstofindsats nogenlunde ens på tværs af jordtyper. N-min afhænger meget af afgrøden og efterårsplantedækket det aktuelle år. Grænseværdier for N-min vil kunne differentieres i forhold til afgrødesammensætningen, hvis man ønsker at udjævne byrdefordelingen mellem forskellige bedriftstyper. Administrativt vil det være lettere at anvende sammen grænseværdi for N- min på alle bedrifter i et vandopland. Samtidig sikres, at afgrødevalget bliver et stærkt virkemiddel. 5

6 3.3 Over- eller underimplementering ved brug af grænseværdier Grænseværdier for kvælstofudledning baseret på gennemsnitstal vil medføre en overimplementering i forhold til den samlede målsætning for kvælstofudledning, hvis alle overholder grænseværdierne, fordi nogen vil ligge under grænseværdien. Emissionsbaseret regulering er imidlertid tænkt som en frivillig ordning. Der kan derfor blive tale om underimplementering, hvis det kun er bedrifter, der har let ved at overholde grænseværdierne, der deltager i ordningen. 4. Afgrænsning af målt opland En udfordring ved emissionsbaseret regulering er at afgrænse hvilke arealer, der bidrager til den kvælstofudledning, som der måles. Det er også en udfordring at få målingerne udbredt til så vidt muligt hele bedriften. 4.1 N-min målinger Det er en styrke ved N-min målinger, at de entydigt kan relateres til en bestemt mark eller delmark. Til gengæld er det nødvendigt at tage relativt mange prøver for at dække en hel bedrift. På marker med et højt humusindhold er måling af N-min usikker med mindre jordens massefylde også bestemmes. På humusjord kan prøvetagning eventuelt undlades og i stedet anvendes standardtal. 4.2 Drænmålinger I nogle tilfælde kan det område, der bidrager med vand til et dræn, afgrænses ret nøjagtigt. Det kan f.eks. være tilfældet på systematisk drænede, flade højbundsarealer. Men i mange tilfælde, især ved pletdræning på kuperede arealer, er det ikke muligt at afgrænse drænoplandet præcist. I mange drænede marker vil der i større eller mindre udstrækning enten strømme vand ind i drænene fra naboarealer eller der vil strømme vand ud fra marken til naboarealer uden om de dræn, der måles på, eller begge dele. Det er umuligt at måle, hvor meget kvælstof, der på denne måde transporteres over bedriftsgrænserne. Mange større drænsystemer løber over flere bedrifters marker. På den slags dræn vil det i princippet være nødvendigt at etablere drænmålinger i markskellene, så kvælstofbidraget fra hver bedrift kan opgøres. I praksis er det dog næppe muligt, da det nogle steder vil kræve et stort antal målestationer. På mange bedrifter findes der både drænede og udrænede arealer. I de tilfælde vil det være nødvendigt at supplere drænmålingerne med beregninger af kvælstofudledningen fra de arealer, der ikke er drænet. De kendte teknologier til måling af drænafstrømning er så dyre, at det er urealistisk med målestationer på alle drænudløb. Derfor vil det også være nødvendigt at beregne kvælstofudledningen fra det store antal små dræn, hvor måling af afstrømningen vil være for dyrt. 4.3 Vandløbsmålinger Der er foretaget en kortlægning, hvor hele landet er inddelt i godt 3000 vandløbsoplande, der hver i gennemsnit er ca ha store (ID 15 oplande). Hvis der etableres målestationer ved både ind- og udløb fra et ID 15 opland kan ID 15 kortlægningen anvendes som afgrænsning af det område, som vandløbsmålingen dækker. Oplandsgrænserne er fastlagt ud fra topografiske vandskel. I nogle tilfælde følger drænoplandsgrænserne ikke helt disse vandskel, så mindre justeringer er nødvendige. Hvis man vil måle i vandløb på en mindre skala end ID 15, er det nødvendigt med en særskilt kortlægning af oplandet til målestedet. I de fleste ID 15 oplande er den dyrkede jord fordelt på forskellige landbrugsbedrifter. Vandløbsmålinger kan ikke relateres entydigt til hver enkelt af de bedrifter, der bidrager til den målte kvælstofudledning. Bedrifter, der er fælles om en vandløbsmålestation, må derfor nødvendigvis indgår i en eller anden form for kollektiv regulering. 6

7 5. Opgørelse af kvælstofudledning 5.1 Drænvandsmålinger På drænede arealer er kvælstoftransporten delt mellem drænafstrømning og grundvandsstrømning. Med drænvandsmålinger kan den samlede kvælstofudledning derfor kun opgøres ved at supplere målingerne med beregninger af kvælstoftransporten via grundvandsstrømning. En sådan beregning forudsætter viden eller antagelser om fordelingen af perkolationen mellem drænafstrømning og grundvandsstrømning, størrelsen af nitratudvaskningen fra rodzonen samt kvælstofretentionen for den andel af nitraten, der transporteres ved grundvandsstrømning. Det vil normalt være nødvendigt at basere beregningerne på skøn. Hvis redoxgrænsen ligger højt, er kvælstofretentionen for nitrat, der transporteres ved grundvandsstrømning, formentlig ofte tæt ved 100 %. Drænvandsmålinger kan anvendes til at dokumentere overholdelse af grænseværdier for kvælstofudledning. Sikkerheden på dokumentationen afhænger af, hvor stor en del af kvælstoftransporten, der er målt, og hvor stor en del, der er beregnet. Det er desuden afgørende med hvilken sikkerhed drænoplandene kan afgrænses. Det vil være usikkert at beregne kvælstofudvaskningen fra rodzonen ud fra den målte kvælstofudledning via dræn, da det vil kræve et detaljeret kendskab til kvælstofretentionen på de drænede arealer. 5.2 Vandløbsmålinger Målinger i vandløb vil omfatte kvælstofbidrag fra dyrkede og udyrkede arealer, spredt bebyggelse og eventuelt rensningsanlæg mv. Den målte kvælstoftransport i vandløb skal korrigeres for de bidrag, der ikke kommer fra dyrkede arealer. Bidrag fra rensningsanlæg er eventuelt målt. Bidrag fra udyrkede arealer og spredt bebyggelse kan der kun korrigeres for med standardværdier. Hvis målinger i vandløb foretages på ID 15 niveau eller for større oplande vil kvælstoftransporten over oplandsgrænserne generelt være ubetydelig (Reference til Ankers beregninger). Hvis vandløbsmålinger foretages for oplande, der er væsentligt mindre end ID 15, kan der være en vand- og kvælstoftransport over oplandsgrænserne, som vandløbsmålinger bør korrigeres for, hvilket imidlertid er vanskeligt i praksis. Vandløbsmålinger kan anvendes til at dokumentere udledningskvoter for et opland på f.eks. ID 15 niveau. Der kan foretages en opsplitning af den målte kvælstofudledning på de bedrifter, der har arealer i oplandet, ud fra kendskabet til arealanvendelsen, anvendte virkemidler og antagelser om hvordan kvælstofretentionen varierer inden for oplandet. Da kvælstofudledningen fra de enkelte bedrifter i et opland kun kan estimeres med en vis usikkerhed ud fra vandløbsmålinger, så forudsætter kvælstofregulering baseret på vandløbsmålinger, at bedrifterne i oplandet indgår en aftale om kollektiv regulering og om byrdefordelingen mellem bedrifterne. Det vil kræve en helt ny tilgang til kvælstofregulering, som der ikke findes erfaringer med. En sådan regulering kræver privatretlige aftaler mellem de involverede bedrifter. Det vil være en stor udfordring at etablere et sådant reguleringssystem. For de involverede parter vil det også være forbundet med en betydelig administration og koordinering. 6. Anvendelighed af målinger i forhold til valg af virkemidler N-min målinger, drænmålinger og vandløbsmålinger adskiller sig fra hinanden med hensyn til hvilke virkemidler, der kan påvirke måleresultatet. N-min måling Drænmåling Vandløbsmåling Alle tiltag på dyrkningsfladen X X X Minivådområder X X Kontrolleret dræning (X) X 7

8 Randzoner, vandmættede Overrisling af enge med drænvand Vådområder i ådale Vandløbsvirkemidler X X X X N-min er kun påvirket af virkemidler på dyrkningsfladen. Derfor er det kun meningsfyldt at anvende N-min målinger, hvis der anvendes virkemidler på dyrkningsfladen i betydeligt omfang. Drænmålinger påvirkes af virkemidler på dyrkningsfladen og af minivådområder. Hvis minivådområder bliver et dominerende virkemiddel, kan drænmålinger være velegnede. Vandløbsmålinger medtager effekten af alle virkemidler i et opland, hvilket er en stor styrke, hvis der i et opland er et ønske om at anvende en bred vifte af drænvandsvirkemidler og virkemidler i ådale. 7. Mark- og gødningsplanlægning med udgangspunkt i målinger Udformning af en emissionsbaseret kvælstofregulering omfatter også retningslinjer for hvordan måleresultaterne anvendes og omsættes til mark- og gødningsplaner på den enkelte bedrift. Den mest nærliggende tilgang er, at måleresultatet anvendes som kontrol i forhold til den fastsatte målsætning, der f.eks. kan være en kvælstofudledningskvote. Det er et politisk spørgsmål, hvilken konsekvens det skal have, hvis den målte kvælstofudledning er større end målsætningen. Det er uundgåeligt, at måleresultatet først kendes længe efter dyrkningsårets afslutning, jf. afsnittet om måleperiode i forhold til dyrkningsår. Det medfører naturligivs en usikkerhed for den enkelte landmand, hvis en overskridelse i forhold til den tilladte kvælstofudledning medfører sanktioner. Det er en væsentlig forskel i forhold til den hidtidige kvælstof- og arealregulering, hvor man på forhånd ved om man har iværksat tilstrækkelige tiltag, f.eks. antal hektar med efterafgrøder, og dermed overholder lovgivningen. Emissionsbaseret kvælstofregulering vil også kunne udformes på en måde, hvor måleresultaterne anvendes som grundlag for den fremadrettede mark- og gødningsplanlægning efter fastlagte retningslinjer. I princippet vil det fungere på den måde, at hvis den målte kvælstofudledning er større end kvælstofudledningskvoten, så skal der etableres flere virkemidler efterfølgende og modsat færre virkemidler, hvis den målte kvælstofudledning er lavere end kvælstofudledningskvoten. Overholdelse af en emissionsbaseret kvælstofregulering kan da gøres til et spørgsmål om den fastlagte planlægningsprocedure er overholdt og omfanget af virkemidler er justeret som planlagt. For landmanden vil det have den fordel, at han eller hun på forhånd kan sikre sig, at reglerne er overholdt. Ulempen ved et sådant system er en relativ kompleks planlægningsprocedure og et fortsat behov for kontrol af omfanget af virkemidler på den enkelte bedrift. De fleste større landbrugsbedrifter dyrker jord i flere ID 15 oplande og i mange tilfælde også i flere vandoplande. På mange bedrifter vil der derfor være forskellige målsætninger afhængig af arealernes placering. Det vil komplicere og fordyre opgørelsen af kvælstofudledningerne og den efterfølgende mark- og gødningsplanlægning. 7.1 Planlægningsværktøj Uanset om en emissionsbaseret regulering indeholder formelle krav til den fremadrettede regulering eller ej, vil der være behov for et planlægningsværktøj, der på bedriftsniveau og med en tilstrækkelig nøjagtighed kan beregne den kvælstofudledning, som den planlagte dyrkning og arealanvendelse vil medføre. Et sådant 8

9 værktøj findes umiddelbart ikke. Det er centralt, at værktøjet skal kunne beregne kvælstofudvaskningen fra rodzonen. Empiriske modeller som N-les kan tilpasses, så kvælstofudvaskningen kan beregnes nogenlunde præcist som gennemsnit for et stort antal marker. Der er imidlertid ikke noget der tyder på, at empiriske udvaskningsmodeller med rimelig sikkerhed kan beregne kvælstofudvaskningen for enkeltmarker eller enkeltbedrifter (evt. vise figur Merete Styczen havde med i indlæg på Plantekongres 2015). Kvælstofudvaskningen skal efterfølgende korrigeres for kvælstofretentionen, som imidlertid ikke er kortlagt for enkeltmarker eller enkeltbedrifter. Man kan derfor ikke vide om en afvigelse mellem beregnet og målt kvælstofudledning skyldes fejl i udvaskningsberegningen eller at kvælstofretentionen er anderledes end antaget eller begge dele. Det vil derfor formentlig være nødvendigt at tilpasse et planlægningsværktøj til hver enkelt bedrift ud fra flere års måledata, således at der etableres en god sammenhæng mellem beregnet og målt kvælstofudledning. 7.2 Måleperiode i forhold til dyrkningsår N-min prøver udtages om efteråret i oktober eller november. Resultater af N-min målinger kan formentlig foreligge 1-2 måneder efter prøvetagningen, dvs. i december-januar. Det er tids nok til, at analyseresultatet kan indgå i den endelige udarbejdelse af mark- og gødningsplaner for det efterfølgende dyrkningsår. Drænvandsmålinger skal løbe over 12 måneder. Det er nødvendigt at måle et helt år selv om mange dræn løber tørre en del af året, da man ikke på forhånd ved, hvornår drænafstrømningen starter og slutter. Måleperioden for dræn kan være 1/7 til 30/6. Resultatet af drænmålinger kan da formentlig foreligge i augustseptember eller ca. et år efter afslutningen af det dyrkningsår, som målingerne vedrører. Det betyder, at resultaterne af drænvandsmålinger først kan anvendes i planlægningen af kvælstofindsatsen med 1 års forsinkelse. Vandløbsmålinger løber over 12 måneder. Måleperioden kan være 1/7 til 30/6 eller 1/10 til 30/9. [Hvad er skæringsdatoen for de officielle vandløbsstationer?} Det betyder, at resultaterne af vandløbsmålinger kan foreligge i august-september eller i november-december. Vandløbsmålinger kan derfor ligesom drænvandsmålinger først anvendes i mark- og gødningsplanlægningen med 1 års forsinkelse. År Måned A S O N N J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Dyrkning X X X X X X X X X X X X X X X Udvaskning X X X X X Afstrømning X X X X X X X X X X X Nitrat måling X X Drænmåling X X X X X X X X X X X X Vandløbsmåling 1 X X X X X X X X X X X X Vandløbsmåling 2 X X X X X X X X X X X X Plan 2017 X X Plan 2018 X X 9

10 10

11 Bilag 1. Beregning af grænseværdier for de tre pilotområder I det følgende er beregnet foreløbige eksempler på grænseværdier for kvælstofudledning for de tre pilotområder, der er beliggende i henholdsvis Hjarbæk Fjord oplandet, Norsminde Fjord oplandet og Karrebæk Fjord oplandet. Tabel 1. Beregning af gns. kvælstofudledning fra landbrugsarealer til fjorden og gns. kvælstofudvaskning fra rodzonen i Hjarbæk Fjord oplandet, Norsminde Fjord oplandet og Karrebæk Fjord oplandet, kg N/ha. Hjarbæk Fjord oplandet Norsminde Fjord oplandet Karrebæk Fjord oplandet Total areal, ha Dyrket areal, ha Retention, total 65,2 57,4 57,7 Retention, grundvand 50,9 47,8 32,9 Retention, overfladevand 29,9 18,8 37,1 Kvælstofudledning Total, ton N 1.745,0 140, ,0 Landbrug inkl. baggrund, ton N 1.573,2 122,9 955,3 Ikke-dyrkede arealer, ton N 98,8 9,9 109,4 Husstande, ton N 9,8 3,1 44,1 Punktkilder, ton N 63,2 4,0 101,1 Kvælstofudledning 2021 Mål, total 784,0 62,0 925,0 Landbrug inkl. baggrund, ton N 648,9 48,5 742,9 Ikke-dyrkede arealer, ton N 98,8 9,9 109,4 Husstande, ton N 4,9 1,6 22,1 Punktkilder, ton N 31,6 2,0 50,6 Mål for landbrugsarealer Gns. udledning til fjorden, kg N/ha 8,1 6,6 10,8 Gns. udvaskning fra rodzonen, kg N/ha 22,6 15,6 24,6 Beregningerne i tabel 1 er foretaget med udgangspunkt i udkast til Vandområdeplaner for Det er forudsat, at landbrugsarealet er uændret i 2021 i forhold til Det er antaget, at kvælstofbidraget fra udyrkede arealer er uændret i 2021 og at bidraget fra husstande og punktkilder er halveret. Ud fra ovenstående er beregnet grænseværdier (målsætninger) for kvælstofudledning fra hvert enkelt ID 15 opland. Disse grænseværdier er beregnet med udgangspunkt i dels ens kvælstofudledning til fjorden dels ens kvælstofudvaskning fra rodzonen i gennemsnit pr. ha for alle bedrifter. Grænseværdierne ved ens udvaskning fra rodzonen er beregnet ved at korrigere for den samlede kvælstofretention mellem rodzone og fjorden. Grænseværdierne ved udløb fra hvert enkelt delopland er beregnet ved at korrigere grænseværdien for udledning til fjorden med kvælstofretentionen i overflade vand. Der er anvendt retentionsprocenterne for overfladevand på ID 15 fra de offentliggjorte retentionskort, hvilket imidlertid ikke er korrekt. De offentliggjorte retentionsprocenter for overfladevand er mange steder domineret af omsætningen indenfor id 15 oplandet. Korrektionen bør foretages ud fra kvælstofretentionen i hovedvandløbet nedstrøms det enkelte ID 15 opland. I tabel 2 er vist de beregnede grænseværdier for deloplande i Norsminde Fjord oplandet. 11

12 Tabel 2. Grænseværdier for kvælstofudledning fra ID 15 deloplande i Norsminde Fjord oplandet med udgangspunkt i henholdsvis ens kvælstofudledning til fjorden og ens udvaskning fra rodzonen i gennemsnit pr. ha for alle bedrifter, kg N/ha. ID 15 delopland Areal, ha Retention, total Retention, grundvand Retention, overfladevand Ens udledning til fjorden Ved udløb til fjorden Ved udløb fra delopland Ens udvaskning fra rodzonen Ved udløb til fjorden Ved udløb fra delopland ,0 55,3 10,5 6,6 7,4 6,2 7, ,3 51,2 18,6 6,6 8,1 6,2 7, ,0 42,9 19,3 6,6 8,2 7,2 8, ,5 46,0 19,4 6,6 8,2 6,8 8, ,6 55,2 29,9 6,6 9,4 4,9 7, ,1 29,3 9,5 6,6 7,3 10,0 11,0 I det følgende er vist kort med grænseværdier beregnet som ovenfor beskrevet. 12

13 Hjarbæk Fjord oplandet Samlet kvælstofretention i Hjarbæk Fjord oplandet på ID15 niveau. Kvælstofretention i grundvand i Hjarbæk Fjord oplandet på ID15 niveau. Kvælstofretention i overfladevand i Hjarbæk Fjord oplandet på ID15 niveau. 13

14 Grænseværdier for kvælstofudledning i Hjarbæk Fjord oplandet fra landbrugsarealer på ID15 niveau. Ved ens kvælstofudvaskaning fra rodzonen på 22,6 kg N/ha. Grænseværdier for kvælstofudledning i Hjarbæk Fjord oplandet fra landbrugsarealer på ID15 niveau. Ved ens kvælstofudledning til fjorden på 8,1 kg N/ha. 14

15 Norsminde Fjord oplandet Samlet kvælstofretention i Norsminde Fjord oplandet på ID15 niveau. Kvælstofretention i grundvand i Norsminde Fjord oplandet på ID15 niveau. Kvælstofretention i overfladevand i Norsminde Fjord oplandet på ID15 niveau. 15

16 Grænseværdier for kvælstofudledning i Norsminde Fjord oplandet fra landbrugs-arealer på ID15 niveau. Ved ens kvælstofudvaskaning fra rodzonen på 15,6 kg N/ha. Grænseværdier for kvælstofudledning i Norsminde Fjord oplandet fra landbrugs-arealer på ID15 niveau. Ved ens kvælstofudledning til fjorden på 6,6 kg N/ha. 16

17 Karrebæk Fjord oplandet Samlet kvælstofretention i Karrebæk Fjord oplandet på ID15 niveau. Kvælstofretention i grundvand i Karrebæk Fjord oplandet på ID15 niveau. Kvælstofretention i overfladevand i Karrebæk Fjord oplandet på ID15 niveau. 17

18 Grænseværdier for kvælstofudledning i Karrebæk Fjord oplandet fra landbrugsarealer på ID15 niveau. Ved ens kvælstof udvaskaning fra rodzonen på 24,6 kg N/ha. Grænseværdier for kvælstofudledning i Karrebæk Fjord oplandet fra landbrugsarealer på ID15 niveau. Ved ens kvælstof udledning til fjorden på 10,8 kg N/ha. 18

Horsens, 16. november 2016 Temadag MÅLING AF KVÆLSTOFUDLEDNING OG EMISSIONSBASERET REGULERING PÅ BEDRIFTSNIVEAU

Horsens, 16. november 2016 Temadag MÅLING AF KVÆLSTOFUDLEDNING OG EMISSIONSBASERET REGULERING PÅ BEDRIFTSNIVEAU Horsens, 16. november 2016 Temadag MÅLING AF KVÆLSTOFUDLEDNING OG EMISSIONSBASERET REGULERING PÅ BEDRIFTSNIVEAU DAGENS PROGRAM Introduktion emissionsbaseret regulering Målinger i vandløb Målinger i dræn

Læs mere

Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens

Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger for sortsog afgrødevalget DanSeed Symposium 11. marts 2014 Landskonsulent Søren Kolind Hvid skh@vfl.dk 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Læs mere

Emissionsbaseret regulering

Emissionsbaseret regulering Emissionsbaseret regulering Karsten Svendsen Deltagere og forfattere: Karsten Svendsen Simon Rosendahl Bjorholm LMO, Tina Tind Wøyen LMO, Børge Olesen Nielsen LMO Søren Kolind Hvid SEGES, Sebastian Piet

Læs mere

Hvor god økonomi er der i differentieret regulering?

Hvor god økonomi er der i differentieret regulering? Hvor god økonomi er der i differentieret regulering? Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug NiCA seminar 9. oktober 2014 STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug Økonomiske effekter af differentieret

Læs mere

HVAD BETYDER RESULTATERNE AF DRÆNVANDSUNDERSØGELSERNE FOR TANKEN OM EN MÅLRETTET REGULERING AF LANDBRUGETS NÆRINGSSTOFTAB?

HVAD BETYDER RESULTATERNE AF DRÆNVANDSUNDERSØGELSERNE FOR TANKEN OM EN MÅLRETTET REGULERING AF LANDBRUGETS NÆRINGSSTOFTAB? HVAD BETYDER RESULTATERNE AF DRÆNVANDSUNDERSØGELSERNE FOR TANKEN OM EN MÅLRETTET REGULERING AF LANDBRUGETS NÆRINGSSTOFTAB? Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Hvad har vi hørt? Drænvandskoncentrationen

Læs mere

Den økonomiske gevinst ved målrettet regulering - i lyset af ny arealregulering

Den økonomiske gevinst ved målrettet regulering - i lyset af ny arealregulering Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Den økonomiske gevinst ved målrettet regulering - i lyset af ny arealregulering Seniorforsker Brian H. Jacobsen, IFRO, KU. Session 27: Emissionsbaseret regulering

Læs mere

Axelborg den 9. september 2015 Irene Wiborg INDLÆG FOR VANDRAMME- OG NATURA2000 UDVALGET MÅLRETTET INDSATS

Axelborg den 9. september 2015 Irene Wiborg INDLÆG FOR VANDRAMME- OG NATURA2000 UDVALGET MÅLRETTET INDSATS Axelborg den 9. september 2015 Irene Wiborg INDLÆG FOR VANDRAMME- OG NATURA2000 UDVALGET MÅLRETTET INDSATS INDHOLD Overordnet fokus Faglige projekter herunder status på igangværende projekter vedr. virkemidler

Læs mere

Notat om interviewundersøgelse med landmænd vedr. interesse for drænmålinger

Notat om interviewundersøgelse med landmænd vedr. interesse for drænmålinger 23. juni 2016 Notat om interviewundersøgelse med landmænd vedr. interesse for drænmålinger Der er stor interesse for drænvandsmålinger i landbruget, og landmænd efterspørger mulighed for at inddrage lokale

Læs mere

FREMTIDENS MILJØFORVALTNING

FREMTIDENS MILJØFORVALTNING FREMTIDENS MILJØFORVALTNING DISPOSITON Målrettet regulering - Udfordringer og Muligheder Retensionskort. Fokusområder og krav ift. præcis modellering og monitorering på lokaltniveau Nye virkemidler Erfaring

Læs mere

Kort gennemgang af: Udarbejdet af Jens Erik Ørum, IFRO-KU samt Charlotte Kjærgaard og Ingrid Kaag Thomsen, AGRO-AU.

Kort gennemgang af: Udarbejdet af Jens Erik Ørum, IFRO-KU samt Charlotte Kjærgaard og Ingrid Kaag Thomsen, AGRO-AU. 19. juni 2017 Kort gennemgang af: IFRO-rapport nr. 258, Landbruget og vandområdeplanerne: Omkostninger og implementering af virkemidler i oplandet til Norsminde Fjord Udarbejdet af Jens Erik Ørum, IFRO-KU

Læs mere

Emissionsbaseret areal- og N regulering baseret på N-min målinger på markerne.

Emissionsbaseret areal- og N regulering baseret på N-min målinger på markerne. Emissionsbaseret areal- og N regulering baseret på N-min målinger på markerne. Christen Duus Børgesen, AU-Agro Finn P Vinther, AU-AGRO Kristoffer Piil. SEGES Hans S. Østergaard. SEGES Helle Sønderbo, AU-AGRO

Læs mere

Følgegruppemøde 03.12.2015 Søren Kolind Hvid SEGES Planter & Miljø PROJEKT: EMISSIONSBASERET KVÆLSTOF- OG AREALREGULERING

Følgegruppemøde 03.12.2015 Søren Kolind Hvid SEGES Planter & Miljø PROJEKT: EMISSIONSBASERET KVÆLSTOF- OG AREALREGULERING Følgegruppemøde 03.12.2015 Søren Kolind Hvid SEGES Planter & Miljø PROJEKT: EMISSIONSBASERET KVÆLSTOF- OG AREALREGULERING GUDP PROJEKT: EMISSIONSBASERET KVÆLSTOF- OG AREALREGULERING Formål: Opnå en mere

Læs mere

Landbrugsaftalen, punkt for punkt

Landbrugsaftalen, punkt for punkt Landbrugsaftalen, punkt for punkt Kravet om randzoner og 60.000 hektar flere efterafgrøder fjernes Harmonikrav for slagtesvin hæves til 1,7 dyrenheder per hektar jord fra 1,4. De reducerede kvælstofnormer

Læs mere

NOTAT. Erhverv J.nr. Ref. nilud / mlind Den 20. mats 2014 Revideret d. 13. juni 2014

NOTAT. Erhverv J.nr. Ref. nilud / mlind Den 20. mats 2014 Revideret d. 13. juni 2014 NOTAT Erhverv J.nr. Ref. nilud / mlind Den 20. mats 2014 Revideret d. 13. juni 2014 Pilotprojekt om fremtidig arealregulering afprøvning af reguleringsmekanismer Baggrund I forlængelse af Natur- og landbrugskommissionen

Læs mere

Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Disposition Oversigt over det reelle reduktionsbehov I udvaskningen fra landbruget derfor

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle?

Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle? Seniorforsker Brian H. Jacobsen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Læs mere

Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning

Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning KORTLÆGNING: Viden om kvælstoffets veje gennem jorden kan sikre mere landbrug eller mere miljø for de samme penge, påpeger forsker Af Egon Kjøller

Læs mere

Kortlægning af retention på markniveau erfaringer fra NiCA projektet

Kortlægning af retention på markniveau erfaringer fra NiCA projektet Plantekongres, 14. januar 2015, Herning Kortlægning af retention på markniveau erfaringer fra NiCA projektet Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Fremtidens landbrug i lyset af landbrugspakken

Fremtidens landbrug i lyset af landbrugspakken Institut for Bioscience AARHUS UNIVERSITET Fremtidens landbrug i lyset af landbrugspakken Fra Vandmiljøplaner og NLK anbefaling om målrettet regulering til landbrugspakken Brian Kronvang, Institut for

Læs mere

Hvad er prisen for de næste tons kvælstof i vandplanerne?

Hvad er prisen for de næste tons kvælstof i vandplanerne? Hvad er prisen for de næste 10.000 tons kvælstof i vandplanerne? Brian H. Jacobsen, Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Indlæg ved Plantekongres den 12.1.2012 Indhold Prisen for de første

Læs mere

N-min-prøver til bestemmelse af udvaskningspotentialet

N-min-prøver til bestemmelse af udvaskningspotentialet N-min-prøver til bestemmelse af udvaskningspotentialet Christen Duus Børgesen, AU-Agro Finn P Vinther, AU-AGRO Kristoffer Piil. SEGES Hans S. Østergaard. SEGES Helle Sønderbo, AU-AGRO Formål og mål At

Læs mere

Målinger i pilotområder Måleresultater og kildeopsplitning

Målinger i pilotområder Måleresultater og kildeopsplitning AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR BIOSCIENCE TEMADAG 2016 EMISSIONSBASERET KVÆLSTOF- OG AREALREGULERING Målinger i pilotområder Måleresultater og kildeopsplitning Jane R. Poulsen, Niels Bering Ovesen, Jørgen

Læs mere

Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller

Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller Irene Paulsen, Vand og Natur, COWI Pilotprojekt for ny, målrettet arealregulering Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller 1 Udvikling af to prototype modeller til arealregulering Nuværende

Læs mere

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H.

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler

Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler Brian Kronvang, Gitte Blicher-Mathiesen, Hans E. Andersen og Jørgen Windolf Institut for Bioscience Aarhus Universitet Næringsstoffer fra land

Læs mere

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Avlermøde, DSV Frø, 28. januar 2014 Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of

Læs mere

Effekter af afgrødeændringer og retention på oplandsniveau

Effekter af afgrødeændringer og retention på oplandsniveau Effekter af afgrødeændringer og retention på oplandsniveau Scenarie beregninger af effekter af afgrødeændringer på N- kystbelastningen for dele af Limfjorden Christen Duus Børgesen Uffe Jørgensen Institut

Læs mere

MÅLING AF KVÆLSTOFUDLEDNING OG EMISSIONSBASERET KVÆLSTOFREGULERING PÅ BEDRIFTSNIVEAU

MÅLING AF KVÆLSTOFUDLEDNING OG EMISSIONSBASERET KVÆLSTOFREGULERING PÅ BEDRIFTSNIVEAU MÅLING AF KVÆLSTOFUDLEDNING OG EMISSIONSBASERET KVÆLSTOFREGULERING PÅ BEDRIFTSNIVEAU Samling af delrapporter om måling i vandløb og dræn samt om måling af nitrat i jord som grundlag for emissionsbaseret

Læs mere

Dokumentation for beregning af N-reduktion fra rodzonen til kyst i N- risikoværktøjet

Dokumentation for beregning af N-reduktion fra rodzonen til kyst i N- risikoværktøjet Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi 31.marts 2009/Gitte Blicher-Mathiesen Dokumentation for beregning af N-reduktion fra rodzonen til kyst i N- risikoværktøjet N-risikokortlægning

Læs mere

Nitrat retentionskortlægningen

Nitrat retentionskortlægningen Natur & Miljø 2014, Odense kongrescenter 20.-21. maj 2014 Nitrat retentionskortlægningen Baggrund Metodik Særlige udfordringer Skala Produkter GEUS, Aarhus Universitet (DCE og DCA) og DHI Seniorforsker,

Læs mere

Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand

Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand Brian Kronvang, Jørgen Windolf og Gitte Blicher-Mathiesen DCE/Institut for Bioscience, Aarhus

Læs mere

Kristoffer Piil Temamøde om nitratudvaskning, Aalborg d. 18/3-15 DRÆNMÅLINGER HVAD FORTÆLLER DRÆNMÅLINGER, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL?

Kristoffer Piil Temamøde om nitratudvaskning, Aalborg d. 18/3-15 DRÆNMÅLINGER HVAD FORTÆLLER DRÆNMÅLINGER, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL? Kristoffer Piil Temamøde om nitratudvaskning, Aalborg d. 18/3-15 DRÆNMÅLINGER HVAD FORTÆLLER DRÆNMÅLINGER, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL? AGENDA Hvad viser drænvandskoncentrationer om nitrat udvaskningen?

Læs mere

Målrettet regulering. Seminar om VRD/ AU Foulum. Erik Nielsen

Målrettet regulering. Seminar om VRD/ AU Foulum. Erik Nielsen Målrettet regulering Seminar om VRD/ AU Foulum Erik Nielsen Målrettet regulering - baggrund Natur- og landbrugskommissionen rapport 2013 Der skal udvikles og gennemføres en ny, målrettet og differentieret

Læs mere

Kvælstoffets vej til recipient erfaringer med kortlægning af retention

Kvælstoffets vej til recipient erfaringer med kortlægning af retention Minihøring, 18. november 2014, Scandinavian Congress Center, Århus Kvælstoffets vej til recipient erfaringer med kortlægning af retention Baggrund Metodik Konklusion GEUS og Aarhus Universitet (DCE og

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug.

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Landbruget er ikke én økonomisk enhed Landmand NN er interesseret i at vide, hvad indsatsen koster

Læs mere

KVÆLSTOFINDSATSEN I OPLANDET TIL NORSMINDE FJORD

KVÆLSTOFINDSATSEN I OPLANDET TIL NORSMINDE FJORD KVÆLSTOFINDSATSEN I OPLANDET TIL NORSMINDE FJORD Kan den målrettede regulering erstattes af en øget kollektiv indsats? Planter & Miljø KVÆLSTOFINDSATSEN I OPLANDET TIL NORSMINDE FJORD Kan den målrettede

Læs mere

Resultater fra drænvandsundersøgelsen 2011/12 2013/14

Resultater fra drænvandsundersøgelsen 2011/12 2013/14 Resultater fra drænvandsundersøgelsen 2011/12 2013/14 Kristoffer Piil Temadag om drænvandsundersøgelsen 28. August 2014 Måleprogram Prøver udtages af landmænd og konsulenter Prøvetagning i drænudløb, drænbrønde,

Læs mere

Miljømæssige konsekvenser af fødevare- og landbrugspakken

Miljømæssige konsekvenser af fødevare- og landbrugspakken Miljømæssige konsekvenser af fødevare- og landbrugspakken Målrettet regulering, session nr. 29, Plantekongressen 21. januar 2016 kl 16.30 af Erik Steen Kristensen Hovedpunkter 1. Hvorfor er landbrugets

Læs mere

Sådan er udledningerne omkring år 1900 fastsat En proxy for kvælstofkoncentrationen i vandløb omkring år 1900

Sådan er udledningerne omkring år 1900 fastsat En proxy for kvælstofkoncentrationen i vandløb omkring år 1900 Sådan er udledningerne omkring år 1900 fastsat En proxy for kvælstofkoncentrationen i vandløb omkring år 1900 Brian Kronvang, Hans Thodsen, Jane R. Poulsen, Mette V. Carstensen, Henrik Tornbjerg og Jørgen

Læs mere

Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR!

Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR! Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR! Fødevare- og landbrugspakke hvad hvornår? 17..25 pct. mere N-kvote Ingen krav om randzoner

Læs mere

Oplandskonsulenterne - status og proces Oplandskonsulent Anders Lehnhardt, Landbo Limfjord

Oplandskonsulenterne - status og proces Oplandskonsulent Anders Lehnhardt, Landbo Limfjord Oplandskonsulenterne - status og proces Oplandskonsulent Anders Lehnhardt, Landbo Limfjord Oplandskonsulenterne er en del af projektet Oplandsproces, som er støttet af Landbrugsstyrelsen under Miljø- og

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Revideret 27. februar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Kontrolleret dræning. Åbent hus 27. november Søren Kolind Hvid

Kontrolleret dræning. Åbent hus 27. november Søren Kolind Hvid Kontrolleret dræning Åbent hus 27. november 2014 Søren Kolind Hvid skh@vfl.dk Kontrolleret dræning som virkemiddel til at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet (GUDP projekt 2012-15) Projektet

Læs mere

Minivådområder En frivillig kollektiv indsats. Julie Rose Bang

Minivådområder En frivillig kollektiv indsats. Julie Rose Bang Minivådområder En frivillig kollektiv indsats Julie Rose Bang 2 / Landbrugsstyrelsen / Minivådområder En frivillig kollektiv indsats Foto: SEGES En ny måde at regulere på minivådområder er et kollektivt

Læs mere

Hvor fintmasket et net over Danmark har vi behov for, og hvor ser det slemt ud med grundvandet?

Hvor fintmasket et net over Danmark har vi behov for, og hvor ser det slemt ud med grundvandet? Målrettet regulering - hvor, hvordan, hvorfor? Mandag den 31. oktober, Frederiksberg Hvor fintmasket et net over Danmark har vi behov for, og hvor ser det slemt ud med grundvandet? Seniorforsker Anker

Læs mere

Går jorden under? Sådan beregnes kvælstofudvaskningen

Går jorden under? Sådan beregnes kvælstofudvaskningen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Sådan beregnes kvælstofudvaskningen Professor Jørgen E. Olesen Nitrat udvaskning Nitratudvaskningen operationel definition Mængden af kvælstof

Læs mere

Hvilken betydning får resultaterne af drænvandsundersøgelsen?

Hvilken betydning får resultaterne af drænvandsundersøgelsen? at måle afstrømningen detaljeret Institut for BioScience Hvilken betydning får resultaterne af drænvandsundersøgelserne? Gitte Blicher-Mathiesen, Institut for BioScience, Aarhus Universitet Data fra drænmålinger

Læs mere

Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet

Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB/ DC E 15. Januar 2014 Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet Berit Hasler, Seniorforsker I samarbejde

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 2 Vandløb SIDE 2 Målinger af næringsstoffer i drænvand Chefkonsulent Leif Knudsen Videncentret

Læs mere

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen 1 Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen Finn P. Vinther og Kristian Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet NaturErhvervstyrelsen (NEST) har d. 12. juli bedt DCA Nationalt

Læs mere

Notat om vurdering af miljø og økonomi for bedrifter i pilotprojektet for ny arealregulering

Notat om vurdering af miljø og økonomi for bedrifter i pilotprojektet for ny arealregulering Notat om vurdering af miljø og økonomi for bedrifter i pilotprojektet for ny arealregulering Afprøvning af to modeller til regulering af N-udledning fra landbrugsarealer Notat fra DCE - Nationalt Center

Læs mere

Effekt af randzoner AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015

Effekt af randzoner AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015 Effekt af randzoner Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015 Gitte Blicher-Matiesen 1, Ane Kjeldgaard 1 & Poul Nordemann Jensen 1 1 Institut for Bioscience 2 DCE Nationalt

Læs mere

Kortlægning af sårbarhed for N udledning

Kortlægning af sårbarhed for N udledning Kortlægning af sårbarhed for N udledning 1. N-reduktion: Hele landet 2. Nationalt N retentionskort 3. N retention i ferskvand Vandløb, søer, oversvømmelse og vådområder 4. Dræning i sandjordsoplande 1.

Læs mere

Arbejdet med den målrettede regulering af næringsstofferne på arealerne. Hvad er vigtigt, og hvilke brikker skal falde på plads før 1. august 2016.

Arbejdet med den målrettede regulering af næringsstofferne på arealerne. Hvad er vigtigt, og hvilke brikker skal falde på plads før 1. august 2016. Arbejdet med den målrettede regulering af næringsstofferne på arealerne. Hvad er vigtigt, og hvilke brikker skal falde på plads før 1. august 2016. v/ Chefkonsulent, Carl Åge Pedersen, Planter & Miljø,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. N-udvaskning fra landbrugsarealer beskrevet med NLES4 model. Christen Duus Børgesen Seniorforsker Institut for Agroøkologi, AU

AARHUS UNIVERSITY. N-udvaskning fra landbrugsarealer beskrevet med NLES4 model. Christen Duus Børgesen Seniorforsker Institut for Agroøkologi, AU N-udvaskning fra landbrugsarealer beskrevet med NLES4 model Christen Duus Børgesen Seniorforsker Institut for Agroøkologi, AU Oversigt Nitratudvaskning NLES4 modellen Regionale udvaskningsberegninger Nationale

Læs mere

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Indhold Introduktion Kvote baseret på tilførsel Kvote baseret på overskud

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering UDKAST Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering indføres generelle

Læs mere

Omkostninger og potentialer ved de valgte virkemidler

Omkostninger og potentialer ved de valgte virkemidler Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Omkostninger og potentialer ved de valgte virkemidler Seniorforsker Brian H. Jacobsen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet

Læs mere

Beregningsmetoder på oplandsskala og sårbarhedsvurdering. Specialkonsulent Flemming Gertz

Beregningsmetoder på oplandsskala og sårbarhedsvurdering. Specialkonsulent Flemming Gertz Beregningsmetoder på oplandsskala og sårbarhedsvurdering Specialkonsulent Flemming Gertz Grøn Vækst og Vandplaner hvor er vi nu? Grøn Vækst beslutning om 19.000 ton N 9.000 ton - model VMP IV Randzoner

Læs mere

Udvikling i det samlede næringsstoftab til det marine miljø Jørgen Windolf Institut for BioScience, Aarhus Universitet

Udvikling i det samlede næringsstoftab til det marine miljø Jørgen Windolf Institut for BioScience, Aarhus Universitet Udvikling i det samlede næringsstoftab til det marine miljø 1990-2012 Jørgen Windolf Institut for BioScience, Aarhus Universitet Over de sidste 25 år er der gennem vandmiljøplanerne gjort en stor indsats

Læs mere

MÅLRETTET REGULERING ERFARINGER FRA PILOTPROJEKTET OG TANKER OM NYE SKRIDT. Irene Wiborg, SEGES, Planter & Miljø Nikolaj Ludvigsen, Miljøstyrelsen

MÅLRETTET REGULERING ERFARINGER FRA PILOTPROJEKTET OG TANKER OM NYE SKRIDT. Irene Wiborg, SEGES, Planter & Miljø Nikolaj Ludvigsen, Miljøstyrelsen MÅLRETTET REGULERING ERFARINGER FRA PILOTPROJEKTET OG TANKER OM NYE SKRIDT Irene Wiborg, SEGES, Planter & Miljø Nikolaj Ludvigsen, Miljøstyrelsen PILOTPROJEKTET - FORMÅL Afprøve to mulige reguleringsmodeller

Læs mere

Status på retentionskortlægningen - inddragelse af målinger og vurdering af usikkerhed Baggrund Metodik Resultater Konklusion

Status på retentionskortlægningen - inddragelse af målinger og vurdering af usikkerhed Baggrund Metodik Resultater Konklusion Plantekongres, 14.-15. januar 2015, Herning Status på retentionskortlægningen - inddragelse af målinger og vurdering af usikkerhed Baggrund Metodik Resultater Konklusion GEUS og Aarhus Universitet (DCE

Læs mere

Figur 1. Kontrolleret dræning. Reguleringsbrønden sikrer hævet vandstand i efterårs- og vintermånederne.

Figur 1. Kontrolleret dræning. Reguleringsbrønden sikrer hævet vandstand i efterårs- og vintermånederne. Workhop for miljørådgivere den 14. maj 2013 Kontrolleret dræning Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience, Orbicon A/S, Wavin A/S og Videncentret for Landbrug gennemfører

Læs mere

Fremtidens regulering af arealer og staldanlæg

Fremtidens regulering af arealer og staldanlæg Fremtidens regulering af arealer og staldanlæg Hans Peter Olsen Miljøstyrelsen Natur- og Miljøkonferencen, 21. maj 2014 Temaer Den store sammenhæng Arealregulering Anlægsreguleringen Adskillelse af arealregulering

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 UDTAGNING

Læs mere

Ny viden til forbedring af retentionskortlægningen

Ny viden til forbedring af retentionskortlægningen Plantekongres, 15.-16. januar 2019, Herning Session 67. Forbedret kortlægning af kvælstofretentionen Ny viden til forbedring af retentionskortlægningen Seniorforsker Anker Lajer Højberg, De Nationale Geologiske

Læs mere

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H.

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet

Læs mere

Målrettet regulering hvem skal betale for forskelsbehandling? HELLE TEGNER ANKER

Målrettet regulering hvem skal betale for forskelsbehandling? HELLE TEGNER ANKER Målrettet regulering hvem skal betale for forskelsbehandling? HELLE TEGNER ANKER HTA@IFRO.KU.DK Oversigt Målrettet regulering Er der forudsat kompensation? Hvad siger juraen? Grundlovens 73 Ekspropriation

Læs mere

Gennemgang af GSA-virkemiddelmodellen i relation til den fremtidige kvælstofregulering Jacobsen, Brian H.

Gennemgang af GSA-virkemiddelmodellen i relation til den fremtidige kvælstofregulering Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Gennemgang af GSA-virkemiddelmodellen i relation til den fremtidige kvælstofregulering Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af minivådområde hos Hvelplund Agro, Kjelstrupvej 37, 7700 Thisted.

Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af minivådområde hos Hvelplund Agro, Kjelstrupvej 37, 7700 Thisted. Thisted Kommune Plan og Miljø Kirkevej 9 7760 Hurup 20-04-2018 Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af minivådområde hos Hvelplund Agro, Kjelstrupvej 37, 7700 Thisted. Den første februar 2018

Læs mere

Landovervågning AU AARHUS AU DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI. Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed UNIVERSITET

Landovervågning AU AARHUS AU DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI. Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed UNIVERSITET Landovervågning Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed Status for miljøplaner ift. 2015 Reduktionsmål Rodzonen Havbelastning (%) (t N) 1987 Vandmiljøplan I 1998 Vandmiljøplan II 48 2004

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende indregning af randzoner i harmoniarealet Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 14-06-2010

Læs mere

Velkomst og introduktion til TReNDS

Velkomst og introduktion til TReNDS TReNDS afslutningsseminar, 29. november 2018, Aarhus Velkomst og introduktion til TReNDS Seniorforsker Anker Lajer Højberg, TReNDS koordinator De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Læs mere

Plantekongres : Målrettet indsats

Plantekongres : Målrettet indsats /U Beskrivelse itler på indlæg Indlægsholdere Min. 45 Målrettet kvælstofregulering I løbet af 2016 fastlægges principperne for den nye regulering af landbrugets kvælstofanvendelse i marken. Den skal gælde

Læs mere

Hvad betyder kvælstofoverskuddet?

Hvad betyder kvælstofoverskuddet? Hvordan kan udvaskningen og belastningen af vandmiljøet yderligere reduceres? Det antages ofte, at kvælstofudvaskningen bestemmes af, hvor meget der gødes med, eller hvor stort overskuddet er. Langvarige

Læs mere

U D K A S T. Sammentænkning af grundvandsbeskyttelse og generel sårbarhedsdifferentieret arealregulering i forhold til overfladevand

U D K A S T. Sammentænkning af grundvandsbeskyttelse og generel sårbarhedsdifferentieret arealregulering i forhold til overfladevand Sammentænkning af grundvandsbeskyttelse og generel sårbarhedsdifferentieret arealregulering i forhold til overfladevand U D K A S T ATV-møde d. 18. juni 2014 Natur- og Landbrugskommissionen 18. april 2013:

Læs mere

Samfundets krav til kvægbedrifterne inden for miljø og klima

Samfundets krav til kvægbedrifterne inden for miljø og klima Samfundets krav til kvægbedrifterne inden for miljø og klima Fremtidens helhedsorienterede og balancerede kvægproduktion Landskonsulent Ole Aaes, HusdyrInnovation, SEGES Hvad døde hummere i Gilleleje førte

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 154 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 154 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 154 Offentligt Fortrolig (indtil torsdag den 26. februar 2015, kl. 12) Miljøudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller 2015 ddd Der Der 2 Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Titel: Pilotprojekt for ny målrettet

Læs mere

Velkomst og præsentation af projektets mål

Velkomst og præsentation af projektets mål Velkomst og præsentation af projektets mål 1. Hvorfor projektet? 2. Fastlæggelse af miljømål 3. Hvordan har vi nået frem til metoder til samarbejde? 4. Udvikling af strategier 5. Vurdering af effekter.

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af mål for kvælstofudledning i vandområdeplaner

Økonomiske konsekvenser af mål for kvælstofudledning i vandområdeplaner Bilag 3.5 Økonomiske konsekvenser af mål for kvælstofudledning i vandområdeplaner En beregning af konsekvenser af målfastsættelsen i vandområdeplanerne viser, at omkostningen vil blive i størrelsesordenen

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 AARHUS

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

Næringsstoffer i vandløb

Næringsstoffer i vandløb Næringsstoffer i vandløb Jens Bøgestrand, DCE AARHUS Datagrundlag Ca. 150 målestationer / lokaliteter 1989 2013, dog med en vis udskiftning. Kun fulde tidsserier analyseres for udvikling. 12-26 årlige

Læs mere

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius-projektet

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius-projektet Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius-projektet Session 85 - Lokal kortlægning af kvælstofretentionen Plantekongres 2013 16. januar 2013 Jacob Birk Jensen NIRAS A/S

Læs mere

Seminar om vandrammedirektivet: værktøjer og virkemidler, Foulum, 27. februar 2018 Grundvands- og skala aspekter -Nitrat transport og reduktion

Seminar om vandrammedirektivet: værktøjer og virkemidler, Foulum, 27. februar 2018 Grundvands- og skala aspekter -Nitrat transport og reduktion Seminar om vandrammedirektivet: værktøjer og virkemidler, Foulum, 27. februar 2018 Grundvands- og skala aspekter -Nitrat transport og reduktion Seniorforsker Anker Lajer Højberg, GEUS Indhold Relevans

Læs mere

Nuværende regulering af dansk landbrug har spillet fallit

Nuværende regulering af dansk landbrug har spillet fallit Det Miljøøkonomiske Råd i 2012: Nuværende regulering af dansk landbrug har spillet fallit Det Miljøøkonomiske Råd skrev blandt andet følgende om reguleringen af landbruget i deres rapport fra marts 2012:

Læs mere

Konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof

Konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof 17. november 2015 Konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof Artiklen omhandler konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof for henholdsvis udledningen

Læs mere

Kvælstofomsætning i mark og markkant

Kvælstofomsætning i mark og markkant Kvælstofomsætning i mark og markkant Kursus for Miljøkonsulenter 2013 Kristoffer Piil 28/11-2013 Introduktion Udvaskning Processer i jord og vand Intelligente randzoner Minivådområder Kontrolleret dræning

Læs mere

Ad. forudsætning 1) at opgørelsen af udviklingen i det samlede husdyrhold foretages for de enkelte oplande

Ad. forudsætning 1) at opgørelsen af udviklingen i det samlede husdyrhold foretages for de enkelte oplande NOTAT Erhverv Ref. ANICH Den 5. december 2016 Vurdering af de oplande, hvor der i 2007-2016 er sket en stigning i dyretrykket på mellem 0 og 1%. Kammeradvokaten har i notat af 5. september 2014 vurderet,

Læs mere

På vej mod en landsdækkende nitratmodel

På vej mod en landsdækkende nitratmodel NiCA Seminar, 9. oktober 2014, Aarhus Universitet På vej mod en landsdækkende nitratmodel Baggrund Metodik Særlige udfordringer Skala Konklusion GEUS og Aarhus Universitet (DCE og DCA) Seniorforsker, Anker

Læs mere

Det store potentiale i dansk landbrug

Det store potentiale i dansk landbrug Det store potentiale i dansk landbrug Hvad skal vi gøre? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremforsk - Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om Model for beregning af minivådområdernes effektivitet i tilbageholdelse af kvælstof fra vandmiljøerne

Læs mere

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder NOTAT Miljøstyrelsen J.nr. MST-1249-00105 Ref. Anich/klsch Den 3. marts 2017 Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder Problemstilling Miljøstyrelsen har

Læs mere

Landbrugspakken det var hårde forhandlinger

Landbrugspakken det var hårde forhandlinger Tilbage til fremtiden hvad skete der i 2016? Årsmøde - Planterådgivning, den 24. november 2016 Beretning v. Hans Chr. Holst og Allan Olesen Landbrugspakken det var hårde forhandlinger 1 Ny organisering

Læs mere

Vandplaner og landbrug. -muligheder og begrænsninger for. målopfyldelse i overfladevand

Vandplaner og landbrug. -muligheder og begrænsninger for. målopfyldelse i overfladevand Vandplaner og landbrug -muligheder og begrænsninger for målopfyldelse i overfladevand Henrik Skovgaard Seniorprojektleder COWI A/S 1 Hovedoplande Vandplaner for 23 hovedoplande I, 1 Omfang: - 17 kyststrækninger

Læs mere

Hvor sker nitratudvaskning?

Hvor sker nitratudvaskning? Hvor sker nitratudvaskning? Landovervågningsoplande 2010 Muligheder for reduktion af udvaskningen, kg N pr. ha Tiltag Vinterhvede efter korn, halm fjernet Referenceudvaskning 50 Efterafgrøde -25 Mellemafgrøde

Læs mere