Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder"

Transkript

1 Transportministeriet Att.: Internationalt Kontor Frederiksholms Kanal 27 F 1217 København K 28. januar 2014 Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder for luftfarten Dansk Erhverv har modtaget Transportministeriets høring af 23. januar 2014 vedrørende ovenstående. Vi er generelt positive overfor forslaget og skal i den forbindelse henvise til tidligere høringssvar i sagen. Dansk Erhverv har sammen med Dansk Rejsebureau Forening (DRF) følgende nærmere bemærkninger til forslaget. Nedenstående kan således ses som en sammenfatning af vore hidtidige svar på området: Retten til kompensation ved aflysninger Vi bifalder, at retten til kompensation ved aflysninger fastholdes som i den nugældende forordning. Usædvanlige omstændigheder Kommissionens forslag indeholder en liste udarbejdet af National Enforcement Bodies (NEB) over, hvilke omstændigheder der i hvert fald må anses som usædvanlige. Det er vores opfattelse, at en sådan liste, som danner grundlag for en definition af usædvanlige omstændigheder, er med til at skabe retssikkerhed. Anvendelsen af listen vil gøre det lettere at håndtere uregelmæssigheder i praksis, ligesom det lettere vil kunne undgås, at visse selskaber løber fra deres ansvar ved konsekvent at påberåbe sig begrebet. Herudover vil anvendelse af listen give både passagerne og luftfartselskaberne mulighed for lettere at vurdere, hvornår der er tale om usædvanlige omstændigheder. NEB ernes liste over usædvanlige omstændigheder bør derfor bibeholdes, også selvom listen hverken er udtømmende eller bindende. En liste vil nemlig uanset hvad skabe en form for standardisering, hvilket er positivt og nødvendigt, særligt idet visse omstændigheder som hovedregel vil falde uden for begrebets anvendelsesområde. JHS/JHS SAG Side 1/5

2 Retten til kompensation i tilfælde af lange forsinkelser Kommissionens forslag om indførelse af niveauer for passagerens ret til kompensation som følge af lange forsinkelser er positivt, hvorfor vi anbefaler at grænserne fastholdes som indført i forslaget. Retten til omlægning af rejsen Det er efter vores opfattelse rimeligt, at luftfartsselskabet efter 12 timer har pligt til at omlægge rejsen med andre luftfartsselskaber, såfremt dette er muligt. Drøftes yderligere under afsnittet andre kommentarer. Det bør understreges, at pligten til at omlægge til andre luftfartsselskaber ikke kan begrænses til særlige alliancepartnere eller lignende, men er gældende for alle offentligt tilgængelige afgange med rutefly fra den pågældende lufthavn. Dette drøftes yderligere under afsnittet andre kommentarer. Luftfartsselskabernes pligt til at tilbyde indkvartering Kommissionen fremsætter forslag om, at omkostningerne til indkvartering i tilfælde af usædvanlige omstændigheder begrænses til EUR 100 pr. nat pr. passager i maksimum tre nætter. Vi finder det særdeles positivt, at der indføres begrænsninger for luftfartsselskabets betalingspligt i forbindelse med strandede passagerer som følge af usædvanlige omstændigheder. Dette drøftes yderligere under afsnittet andre kommentarer. Ikke opnået tilslutningsforbindelse Vi er tilfredse med, at Kommissionens forslag definerer, hvornår et mistet forbindelsesfly giver passageren rettigheder efter forordningen. I den nugældende forordning er dette ikke defineret, hvilket har medført uklarhed omkring, hvornår passageren egentlig kan påberåbe sig retten til forplejning og kompensation. Tilføjelsen af bestemmelserne om forbindelsesfly er efter vores opfattelse positiv, da tilføjelsen fastlægger den nugældende retstilstand. Der hersker således ikke længere tvivl, om forbindelsesfly er omfattet af forordningen eller ej. Drøftes yderligere under afsnittet andre kommentarer. Ændret tidsplan Efter vores opfattelse er det vigtigt, at reglen om 14 dage vedrørende fritagelsen for kompensation ved en ændret tidsplan fastholdes. Der bør imidlertid indføres en præcisering af, at denne bestemmelse også er gældende når ændringen i tidsplanen medfører, at afgangen ligger tidligere end den oprindeligt planlagte afgang. I den nugældende forordning er begrebet ændret tidsplan ikke medtaget, hvilket efter vores opfattelse er en stor mangel. Vigtigheden af at begrebet omfattes af forordningen, bør derfor understreges, ligesom det er nødvendigt, at begrebet omfatter ændringer i tidsplanen i begge retninger. Delvist forbud mod no showpolitikken Efter nugældende praksis har luftfartsselskaberne ret til at annullere en passagers flybillet, såfremt passageren ikke anvender billetten i den korrekte rækkefølge. Dette betyder blandt andet, at såfremt en passager uanset årsagen hertil ikke anvender en udrejsebillet, vil luftfartsselskabet Side 2/5

3 annullere hjemrejsebilletten. Denne politik er ikke hensigtsmæssig for passageren, da denne bør have ret til selv at vælge, hvordan den købte ydelse skal anvendes. Luftfartsselskabet bør ikke have ret til at opstille krav for passagerens anvendelse af den købte ydelse. I praksis volder no showpolitikken rejsearrangørerne utallige problemer, da det i sidste ende er rejsearrangøren, der må afholde udgifterne til en ny hjemrejsebillet for passageren, såfremt passageren har købt en pakkerejse. Kommissionens forslag indeholder et forbud mod no showpolitikken, hvilket vi bifalder. Det er imidlertid vigtigt i denne forbindelse at tilføje, at det i visse lande ikke er muligt at rejse ud på en billet, hvis passageren ikke er rejst til landet på samme billetsæt. Et forbud mod no showpolitikken bør derfor tage hensyn til visse landes lokale regler for ind- og udrejse. Effektive og konsekvente sanktioner De nationale håndhævelsesorganer skal have tildelt mulighed for almindelig håndhævelse. I Danmark trådte bekendtgørelse om bestemmelser for håndhævelse af EU-forordning nr. 261/2004 om passagerrettigheder på luftfartsområdet i kraft den 1. januar Bekendtgørelsen giver Trafikstyrelsen mulighed for at sanktionere og håndhæve myndighedens afgørelser. Pligtsubjekter til forordningen Efter vores opfattelse skal det tydeliggøres, at Forordning 261/2004 om flypassageres rettigheder og Direktiv 90/314/EEC om pakkerejser er to forskellige regelsæt, ligesom det er sket i EP draft report. En tydeliggørelse vil medføre, at det en gang for alle fastlægges, at forbrugeren skal rette krav efter forordningen til luftfartsselskaberne, mens krav efter pakkerejsedirektivet skal rettes til rejsearrangørerne. Der hersker efter de nugældende regler tvivl om, hvem passageren kan rette sit krav mod efter forordningen. Luftfartsselskaberne som pligtsubjekt til forordningen er i tråd med SLV-praksis og EU-domstolens praksis på området og vil derfor betyde, at gældende ret opretholdes. Det er derfor nødvendigt, at dette tydeliggøres i forbindelse med revisionen. Konkursbeskyttelse EP draft report indeholder en tilføjelse til forordningen omhandlende beskyttelse af flypassagerer i tilfælde af et luftfartsselskabs konkurs eller ved tilbagekaldelse af luftfartsselskabets tilladelse til at operere. Ændringen indeholder en forpligtelse for luftfartsselskaberne til at fremsætte tilstrækkeligt bevis for en sikkerhedsstillelse enten i form af oprettelse af en fond eller tegning af en forsikring. I pakkerejsedirektivet er en sådan beskyttelse allerede indført for så vidt angår rejsearrangørers konkurs i artikel 7. Harmonisering af reglerne inden for branchen er efter vores opfattelse derfor særdeles vigtig, da der bør gælde en ensartet beskyttelse for de rejsende, samtidig med at de samme vilkår bør gælde for alle branchens aktører og ikke alene for rejsearrangørerne. Side 3/5

4 Den 28. maj 2013 blev forslag til folkebeslutning om ændring af loven om Rejsegarantifonden behandlet i Folketinget. Forslaget indeholdt en løsning på konkursbeskyttelse, den såkaldte 5- krone-model. Den daværende Erhvervs- og Vækstminister, Annette Wilhelmsen, udtalte i forbindelse hermed, at en national løsning fsva. en forbrugerbeskyttelse mod luftfartsselskabernes konkurs ikke var mulig ved ændring af rejsegarantifondsloven. Ministeren udtalte derimod:...at det er nødvendigt at tænke bredere, hvis der skal findes en reel løsning på udfordringerne, som beslutningsforslaget peger på, og derfor bør vi i stedet arbejde for en fælles europæisk løsning, som sikrer et ensartet beskyttelsesniveau for europæiske borgere. Vi mener på baggrund heraf, at den eneste mulighed for at sikre forbrugerbeskyttelse mod konkurs på europæiske plan, er ved at indføre bestemmelser om konkursbeskyttelse i forordningen. Det er derfor yderst vigtigt, at tilføjelsen om konkursbeskyttelse i EP draft report fastholdes. Retten til om omlægning af rejsen I Kommissionens forslag fremgår det, at passageren har ret til omlægning af rejsen med andre luftfartsselskaber end det kontraherende efter 12 timer. EP draft report udvider denne adgang, således at passageren har ret til selv at organisere omlægningen og erstattet omkostningerne hertil af luftfartsselskabet, såfremt luftfartsselskabet ikke tilbyder omlægning inden for 12 timer. Vi er som udgangspunkt ikke afvisende overfor, at passageren selv får adgang til at organisere omlægning, når luftfartsselskabet undlader dette. Det må imidlertid understreges, at det ikke er uproblematisk at give passageren en sådan beføjelse. Forordningen opererer ikke herudover med erstatningskrav, og allerede derfor er indrømmelsen af en form for dækningskøb yderst betænkeligt i et regelsæt, der alene er pønalt og standardiseret. Det er således vores opfattelse, at hvis en sådan beføjelse skal indføres, skal forbrugeren som minimum underlægges en på forhånd fastlagt og standardiseret tabsbegrænsningspligt, således at luftfartsselskaberne ikke modtager uforholdsmæssige refusionskrav. En sådan tabsbegrænsningspligt er ikke defineret enslydende i alle medlemsstater, hvorfor det er vores opfattelse, at der i forordningen bør indsættes klare regler for, hvad beføjelsen indeholder. Hvordan sådanne regler skal udformes, er ikke let at afgøre, men vi imødeser, at det i hvert fald sikres, at passageren alene er beføjet til at indkøbe en ny flybillet inden for samme cabin class som den oprindelige flybillet. Luftfartsselskabernes pligt til at tilbyde indkvartering Som nævnt ovenfor ser vi positivt på, at Kommissionens forslag indeholder begrænsninger i forhold til luftfartsselskabernes pligt til at tilbyde indkvartering i tilfælde af udsædvanlige omstændigheder. Vi er imidlertid ikke betryggede ved tilføjelserne i EP draft report. Af disse fremgår, at begrænsningerne for så vidt angår beløbsstørrelse forhøjes til EUR 125, mens et maksimum på tre nætter alene kan gøres gældende, såfremt passageren selv har arrangeret indkvartering. Det er betænkeligt, at en begrænsning på antallet af nætter alene gælder, hvis passageren selv arrangerer indkvartering. Bestemmelserne, som de er forfattet i EP draft report, vil være uklare for forbruge- Side 4/5

5 ren, ligesom en ophævelse af begrænsningen for antal nætter er særlig byrdefuldt for luftfartsselskaberne, da disse allerede har udgifter som følge af en hændelse, som er dem uvedkommende. Vi mener derfor, at begrænsningen som anført i Kommissionens forslag bør bibeholdes, således at luftfartselskabernes betalingspligt begrænses til tre nætter samt til et rent nominelt loft, uanset om det er passageren selv, der har arrangeret indkvartering, eller om det er luftfartsselskabet. På denne måde vil bestemmelserne være forståelige for forbrugeren, som kan forholde sig til sine rettigheder, ligesom luftfartselskaberne ikke vil få uforholdsmæssige omkostninger til indkvartering som følge af usædvanlige omstændigheder. Bestemmelser om forbindelsesfly Som tidligere nævnt indeholder Kommissionens forslag tilføjelser til den nugældende forordning om forbindelsesfly, hvilket vi finder positivt. Af EP draft report fremgår, at forbrugeren alene har ret til kompensation ved forsinkelse af det første fly, hvis to betingelser er opfyldt. Første fly skal være med end 90 minutter forsinket, førend passageren har ret til kompensation. Herudover er retten til kompensation betinget af, at passageren er forsinket henholdsvis tre eller fem timer, alt efter hvor lang flyvningen er. Bestemmelsen er efter vores opfattelse uklar, ligesom konsekvenserne af en fastholdelse af bestemmelsen er uvisse og uoverskuelige. Hensynet bag bestemmelsen er sandsynligvis at sikre, at mindre luftfartsselskabers ansvar begrænses efter forordningen, således at de kan bibeholde deres interlineaftaler med større luftfartsselskaber. Hvis der ikke er indgået en interlineaftale, vil det betyde, at passageren skal hente sin baggage og foretage check in igen ved en mellemlanding. En grænse på 90 minutter vil imidlertid efter vores opfattelse medføre betydelige konsekvenser for passagererne, og vi opfordrer derfor til, at konsekvenserne af bestemmelsen, som den på nuværende Med venlig hilsen Jesper Højte Stenbæk Chefkonsulent Side 5/5

Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K. Den 6. juni 2013. Kære Henrik Dam Kristensen

Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K. Den 6. juni 2013. Kære Henrik Dam Kristensen Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Den 6. juni 2013 Kære Henrik Dam Kristensen Vedr. Ændring af forordning 261/2004 om aflysning, forsinkelse

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

København den 20. november 2009

København den 20. november 2009 Forbrugerstyrelsen Amager Fælledvej 56 2300 København S Att: Chefkonsulent Signe Schmidt. Lars Thykier Administrerende Direktør Ph.: +45 35 30 12 55 E-mail: lth@travelassoc.dk København den 20. november

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

9820/1/14 REV 1 hsm 1 DGE 2 A

9820/1/14 REV 1 hsm 1 DGE 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. maj 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0072 (COD) 9820/1/14 REV 1 AVIATION 112 CONSOM 115 CODEC 1288 RAPPORT fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Transport- og Turismeudvalget

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Transport- og Turismeudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Transport- og Turismeudvalget 2009 26.5.2005 ARBEJDSDOKUMENT om lufttransport: information til flypassagerer om, hvilket luftfartsselskab der udfører en given flyvning,

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Frederiksberg, den 4. marts 2015 Vedr.: DRF s høringssvar vedr. udkast til ændringsforslag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR RETLIGE ANLIGGENDER OG FORBRUGERE GENERALDIREKTORATET FOR MOBILITET OG TRANSPORT

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR RETLIGE ANLIGGENDER OG FORBRUGERE GENERALDIREKTORATET FOR MOBILITET OG TRANSPORT EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR RETLIGE ANLIGGENDER OG FORBRUGERE GENERALDIREKTORATET FOR MOBILITET OG TRANSPORT Bruxelles, den 27. februar 2018 Rev1 MEDDELELSE TIL INTERESSENTER DET FORENEDE

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v.

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. januar 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. januar 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. januar 2018 Sag 106/2017 (2. afdeling) Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Tina Vestmark Pedersen, Mikael Lauesen, Shila Vestmark

Læs mere

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 14. juni 2012 Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly Kommissionen har offentliggjort et sæt retningslinjer, der afklarer

Læs mere

Frederiksberg, den 18. maj 2018

Frederiksberg, den 18. maj 2018 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsen vej 35 2500 Valby Att.: Tina Madsen Frederiksberg, den 18. maj 2018 Høringssvar vedrørende lov om ændring af rejsegarantifondsloven Danmarks Rejsebureau

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

EU-DOMSTOLEN OG FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER

EU-DOMSTOLEN OG FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER CVRIA DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL EU-DOMSTOLEN OG FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER curia.europa.eu INTRODUKTION Siden 1952 har Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) sikret, at EU-retten bliver overholdt

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 1 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 15. maj 2007 Grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Europaudvalget 2019 KOM (2019) 0270 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.6.2019 COM(2019) 270 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om bestemmelserne i Europa-Parlamentets

Læs mere

Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen

Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen 24.3.2019 A8-0447/109 109 Betragtning 1 (1) Formålet med dette direktiv er at gøre det muligt for godkendte organisationer/organer, der repræsenterer forbrugernes kollektive interesser, at søge genopretning

Læs mere

Passagerrettighedsforordningen

Passagerrettighedsforordningen Rapport om håndhævelsen af Passagerrettighedsforordningen 1. juni 2015 Artikel 26 i Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 18.6.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0902/2007 af Joao Figueiras, portugisisk statsborger, om manglende håndhævelse af bestemmelserne

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Høring om styresignal vedrørende moms på salg af byggegrunde, H

Høring om styresignal vedrørende moms på salg af byggegrunde, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 8. november 2016 Høring om styresignal vedrørende moms på salg af byggegrunde, H318-16. SKAT har den 14. oktober 2016 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR

Læs mere

Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt

Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt Supplerende grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om information til flypassagerer om det transporterende selskabs identitet

Læs mere

2300 København S Telefon + 45 35 35 66 11 Telefax + 45 35 35 88 59

2300 København S Telefon + 45 35 35 66 11 Telefax + 45 35 35 88 59 FORBRUGERSTYRELSEN Falkoner Allé 58 B Amager Fælledvej 56 2000 Frederiksberg 2300 København S Telefon + 45 35 35 66 11 Telefax + 45 35 35 88 59 email:drf@travelassoc.dk Web:www.travelassoc.dk Frederiksberg

Læs mere

FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. 27/2003. fastlagt af Rådet den 18. marts 2003 (2003/C 125 E/04)

FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. 27/2003. fastlagt af Rådet den 18. marts 2003 (2003/C 125 E/04) 27.5.2003 Den Europæiske Unions Tidende C 125 E/63 FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. 27/2003 fastlagt af Rådet den 18. marts 2003 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr..../2003

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1997R2027 DA 30.05.2002 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M1 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2027/97 af 9. oktober 1997 om luftfartsselskabers

Læs mere

Fremtidens rejsegaranti

Fremtidens rejsegaranti Fremtidens rejsegaranti Bemærkninger til Beslutningsforslag B117 Henrik Specht Rejsearrangører i Danmark Maj 2013 Rejsearrangører i Danmark RIDs medlemmer sendte i 2012 1.078.000 danskere på ferie med

Læs mere

Kompensation for flyforsinkelse

Kompensation for flyforsinkelse 2017-22 Kompensation for flyforsinkelse En borger klagede til ombudsmanden over, at Trafik- og Byggestyrelsen (nu Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) havde truffet afgørelse om, at han ikke var berettiget

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K E-mail: jrje@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 I N F O @ H U M A N R I G H T S. D K M E

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om bestemmelser for anvendelse af EU-forordning nr. 261/2004 om passagerrettigheder på luftfartsområdet

Høringsnotat. Bekendtgørelse om bestemmelser for anvendelse af EU-forordning nr. 261/2004 om passagerrettigheder på luftfartsområdet Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om bestemmelser for anvendelse af EU-forordning nr. 261/2004

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 2. december 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0182 (NLE) 11946/17 UD 195 CID 2 TRANS 349 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt Forbrugerstyrelsen fs@fs.dk Att.: Signe Schmidt Den 19. februar 2009 Dok. 74907/cj Høringssvar fra Forbrugerrådet vedr. udkast til forslag til lov om

Læs mere

Vi finder det derfor også naturligt, på branchens vegne, at rette denne henvendelse og appel til dig i egenskab af også rejsebranchens minister.

Vi finder det derfor også naturligt, på branchens vegne, at rette denne henvendelse og appel til dig i egenskab af også rejsebranchens minister. Erhvervs- og Vækstminister Annette Vilhelmsen Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Den 6. juni 2013 Kære Annette Vilhelmsen Vedr. Lov om en rejsegarantifond Rejsearrangører

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden København K. Att.: og

Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden København K. Att.: og Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Att.: cki@bm.dk og mpm@bm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K DK-1403 C O P E N H A G E N K T E L E F O N + 4 5 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3

Læs mere

Assistance og kompensation

Assistance og kompensation Assistance og kompensation I tilfælde af aflysninger, forsinkelser, nedgradering og afvist boarding Denne meddelelse er påkrævet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 261/2004. Version 3 Opdateret

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 14. januar 2010 (22.01) (OR. en) 14849/09 ADD 1 REV 1. Interinstitutionel sag: 2008/0246 (COD)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 14. januar 2010 (22.01) (OR. en) 14849/09 ADD 1 REV 1. Interinstitutionel sag: 2008/0246 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. januar 2010 (22.01) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2008/0246 (COD) 14849/09 ADD 1 REV 1 MAR 151 TRANS 407 CODEC 1221 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.:

Læs mere

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument:

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: SUN-AIR skal være det transporterende luftfartselskab. Du skal være indehaver af en bekræftet reservation til en af vores

Læs mere

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed.

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed. Folketingets Erhvervsudvalg Folketinget, Christiansborg 1240 København K Vesterbrogade 12, 5. sal 1620 København V Telefon 35 35 66 11 Telefax 35 35 88 59 E-mail: drf@travelassoc.dk Web: www.travelassoc.dk

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Felter med en skal udfyldes. Navn E-mailadresse Indledning 1 Hvis en virksomhed lovligt sælger et produkt

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 2013/0072(COD) 6.9.2013 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 261/2004

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.12.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Sammensatte rejsearrangementer hvornår er betingelserne opfyldt?

Sammensatte rejsearrangementer hvornår er betingelserne opfyldt? Sammensatte rejsearrangementer hvornår er betingelserne opfyldt? Ny lovbestemmelse Sammensatte rejsearrangementer er en ny kategori af rejsetyper. De nye regler træder i kraft den 1. juli 2018 og er baseret

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 2 Offentligt Frederiksberg, den 01. juni 2007 Kommentarer til anvendelsen og resultaterne af forordning nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og

Læs mere

Rapport af 1. juni 2019 om håndhævelsen i kalenderårene 2017 og 2018 af

Rapport af 1. juni 2019 om håndhævelsen i kalenderårene 2017 og 2018 af Rapport af 1. juni 2019 om håndhævelsen i kalenderårene 2017 og 2018 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser

Læs mere

Kommentarer til Kommissionens høring vedrørende princippet om gensidig anerkendelse og revision af forordningen om gensidig anerkendelse (764/2008).

Kommentarer til Kommissionens høring vedrørende princippet om gensidig anerkendelse og revision af forordningen om gensidig anerkendelse (764/2008). Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet 18. august 2016 Kommentarer til Kommissionens høring vedrørende princippet om gensidig anerkendelse og revision af forordningen om gensidig anerkendelse

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2019)0047 EU-toldkodeksen: medtagelse af den italienske kommune Campione d'italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens

Læs mere

Samling af Afgørelser

Samling af Afgørelser Samling af Afgørelser DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 14. november 2014 *»Præjudiciel forelæggelse procesreglementet artikel 99 luftbefordring forordning (EF) nr. 261/2004 lang forsinkelse passagerernes

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

Revision af flypassagerers rettigheder - Ofte stillede spørgsmål

Revision af flypassagerers rettigheder - Ofte stillede spørgsmål EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 13. marts 2013 Revision af flypassagerers rettigheder - Ofte stillede spørgsmål Hvad er den nuværende situation? Det resultat, der giver mest genlyd, når man taler

Læs mere

SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG. Indhold

SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG. Indhold Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0398 Bilag 2 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. september 2018 18/04868-30 Indhold Bemyndigelsesforordningen: Forslag til ændring af Rådets forordning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 2 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 25. juni 2007 Supplerende grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-

Læs mere

Fremtidens rejsegaranti

Fremtidens rejsegaranti Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 2 Offentligt Fremtidens rejsegaranti Bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (L67) Rejsearrangører i Danmark November

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14127/17 LIMITE FISC 257 ECOFIN 923 UD 258 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004) 752 endelig 2003/0184 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk.

Læs mere

Dine rettigheder som passager hos Atlantic Airways

Dine rettigheder som passager hos Atlantic Airways Dine rettigheder som passager hos Atlantic Airways Hos Atlantic Airways lægger vi stor vægt på, at du får en god rejse og når frem til bestemmelsesstedet på det planlagte tidspunkt. Men når rejsen undtagelsesvis

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6474 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0044 Klageren: XX Indklagede: DSBØresund CVRnummer: 2930824 Klagen vedrører: Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

9261/18 js/kb/clf 1 D2

9261/18 js/kb/clf 1 D2 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 2015/0288 (COD) 9261/18 JUSTCIV 122 CONSOM 152 DIGIT 105 AUDIO 40 DAPIX 155 DATAPROTECT 100 CODEC

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2017 C(2017) 5812 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.8.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår specifikation

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Kend dine rettigheder på. flyrejsen

Guide. Foto: Scanpix. Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Kend dine rettigheder på. flyrejsen Foto: Scanpix Guide Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Kend dine rettigheder på flyrejsen Kend dine rettigheder INDHOLD: Forsinkelser meldes til politiet...4 Guide: Det har

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato 29. juni 2006 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-702-0033 Dok.: JTS40625 KOMMISSORIUM for udvalget om køberetlig regulering af produktansvar 1. Indledning Ifølge

Læs mere

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr.  til Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til databeskyttelse@jm.dk Forsikring & Pensions bemærkninger til Udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme UDKAST 6.december 2013 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsfremme (Ophævelse af reglerne om industrisamarbejde i forbindelse

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN, FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN, FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.7.2013 SWD(2013) 264 final C7-0215/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN, FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

Høring af de ordregivende myndigheder forud for ændringen af direktiverne om klageprocedurer i forbindelse med offentlige kontrakter

Høring af de ordregivende myndigheder forud for ændringen af direktiverne om klageprocedurer i forbindelse med offentlige kontrakter Høring af de ordregivende myndigheder forud for ændringen af direktiverne om klageprocedurer i forbindelse med offentlige kontrakter Denne høring har til formål at indhente oplysninger om ordregivende

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

FLYPASSAGERFORORDNINGENS ARTIKEL 5, STK. 3 - usædvanlige omstændigheder med særlig fokus på tekniske fejl

FLYPASSAGERFORORDNINGENS ARTIKEL 5, STK. 3 - usædvanlige omstændigheder med særlig fokus på tekniske fejl FLYPASSAGERFORORDNINGENS ARTIKEL 5, STK. 3 - usædvanlige omstændigheder med særlig fokus på tekniske fejl Anne Aagaard Madsen & Juliane Marie Als Vejleder: Marianne Hundahl Frandsen Kandidatafhandling

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. MAZÁK fremsat den 26. januar

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. MAZÁK fremsat den 26. januar WALZ FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. MAZÁK fremsat den 26. januar 2010 1 1. Juzgado de lo Mercantil nr. 4 de Barcelona (Spanien) har forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål: 3.

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere