ØKONOMI I PRODUKTION AF EGNE SOPOLTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMI I PRODUKTION AF EGNE SOPOLTE"

Transkript

1 ØKONOMI I PRODUKTION AF EGNE SOPOLTE NOTAT NR Resultatet af primær drift er forbedret med 422 kr. pr årsso ved produktion af egne polte sammenlignet med indkøbte polte. Baseret på analyse af smågriseproducenters driftsregnskaber for årene 2009 og INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION BRIAN OSTER HANSEN UDGIVET: 9. DECEMBER 2011 Dyregruppe: Fagområde: Polte, Søer og Smågrise Produktionsøkonomi Sammendrag Der er foretaget statistiske analyser på 491 regnskaber fra sobesætninger med det formål at analysere, om der er økonomisk forskel mellem producenter der producerer egne sopolte, og producenter der anvender indkøbte sopolte. For at kunne sammenligne resultatet mellem besætningerne, er det økonomiske resultat målt i kr. pr. årsso beregnet, på dækningsbidrag fra svin, dækningsbidrag i alt, resultat af primær drift, samt driftsresultatet. Det er endvidere blevet undersøgt, hvordan en eventuel forskel kan forklares ud fra udvalgte variable. Ved beregning af driftsresultat, resultat af primær drift, samt lønomkostninger er der korrigeret for en ejeraflønning på kr., for alle bedrifter. Den statistiske analyse korrigerer for betydningen af størrelse (antal årssøer), søer pr. hektar, foderstrategi (hjemmeblandet, færdigfoder eller blandet strategi), regnskabsår og antal år siden etablering, hvor disse variable har signifikant betydning for resultatet. Producenter der laver egne polte har et dækningsbidrag fra svin, der er 556 kr. større pr. årsso end hos deres kolleger, der indkøber polte. Forskellene kan bl.a. forklares ud fra, at dem der laver egne polte har 882 kr. pr. årsso i lavere poltekøbsomkostning. Til gengæld har de der laver egne polte 254 1

2 kr. pr. årsso højere foderomkostning og 40 kr. pr. årsso højere øvrige stykomkostninger, herunder dyrlæge og medicin. Der er ikke fundet signifikante forskelle på antal fravænnede grise pr. årsso (2010 tal) eller på smågrisenes salgspris. Når der ses på dækningsbidrag i alt pr. årsso har de, der laver egne polte 434 kr. mere i dækningsbidrag, end de der indkøber polte. Forskellen på 122 kr. i forhold til dækningsbidraget fra svin, skyldes at producenter der laver egne polte har et lavere dækningsbidrag fra mark, andre husdyr og andet. Resultatet af primær drift er 422 kr. pr. årsso større for de, der laver egne polte. Der er ikke fundet signifikante forskelle på lønomkostninger samt afskrivninger. Driftsresultatet er 874 kr. pr. årsso større for bedrifter, der laver egne polte. Den største forskel er renteudgifterne, der er 363 kr. pr. årsso lavere for de der laver egne polte. De der laver egne polte har en højere egenkapital og en lavere gæld, end de der indkøber polte, mens de også har flere årssøer pr. ha. Et scenarie med en merindtjening på 422 kr. pr. årsso fra primær drift over de næste 10 år, giver en større egenkapital på i alt kr. pr. årsso om 10 år. Baggrund I 2011 viste en analyse af talmateriale fra DB-tjek for perioden [1], bestående af 746 opgørelser for besætninger med salg af såvel 7 kg som 30 kg grise, at besætninger, der selv lavede avlsdyr havde et DB efter aflønning af arbejdskraft, der var 578 kr. højere pr. årsso end besætninger, der indkøbte avlsdyr. Forskellen var statistisk signifikant. Hovedårsagen til forskellen var at besætninger, der selv lavede avlsdyr, i gennemsnit havde en udskiftningsomkostning, der var 519 kr. lavere pr. årsso, end besætninger der indkøbte avlsdyr. DB-tjek tallene viste et højere dækningsbidrag ved egen produktion af avlsdyr, men ved vurdering af den samlede økonomi på bundlinjen, skal der tages højde for kapacitets- og kapitalomkostninger ved egenproduktion. Det er især pladsbehov til poltene under opvækst og arbejdsforbrug til styring af avlen der koster. Derudover skal der tages højde for tab på galtgrise, idet disse normalt sælges til priser under markedsprisen, samt eventuel reduktion af antal årssøer som følge af at egne polte beslaglægger dyreenheder indenfor miljøtilladelsen. Det er interessant at undersøge om besætninger, der selv laver polte, også har bedre resultater på bundlinjen. Udvalgte variable er desuden blevet undersøgt for at afdække, hvordan en eventuel forskel kan forklares. 2

3 Materiale og metode Datagrundlag Datagrundlaget for analysen er udtræk fra Videncentret for Landbrugs Økonomidatabase. Der er 491 regnskaber fra producenter med sohold og salg af 30 kg grise for årene 2009 og De 491 regnskaber har alle en klar poltestrategi, dvs. hjemmeavl af egne polte eller indkøbte polte. Regnskaber med en uklar poltestrategi er blevet fjernet fra det udtrukne datasæt. Regnskaberne skal betragtes som tilfældigt udvalgte, således er det er de bedrifter, der har været til stede i økonomidatabasen, og som overholder kvalitetskriterierne, der er blevet anvendt. Der er 315 forskellige bedrifter i datasættet, hvoraf de 176 bedrifter går igen for begge år, dvs. 352 regnskaber, mens 139 bedrifter kun er med i datasættet det ene af årene. 172 af de 176 bedrifter, der er med begge år, har haft samme poltestrategi begge år. Det har ikke været muligt at analysere for flere år tilbage i tid, da det her ikke har været muligt at afgøre hvilken poltestrategi der har været anvendt. For at minimere uforklarlige afvigelser i data og fejlkilder, er der kun medtaget regnskaber, som lever op til en række krav. Alle regnskaber skal være fra producenter med sohold, hvor der hovedsageligt sælges 30 kg grise. Antallet af årssøer skal være minimum 200. For at kunne sammenligne økonomiske resultater på tværs af besætninger er alle økonomiske variable målt i kr. pr. årsso. For resultat af primær drift, driftsresultat og lønomkostninger er der korrigeret for en ejeraflønning på kr. Dækningsbidraget i alt analyseres for at estimere eventuelle forskelle i økonomiske resultater mellem de to grupper, der skyldes andre aktiviteter end svineproduktion, samt for at foretage koblingen mellem dækningsbidrag svin og resultat af primær drift og driftsresultatet. De fire responsvariable til at måle økonomiske resultater er følgende: Dækningsbidrag svin, kr. pr. årsso = Dækningsbidrag svin Antal årssøer Dækningsbidrag i alt, kr. pr. årsso = Dækningsbidrag i alt Antal årssøer Resultat af primær drift, kr. pr. årsso = Resultat af primær drift - Ejeraflønning Antal årssøer 3

4 Driftsresultat, kr. pr. årsso = Driftsresultat - Ejeraflønning Antal årssøer Til analysebrug er der desuden anvendt kontrolvariable for at korrigere for strukturelle forskelle mellem bedrifterne, hvor disse har signifikant påvirkning af resultatet. De strukturelle forskelle er bedriftens størrelse (målt som antal årssøer), harmoni (målt som årssøer pr. hektar), foderstrategi (tre grupper: hjemmeblander, færdigfoder eller blandet foderstrategi), regnskabsår (2009 eller 2010) og antal år siden etablering. Det er endvidere blevet undersøgt, hvordan en evt. forskel kan forklares ud fra udvalgte variable. De udvalgte variable er dem, der vurderes til at kunne have størst betydning for at forklare forskelle i det økonomiske resultat. De undersøgte variable er poltekøbsomkostning, fravænnede grise pr. årsso (2010), smågrise salgspris, foderomkostning, øvrige stykomkostninger (inkl. dyrlæge og medicin), lønomkostning, afskrivninger og renteudgifter. Alle variable er målt i kr. pr. årsso, undtagen smågrise salgspris (kr. pr. smågris) og fravænnede grise pr. årsso. Det har kun været muligt at analysere fravænnede grise pr. årsso for 2010 regnskaberne, da dette nøgletal har manglet for en stor del af 2009 regnskaberne. Der er ingen oplysninger om antallet af lokaliteter for hver bedrift. Egne polte eller indkøbte polte Definition på bedrifter der laver egne polte: Under 200 kr. pr. årsso til indkøb af polte betragtes som producent af egne polte. Definition på bedrifter der indkøber polte: Minimum indkøb af polte for 600 kr. og maksimum kr. pr. årsso. Bedrifter der frasorteres: Bedrifter der indkøber for mellem 200 kr. og 600 kr. pr. årsso frasorteres, da det ikke er entydigt, om man indkøber eller producerer egne polte. Besætninger der har indtægter fra poltesalg på mere end 25 % af de samlede salgsindtægter fra svin (7 kg s, 30 kg s, slagtesvin og polte) frasorteres, da analysen ikke skal inkludere opformeringsbesætninger. Kvalitetskriterier til data Regnskaberne, der er udvalgt i Økonomidatabasen, har deres hovedindtægtskilde fra salg af 30 kg s grise. I et større omfang har bedrifterne også indtægter fra planteproduktion og fra salg af 7 kg s grise 4

5 og slagtesvin. Bedrifterne har i et mindre omfang indtægter fra andre husdyr end svin og fra andre aktiviteter, eksempelvis maskinstationskørsel. Der er indsat en bagatelgrænse for solgte 7 kg s grise og producerede slagtesvin, hver gruppe må udgøre op til 20 % hver især af det totale antal fravænnede grise. Derudover må indtægter fra andre husdyr højest udgøre 5 % af det samlede bruttoudbytte. Ligeledes må indtægter fra maskinstation og andre landbrugsindtægter højest udgøre 5 % af det samlede bruttoudbytte. Der er yderligere stillet en række kriterier op, som hvert regnskab skal opfylde for at komme med i analysen. Følgende kriterier skal være opfyldt: Årssøer pr. hektar > 0 og < 10 Driftsresultatet pr. årsso > kr. Salgspris 30 kg gris > 200 kr. Fravænnede grise pr. årsso > 17 og < 36 Foderomkostning pr. årsso > kr. og < kr. Statistisk model Den statistiske model bygger på en undersøgelse af 12 forskellige Y-variable, som estimeres hver for sig, hvor der foretages en kontrolregression med seks X-variable. Y i = α i + β 1i X 1i + β 2i X 2i + β 3i X 3i + β 4i X 4i + β 5i X 5i + β 6i X 6i + ε i i = 1,,12 for de forskellige Y-variable. De første fire Y-variable (Y1-Y4) er for at undersøge om der er forskel i økonomisk resultat mellem de med egne polte og de med indkøbte polte. De øvrige otte (Y6-Y12) er for at forklare eventuelle forskelle, da disse variable antages at kunne være forskellige mellem de to grupper. Y1 = Driftsresultat kr. pr. årsso Y2 = Resultat af primær drift kr. pr. årsso Y3 = Dækningsbidrag svin kr. pr. årsso Y4 = Dækningsbidrag i alt kr. pr. årsso Y5 = Poltekøbsomkostning kr. pr. årsso Y6 = Fravænnede grise pr. årsso Y7 = Salgspris kr. pr. smågris Y8 = Foderomkostning kr. pr. årsso Y9 = Øvrige stykomkostninger kr. pr. årsso Y10 = Lønomkostning kr. pr. årsso 5

6 Y11 = Afskrivninger kr. pr. årsso Y12 = Renteudgifter kr. pr. årsso X1 er effekten af den valgte poltestrategi der undersøges, mens de fem øvrige variable (X2-X6) er strukturelle. Såfremt en eller flere af disse variable har signifikant indflydelse på resultatet (Y), bliver dette holdt adskilt fra effektmålingen af valg af poltestrategi. X1 = Indkøbte polte eller ej (dummy variabel) X2 = Årssøer i alt X3 = Årssøer pr. hektar X4 = Foderstrategi (hjemmeblandet, færdigfoder eller blandet strategi) X5 = Regnskabsår (2009 eller 2010) X6 = Bedriftens alder (antal år siden etablering) Metoden, der er valgt til at bestemme størrelsen af estimaterne, er restricted maximum likelihood, som bestemmer estimaternes størrelse ud fra hvad der er mest sandsynligt. Der er kontrolleret for normalitet ved anvendelse af residualplot. Resultater og diskussion Deskriptive sammenligninger af grupperne Sammenligning af størrelse, udvalgte nøgletal og regnskabstal I tabel 1 er vist en sammenligning af størrelse og udvalgte nøgletal mellem de bedrifter, der laver egne polte, og de der indkøber polte, og som samtidig overholder de opstillede datakriterier. Det bemærkes, at der er over 200 regnskaber i hver gruppe, dog 24 % flere i gruppen med egne polte. Regnskabstallene i gennemsnit for hver poltestrategi fremgår desuden af tabel 1. De bedrifter der laver egne polte har i gennemsnit 13 årssøer færre, end de der indkøber polte og 10 % mindre jord. Antal årssøer pr. hektar er således 7,5 % større for de med egne polte. De der laver egne polte får i gennemsnit 0,19 færre fravænnede grise pr. årsso (2010 tal). Ses der på den samlede kapital pr. årsso, inkl. mark og andet, udgør den henholdsvis kr. for bedrifter med egne polte og kr. for bedrifter med indkøbte polte. De der laver egne polte har ca kr. mere i egenkapital pr. årsso, mens de har kr. mindre i gæld pr. årsso, sammenlignet med de der indkøber polte. 6

7 Tabel 1. Sammenligning af bedrifter med 30 kg produktion, opdelt efter poltestrategi, 2009 og 2010 (simpelt gennemsnit) Variabel Egne polte Indkøbte Forskel gns. polte gns. Antal regnskaber Antal regnskaber fra Antal regnskaber fra Årssøer Ha Årssøer pr. ha 1) 3,88 3,61 0,27 Fravænnede grise pr. årsso (2010 tal) 27,99 28,18-0,19 Antal med hjemmeblanderstrategi Antal med færdigfoderstrategi Antal med blandet foderstrategi Poltekøbsomkostning pr. årsso Salgspris pr. 30 kg gris Egenkapital pr. årsso Gæld pr. årsso Renteprocent 3,64 3,85-0,21 År siden etablering 17,27 16,50 0,77 Regnskabstal målt i kr. pr. årsso Variabel Egne polte Indkøbte Forskel gns. polte gns. Bruttoudbytte svin Foderomkostning svin Øvrige stykomkostninger svin DB svin DB mark DB andet DB i alt Løn Andre kontante kapacitetsomk Afskrivninger Resultat af primær drift Afkoblet EU-støtte Renteudgifter, landbrug Realiseret gevinst/tab finansaktiver Anden finansiering 2) Driftsresultat ) Bemærk at der er en mindre afvigelse mellem gennemsnittet for nøgletallet Årssøer pr. ha og så gennemsnittet for Årssøer divideret med Ha. 2) Indeholder forpagtningsindtægt, forpagtningsafgift og finansieringstilskud. 7

8 Til at illustrere gældsfordelingen er der i figur 1 vist bedrifterne, fordelt på fem grupper efter gæld pr. årsso, hvor den blå del er egne polte og den grå del er indkøbte polte. Det er tydeligt, at der for bedrifter med indkøbte polte, er relativt flere bedrifter i de to søjler til højre med den højeste gæld pr. årsso, mens der for bedrifter der laver egne polte, er relativt flere bedrifter i de to søjler til venstre med den laveste gæld pr. årsso. 50% 45% 40% 44% 42% Egne polte Indkøbte polte 35% 30% 25% 20% 30% 23% 24% 18% 15% 10% 5% 0% 4% 1% 11% 4% kr. Figur 1. Gæld pr. årsso, 2009 og 2010 I tabel 2 er der beregnet hvad gælden pr. årsso for den gennemsnitlige bedrift med indkøbte polte ville være, såfremt der blev frasolgt jord således, at harmoni (antal årssøer pr. ha) ville være det samme. Tabellen viser at med denne korrektion, underlagt antagelsen om en jordsalgspris på kr. pr. ha, ville gælden pr. årsso være ca kr. mindre. Hvor der før var kr. i forskel i gæld pr. årsso, estimeres det at den reelle forskel i gennemsnitsgæld snarere er kr., når der er ens harmoni. Tabel 2. Gæld i kr. pr. årsso ved samme antal årssøer pr. ha Variabel Egne polte Indkøbte polte Forskel gns. gns. Gæld pr. årsso før Korrektion 1) Gæld pr. årsso efter ) Forskel i ha for samme antal årssøer pr. ha: 166 ha søer / (546 søer / 151 ha) = 11,4 ha. For gruppen indkøbte polte frasælges 11,4 ha x kr. = kr. Gæld pr. årsso reduceres med kr. / 559 søer = kr. pr. årsso. 8

9 Grafisk sammenligning af økonomiske resultater I figur 2 er DB svin pr. årsso vist grafisk, heraf fremgår det, hvordan resultatet er spredt ud. De fleste bedrifter har tjent mellem og kr. pr. årsso. Det ses tydeligt at bedrifter med egne polte har opnået et større DB svin, da de blå søjler er dominerende ved DB svin over kr., mens bedrifter med indkøbte polte er dominerende ved DB svin under kr. 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Egne polte Indkøbte polte kr. Figur 2. DB svin pr. årsso, 2009 og 2010 Ses der på resultat af primær drift, i figur 3, er det i nogen udstrækning samme tendens, der gør sig gældende, dog mindre tydeligt end i figur 2. Ikke desto mindre er de blå søjler for bedrifter med egne polte mest dominerende ved resultat af primær drift større end 0 kr., mens bedrifter med indkøbte polte er mest dominerende ved de negative resultater. 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Egne polte Indkøbte polte kr. Figur 3. Resultat af primær drift pr. årsso, 2009 og

10 I figur 4 er driftsresultatet vist. Her er det bedrifter med egne polte, der er klart stærkest repræsenteret ved de positive driftsresultater, hvor der i øvrigt ikke er nogen bedrifter med indkøbte polte, der har haft et driftsresultat, der overstiger kr. pr. årsso. Ligeså klart dominerende er de grå søjler for bedrifter med indkøbte polte, når det drejer sig om resultater, der er mere negative end kr. pr. årsso. 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Egne polte Indkøbte polte kr. Figur 4. Driftsresultat pr. årsso, 2009 og 2010 Analyse af forskelle i økonomiske resultater Den statistiske analyse viser, at dækningsbidraget fra svin pr. årsso er 556 kr. større for den gruppe, der laver egne polte i forhold til de, der indkøber polte. Merdækningsbidraget kan forklares med at poltekøbsomkostningen er 882 kr. lavere for bedrifter, der laver egne polte, i forhold til bedrifter, der indkøber polte. Det skal understreges, at de 882 kr. ikke er udtryk for den reelle forskel i polterekrutteringsomkostning, da mange bedrifter har angivet en indkøbsomkostning på polte til 0 kr., hvor det ville være mere retvisende med en intern pris på opdræt af egne polte, den reelle forskel er således mindre end 882 kr. Dette ændrer dog intet ved analyseresultaterne af DB svin m.v., da der hverken tjenes eller tabes penge ved at angive en intern pris på polte. De der laver egne polte har desuden 254 kr. højere foderomkostning. Besætninger, der selv laver polte, har en ekstra foderomkostning på poltene fra 30 kg til de er 22 uger gamle. Den omkostning har besætninger, der indkøber polte ikke. Besætninger der indkøber polte, forventes at have lavere foderomkostninger end besætninger, som selv laver polte. De der laver egne polte har endvidere 40 kr. højere øvrige stykomkostninger (dyrlæge, medicin og diverse). 10

11 Der er ikke fundet signifikante forskelle på antal fravænnede grise pr. årsso (2010 tal). Der skulle forventes et tab på ca. 1 gris pr. årsso, hos de der laver polte selv, grundet manglende krydsningsfrodighed. Af analysen fremgår det, at tabet i fravænnede grise pr. årsso ikke er så stort som forventet ifølge teorien, men det kan så skyldes andre årsager, som f.eks. management. Af analysen fremgår det desuden, at der ingen forskel er på smågriseprisen, dvs. besætninger med hjemmeavl får samme pris for smågrisene, som dem der indkøber polte. Det kan imidlertid diskuteres, om der ikke burde være en højere salgspris, hvis en besætning har indkøbte polte. I besætninger med egen polteproduktion vil der ca. være % af søerne, hvor der ikke er fuld krydsningsfrodighed for de smågrise, som videresælges/overføres til slagtesvineproduktionen. Ved 15 % avlskerne vil det i gennemsnit betyde, at smågrisene er ca. 2,25 kr. mindre værd i gennemsnit end en D-LY smågris, svarende til ca. 63 kr. pr. årsso. Beløbet stiger til 120 kr. pr. årsso, hvis fremstilling af egne polte betyder, at besætningen samtidigt er 10 indekspoint bagefter indkøbte polte. Begge beløb inkluderer også en lille overvægt af solgte/overførte galtgrise til slagtesvineproduktionen. Analyseres det samlede dækningsbidrag pr. årsso, dvs. hvor andre aktiviteter end svin er inkluderet, er dækningsbidraget 434 kr. pr. årsso større, for dem der laver egne polte. Forskellen i det samlede dækningsbidrag er 122 kr. mindre end ved DB svin, om end stadig signifikant. Bedrifter der laver egne polte har således et mindre dækningsbidrag fra andre aktiviteter end svin. Resultatet af primær drift er 422 kr. pr. årsso større for gruppen med egne polte. Det er ikke muligt at adskille svineproduktionen fra de øvrige aktiviteter på bedriften, når der måles på resultat af primær drift. Forskellen i resultat af primær drift er i cirka samme størrelsesorden som forskellen i det samlede dækningsbidrag. Der er ikke fundet signifikante forskelle på lønomkostninger eller afskrivninger. Driftsresultatet pr. årsso er 874 kr. større for gruppen, der laver egne polte. Det er heller ikke for driftsresultatet muligt at adskille svineproduktionen fra de øvrige aktiviteter på bedriften. Renteudgifterne udgør den største ændring fra resultat af primær drift, og er 363 kr. pr. årsso mindre for de der laver egne polte. Dette hænger sammen med at bedrifter der laver egne polte, i gennemsnit har kr. lavere gæld pr. årsso, mens de samtidig betaler 0,21 procentpoint mindre i rente. De store forskelle i kapitalomkostninger kan henføres til dels at bedrifter med egne polte har 7,5 % mindre jord pr. årsso, dels at deres højere indtjening har medført mindre gæld, der tilsyneladende har medført en lavere nominel rente. Selvom en større del af forskellen i driftsresultatet skyldes forskelle i gæld og renteprocent, så tyder det bedre driftsresultat hos gruppen der laver egne polte ikke desto mindre på, at det højere dækningsbidrag fra svineproduktionen også kommer ned på bundlinjen. 11

12 En tilsvarende analyse af forskelle i resultater, udelukkende af de 172 bedrifter der er til stede både 2009 og 2010, giver samme konklusioner. Tabel 3. Forskelle i resultater, 2009 og Variabel Forskel egne polte i forhold til P-værdi indkøbte polte Dækningsbidrag svin pr. årsso kr. < 0,0001 Dækningsbidrag i alt pr. årsso kr. 0,0001 Resultat af primær drift pr. årsso kr. 0,0002 Driftsresultat pr. årsso kr. < 0,0001 1: Korrigeret for antal årssøer, foderstrategi, regnskabsår og antal år siden etablering. 2: Korrigeret for antal årssøer, søer pr. ha., foderstrategi, regnskabsår og antal år siden etablering. 3: Korrigeret for antal årssøer, regnskabsår og antal år siden etablering. 4: Korrigeret for søer pr. ha. og regnskabsår. Tabel 4. Signifikante årsager til forskelle, 2009 og Variabel Forskel egne polte i forhold til P-værdi indkøbte polte Poltekøbsomkostning pr. årsso kr. < 0,0001 Foderomkostning pr. årsso kr. 0,0001 Øvrige stykomk. pr. årsso kr. 0,0327 Renteudgifter pr. årsso kr. < 0,0001 1: Korrigeret for foderstrategi. 2: Korrigeret for søer pr. ha. og foderstrategi. 3: Korrigeret for foderstrategi. 4: Korrigeret for søer pr. ha, regnskabsår og antal år siden etablering. Betydning af merindtjening over tid Til vurdering af hvad en løbende bedre merindtjening betyder over en årrække, er der foretaget beregninger for en bedrift med samme antal årssøer som gennemsnitsbedriften, der laver egne polte, det vil sige 546 årssøer. Der er anvendt en merindtjening på 422 kr. pr. årsso, som den statistiske analyse viste der havde været på resultat af primær drift. Merindtjeningen over de næste 10 år, med 5 % i forretning, giver en større egenkapital på samlet 2,9 mio. kr., det vil sige svineproducenten i scenariet opnår en forbedring i egenkapitalen på kr. pr. årsso om 10 år. Antages denne økonomiske forskel også at have været til stede i de seneste 10 år, forklarer valg af poltestrategi en betragtelig del af forskellene i både egenkapital og gæld imellem de to grupper med forskellig poltestrategi. 12

13 Konklusion Det kan konkluderes, at bedrifter der producerer egne avlsdyr, som gennemsnit har opnået klart bedre økonomiske resultater end bedrifter, der har indkøbt polte. Analysen viser at producenter, der laver egne polte har opnået et dækningsbidrag fra svin der er 556 kr. større pr. årsso, end producenter der indkøber polte. Poltekøbsomkostningen er 882 kr. pr. årsso lavere for de, der har egen produktion af polte. Den reelle forskel på rekruttering af polte er dog lavere, da de med egne polte ikke har angivet en kostpris. De der laver egne polte, har til gengæld en højere foderomkostning på 254 kr. pr årsso. De har desuden 40 kr. pr. årsso højere øvrige stykomkostninger (dyrlæge, medicin og diverse). Der er ikke fundet signifikante forskelle mellem de to grupper, når der analyseres på antal fravænnede grise pr. årsso (2010 tal) eller smågrisenes salgspris. Det samlede dækningsbidrag (svin, mark og andet) er 434 kr. større pr. årsso hos dem der laver egne polte. Bedrifter der laver egne polte har således haft et mindre dækningsbidrag fra mark, andre husdyr og andet. Resultatet af primær drift er 422 kr. pr. årsso større for gruppen med egne polte. Det er ikke muligt at adskille svineproduktionen fra de øvrige aktiviteter på bedriften, når der måles på resultat af primær drift. Forskellen i resultat af primær drift er i cirka samme størrelsesorden som forskellen i det samlede dækningsbidrag. Der er ikke fundet signifikante forskelle på lønomkostninger eller afskrivninger. Driftsresultatet pr. årsso er 874 kr. større for gruppen, der laver egne polte. Det er heller ikke for driftsresultatet muligt at adskille svineproduktionen fra de øvrige aktiviteter på bedriften; her er det kapitalomkostningerne, der gør forskellen så relativt meget større end forskellen ved resultat af primær drift. Renteudgifterne udgør den største forskel og er 363 kr. mindre for dem, der laver egne polte. Bedrifter med egne polte har mindre gæld og større egenkapital pr. årsso og betaler en lavere renteprocent. Dette kan delvist forklares med at bedrifter med egne polte har 7,5 % mindre jord pr. årsso. Til vurdering af hvad en merindtjening betyder over en årrække, er der opstillet et scenarie, hvor der er foretaget beregninger for en bedrift med samme antal årssøer som gennemsnitsbedriften, 546 årssøer, en merindtjening på 422 kr. pr. årsso, 10 års løbetid og en rente på 5 %. Denne merindtjening over de næste 10 år giver en større egenkapital på samlet 2,9 mio. kr., det vil sige svineproducenten i scenariet opnår en forbedring i egenkapitalen på kr. pr. årsso om 10 år. 13

14 Det bedre driftsresultat hos gruppen, der laver egne polte viser, at det højere dækningsbidrag fra svineproduktionen også kommer ned på bundlinjen. Referencer [1] Jensen T.G.; Frandsen D.P. (2011): Polterekruttering økonomi i hjemmelavede eller indkøbte polte. Produktionsøkonomi Svin 2011, Videncenter for Svineproduktion. 14

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION NOTAT NR. 1302 Store svineproducenter opnår stordriftsfordele, hvilket skyldes både lavere omkostninger og bedre produktivitet. Analysen identificerer de størrelsesøkonomiske

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NOTAT NR.1619 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

for smågriseproducenterne

for smågriseproducenterne Smågriseproducenterne > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsresultaterrne for smågriseproducenterne er forbedret i 21 bl.a. på grund af stigende dækningsbidrag.

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NOTAT NR. 1733 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og NØGLETAL FOR 2013 NOTAT NR. 1220 Nøgletallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige regnskabsposteringer. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019 NOTAT NR. 1840 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Driftsgrenen med den største fremgang fra 211 til 212 var smågriseproduktionen. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproduktionen havde den højeste indtjening i 213. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for smågriseproducenter I 213 havde de danske

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne for slagtesvineproducenterne er forbedret i 2011, bl.a. på grund af stigende priser på svinekød. > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne oplevede i 2007 det økonomisk værste år i meget lang tid. Det dårlige resultat er en kombination af lavere indtægter, højere omkostninger og faldende besætningsværdier.

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

DB-TJEK SOHOLD 7 KG, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2014

DB-TJEK SOHOLD 7 KG, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2014 DB-TJEK SOHOLD 7 KG, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2014 NOTAT NR. 1514 Analyse på DB-tjek viser store potentialer indenfor svineproduktion, når der tages de rigtige strategiske valg omkring produktionssystemerne.

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter De seneste år har der været et stort fald i antallet af integrerde bedrifter. Til gengæld stiger produktionsomfanget støt. >> Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 131 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE Støttet af: DB-TJEK SOHOLD, 7 KG NOTAT NR. 1414 DB-tjek sohold 7 kg er analyseret og en række væsentlige faktorer for dækningsbidraget er analyseret for perioden 2006-2013. Analysen omfatter effekten af

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER NOTAT NR. 1206 Indtjening på den primære drift har større betydning for bedriftens udviklingsmuligheder end gældens størrelse. Rentabiliteten

Læs mere

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske Økonomi i kartoffelproduktionen Tema > > Landskonsulent Erik Maegaard, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion De aktuelle priser og omkostninger ved produktion af såvel spise- som fabrikskartofler

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018 SAGRO Svin Økonomikonference 2018 Noteringen 2015-2017 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Opnået Prognose

Læs mere

Hvad viser DB-tjek? Dorthe Poulsgård. Svinerådgivning Vest. Svinerådgivning Vest.

Hvad viser DB-tjek? Dorthe Poulsgård. Svinerådgivning Vest. Svinerådgivning Vest. Hvad viser DB-tjek? Dorthe Poulsgård ? Egen produktion af polte Indkøb af polte Masser af diskussioner, men få fakta Hvad viser DB-tjek i perioden 2006-2010? 746 observationer fra besætninger med salg

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018 NOTAT NR. 1802 Faldende afregningspriser medfører forværret rentabilitet i svineproduktionen i 2018. Tendensen ser ud til at forsætte ind i 2019. INSTITUTION:

Læs mere

DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013

DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013 Støttet af: DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013 NOTAT NR. 1421 Selvom DB pr. slagtesvin var lavt i første halvår, var der stor hjemmeblanderfordel og stordriftsfordel, hvilket har holdt hånden

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2012 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check Svin 2012 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Business Check Slagtekyllinger 2012

Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning bedrifter imellem.

Læs mere

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE DB-TJEK SLAGTESVIN NOTAT NR. 324 DB-tjek opgørelserne er analyseret for forklarende faktorer for dækningsbidrag og omkostninger over perioden 2004 til og med 202. Der er fundet en række variabler, som

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2018

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2018 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 208 NOTAT NR. 84 Forventning om lave afregningspriser for svinekød for 208 og 209 samt forventning om stigende foderpriser forringer rentabiliteten i svineproduktionen.

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi.

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi. Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne fik i 2007 det dårligste driftsresultat siden 2003. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi for

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Find retningen for din bedrift

Find retningen for din bedrift Find retningen for din bedrift Der er flere muligheder at vælge imellem når bedriften skal udvides. Tema > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion 48 Den optimale udvikling af en bedrift

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Regnskabsresultater 2017

Regnskabsresultater 2017 Regnskabsresultater 2017 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 1 bedrift er udskiftet siden sidste år. Et bredt udsnit af både store og små, søer og slagtesvin.

Læs mere

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær SVINE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær Svineproducent i Danmark 2017 106 svineregnskaber fra LMO, LandboSyd, SAGRO & LandboNord. Sohold 7 kg & 30 kg Slagtesvin

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 version 2 v/ Arvo Oinask og Karen Jørgensen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 OG 2013 (SEPTEMBER 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 OG 2013 (SEPTEMBER 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1223 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på -41 kr. pr. slagtesvin, en forbedring på 41 kr. i forhold til. Der forventes

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr.

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr. 47 5. Svin Opgave 5.1. Dækningsbidrag i sohold En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager. Der foreligger følgende oplysninger for et regnskabsår: Produktionsomfang

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark DB-tjek nu helt til bundlinjen Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark Hvad siger nr. 1? Produktet Benchmarkingværktøj, med høj datasikkerhed. Ejet af den lokale svinerådgivning Uundværligt

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check Slagtekyllinger 2013 med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 207 NOTAT NR. 77 Højere afregningspriser samt lavere foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 207 NOTAT NR. 728 Høje afregningspriser og lave foderpriser medfører fortsat god rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 207 NOTAT NR. 705 Højere afregningspriser samt lave foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 206 og 207. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER NOTAT NR. 1532 Rentabiliteten i svineproduktionen er et mål for, hvordan temperaturen er i erhvervet. I forventes der en negativ rentabilitet på 81 kr. pr.

Læs mere

AKTIVERNES SAMMENSÆTNING HAR BETYDNING FOR DE ØKONOMISKE NØGLETAL

AKTIVERNES SAMMENSÆTNING HAR BETYDNING FOR DE ØKONOMISKE NØGLETAL AKTIVERNES SAMMENSÆTNING HAR BETYDNING FOR DE ØKONOMISKE NØGLETAL NOTAT NR. 1813 Aktivernes sammensætning medfører, at slagtesvineproducenterne opnår et lavere afkast end smågriseproducenterne på bedriftsniveau.

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

ENERGIOMKOSTNINGER I SVINEPRODUKTIONEN

ENERGIOMKOSTNINGER I SVINEPRODUKTIONEN ENERGIOMKOSTNINGER I SVINEPRODUKTIONEN NOTAT NR.1530 Slagtesvineproducenterne havde et merforbrug i forhold til normforbrug på 26 % for årene 2013-2014. Det samme merforbrug ses ikke hos smågriseproducenterne,

Læs mere

ABC i svineproduktionen

ABC i svineproduktionen ABC i svineproduktionen - tabelsamling Af Arne Oksen, VFL og Brian Oster Hansen, VSP Indledning Denne tabelsamling indeholder en opgørelse af ti svinebedrifters ABC-fordeling af omkostninger for året 2011.

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER NOTAT NR. 1501 Rentabiliteten i den danske svineproduktion bliver kraftigt forværret i. Den dårlige rentabilitet for svineproducenterne skyldes en lav slagtesvinenotering

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Produktionsøkonomi Svin 211 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug

Læs mere

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter.

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

NYETABLEREDE SVINEPRODUCENTER

NYETABLEREDE SVINEPRODUCENTER & NYETABLEREDE SVINEPRODUCENTER NOTAT De nyetablerede svineproducenter i perioden 2009-2013 har en økonomi der ikke adskiller sig væsentligt fra gennemsnittet. De familiehandlede bedrifter har en højere

Læs mere

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin FORMÅL Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes fokus på én driftsgren ad gangen.

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Driftsresultater 2009

Driftsresultater 2009 Driftsresultater VSP.LF.DK VSP-INFO@LF.DK Foreløbige tal pr. 28. maj SMÅGRISEPRODUCENTER PRODUKTIONSGRUNDLAG 2008 Antal regnskaber Landbrugsareal, ha Antal årssøer Antal producerede grise pr. årsso Aktiver

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

SAGRO Svin. Økonomikonference 2019

SAGRO Svin. Økonomikonference 2019 SAGRO Svin Økonomikonference 2019 Noteringen 2016-2018 12,0 11,5 2016 2017 2018 11,0 10,5 10,49 10,00 10,0 9,69 9,68 9,5 9,0 9,49 9,06 8,67 8,5 8,0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 4 9 14 19 24 29 34 39

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019.

Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019. Af økonomirådgivere Kenneth Jensen og Henry Jespersen. Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019. I dette skriv vil vi prøve at estimere tørkens økonomiske betydning

Læs mere

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha Overblik side 42 A2200 Følsomhed Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha 24.027 24.027 Udbytte korn, hkg pr. ha 1.300 1.330 26 hkg Kr. pr. hkg. solgt korn

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Analyse af svineregnskaber 2013

Analyse af svineregnskaber 2013 Årsmøde for svineproducenter 26. februar 2014 Analyse af svineregnskaber 2013 Regnskabsresultater 2013 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2014 (2014-2015) 26. februar 2014 Driftsøkonom Finn Skotte

Læs mere

PRODUKTIONSØKONOMISKE FORSKELLE MELLEM HJEMMEAVL OG INDKØB AF LY-SOPOLTE

PRODUKTIONSØKONOMISKE FORSKELLE MELLEM HJEMMEAVL OG INDKØB AF LY-SOPOLTE 01 PRODUKTIONSØKONOMISKE FORSKELLE MELLEM HJEMMEAVL OG INDKØB AF LY-SOPOLTE Fremtidens smågriseproducenter vil basere produktionen på indkøb af LY-sopolte INDHOLD Avlsstrategi og produktionsøkonomi...04

Læs mere

10. Resultatopgørelse

10. Resultatopgørelse 87 10. Resultatopgørelse Opgave 10.1. Resultatopgørelse (I) En kvæglandmand har følgende produktionsgrene på sin ejendom: 218 SDM-årskøer. Dækningsbidrag pr. årsko 14.600 kr. 47 ha majs. Dækningsbidrag

Læs mere

DB-TJEK SOHOLD, 30 KG

DB-TJEK SOHOLD, 30 KG Støttet af: DB-TJEK SOHOLD, 30 KG & European Agricultural Fund for Rural Development NOTAT NR. 1332 DB-tjek opgørelserne er analyseret for væsentlige faktorer for dækningsbidrag og omkostninger over perioden

Læs mere

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter.

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2014 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

slagtesvineproducenterne,

slagtesvineproducenterne, Slagtesvineproducenterne 1. kr 285 29 blev igen et dårligt år for slagtesvineproducenterne, hvor driftsresultatet blev på minus 624. kr. 2-2 - 4-6 117 16-624 Vejning Resultaterne for 29 er ikke vejede.

Læs mere

TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 2016

TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 2016 TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 206 NOTAT NR. 64 Fornyet optimisme om dansk svineproduktion. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION NIKOLAJ KLEIS NIELSEN UDGIVET: 3.

Læs mere

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask DRIFTSRESULTATER Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Malkekvægbedrifter Produktionsgrundlag

Læs mere

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER NOTAT NR.1210 Resultat af primær drift var i perioden 2006-2010 i gennemsnit 19 kr. højere pr. slagtesvin på bedrifter der

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2016

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2016 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 206 NOTAT NR. 625 Højere afregningspriser medfører forbedret rentabilitet i 206. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION NIKOLAJ KLEIS NIELSEN

Læs mere

Sammendrag. Baggrund. Investering på svinebedrifter

Sammendrag. Baggrund. Investering på svinebedrifter NOTAT NR. 1028 Investeringer på svinebedrifterne faldt med godt kr. 4 mia. fra 2008 til 2009. Svineproducenten investerede i gns. kr. 347.000 i jord og fast ejendom, kr. 247.000 i driftsbygninger, kr.

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER 25. Februar 2015 Driftsøkonom Finn Skotte 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 Regnskabsresultater 2014 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2015 25. februar

Læs mere

VÆRDIKÆDEN I SVINEPRODUKTIONEN

VÆRDIKÆDEN I SVINEPRODUKTIONEN VÆRDIKÆDEN I SVINEPRODUKTIONEN NOTAT NR. 1318 Analyser af værdikæden viser at integrerede producenter og slagtesvineproducenter har en højere indtjening og mere stabil indtjening end sohold. Sohold bør

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere