Business Check Slagtekyllinger 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business Check Slagtekyllinger 2012"

Transkript

1 Business Check Slagtekyllinger 2012

2 Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning bedrifter imellem. Der sættes fokus på driftsgrenen slagtekyllinger. Styrken ved Business Check er, at der er en virkelig bedrift bag tallene i hver eneste søjle. I Business Check indgår alle indtægter og alle udgifter. Det vil sige, resultatet opgøres efter, at alle inputfaktorer er blevet aflønnet inkl. egen arbejdsindsats og forrentning af den investerede kapital. Med Business Check resultatet kan man se hvad, man har tilbage i overskud og til dækning af risiko ved ens produktion. Hæftet kan anvendes til at sammenligne med driftsgrensanalysen i egen årsrapport, og dermed være med til at sætte fokus på fremstillingspris, krav til dækningsbidrag og afkastningsgrad. Hvor kommer data fra Tallene i Business Check slagtekyllinger stammer fra driftsgrensanalyserne i den interne årsrapport, der er indberettet til VFL s økonomidatabase senest d. 11. juni I driftsgrensanalysen er indtjening og omkostninger på bedriften delt mellem driftsgrenene helt til bundlinjen. Der indgår i alt 26 opgørelser i beregning af gennemsnittet. Ud af de 26 er der endvidere beregnet et gennemsnit for de 5 opgørelser med det højeste Årets resultat. Desuden er 19 opgørelser vist enkeltvis. Det er de 19 bedrifter, hvor der er givet tilladelse til individuel præsentation. Gennemsnittet er således ikke et gennemsnit af de viste bedrifter, men gennemsnittet af alle de tilgængelige driftsgrensanalyser for slagtekyllinger. Nøgletal mv. Årets resultat Årets resultat er det beløb, der er tilbage efter, at alle input-faktorer er blevet aflønnet. Dog er der ikke taget højde for omkostninger til anskaffelse af jord til udbringning af gylle. Det vil sige, at 'årets resultat' er restbeløbet til risiko, anskaffelse af jord samt overskud. Gennemsnitlig betalt rente Denne rente bruges til beregning af renteomkostningerne på den investerede kapital. Renten er individuel og beregnet på baggrund af bedriftens renteudgift divideret med gennemsnitlige gæld over året. Renteudgiften er de samlede renteudgifter på bedriften i Renteomkostninger af den investerede kapital Renteomkostningen beregnes på baggrund af den gennemsnitlig betalte rente og bundet kapital. Renten ganges med den samlede kapital bundet i kyllingeproduktionen.

3 Bundet kapital per kylling/kvm Den bundne kapital består af afskrivningsgrundlaget for bygninger og inventar. For besætning, beholdninger og anden kapital, der måtte være bundet i kyllingeproduktionen, er der tale om værdierne på ultimo tidspunktet. Bundet kapital til gylleopbevaring indgår, mens grej til udbringning af gylle anses for en omkostning for marken. Aktiver, der anvendes til opbevaring af foder, er en del af den bundne kapital i den animalske produktion. Afkastningsgraden Afkastningsgraden er det nøgletal, der er bedst sammenligneligt med andre erhverv. Det angiver hvem, der har været bedst til at aflønne den indsatte kapital. Afkastningsgraden kan defineres som årets resultat før renteomkostninger af investeret kapital divideret med bundet kapital. Ved nogle enkelte bedrifter giver nøgletallet ikke mening og er derfor ikke beregnet. Det gælder specielt for de bedrifter, hvor der produceres i lejede bygninger, og derfor kun har bundet en relativ lille kapital i kyllingeproduktionen. Krav til dækningsbidrag Dette er beregnet som summen af kapacitets- og kapitalomkostninger med positivt fortegn. Arbejdsomkostninger Det er summen af lønomkostninger og ejeraflønning med positivt fortegn. Kr. pr kg kylling Indtægten fra salg af kyllinger divideret med antal kg. Kr. pr daggammel kylling Den gennemsnitlige pris, der er betalt for de indkøbte daggamle kyllinger. Kr. pr kg foder Udgiften til køb af foder divideret med antal kg Vægt ved 38 dage Gennemsnitlig vægt ved slagt korrigeret til, hvis slagtealderen havde været 38 dage.

4 Resultater fra Business Check slagtekyllinger 2012 Business Check slagtekyllinger består af to opgørelser: Én pr kvm (nettoareal) og én pr produceret slagtekylling. Tabel 1 viser et uddrag af resultaterne opgjort pr kvm. Tabel 1 uddrag af resultaterne fra Business Check slagtekyllinger Kr. pr. kvm Top 5 Opnået dækningsbidrag Krav til dækningsbidrag heraf energi heraf arbejdsomkostninger heraf kapitalomkostninger Årets resultat Fremstillingspris pr kg solgt kylling 6,72 6,47 Kr. pr. kg solgt kylling 6,65 6,87 Kr. pr kg foder 2,74 2,57 Resultatet fra seneste Business Check viser, at der er en stor spredning i de økonomiske nøgletal. Særligt nøgletalsparametre som fremstillingspris pr kg solgt kylling, kr. pr kg solgt kylling og kr. pr kg foder viser en betydelig forskel i det opnåede resultat mellem de enkelte producenter. De 26 bedrifter, der indgår i gennemsnittet, opnår et dækningsbidrag på 391 kr. pr kvm. Kravet til dækningsbidraget er 389 kr., og dermed opnås et resultat på 2 kr. pr kvm. De 5 bedrifter med det højeste årets resultat pr kvm har i gennemsnit et overskud på 161 kr. pr kvm. Det opnås gennem et væsentligt højere dækningsbidrag. De 5 bedste målt på årets resultat har et højere krav til dækningsbidrag end gennemsnittet. Når nøgletallene hos top 5 bliver sammenlignet med gennemsnittet, ses det, at fremstillingsprisen pr kg solgt kylling først og fremmest er påvirket af foderprisen, hvor enkelte producenter har handlet foder på et godt tidspunkt, og herved opnår lavere stykomkostninger end gennemsnittet. Dertil kommer, at producenterne i top 5 opnår en højere afregning pr kg solgt kylling. Forskellen dækker her over, at der er produceret kyllinger med et mindre fradrag, og at enkelte af producenterne har fået nyhus/renoveringstillæg og/eller fået tillæg for at producere en specialproduktion af konventionelle slagtekyllinger. Fordeling af omkostninger Figur 1 viser, hvordan de samlede omkostninger fordeler sig for gennemsnittet. Over ¾ af omkostningerne går til foder. Foderomkostningen varierer med næsten 400 kr. pr kvm. Det svarer til mere end 2,5 kr. pr kylling. Kapitalomkostninger, som er de omkostninger, der er mest faste, udgør 6 pct. af de samlede omkostninger. Kapitalomkostninger omfatter afskrivning, leje af driftsbygninger og renteomkostninger af bundet kapital. Energi og arbejdsomkostninger (inkl. løn til ejeren) fylder hver 5 pct. af omkostninger. De resterende kontante kapacitetsomkostninger til sammen udgør 4 pct. af de samlede omkostninger.

5 Vedligehold, forsikring og div. 4% Arbejdsomk. 5% Energi 5% Øvrige stykomk. 3% Fordeling af omkostninger Kapitalomk. 6% Foder 77% Figur 1 Fordeling af omkostninger ved produktion af slagtekyllinger Stor spredning Figur 2 giver et billede af den store spredning som gennemsnittet dækker over. I figuren er hver variabel sorteret fra mindst til størst hver for sig. Det vil sige, at bedriften med det største bruttoudbytte ikke nødvendigvis også har de største omkostninger. Af figuren fremgår det, at det især er bruttoudbytte og stykomkostninger, der varierer, når der kigges på de absolutte tal. Det giver god mening, da det er de to klart største poster i opgørelsen. Jf. figur 1 udgør foderet, som er en stykomkostning, 77 pct. af de samlede omkostninger. Spredningen i resultaterne fra analyserne viser, at slagtekyllingeproducenterne kan lære meget af hinanden, og at vi stadig har mulighed for at komme længere i optimeringen af produktionen og herigennem styrke indtjening og konkurrenceevne. Kr. pr kvm Variation Bruttoudbytte pr. kvm Stykomk. Pr. kvm Kont. kapomk. Pr. kvm Kapitalomk. Pr. kvm % 21% 37% 53% 68% 84% 100% DB pr. kvm Figur 2 Spredning mellem bedrifter

6 Business Check Fjerkræ 2012 Slagtekyllingeproduktion - opgjort pr. produceret slagtekylling Top Salg af slagtekyllinger 14,67 15,89 16,29 15,01 15,37 14,89 18,27 13,37 14,85 15,55 14,09 14,75 Køb af daggamle kyllinger -2,52-2,58-2,86-2,64-2,37-2,34-2,77-1,98-2,52-2,35-2,49-2,94 Besætningsforskydning -0,06-0,21-0,85-0,03-0,62 1,32-0,85-0,30 1,16-1,47 0,88 1,22 Andet 0,02 0, , ,04 0 0,03 Bruttoudbytte i alt 12,11 13,12 12,58 12,34 12,38 13,99 14,65 11,08 13,50 11,77 12,48 13,05 Korn -1,07-1,10-1,06-1,10-0,59-1,13-1,63-1,11-0,91-1,08-1,03-1,38 Færdigblanding -8,21-8,12-7,50-7,93-8,28-9,00-8,13-7,50-9,13-7,81-8,67-8,94 Dyrlæge og medicin -0,01-0,01-0,04 0, ,02-0,03 0-0,01-0,03 0 Diverse vedr. husdyr -0,33-0,33-0,21-0,22-0,35-0,18-0,71-0,38-0,31-0,29-0,47-0,10 Stykomkostninger i alt -9,62-9,57-8,82-9,25-9,23-10,32-10,49-9,02-10,34-9,18-10,20-10,42 Dækningsbidrag 2,49 3,55 3,76 3,09 3,15 3,68 4,15 2,07 3,15 2,60 2,28 2,63 Energi -0,58-0,50-0,56-0,37-0,37-0,58-0,63-0,41-0,74-0,39-0,61-0,77 Vedligehold -0,24-0,29-0,25-0,14-0,28-0,36-0,43 0-0,20-0,18-0,10-0,14 Lønomkostninger -0,21-0, ,00-0, ,20-0,05-0,34 0 Ejeraflønning -0,42-0,52-0,35-0,22-0,49-0,65-0,89-0,32-0,46-0,53-0,14-0,66 Forsikringer -0,09-0,10-0,09-0,08-0,08-0,13-0,11-0,07-0,02-0,07-0,08-0,01 Diverse kapacitetsomkostninger -0,21-0,23-0,27-0,15-0,13-0,13-0,45-0,20-0,22-0,13-0,18-0,38 Kont. kapacitetsomk. i alt -1,75-1,71-1,52-1,24-1,36-1,98-2,50-1,00-1,85-1,35-1,46-1,96 Afskrivninger bygninger -0,29-0,34-0,36-0,28-0,33-0,38-0, ,37-0,25-0,35 Afskrivninger inventar -0,14-0,16-0,06-0,17-0,11-0,18-0, ,17-0,08-0,01 Leje af driftsbygninger -0, ,63-0, Renteomk. af bunden kapital -0,26-0,32-0,33-0,32-0,32-0,38-0,27 0-0,10-0,36-0,32-0,31 Kapitalomkostninger -0,79-0,82-0,75-0,77-0,77-0,94-0,91-0,63-0,92-0,89-0,65-0,67 Årets resultat -0,05 1,01 1,49 1,08 1,02 0,76 0,74 0,44 0,39 0,36 0,17 0,01

7 Nøgletal Top Krav til dækningsbidrag 2,54 2,54 2,27 2,01 2,13 2,92 3,41 1,63 2,77 2,24 2,11 2,63 Afskrivninger 0,43 0,50 0,43 0,45 0,45 0,56 0, ,54 0,33 0,36 Arbejdsomkostninger 0,63 0,60 0,35 0,51 0,49 0,78 0,89 0,32 0,66 0,58 0,48 0,66 Bunden kapital pr kylling 7,74 8,83 8,58 8,01 7,39 12,80 7,68 0 2,02 10,17 7,36 8,87 betalt rente 3,5% 3,7% 3,8% 4,0% 4,3% 3,0% 3,5% 3,5% 5,0% 3,5% 4,4% 3,5% Afkastningsgrad 3,8% 15,7% 21,2% 17,4% 18,2% 8,9% 13,1% - - 7,0% 6,7% 3,6% Antal kvm nettoareal Alder ved slagt ,2 34, ,2 - - vægt ved slagt, gram Vægt ved 38 dage Fremstillingspris pr. kg solgt kylling 6,72 6,47 6,23 6,28 6,50-6,60 5,93 6,48 6,60 6,22 - Kr. pr kg solgt kylling 6,65 6,87 6,85 6,76 6,96-6,89 6,13 6,66 6,75 6,30 - Kr. pr daggammel kylling 2,48 2,50 2,49 2,54 2,51 2,43 2,55 2,42 2,44 2,46 2,43 2,47 Kr. pr kg foder 2,74 2,57 2,39 2,51 2,59 2,54 2,8 2,78 2,84 2,53 2,89 2,94

8 Business Check Fjerkræ 2012 Slagtekyllingeproduktion - opgjort pr. produceret slagtekylling Top Salg af slagtekyllinger 14,67 15,89 12,68 14,62 14,79 14,44 14,17 13,33 14,69 13,24 13,99 Køb af daggamle kyllinger -2,52-2,58-2,63-2,72-2,56-2,30-2,65-2,87-2,40-2,81-2,25 Besætningsforskydning -0,06-0,21 1,77-0,77 0,52-1,62-0,79 0,65-0,65 0,78-1,35 Andet 0,02 0, Bruttoudbytte i alt 12,11 13,12 11,81 11,13 12,75 10,52 10,73 11,11 11,64 11,21 10,38 Korn -1,07-1,10-1,12-1,13-1,14-0,88-0,91-1,28-1,05-1,40-0,79 Færdigblanding -8,21-8,12-8,25-7,52-8,54-7,25-6,93-7,64-7,97-7,60-8,18 Dyrlæge og medicin -0,01-0, ,07-0,04 0-0,02 0 Diverse vedr. husdyr -0,33-0,33-0,17-0,31-0,34-0,44-0,46-0,15-0,35-0,45-0,42 Stykomkostninger i alt -9,62-9,57-9,54-8,95-10,01-8,56-8,38-9,11-9,37-9,47-9,40 Dækningsbidrag 2,49 3,55 2,27 2,18 2,74 1,95 2,35 2,00 2,27 1,74 0,98 Energi -0,58-0,50-0,45-0,39-1,17-0,54-0,22-0,47-1,81-0,36-1,00 Vedligehold -0,24-0,29-0,21-0,37-0,21-0,14-0,44-0,26-0,24-0,21-0,08 Lønomkostninger -0,21-0,08-0,54-0,55-0,24 0-0,28-0,20 0-0,40-0,95 Ejeraflønning -0,42-0,52-0,18-0,23-0,61-0,51-0,70-0,33-0,29-0,33-0,26 Forsikringer -0,09-0,10-0,09-0,05-0,11-0,14-0,18-0,08-0,07-0,12-0,15 Diverse kapacitetsomkostninger -0,21-0,23-0,18-0,13-0,13-0,21-0,31-0,25-0,19-0,22-0,31 Kont. kapacitetsomk. i alt -1,75-1,71-1,65-1,72-2,47-1,55-2,13-1,59-2,60-1,64-2,74 Afskrivninger bygninger -0,29-0,34-0,20-0,26-0,31-0,39-0,23-0,53-0,21-0,39-0,53 Afskrivninger inventar -0,14-0,16-0,13-0,18-0,02-0,18-0,19-0,19-0,13-0,12-0,31 Leje af driftsbygninger -0,10 0, Renteomk. af bunden kapital -0,26-0,32-0,28-0,22-0,20-0,21-0,22-0,32-0,11-0,40-0,45 Kapitalomkostninger -0,79-0,82-0,65-0,66-0,54-0,78-0,64-1,03-0,45-0,90-1,29 Årets resultat -0,05 1,01-0,03-0,20-0,27-0,38-0,42-0,62-0,78-0,80-3,05

9 Nøgletal Top Krav til dækningsbidrag 2,54 2,54 2,30 2,38 3,01 2,33 2,77 2,62 3,05 2,54 4,03 Afskrivninger 0,43 0,50 0,37 0,44 0,36 0,57 0,42 0,71 0,34 0,50 0,84 Arbejdsomkostninger 0,63 0,60 0,72 0,78 0,85 0,51 0,98 0,53 0,29 0,73 1,21 Bunden kapital pr kylling 7,74 8,83 8,12 6,65 12,82 6,00 7,72 11,00 4,54 9,10 13,17 betalt rente 3,5% 3,7% 3,5% 3,3% 1,6% 3,5% 2,9% 2,9% 2,4% 4,4% 3,4% Afkastningsgrad 3,8% 15,7% 3,1% 2,3% -0,5% -2,8% -2,3% -0,8% -14,8% -4,6% -19,8% Antal kvm nettoareal Alder ved slagt vægt ved slagt, gram Vægt ved 38 dage Fremstillingspris pr. kg solgt kylling 6,72 6,47-7,03-6,85 6,78 7,07 7,20 7,23 7,30 Kr. pr kg solgt kylling 6,65 6,87-6,93-6,68 6,59 6,76 6,84 6,81 6,00 Kr. pr daggammel kylling 2,48 2,50 2,51 2,47 2,47 2,47 2,48 2,48 2,47 2,49 2,43 Kr. pr kg foder 2,74 2,57 2,47 2,79 2,79 2,73 2,73 2,99 2,58 3,01 2,43

10 Business Check Fjerkræ 2012 Slagtekyllingeproduktion - opgjort pr. kvm Top Salg af slagtekyllinger Køb af daggamle kyllinger Besætningsforskydning Andet Bruttoudbytte i alt Korn Færdigblanding Dyrlæge og medicin Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikringer Diverse kapacitetsomkostninger Kont. kapacitetsomk. i alt Afskrivninger bygninger Afskrivninger inventar Leje af driftsbygninger Renteomk. af bunden kapital Kapitalomkostninger Årets resultat

11 Nøgletal Top Krav til dækningsbidrag Afskrivninger Arbejdsomkostninger Bunden kapital pr kvm betalt rente 3,5% 3,7% 3,8% 4,3% 4,0% 3,5% 3,0% 3,5% 5,0% 3,5% 4,4% 3,5% Afkastningsgrad 3,8% 15,7% 21,2% 18,2% 17,4% 13,1% 8,9% - 24,4% 7,0% 6,7% 3,6% Antal kvm nettoareal Alder ved slagt ,5 37, ,2 - - vægt ved slagt, gram Vægt ved 38 dage Fremstillingspris pr. kg solgt kylling 6,72 6,47 6,23 6,50 6,28 6,60-5,93 6,48 6,60 6,22 - Kr. pr kg solgt kylling 6,65 6,87 6,85 6,96 6,76 6,89-6,13 6,66 6,75 6,3 - Kr. pr daggammel kylling 2,48 2,50 2,49 2,51 2,54 2,55 2,43 2,42 2,44 2,46 2,43 2,47 Kr. pr kg foder 2,74 2,57 2,39 2,59 2,51 2,8 2,54 2,78 2,84 2,53 2,89 2,94

12 Business Check Fjerkræ 2012 Slagtekyllingeproduktion - opgjort pr. kvm Top Salg af slagtekyllinger Køb af daggamle kyllinger Besætningsforskydning Andet Bruttoudbytte i alt Korn Færdigblanding Dyrlæge og medicin Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikringer Diverse kapacitetsomkostninger Kont. kapacitetsomk. i alt Afskrivninger bygninger Afskrivninger inventar Leje af driftsbygninger Renteomk. af bunden kapital Kapitalomkostninger Årets resultat

13 Nøgletal Top Krav til dækningsbidrag Afskrivninger Arbejdsomkostninger Bunden kapital pr kylling betalt rente 3,5% 3,7% 3,5% 3,3% 1,6% 3,5% 2,9% 2,9% 4,4% 2,4% 3,4% Afkastningsgrad 3,8% 15,7% 3,1% 2,3% -0,5% -2,8% -2,3% -0,8% -4,6% -14,8% -19,8% Antal kvm nettoareal Alder ved slagt vægt ved slagt, gram Vægt ved 38 dage Fremstillingspris pr. kg solgt kylling 6,72 6,47-7,03-6,85 6,78 7,07 7,23 7,20 7,30 Kr. pr kg solgt kylling 6,65 6,87-6,93-6,68 6,59 6,76 6,81 6,84 6,00 Kr. pr daggammel kylling 2,48 2,50 2,51 2,47 2,47 2,47 2,48 2,48 2,49 2,47 2,43 Kr. pr kg foder 2,74 2,57 2,47 2,79 2,79 2,73 2,73 2,99 3,01 2,58 2,43

14

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check Slagtekyllinger 2013 med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion 2013 med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter.

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter.

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2012 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check Svin 2012 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og

Læs mere

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger, salgsafgrøder på slagtekyllingebedrifter og rugeæg Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Fremstillingspris skind. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Fremstillingspris skind. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Fremstillingspris skind V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen 1 Tjente vi Super egentlig hammerslag, penge på det men hammerslag? 2. november 2016 Dagsorden Hvad er fremstillingspris Forskellige nøgletal

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og SEGES P/S. Redaktion

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin FORMÅL Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes fokus på én driftsgren ad gangen.

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Svin 2013. med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin 2013. med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2013 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Formål Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NOTAT NR.1619 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NOTAT NR. 1733 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og NØGLETAL FOR 2013 NOTAT NR. 1220 Nøgletallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige regnskabsposteringer. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne for slagtesvineproducenterne er forbedret i 2011, bl.a. på grund af stigende priser på svinekød. > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Driftsgrenen med den største fremgang fra 211 til 212 var smågriseproduktionen. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for

Læs mere

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi.

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi. Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne fik i 2007 det dårligste driftsresultat siden 2003. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi for

Læs mere

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske Økonomi i kartoffelproduktionen Tema > > Landskonsulent Erik Maegaard, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion De aktuelle priser og omkostninger ved produktion af såvel spise- som fabrikskartofler

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

Regnskabsresultater 2017

Regnskabsresultater 2017 Regnskabsresultater 2017 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 1 bedrift er udskiftet siden sidste år. Et bredt udsnit af både store og små, søer og slagtesvin.

Læs mere

Kroner frem for kilo

Kroner frem for kilo Kroner frem for kilo SAGRO Kvæg Økonomikonference 2018 Mælkeprisen, standard mælk 2017 375 325 341 377 275 276 263 225 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec - 2017 Konv. Øko Resultater Konventionel

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019 NOTAT NR. 1840 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

Cost4Milk Økonomikonference 7. februar v. Aage Nielsen, kvægrådgiver

Cost4Milk Økonomikonference 7. februar v. Aage Nielsen, kvægrådgiver Cost4Milk Økonomikonference 7. februar 2018 v. Aage Nielsen, kvægrådgiver Indtryk fra USA Alle farmere kendte på stående fod præcist deres Break Even (Nulpunkts-) pris. Alle var helt klar over hvor høj

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter De seneste år har der været et stort fald i antallet af integrerde bedrifter. Til gengæld stiger produktionsomfanget støt. >> Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi

Læs mere

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret.

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret. Lav din egen fraktilanalyse Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater. Fremgangsmåde I tabel 1 vises

Læs mere

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2015 Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2015 Hæftet er produceret af SEGES P/S på baggrund af driftsgrensanalyser udarbejdet og indberettet

Læs mere

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Hvad er din fremstillingspris på korn? A. under 120 kr/hkg B. 120-150 kr/hkg C. over 150 kr/hkg

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne oplevede i 2007 det økonomisk værste år i meget lang tid. Det dårlige resultat er en kombination af lavere indtægter, højere omkostninger og faldende besætningsværdier.

Læs mere

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018 SAGRO Svin Økonomikonference 2018 Noteringen 2015-2017 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Opnået Prognose

Læs mere

PLANTE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller

PLANTE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller PLANTE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller Resultat oversigt Tal i 1.000 kr. 2016 2017 Forskel Dækningsbidrag mark 1.075 1.354 279 Dækningsbidrag

Læs mere

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha Overblik side 42 A2200 Følsomhed Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha 24.027 24.027 Udbytte korn, hkg pr. ha 1.300 1.330 26 hkg Kr. pr. hkg. solgt korn

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproduktionen havde den højeste indtjening i 213. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for smågriseproducenter I 213 havde de danske

Læs mere

for smågriseproducenterne

for smågriseproducenterne Smågriseproducenterne > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsresultaterrne for smågriseproducenterne er forbedret i 21 bl.a. på grund af stigende dækningsbidrag.

Læs mere

KVÆG-spor. Strategi- og virksomhedskonsulent Mogens Larsen

KVÆG-spor. Strategi- og virksomhedskonsulent Mogens Larsen KVÆG-spor Strategi- og virksomhedskonsulent Mogens Larsen Mælkeprisen, standard mælk 2017 385 365 345 325 305 285 265 245 225 276 341 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec - 2017 Konv. 377 263

Læs mere

Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter.

Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter. Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær SVINE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær Svineproducent i Danmark 2017 106 svineregnskaber fra LMO, LandboSyd, SAGRO & LandboNord. Sohold 7 kg & 30 kg Slagtesvin

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

slagtesvineproducenterne,

slagtesvineproducenterne, Slagtesvineproducenterne 1. kr 285 29 blev igen et dårligt år for slagtesvineproducenterne, hvor driftsresultatet blev på minus 624. kr. 2-2 - 4-6 117 16-624 Vejning Resultaterne for 29 er ikke vejede.

Læs mere

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Definition af kundegruppe Virksomhedslandmænd Produktionslandmænd Deltidslandmænd Boliglandmænd Undertegnede

Læs mere

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Friske regnskabstal v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Mælkeprisen, kr. / kg 255 250 245 240 Opnået 239 235 230 Prognose 237 225 220 Arla- standardmælk 215 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15

Læs mere

ABC i svineproduktionen

ABC i svineproduktionen ABC i svineproduktionen - tabelsamling Af Arne Oksen, VFL og Brian Oster Hansen, VSP Indledning Denne tabelsamling indeholder en opgørelse af ti svinebedrifters ABC-fordeling af omkostninger for året 2011.

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

SAGRO Svin. Økonomikonference 2019

SAGRO Svin. Økonomikonference 2019 SAGRO Svin Økonomikonference 2019 Noteringen 2016-2018 12,0 11,5 2016 2017 2018 11,0 10,5 10,49 10,00 10,0 9,69 9,68 9,5 9,0 9,49 9,06 8,67 8,5 8,0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 4 9 14 19 24 29 34 39

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Mink økonomi. V. Økonomikonsulent Malene S Lagergaard Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Mink økonomi. V. Økonomikonsulent Malene S Lagergaard Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Mink økonomi V. Økonomikonsulent Malene S Lagergaard Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen 1 Mink Dagsorden Økonomi samlet regnskab Økonomi pr produceret skind Fremstillingspris Skat opsparingskonto

Læs mere

Præsentation og analyse af Kvægnøgleresultater Rik Kool, Kvægkonsulent

Præsentation og analyse af Kvægnøgleresultater Rik Kool, Kvægkonsulent Præsentation og analyse af Kvægnøgleresultater 2016 Rik Kool, Kvægkonsulent Forudsætninger Baseret på opgørelser for 2016 118 besætninger 46 Jersey 69 stor race 3 økologer Valgt ud fra dominerende race

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2017 Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 KARTOFLER Nøgletal kartoffelavler 2017 2016 Avl vårbyg pr. ha 58 hkg 48 hkg Avl stivelsekartofler pr. ha 464 hkg 432 hkg DB korn pr.

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Økonomi med fokus på indtjening. v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent

Økonomi med fokus på indtjening. v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent Økonomi med fokus på indtjening v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent Årsrapport Driftsgrensanalyse Vigtige nøgletal Benchmark og fraktilanalyse Registreringer på afgrøde- eller markniveau Benchmark Agrøde-økonomi

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2017 Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 KARTOFLER Nøgletal kartoffelavler 2017 2016 Avl vårbyg pr. ha 58 hkg 48 hkg Avl stivelsekartofler pr. ha 464 hkg 432 hkg DB korn pr.

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 OG 2013 (SEPTEMBER 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 OG 2013 (SEPTEMBER 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1223 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på -41 kr. pr. slagtesvin, en forbedring på 41 kr. i forhold til. Der forventes

Læs mere

ØKONOMI I KVÆGBRUG 2017 Mie Nøhr Andersen, rådgiver VKST

ØKONOMI I KVÆGBRUG 2017 Mie Nøhr Andersen, rådgiver VKST ØKONOMI I KVÆGBRUG 2017 Mie Nøhr Andersen, rådgiver VKST Dagsorden Økonomiske resultater 2017 Nulpunktsmælkepris Kvægnøglen+ 2 Driftsresultater 2016-2017 (29 kvægbedrifter) Uden privat indtægt 2016 2017

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt Dækningsbidrag side 39 A2630 Dækningsbidrag, (total) 100 Dækningsbidrag 50 0 Korn Maskinstation -50-100 Resultatopgørelse, 1.000 kr. Korn Maskinstation Ufordelt I alt Salgsafgrøder 23 23 Grovfoder 26 26

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE BUSINESS CHECK AGENDA Hvordan laver man Business Check Hvad består Business Check af? Hvordan bruger man Business Check 2... BC, HVORDAN

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019 Økonomi for griseproducenter 5. Februar 2019 Økonomi og produktion grise Prisudvikling Udvikling i totaløkonomi og driftsgrene Sohold Slagtesvin DB hvad har betydning Foder med majs Smågrisepris Korrektion

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2014 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2018 Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019 Nøgletal kartoffelavler 2018 2017 Avl vårbyg pr. ha 50 hkg 58 hkg Pris pr. hkg. solgt byg 135 kr. 118 kr. Avl stivelsekartofler pr.

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4 Priser på grovfoder for 2015, 2016 og 2017 Opdateret den 19.9.2015 Indhold Sammendrag... 1 1. Indledning... 2 2. Beregning og anvendelse af Intern Grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder.... 3 2.1.

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

ØKONOMI I PRODUKTION AF EGNE SOPOLTE

ØKONOMI I PRODUKTION AF EGNE SOPOLTE ØKONOMI I PRODUKTION AF EGNE SOPOLTE NOTAT NR. 1135 Resultatet af primær drift er forbedret med 422 kr. pr årsso ved produktion af egne polte sammenlignet med indkøbte polte. Baseret på analyse af smågriseproducenters

Læs mere