Instruktion, oplæring og tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktion, oplæring og tilsyn"

Transkript

1 Instruktion, oplæring og tilsyn Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Telefon: Telefax: Web: Medarbejdersekretariet: Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariatet: H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Web: Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades på eller de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø, tlf Bestillingsnr Bureau: Dplus Tryk: Gulmann Grafisk Trykt på miljøvenligt papir Oplag: Januar 2007 EAN:

3 Instruktion, oplæring og tilsyn Indledning Undgå skader Hvad er instruktion, oplæring og tilsyn? Regler om instruktion, oplæring og tilsyn Instruktion og oplæring Instruktion og oplæring af nyansatte Hvordan instrueres og oplæres nyansatte? Tjekliste til instruktion af nyansatte Sådan bruges tjeklisten til nyansatte Instruktion og oplæring ved ændringer Hvordan instrueres og oplæres ved ændringer Tilsyn Tjekliste ved tilsyn af nyansatte Sådan bruges tjeklisten om tilsyn Tilsyn i løbet af året Tjekliste til tilsyn ved sikkerhedsgennemgang Sådan bruges tjeklisten til tilsyn ved sikkerhedsgennemgangene Unges arbejde Eksempel: Vola A/S Få mere at vide Regler og vejledninger Arbejdsmiljøadresser og hjemmesider

4 Indledning I denne vejledning finder I gode råd og værktøjer, som I kan bruge når medarbejdere og kollegaer skal instrueres og oplæres, samt når der skal føres tilsyn med at arbejdet udføres uden fare for sikkerhed og sundhed. En systematisk og grundig instruktion og oplæring giver bedre sikkerhed, men medarbejderne bliver også hurtigere til at udfylde deres opgaver korrekt, og de laver færre fejl. Vejledningen er udarbejdet af Dansk Industri, forbundene i CO-industri og Ledernes Hovedorganisation. Det er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets parter i industriens fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med lovgivningen. Vejledningen er alene vurderet, som den foreligger, og tilsynet har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Dette og andre værktøjer, som omhandler et godt og sikkert arbejdsmiljø, findes også i elektronisk form på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside www. i-bar.dk. Vejledningen gennemgår de lovpligtige krav i Arbejdsmiljøloven, som handler om instruktion, oplæring og tilsyn, og det viser, hvorledes I konkret kan gribe opgaverne an. Vejledningen indeholder også et eksempel fra en virksomhed, som kan give Jer yderligere inspiration. 4

5 Undgå skader Nyansatte medarbejdere og medarbejdere i nye jobfunktioner kommer oftest til skade i metal- og maskinindustrien. Manglende viden om sikkerheds- og arbejdsmiljøforholdene på virksomheden er en af årsagerne til de mange skader. For at undgå skader skal I sikre, at både de nyansatte og de øvrige ansatte bliver instrueret og oplært grundigt før arbejdet begyndes. Det er også vigtigt, at der løbende følges op på instruktionen og oplæringen, samt at der jævnligt føres tilsyn med, at medarbejderne udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det kunne fx være tilsyn med arbejdet ved en bestemt maskine og tilsyn med, at de retningslinier der gælder på virksomheden overholdes. Det er væsentligt, at der afsættes den fornødne tid til selve instruktionen, oplæringen og tilsynet, samt at medarbejderne løbende har mulighed for at stille spørgsmål og få hjælp, hvis han eller hun er i tvivl om noget. På mange af virksomhederne i metal- og maskinindustrien er der meget travlt i dagligdagen, og det kan være svært at finde tiden til at fokusere på sikkerhed og arbejdsmiljø. Derudover er det gradvist blevet mere nødvendigt for virksomhederne at arbejde systematisk med arbejdsmiljøforholdene, da kravene til systematik og styring er steget. Denne vejledning indeholder en tjekliste, som kan bruges til instruktion og oplæring af nyansatte. Tjeklisten kan også bruges til instruktion og oplæring af de øvrige medarbejdere, når der sker ændringer på arbejdspladsen, som har betydning for sikkerheden og arbejdsmiljøet. Vejledningen indeholder også tjeklister til brug for tilsyn med den nyansatte efter instruktionen og oplæringen, samt ved løbende tilsyn med arbejdets udførelse. Tjeklisterne indeholder de emner, der er relevante på virksomheder indenfor metal- og maskinindustrien. 5

6 Hvad er instruktion, oplæring og tilsyn? Instruktion af nye medarbejdere handler om de forhold, der er forbundet med at starte i et nyt job på en virksomhed, fx præsentation af kolleger, rundvisning på virksomheden, orientering om arbejdstider mv. Det er vigtigt, at et sådan forløb planlægges, så den nye ansatte bliver godt modtaget på den nye virksomhed. Nedenstående skema er et eksempel på, hvordan en plan for instruktion af nye medarbejdere kan se ud: Eksempel på plan for instruktion af nye medarbejdere Tidspunkt (vejledende) Aktivitet Materiale/værktøj (eksempler - virksomheden udvikler selv relevant materiale og relevante skemaer) Ansvar for aktivitet Ansvar for udarbejdelse af materiale Før tiltrædelse Sende eller udlevere velkomst-pakke Velkomstbog/ Medarbejderhåndbog 1. dag Løn- og ansættelsesforhold Div. information Instruktion i jobbet dag Fortsat instruktion Sikkerhed på arbejdspladsen Organisationsforhold Tjekliste til lønkontor Pjece til medarbejder Jobbeskrivelse Arbejdsmiljø og sikkerhed Arbejdsinstruktioner Div. instruktioner Tjekliste for sikkerhedsrepræsentanter Sikkerhedsrepræsentant NN Tjekliste for tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentant NN Efter 1-2 uger Efter 1 mdr. Rundvisning på hele virksomheden Præsentation af sikkerhedsorganisationen, samarbejdsudvalg mv. Personale- og uddannelsespolitik Rundvisningsguide Overheads Efter 3 mdr. Tilsyn Tjekliste til arbejdsleder Efter 3 mdr. Kvalitets- og miljøstyring Overheads 6

7 Som et vigtigt led i instruktionen af den nye medarbejder indgår instruktion i sikkerhed og arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Instruktion til arbejdet handler om de forhold, der har at gøre med det arbejde, som den nyansatte skal udføre. Den nye medarbejder skal have viden om det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, samt lære at udføre sit konkrete arbejde på en sikkerheds- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Overordnet skal den nye ansatte instrueres i: Hvilket arbejde som medarbejderen skal udføre Hvordan fx maskiner og værktøj skal betjenes Hvor faremomenterne på arbejdspladsen findes Hvordan arbejdet udføres på en sikker måde Hvilke sikkerhedsforanstaltninger medarbejderen skal anvende Hvilke brugsanvisninger og instruktioner man skal kende, og hvor de er placeret på virksomheden Når der er givet instruktion om sikkerhed og arbejdsmiljø, og medarbejderen er blevet fortrolig med fx betjeningen af en bestemt maskine, så er medarbejderen oplært til det pågældende arbejde. Der er altså tale om en periode, hvor medarbejderen lærer at arbejde efter den instruktion, der bliver givet under det daglige arbejde. For løbende at holde øje med om medarbejderen arbejder efter de sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, der er instrueret i, samt at vedkommende fuldt ud har forstået instruktionen, skal der løbende føres tilsyn med arbejdet. Det vil sige, at kolleger, sikkerhedsrepræsentanter og/eller værkføreren i det daglige holder øje med om arbejdet udføres på den rigtige måde. Ud over det daglige tilsyn kan der mere systematisk føres et grundigt tilsyn tre måneder efter, at selve instruktionen af den nye medarbejder er givet. 7

8 8

9 Regler om instruktion, oplæring og tilsyn Det er arbejdsgiveren, der har det formelle ansvar for at instruktionen, oplæringen og tilsynet med arbejdet udføres efter reglerne og bliver givet til alle ansatte. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der bliver informeret om sikkerheds- og sundhedsfarer ved arbejdet, og at der gives instruktion i sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen. Arbejdsgiveren har også ansvaret for, at der bliver ført tilsyn med, at instruktionen følges og at sikkerhedsforanstaltningerne overholdes. Denne instruktion og oplæring samt tilsynet skal omfatte alle de sikkerheds- og arbejdsmiljøområder, der er relevante for den pågældende arbejdsplads. På metalog maskinvirksomheder er det fx områderne maskinsikkerhed, svejsning, kemiske stoffer og materialer, støj, ergonomi mv. Instruktion og oplæring skal især ske i forbindelse med ansættelsen af en ny medarbejder. De øvrige medarbejdere skal også instrueres og oplæres, hvis der sker ændringer i arbejdet, i arbejdets organisering og udførelse fx ved indførelsen af nye maskiner og tekniske hjælpemidler. Der er nogle særlige forhold, der skal tages hensyn til, hvis I har ansat unge under 18 år som fx arbejdsdrenge, lærlinge og trainees. Der er bestemte typer af arbejdsopgaver disse grupper ikke må udføre fordi de unge mangler erfaringer, viden om arbejdsmiljø og unges større sårbarhed. Derudover gælder det, at hvis en arbejdsgiver har gjort alt for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, herunder instrueret og oplært medarbejderne og ført tilsyn med arbejdet, kan arbejdsgiveren slippe for bøde, hvis de ansatte overtræder reglerne på nogle bestemte arbejdsmiljøområder. Istedet kan den medarbejder, der har overtrådt reglerne få en bøde. En arbejdsgiver har gjort alt, når han har opfyldt alle sine pligter ifølge Arbejdsmiljøloven. Det vil fx sige, at arbejdsgiveren har indkøbt tilstrækkeligt sikkerhedsudstyr (fx hjelme og faldsikringer), samt instrueret og oplært sine ansatte i, hvordan de bruger det, og ført tilsyn med at udstyret bliver brugt. Der kan også være, at arbejdsgiveren fx har sørget for, at der er etableret effektiv ventilation ved forurenende arbejdsprocesser (fx svejsning), samt instrueret og ført tilsyn med brugen af dette. Arbejdsgiveren skal også sørge for, at der er udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV), at sikkerhedsarbejdet er etableret og fungerer, og at han selv deltager i samarbejdet om sikkerhed og arbejdsmiljø. 9

10 Arbejdsgiveren er den hovedansvarlige for virksomhedens arbejdsmiljø. Reglerne betyder dog, at arbejdsgiverne nu får mulighed for at undgå bøde for visse lovovertrædelser begået af deres ansatte, hvis arbejdsgiveren kan godtgøre, at han har opfyldt sine pligter, som de er beskrevet i Arbejdsmiljøloven. Reglerne gælder når ansatte, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder lovgivningens krav om: Anvendelse af personlige værnemidler. Anvendelse af udsugningsforanstaltninger. Anvendelse af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger. Anvendelse af forsvarlige arbejdsmetoder. Certifikat til kran og gaffeltruck. Disse regler understreger vigtigheden af at alle, både arbejdsgivere og medarbejdere, retter fokus på instruktion, oplæring og tilsyn om sikkerhed og arbejdsmiljø på virksomheden. Alle har en fælles interesse i, at arbejdet på virksomheden foregår sikkert, og at arbejdsmiljøet er i orden, så både ulykker og arbejdsbetingede lidelser undgås. 10

11 11

12 Instruktion og oplæring En virksomhed skal instruere og oplære både nye medarbejdere ved ansættelsens start og de øvrige medarbejdere i forbindelse med ændringer i arbejdsmetoder, arbejdets organisering og udførelse fx ved indførelsen af nye maskiner og tekniske hjælpemidler. Ved visse typer af arbejde kan der være behov for at gentage instruktionen regelmæssigt for alle fx ved arbejde med eksplosiv atmosfære. Instruktion og oplæring af nyansatte For en ny medarbejder er næsten alt på virksomheden nyt, uanset om vedkommende er helt ung eller har mange års erfaring. Det gælder også de forhold, som har med sikkerhed og arbejdsmiljø at gøre. I praksis behøver det ikke at være arbejdsgiveren, der instruerer, oplærer og fører tilsyn med arbejdet. Det kan også være arbejdslederen, værkføreren, svenden, sikkerhedsrepræsentanten eller en anden erfaren kollega. En del af oplæringen kan foregå som sidemandsoplæring. Sidemandsoplæring er mand-til-mand-oplæring, hvor en medarbejder underviser en kollega eller en gruppe af kollegaer om sin viden og erfaringer på et bestemt område. Instruktion og oplæring skal sættes i gang så hurtigt som muligt efter ansættelsens start. 12

13 Hvordan instrueres og oplæres nyansatte? Når en ny medarbejder skal instrueres og oplæres i sikkerhed og arbejdsmiljø kan der udpeges én eller flere personer, der får ansvaret. Nedenstående punkter viser en systematisk måde at gribe opgaven an på: Lav en plan for instruktion af den nye medarbejder. Brug som udgangspunkt det skema, der er vist under afsnittet Hvad er instruktion, oplæring og tilsyn?. I kan rette det til efter Jeres lokale forhold på virksomheden. I planen skal det fremgå, hvem der er ansvarlig for de enkelte punkter, og hvornår de forskellige aktiviteter skal foregå. Det er virksomhedens ledelse, der i samarbejde med sikkerhedsorganisationen udarbejder planen. Aftal tidspunkter for instruktion og oplæring om sikkerhed og arbejdsmiljø. Instruktionen om sikkerhed og arbejdsmiljø begyndes kort tid efter ansættelsen af den nye medarbejder gerne første dag eller indenfor den første uge. Giv Jer god tid til selve instruktionen og afsæt de fornødne timer. Foretag instruktion og oplæring af den pågældende medarbejder. Giv en detaljeret instruktion om sikkerhed og arbejdsmiljøforholdene. Brug tjeklisten på næste side. Gør status. Når instruktionen eller dele af instruktionen er gennemført, gør den ansvarlige status over, hvor meget der er nået, og hvornår resten skal gennemgås. Saml al dokumentation om instruktion og oplæring af den enkelte nyansatte i en mappe. Mappen kan indeholde instruktionsskemaet samt de tjeklister, der har været anvendt undervejs. Hvis arbejdet også indebærer, at medarbejderen skal have fx et truckcertifikat, kan certifikater mv. også anbringes i mappen, så det sikres at uddannelseskravene også er imødekommet. Mappen kan også bruges til at opbevarer tjeklister m.m. om tilsyn. 13

14 Tjekliste til instruktion af nyansatte Medarbejderens navn: Ansættelsestidspunkt: Emne Sikkerhedsorganisation: Sikkerhedsrepræsentant/leder Møder i sikkerhedsgrupper og udvalg Registrering af ulykker og tilløb til ulykker Sikkerhedsregler Konsekvens af brud på sikkerhedsregler Arbejdsmiljø- og sygefraværspolitik: Politik og mål (gravide, seniorer, etniske og unge) APV: Kortlægning og handlingsplan Maskiner og tekniske hjælpemidler m.m.: Brugsanvisninger Stråling (elektromagnetisk og UV) Sikkerhedsforanstaltninger (tohåndsbetjening, nødstop, afskærmning og afbryder) Udsugning/ventilation Støj og vibrationer El-sikkerhed Rengøring og vedligehold - sikring med lås/afbryder Håndværktøjer Dampkedler og trykbeholdere Køleanlæg Stiger, platforme, stilladser og gangbroer Svejsning, skæring og slibning: Udsugning/ventilation Elektroder og ozon Skiltning og ryge/spise/drikke Svejselys og afskærmning Temperatur, ventilation og støj m.v.: Kulde og varme Ventilation og belysning Alarmanordning på procesudsugning Lovpligtige uddannelser og certifikater Høreskader, anmeldelse og høretest Vibrationer fra håndværktøjer og trucks m.v. Kemiske stoffer og materialer: Brugsanvisninger Isocyanater, epoxy, styren og bly Kræftfremkaldende (bl.a. asbest og kvarts) og giftige stoffer Køle- og smøremidler Malerarbejde Galvaniseringsprocesser Sandblæsning og støbning Gasser og trykflasker Eksplosionsfare - Atex (støv, brandfarlige væsker) Opbevaring af brandfarlige væsker og gifte Ansvarlig Planlagt tidspunkt Instruktion udført - Dato 14

15 Emne Løft og arbejdsstillinger: Tunge løft og daglig løftemængde Skub og træk Arbejdsstillinger og bevægelser Løftegrej, autoløftere og kraner EGA (Ensidigt Gentaget Arbejde) Psykisk arbejdsmiljø: Arbejdstid, rådighedsvagt og alene-arbejde Natarbejde og helbredsundersøgelse Kollegaer, mobning, stress, og utryghed Orden og ryddelighed samt affald: Almen oprydning og ryddelighed ledninger, værktøjer og affald m.m. Rengøring af maskiner Bortskaffelse af affald Intern transport: Løftevogne og palleløftere Kraner og trucks Gående og kørende Personlige værnemidler: Værnefodtøj, høreværn og sikkerhedsbriller Åndedrætsværn Handsker og hudpleje Hjelm Faldsikring og - liner Beredskab: Beredskabsplan - flugtveje/nødudgange Brandslukningsudstyr Øjenskyller Brand og eksplosion Førstehjælpskasse Ansvarlig Planlagt tidspunkt Instruktion udført - Dato Instruktion modtaget/afsluttet Dato: Den nyansattes underskrift Kopi af den udfyldte tjekliste er udleveret til medarbejderen: Dato: Er du i tvivl om noget eller har spørgsmål, så henvend dig til: 15

16 Sådan bruges tjeklisten til nyansatte Tjeklisten er inddelt i en række overordnede emner. Under hvert emne er der nævnt en række sikkerheds- og arbejdsmiljøområder, der bør indgå i instruktionen. Det er ikke emner der er relevante for alle virksomheder. Sådan bruges tjeklisten: Når den nyansatte skal instrueres, noteres navnet på den pågældende medarbejder og ansættelsestidspunktet øverst på siden. Navnet på den, der er ansvarlig for instruktionen om de forskellige emner, noteres i kolonnen Ansvarlig. På nogle virksomheder er der flere, der deltager i instruktionen, i så fald skal alle navne påføres. Der fastsættes på forhånd et tidspunkt for instruktion af hvert punkt ind i tjeklisten under kolonnen Planlagt tidspunkt. Her kan fx skrives en bestemt dato eller en bestemt uge. Når instruktionen af de enkelte punkter er givet, noteres datoen i feltet Instruktion udført Dato. Når hele instruktionen er givet, skriver den nyansatte under på, at vedkommende har modtaget instruktionen. Underskriften skal bruges til at dokumentere, at den del af den samlede instruktion er gennemført. Desuden giver det den nyansatte anledning til at vurdere, om alle punkterne er gennemgået tilstrækkelig grundigt og stille spørgsmål, hvis vedkommende er i tvivl. Medarbejderen får udleveret en kopi af den udfyldte tjekliste. Det er vigtigt at give medarbejderen et navn på, hvem vedkommende kan henvende sig til, hvis han eller hun bliver i tvivl om noget eller har et spørgsmål. 16

17 Instruktion og oplæring ved ændringer Når der sker ændringer på en arbejdsplads skal både nye og øvrige medarbejdere instrueres om de konsekvenser, som de ændrede arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige forhold får for dem. Ændringer kan fx være, at der købes nye maskiner eller værktøj, eller at der laves ændringer på en eksisterende maskine. Ændringer kan også være den måde, som arbejdet er organiseret på eller indførelse af nye arbejdsmetoder, fx at medarbejderne i en afdeling skifter arbejdsområde på grund af nogle omlægninger i produktionen. Det er også en ændring, hvis en medarbejder flytter til et andet arbejde i samme afdeling eller flytter til arbejde i en anden afdeling. Når der foretages ændringer skal medarbejderne instrueres og oplæres til at arbejde med de nye maskiner, den nye teknologi, de nye metoder eller at skulle arbejde i en helt anden afdeling. Det er arbejdsgiverens ansvar, at der bliver givet instruktion og oplæring ved ændringer. I det daglige kan det som ved instruktion af nyansatte også være arbejdslederen, værkføreren, svenden, sikkerhedsrepræsentanten eller en anden erfaren kollega, der giver instruktionen og står for oplæringen. Hvordan instrueres og oplæres ved ændringer Placér ansvaret for instruktion og oplæring ved nyindkøb af materiel eller ændringer i arbejdet. I hverdagen vil det typisk være arbejdslederen, der i samarbejde med ledelsen, har ansvaret for at vurdere, om der skal købes en ny maskine eller om eksisterende maskiner eller anlæg skal laves om. De har altså ansvaret for at foretage selve ændringerne på arbejdspladsen. De har derfor også ansvaret for, at være opmærksomme på om disse ændringer kan betyde, at en række medarbejdere skal have fornyet deres instruktion og oplæring. Vurdér sikkerheds- og arbejdsmiljøforholdene. Når der fx er indkøbt en ny maskine skal arbejdslederen i samarbejde med sikkerhedsorganisationen vurdere om nyindkøbet eller ændringen har medført ændringer i sikkerheds- og arbejdsmiljøforholdene. Det kan med fordel gøres samtidig med at Arbejdspladsvurderingen (APV) revideres. Denne vurdering tages i samarbejde med de medarbejdere, der efterfølgende skal betjene den nye maskine. Hvis det vurderes, at ændringerne på arbejdspladsen har medført ændringer i sikkerheds- og arbejdsmiljøforholdene, skal de berørte medarbejdere instrueres og oplæres. Vurderingen skal foretages før arbejdet sættes i gang efter ændringerne. 17

18 Brug tjeklisten til instruktion. Hvis det viser sig, at der er sket ændringer i sikkerheds- og arbejdsmiljøforholdene, skal der instrueres og oplæres på ny. Til denne instruktion af medarbejderne kan anvendes den samme tjekliste om arbejdsmiljø og sikkerhed, som anvendes i forbindelse med instruktion af nyansatte. Tjeklisten bør tilrettes i forhold til, hvad der relevant for den enkelte virksomhed. Overvej i denne forbindelse om tjeklisten til de nye ansatte skal revideres efter, at der er sket ændringer på arbejdspladsen. Vær også opmærksom på, at der er krav om at arbejdspladsvurderingen (APV en) revideres, når der sker ændringer på virksomheden. 18

19 19

20 Tilsyn Arbejdsgiveren skal sikre sig, at arbejdet udføres forsvarligt, og vedkommende skal derfor føre tilsyn med, at medarbejderen udfører arbejdet korrekt. Arbejdsgiveren skal tjekke om instruktion og oplæring har været tilstrækkelig, så arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Når den nyansatte er blevet instrueret og oplært til sit arbejde, bliver det efterhånden hverdag, hvor den nye medarbejder på egen hånd skal udføre sit arbejde. I den første periode er det meget vigtigt, at der i det daglige løbende bliver ført tilsyn med, om den nye medarbejder udfører arbejdet efter de retningslinier, der er givet ved instruktionen. Der skal gribes ind, hvis arbejdet ikke udføres forsvarligt. Den person, der havde ansvaret for at give instruktionen af den nye medarbejder, skal også i hverdagen være den person, der har hovedansvaret for den nye medarbejder. Det daglige tilsyn behøver ikke at være systematiseret, men i dagligdagen har både sikkerhedsrepræsentanten, arbejdslederen og kollegerne en opgave i at hjælpe deres nye kollega. Hvis fx sikkerhedsrepræsentanten opdager, at arbejdet ikke udføres efter retningslinierne, kan vedkommende enten selv fortælle den nye ansatte, hvordan arbejdet skal udføres korrekt, eller han/hun kan henvende sig til den person, der er hovedansvarlig for den nye medarbejder for få vedkommende til at instruere medarbejderen på ny. Det er vigtigt, at spillereglerne for, hvordan tilsynet skal foregå, er nøje aftalt. Hvis sikkerhedsrepræsentanten eller andre medarbejdere i det daglige arbejde opdager forhold, der ikke er i orden, fx at en række medarbejdere ikke bruger de værnemidler, der er anvist, kan det noteres på en seddel som fx nedenstående: Dato: Afdeling: Navn på den der har registreret forholdet: Kort beskrivelse: Dagligt tilsyn stram op! Forslag til forbedringer: De udfyldte sedler afleveres til arbejdslederen, som har ansvaret for at få forbedret forholdene. 20

21 Ud over det daglige tilsyn kan der gennemføres et mere systematisk tilsyn tre måneder efter, at den nye medarbejder er blevet instrueret. Næste tjekliste kan bruges til dette tilsyn. Der er også i denne tjekliste mulighed for, at I kan fjerne de emner på listen, som ikke er relevante for netop Jeres virksomhed. Tjekliste for instruktion og oplæring og for tilsyn skal indeholde de samme emner. Tjekliste med tilsyn af nyansatte Anvendes ved opfølgning samt tilsyn tre måneder efter instruktionen. Medarbejderens navn: Dato for tilsynet: Emne Handling/ansvarlig Sikkerhedsorganisation: Udført Sikkerhedsrepræsentant/leder Møder i sikkerhedsgrupper og udvalg Registrering af ulykker og tilløb til ulykker Sikkerhedsregler Konsekvens af brud på sikkerhedsregler Arbejdsmiljø- og sygefraværspolitik: Politik og mål (gravide, seniorer, etniske og unge) APV: Kortlægning og handlingsplan Maskiner og tekniske hjælpemidler m.m.: Brugsanvisninger Stråling (elektromagnetisk og UV) Sikkerhedsforanstaltninger (tohåndsbetjening, nødstop, afskærmning og afbryder) Udsugning/ventilation Støj og vibrationer El-sikkerhed Rengøring og vedligehold - sikring med lås/afbryder Håndværktøjer Dampkedler og trykbeholdere Køleanlæg Stiger, platforme, stilladser og gangbroer 21

22 Emne Handling/ansvarlig Svejsning, skæring og slibning: Udført Udsugning/ventilation Elektroder og ozon Skiltning og ryge/spise/drikke Svejselys og afskærmning Temperatur, ventilation og støj m.v.: Kulde og varme Ventilation og belysning Alarmanordning på procesudsugning Lovpligtige uddannelser og certifikater Høreskader, anmeldelse og høretest Vibrationer fra håndværktøjer og trucks m.v. Kemiske stoffer og materialer: Brugsanvisninger Isocyanater, epoxy, styren og bly Kræftfremkaldende (bl.a. asbest og kvarts) og giftige stoffer Køle- og smøremidler Malerarbejde Galvaniseringsprocesser Sandblæsning og støbning Gasser og trykflasker Eksplosionsfare - Atex (støv, brandfarlige væsker) Opbevaring af brandfarlige væsker og gifte Løft og arbejdsstillinger: Tunge løft og daglig løftemængde Skub og træk Arbejdsstillinger og bevægelser Løftegrej, autoløftere og kraner EGA (Ensidigt Gentaget Arbejde) 22

23 Emne Handling/ansvarlig Psykisk arbejdsmiljø: Udført Arbejdstid, rådighedsvagt og alenearbejde Natarbejde og helbredsundersøgelse Kollegaer, mobning, stress og utryghed Orden og ryddelighed samt affald: Almen oprydning og ryddelighed ledninger, værktøjer og affald m.m. Rengøring af maskiner Bortskaffelse af affald Intern transport: Løftevogne og palleløftere Kraner og trucks Gående og kørende Personlige værnemidler: Værnefodtøj, høreværn og øjenværn Åndedrætsværn Handsker og hudpleje Hjelm Faldsikring og - liner Beredskab: Beredskabsplan - flugtveje/nødudgange Brandslukningsudstyr Øjenskyller Brand og eksplosion Førstehjælpskasse Opfølgning/tilsyn udført Dato: Navn på den der er ansvarlig for tilsyn Kopi af den udfyldte tjekliste er udleveret til medarbejderen: Dato: 23

24 Sådan bruges tjeklisten til tilsyn: Når der skal føres tilsyn med den nyansatte, skal navn på den pågældende medarbejder skrives øverst på siden sammen med datoen for påbegyndelsen af tilsynet. Den ansvarlige for tilsynet gennemgår de punkter på tjeklisten, der også indgik i instruktionen. Dette sker i praksis ude i afdelingen. Hvis det vurderes, at arbejdet udføres efter de retningslinier, der blev givet ved instruktionen noteres et. Hvis det vurderes, at instruktionen ikke følges tilfredsstillende, noteres et. I feltet Handling/ansvarlig noteres, hvad der skal ske, for at den nye medarbejder får en fornyet instruktion og oplæring om det pågældende emne, så der fremover arbejdes korrekt. I feltet noteres også, hvem der ansvarlig for at sætte handlingen i gang. I feltet Udført noteres et, når handlingen er gennemført, og der igen er lavet et tilsyn og en vurdering af, om arbejdet udføres forsvarligt. Når tilsynet er gennemført, og det vurderes, at arbejdet foregår sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige forsvarligt, skriver den der er ansvarlig for tilsynet under på, at tilsynet er udført. Det noteres, hvem medarbejderen kan henvende sig til, hvis han eller hun er i tvivl om noget eller har et spørgsmål. Medarbejderen får en kopi af den udfyldte tjekliste. Den udfyldte tjekliste sættes i mappen sammen med den overordnede plan for instruktion samt med tjeklisten for instruktion og oplæring. Tilsyn i løbet af året Arbejdsgiveren skal løbende føre tilsyn med arbejdet på virksomheden i forhold til de nye medarbejdere og i forhold til de øvrige medarbejdere. Dette tilsyn kan indgå i forbindelse med noget af det øvrige arbejdsmiljøarbejde, der foregår i løbet af året. Der gennemføres på de fleste virksomheder løbende sikkerhedsgennemgange i de forskellige afdelinger på virksomheden. Som et tillæg til en sikkerhedsgennemgang kan nedenstående skema anvendes. 24

25 Tjekliste til tilsyn ved sikkerhedsgennemgang Afdeling: Dato: Emne Handling/ansvarlig Maskiner og tekniske hjælpemidler m.m. Udført Kendes og følges brugsanvisningerne? Følges retningslinjer ved/for: - arbejde med strålingsrisici (elektromagnetisk og UV)? - brug af materiel for reduktion af støj og vibrationsbelastning? - anvendelse af el-materiel og håndværktøjer? - rengøring og vedligehold - sikring med lås/afbryder? - arbejde ved dampkedler, trykbeholdere og køleanlæg? - brug af stiger, platforme og stilladser? Bruges sikkerhedsforanstaltninger (tohåndsbetjening, nødstop, afskærmning og afbryder m.v.) Kemiske stoffer og arbejdsprocesser: Kendes og følges brugsanvisninger (fx køle- og smøremidler, maling og gasser)? Overholdes de særlige regler for: - arbejde med Isocyanater, epoxy, styren og bly? - arbejde med kræftfremkaldende (bl.a. asbest og kvarts) og giftige stoffer? - arbejde i eksplosionsfarlige områder - Atex (støv og brandfarlige væsker)? Overholdes regler for/om: - opbevaring af brandfarlige væsker og gifte? - ryge/spise/drikke-forbud? Anvendes: - afskærmning ved svejsning m.m.? - ventilation, procesudsugning og rumventilation (svejsning, skæring, slibning m.v.)? Reageres ved alarm på procesudsugning? 25

26 Emne Handling/ansvarlig Løft og arbejdsstillinger: Udført Følges retningslinjer for: - manuelle løft? - skub og træk? - brug af løftegrej, autoløftere, kraner og andre hjælpemidler? - begrænsning af EGA (Ensidigt Gentaget Arbejde) fx via jobrotation m.v.? Psykisk arbejdsmiljø: Opleves der utryghed ved alene-arbejde? Opleves højt arbejdstempo og stress? Intern transport: Følges retningslinjer for: - brug af kraner og trucks (herunder certifikater/ løft over 1 meter.) - den interne færdsel - gående og kørende Personlige værnemidler: Bruges: - værnefodtøj, høreværn og øjenværn - åndedrætsværn - handsker - hjelm - faldsikring og liner Sikkerhedsgennemgang udført Dato: Ansvarlig for gennemgang 26

27 Sådan bruges tjeklisten til tilsyn ved sikkerhedsgennemgang: Der udpeges en person, der skal være ansvarlig for, at tjeklisten ved sikkerhedsgennemgang udfyldes. Tillægget anvendes fire gange årligt i forbindelse med sikkerhedsgruppernes sikkerhedsgennemgange. Når de forskellige afdelinger på virksomheden gennemgås, undersøges det ved hjælp af spørgsmålene i tjeklisten om arbejdet udføres efter de retningslinier, der er givet for sikkerhed og arbejdsmiljø. Hvis det vurderes, at arbejdet udføres efter de retningslinier, der blev givet ved instruktionen noteres et. Hvis det vurderes, at instruktionen ikke følges korrekt, noteres et. Hvis der findes områder, hvor retningslinierne ikke overholdes, noteres det i feltet Handling sammen med navnet på den, der er ansvarlig for, at handlingen bliver udført. Der gribes også ind med det samme. I feltet Udført noteres et, når handlingen er gennemført, og der igen er lavet et tilsyn og en vurdering af, om arbejdet udføres forsvarligt. Den udfyldte tjekliste til sikkerhedsgennemgang sættes i en mappe sammen med resultaterne af sikkerhedsgennemgangen. 27

28 Unges arbejde Der er nogle særlige forhold, der skal tages hensyn til, hvis I har ansat unge under 18 år. På metal- og maskinvirksomheder kan de unge under 18 år være arbejdsdrengene, lærlingene og unge, der følger et traineeforløb. Der er bestemte typer af arbejdsopgaver disse grupper ikke må udføre fordi de mangler erfaringer og viden, og at unge er mere sårbare. Det er i forbindelse med instruktion, oplæring og tilsyn vigtigt, at arbejdsgiveren ved, hvilke arbejdsopgaver det drejer sig om. For unge under 18 år er hovedreglen, at de ikke må være beskæftiget med arbejde, der kan være farligt for deres sundhed og sikkerhed. Reglerne for dette arbejde er beskrevet i arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde. Her er der beskrivelser af de arbejdsopgaver, som unge fra 13 til 18 år må beskæftige sig med, og hvad de ikke må arbejde med. Dansk Industri og Dansk Metal har indgået en aftale om en særlig Trainee-ordningen for en række metalfag, og der er givet dispensation fra reglerne om unges arbejde, for en række maskiner og processer. Kontakt organisationerne hvis I vil vide mere om Trainee-ordningen. Når man har ansat unge medarbejdere under 18 år er der grund til at være særligt opmærksom på arbejdet med instruktion, oplæring og tilsyn fordi de er unge. Unge kan have svært ved at gennemskue de farer, som arbejdet indebærer. Han eller hun har sandsynligvis ingen erfaring fra andre arbejdspladser og kender ikke branchen så godt endnu. Samtidig er mange unge interesserede i at vise arbejdsgiveren, at de ikke er bange for at tage fat og gøre en god indsats. På den måde kan de let komme til at overvurdere deres egne evner. Ved instruktion og oplæring af unge skal I derfor være ekstra opmærksomme på disse forhold. En god idé er at have en fast medarbejder tilknyttet den unge i den periode, hvor der skal instrueres og oplæres. Den faste medarbejder, som fx kan være svenden eller arbejdslederen, følger den unge hele arbejdsdagen og er hele tiden til rådighed og holder øje med den unge. Denne føl-ordning skal sikre, at den unge hele tiden er under opsyn, og at den unge kan henvende sig til den person, han eller hun er tilknyttet. Det tager tid at forholde sig til alt det nye. Instruktion og oplæring er da heller ikke noget, der sker på én dag. Det strækker sig over en periode, hvor den unge gradvist bliver mere og mere bevidst om, hvordan virksomhedens retningslinjer for et sikkert og sundt arbejdsmiljø skal efterleves i det daglige arbejde. Den der er ansvarlig for instruktion og oplæring af den unge må derfor ikke slippe den unge til at arbejde på egen hånd, før I er sikre på, at det udføres forsvarligt. De tjeklister og metoder, der en beskrevet i denne vejledning til brug ved instruktion, oplæring og tilsyn kan også anvendes til de unge medarbejdere. Blot skal I være opmærksomme på de særlige restriktioner, for hvilke typer arbejde de unge ikke må udføre. 28

29 Eksempel: Vola A/S Når en ny medarbejder starter på Vola A/S, sker det efter en særlig procedure, hvor afdelingslederen byder velkommen. Tillidsmanden og sikkerhedsrepræsentanten for den pågældende afdeling har hver deres emner, de introducerer for deres nye kollega. Det er fx rundvisning, organisationsforhold og arbejdet i sikkerhedsgrupperne mv. Den del af instruktionen og tilsynet, der handler om det daglige arbejdsmiljø og sikkerhed, foregår som en sidemandsoplæring. Det er oftest en erfaren kollega, der er ansvarlig for instruktion og oplæring fx en erfaren sliber, hvis den nye medarbejder skal arbejde med slibeprocesserne. En del af tilsynsarbejdet hos Vola A/S sker ved, at medarbejderne skriftligt registrere på sedler, der hænger i hver afdeling, hvis de opdager forhold på sikkerhedsog arbejdsmiljøområdet, der ikke er i orden. Sedlerne skal afleveres til sikkerhedsrepræsentanterne, som efterfølgende behandler sagen og registrerer sagen i et internt elektronisk system. Sikkerhedsgrupperne udarbejder derefter en handlingsplan, hvorefter der sættes aktiviteter i gang for at få udbedret forholdene. Sikkerhedslederen bliver igennem det interne elektroniske system løbende orienteret om registreringerne og bruger systemet til blandt andet at holde øje med, om der fx gentagne gange er rapporteret manglende brug af værnemidler. Hvis dette er tilfældet tages problemstillingen op i sikkerhedsudvalget, hvorefter der sættes fokus på manglende brug af værnemidler og på, hvordan det forbedres. 29

30 Erfaring med tjeklisterne Vola A/S har haft tjeklisten til instruktion af nye medarbejdere og tjeklisten til tilsyn med arbejdets udførelse til afprøvning og derved testet metode og systematik på en række medarbejdere. Ifølge Leon Michelsen, som er kvalitets- og miljøkoordinator, gav materialet anledning til en række nye ideer, som kunne supplere deres nuværende system. Deres erfaringer med brug af tjeklisterne er, at det som udgangspunkt er meget vigtigt at bruge tid på at planlægge arbejdet med tjeklisterne til instruktion og tilsyn af nye medarbejdere. På tjeklisterne synliggøres det, hvor mange områder indenfor arbejdsmiljøet, der bør indgå i instruktion og tilsyn. Leon Michelsen brugte i samarbejde med ledelsen og en sikkerhedsrepræsentant tid på at tilpasse tjeklisterne, så emnerne på listerne passede lokalt til de forskellige afdelinger. Selve dette arbejde krævede, at de systematisk skulle vurdere de forskellige arbejdsmiljøforhold og derefter vælge til og fra. Det gav anledning til en god snak om arbejdsmiljøet på virksomheden. Det har stor betydning, at den eller de personer, der bliver ansvarlige for at foretage instruktion og tilsyn med arbejdet, udvælges til at kunne arbejde med tjeklisterne. For at kunne give instruktionen er det nødvendigt, at den ansvarlige har sat sig ind i de krav, der er til de punkter, der er relevante fra tjeklisterne. Mange af kravene til instruktion om arbejdsmiljø- og sikkerhed kendes i forvejen, men ved enkelte emner er det nødvendigt at hente yderligere informationer fx i arbejdstilsynets materialer. Materialet kan medvirke til, at de ansvarlige bliver helt opdateret på de områder, der skal instrueres i. 30

31 Det er vigtigt at gøre sig overvejelser om, hvordan selve instruktionen gribes an. Der er stor forskel på, om det er en ung og uerfaren medarbejder, eller det er en mere erfaren medarbejder, der skal instrueres. Der skal bruges mere tid til uerfarne medarbejdere, og det er en god idé at bryde selve instruktionen i sikkerhed og arbejdsmiljø op i mindre dele, så det hele ikke foregår på en dag. Ved en mere erfaren medarbejder kan der gennemgås større dele af tjeklisten ad gangen. Efter at have arbejdet med tjeklisterne og metoderne fik de hos Vola A/S en idé om, at de fremover, som supplement til tjeklisterne, vil udarbejde en Top 10 liste over de væsentligste arbejdsmiljøpunkter i de enkelte afdelinger. Denne Top 10 liste, som løbende vil blive revideret afhængig af produktionsforholdene, vil de fremover bruge som udgangspunkt til instruktion af medarbejdere, der kun skal være i afdelingen i en til to dage (fx vikarer), hvor arbejdsopgaverne på forhånd er afgrænsede. Alt i alt vurderer Leon Michelsen, at metoden og tjeklisterne er gode værktøjer, som er med til at skabe overblik og sikkerhed for, at de nødvendige punkter bliver gennemgået. Det er vigtigt at få prioriteret punkterne og få dem fortalt på det rigtige tidspunkt. Det ser lidt voldsomt ud, men når det bliver tilpasset til det aktuelle område, er det en overkommelig opgave. Tjeklisten for tilsyn er en rigtig god ide. Især hvis instruktionen er opdelt i faser. Tilsynet bliver brugt til at sikre, at punkterne er gennemgået og forstået. 31

32 Om Vola Vola A/S blev grundlagt i 1873 som en traditionel gørtlervirksomhed. I dag producerer og markedsfører virksomheden armatur og tilhørsdele.volas produkter er fremstillet af massivt rustfrit stål og messing og leveres i børstet stål, højglanspoleret eller børstet krom og poleret messing. Vola A/S er en mellemstor virksomhed indenfor metal- og maskinindustrien, som har 154 medarbejdere, hvoraf godt 100 medarbejdere er ansat i produktionen. Vola A/S har etableret egne salgsselskaber i syv lande i Europa, men produktionen foregår i Horsens (Danmark). Vola A/S har et kvalitetssystem, certificeret efter ISO 9001, samt et arbejdsmiljøsystem certificeret efter OHSAS 18001, som betyder, at de arbejder systematisk med arbejdsmiljøet og løbende forbedrer arbejdsmiljøforholdene på virksomheden. 32

33 Få mere at vide: De fleste bekendtgørelser og vejledninger m.m. indeholder krav om instruktion, oplæring og tilsyn. Her er en liste over de mest relevante i metal- og maskinindustrien. Regler og vejledninger Bekendtgørelser: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 om arbejdets udførelse. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 575 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.292 om arbejde med stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisiko ved arbejde med stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 63 om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 om indretning af tekniske hjælpemidler. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdspladsers indretning. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om manuel håndtering. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om hejseredskaber og spil. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om sikkerhedskrav mv. til personlige værnemidler. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 om unges arbejde. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478 om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 746 om brug af personlige værnemidler. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om anvendelse af trykbærende udstyr. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.1142 om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 om arbejde med kodenummererede produkter. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om asbest. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 682 om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om hejseredskaber og spil. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr. Anvisninger: AT-anvisning nr om akustik i arbejdsrum. AT-anvisning nr om indretning af hejseredskaber. AT-anvisning nr om opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse, løfte og transportredskaber. AT-anvisning nr om anhugning Vejledninger: AT-vejledning nr. A.1.1 om ventilation på faste arbejdssteder. AT-vejledning nr. B.1.3 om maskiner og maskinanlæg. AT-vejledning nr. A.1.9 om faste arbejdssteders indretning. AT-vejledning nr. C.0.11om arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer. AT-vejledning nr. C.0.7 om epoxyharpikser og isocyanater. AT-vejledning nr. B.4.4 om køleanlæg og varmepumper. AT-vejledning nr. B.1.4 om automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg. AT-vejledning nr. C.0.6 om arbejde med brandfarlige væsker. AT-vejledning nr. C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer. AT-vejledning nr. C.0.8 om metallisk bly og blyforbindelser. AT-vejledning nr. C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer. AT-vejledning nr. C.2.1 om kræftrisikable stoffer og materialer. AT-vejledning nr. D.2.1 om sandblæsning. AT-vejledning nr. D.3.1 om løft, træk og skub. AT-vejledning nr. D.3.2 om ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde. AT-vejledning nr. D.5.1 om trykluft til åndedrætsværn. AT-vejledning nr. D.5.2 om høreværn. AT-vejledning nr. D.2.17 om køle-smøremidler. AT-vejledning nr. D.6.1 om støj. AT-vejledning nr. D.2.16 om svejsning, skæring mv. i metal. AT-vejledning nr. D.6.2 om hånd- og armvibrationer. AT-vejledning nr. B om Kranførercertifikat At-vejledning nr. B Løft af personer med gaffeltruck 33

34 At-vejledning nr. C.0.7 Epoxyharpikser og isocyanater At-vejledning nr. C.0.9 Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære At-vejledning nr. C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer At-vejledning nr. D.4.1 Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø At-vejledning nr. D.5.4 Andedrætsværn At-vejledning nr. F.0.4 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-vejledning nr. F.0.5 Forebyggelse af arbejdsulykker i store og mellemstore virksomheder At-vejledning nr. F.0.6 Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed At-vejledning nr. F.0.7 Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder Meddelelser: AT-meddelelse nr om inventar på faste arbejdspladser. AT-meddelelse nr om gaffeltruck. AT-meddelelse nr om anvendelse af hejse, løfte og transportredskaber. AT-meddelelse nr om vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser. AT-meddelelse nr om værnefodtøj (fodværn). AT-meddelelse nr om gaffeltruckførercertifikat AT-meddelelse nr om personløft med kran AT-meddelelse nr om samløft med kraner AT-meddelelse nr om ståltove (wirer) AT-meddelelse nr om tovlåse til ståltove AT-meddelelse nr om fibertove (tovværk) AT-meddelelse nr om rulle- og bladkæder AT-meddelelse nr om lænkekæder AT-meddelelse nr om anhugningsgrej AT-meddelelse nr om lavetstiger AT-meddelelse nr om løfteborde AT-meddelelse nr om fast opstillede løfteplatforme AT-meddelelse nr om transportable personløftere med arbejdsstandplads AT-meddelelse nr Metalrundsave Arbejdsmiljøadresser og hjemmesider Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø Telefon: Web: Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks København V Telefon: Web: Organisationer Dansk Industri, H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Web: CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Web: Lederne Vermlandsgade København S Telefon: Web: Dansk Metal Nyropsgade København V Telefon: Web: 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade København V Telefon: Web:

35 CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Web: Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Web: Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Telefon: Web: Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Telefon: Web:

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres i virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret DFL Lovoversigt DFL lovoversigt er en oversigt over brancherelevante bekendtgørelser og vejledninger med i hjemmel i primært miljøbeskyttelsesloven, kemikalieloven og arbejds miljøloven. Udover hvad der

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside:

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige forhold for unge Fokus på oplæring, feedback og fællesskab Kemi Inkl. øvelser Materialet er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Alene-arbejde må man det?

Alene-arbejde må man det? Alene-arbejde må man det? Forord Alene-arbejde er ikke en risikofaktor i sig selv, men ansatte skal ikke sættes til arbejde som er særligt farligt at udføre alene, og ansatte som arbejder alene må ikke

Læs mere

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ Udgivet af: Dansk Metal Miljø- og Socialsekretariatet April 2008, 1. oplag Redaktion: Jan Toft Rasmussen Design og tryk: Schultz Grafisk / 568174 Foto: Harry

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til STILLADSARBEJDE Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Få god og sikker hverdag

Få god og sikker hverdag Få god og sikker hverdag Arbejdsmiljø/formål med workshop Fokus på det nære arbejdsmiljø Hvem påvirker Hvad kan du selv gøre Fokus på arbejdsmiljø mindst hver 3.de år ved APV Påvirker arbejdsmiljø: Lovgivning

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Vand, kloak og affald Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde?

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde? Ved alenearbejde skærpes kravene til sikkerhed og forebyggelse, så medarbejderen ikke udsættes for unødig risiko i arbejdet. Alenearbejde er ikke en risikofaktor i sig selv, men vær opmærksom på, at nogle

Læs mere

ARBEJDSPLADS VURDERINGER

ARBEJDSPLADS VURDERINGER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERINGER ER UDGIVET MED STØTTE FRA ARBEJDSMILJØRÅDETS SERVICE

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R.

ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R. ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R. Sikkerhedsrundering /Arbejdsmiljøgennemgang hvad, hvorfor, hvornår og hvordan? Hvad En sikkerhedsrundering er en metode for sikkerhedsgruppen til at overvåge og kontrollere

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn

Oplæring, instruktion og tilsyn P r æ s e n t a t i Muralee Bala Flemming Lindegaard 03. maj 2018 Oplæring, instruktion og tilsyn med udgangspunkt i AT-vejledning 1.7.1-1 Oplæg i ExForum den 3. maj 2018 Hvorfor er instruktion, oplæring

Læs mere

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål # Emner til den fysiske del af APV en 1 FYSISKE FORHOLD Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø 2 FYSISKE FORHOLD 3 FYSISKE FORHOLD 4 FYSISKE FORHOLD 5 FYSISKE FORHOLD 6 FYSISKE FORHOLD 7 FYSISKE

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED. Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED. Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen Indhold Ansvar for maskinsikkerhed 3 Tag ansvar for maskinsikkerheden Risikovurdering og APV 4

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Deltagernes forventninger til arbejdsmiljøuddannelsen Snak med din sidemand og fortæl bagefter hvad I har talt om. 2 Kursusforløbet Tilstedeværelsesdagen:

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE R E V I S I O N S G R A V E 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Håndværksbagere Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Grusgrave Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Sceneteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:17 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere