Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn"

Transkript

1 Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres i virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1

2 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund og Ledernes Hovedorganisation i regi af Træets Arbejdsmiljøudvalg. Vejledningen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med lovgivningen. Vejledningen er alene vurderet som den foreligger, og Tilsynet har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Dette og andre værktøjer, som omhandler et godt og sikkert arbejdsmiljø, findes også i elektronisk form på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades på eller de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø, tlf Bestillingsnr Layout, produktion og tryk: Dplus.dk Trykt på miljøvenligt papir Oplag: 500 ekspl. August 2012 ISBN

3 Indhold Hvad siger reglerne?... 6 Beskrivelse af ansvar. Hvem har hovedansvar i forhold til ansvar for oplæring og instruktion. Hvordan undgås skader?... 8 Instruktion af nye medarbejdere. Instruktion af etableret medarbejdere. Tilsyn med de ansatte Værktøjskasse Introduktionsforløb, jobtræners opgaver, god værkstedspraksis 10 gode råd. Uddannelses- og kvalifikationsprofil. I denne vejledning bruges tre forskellige udråbstegn i forbindelse med teksten. Et grønt, et gult og et rødt udråbstegn. Det grønne udråbstegn bruges de steder i vejledningen, hvor det anbefales at udføre en bestemt handling i forbindelse med arbejdet Det gule udråbstegn bruges de steder i vejledningen, hvor man bør udføre en bestemt handling i forbindelse med arbejdet Det røde udråbstegn bruges de steder i vejledningen, hvor man skal udføre (i følge lovgivningen) en bestemt handling i forbindelse med arbejdet 3

4 Denne vejledning har til formål at hjælpe arbejdsmiljøorganisationen i arbejdet med at fastlægge hensigtsmæssig introduktion og instruktion på virksomheden. 4

5 Indledning En systematisk og grundig introduktion, instruktion og oplæring giver bedre sikkerhed. Medarbejderne bliver hurtigere og bedre til at udfylde deres opgaver korrekt, og de begår færre fejl. Denne vejledning har til formål at hjælpe arbejdsmiljøorganisationen i arbejdet med at fastlægge hensigtsmæssig introduktion og instruktion på virksomheden. Vejledningen indeholder gode råd og værktøjer, som kan anvendes, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres og når der skal føres tilsyn med, at arbejdet udføres uden fare for sikkerhed og sundhed. Den indeholder 12 værktøjer, som kan anvendes enkeltvis eller i sammenhæng. Vejledningen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets partner i industriens fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med lovgivningen. Vejledningen er alene vurderet, som den foreligger, og tilsynet har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Denne og andre værktøjer, som omhandler et godt og sikkert arbejdsmiljø, findes også i elektronisk form på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside dk. Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F (Fagligt Fælles Forbund) og Ledernes Hovedorganisation i regi af Træets Arbejdsmiljøudvalg. 5

6 Hvad siger reglerne? En virksomhed skal instruere og oplære både nye medarbejdere ved ansættelsens start og de øvrige medarbejdere i forbindelse med ændringer i arbejdsmetoder, arbejdets organisering og udførelse f.eks. ved indførelsen af nye maskiner og tekniske hjælpemidler. Ved visse typer af arbejde kan der være behov for at gentage instruktionen regelmæssigt for alle, f.eks. ved arbejde med eksplosiv atmosfære. Arbejdsgiveren skal sikre sig, at arbejdet udføres forsvarligt, og vedkommende skal derfor føre tilsyn med, at medarbejderen udfører arbejdet korrekt. Arbejdsgiveren skal tjekke, om instruktion og oplæring har været tilstrækkelig, så arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Arbejdsgiveren skal sikre sig, at de ansatte er instrueret i det arbejde, som de skal udføre, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Hvem har hovedansvaret for virksomhedens arbejdsmiljø? Arbejdsgiveren er den hovedansvarlige for virksomhedens arbejdsmiljø. Reglerne betyder dog, at arbejdsgiverne nu får mulighed for at undgå bøde for visse lovovertrædelser begået af deres ansatte, hvis arbejdsgiveren kan godtgøre, at han har opfyldt sine pligter, som de er beskrevet i Arbejdsmiljøloven. Reglerne gælder når ansatte, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder lovgivningens krav om: Anvendelse af personlige værnemidler. Anvendelse af udsugningsforanstaltninger. Anvendelse af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger. Anvendelse af forsvarlige arbejdsmetoder. Certifikat til kran og gaffeltruck. Alle har en fælles interesse i, at arbejdet på virksomheden foregår sikkert, og at arbejdsmiljøet er i orden, så både ulykker og arbejdsbetingede lidelser undgås. 6

7 Hvem har ansvar for instruktion, oplæring og tilsyn? Det er arbejdsgiveren, der har det formelle ansvar for at instruktionen, oplæringen og tilsynet med at arbejdet udføres efter reglerne. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der: Informeres om sikkerheds- og sundhedsfarer ved arbejdet. Gives instruktion i sikkerhedsforanstaltninger til alle på arbejdspladsen. Bliver ført tilsyn med, at instruktionen følges og at sikkerhedsforanstaltningerne overholdes. Arbejdsgiveren skal også sørge for, at der er udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV), at sikkerhedsarbejdet er etableret og fungerer, og at han selv deltager i samarbejdet om sikkerhed og arbejdsmiljø. Der er særlige forhold, der skal tages hensyn til, hvis virksomheden har ansat unge under 18 år. Der er bestemte typer af arbejdsopgaver, unge under 18 år ikke må udføre. Hvilke typer arbejdsopgaver de unge må arbejde med, finder du i vejledningen om Børn og Unge. Denne instruktion og oplæring samt tilsynet skal omfatte alle de sikkerheds- og arbejdsmiljøområder, der er relevante for den pågældende arbejdsplads. I træ- og møbelbranchen er det f.eks. områderne: Maskinsikkerhed. Kemiske stoffer og materialer. Støj. Ergonomi. mv. Instruktion og oplæring skal især ske i forbindelse med ansættelsen af en ny medarbejder. De øvrige medarbejdere skal også instrueres og oplæres, hvis der sker ændringer i arbejdet, i arbejdets organisering og udførelse, f.eks. ved indførelsen af nye maskiner og tekniske hjælpemidler. 7

8 Hvordan undgås skader? Nyansatte medarbejdere og medarbejdere i nye jobfunktioner har større risiko for at komme til skade i træ- og møbelindustrien end andre ansatte. Manglende viden om de sikkerheds- og arbejdsmiljøforhold der er på virksomheden, er en af årsagerne til de mange skader. For at undgå skader, skal virksomheden sikre, at både de nyansatte og de øvrige ansatte bliver instrueret og oplært grundigt før arbejdet begyndes. Virksomheden kan med fordel anvende Maskinkørekortet ( dk) i forbindelse med instruktion af de ansatte. På findes også tjeklister til brug for tilsyn med den nyansatte efter instruktionen og oplæringen, samt ved løbende tilsyn med arbejdets udførelse. Tjeklisterne indeholder de emner, der er relevante på virksomheder indenfor træ- og møbelbranchen. Derfor er det fornuftigt at modtage og oplære nyansatte på en god og grundig måde, for at undgå de mange arbejdsskader. Det er vigtigt, at der løbende følges op på instruktionen og oplæringen, samt at der jævnligt føres tilsyn med, at medarbejderne udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det kunne for eksempel være tilsyn med arbejdet ved en bestemt maskine og tilsyn med, at de retningslinjer, der gælder på virksomheden, overholdes. Det er væsentligt, at der afsættes den fornødne tid til selve instruktionen, oplæringen og tilsynet, samt at medarbejderne løbende har mulighed for at stille spørgsmål og få hjælp, hvis han eller hun er i tvivl om noget. 8

9 Hvad er introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn? Introduktion Det er vigtigt, at et introduktionsforløb planlægges, så den nyansatte bliver godt modtaget på den nye virksomhed. Introduktion til virksomheden handler om de forhold, der er forbundet med at starte i et nyt job på en virksomhed, f.eks. Præsentation af kolleger. Rundvisning på virksomheden. Orientering om arbejdstider osv. Det er vigtigt, at nye medarbejdere hurtigt får kendskab til virksomhedens holdninger og politik på arbejdsmiljøområdet. Instruktion Nye medarbejdere For en ny medarbejder er næsten alt på virksomheden nyt, uanset om vedkommende er helt ung eller har mange års erfaring. Det gælder også de forhold, som har med sikkerhed og arbejdsmiljø at gøre. En del af oplæringen kan foregå som sidemandsoplæring. Sidemandsoplæring er mand-til-mand oplæring, hvor en medarbejder underviser en kollega eller en gruppe af kolleger om sin viden og erfaringer på et bestemt område. Instruktion handler om de forhold, der har at gøre med det arbejde, som den nyansatte skal udføre. Den nye medarbejder skal have viden om det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, samt lære at udføre sit konkrete arbejde på en sikkerheds- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Overordnet skal den nye ansatte instrueres i: Hvilket arbejde som medarbejderen skal udføre. Hvordan f.eks. maskiner og værktøj skal betjenes. Hvor faremomenterne på arbejdspladsen findes. Hvordan arbejdet udføres på en sikker måde. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger medarbejderen skal anvende. Hvilke brugsanvisninger og instruktioner man skal kende, og hvor de er placeret på virksomheden. Instruktion og oplæring skal sættes i gang så hurtigt som muligt efter ansættelsens start, og det faglige og sikkerhedsmæssige skal være i centrum for instruktionen. Øvrige medarbejdere Arbejdsgiverens instruktionspligt er ikke begrænset til nyansatte, men gælder alle ansatte uanset erfaring og anciennitet i virksomheden som løbende skal instrueres således, at arbejdet under alle forhold kan udføres fuldt forsvarligt. Denne pligt omfatter ikke arbejdsopgaver, som arbejdsgiveren har vished for, at den ansatte er instrueret i og er fuldt fortrolig med. Instruktionen skal gentages, såfremt der er mistanke om eller det ved almindeligt tilsyn konstateres, at arbejdet ikke udføres i overensstemmelse med den instruktion, der er givet. 9

10 Når der sker ændringer på en arbejdsplads, skal både nye og øvrige medarbejdere instrueres om de konsekvenser, som de ændrede arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige forhold får for dem. Ændringer kan for eksempel være: Nye maskiner eller værktøj. Ændringer på en eksisterende maskine. Den måde, som arbejdet er organiseret på. Indførelse af nye arbejdsmetoder, for eksempel at medarbejderne i en afdeling skifter arbejdsområde på grund af nogle omlægninger i produktionen. En medarbejder flytter til et andet arbejde i samme afdeling eller flytter til arbejde i en anden afdeling. Når der foretages ændringer, skal medarbejderne instrueres og oplæres til at arbejde med de nye maskiner, den nye teknologi, de nye metoder eller til at skulle arbejde i en helt anden afdeling. Det formelle ansvar for instruktion ligger hos arbejdsgiveren, men det er virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, der fastlægger principperne for introduktion og instruktion. Tilsyn Når der er givet instruktion om sikkerhed og arbejdsmiljø, og medarbejderen er blevet fortrolig med for eksempel betjeningen af en bestemt maskine, så er medarbejderen oplært til det pågældende arbejde. Der er altså tale om en periode, hvor medarbejderen lærer at arbejde efter den instruktion, der bliver givet i forbindelse med det daglige arbejde. For løbende at holde øje med, om medarbejderen arbejder efter de sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, der er instrueret i, samt at vedkommende fuldt ud har forstået instruktionen, skal der løbende føres tilsyn med arbejdet. Det vil sige, at kolleger, arbejdsmiljørepræsentanter og/eller værkføreren i det daglige holder øje med, om arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 5.1 Sikkerhedsgennemgang. Der gennemføres på de fleste virksomheder løbende sikkerhedsgennemgange i de forskellige afdelinger på virksomheden Tilsyn med nyansatte Når den nyansatte er blevet instrueret og oplært til sit arbejde, bliver det efterhånden hverdag, hvor den nye medarbejder på egen hånd skal udføre sit arbejde. I den første periode er det meget vigtigt, at der i det daglige bliver ført løbende tilsyn med, om den nye medarbejder udfører arbejdet efter de retningslinjer, der er givet ved instruktionen. Der skal gribes ind, hvis arbejdet ikke udføres forsvarligt. Den person, der havde ansvaret for at give instruktionen af den nye medarbejder, skal også i hverdagen være den person, der har hovedansvaret for den nye medarbejder. Det daglige tilsyn behøver ikke at være systematiseret Spilleregler for tilsynet. Det er vigtigt, at spillereglerne for, hvordan tilsynet skal foregå, er nøje aftalt. Hvis f.eks. arbejdsmiljørepræsentanten opdager, at arbejdet ikke udføres efter retningslinjerne, kan vedkommende enten: 10

11 Dato: Dagligt tilsyn stram op! Afdeling: Navn på den der har registreret forholdet: Kort beskrivelse: Forslag til forbedringer: De udfyldte sedler afleveres til arbejdslederen, som har ansvaret for at få forbedret forholdene. Selv fortælle den nye ansatte, hvordan arbejdet skal udføres korrekt. Eller han/hun kan henvende sig til den person, der er hovedansvarlig for den nye medarbejder for få vedkommende til at instruere medarbejderen på ny. Hvis arbejdsmiljørepræsentanten eller andre medarbejdere i det daglige arbejde opdager forhold, der ikke er i orden, f.eks. at en række medarbejdere ikke bruger de værnemidler, der er anvist, kan det noteres på en seddel som for eksempel ovenståenden. Ud over det daglige tilsyn kan der gennemføres et mere systematisk tilsyn tre måneder efter, at den nye medarbejder er blevet instrueret. Tilsyn med, om arbejdet sker sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, bør være en del af de normale og selvfølgelige rutiner, på lige fod med de øvrige ledelsesmæssige opgaver virksomheden. er et internet baseret instruktionsværktøj som indeholder væsentlige arbejdsmiljøforhold i træ- og møbelbranchen, med tilhørende teoretiske og praktiske prøver. Når prøver er bestået, udstedes et maskinkørekort som dokumentation for den viden, der er opnået. Det er branchens organisationer, der står bag maskinkørekortet, og anbefaler dette som et vigtigt element i virksomhedens instruktion. 11

12 Værktøjskasse Introduktionsforløb Som nyansat er alt nyt. Det tager tid at lære sin nye arbejdsplads og sine nye arbejdskolleger at kende. Virksomheden kan gøre meget for at gøre starten mere overskuelig for de nye medarbejdere. Et godt introduktionsforløb er til gavn for den nye medarbejder, kolleger og virksomhed. Hvordan instrueres og oplæres nyansatte? Når en ny medarbejder skal instrueres og oplæres i sikkerhed og arbejdsmiljø, kan der udpeges én eller flere personer, der får ansvaret. Nedenstående punkter viser en systematisk måde at gribe opgaven an på: Lav en plan for instruktion af den nye medarbejder Planen skal indeholde, hvem der er ansvarlig for de enkelte punkter, og hvornår de forskellige aktiviteter skal foregå. Det er virksomhedens ledelse, der i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, udarbejder planen. Aftal tidspunkter for instruktion og oplæring om sikkerhed og arbejdsmiljø Instruktionen om sikkerhed og arbejdsmiljø begyndes dem første dag efter ansættelsen af den nye medarbejder. Giv Jer god tid til selve instruktionen og afsæt de fornødne timer. Foretag instruktion og oplæring af den pågældende medarbejder, og giv en detaljeret instruktion om sikkerhed og arbejdsmiljøforholdene. 12

13 Gør status Når instruktionen eller dele af instruktionen er gennemført, gør den ansvarlige status over, hvor meget der er nået, og hvornår resten skal gennemgås. Saml al dokumentation om instruktion og oplæring af den enkelte nyansatte i en mappe Mappen kan indeholde instruktionsskemaet samt de tjeklister, der har været anvendt undervejs. Hvis arbejdet også indebærer, at medarbejderen skal have f.eks. et truckcertifikat, kan certifikater mv. også anbringes i mappen, så det sikres at uddannelseskravene også er imødekommet. Hvis er indgået i instruktion og oplæringen kan kopi af kørekortet også opbevares i mappen. Mappen kan også bruges til at opbevare tjeklister m.m. om tilsyn. Instruktion ved brug af jobtræner Jobtræneren skal varetage den praktiske instruktion af den nye medarbejder. Det er derfor en fordel, at jobtræneren har et godt kendskab til virksomhedens samlede aktiviteter og virksomhedens kultur. Det er en forudsætning, at jobtræneren har et godt kendskab til sikkerhedsbestemmelser og arbejdsmiljøorganisationens mål for et godt arbejdsmiljø. Det er derfor naturligt at udpege en jobtræner blandt arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Jobtrænerens opgaver: Jobtræneren har ansvaret for at vejlede i og kontrollere at: Arbejde med maskiner/ maskinanlæg og betjening af sikkerhedsforanstaltninger bliver udført efter arbejdsmiljøorganisationens anvisninger. Manuelt arbejde (håndtering og bearbejdning) bliver udført efter arbejdsmiljøorganisationens anvisning. Transport af materialer bliver udført efter arbejdsmiljøorganisationens anvisning. Værnemidler bliver anvendt efter arbejdsmiljøorganisationens anvisning. Folder til nye medarbejdere En folder orienterer nye medarbejdere om introduktion og instruktion. For både mindre og større virksomheder er det vigtigt at finde en balance, så der hverken gives for mange eller for få oplysninger til de nye medarbejdere. Husk derfor at redigere teksten i folderen, så den passer til forholdene på jeres virksomhed. Irrelevante oplysninger eller afsnit kan udelades. Hvis der mangler oplysninger, kan de bare tilføjes. Hvordan instrueres erfarne og nye medarbejdere? Instruktion ved brug af maskinkørekort Før man bliver sluppet løs i trafikken, skal man kende færdselsreglerne og bevise, at man er i stand til at omsætte teori til praksis. 13

14 Uddannelsen til trafikant kræver grundig instruktion: Køretimer, overvåget af en kørelærer. Først når kørelæreren og en sagkyndig vurderer, at eleven er sikker nok til at klare sig selv i trafikken og ikke er til fare for andre, får han lov til at køre på egen hånd. På samme måde har både nye medarbejdere og øvrige ansatte behov for at blive vejledt i, hvordan man skaber et sikkert og sundt arbejdsmiljø i virksomheden. I træ- og møbelindustrien har alle ansatte mulighed for at erhverve maskinkørekort og derved opnå kendskab til sikkerhed og arbejdsmiljø i branchen. Instruktion ved brug af skilte God instruktion bør løbende følges op med information om, hvordan arbejdsprocesser gennemføres på en sikker og forsvarlig måde. Det er en god idé at følge instruktionen op med skilte, der minder medarbejderne om, hvilke forebyggende foranstaltninger, der skal foretages ved den enkelte arbejdsproces. Formuleringen inden du går i gang, skal du sørge for virker forpligtende og samtidig signaleres et ansvar. Ideer til opbygning af skiltetekst Skilteinformation deles op i 3 punkter: Hvad du skal sørge for, før du går i gang. Hvad du skal sørge for, når processen kører. Hvad du skal sørge for, når processen er afsluttet. Informationerne skal formuleres enkelt og præcist, og skriften skal være tydelige og i passende størrelse. Det kan også være en god idé, at påføre et billede med en rød cirkel rundt om det sted på maskinen, hvor der er risiko for skader. Inden du går i gang, skal du... På finder du eksempler på sikkerhedsskilte til alle de mest almindelige træbearbejdningsmaskiner. Materialet kan downloades og evt. tilrettes til de konkrete forhold til opsætning på maskinerne. Formulering af skiltetekst En generel formulering kan opfattes som uvedkommende med risiko for, at budskabet ikke bliver taget alvorligt. Det er derfor en god idé, at formulere teksten på en måde, der henvender sig direkte til operatøren. 14

15 Udformning og placering af skilte Skilte skal laves i en størrelse, der er let at få øje på, og materialet skal være stabilt, evt. af pap eller plast. Det er en god idé at bruge skifterammer med plexiglas til beskyttelse af skiltet. Central placering af skilte er vigtig. Skilte skal placeres et sted ved arbejdspladsen eller på maskinen, hvor de er iøjnefaldende. Arbejdspladsbrugsanvisninger Arbejdspladsbrugsanvisninger giver oplysninger om farlige stoffer og materialer - blandt andet om sundhedsskadelige egenskaber og behovet for personlige værnemidler. Medarbejdere, der er beskæftiget med farlige stoffer og materialer, skal have arbejdspladsbrugsanvisningerne udleveret efterfulgt af en effektiv instruktion. Se vejledning om stoffer og materialer. God værkstedspraksis (GVP) GVP handler om, hvordan vi hver især - ofte alene ved vores opførsel - kan bidrage til at skabe et bedre arbejdsmiljø. GVP har at gøre med vaner, traditioner og holdninger. Derfor er det ofte svært at få alle i virksomheden med på GVP-tankegangen. Selv om GVP-tankegangen er ganske enkel, kan GVP alligevel være svær at efterleve. Arbejdsmiljø handler først og fremmest om holdninger: Hvordan er værkstedspraksis på jeres virksomhed? Bliver alt gjort lige efter bogen? Er alle et godt eksempel for hinanden - ikke mindst for de nyansatte kolleger? Trænger I til en vurdering og en stramning af jeres måde at gøre tingene på i værkstedet? Så er GVP også noget for jer. 10 regler for GVP - god værkstedspraksis Jeg holder orden på arbejdspladsen. Jeg stiller krav til andres værkstedspraksis. Jeg tager instruktion og oplæring alvorligt. Jeg sætter kun maskiner i gang, som jeg er 100 % fortrolig med. Jeg kører kun med maskiner, hvor alle bevægelige dele er sikret, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Jeg bruger de personlige værnemidler, der er påkrævet. Jeg bruger løftevogne, kraner og andet løftegrej. Jeg går ind for jobrotation for at undgå ensidigt gentaget arbejde (EGA). Jeg rengør med støvsuger. Jeg tager min del af ansvaret for, at sundhed og sikkerhed er i orden. 15

16 Uddannelse Dygtige medarbejdere er livsnerven i enhver virksomhed. Udvikling og uddannelse af medarbejderne er en fordel for alle parter. Ledelsen får dygtigere og mere engagerede ansatte, der er forberedt på, at tingene ændrer sig. Medarbejderne får et mere indholdsrigt og udviklende arbejde. Der findes over 50 uddannelser målrettet træ- og møbelindustrien. Uddannelserne er delt op på to områder: Grunduddannelser (erhvervsuddannelser). Efteruddannelser (herunder AMU). Grunduddannelserne giver grundig faglig og teknisk viden om det valgte fagområde. Maskinsnedker, møbelsnedker og bygningssnedker er nogle af de faglige uddannelser, der er relevante for træ- og møbelindustrien. Efteruddannelserne er målrettet betjening af nye maskiner/maskinanlæg og processer. Kurser på AMU-centre og tekniske skoler udløser en vis godtgørelse for tab af løn. Kurserne kan målrettes træindustrien. Eksempler på kurser: Grundlæggende data. CNC-styrede maskiner. Værktøjsvedligeholdelse. Overfladebehandling. Limteknik. Instruktionsteknik. Arbejdsmiljø og sikkerhedskendskab for arbejdsledere. Maskinkørekort: Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien. Kvalifikationsprofil En kvalifikationsprofil er en oversigt over en medarbejders kvalifikationer (færdigheder og erfaringer). Profilen kan bruges som en hjælp til at skabe overblik over, hvad medarbejderen kan, og på hvilke punkter, der er brug for særlig oplæring og instruktion for at kunne varetage et job sikkert. Profilen kan også bruges som en del af grundlaget for medarbejdersamtaler, uddannelsesplanlægning m.v. En kvalifikationsprofil bør revideres løbende. Behovet for instruktion afhænger altid af en konkret vurdering af det job, som medarbejderen skal udføre. Det anbefales, at profilen udfyldes af mester/værkfører og medarbejderen i fællesskab. Det er vigtigt, at arbejdsopgaverne i skemaets Særligt behov for instruktion beskrives grundigt. Hvordan instrueres og oplæres ved ændringer Når der sker ændringer på en arbejdsplads, skal både nye og øvrige medarbejdere instrueres om de konsekvenser, som de ændrede arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige forhold får for dem. Ændringer kan f.eks. være: Nye maskiner eller værktøj, eller at der udføres ændringer på en eksisterende maskine. Den måde, som arbejdet er organiseret på. Indførelse af nye arbejdsmetoder, f.eks. at medarbejderne i en afdeling skifter arbejdsområde på grund af nogle omlægninger i produktionen. Medarbejder flytter til et andet arbejde i samme afdeling eller flytter til arbejde i en anden afdeling. 16

17 Det er arbejdsgiverens ansvar, at der bliver givet instruktion og oplæring ved ændringer. I det daglige kan det, som ved instruktion af nyansatte, også være arbejdslederen, værkføreren, svenden, arbejdsmiljørepræsentanten eller en anden erfaren kollega, der giver instruktionen og står for oplæringen. Når der foretages ændringer, skal medarbejderne instrueres og oplæres til at arbejde med de nye maskiner, den nye teknologi, de nye metoder eller at skulle arbejde i en helt anden afdeling. Hvem har ansvaret for instruktion og oplæring ved ændringer Overordnet er det arbejdsgiveren, der har ansvaret for oplæring og instruktion, men i hverdagen vil det typisk være arbejdslederen, der i samarbejde med ledelsen, har ansvaret for at vurdere, om der skal købes en ny maskine eller om eksisterende maskiner og anlæg skal ændres. Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i planlægningen af ændringer og nyindkøb. De personer, der har ansvaret for at foretage selve ændringerne på arbejdspladsen, har også ansvaret for, at være opmærksomme på, om disse ændringer kan betyde, at en række medarbejdere skal have fornyet deres instruktion og oplæring. Vurdér sikkerheds- og arbejdsmiljøforholdene. Når der f.eks. er indkøbt en ny maskine skal arbejdslederen i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen vurdere om nyindkøbet eller ændringen har medført ændringer i sikkerheds- og arbejdsmiljøforholdene. Det kan med fordel gøres samtidig med, at Arbejdspladsvurderingen (APV) revideres. Denne vurdering tages i samarbejde med de medarbejdere, der efterfølgende skal betjene den nye maskine. Hvis det vurderes, at ændringerne på arbejdspladsen har medført ændringer i sikkerheds- og arbejdsmiljøforholdene, skal de berørte medarbejdere instrueres og oplæres. Vurderingen skal foretages før arbejdet sættes i gang efter ændringerne. Brug tjeklisten til instruktion Hvis det viser sig, at der er sket ændringer i sikkerheds- og arbejdsmiljøforholdene, skal der instrueres og oplæres på ny. Til denne instruktion af medarbejderne kan anvendes den samme tjekliste om arbejdsmiljø og sikkerhed, som anvendes i forbindelse med instruktion af nyansatte. 17

18 Tjeklisten bør tilrettes i forhold til, hvad der relevant for den enkelte virksomhed. Overvej i denne forbindelse om tjeklisten til de nye ansatte skal revideres efter, at der er sket ændringer på arbejdspladsen. Vær også opmærksom på, at der er krav om, at arbejdspladsvurderingen revideres, når der sker ændringer på virksomheden. Arbejdsmiljøpolitik Det er vigtigt, at nye medarbejdere hurtigt får kendskab til virksomhedens holdninger og politik på arbejdsmiljøområdet. En arbejdsmiljøpolitik kan være enkel eller kompleks, afhængigt af hvad der passer til den enkelte virksomhed. Det er vigtigt, at ledelsen sender nogle klare signaler om sikkerhed og arbejdsmiljø. Ved at formulere virksomhedens holdning og skrive den ned, kommer den lettere til at virke styrende for arbejdsmiljøarbejdet på virksomheden. 18

19

20 CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Dansk Industri H. C. Andersens Boulevard København V Tlf Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside:

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2014-2016 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Når lyd bliver til støj

Når lyd bliver til støj Når lyd bliver til støj En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 Når lyd bliver til støj NY_Når lyd bliver til støj_layout.indd 1 2014-10-24 10:30:40 Indhold 3 Vent ikke til skaden er sket 5

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant hvad så?

Arbejdsmiljørepræsentant hvad så? Marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Arbejdsmiljørepræsentant hvad så? Politisk ansvarlig Inger Bolwinkel Redaktion Erik Nygaard/FOA faglig Layout Joe Anderson Illustrator Rasmus Bregnhøi Tryk FOAs

Læs mere

Arbejdstilsynet aflægger besøg

Arbejdstilsynet aflægger besøg Arbejdstilsynet aflægger besøg Tilsynsbesøget - processkitse (Kilde AT) Hvad ønsker arbejdstilsynet at undersøge? I er varslet et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet (AT). AT s opgave er at gennemgå

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Allergi på arbejdet. SikkertNyt.dk nr. 01/2013

Allergi på arbejdet. SikkertNyt.dk nr. 01/2013 SikkertNyt.dk nr. 01/2013 Allergi på arbejdet Mange kemiske stoffer i arbejdsmiljøet kan fremkalde allergi. Allergi kan vise sig som astma eller eksem. Hvert år får 10.000 danskere konstateret allergi

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien -

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen 2010 Arbejdsmiljøuddannelsen Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse Grundlæggende uddannelse for arbejdsmiljø-/sikkerhedsorganisationens medlemmer. Opbygget på baggrund af bekendtgørelsen om sikkerhedsgruppens

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for SDE 2013-2016

Arbejdsmiljøredegørelse for SDE 2013-2016 Arbejdsmiljøredegørelse for SDE 2013-2016 Indhold 1. Arbejdsmiljøsystemet... 2 2. Arbejdsmiljøpolitik... 2 3. Konkrete mål og handlingsplan for arbejdsmiljøet på SDE 2013-2016... 4 4. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR SKOVBRUG

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR SKOVBRUG BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET EN GENNEMGANG OG VURDERING AF VIRKSOMHEDENS ARBEJDSMILJØFORHOLD Denne vejledning er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen kan købes hos Arbejdsmiljøfondets

Læs mere

Indledning. Indhold. PersonalePolitik Sort til Hvidt Side 2

Indledning. Indhold. PersonalePolitik Sort til Hvidt Side 2 Personale Indledning Sort til Hvidt beskæftiger mere end 300 medarbejdere, hvilket indebærer et stort ansvar for at opretholde en bæredygtig personalepolitik Sort til Hvidt lægger afgørende vægt på en

Læs mere

MILJØ OG SIKKERHED MUEHLHAN A/S. Firma: Muehlhan A/S Udarbejdet af: Jan Tofte Henriksen

MILJØ OG SIKKERHED MUEHLHAN A/S. Firma: Muehlhan A/S Udarbejdet af: Jan Tofte Henriksen Side: 1 MILJØ OG SIKKERHED MUEHLHAN A/S Side: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MILJØ- OG SIKKERHEDSSYSTEMET Sikkerhedsfilosofi...3 Sikkerhedsmålsætning...4 Opdatering/revision...4 2 OPLÆRING & INFORMATION Generelt...5

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Sæt grænser for det grænseløse arbejde

Sæt grænser for det grænseløse arbejde Sæt grænser for det grænseløse arbejde Grænseløst arbejde bliver stadig mere udbredt. Det giver medarbejderne større frihed til at kombinere arbejde og familieliv, så det passer netop til deres hverdag.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 Bliv opdateret på arbejdsmiljøet Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 1 Når Arbejdstilsynet kommer Ved en screeningen i dag lægges der vægt på alle væsentlige arbejdsmiljøforhold. Der lægges

Læs mere

Din guide til AMU. Arbejdsmarkedsuddannelserne - bliv bedre til mere

Din guide til AMU. Arbejdsmarkedsuddannelserne - bliv bedre til mere Din guide til AMU mu Arbejdsmarkedsuddannelserne - bliv bedre til mere AMU er for alle AMU tilbyder voksen- og efteruddannelse for det danske arbejdsmarked. AMU henvender sig især til ufaglærte og faglærte

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk Arbejdsmiljørepræsentant i DM dm.dk 2 Tillykke med dit nye hverv og tak fordi du kaster dig ud i opgaven med at passe på dit og kollegernes arbejdsmiljø. For langt de fleste mennesker på arbejdsmarkedet

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument for Arbejdsmiljø og trivsel. Anvendelsesområde Anvendes til at sikre: - Fysisk arbejdsmiljø - Psykiske arbejdsmiljø - Sociale arbejdsmiljø Målgruppe Alle tværprofessionelle

Læs mere

Mangfoldighedstilbud August 2009

Mangfoldighedstilbud August 2009 Mangfoldighedstilbud stholdelsesberedskab 1 2 3 Danskundervisning på arbejdspladsen Oplever I, at begrænsede danskkundskaber hos medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk er en udfordring for

Læs mere

trin for trin Tjeklis te Reser vedelslage r

trin for trin Tjeklis te Reser vedelslage r AUTO APV trin for trin Tjeklis te Reser vedelslage r Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares Ja

Læs mere

Den gode omsorgssamtale. tips og råd til, hvordan du som tillidsvalgt støtter din kollega

Den gode omsorgssamtale. tips og råd til, hvordan du som tillidsvalgt støtter din kollega Den gode omsorgssamtale tips og råd til, hvordan du som tillidsvalgt støtter din kollega Den gode omsorgssamtale Indhold Pjecen er udarbejdet af Cabi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er det

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Maskiner. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Maskiner. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Maskiner Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Træ og møbler Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Arbejdstilsynet gennemfører i perioden 2011til og med 2015 særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og

Læs mere

Godkendelsesskema (august 2015)

Godkendelsesskema (august 2015) Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Godkendelsesskema (august 2015) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Dekoratør / visual Merchandiser Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Praktikstedets

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten DIALOG om indvandrere på arbejdspladsen Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten Maj 2005 2 DIALOG OM INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN Der er brug for dialog LO Århus har i 2004 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Strakspåbud ved grove overtrædelser

Strakspåbud ved grove overtrædelser Kvalitetsprocedure Strakspåbud ved grove overtrædelser Kvalitetsprocedure G-204 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 1. april 2007 Senest revideret: 1. juli

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

Til brug for uddannelsesinstitutionernes arbejde med vurdering og anerkendelse af realkompetencer (IKV)

Til brug for uddannelsesinstitutionernes arbejde med vurdering og anerkendelse af realkompetencer (IKV) Til brug for uddannelsesinstitutionernes arbejde med vurdering og anerkendelse af realkompetencer (IKV) Spørgeramme til besøg på arbejdspladser Huskeliste til møde med ledelsen og TR på arbejdspladsen

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter Lær spillereglerne at kende BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE VÆRKTØJSKASSER gode råd til

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for

Vejledning om retningslinjer for Inspirationsnotat nr. 9a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 9. november 2009 Vejledning om retningslinjer for APV-handlingsplaner Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hver tredje

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT TILLYKKE NY TILLIDSVALGT KÆRE TILLIDSVALGT (TV) Først og fremmest vil vi ønske dig velkommen i din nye rolle som frontfigur for kollegerne på din arbejdsplads og ikke mindst, som aktiv medspiller i HK

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt.

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt. (QGHOLJRSGDWHULQJVHSWHPEHU -RESDWUXOMHQVDUEHMGVSODGVEHV JVRPPHUHQ.DPSHQPHOOHPGHWJRGHRJGHWGnUOLJHDUEHMGH,ODQJWLGHUGHWJRGH %OHYHWWUnGWXQGHUIRGH )ULVWHOVHUQHIRUDWWMHQHSHQJH )nue UQRJXQJHWLODWDUEHMGHO QJH,NNHDOWDUEHMGHHUOLJHVXQGW

Læs mere

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Temadag CUD MED-Områdeudvalg & de dynamiske trioer. Arbejdsmiljø- og MED-arbejdet

Temadag CUD MED-Områdeudvalg & de dynamiske trioer. Arbejdsmiljø- og MED-arbejdet Temadag CUD MED-Områdeudvalg & de dynamiske trioer Arbejdsmiljø- og MED-arbejdet v/arbejdsmiljøkonsulenter fra CPH Torben Søndergaard Nielsen tosni@naestved.dk/5674 Dorthe Erika Vang Jensen dojen@naestved.dk/5673

Læs mere

Porte folie. et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K

Porte folie. et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K Porte folie et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K Denne skabelon for anvendelse af Porte folie metoden som

Læs mere