Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)"

Transkript

1 Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71, stk. 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. december 2003, som ændret ved lov nr af 20. december 2004, fastsættes: Virksomhedsgrundlag 1. En pensionskasse skal sikre pension efter ensartede regler for objektivt afgrænsede grupper af medlemmer. Beregningsgrundlag 2. I det beregningsgrundlag, som en pensionskasse anvender ved fastsættelse af pensionsbidrag og ydelser, skal risikoelementerne og rentefoden vælges med forsigtighed. Rentefoden skal endvidere opfylde betingelserne i stk Stk. 2. Rentefoden må ikke overstige den maksimale grundlagsrente for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser fastsat af Finanstilsynet, jf. bekendtgørelse om grundlagsrente for livsforsikringsvirksomhed. Hvis pensionstilsagnene indebærer en garanteret regulering efter et løn- eller prisniveau eller lignende, skal rentefoden formindskes med et forsigtigt fastsat skøn over reguleringstakten. Hvis det kan begrundes i pensionstilsagnenes karakter, kan der for eventuelle tilsagn forudsættes forskellig rente før og efter det fastsatte pensioneringstidspunkt. Stk. 3. Hvis beregningsgrundlaget for oprettelse af nye pensionstilsagn ændres, har dette kun betydning for fremtidige tilsagn og regulering af allerede afgivne tilsagn. Derimod kan udtrædelsesgodtgørelser beregnes på det eller de hidtil anvendte grundlag for de tilsagn, der er afgivet inden grundlagsændringen. Stk. 4. Stk. 2, 1. pkt., gælder ikke for aktuelle pensionstilsagn. 3. Hvis administrationsomkostninger afholdes af pensionskassen, skal det i 2 nævnte grundlag indeholde regler om dækning heraf, herunder forsigtigt fastsatte omkostningselementer. Stk. 2. Hvis pensionskassen afholder administrationsomkostninger, og disse helt eller delvis dækkes af de indbetalte bidrag, fastsættes nettobidraget til det indbetalte bidrag fratrukket et omkostningstillæg. I øvrige tilfælde fastsættes nettobidraget til det indbetalte bidrag. 4. Nettobidrag og ydelser skal for hvert enkelt medlem fastsættes, så det ved optagelsen gælder, at kapitalværdien af ydelserne er lig kapitalværdien af nettobidragene ved anvendelse af det i 2 nævnte beregningsgrundlag. Tilsvarende gælder ved enhver ændring af nettobidrag og ydelser, herunder ved overskudsfordeling og overgang til førtidspension eller hvilende medlemskab. 5. Pensionsbidrag og ydelser skal fastsættes på en af følgende måder:

2 1) Pensionsydelserne udgør et bestemt beløb eller en bestemt andel af den pensionsgivende løn, og bidraget fastsættes herudfra (ydelsesdefinerede pensionsordninger). 2) Bidraget udgør en bestemt andel af den pensionsgivende løn, og ydelserne beregnes herudfra (bidragsdefinerede pensionsordninger). 3) Bidraget og alle ydelser bortset fra alderspension og eventuelt andre ydelser udgør en bestemt andel af den pensionsgivende løn, og alderspensionen og de nævnte andre ydelser bestemmes herudfra (delvis bidragsdefinerede pensionsordninger). Stk. 2. I ydelsesdefinerede pensionsordninger kan bidraget indtil et bestemt tidspunkt udgøre en forud bestemt andel af lønnen, dog ikke senere end til medlemmets 50. år. Stk. 3. I bidragsdefinerede og delvis bidragsdefinerede pensionsordninger kan bidragssatsen variere efter regler fastsat i pensionsregulativet. Konvertering af engangssummer 6. Hvis en pensionskasse tilbyder engangssummer, kan pensionsregulativet give adgang til, at disse ved forfald, i stedet for at blive udbetalt kontant, anvendes til forhøjelse af løbende livsbetingede ydelser til de pensionsberettigede i overensstemmelse med 4. Førtidspension m.v. 7. Pensionsregulativet kan give adgang til, at medlemmer har ret til en større førtidspension eller hvilende pension end den, som anvendelse af 4 fører til, jf. 10, stk. 7. Stk. 2. Pensionsregulativet kan give adgang til, at den virksomhed, hvortil pensionskassen er knyttet, i enkelte tilfælde kan beslutte at tilbyde et medlem en større førtidspension end den, som anvendelse af 4 fører til. I så fald skal virksomheden indbetale et engangsindskud svarende til forøgelsen i pensionshensættelsen på det i 2 nævnte grundlag. Stk. 3. Pensionsregulativet kan give adgang til, at medlemmer, der er fratrådt stillingen i virksomheden, kan få udsat pensionsudbetalingen til senere end den sædvanlige pensionsalder. Hvis fratrædelsen sker efter det fyldte 60. år, og den ansatte ikke overgår til en anden beskæftigelse med en arbejdstid, der overstiger 200 timer om året, kan der endvidere gives adgang til, at sædvanlig bidragsbetaling fortsætter, indtil pensionsudbetalingen begynder. Pensionsregulativet kan give adgang til, at der fortsat betales bidrag for medlemmer, der efter den sædvanlige pensioneringsalder stadig er ansat i virksomheden. Bonus 8. De anmeldte regler for beregning og fordeling af overskud skal føre til en rimelig fordeling, jf. 17, stk. 1, i lov om tilsyn med firmapensionskasser. Stk. 2. Overskud efter henlæggelse til basiskapital og overførsel til eller fra bonusudjævningshensættelserne skal anvendes i overensstemmelse med pensionskassens fastsatte regler herfor. Stk. 3. I helt eller delvis bidragsdefinerede pensionsordninger, samt i ydelsesdefinerede pensionsordninger omfattet af 5, stk. 2, skal reglerne for fordeling af overskud mellem medlemmerne være betryggende og rimelige overfor de enkelte medlemmer og andre pensionsberettigede. 9. Den del af årets nettoresultat, som opgjort efter bekendtgørelse om firmapensionskassers årsregnskaber, der ikke overføres til eller fra balanceposten overført overskud (årets bonus), skal anvendes efter reglerne i stk Finanstilsynet kan dog i særlige tilfælde tillade anden anvendelse, jf. 32, stk. 3, i lov om tilsyn med firmapensionskasser. Stk. 2. Årets bonus skal anvendes til forhøjelse af pensionshensættelserne.

3 Stk. 3. I helt eller delvis bidragsdefinerede pensionsordninger, samt i ydelsesdefinerede pensionsordninger omfattet af 5, stk. 2, skal fordelingen af årets bonus mellem medlemmerne og andre pensionsberettigede afspejle, hvordan de har bidraget til nettoresultatet, herunder hvorledes medlemmer og pensionsberettigede med forskellige karakteristika har bidraget. Stk. 4. I ydelsesdefinerede pensionsordninger kan årets bonus for ikke-pensionerede medlemmer anvendes til helt eller delvist at nedsætte pensionsbidraget ved løbende at forhøje pensionshensættelsen svarende hertil. Pensionsbidraget kan enten nedsættes gældende for den resterende bidragsbetalingsperiode eller gældende for et tidsrum, der ikke går ud over det kommende regnskabsår og højst udgør 15 måneder. Pensionsbidraget kan ikke blive negativt for noget medlem. Hvis pensionsbidraget for et ikke-pensioneret medlem er nedsat til 0, kan den del af årets bonus, der ikke er anvendt til denne nedsættelse, overføres til balanceposten overført overskud. Stk. 5. I ydelsesdefinerede pensionsordninger kan årets bonus endvidere anvendes til nedsættelse af de i 7, stk. 2, nævnte engangsindskud. Dette forudsætter, 1) at pensionskassen, hver gang der træffes beslutning om pensioneringer, der er omfattet af 7, stk. 2, anmelder et beløb og et tidsrum, inden for hvilke disse pensioneringer helt eller delvis kan ske uden indbetaling af engangsindskud, 2) at det i nr. 1 nævnte tidsrum ikke går ud over det kommende regnskabsår og højst udgør 15 måneder, 3) at engangsindskuddet ikke bliver negativt, og 4) at den i nr. 1 nævnte anmeldelse ledsages af en udtalelse fra pensionskassens ansvarshavende aktuar om, hvorvidt det anmeldte er rimeligt og betryggende over for medlemmerne og andre pensionsberettigede. Stk. 6. Finanstilsynet kan forbyde eller begrænse den i stk. 4 og 5 nævnte bonusanvendelse, hvis tilsynet ud fra pensionskassens økonomiske stilling finder den betænkelig. Stk. 7. For ikke-pensionerede medlemmer i bidragsdefinerede pensionsordninger samt for personer, der modtager pension, og for hvem der ikke i pensionsregulativet er fastsat en automatisk regulering af pensionen, forhøjes ydelserne svarende til den forhøjede pensionshensættelse. Medmindre andet er fastsat i de anmeldte bonusregler, forhøjes ydelserne forholdsmæssigt. Stk. 8. For ikke-pensionerede medlemmer i delvis bidragsdefinerede pensionsordninger forhøjes de i 5, stk. 1, nr. 3, nævnte ydelser svarende til den forhøjede pensionshensættelse. Pensionshensættelser 10. Pensionshensættelserne beregnes for hvert enkelt medlem som forskellen mellem kapitalværdien af pensionstilsagn og aktuelle pensioner og kapitalværdien af fremtidige nettobidrag. Kapitalværdierne beregnes på det beregningsgrundlag, som pensionskassen har anmeldt til dette formål, og under hensyn til de fremtidige stigninger i pensionstilsagn og nettobidrag, der er kendt på beregningstidspunktet. Pensionshensættelsen for et medlem, der ikke i medfør af 13 er afskåret fra at udtræde af pensionskassen, er dog mindst lig medlemmets udtrædelsesgodtgørelse. Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte beregningsgrundlag må ikke føre til lavere pensionshensættelser for de enkelte medlemmer end et grundlag, der er baseret på det på opgørelsestidspunktet bedste skøn over de i 2 og 3 nævnte elementer, jf. stk. 3. Stk. 3. Rentefoden i det i stk. 1 nævnte beregningsgrundlag må ikke overstige en diskonteringsrente, som er opgjort efter reglerne i bilag 8 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Pensionskassen kan uanset bilagets punkt 3 vælge at anvende reglerne i bilagets punkt 6 om den løbetidsuafhængige diskonteringsrente i stedet for reglerne i bilagets punkt 5 om den løbetidsafhængige

4 diskonteringssats (rentekurve). Hvis pensionstilsagnene indebærer en garanteret regulering efter et løn- eller prisniveau eller lignende, skal rentefoden formindskes med det på opgørelsestidspunktet bedst mulige skøn over reguleringstakten. Stk. 4. Hvis en del af et pensionstilsagn er afdækket i et livsforsikringsselskab, medregnes denne del samt de præmier, som pensionskassen betaler til forsikringsselskabet, ikke ved opgørelsen af pensionshensættelserne. Stk. 5. Hvis en del af et pensionstilsagn er omfattet af 7, stk. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v., kan pensionshensættelsen for det pågældende pensionstilsagn beregnes under hensyntagen hertil. Stk. 6. Hvis der ifølge 3, stk. 2, indeholdes omkostningstillæg i de indbetalte bidrag, forøges de samlede pensionshensættelser med forskellen mellem kapitalværdien af de fremtidige omkostninger og kapitalværdien af de fremtidige omkostningstillæg. Stk. 7. Hvis pensionsregulativet giver adgang til forhøjet førtidspension eller hvilende pension, forøges de samlede pensionshensættelser med kapitalværdien af de mulige forhøjelser af pensionstilsagnene. Forøgelsen af de samlede pensionshensættelser skal påbegyndes senest fra medlemmets fyldte 50. år. Forøgelsen af de samlede pensionshensættelser skal for det enkelte medlem mindst udgøre en andel svarende til forholdet mellem den forløbne periode siden det fyldte 50. år og perioden fra det fyldte 50. år til den tidligst mulige førtidspensioneringsalder. Ved fastsættelsen af merhensættelsen kan der indregnes en fratrædelsessandsynlighed. Stk. 8. I ydelsesdefinerede pensionsordninger kan de samlede pensionshensættelser, efter nærmere fastsatte regler i beregningsgrundlaget, forøges ved bidrag fra virksomheden til imødegåelse af forventede, men endnu ikke kendte, stigninger i de enkelte pensionshensættelser som følge af avancementer. 11. I en pensionskasse, hvori mindst 4/5 af alle pensionstilsagn er aktuelle, beregnes de samlede pensionshensættelser som maksimum af summen af de enkelte hensættelser og fem gange den samlede årlige pension. Teknisk grundlag m.v. for pensionskasser med under 50 medlemmer 12. Hvis en pensionskasses har under 50 medlemmer, gælder reglerne i stk. 2 og 3. Stk. 2. Pensionshensættelserne beregnes på én af følgende måder: 1) Pensionshensættelsen beregnes som maksimum af pensionshensættelsen beregnet på et beregningsgrundlag som beskrevet i 10, stk. 1, og pensionshensættelsen beregnet på et ikke-kollektivt beregningsgrundlag for pensionskassen som helhed. 2) Pensionshensættelsen for tjenstgørende medlemmer beregnes på et beregningsgrundlag som beskrevet i 10, stk. 1, med ægteskabssandsynlighed 1 indtil pensioneringen. For pensionister beregnes pensionshensættelsen på et ikke-kollektivt beregningsgrundlag. Stk. 3. En pensionskasse, der efter den 22. september 2005 kommer under 50 medlemmer, skal i det tekniske grundlag m.v. på betryggende vis tage højde for den øgede risiko, der følger af, at kassens mulighed for at udligne individuelle risici mellem medlemmerne er begrænset. Udtrædelse og overførsel af pensionstilsagn 13. Et medlem kan ikke udtræde af en pensionskasse efter pensionering eller efter det tidligste tidspunkt, fra hvilket udbetaling af alderspension, herunder førtidig alderspension, kan ske ifølge pensionsregulativet, jf. dog 14, stk. 4 og 5. Stk. 2. De i 3, stk. 1, nr. 3, i lov om tilsyn med firmapensionskasser nævnte medlemmer kan ikke udtræde.

5 14. Udtrædelsesgodtgørelsen for et medlem beregnes på samme måde som pensionshensættelsen for det pågældende medlem, men på det i 2 nævnte beregningsgrundlag, der gjaldt ved afgivelsen af henholdsvis det pågældende pensionstilsagn og eventuelle senere reguleringer. Der kan foretages et fradrag til dækning af omkostningerne ved udtrædelsen. Stk. 2. Det kan i beregningsgrundlaget bestemmes, at der for medlemmer over en vis alder ved beregningen af den del af udtrædelsesgodtgørelsen, der vedrører ægtefællepension, tages hensyn til medlemmets faktiske ægteskabelige status og til en eventuel ægtefælles alder. Stk. 3. Hvis en del af et pensionstilsagn er afdækket i et livsforsikringsselskab, forhøjes udtrædelsesgodtgørelsen med den genkøbsværdi, der måtte blive udbetalt af forsikringsselskabet, medmindre den pågældende forsikringspolice overdrages til medlemmet. Stk. 4. Hvis et udtrædende medlem overgår til anden ansættelse, hvortil der er knyttet en obligatorisk pensionsordning med løbende ydelser, har medlemmet ret til at få overført udtrædelsesgodtgørelsen til den nye pensionsordning ved optagelsen i denne efter de regler, som pensionskassen har anmeldt i medfør af 13, nr. 7, i lov om tilsyn med firmapensionskasser. Tilsvarende gælder ved virksomhedsoverdragelse og virksomhedsomdannelse. Stk. 5. Hvis et medlem ansættes som tjenestemand eller i en stilling, hvortil der er knyttet en tilsvarende pensionsordning, kan udtrædelsesgodtgørelsen overføres til denne pensionsordning i det omfang, hvori den kan anvendes til forhøjelse af pensionstilsagnet. 15. Pensionsregulativet kan give adgang til, at medlemmer har ret til en større udtrædelsesgodtgørelse end den, som anvendelse af 14 fører til. I så fald skal denne ydelse indgå ved fastsættelsen af de i 4 nævnte pensionsbidrag og ydelser. Ved fastsættelsen kan der indregnes en fratrædelsessandsynlighed, der skal vælges med forsigtighed. 16. Hvis det på tidspunktet for udtrædelsen gælder, at kapitalværdien af de ydelser, der ville være forfaldet i tilfælde af medlemmets død, er mindre end pensionshensættelsen for medlemmet, og hvis værdien af pensionsordningen ikke overføres til anden pensionsordning efter 14, stk. 4 eller 5, skal udtrædelsesgodtgørelsen anvendes som indskud i en forsikringsmæssig pensionsordning. Dennes ydelsessammensætning må ikke adskille sig væsentligt fra pensionskassens. Pensionsordningen må kun kunne genkøbes med pensionskassens samtykke. Stk. 2. Uanset stk. 1 kan pensionsregulativet dog give adgang til, at udtrædelsesgodtgørelsen anvendes på anden måde, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt: 1) Der er forløbet mere end ét år, siden medlemmet fratrådte sin stilling i den virksomhed, hvortil pensionskassen er knyttet, og medlemmet er ikke ansat i en stilling, hvortil der er knyttet en pensionsordning som nævnt i 14, stk. 4 eller 5. 2) Det hvilende pensionstilsagn beregnet ved fratrædelsen overstiger ikke kr. årligt, jf ) Medlemmet emigrerer. 4) Der afgives oplysninger om medlemmets helbredstilstand, som efter pensionskassens vurdering er tilfredsstillende. 17. Hvis en person, der ansættes i den virksomhed, som pensionskassen er tilknyttet, optages i pensionskassen ved overgang fra anden ansættelse, og der til den tidligere ansættelse var knyttet en obligatorisk pensionsordning med løbende ydelser, oprettet i et livsforsikringsselskab, en tværgående pensionskasse eller en anden firmapensionskasse, har pensionskassen pligt til at overtage værdien af pensionsordningen som indskud, hvis den ansatte ønsker det.

6 Stk. 2. Uanset stk. 1 kan en ydelsesdefineret pensionsordning maksimalt modtage et indskud, der, jf. 4, bringer pensionstilsagnet op på de største tilsagn, som pensionskassen i øvrigt afgiver. Helbredsbedømmelse 18. Hvis pensionskassen foretager helbredsbedømmelse ved optagelse af medlemmer, skal pensionsregulativet og det tekniske grundlag indeholde angivelse af rettigheder og pligter m.v. for personer, der ikke optages på normale vilkår. Regulering af beløbsgrænser 19. Den i 16, stk. 2, nr. 2, anførte beløbsgrænse reguleres efter reguleringstallet i 20 i personskatteloven. Straffebestemmelser 20. Overtrædelse af 1, 2, stk. 1, stk. 2, 1. og 2. pkt., 3, stk. 1, 4, 5, stk. 1, 7, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., 8, 9, stk. 1, 1. pkt., stk. 2 og 3, stk. 4, 2. pkt., stk. 5, 2. pkt., og stk. 7 og 8, 10, stk. 1 og 2, stk. 3, 1. og 3. pkt., stk. 4, og stk. 6-8, 11, 12, stk. 2 og 3, 13, 14 stk. 1, 1. pkt., og stk. 3-5, 15, 2. pkt., 16, stk. 1, og 17 og 18 straffes med bøde. Stk. 2. Ved overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer) kan der pålægges selskabet m.v. strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttræden 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. september Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 12. december 2002 om kapitalgrundlag og teknisk grundlag for firmapensionskasser. Finanstilsynet, den 11. august 2005 Henrik Bjerre-Nielsen /Jørgen Poulsen Officielle noter 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed, (EU-Tidende 2003 nr. L 235, s. 10) (pensionskassedirektivet).

Bekendtgørelse om det tekniske grundlag for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om det tekniske grundlag for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse nr. 1227 af 22. oktober 2007 Bekendtgørelse om det tekniske grundlag for firmapensionskasser 1) I medfør af 13, stk. 2, 21, nr. 1 og 2 og 71, stk. 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser,

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1 Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1 I medfør af [ 9, stk. 2], [ 50, stk. 5], og [ 116, stk. 8], i lov nr. [**] om firmapensionskasser,

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1) BEK nr 13 af 04/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. august 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0030 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 11. juli Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser

Lovtidende A Udgivet den 11. juli Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 942. Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser I medfør af 13, stk. 2, 21, nr. 1 og 2

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Økonomisk/Teknisk grundlag. Pensionskassen under Alm. Brand A/S

Økonomisk/Teknisk grundlag. Pensionskassen under Alm. Brand A/S Økonomisk/Teknisk grundlag Pensionskassen under Alm. Brand A/S 1. Grundlag for beregning og regulering af pensionsbidrag og ydelser samt pensionshensættelser Teknisk grundlag: Dødelighed/invaliditet: G82

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Aftale af 1. oktober 2018

Aftale af 1. oktober 2018 Aftale af 1. oktober 2018 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1) BEK nr 1672 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet Bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] Bekendtgørelse om kontributionsprincippet I medfør af 20, stk. 3, 21, stk. 6, 108, stk. 7, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v.

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. I henhold til 2, stk. 7, jf. 2, stk. 8, i bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og anmeldelse

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v.

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. I henhold til 2, stk. 7, jf. 2, stk. 8, i bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og anmeldelse

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PENSIONSREGULATIV TDC PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV TDC PENSIONSKASSE TDC Pensionskasse Bilag C2 til dagsordenens punkt d. PENSIONSREGULATIV TDC PENSIONSKASSE Dette regulativ er vvedtaget på den ordinære generalforsamling i forbindelse med fusionen af KTASTDC Pensionskasse,

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1289 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1457 af 11/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr.152-0006 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 1

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 1 Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 1 I medfør af 126 b, stk. 5, 126 c, stk. 6, 126 d, stk. 7, 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) I medfør af 126 e, stk. 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber Bekendtgørelse nr. 273 af 15. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber I medfør af 18, stk. 1, 143, nr. 1, 2 og 5, 273, stk. 2, og 373, stk. 2, i anordning

Læs mere

PBU. Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet. Århusgade København 0

PBU. Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet. Århusgade København 0 PBU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Ref.: fce/jov Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 22.02.2018 60/23 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Pensionsregulativ for IBM Pensionsfond

Pensionsregulativ for IBM Pensionsfond Pensionsregulativ for IBM Pensionsfond PARAGRAF 1. NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Pensionsfondens navn er IBM Pensionsfond (pensionskasse) i det følgende benævnt 'Pensionsfonden'. Stk. 2. Pensionsfonden har

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. oktober 1995 og med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Kollektive og solidariske pensioner. Grundkursus for delegerede

Kollektive og solidariske pensioner. Grundkursus for delegerede Kollektive og solidariske pensioner Grundkursus for delegerede Hvad forstår I ved kollektiv og solidarisk? Fælles værdier Overenskomst Samarbejde Fagforening Fællesskab Hvad gør jeres pensionsordning kollektiv

Læs mere

Anmeldelsen ændrer anmeldelse af Forsikringstekniske satser for 2017 af 22. december 2016.

Anmeldelsen ændrer anmeldelse af Forsikringstekniske satser for 2017 af 22. december 2016. PBU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Ref.: 19. december 2017 fce/glk Anmeldelse af teknisk grundlag m w I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Bilag 2 Dagsordenens punkt 12 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/16 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2019 03.01.2019 60/24 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

I i; Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. 29. december PFA Pension

I i; Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. 29. december PFA Pension El nansti Isynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Pensionskassen PenSam Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam 2 Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Medlemsoptagelse 1. Medlemmer Stk. 1. Som medlemmer af

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag juni 2016 Markedsværdigrundlag 30. juni 2016

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag juni 2016 Markedsværdigrundlag 30. juni 2016 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 10 30. juni 2016 arkedsværdigrundlag 30. juni 2016 A: Forsikringsklasse I Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi tager udgangspunkt

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler J.nr. 2016-7022-0010 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler I Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen af 1925

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) BEK nr 1018 af 25/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

REGULATIV 1 Juli 2013

REGULATIV 1 Juli 2013 REGULATIV 1 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 1 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 13. juni 1984, 13. juni 1985, 12. juni 1986,

Læs mere

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter:

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter: Kendelse af 21. november 2001. 00-224.386. Ikke hjemmel til at undlade forsikringsmæssig afdækning af pensionstilsagn. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Lise Høgh, Ellen Andersen og Jan

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr Lovtidende A 2015 Udgivet den 1. september 2015 25. august 2015. Nr. 1018. Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) I medfør af 1, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Aftale om pensionsoverførsel ved virksomhedsomdannelse m.v. Virksomhedsomdannelsesaftalen 1

Aftale om pensionsoverførsel ved virksomhedsomdannelse m.v. Virksomhedsomdannelsesaftalen 1 Aftale af 1. december 2011 Aftale om pensionsoverførsel ved virksomhedsomdannelse m.v. Virksomhedsomdannelsesaftalen 1 Anvendelsesområde 1.1. For selskaber, der har tilsluttet sig denne aftale, finder

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 BEK nr 139 af 12/12/201 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BONUSREGULATIV for forsikringer tegnet på grundlaget P66 4,25%, forsikringsklasse I. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

BONUSREGULATIV for forsikringer tegnet på grundlaget P66 4,25%, forsikringsklasse I. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 8 16. december 2009 BONUSREGULATIV for forsikringer tegnet på grundlaget P66 4,25%, forsikringsklasse I PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98 C.603/ 21.02 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 OPSAT PENSION Vedlagt følger cirkulære om beregning af opsatte pensioner,

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Juli 2017 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Indhold: I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale januar 2019 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Advokat B har på vegne af Finanstilsynet i en redegørelse af 18. januar 2007 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

Advokat B har på vegne af Finanstilsynet i en redegørelse af 18. januar 2007 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 6. juni 2008 (J.nr. 2006-0009013). Pensionskasse påbudt at anmelde et nyt grundlag for beregning af hensættelsen efter bedste skøn. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, 13 og 17. ( Suzanne

Læs mere

Almindelige arbejdsmarkedspensioner kan udbetales fra pensionsudbetalingsalderen.

Almindelige arbejdsmarkedspensioner kan udbetales fra pensionsudbetalingsalderen. Udvalget for Forretningsordenen 2016-17 L 100 endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Notat 13. marts 2017 Om førtidspensionering i relation til lovforslag nr. L 100 I notatets første del redegøres for

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenka

PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenka PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenkapitalen og de forsikrede. PensionDanmarks bestyrelse

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde 1)

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde 1) BEK nr 1151 af 24/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1011-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere