REGULATIV 2 Juli 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGULATIV 2 Juli 2013"

Transkript

1 REGULATIV 2 Juli 2013

2 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003, 20. april 2006, 24. april 2007, 21. april april 2010, den 12. april 2011 og den 18. april Regulativet er godkendt af Ingeniørforeningen i Danmark. Finanstilsynet har givet Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse koncession til at drive pensionskassevirksomhed ved certifikat af 2. juni 2006 (CVR-nr ). Regulativ 2 blev indført med virkning fra den 1. januar 1999 og er gældende for medlemmer, der optages i pensionskassen efter 31. december 1998 samt for medlemmer optaget forud for dette tidspunkt, som har valgt at overgå til Regulativ 2.

3 Indholdsfortegnelse Medlemmer og optagelse Medlemmer Medlemskreds Optagelse Klausuleringsperiode Pension med høj opsparing... 2 Aldersydelser Alderspension Alderssum Børnepension... 5 Invaliditetsydelser Bidragsfritagelse Invalidepension Børnepension... 4 Dødsfaldsydelser Ægtefællepension Valg af ægtefællepension Samleverpension Registreret partnerskab Børnepension... 5 Indbetaling Ordinære indbetalinger Ekstraordinære indbetalinger Væsentlig forøgelse af indbetalingen Indskud... 6 Ophør og genoptagelse af bidragsbetalingen Ophør af bidragsbetalingen Overførsel Kontant udtrædelsesgodtgørelse Genoptagelse af bidragsbetalingen... 7 Øvrige betingelser Oplysningspligt Pensionens personlige karakter Pensionens udbetaling Skattemæssig behandling Beregningsgrundlag Ændring af Regulativ Ikrafttrædelse Ikrafttrædelse

4 Medlemmer og optagelse 1. Medlemmer 1.1 Du kan være medlem af DIP, hvis du er civil- eller akademiingeniør eller har en anden uddannelse på samme niveau som civilingeniøruddannelsen, som giver dig ret til at være medlem af Ingeniørforeningen i Danmark. Du kan enten være: a. Obligatorisk medlem og ansat efter en overenskomst, aftale eller lignende, der forpligter dig til at være medlem af DIP b. Individuelt medlem og enten ansat uden obligatorisk overenskomst eller selvstændig erhvervsdrivende herunder medlem, der ved individuelle ansættelsesvilkår er forpligtet til at være medlem af DIP. Indbetaling til DIP finder sted efter regler, der er fastsat af DIP s bestyrelse. 1.2 Dit medlemskab har virkning fra det tidspunkt, du er blevet ansat eller fra et senere tidspunkt, der måtte være fastsat i en obligatorisk overenskomst, aftale eller lignende - eller aftalt med DIP. 1.3 Dit medlemskab ophører, når du dør, eller hvis du udtræder af DIP. 2. Medlemskreds 2.1 Dette regulativ (Regulativ 2) gælder for: medlemmer optaget efter den 31. december 1998 medlemmer optaget (på Regulativ 1) før den 1. januar 1999, men som efterfølgende har ønsket at overgå til Regulativ Optagelse 3.1 Som obligatorisk medlem skal du ikke afgive helbredsoplysninger, når du bliver medlem, men du er omfattet af en klausuleringsperiode på to år, jf Er du på grund af nedsat arbejdsevne optaget som medlem i fx fleksjob, skånejob eller lignende, gælder reglerne om pension med høj opsparing, jf Er du tjenestemand og modtager et pensionsgivende tillæg, der medfører, at du skal optages i pensionskassen, gælder reglerne om pension med høj opsparing, jf Hvis du som obligatorisk medlem overgår til individuelt medlemskab, inden den toårige klausuleringsperiode er afsluttet, og du ønsker at fortsætte indbetalingen, medtager du din anciennitet som betalende medlem i klausuleringsperioden som individuelt medlem. 4. Klausuleringsperiode 4.1 Hvis du som medlem dør eller får din erhvervsevne nedsat, inden du har haft pligt til at indbetale til DIP i en sammenhængende periode på henholdsvis to år for obligatoriske medlemmer og fire år for individuelle medlemmer, udbetaler DIP kun en pension, som er beregnet ud fra de allerede foretagne indbetalinger, jf. 5. om regler for pension med høj opsparing. Denne beregningsmetode gælder dog kun, hvis pensionskassens bestyrelse kan bevise, at du ikke havde kunnet afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger ved optagelsen, dersom dette havde været et krav. 4.2 Er din pension klausuleret, kan du afgive helbredsoplysninger til vurdering af din pensionsrisiko, mod at du betaler de faktiske omkostninger forbundet hermed. Vurderer DIP, at dine helbredsoplysninger er tilfredsstillende, er din pension ikke længere klausuleret. Såfremt helbredsoplysningerne efter DIP s vurdering ikke er tilfredsstillende, finder reglerne i 5 om pension med høj opsparing anvendelse. 4.3 Hvis du som medlem ved optagelse i DIP eller genoptagelse af indbetalingen overfører værdien af en anden obligatorisk pensionsordning til DIP, kan bestyrelsen beslutte, at dit medlemskab af den anden obligatoriske pensionsordning bliver medregnet, når bestyrelsen skal afgøre, om klausuleringsperioden er udstået. 5. Pension med høj opsparing 5.1 Hvis du på grund af nedsat arbejdsevne optages i DIP som medlem i fx fleksjob, skånejob eller lignende, vil din pension kun blive beregnet på grundlag af de allerede foretagne indbetalinger. Du har ikke ret til alderssum, bidragsfritagelse og bidragsfri dækning. Samme regler gælder, hvis du er: obligatorisk medlem og ansat som tjenestemand 2

5 individuelt medlem, hvor DIP har vurderet, at dine helbredsoplysninger ikke er tilfredsstillende. Aldersydelser 6. Alderspension 6.1 Hvis du er fyldt 60 år og har stoppet indbetalingerne til DIP, kan du få alderspension, medmindre du allerede får invalidepension. 6.2 Er du under 60 år, og blev du optaget inden den 1. januar 1972, kan du ligeledes få alderspension, hvis bestyrelsen skønner, at du ikke kan regne med at få beskæftigelse som ingeniør til en løn, der svarer til lønnen for ingeniører på din alder. 6.3 Du kan overgå til delpensionering, uanset at indbetalingen fortsættes med et lavere bidrag, såfremt du efter at være fyldt 60 år går væsentlig ned i arbejdstid eller forlader en lederstilling for at fortsætte ansættelsen i en mindre ansvarsfuld stilling. I begge tilfælde forudsætter det, at din aflønning og dermed pensionsbidrag reduceres med ¼ eller mere, uden at dette skyldes svigtende helbred. Delpensionen udgør samme del af den varige alderspension, som du ville have kunnet opnå på det tidspunkt, hvor du overgår til delpensionering, som bidragsreduktionen udgør af det samlede bidrag forud for nedsættelsen. 6.4 Ved alders- eller delpensionering kan du uigenkaldeligt vælge en højere pension indtil den 1. i måneden, efter du fylder 65 år (hvis du er født før den 1. juli 1939 dog 67 år), mod at din pension fra dette tidspunkt bliver nedsat med et årligt beløb, der svarer til folkepensionens grundbeløb til en enlig, på det tidspunkt hvor udbetalingen af pensionen begynder. Denne nedsættelse kan dog højst udgøre 50 pct. Ægtefælle-, samlever- og børnepension beregner DIP dog altid ud fra alders- eller delpensionen før et evt. valg af en højere alders- eller delpension. 6.5 Hvis du i de sidste fem år, før din ret til pension indtræder, på grund af svigtende helbred har fået nedsat din løn og dermed dine indbetalinger, kan bestyrelsen beslutte, at dette ikke skal have indflydelse på pensionen. 7. Alderssum 7.1 Som medlem kan du én gang, og senest samtidig med at du får udbetalt alders- eller delpension, få udbetalt en alderssum. Betingelsen for at få udbetalt alderssum er: a. At du er fyldt 60 år b. At du ikke er berettiget til invalidepension efter pct. af dit pensionsbidrag går til alderssum. Dit bidrag til alderssum kan dog ikke i det enkelte år overstige grænsen for indbetaling af kapitalpensionsbidrag. Du kan skriftligt fra- eller tilvælge retten til alderssum for fremtidige bidrag. 7.3 Efter udbetaling af alderssum sker der en nedsættelse af pensionsydelserne. 8. Børnepension 8.1 Når du overgår til alders- eller delpension, har dine børn - herunder adoptivbørn - ret til børnepension, indtil de er fyldt 24 år. Samme ret har stedbørn, der faktisk er blevet forsørget af dig, inden du blev pensioneret. 8.2 Børnepensionen udgør 20 pct. pr. barn af alderseller delpensionen. Invaliditetsydelser 9. Bidragsfritagelse 9.1 Hvis du på grund af sygdom eller ulykke har fået din erhvervsevne betydeligt reduceret, uden at du dog for tiden opfylder betingelserne for at få tildelt invalidepension, kan bestyrelsen midlertidigt fritage dig helt eller delvist fra at betale pensionsbidrag, når forholdene taler for det. 10. Invalidepension 10.1 Hvis du bliver erhvervsudygtig, har du ret til invalidepension fra den 1. i måneden, efter at din erhvervsudygtighed er indtrådt, medmindre du er fyldt 65 år eller allerede modtager alderspension. Erhvervsudygtighed vil sige, at din erhvervsevne er varigt nedsat til 1/3 eller derunder DIP s bestyrelse bedømmer forringelsen af din erhvervsevne. I vurderingen indgår dine helbredsforhold og din indtjeningsevne set i relation til det normale for civil- og akademiingeniører. Bedømmelsen af helbredsforholdene sker ud fra en lægeattest fra din læge og evt. andre lægeerklæringer, som bestyrelsen finder nødvendig. 3

6 10.3 Hvis du har ret til invalidepension, jf. 10.1, og du er ansat i fleksjob, skånejob eller lignende eller har anden løn- eller erhvervsindtægt, vil indtægten herunder fra offentlige tilskud vedrørende dette job blive modregnet i din invalidepension efter regler fastsat af bestyrelsen Invalidepensionen svarer til den forventede alderspension, du vil få ved pensionering som 65-årig, med mindre DIP gør klausuleringsperioden, jf. 4. gældende. Er dette tilfældet, vil din invalidepension kun blive beregnet ud fra de allerede foretagne indbetalinger. Du får udbetalt invalidepensionen fra den 1. i måneden, efter at din ret til invalidepension er indtrådt, dog tidligst fra det tidspunkt indbetalinger til DIP ophører Hvis du i de sidste fem år, inden du har ret til at få pension, på grund af svigtende helbred har fået nedsat din løn og dermed dit pensionsbidrag, kan bestyrelsen beslutte, at det ikke skal have indflydelse på pensionen. 11. Børnepension 11.1 Når du overgår til invalidepension, har dine børn - herunder adoptivbørn - ret til børnepension indtil de er fyldt 24 år. Samme ret har stedbørn, der faktisk er blevet forsørget af dig, inden du blev pensioneret Børnepensionen udgør 20 pct. pr. barn af invalidepensionen. Dødsfaldsydelser 12. Ægtefællepension 12.1 Ved din død har din ægtefælle ret til ægtefællepension fra den 1. i den følgende måned, jf. dog 4., 12.2, 12.4 samt 12.6 og Retten til ægtefællepension er betinget af: a. At ægteskabet er indgået, inden du var fyldt 70 år b. At ægteskabet er indgået på et tidspunkt, hvor du ikke var alders- eller invalidepensioneret c. At du ikke har fravalgt ægtefællepension, jf Hvis du modtager delpension på tidspunktet for ægteskabets indgåelse, har du alene ret til ægtefællepension for den del af dit depot, som ikke medgår til beregning af delpensionen Din ægtefælle har ikke ret til ægtefællepension, hvis I har været gift i mindre end to år, og du, da ægteskabet blev indgået, havde en lidelse eller var så syg, at DIP ikke ville have oprettet ægtefællepension for dig, hvis du skulle have afgivet tilfredsstillende helbredsoplysninger for at kunne blive medlem Ægtefællepensionen udgør 60 pct. af den invalidepension eller almindelige alderspension, du senest fik udbetalt. Var du ikke pensioneret på dødstidspunktet, svarer ægtefællepensionen til 60 pct. af den invalide- eller alderspension, du havde ret til. Hvis din ægtefælle er mere end 20 år yngre end dig, nedsættes pensionen med to pct. for hvert år, aldersforskellen overstiger 20 år Hvis du er separeret eller skilt, er det en betingelse for din ægtefælles ret til ægtefællepension, at din ægtefælle opfylder betingelserne i lov nr. 484/2006 med senere ændringer (Ægtefællepensionsloven). Overgangsreglerne i Ægtefællepensionsloven finder dog anvendelse på både mandlige og kvindelige medlemmer Hvis du i de sidste fem år, inden retten til ægtefællepension indtræder, på grund af svigtende helbred har fået nedsat din løn og dermed dit pensionsbidrag, kan bestyrelsen beslutte, at det ikke skal have indflydelse på pensionen. 13. Valg af ægtefællepension 13.1 Du kan vælge mellem tre muligheder for ægtefællepension: a. Ægtefællepensionen bliver udbetalt, så længe din ægtefælle lever (livsvarig ægtefællepension) b. Ægtefællepensionen bliver udbetalt, så længe din ægtefælle lever, dog højst i 10 år (ophørende ægtefællepension) c. Ingen ægtefællepension Hvis du ikke ved optagelsen i DIP eller senere meddeler andet, har din ægtefælle ret til livsvarig ægtefællepension Efter optagelsen i DIP kan du til enhver tid vælge en anden ægtefællepension, dog højst én gang årligt. Du kan dog ikke ændre dit valg af ægtefællepension, hvis du modtager alderspension eller delpension, har ret til invalidepension eller har en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension. Hvis du modtager delpension, kan du endvidere alene ændre dit valg af ægtefællepension for den del af dit depot, som du ikke modtager delpension for. Ønsket 4

7 om omvalg skal meddeles skriftligt. Omvalget får virkning fra det tidspunkt, DIP har modtaget meddelelsen Tilvalg af ægtefællepension og forøgelse af ægtefællepension er omfattet af bestemmelsen om klausulering, idet klausuleringsperioden dog er to år for alle medlemmer. I klausuleringsperioden gælder regler om pension med høj opsparing, jf Din pension bliver ikke klausuleret, hvis omvalget sker, fordi du bliver gift, og DIP senest en måned derefter får meddelelse om dit ønske om omvalg til en anden ægtefællepension eller ingen ægtefællepension. 14. Samleverpension 14.1 Hvis du som ugift medlem afgår ved døden, og du ikke har fravalgt ægtefællepension, har din samlever ret til en samleverpension, der svarer til ægtefællepensionen i henhold til Din samlever kan dog kun få udbetalt samleverpension: a. Hvis du kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab med din samlever b. Hvis du ved et formgyldigt testamente, der er oprettet mindst tre måneder før dødsfaldet og ikke senere tilbagekaldt, har tillagt din samlever et arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle c. Hvis din samlever har haft fælles bopæl med dig i de sidste to år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med dig i en sammenhængende periode på mindst to år, og den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse herunder i en ældrebolig d. Hvis der på udbetalingstidspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension, jf eller en anden samlever med ret til samleverpension. eller: a. Hvis din samlever har fælles bopæl med dig eller tidligere har haft fælles bopæl med dig, og den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse herunder i en ældrebolig b. Hvis din samlever venter, har eller har haft et barn sammen med dig c. Hvis der på udbetalingstidspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension, jf eller en anden samlever med ret til samleverpension Samleverpensionen bliver udbetalt efter samme regler som ægtefællepension, jf. 12.6, idet etableringen af den fælles bopæl træder i stedet for ægteskabets indgåelse. 15. Registreret partnerskab 15.1 Et partnerskab, der er registreret i henhold til lov nr. 372 af 7. juni 1989 med senere ændringer om registreret partnerskab, er sidestillet med ægteskab. 16. Børnepension 16.1 Ved din død har dine børn - herunder adoptivbørn - ret til børnepension, indtil de er fyldt 24 år. Samme ret har stedbørn, der faktisk er blevet forsørget af dig, inden du døde. Medmindre stedbarnet allerede får udbetalt børnepension, bortfalder retten til børnepension for stedbørn, som er børn af ægtefæller, hvis ret til ægtefællepension bortfalder eller ville være bortfaldet i henhold til Børnepensionen udgør 20 pct. pr. barn af den invalidepension eller almindelige alderspension, du senest fik udbetalt. Var du ikke pensioneret på dødstidspunktet, svarer børnepensionen til 20 pct. pr. barn af den invalide- eller alderspension, du havde ret til. I tilfælde af at ingen har forsørgelsespligt, eller hvis børnene var under 18 år, ville have haft forsørgelsespligt over for børnene, udbetaler DIP dobbelt børnepension. Indbetaling 17. Ordinære indbetalinger 17.1 For obligatoriske medlemmer er de ordinære indbetalinger fastsat i henhold til en overenskomst eller aftale For individuelle medlemmer fastsætter DIP reglerne for indbetalingerne Hvis du er deltidsansat, kan du vælge selv at indbetale differencen op til den indbetaling, der svarer til fuldtidsansættelse. Hvis du mere end 12 måneder, efter at du er gået over til deltidsansættelse, øger indbetalingen fra den forholdsmæssige indbetaling, træder bestemmelsen i 19. i kraft. 5

8 17.4 For obligatoriske medlemmer forfalder indbetalingen månedsvis bagud samtidig med lønudbetalingen, for individuelle medlemmer den 5. i den efterfølgende måned Ved for sen indbetaling kan DIP opkræve morarente efter lov nr. 743/2002 om renter ved forsinket betaling mv. 18. Ekstraordinære indbetalinger 18.1 Du kan aftale ekstraordinære indbetalinger ved optagelsen i DIP, eller hvis du skifter job Er du under 50 år ved optagelsen i DIP, må de ekstraordinære indbetalinger højst kunne bringe pensionen op på et beløb, der svarer til den pension, du kan opnå ved betaling af ordinære indbetalinger i en periode, der svarer til et indbetalingsforløb for et normalt medlemskab. Den ekstraordinære indbetaling må ikke overstige den ordinære indbetaling Er du 50 år eller derover ved optagelsen i DIP, må de ekstraordinære indbetalinger højst kunne bringe pensionen op på et beløb, der svarer til den pension, som du kunne have opnået ved betaling af ordinære indbetalinger fra et tidspunkt 10 år før optagelsen. Den ekstraordinære indbetaling må ikke overstige den ordinære indbetaling. 19. Væsentlig forøgelse af indbetalingen 19.1 Hvis indbetalingen stiger ud over, hvad generelle ændringer og anciennitetsstigninger giver anledning til, bliver din pension pålagt en klausuleringsperiode på to år efter bestemmelserne om klausulering for den del af bidragsforøgelsen, der ligger ud over 25 pct. 20. Indskud 20.1 Hvis du i en tidligere ansættelse har været omfattet af en pensionsordning, kan du bruge værdien af den som indskud til at forbedre dine pensionsydelser Som medlem kan du indbetale indskud uanset optagelsestidspunkt ved at kapitalisere ekstraordinære bidrag beregnet efter principperne i Ellers kan du kun indbetale indskud, når formålet er at reetablere pensionsrettigheder, som du har mistet på grund af manglende bidragsbetaling. Ophør og genoptagelse af bidragsbetalingen 21. Ophør af bidragsbetalingen 21.1 Hvis du ophører med at betale bidrag, inden du fylder 65 år - uden at du er gået på pension eller har fået bidragsfritagelse jf. 9, og uden at du udtræder af DIP - bevarer du dine rettigheder i indtil 12 måneder, dog højst til du er fyldt 65 år, mod at DIP til dækning af risiko, gruppelivspræmie, administration mv. fradrager i din opsparede pension Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte, at 12- måneders fristen forlænges Medmindre du genoptager bidragsbetalingen, er gået på pension eller har fået bidragsfritagelse ved udløbet af den bidragsfri periode, overgår du til hvilende medlemskab. Du kan også vælge at få værdien af din pensionsordning udbetalt eller overført til en anden pensionsordning, jf. 22. og Under hvilende mellemskab har du pensionsret beregnet ud fra de indbetalte bidrag. 22. Overførsel 22.1 Hvis du bliver ansat som tjenestemand, kan værdien af din pensionsordning i DIP helt eller delvist overføres til den tjenestemandsansættende myndighed. Ikke-overførte beløb kan du få udbetalt kontant, jf. 23., medmindre du ønsker at blive i DIP som betalende eller hvilende medlem Hvis du bliver ansat i en stilling med en forsikringsmæssig pensionsordning, kan værdien af din pensionsordning i DIP helt eller delvist overføres til denne. Ikke-overførte beløb kan du få udbetalt kontant, jf. 23., medmindre du ønsker at blive i DIP som betalende eller hvilende medlem Det er i alle tilfælde en betingelse for overførsel af din pensionsordning, at du ikke allerede modtager pensionsudbetalinger fra DIP. 6

9 23. Kontant udtrædelsesgodtgørelse 23.1 Er du under 60 år, kan du udtræde af pensionskassen med en kontant udtrædelsesgodtgørelse, hvis du opfylder følgende krav: a. Der er gået 12 måneder, siden dine indbetalinger ophørte b. Du er ikke ansat eller har aftale om at blive ansat i en stilling, der straks eller senere omfatter medlemskab af en pensionskasse eller en forsikringsmæssig pensionsordning c. Du har ikke ret til invalidepension Hvis du emigrerer, kan du straks udtræde. 24. Genoptagelse af bidragsbetalingen 24.1 Hvis du genoptager bidragsbetalingen fra hvilende medlemskab, overgår du automatisk til Regulativ 4 for så vidt angår de nye bidragsbetalinger. Genoptagelsen af bidragsbetalingen følger samme regler, som hvis du havde genoptaget bidragsbetalingen fra et hvilende medlemskab under Regulativ 4. Bestyrelsen kan fastsætte regler om mulighed for overførsel af dit depot ved genoptagelsen af bidragsbetalingen til Regulativ 4. Øvrige betingelser 25. Oplysningspligt 25.1 Ved anmodning om ydelser fra DIP skal du afgive alle de oplysninger, erklæringer, attester mv., som efter bestyrelsens skøn har betydning for, at DIP kan vurdere din sag. Derudover har du pligt til at lade dig helbredsundersøge af en læge, som DIP vælger, i det omfang det er nødvendigt for, at DIP kan bedømme dine rettigheder. Disse helbredsundersøgelser og attester betaler DIP, hvis afgivelse af disse er et krav fra DIP. 26. Pensionens personlige karakter 26.1 Retten til ydelser og udbetaling fra DIP er strengt personlig og kan ikke overdrages, pantsættes eller gøres til genstand for retsforfølgelse af nogen art. 27. Pensionens udbetaling 27.1 Du får udbetalt pensionen for en1 måned ad gangen i begyndelsen af måneden, sidste gang for den måned hvor din ret til pension ophører Den månedlige pension afrundes til hele kroner Hvis din pension er meget lille, kan du få udbetalt værdien kontant. Efter en sådan udbetaling ophører dine rettigheder og pligter i forhold til DIP. 28. Skattemæssig behandling 28.1 Pensionsbidrag til DIP og ydelserne til medlemmerne er omfattet af reglerne om pensionsordninger med løbende udbetalinger i henhold til afsnit I i lov nr. 773/2002 (Pensionsbeskatningsloven mv.) med senere ændringer. 29. Beregningsgrundlag 29.1 DIP's aktuar fastsætter et beregningsgrundlag i samråd med bestyrelsen til at beregne pension, alderssum og den nedsatte alderspension, overførsel, udtrædelsesgodtgørelse og værdien af DIP's forpligtelser. Beregningsgrundlaget anmeldes til Finanstilsynet I beregningsgrundlaget indgår statistiske sandsynligheder for invaliditets- og dødsfaldsrisiko og ægteskabs- og børnehyppighed alt under hensyn til alder Som medlem får du andel i en bonus, som DIP beregner efter et bonusregulativ, der er anmeldt til Finanstilsynet. 30. Ændring af Regulativ Beslutning om ændring af Regulativ 2 sker efter reglerne i 22 i pensionskassens vedtægt. Ikrafttrædelse 31. Ikrafttrædelse 31.1 Dette regulativ træder i kraft den 1. juli

10 hvem er dip? DIP har siden 1953 været pensionskassen for civil- og akademiingeniører. Vi har over 32 mia. kr. under forvaltning og er en af branchens mest velkonsoliderede pensionskasser. Og så er vi 100 % ejet af vores medlemmer. Det betyder flere penge til medlemmerne, fordi vi ikke har en stor aktionærkreds, som skal have del i overskuddet. I DIP arbejder vi med ét mål for øje, og det er at give vores ca medlemmer den størst mulige pension, når de trækker sig tilbage. Det sikrer vi gennem en aktiv investeringspolitik og en effektivt drevet organisation. Som en del af investeringspolitikken har DIP underskrevet UNPRI, som er et netværk af investeringsorganisationer, der beskæftiger sig med miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i forbindelse med investeringer. DIP - Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Dirch Passers Allé Frederiksberg Telefon

REGULATIV 1 Juli 2013

REGULATIV 1 Juli 2013 REGULATIV 1 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 1 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 13. juni 1984, 13. juni 1985, 12. juni 1986,

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 Juli 2015 Disse forsikringsbetingelser gælder for alle medlemmer omfattet af Regulativ 4. Bestyrelsen har fastsat forsikringsbetingelserne i henhold til bemyndigelserne

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 Januar 2018 Disse forsikringsbetingelser gælder for alle medlemmer omfattet af Regulativ 4. Bestyrelsen har fastsat forsikringsbetingelserne i henhold til bemyndigelserne

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Pension Udland 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Januar 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk REGULATIV 2 2018 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 3 Indhold 3 Forord 4 Regulativ 2 4 1. Medlemskreds 4 2. Medlemsoptagelse 4 3. Pensionsbidragenes størrelse og anvendelse 5 4 Fritagelse

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk REGULATIV 2 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Regulativ 2 4 1. Medlemskreds 4 2. Medlemsoptagelse 4 3. Pensionsbidragenes størrelse og anvendelse 5 4 Fritagelse

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Juli 2017 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Indhold: I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale januar 2019 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4 Pensionsregulativet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1 Medlemsoptagelse... 3 1 Medlemsoptagelse... 3 2 Helbredsoplysninger... 4 3 Helbredsbetinget begrænsning i ret til ydelser... 4 Kapitel

Læs mere

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Pensionskassen PenSam Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam 2 Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Medlemsoptagelse 1. Medlemmer Stk. 1. Som medlemmer af

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse mandag 26. april 2010 kl. 17.00 i Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, 1401

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk REGULATIV 1 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Regulativ 1 4 1. Medlemskreds 4 2. Medlemsoptagelse 4 3. Pensionsbidragenes størrelse 5 4. Fritagelse for betaling

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger onsdag 28. april 2010 kl. 17.00 på Bojesen, Axeltorv,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 30186028

Læs mere

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT LÆGERNES PENSIONSKASSE 1. Navn og hjemsted... 5 2. Formål... 5 3. Medlemskreds... 5 4. Medlemmernes hæftelse...

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Forslag Bestyrelsen foreslår, at de fire eksisterende regulativer samles under et nyt forenklet regulativ. I praksis sker det ved,

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER APRIL 2012 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN GAMLE PENSIONSORDNING (STATUT 1) BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning,

Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2019 Cirkulære af 30.

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer:

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: Pensionskassen for Sundhedsfaglige Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte 2 1a. Øvrige

Læs mere

V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1

V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1 V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1 VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Pensionskassens navn er Bankpension Pensionskasse for finansansatte. Pensionskassen er oprettet den

Læs mere

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Vedtægt for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse 4 1. Navn og hjemsted 4 2. Formål 4 3. Medlemskreds

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og

Læs mere

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. april 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 5 Afsnit C Tilmelding

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter... Vedtægter 2008 008 INDHOLDSFORTEGNELSE Vedtægt for MP Pension... 3 Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7 Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...14 Bilag 1 Ikrafttrædelsesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene Møde hos TDC København den 18. november 29 Århus den 19. november 29 Pensionskasse - der er mange fordele Lave omkostninger Overskuddet til medlemmer Vi er ejet af medlemmerne Målrettet information Medlemsindflydelse

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2017 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN GAMLE PENSIONSORDNING (STATUT 1) BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere