Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger."

Transkript

1 Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning. Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Stk. 2 Medlemskabet af PBU bevares som alders- og invalidepensionist. Stk. 3 Pensionsregulativet gælder for A. Medlemmer, som opnår medlemskab af PBU den 1. januar 1996 eller senere, dog senest den 31. december B. Bidragsbetalende medlemmer i PBU pr. 1. januar 1996, der er født 2. januar 1941 eller senere, og som har tilvalgt sig nærværende pensionsordning, og C. Medlemmer født 2. januar 1941 eller senere, som er overgået til bidragsfri dækning i forbindelse med fratrædelse inden 1. januar Pensionsregulativet er gældende, såfremt medlemmet vælger denne pensionsordning ved genansættelse i en stilling med pensionsret i PBU inden udløbet af den bidragsfri periode. Den hidtil opsparede værdi i PBU overføres i givet fald til denne pensionsordning. Stk. 4 Hvilende medlemmer på dette regulativ, som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU optages under Pensionsregulativet for Pensionspakken. Stk. 5 Pensionsordningen på dette pensionsregulativ omskrives til hvilende medlemskab pr. 31. december 2006, jf. 13E, og evt. gruppeforsikringer ophører samme dato. 2 Helbredsoplysninger Stk. 1 Pensionsordningen oprettes på normale vilkår, uden at medlemmet afgiver helbredsoplysninger. A. Medlemmer, som ved optagelse i pensionsordningen har søgt eller fået tilkendt offentlig førtidspension, og hvis erhvervsevne er nedsat med mindst halvdelen af den fulde erhvervsevne, er ikke omfattet af pensionsregulativets bestemmelser om gruppeinvalidesum, invalidepension, børnepension ved erhvervsevnetab samt bidragsfritagelse. Tilsvarende gælder for medlemmer, der optages i pensionsordningen efter at have været hvilende medlem, som følge af ansættelse i en særlig jobordning med privat eller offentligt løntilskud i henhold til den til enhver tid gældende social- og arbejdsmarkedslovgivning oprettet med baggrund i medlemmets hel- Regulativ 1 pr

2 bredsmæssige forhold med henblik på at bevare den pågældendes tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder f.eks. fleksjob. B. Medlemmer, som mister mindst halvdelen af den fulde erhvervsevne som følge af en før optagelsen lægeligt konstateret lidelse, er ikke omfattet af pensionsregulativets bestemmelser om gruppeinvalidesum, invalidepension, børnepension ved erhvervsevnetab samt bidragsfritagelse. Begrænsninger i retten til ydelser i forbindelse med erhvervsevnetab bortfalder efter 3 års medlemskab af PBU, såfremt medlemmet ikke på dette tidspunkt opfylder betingelserne for udbetaling af invalidepension fra PBU. C. Begrænsning i medlemmers ret til ydelser ved kritisk sygdom fremgår af betingelserne for dækning ved kritisk sygdom. Stk. 2 Afvises udbetaling af pension af de i stk. 1 under pkt. A eller B angivne årsager, frigøres den opsparede værdi og anvendes til pensionsformål efter retningslinjer fastsat af PBU s bestyrelse. Stk. 3 PBU kan kræve afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger ved senere tilvalg af ægtefællepension eller dødsfaldssum, efter disse har været fravalgt, omvalg mellem ægtefællepension og dødsfaldssum, uden at omvalget sker i forbindelse med indgåelse af ægteskab, skilsmisse eller ægtefællens død. A. Klausul Såfremt et medlem ikke kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger, og medlemmet fortsat ønsker en af ovennævnte muligheder effektueret, forsynes pensionsordningen med en tidsbegrænset klausul i højst 10 år. Forhøjelser af pensionsdækningen som følge af overenskomstaftalte stigninger i pensionsbidraget vil være omfattet af klausulen. Såfremt udbetaling af den forøgede pensionsdækning afslås med henvisning til klausulen, frigøres værdien af de pensionsbidrag, som er anvendt til den forøgede pensionsdækning, og beløbet anvendes til pensionsformål efter retningslinjer fastsat af PBU s bestyrelse. Når klausulperioden er udløbet, har medlemmet en pensionsordning på normale vilkår. Klausulen berører ikke gruppeforsikringsordningen, med mindre medlemmet er omfattet af de begrænsninger, som fremgår af stk. 1, pkt. A og B. 3-5 Udgået 6 Bidragsfritagelse 6A Midlertidig bidragsfritagelse Hvis et medlem mister mindst halvdelen af den fulde erhvervsevne af årsager af forbigående karakter, kan der bevilges fritagelse for betaling af pensionsbidrag efter samme regler, som gælder for udbetaling af invalidepension, jf. 8. Fritagelsen kan tidligst træde i kraft, når erhvervsevnetabet har varet uafbrudt i 3 måneder. Bidraget, for hvilket der er opnået fritagelse, reguleres efter reglerne for lønregulering i gældende overenskomster. Regulativ 1 pr

3 Hvis et medlem på grund af svigtende helbred overgår til nedsat arbejdstid med deraf følgende nedsat pensionsbidrag, kan PBU s bestyrelse, såfremt forholdene taler for det, bevilge fritagelse for betaling af bidragsnedsættelsen. Varigheden af en sådan bidragsfritagelse fastsættes ved bevillingen og kan højst sættes til 3 år. Efter udløbet af det fastsatte tidsrum kan bestyrelsen forlænge ordningen, normalt dog højst med 2 år. 6B Varig bidragsfritagelse Varig bidragsfritagelse tilkendes, når medlemmets erhvervsevne af ikke forbigående karakter er nedsat med mindst 2/3 respektive halvdelen af den fulde erhvervsevne. Dette svarer til, at betingelserne for udbetaling af invalidepension er opfyldt. Har medlemmet ansættelse i fast stilling, kan tilkendelse af bidragsfritagelse gøres betinget af, at lønindtægten er blevet nedsat til 1/3 respektive halvdelen eller derunder på grund af nedsættelsen af erhvervsevnen. Ved fast stilling forstås enhver beskæftigelse eller selverhverv medlemmet er eller senere måtte komme i, der ikke er af helt midlertidig karakter. Betingelsen kan således gøres gældende såvel for tilkendelse, som for fortsat bidragsfritagelse, såfremt medlemmet senere får fast stilling. Til lønindtægten medregnes enhver indkomst fra medlemmets beskæftigelse eller selverhverv, også enhver indkomst medlemmet oppebærer fra jobordning med offentligt eller privat løntilskud, f.eks. fleksjob. Hvis betingelserne for udbetaling af halv invalidepension er opfyldt, bliver pensionsordningen bidragsfri for så vidt angår halvdelen af pensionsbidraget. For den anden halvdel af pensionsordningen kan medlemmet vælge at fortsætte med at betale det halve pensionsbidrag. Ellers bevarer medlemmet sine hidtidige pensionsrettigheder for halvdelens vedkommende i 12 måneder, hvorefter der nedskrives til hvilende medlemskab. Der gives fuld bidragsfritagelse ved tab af mindst 2/3 af erhvervsevnen før 67 års fødselsdagen og halv bidragsfritagelse ved tab af mellem halvdelen og 2/3 af erhvervsevnen før 60 års fødselsdagen. I begge tilfælde løber bidragsfritagelsen længst til 67 års fødselsdagen. Bidragsfritagelse får virkning fra den dag, nedsættelsen af erhvervsevnen har varet uafbrudt i 3 måneder, dog tidligst fra den dag, lønudbetalingen er ophørt eller nedsat som følge af nedsættelse af erhvervsevnen. PBU kan til enhver tid kræve dokumentation for, at medlemmets erhvervsevne er nedsat med mindst 2/3 respektive halvdelen af den fulde erhvervsevne. PBU kan forlange de oplysninger, der anses for nødvendige til bedømmelse heraf. Genvindes erhvervsevnen i en sådan grad, at forudsætningerne for bidragsfritagelse ikke er til stede, ophører bidragsfritagelsen. 7 Pensionsydelser Pensionsordningens formål er at sikre medlemmet og dettes efterladte økonomisk ved lønbortfald på grund af alderspensionering, erhvervsevnetab og død. Registreret partnerskab er i alle forhold vedrørende dette pensionsregulativ ligestillet med ægteskab med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. Pensionsordningen er sammensat af obligatoriske pensionsydelser og valgfrie pensionsydelser, som medlemmet selv kan bestemme inden for de givne rammer. Pensionsydelserne indgår i pensionsordningen i den rækkefølge, der er nævnt i 7A og 7B, og i det omfang, der er pensionsbidrag til det. Dette betyder, at kun en del af de ønskede niveauer for pension vil kunne opnås, såfremt der ikke er bidrag nok. Regulativ 1 pr

4 Ydelsernes størrelse fremgår af pensionsoversigten, jf. 12, og beregnes på fælleskønsgrundlag, jf. 17. Betingelserne for udbetaling, herunder aldersbetingelser, fremgår af 8 (erhvervsevnetab), 8A (kritisk sygdom), 9 (død) og 10 (alderspensionering). De angivne ydelsesstørrelser i 7A omfatter betalende medlemmer, og er pr. 1. januar 2007 korrigeret iht. det tekniske grundlag, jf. 1, stk. 4. 7A Ydelser for medlemmer som er under 60 år ved optagelsen Medlemmer, der ved optagelse i pensionsordningen er under 60 år, bliver omfattet af: 1. Gruppeforsikring (obligatorisk) Ydelser der udbetales ved varigt erhvervsevnetab, ved kritisk sygdom og ved død. Beløbsstørrelser, ydelsesmønster og betingelser for udbetaling fastsættes af bestyrelsen under iagttagelse af aftaler indgået mellem lønoverenskomsternes parter. Gruppeforsikringsbidraget fastlægges for et år ad gangen. 2. Alderspension (består af en obligatorisk og en valgfri del) Den obligatoriske del skal være på 30 % af den pensionsgivende løn. Der er ingen øvre grænse for den valgfri del. 3. Invalidepension (obligatorisk) Udgør 50 % af den pensionsgivende løn ved tab af mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne inden medlemmet fylder 60 år. Hvis erhvervsevnen inden medlemmet fylder 60 år bliver nedsat med halvdelen eller derover, men med mindre end 2/3, udgør invalidepensionen det halve. Såfremt et medlem overgår fra deltidsbeskæftigelse til højere deltidsbeskæftigelse eller fuldtidsbeskæftigelse og inden 1 år efter overgangen til højere beskæftigelse bevilges invalidepension, beregnes pensionsydelserne ud fra den før overgangen gældende pensionsgivende løn og bidrag, med mindre invaliditeten skyldes et ulykkestilfælde eller en sygdom, som medlemmet har pådraget sig efter overgangen til højere beskæftigelse. Det overskydende pensionsbidrag anvendes til pensionsformål efter retningslinjer fastsat af PBU s bestyrelse. Regulativ 1 pr

5 4. Børnepension (obligatorisk) Udgør 15 % af den pensionsgivende løn til hvert af medlemmets børn under 24 år ved medlemmets død, ved tab af mindst 2/3 af erhvervsevnen og ved alderspensionering ved 67 år. 5. Dødsfaldsdækning (valgfri) Medlemmet skal i forbindelse med optagelsen vælge enten dødsfaldssum på 300 % af den pensionsgivende løn, eller kollektiv valgfri ægtefællepension på 25 % af den pensionsgivende løn. Medlemmet skal desuden vælge, om ægtefællen i givet fald skal modtage løbende pension i længst 10 år, længst til ægtefællen fylder 67 år eller til ægtefællen dør. Ved optagelse i pensionsordningen fås automatisk dødsfaldssum med ret til i stedet at vælge en af ægtefællepensionerne. Dødsfaldsdækning kan fravælges efter mindst 3 års bidragsbetaling. Ved senere tilvalg igen kræves afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger. Indtil et medlem fylder 55 år, kan der vælges om imellem ægtefællepensioner og dødsfaldssum i forbindelse med indgåelse af ægteskab, skilsmisse eller ægtefællens død. Efter et medlem er fyldt 55 år kan der vælges om imellem livsvarig ægtefællepension, ægtefællepension i længst 10 år og dødsfaldssum i forbindelse med indgåelse af ægteskab, skilsmisse eller ægtefælles død. Medfører omvalget en stigning i dødsrisikoen, kan der i tilfælde af medlemmets død inden 12 måneder efter omvalget ikke udbetales pension svarende til stigningen i risikoen. I så fald frigøres de til stigningen medgåede pensionsbidrag og anvendes til pensionsformål efter retningslinjer fastsat af PBU s bestyrelse. Omvalg, der ikke sker i forbindelse med indgåelse af ægteskab, skilsmisse, eller ægtefælles død, kan kun foretages mod afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger. Efter et medlem er fyldt 60 år, kan der ikke foretages omvalg/tilvalg/fravalg. Medlemmets ret til at vælge ægtefællepension fra kan være begrænset, hvis en tidligere ægtefælle har bevaret ret til ægtefællepension iht. gældende lovgivning. 6. Alderssum (valgfri) Udgør 50 % af den pensionsgivende løn. Alderssum skal være etableret inden medlemmet fylder 60 år. En tilvalgt alderssum kan fravælges inden medlemmet fylder 60 år. Fra 1. januar 2013 og indtil videre kan der ikke indbetales til alderssum. 7. Yderligere alderspension Såfremt hele pensionsbidraget ikke er brugt til køb af ydelserne under pkt. 1-6, anvendes restbidraget til køb af yderligere alderspension. 7B Ydelser for medlemmer, som er fyldt 60 år ved optagelsen Medlemmer, der ved optagelse i pensionsordningen er fyldt 60 år, bliver omfattet af: 1. Gruppeforsikringens dødsfaldsdækning 2. Alderspension 7C Pensionsbidragets anvendelse m.v. Bidrag til alderssum og dødsfaldssum kan højst udgøre 10 % af det samlede pensionsbidrag ekskl. bidrag til gruppeforsikringsordningen. Regulativ 1 pr

6 Det kan betyde, at der ikke er tilstrækkeligt pensionsbidrag til ønskede sumdækninger. Bidrag, der anvendes til alderssum, må ikke overstige den til enhver tid gældende grænse i Pensionsbeskatningsloven for indbetaling til kapitalpensionsordninger. Ved lønændringer f.eks. i forbindelse med overgang fra deltids- til fuldtidsbeskæftigelse, forfremmelse eller lignende kan det vise sig, at der ikke er pensionsbidrag til at opretholde de pensionsydelser, som var gældende før lønforhøjelsen. I så fald ændres ydelserne. Da ydelserne købes i den fastlagte rækkefølge i 7A nr. 1-7 og 7B nr. 1-2, nedsættes eller bortfalder en eller flere af de sidste ydelser til fordel for, at en eller flere af de første ydelser forhøjes til at udgøre den fastlagte procent af den nu forhøjede løn. Gruppeforsikringen (nr. 1) forbliver uændret. 8 Udbetaling ved erhvervsevnetab Udbetaling sker, når medlemmets erhvervsevne af ikke forbigående karakter er nedsat med mindst 2/3 respektive halvdelen af den fulde erhvervsevne. Har medlemmet ansættelse i fast stilling, kan tilkendelse af invalidepension gøres betinget af, at lønindtægten er blevet nedsat til 1/3 respektive halvdelen eller derunder på grund af nedsættelsen af erhvervsevnen. Ved fast stilling forstås enhver beskæftigelse eller selverhverv medlemmet er eller senere måtte komme i, der ikke er af helt midlertidig karakter. Betingelsen kan således gøres gældende såvel for tilkendelse, som for fortsat udbetaling af invalidepension, såfremt medlemmet senere får fast stilling. Til lønindtægten medregnes enhver indkomst fra medlemmets beskæftigelse eller selverhverv, også enhver indkomst, medlemmet oppebærer fra jobordning med offentligt eller privat løntilskud, f.eks. fleksjob. Der udbetales fuld invalidepension ved tab af mindst 2/3 af erhvervsevnen før 60 års fødselsdagen, og halv invalidepension ved tab af mellem halvdelen og 2/3 af erhvervsevnen før 60 års fødselsdagen. Udbetalingen af pension løber længst til udgangen af den måned, hvor medlemmet fylder 67 år. Udbetaling af invalidepension får virkning fra den dag, nedsættelsen af erhvervsevnen har varet uafbrudt i 3 måneder, dog tidligst fra den dag, lønudbetalingen er ophørt eller nedsat som følge af nedsættelse af erhvervsevnen. Fortsat udbetaling af invalidepension kan gøres betinget af, at medlemmet tilkendes helbredsbetinget offentlig førtidspension. Genvindes erhvervsevnen i en sådan grad, at forudsætningerne for udbetaling af invalidepension ikke er til stede, ophører udbetalingen af invalidepension. Når betingelserne for udbetaling af invalidepension er til stede, opnås samtidig ret til bidragsfritagelse, jf. 6B. PBU kan til enhver tid kræve dokumentation for, at medlemmets erhvervsevne er nedsat med mindst 2/3 respektive halvdelen af den fulde erhvervsevne. PBU kan forlange de oplysninger, der anses for nødvendige til bedømmelse heraf. Ved erhvervsevnetab kan der udbetales: A. Invalidesum fra gruppeforsikringen Ved erhvervsevnetab af ikke forbigående karakter på mindst halvdelen af den fulde erhvervsevne før 60 års fødselsdagen udbetales et engangsbeløb. Regulativ 1 pr

7 Efter udbetaling af invalidesum, fortsætter dødsfaldsdækningen med den forsikringssum, som er gældende ved invaliditetstidspunktet, indtil udgangen af den måned, hvor medlemmet fylder 67 år. Dødsfaldssummen reduceres med udbetalt invalidesum. B. Invalidepension Ved erhvervsevnetab før 60 års fødselsdagen udbetales et månedligt beløb. Udbetalingen sker sidste gang den 1. i måneden før 67 års fødselsdagen, respektive medlemmets død, eller når erhvervsevnen ikke længere er nedsat med mindst 2/3 respektive halvdelen. C. Børnepension Ved tab af mindst 2/3 af erhvervsevnen før 67 års fødselsdagen udbetales et månedligt beløb til hvert af medlemmets børn under 24 år. Ved medlemmets børn forstås egne børn, herunder adoptivbørn og stedbørn. Udbetalingen ophører, når barnet fylder 24 år, ved barnets død, eller hvis medlemmets erhvervsevne ikke længere er nedsat med mindst 2/3. 8A Udbetaling ved kritisk sygdom Får medlemmet en kritisk sygdom, før medlemmet fylder 60 år, udbetales en engangssum i henhold til PBU s til enhver tid gældende betingelser for dækning ved kritisk sygdom. 9 Udbetaling ved død Ved medlemmets død kan der udbetales: A. Dødsfaldssum fra gruppeforsikringen Ved død før udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 67 år, udbetales en dødsfaldssum. Der udbetales ikke gruppeforsikringssum ved død, hvis medlemmet er tiltrådt alderspension, eller hvis dækningen er ophørt i henhold til 13D 13E. Udbetalingen sker til medlemmets nærmeste pårørende, jf. Forsikringsaftaleloven, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem medlemmet og pensionskassen. Efterlades ingen nærmeste pårørende eller særligt begunstigede, sker udbetalingen til pensionsordningens bonusreguleringskonto. B. Børnepension Har medlemmet børn under 24 år, udbetales et månedligt beløb til hvert af medlemmets børn under 24 år fra den 1. i måneden efter medlemmets død. Ved medlemmets børn forstås egne børn, herunder adoptivbørn og stedbørn. Er eller bliver børnene forældreløse, fordobles pensionen. Børnene betragtes som forældreløse, hvis medlemmet og dettes ægtefælle begge dør, og forældremyndigheden ikke overgår til biologisk far/mor. Udbetalingen ophører, når barnet fylder 24 år eller ved barnets død. Regulativ 1 pr

8 C. Ægtefællepension Har medlemmet valgt ægtefællepension, udbetales et månedligt beløb til ægtefællen fra den 1. i måneden efter medlemmets død. Afhængig af hvilken varighed for udbetaling af ægtefællepension medlemmet har valgt, sker sidste udbetaling: - Den 1. i måneden før der er forløbet 10 år fra udbetalingens påbegyndelse eller den 1. i måneden før ægtefællens død forinden. - Den 1. i måneden hvori ægtefællen fylder 67 år eller den 1. i måneden før ægtefællens død forinden. - Den 1. i måneden før ægtefællens død. D. Dødsfaldssum Har medlemmet valgt dødsfaldssum, udbetales beløbet, såfremt medlemmet dør inden udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 67 år. Udbetalingen sker til medlemmets nærmeste pårørende, jf. Forsikringsaftaleloven, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem medlemmet og PBU. 10 Udbetaling ved alderspensionering Stk. 1 Alderspensionering kan ske fra alder 60. Ved alderspensionering kan der udbetales: A. Livsvarig alderspension Der udbetales et månedligt beløb, så længe medlemmet er i live. B. Alderssum Har medlemmet valgt alderssum, udbetales denne som et engangsbeløb senest den 1. i måneden efter 67 års fødselsdagen. Udbetalingen skal senest ske samtidig med udbetaling af livsvarig alderspension. Medlemmet kan i stedet for at få alderssummen udbetalt som engangsbeløb vælge at få forhøjet den løbende, livsvarige alderspension. C. Børnepension Har medlemmet børn under 24 år, udbetales et månedligt beløb til hvert af medlemmets børn fra den 1. i måneden efter medlemmets 67 års fødselsdag. Ved medlemmets børn forstås egne børn, herunder adoptivbørn og stedbørn. Udbetalingen ophører, når barnet fylder 24 år eller ved barnets død. Regulativ 1 pr

9 Stk. 2 B. Pensioner af ringe størrelse Er pensionen under en af bestyrelsen fastsat grænse, udbetales opsparingen som en engangssum. Det samme gælder udbetalingen efter medlemmets død til den enkelte beløbsmodtager. Udbetales opsparingen som en engangssum, ophører medlemskabet af PBU på udbetalingstidspunktet. 11 Bonus og afkast Den bonus, pensionsordningen tildeles efter det til enhver tid gældende bonusregulativ, anvendes til løbende forhøjelse af pensionsydelserne. 12 Medlemsinformation Når pensionsordningen oprettes, modtager medlemmet en orientering, der viser pensionsydelsernes størrelse. Medlemmet skal endvidere orienteres, når der sker ændring i ydelsernes størrelse, definition eller virkemåde m.v. PBU kan give orienteringen i elektronisk form. 13 Fratrædelse Fratræder medlemmet sin stilling uden at være berettiget til pension fra PBU, kan medlemmet vælge mellem mulighederne i 13A-13G: 13A Fortsætte pensionsordningen via ny arbejdsgiver Bliver medlemmet ansat i en stilling uden obligatorisk pensionsordning, kan medlemmet indgå aftale med PBU og sin arbejdsgiver om, at arbejdsgiveren fortsætter indbetalingen af bidrag. Indbetalingen skal ske efter bestyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer og til et af bestyrelsen angivet pensionsregulativ. Aftalen om at fortsætte pensionsordningen skal være indgået senest 12 måneder efter fratrædelsen. Gruppeforsikringerne bortfalder som anført i 13D, og træder i kraft, når pensionsordningen fortsættes, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor aftalen er indgået. Pensionsydelserne fastholdes i det indbyrdes forhold inden for henholdsvis løbende ydelser og engangsudbetalinger, som var gældende ved fratrædelsen. 13B Fortsætte pensionsordningen som selvbetaler Bliver medlemmet ikke ansat i en stilling med obligatorisk pensionsordning, kan medlemmet indgå aftale med PBU om selv at fortsætte indbetalingen af bidrag. Indbetalingen skal ske efter bestyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer og til et af bestyrelsen angivet pensionsregulativ. Aftale om at fortsætte pensionsordningen som selvbetaler, skal være indgået senest 12 måneder efter fratrædelsen. Regulativ 1 pr

10 Gruppeforsikringerne bortfalder som anført i 13D, og træder i kraft, når pensionsordningen fortsættes, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor aftalen er indgået. Pensionsydelserne fastholdes i det indbyrdes forhold inden for henholdsvis løbende ydelser og engangsudbetalinger, som var gældende ved fratrædelsen. 13C Fortsætte pensionsordningen, hvis vilkårene bliver forringet Bliver medlemmet ansat i en stilling med obligatorisk pensionsordning hos en anden pensionsleverandør, og kan medlemmet ikke blive optaget i den nye pensionsordning på mindst samme vilkår som i PBU, kan medlemmet indgå aftale med PBU om at fortsætte pensionsordningen som selvbetaler eller via den nye arbejdsgiver. Det er en forudsætning, at medlemmet ikke er overgået til hvilende medlemskab af PBU på ansættelsestidspunktet, og at aftale om at fortsætte pensionsordningen bliver indgået med PBU hurtigst muligt. Gruppeforsikringerne bortfalder som anført i 13D, og træder i kraft, når pensionsordningen fortsættes, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor aftalen er indgået. Pensionsydelserne fastholdes i det indbyrdes forhold inden for henholdsvis løbende ydelser og engangsudbetalinger, som var gældende ved fratrædelsen. Indbetalingen skal ske efter bestyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer og til et af bestyrelsen angivet pensionsregulativ. 13D Bidragsfri dækning Hvis pensionsordningen ikke ophører ( 13F og 13G) eller ikke fortsættes ( 13A-13C), bevarer medlemmet dækningen således: 1. Gruppeforsikringsordningen Gruppeforsikringsdækningen bevares fuldt ud i indtil 3 måneder efter fratrædelsen, med mindre medlemmet i forbindelse med ny ansættelse omfattes af en anden gruppeforsikringsordning i tilknytning til en arbejdsmarkedspensionsordning. Såfremt medlemmet har orlov (barsel, børnepasning, sabbat eller uddannelse), bevares dækningen i indtil 12 måneder med ovennævnte begrænsning om anden gruppeforsikringsordning. 2. Øvrige pensionsydelser Medlemmet bevarer sine hidtidige pensionsrettigheder fuldt ud i indtil 12 måneder efter fratrædelsen. Der tages betaling i pensionsordningens værdi for den oppebårne risiko og administration. Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte at forlænge den bidragsfri periode i indtil 12 måneder ad gangen, såfremt der er dækning for risiko og administration i pensionsordningens værdi. 3. Nærmere regler Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for forlængelse af den bidragsfri periode, jf. pkt E Hvilende medlemskab Har medlemmet ikke valgt blandt de andre muligheder ( 13A-13C og 13F-13G), overgår medlemmet til hvilende medlemskab, når den bidragsfri periode udløber. Regulativ 1 pr

11 Ved hvilende medlemskab får medlemmet ret til en pensionsordning med nedsatte ydelser. Ved ændring til hvilende medlemskab fastholdes pensionsydelserne i et indbyrdes forhold inden for henholdsvis løbende ydelser og engangsudbetalinger. Gruppeforsikringsdækningen bortfalder som anført i 13D. 13F Overføre pensionsordningen til en anden pensionsleverandør Medlemmet kan overføre værdien af pensionsordningen til en anden pensionsleverandør efter de til enhver tid gældende regler. Værdien beregnes som fastsat i beregningsgrundlaget, og det er en betingelse for overførslen, at den overførte værdi beholder de samme begrænsninger for udtrædelse, som gjaldt, da bidraget blev indbetalt. 13G Udtræde af PBU Stk. 1. Medlemmet kan få udbetalt udtrædelsesgodtgørelse, hvis medlemmet er emigreret, eller hvis medlemmet på udbetalingstidspunktet har en udtrædelsesgodtgørelse, der er mindre end kr. (pr. 1. januar 2013 og derefter reguleret efter personskattelovens 20). Stk. 2. Det er en betingelse for at få udtrædelsesgodtgørelse udbetalt, at medlemmet a) ikke har opnået sin pensionsudbetalingsalder b) ikke har indbetalt bidrag i de seneste 12 måneder c) ikke har ansøgt om offentlig førtidspension d) ikke er ansat i en pensionsgivende stilling og e) ikke ved tjenestemandsansættelse har fået tillagt pensionsalder for overført udtrædelsesgodtgørelse Stk. 3. Størrelsen af udtrædelsesgodtgørelsen fastsættes i henhold til det til enhver tid gældende beregningsgrundlag. Stk. 4. Er udtrædelsesgodtgørelsen større end værdien af ydelserne ved medlemmets død, kan PBU kræve, at medlemmet afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger. Stk. 5. Ved udtrædelse ophører medlemskabet af PBU og alle rettigheder efter dette regulativ på udbetalingstidspunktet. 14 Pensionsordningens personlige karakter Retten til ydelser og andre udbetalinger fra PBU kan ikke pantsættes, overdrages eller på anden måde omsættes, og kreditorer kan ikke søge fyldestgørelse i den. 15 Skattemæssige forhold Pensionsordningen er omfattet af bestemmelserne i den til enhver tid gældende pensionsbeskatningslovgivning. Regulativ 1 pr

12 16 Tvister Stk. 1 Medlemmet kan indbringe afgørelser truffet af PBU for Ankenævnet for Forsikring, for en voldgiftsret eller for de almindelige domstole. Stk. 2 Voldgiftsbehandling skal ske i henhold til den til enhver tid gældende lov om voldgift. Stk. 3 Klage til Ankenævnet for Forsikring eller voldgiftsbehandling udelukker ikke, at medlemmet efterfølgende lader sagen prøve ved de almindelige domstole. 17 Beregningsgrundlag Stk. 1 Pensionernes størrelse fastsættes ud fra PBU s beregningsgrundlag, som er godkendt af bestyrelsen og indsendt til Finanstilsynet. Beregningsgrundlaget er et fælleskønsgrundlag, hvor prisen på de enkelte pensioner er ens for kvinder og mænd. Priserne på pensionerne kan ændres, såfremt medlemmernes fordeling af kvinder og mænd ændres væsentligt over tid inden for aldersgrupperne. Priserne på invaliditetsydelserne kan ligeledes ændres, såfremt beregningsgrundlagets invaliditetsforudsætninger ikke kan overholdes. Såfremt priserne ændres, skal dette anmeldes til tilsynsmyndigheden. De beregnede pensioners størrelse er således ugaranteret. Stk. 2 Om gruppeforsikringsordningen gælder: Bestyrelsen fastlægger én gang årligt præmien for og ydelserne i de enkelte gruppedækninger. Størrelserne fastsættes ud fra medlemssammensætningen og PBU s beregningsgrundlag. Beregningsgrundlaget er godkendt af bestyrelsen og anmeldt til Finanstilsynet. Bestyrelsen kan ændre beregningsgrundlaget, præmier og ydelser. Delegeretforsamlingen orienteres efterfølgende om de fastlagte præmier og ydelsesniveauer. Ændringer af ydelsesmønstret - dvs. tilføjelse af nye ydelser, bortfald af ydelser samt substantiel ændring af vægtningen mellem ydelserne - skal godkendes af delegeretforsamlingen og overenskomstparterne. Eventuelle ændringer i ydelser meddeles medlemmerne gennem udsendelse af pensionsoversigt, jf. 12. Størrelsen af præmier og ydelser er således ugaranteret. 18 Øvrige bestemmelser Ved optagelse i PBU eller ved genoptagelse af bidragsbetalingen kan medlemmet deponere helbredsoplysninger, der svarer til de helbredsoplysninger, der kræves eller tidligere blev krævet til brug ved vurdering af pensionsrisikoen ved tjenestemandsansættelse. Eventuelle lægelige udgifter i den forbindelse betales af medlemmet. Regulativ 1 pr

13 Medlemmer og andre, der søger om ydelser fra PBU, er forpligtet til på forespørgsel skriftligt at oplyse om forhold, som må antages at have interesse for PBU. 19 Overgangsbestemmelser vedrørende gruppeforsikring Gruppeforsikringsdækningen omfatter ikke medlemmer, som betaler bidrag for egen regning, og som inden den 1. januar 1996 har fravalgt gruppeforsikringsdækningen. For følgende medlemmer fastlåses dækningssummerne på den størrelse, de havde pr. 31. december 1995, således at de fastlåste dækninger fortsat er gældende efter 31. december 1995 for: medlemmer, som er fratrådt inden den 1. januar 1996, indtil den 1-årige bidragsfri dækning ophører, medlemmer, som pr. 31. december 1995 var invalidepensioneret eller alderspensioneret mellem 65 og 67 år. Disse bevarer den pr. 31. december 1995 gældende dækning indtil 67 år. 20 Ikrafttrædelse og godkendelse Dette pensionsregulativ gælder fra den 1. januar Bestyrelsen kan foretage ændringer i pensionsregulativet under iagttagelse af de i lønoverenskomsterne indgåede aftaler herom og anmelde sådanne til tilsynsmyndighederne. Indskrænkning af medlemmers etablerede rettigheder kræver godkendelse af overenskomstparterne. Regulativ 1 pr

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4 Pensionsregulativet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1 Medlemsoptagelse... 3 1 Medlemsoptagelse... 3 2 Helbredsoplysninger... 4 3 Helbredsbetinget begrænsning i ret til ydelser... 4 Kapitel

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Juli 2017 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Indhold: I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale januar 2019 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

REGULATIV 1 Juli 2013

REGULATIV 1 Juli 2013 REGULATIV 1 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 1 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 13. juni 1984, 13. juni 1985, 12. juni 1986,

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 Juli 2015 Disse forsikringsbetingelser gælder for alle medlemmer omfattet af Regulativ 4. Bestyrelsen har fastsat forsikringsbetingelserne i henhold til bemyndigelserne

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 Januar 2018 Disse forsikringsbetingelser gælder for alle medlemmer omfattet af Regulativ 4. Bestyrelsen har fastsat forsikringsbetingelserne i henhold til bemyndigelserne

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 1 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2019 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer...

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Betingelser for pensionsordningen 1. april 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indmeldelse - Aftalegrundlag, lovgrundlag mv. - Optagelse i

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2011 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer:

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: Pensionskassen for Sundhedsfaglige Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte 2 1a. Øvrige

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008 Medlemspjece Gældende fra 2007 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering 7 Ydelser ved dødsfald 10 Ydelser ved invaliditet 14 Engangssum ved visse kritiske sygdomme

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere.

Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere. Pensionsregulativ - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere. Din pensionsordning i SAMPENSION Pension Betingelser

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. april 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 5 Afsnit C Tilmelding

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

1. Gruppeforsikringen Gruppemedlemmer og forsikringsdækning Gruppeforsikringens ophør 18

1. Gruppeforsikringen Gruppemedlemmer og forsikringsdækning Gruppeforsikringens ophør 18 Vilkår for gruppeforsikring børnepension ved gruppemedlemmets førtidspension eller død Pensionskassen for Sundhedsfaglige PKA Privat 1. Gruppeforsikringen 18 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 18

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Forslag Bestyrelsen foreslår, at de fire eksisterende regulativer samles under et nyt forenklet regulativ. I praksis sker det ved,

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015

Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pensionsordningen for ledere Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for ledere pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf. lov

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar 2016 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 Fra 1. januar 2016 kan der ikke længere indbetales præmie, og pensionsordningen

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Pensionskassen PenSam Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam 2 Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Medlemsoptagelse 1. Medlemmer Stk. 1. Som medlemmer af

Læs mere

Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning,

Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2019 Cirkulære af 30.

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

Pensionsforsikring CS-FONDE

Pensionsforsikring CS-FONDE CS FORSIKRING 2018 FG 85011-1 Pensionsforsikring i CS-FONDE CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-Mail cs@cs.dk - Info: www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere