Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014"

Transkript

1 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002

2 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING... 4 B. KARENS VED VALGFRI PENSIONSYDELSE... 5 C. KUNDER OPTAGET MED KLAUSUL PRÆMIEN OVERFØRSEL PENSIONSYDELSER... 6 INDSLUSNINGSORDNING... 6 ALDERSPENSION (OBLIGATORISK)... 6 HOVEDORDNING... 6 VALG OG OMVALG... 7 KUNDER SOM VAR FYLDT 60 ÅR VED OPTAGELSEN... 7 KUNDER SOM VAR MELLEM 50 OG 60 ÅR VED OPTAGELSEN FØR 1. OKTOBER ANMELDELSE AF FORSIKRINGSBEGIVENHED... 8 FORÆLDELSE UDBETALING VED ERHVERVSEVNETAB... 8 A. INVALIDEPENSION... 9 B. BØRNEPENSION UDBETALING VED DØD... 9 A. BØRNEPENSION... 9 B. ÆGTEFÆLLEPENSION... 9 C. UGIFTESUM/DØDSFALDSSUM (PRÆMIEFRI FORSIKRING) UDBETALING VED ALDERSPENSIONERING A. ALDERSSUM (PRÆMIEFRI FORSIKRING) B. LIVSVARIG ALDERSPENSION C. BØRNEPENSION DÆKNINGSOMFANG VED FAREFORØGELSE BONUS SÆRLIGE BONUSHENSÆTTELSER UANGRIBELIGHED FRATRÆDELSE A. PENSIONSORDNINGEN KAN FORTSÆTTE B. OPSPARET VÆRDI KAN OVERFØRES TIL NY PENSIONSORDNING C. PENSIONSORDNINGEN KAN ÆNDRES TIL EN PRÆMIEFRI FORSIKRING D. PENSIONSORDNINGEN KAN GENKØBES HENSTAND MED PRÆMIEBETALINGEN FORNYET IKRAFTTRÆDEN

3 13 SKATTEMÆSSIGE FORHOLD IKRAFTTRÆDELSE BILAG - UDDRAG AF REGULATIV GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2001 TIL 31. MARTS " 2 HELBREDSOPLYSNINGER KLAUSUL GENEREL BEGRÆNSNING MANGLENDE HELBREDSOPLYSNINGER

4 Pensionsregulativ pr. 1. januar 2014 for kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 PMF Pension er pr. den 21. december 2012 fusioneret med PenSam Liv, og ændringer som konsekvens heraf træder i kraft pr. denne dato. 1 Indmeldelse Dette pensionsregulativ gælder for: A. Pædagogmedhjælpere m.fl., som er pensionsberettigede i henhold til FOA Fag og Arbejdes lønoverenskomster indgået med Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune eller B. Andre medarbejdergrupper med løn- og ansættelsesvilkår fastsat af FOA Fag og Arbejde. Pensionsordningen er oprettet i PMF Pension forsikringsaktieselskab (i det følgende kaldet PMF Pension). PMF Pension er pr. 21. december 2012 fusioneret med PenSam Liv forsikringsaktieselskab (i det følgende kaldet PenSam). PenSam Liv forsikringsaktieselskab er det fortsættende selskab og indtræder i PMF Pension's rettigheder og pligter. Oplysninger Pensionsordningen overtages og oprettes på grundlag af de indgivne skriftlige erklæringer m.v. og de heri meddelte oplysninger om kundens alder m.v. Oplysningerne afgives af kunden, arbejdsgiveren eller andre i den af selskabet foreskrevne form. Urigtige oplysninger Hvis afgivne skriftlige erklæringer m.v., på grundlag af hvilke forsikringen er oprettet, forandret eller sat i kraft igen, indeholder urigtige oplysninger, eller der i samme forties forhold eller omstændigheder, der kunne have haft indflydelse på selskabets beslutning om overhovedet eller betingelsesvist at overtage forsikringen kommer reglerne i lov af 15. april 1930 om forsikringsaftaler 4-10 til anvendelse heroverfor. Er oplysningerne afgivet af andre end kunden, finder ovenstående bestemmelser tilsvarende anvendelse. 2 Helbredsforhold A. Generel begrænsning Kunder, som ved optagelse i pensionsordningen den 1. januar 2001 eller senere efter PenSam's vurdering har en erhvervsevne, der ud fra helbredsmæssige kriterier varigt er nedsat med 2/3 eller mere, opnår ikke ret til udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab. Kunder, som var ansat i en stilling med økonomisk kompensation eller løntilskud, da arbejdsgiver begyndte, genoptog eller forhøjede indbetalinger til invalidesum eller invalidepension/præmiefritagelse, opnår ikke ret til udbetaling af disse pensionsydelser, hvis de er oprettet eller forhøjet den 1. april 2006 eller senere, og erhvervsevnenedsættelsen skyldes eller har sammenhæng med en lidelse, som bestod, da det offentlige traf afgørelse om tildeling af økonomisk kompensation eller løntilskud til ansættelsen. 4

5 Hvis kunden ikke opnår invalidepension/præmiefritagelse efter denne bestemmelse, overfører PenSam præmierne, som er brugt til pensionsydelsen til alderspension. B. Karens ved valgfri pensionsydelse Ved kundens valg af nye pensionsydelser forhøjelse af eksisterende valgfri pensionsydelser er dækningen, herunder præmiefritagelse, begrænset i en karensperiode, hvis arbejdsgiver har betalt til pensionsordningen i mindre end sammenlagt 3 år efter valget. Hvis kunden opnår ret til dækning, før arbejdsgiver har betalt i 3 år efter valget, udbetaler PenSam ikke den valgte pensionsydelse, hvis erhvervsevnenedsættelsen eller dødsfaldet skyldes eller har sammenhæng med en lidelse, som bestod, da kunden valgte eller forhøjede pensionsydelsen. Hvis kunden ikke opnår den nye eller forhøjede pensionsydelse, fordi dækningen er omfattet af karens, overfører PenSam præmierne, som er brugt til den valgte pensionsydelse, til kundens alderspension. Ved dødsfald udbetaler PenSam præmier, som er anvendt til den valgte pensionsydelse, til dødsboet. PenSam kan forlænge karensperioden på 3 år for større grupper af kunder, hvis PenSam skønner, at det er nødvendigt for at beskytte kollektivet. Der kan gælde særlige regler, hvis pensionsydelsen er valgt som følge af, at kunden har overført en tidligere pensionsordning til PenSam, eller kunden indbetaler frivillige bidrag eller indskud til PenSam. C. Kunder optaget med klausul For kunder, som på baggrund af helbredsbedømmelse efter de tidligere regler, har begrænsninger i pensionerne (klausuler), gælder disse så længe klausulen varer i henhold til tidligere regler herom, som er gengivet i bilag til nærværende regulativ. 3 Præmien Præmien til pensionsordningen fastsættes af parterne, jf. 1, og indbetales af arbejdsgiveren, så længe kunden er ansat i den pensionsberettigende stilling. Præmie forfalder til betaling på samme tidspunkt som kundens løn. Det er arbejdsgiverens ansvar, at præmien beregnes korrekt og betales til tiden til den rigtige pensionsleverandør. Hvis betalingen udebliver uden yderligere meddelelse, vil kunden i nødvendigt omfang blive orienteret herom, herunder om konsekvenser ved den manglende betaling. Betales præmien senere end 1 måned efter forfaldsdagen, er PenSam berettiget til at opkræve et rentetillæg i henhold til "Lov om renter ved forsinket betaling m.v.". Kunden kan forhøje egetbidraget til pensionsordningen. Kunden kan ved siden af arbejdsgiverens bidrag selv indbetale ekstraordinære, frivillige bidrag og/eller engangsindskud. 5

6 PenSam kan kræve, at kunden afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger for at beskytte kollektivet. Selskabet fastsætter nærmere regler for frivillige indbetalinger. 4 Overførsel Har kunden pensionsordning fra tidligere stilling, kan værdien under visse betingelser overføres til forhøjelse af pensionsydelserne i PenSam. Hvis kunden overfører en kapitalforsikring, kan PenSam konvertere den til en aldersforsikring. 5 Pensionsydelser Registreret partnerskab er i alle forhold vedrørende dette pensionsregulativ ligestillet med ægteskab med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. Indslusningsordning Så længe pensionsbidraget efter 1. april 2000 er mindre end 8 % af den pensionsgivende løn, er kunden omfattet af en indslusningsordning, som alene omfatter følgende pensionsydelse: Alderspension (obligatorisk) Kunden opnår ret til præmiefritagelse, hvis den pågældende er fratrådt sin stilling, og erhvervsevnen varigt er nedsat med mindst 2/3. Der er dog ikke ret til præmiefritagelse, hvis kunden mister sin erhvervsevne på baggrund af en konkret lidelse, der var diagnosticeret på tidspunktet for optagelsen. Det er diagnosetidspunktet, der er afgørende og ikke det tidspunkt, kunden får kendskab til diagnosen. Når kunden opfylder lønoverenskomsternes betingelser om alder og anciennitet for optagelse i hovedordningen i Basis- og Valgpension, overføres den opsparede værdi fra indslusningsordningen hertil. Kunder omfattet af indslusningsordningen vil endvidere blive omfattet af hovedordningen i Basis- og Valgpension, fra det tidspunkt hvor pensionsbidraget kommer op på 8 % eller mere af den pensionsgivende løn. Den opsparede værdi fra indslusningsordningen overføres til hovedordningen i Basis- og Valgpension. Hovedordning Pensionsordningens formål er at sikre kunden og dennes efterladte økonomisk ved lønbortfald på grund af erhvervsevnetab, død eller alderspensionering. Det er endvidere et formål at sikre kunden økonomisk ved diagnosticering af alvorlige lidelser. Pensionsordningen er sammensat af obligatoriske og valgfrie pensionsydelser, som kunden selv kan bestemme inden for de givne rammer. De obligatoriske pensionsydelser indgår i pensionsordningen i den nævnte rækkefølge, som er nævnt nedenfor og i det omfang, der er præmie til det. Ydelsernes størrelse fremgår af forsikringsoversigten, jf. 11. Betingelserne for udbetaling fremgår af 6 (erhvervsevnetab), 7 (død) og 8 (alderspensionering). 1. Gruppeforsikring (obligatorisk) Der henvises til særskilte betingelser herfor. 6

7 2. Børnepension (obligatorisk) Børnepensionen udgør 20 % af den pensionsgivende løn til hvert af kundens børn under 21 år ved erhvervsevnetab, død og alderspensionering 67 år. 3. Alderspension (består af en obligatorisk og en valgfri del) Den obligatoriske del af alderspensionen skal være på mindst 30 % af den pensionsgivende løn. Der er ingen øvre grænse for den valgfri del. 4. Invalidepension (består af en obligatorisk og en valgfri del) Den obligatoriske del af invalidepensionen skal være på mindst 30 % af den pensionsgivende løn. Den valgfri del kan højst udgøre yderligere 50 % af den pensionsgivende løn. 5. Ægtefællepension (valgfri) Ægtefællepensionen kan højst udgøre 80 % af den pensionsgivende løn. Der kan ikke samtidigt vælges ugiftesum/dødsfaldssum. Fra 1. januar 2013 kan der ikke indbetales til alderssum og ugiftesum/dødsfaldssum. Alderssum og ugiftesum/dødsfaldssum omskrives straks pr. 1. januar 2013 til præmiefri forsikring, hvor ydelsen beregnes på baggrund af de indtil 31. december 2012 indbetalte præmier, jf. 12 C. Tilsvarende præmiebeløb, som herefter indbetales, anvendes efter ovennævnte rækkefølge. Valg og omvalg Kunder, som er omfattet af hovedordningen, kan efter behov supplere med de valgfrie pensioner i det omfang, der er præmie til det, når alle de obligatoriske dele er etableret. Kundens valg af pensioner har virkning fra den første i den måned, hvor arbejdsgiver efter valget betaler bidrag, som giver ret til pensionen. Ved valg og omvalg blandt de valgfrie pensioner omfattes den tilvalgte pensionsydelse af karens jf. 2. Har kunden ikke valgt supplerende pensioner inden for den af PenSam fastsatte frist, anvendes den overskydende præmie til alderspension. Hvis præmiens størrelse senere ændres, og der ikke er præmie til alle de valgte pensionsydelser, skal ydelsernes sammensætning ændres. De valgfrie pensionsydelser bortfalder først. Derefter udgår obligatoriske ydelser i rækkefølgen: 1. Invalidepension. 2. Alderspension. Kunder som var fyldt 60 år ved optagelsen For kunder, der ved indtrædelse i pensionsordningen var fyldt 60 år, blev oprettet en pensionsordning med følgende pensionsydelser: 1. Gruppeforsikring (obligatorisk). Gruppeforsikringen består af et engangsbeløb, der udbetales ved død. 7

8 2. Alderspension (obligatorisk). Kunder som var mellem 50 og 60 år ved optagelsen før 1. oktober 1997 Kunder, der ved indtrædelse i pensionsordningen før 1. oktober 1997, var fyldt 50 år men endnu ikke 60 år, kunne i stedet vælge en pensionsordning sammensat af følgende ydelser: 1. Gruppeforsikring (obligatorisk). 2. Alderssum (obligatorisk) (præmiefri forsikring). 3. Invalidepension (obligatorisk). Invalidepensionen udgør 20 % af alderssummen. Afgørende for denne valgmulighed var, at pensionsbidraget før 1. oktober 1997 var mindre end 12 % af den pensionsgivende løn. Anmeldelse af forsikringsbegivenhed Enhver begivenhed, der kan føre til udbetaling af pensionsydelser, skal snarest anmeldes til PenSam. Pensionsydelser, der udbetales med et engangsbeløb, forfalder til betaling, når den berettigede har dokumenteret PenSam's betalingspligt. Pensionsydelse, der udbetales i løbende terminer, forfalder til betaling forud hver den 1. i måneden med 1/12 af det årlige beløb, første udbetaling dog tidligst, når den berettigede har dokumenteret PenSam's betalingspligt. Forældelse Krav mod PenSam forældes efter dansk rets regler om forældelse. 6 Udbetaling ved erhvervsevnetab Udbetaling sker, når Kunden er fratrådt sin stilling, og erhvervsevnen varigt er nedsat med 2/3 eller mere i ethvert erhverv. Kunden opnår ret til præmiefritagelse - dog ikke på gruppeforsikring, alderssum og ugiftesum/dødsfaldssum - når betingelserne for udbetaling af invalidepension er opfyldt. Nedsættelse af erhvervsevnen, der berettiger til udbetaling af invalideydelse og/eller præmiefritagelse, foreligger, når kunden ikke længere skønnes at være i stand til - bedømt under hensyn til kundens nuværende tilstand, kundens uddannelse og tidligere virksomhed - at tjene mere end 1/3 af, hvad der i samme egn er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse og alder. Nedsættelsen af erhvervsevnen berettiger dog tidligst til udbetaling af invalideydelse og/eller præmiefritagelse efter ophør af ressourceforløb, hvor kunden modtager ressourceforløbsydelse. PenSam kan til enhver tid kræve dokumentation for, at kundens erhvervsevne er nedsat med 2/3 eller mere. PenSam kan forlange de oplysninger, der anses for nødvendige til bedømmelse heraf. 8

9 Ved erhvervsevnetab kan der udbetales: A. Invalidepension Ved erhvervsevnetab før 67 års-fødselsdagen udbetales et månedligt beløb. Udbetaling sker sidste gang den 1. i måneden før 67 års-fødselsdagen, respektive kundens død, eller når erhvervsevnen ikke mere er nedsat med 2/3 eller mere. B. Børnepension Ved erhvervsevnetab før 67 års-fødselsdagen udbetales et månedligt beløb til hvert af kundens børn under 21 år. Ved kundens børn forstås egne børn, herunder adoptivbørn og stedbørn. Udbetalingen ophører, når barnet fylder 21 år, ved barnets død eller når kundens erhvervsevne ikke er nedsat med 2/3 eller mere. 7 Udbetaling ved død Ved kundens død kan der udbetales: A. Børnepension Ved død udbetales et månedligt beløb til hvert af kundens børn under 21 år. Ved kundens børn forstås egne børn, herunder adoptivbørn og stedbørn. Er eller bliver børnene forældreløse fordobles pensionen. Børnene betragtes som forældreløse, hvis kunden og dennes ægtefælle eller registrerede partner begge dør, og forældremyndigheden ikke overgår til en biologisk far/mor. Udbetalingen ophører, når barnet fylder 21 år eller ved barnets død. B. Ægtefællepension Har kunden valgt ægtefællepension, udbetales ved kundens død et månedligt beløb til den medforsikrede ægtefælle, så længe denne lever. C. Ugiftesum/dødsfaldssum (Præmiefri forsikring) Har kunden valgt ugiftesum/dødsfaldssum, udbetales beløbet ved død inden udgangen af den måned, hvori kunden fylder 67 år. Hvis kunden ved dødsfaldet efterlader sig ægtefælle, udbetales et engangsbeløb til denne. Er kunden ugift ved dødsfaldet, udbetales et engangsbeløb. Udbetaling sker i dette tilfælde til dødsboet. Udbetaling kan ske til andre, hvis der er indsat en begunstiget. Som begunstiget kan indsættes "nærmeste pårørende", jf. forsikringsaftaleloven 105 a. Begunstigelsen "nærmeste pårørende" betyder, at følgende i nævnte rækkefølge anses som begunstiget: 1. kundens ægtefælle, eller hvis sådan ikke efterlades 9

10 2. kundens samlever, som ved dødsfaldet har fælles bopæl med forsikrede, og som enten har, venter eller har haft barn med forsikrede eller har levet sammen med forsikrede i et ægteskabslignende forhold i de sidste 2 år før dødsfaldet*, eller hvis sådan ikke efterlades 3. kundens børn (herunder adoptivbørn) og disses livsarvinger - hver for den andel arveloven tildeler dem, eller hvis der ikke er børn eller livsarvinger 4. kundens arvinger iht. testamente - hver for den andel den enkelte modtager er arveberettiget til iht. testamentet, eller hvis der ikke er oprettet testamente 5. kundens arvinger iht. arveloven - hver for den andel arveloven tildeler dem. *) Samlever indgår kun i "nærmeste pårørende", hvis begunstigelsen er foretaget den eller senere. Som begunstiget kan endvidere indsættes kundens ægtefælle eller fraskilte ægtefælle kundens børn, stedbørn** og disses livsarvinger en navngiven person, der har fælles folkeregisteradresse med kunden ved indsættelse, eksempelvis en samlever **) nuværende eller tidligere ægtefælles biologiske eller adopterede børn. Kunden kan eventuelt vælge, at der ikke skal være en begunstigelse. Det betyder, at udbetalingen sker til kundens bo. 8 Udbetaling ved alderspensionering A. Alderssum (Præmiefri forsikring) Kunden kan anmode om udbetaling af alderssum som er et engangsbeløb, fra kunden fylder 60 år, hvis kunden er fratrådt sin stilling. Udbetaling skal senest ske 15 år efter, at kunden når pensionsudbetalingsalderen. Dør kunden efter at være fyldt 67 år, og før 15 år efter, at kunden når pensionsudbetalingsalderen uden at alderssummen er udbetalt, udbetales alderssummen til kundens ægtefælle, eller hvis sådan ikke findes, til kundens børn. Er der hverken ægtefælle eller børn, udbetales alderssummen til kundens arvinger. PenSam kan konvertere alderssum til en aldersforsikring omfattet af pensionsbeskatningslovens 10 A. Der gælder i øvrigt de samme betingelser for aldersforsikringen som for alderssum, herunder at kunden ikke indbetaler til aldersforsikringen. B. Livsvarig alderspension Kunden kan anmode om udbetaling af alderspension, fra kunden fylder 60 år, hvis kunden er fratrådt sin stilling. Alderspension udbetales som et månedligt beløb, så længe kunden er i live. C. Børnepension Ved alderspensionering udbetales et månedligt beløb til hvert af kundens børn under 21 år. 10

11 Ved kundens børn forstås egne børn, herunder adoptivbørn og stedbørn. Udbetalingen ophører, når barnet fylder 21 år eller ved barnets død. Dækningsomfang ved fareforøgelse Opstår der krigstilstand eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område, kan der opkræves tillægspræmie efter bestemmelser anmeldt til tilsynsmyndigheden. Forsikringsdækninger omfatter dødsfald eller invaliditet, som er en følge af krigstjeneste inden for det danske forsvar eller efter den danske regerings ordre. Deltagelse i anden krigstjeneste end nævnt ovenfor er aldrig omfattet af forsikringsdækningen. Afslås dækning af ovennævnte grunde, udbetales forsikringens genkøbsværdi. Opstår der krigstilstand eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område, gælder der særlige regler for forsikringsdækningen og præmieberegningen. Disse regler findes i et regulativ for krigsrisiko, der udleveres efter ønske. 9 Bonus Den bonus, pensionsordningen optjener, anvendes til løbende forhøjelse af pensionsydelserne. PenSam opdeler kunderne i grupper (kontributionsgrupper) for henholdsvis risiko, omkostninger og rente. Inddelingen i grupper har betydning for beregningen af kundens bonus. PenSam kan fastsætte og ændre principperne for kundernes opdeling i grupper, herunder flytte kunder til en anden gruppe. 10 Særlige bonushensættelser PenSam kan henlægge forsikringernes ufordelte fælles midler til særlige bonushensættelser. Særlige bonushensættelser indgår som en del af selskabets basiskapital og dækker tab på lige fod med egenkapitalen. Særlige bonushensættelser får mindst samme forrentning som egenkapitalen. Hvis der er opbygget særlige bonushensættelser, og solvenskravet er opfyldt, tildeler PenSam den enkelte kunde bonus herfra, senest når forsikringen ophører. 11 Uangribelighed En gang årligt, eller ved væsentlige ændringer i pensionsydelsernes størrelse, modtager kunden en ny forsikringsoversigt, hvoraf pensionsydelsernes størrelse fremgår. Pensionsordningen kan ikke pantsættes, overdrages eller på anden måde omsættes, og kreditorer kan ikke søge fyldestgørelse i den. 12 Fratrædelse Fratræder kunden uden at være berettiget til pension fra denne pensionsordning, kan der vælges mellem disse muligheder: A. Pensionsordningen kan fortsætte hvis kundens nye arbejdsgiver indbetaler præmien hvis kunden selv indbetaler præmien. 11

12 Perioder, hvor kun kunden selv betaler til pensionsordningen, medregnes ikke i karens-perioder, jf. 2. PenSam fastsætter de nærmere vilkår for den fortsatte pensionsordning. B. Opsparet værdi kan overføres til ny pensionsordning hvis kunden ansættes i en stilling med obligatorisk pensionsordning, i det omfang lovgivningen ikke hindrer det (begrænsninger i retten til at få genkøbsværdien udbetalt gælder fortsat for den overførte værdi) eller hvis kunden bliver tjenestemand og får pensionsalderen forhøjet ved overførslen. C. Pensionsordningen kan ændres til en præmiefri forsikring Kunden kan altid vælge at ændre pensionsordningen til en præmiefri forsikring, dvs. en pensionsordning med nedsatte ydelser. Træder forsikringen ud af kraft, omskrives den til fripolice (præmiefri forsikring) forudsat, at den har opnået værdi. Bliver pensionsydelserne efter omskrivningen mindre, end den til tilsynsmyndigheden til enhver tid anmeldte grænse for selskabets adgang til tvangsgenkøb, er PenSam dog berettiget til at ophæve forsikringsaftalen mod at udbetale forsikringens genkøbsværdi. D. Pensionsordningen kan genkøbes Kunden kan bede PenSam om at opgøre og udbetale en eventuel genkøbsværdi, hvis kunden ikke har ret til pensionsydelse fra pensionsordningen, og kunden er under 60 år, og kunden er emigreret (dog ikke til Færøerne og Grønland) eller kunden er fratrådt det job, som gav ret og pligt til pensionsordning mere end 1 år før genkøbet og pensionsordningens genkøbsværdi er under kr. Hvis en del af pensionsordningens opsparede værdi er overført fra kundens pensionsordning fra tidligere stilling, jf. 4, kan denne del kun genkøbes, hvis: De ovenfor anførte betingelser for ophævelse er opfyldt og den tidligere pensionsordnings betingelser for ophævelse er opfyldt. Henstand med præmiebetalingen Fortsætter kunden ikke straks i en stilling med pensionsret, ydes 1 års henstand med præmiebetalingen. I henstandsperioden bevares den fulde pensionsdækning ekskl. gruppedækningen. Betalingen for denne dækning bliver fratrukket i pensionsordningens værdi. Herefter ændres pensionsordningen til en præmiefri forsikring, hvis kunden ikke har valgt blandt de andre muligheder. Der kan gives henstand med præmiebetalingen i indtil 1 år uden, at forsikringen træder ud af kraft, såfremt begæring om henstand fremsættes inden PenSam's forpligtelser er nedsat eller ophørt, og der er sikkerhed for forfaldne præmier og rentetillæg i forsikringens værdi. 12

13 Fornyet ikrafttræden I indtil 2 år efter præmiebetalingens ophør kan præmiebetalingen genoptages. 13 Skattemæssige forhold Præmier m.v. og ydelser samt bonus til forsikrede og øvrige berettigede er omfattet af reglerne i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) og lov om pensionsafkastbeskatning. 14 Ikrafttrædelse Dette pensionsregulativ træder i kraft 1. januar 2014 og erstatter tidligere pensionsregulativer gældende fra 1. april 1990 ændret pr. 1. april 2000, 1. januar 2001, 1. april 2006, 1. januar 2008, 1. januar 2010,1. januar 2012 og 1. januar Ændringer fra PMF Pension til PenSam eller selskabet og lignende, som er konsekvens af fusion mellem PMF Pension og PenSam Liv, jf. 1, træder dog i kraft den 21.december Fra 1. januar 2013 kan der ikke indbetales til alderssum og ugiftesum/dødsfaldssum. Alderssum og ugiftesum/dødsfaldssum omskrives straks pr. 1. januar 2013 til præmiefri forsikring, hvor ydelsen beregnes på baggrund af de indtil 31. december 2012 indbetalte præmier, jf. 12 C. Tilsvarende præmiebeløb, som herefter indbetales, anvendes efter den i 5 nævnte rækkefølge for hovedordningen. 2 i regulativ af 1. januar 2001 om afgivelse af helbredsoplysninger gælder dog stadig for pensionsydelser, som er oprettet eller ændret før 1. april Uddrag af 2 i det tidligere regulativ fremgår af bilag til nærværende regulativ. 13

14 Bilag - Uddrag af regulativ gældende fra 1. januar 2001 til 31. marts " 2 Helbredsoplysninger Når pensionsordningen oprettes, skal medarbejderen afgive helbredsoplysninger til PMF Pension til bedømmelse af helbredstilstanden i henhold til aftale mellem PMF og PMF Pension. Dette gælder dog ikke for optagelse i indslusningsordningen, jf. 5. Er helbredstilstanden tilfredsstillende, oprettes pensionsordningen på normale vilkår. Klausul Kan pensionsordningen ikke oprettes på normale vilkår, oprettes den med en tidsbegrænset klausul. Det betyder, at der ikke opnås dækning ved død og/eller erhversevnetab i klausulperioden, hvis død eller erhvervsevnetab skyldes den eller de lidelser, som har været årsag til klausulen. Klausulens årsag og varighed fremgår af forsikringspolicen. Klausulen berører ikke gruppelivsforsikringen. Kan pension ikke udbetales på grund af klausul, anvendes forsikringsværdien til køb af livrente efter nærmere aftale med PMF Pension. PMF Pension kan kræve nye helbredsoplysninger, hvis medarbejderen ønsker at forhøje egetbidraget, jf. 3, eller ændre forholdet mellem pensionsydelserne. (regel om udbetaling udtaget). Generel begrænsning For medarbejdere, der er optaget i pensionsordningen før 1. januar 2001 gælder: Medarbejdere, som ved optagelse i pensionsordningen har søgt eller har fået tilkendt mellemste eller højeste offentlige førtidspension, er ikke omfattet af pensionsregulativets bestemmelser om gruppeinvalidesum, invalidepension, børnepension og præmiefritagelse ved erhvervsevnetab i en periode på maksimalt 10 år regnet fra optagelsestidspunktet. Manglende helbredsoplysninger Afgiver medarbejderen ikke helbredsoplysninger i forbindelse med optagelsen, oprettes en alderspension uden ret til præmiefritagelse. Medarbejderen er dækket af gruppelivsforsikringen. PMF Pension fastsætter særlige vilkår for disse pensionsordninger, som kan fravige bestemmelser i dette pensionsregulativ. Afgiver medarbejderen senere helbredsoplysninger, oprettes på dette tidspunkt en pensionsordning, der herefter er omfattet af dette pensionsregulativ." 14

15 PenSam Liv forsikringsaktieselskab Jørgen Knudsens Vej Farum Telefon CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar 2016 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 Fra 1. januar 2016 kan der ikke længere indbetales præmie, og pensionsordningen

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015

Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pensionsordningen for ledere Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for ledere pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf. lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Betingelser for pensionsordningen 1. april 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indmeldelse - Aftalegrundlag, lovgrundlag mv. - Optagelse i

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 1 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2019 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. april 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 5 Afsnit C Tilmelding

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. juli A Generelle betingelser

PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. juli A Generelle betingelser PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. juli 1999 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. oktober A Generelle betingelser

PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. oktober A Generelle betingelser PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. oktober 2004 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere.

Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere. Pensionsregulativ - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere. Din pensionsordning i SAMPENSION Pension Betingelser

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

4. Tidspunktet for forsikringsdækningens indtræden. Stk. 2. For indskudsbetalte forsikringer kan forsikringsdækningen. modtaget i PFA Soraarneq.

4. Tidspunktet for forsikringsdækningens indtræden. Stk. 2. For indskudsbetalte forsikringer kan forsikringsdækningen. modtaget i PFA Soraarneq. 1. bortset PFA Soraarneq's forsikringsbetingelser 1. juli 2004 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets

Læs mere

PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. december A Generelle betingelser

PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. december A Generelle betingelser PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. december 2005 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansielvirksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser 01.01.2019 Trafikfunktionærernes Pensionsordning Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Trafikfunktionærernes Pensionsordning pr. 01.01.2019 kunder optaget før

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

Forsikringsbetingelser Pension 90

Forsikringsbetingelser Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2017 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2017 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 Alka Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Telefon 70 12 14 16 Alka Forsikring En del af Tryg Forsikring A/S - CVR-nr.

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4 Pensionsregulativet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1 Medlemsoptagelse... 3 1 Medlemsoptagelse... 3 2 Helbredsoplysninger... 4 3 Helbredsbetinget begrænsning i ret til ydelser... 4 Kapitel

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser 01.01.2017 Pensionsordningen for den pædagogiske sektor Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for den pædagogiske sektor pr. 01.01.2017 kunder

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og

Læs mere

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Forslag Bestyrelsen foreslår, at de fire eksisterende regulativer samles under et nyt forenklet regulativ. I praksis sker det ved,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Pensionsforsikring CS-FONDE

Pensionsforsikring CS-FONDE CS FORSIKRING 2018 FG 85011-1 Pensionsforsikring i CS-FONDE CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-Mail cs@cs.dk - Info: www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet, og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2017... s 3 Præmien i 2017... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Pensionskassen PenSam Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam 2 Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Medlemsoptagelse 1. Medlemmer Stk. 1. Som medlemmer af

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

1. Gruppeforsikringen Gruppemedlemmer og forsikringsdækning Gruppeforsikringens ophør 18

1. Gruppeforsikringen Gruppemedlemmer og forsikringsdækning Gruppeforsikringens ophør 18 Vilkår for gruppeforsikring børnepension ved gruppemedlemmets førtidspension eller død Pensionskassen for Sundhedsfaglige PKA Privat 1. Gruppeforsikringen 18 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 18

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN I: CO. '" S. 8. AKTUAR-RÅDGIVNING APS SVEND BRAMSEN I: CO. INTERNATIONAL FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING FOR ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN ar CO... S. B. AKTUAR-RÅDGIVNING

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. juli A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. juli A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. juli 2017 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

Fortsættelse af livsforsikring. aftale i perioden til

Fortsættelse af livsforsikring. aftale i perioden til CS Fortsættelse af livsforsikring aftale 85012 i perioden 01.01.2019 til 31.12.2029 (dog max. til det 70. år) CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk - www.cs.dk

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere