Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler"

Transkript

1 Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

2 Aftale Håndbog OK for det pædagogiske personale ved frie grundskoler. BUPL og Aftaleenheden, overenskomsthåndbog OK Aftale mellem BUPL og Aftaleenheden ved frie grundskoler om løn og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ansat ved: Danmarks Privatskoleforening, Dansk Friskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Private Gymnasier og Studenterkurser og Foreningen af Tyske Mindretalsskoler (DSSV) Tilrettelæggelse og redaktion: BUPL, Søren Thorning Andersen Danmarks Privatskoleforening, Søren Lodahl 2

3 FORORD Hermed foreligger Aftale mellem BUPL og Aftaleenheden ved frie grundskoler om løn og ansættelsesvilkår for det pædagogiske personale. OK 13. Denne aftale er forhandlet mellem BUPL og 6 skoleforeninger og resultatet er derfor en aftale, som gælder det samlede pædagogiske personale ved alle frie grundskoler i Danmark, der har tiltrådt aftalen. I forbindelse med forhandlingerne, hvor 3 tidligere aftaler er sammenskrevet til én aftale, har parterne bestræbt sig på, at skabe et grundlag som er enkelt og brugbart og det har krævet kompromisser. Derfor vil skolerne opleve, at der er ændringer både af mindre og større karakter og der skal hermed lyde en opfordring til at nærlæse den nye aftale. BUPL og skoleforeningerne står til rådighed hvis der er spørgsmål eller kommentarer. Det er parternes opfattelse, at denne aftale udvikles bedst i et samarbejde mellem skoler, skoleforeninger og BUPL og alle opfordres derfor til, såfremt de bliver opmærksomme på fejl og mangler i denne aftale, at kontakte aftalens parter. Det er fortsat parternes forhåbning, at det løbende på skolerne på skolerne vil blive drøftet og forhandlet på hvilken måde, det pædagogiske arbejde bedst kan tilrettelægges, således at kvaliteten af det pædagogiske arbejde kommer i højsædet. Denne aftale løber indtil den 31. marts 2015 God arbejds og læselyst 3

4 Indholdsfortegnelse : Emne: Side: 1 Aftalens område 5 2 Ansættelse af månedslønnede 5 3 Ansættelse af timelønnede 6 4 Ferie 7 5 Sygdom 7 6 Barsel 7 7 Tjenestefrihed, herunder barns 1. og 2. sygedag 7 8 Socialt kapitel 8 9 Seniorordning 9 10 Oprettelse af stillinger som afdelingsleder 9 11 Løn afdelingsledere Løn pædagogisk personale Løn til timelønnede Særlige regler (lukkede grupper) Pension Særlige løntillæg Lønanciennitet generelle bestemmelser Kerneopgaver i det pædagogiske arbejde Øvrige opgaver Beregning af arbejdstiden Opgørelse af arbejdstiden Rejsetid Andre bestemmelser Brudt ansættelse Opsigelse Aftale om tillidsrepræsentanter 30 Bilag: 1 Pædagogstuderende i praktik 33 2 Kompetenceudvikling 36 3 Medarbejdere under 18 år 37 4 Forhandlingsaftale 38 5 Forhandlingsaftale med Dansk Friskoleforening 44 6 Tilslutning til aftalen 47 7 Skema til overenskomstindgåelse med Dansk friskoleforening 48 8 Skema til overenskomstindgåelse med øvrige skoleforleninger 49 9 Forligsnævnsaftale Liste over henvisninger til gældende centrale aftaler Ansættelsesbrev Liste over pædagogiske uddannelser Hvornår træder hvad i kraft Adresser 61 Index 62 4

5 1. Aftalens område Stk. 1. Denne aftale omfatter det pædagogiske personale, forstået som både afdelingsledere, pædagoguddannede og ikke pædagoguddannede, ansat ved frie grundskoler tilsluttet denne aftale. Stk. 2. Medarbejdere benævnes i det følgende som det pædagogiske personale, hvor bestemmelsen gælder både afdelingsledere, pædagoguddannede og ikkepædagoguddannede. Stk. 3. Det pædagogiske personale er omfattet af overenskomsten, såfremt de ansættes til varetagelse af følgende arbejdsopgaver, og iht. 1 stk. 4 og 5: 1. Pædagogisk arbejde i skolefritidsordningen 2. Pædagogiske arbejdsopgaver i skolen. 2. Pædagogiske arbejdsopgaver i dagtilbud og heltidsskolefritidsordninger. 3. Pædagogiske støtteforanstaltninger og andre særlige hjælpefunktioner overfor elever og børn. 4. Pædagogiske arbejdsopgaver, som ikke er undervisning. 5. Støtte til fremme af sproglig udvikling for tosprogede børn der endnu ikke har påbegyndt skolegang. 6. Opgaver ifb. med studerendes praktikforløb (jf. bilag 1). Stk. 4. Skoler medlem af Dansk Friskoleforening kan tiltræde denne aftale ved at acceptere de i aftalen beskrevne bestemmelser og bilag, se tilslutning til aftalen, bilag 6. Stk. 5. Skoler medlem af de øvrige skoleforeninger kan ved fuldmagt tiltræde aftalen iht. den tiltrædelsesoverenskomst der er indgået mellem BUPL og Aftaleenheden, se tilslutning til aftalen bilag 6. Stk. 6. Overenskomsten kan opsiges med 3 måneders varsel til den 31. marts Opsigelsen skal ske skriftligt. 2. Ansættelse af månedslønnede Stk. 1. Kapitlet omfatter ansatte, som uanset timetal er ansat til mere end tre måneders beskæftigelse, jf. dog 3 stk. 2. Stk. 2. Hvis der foreligger konkrete årsager, som kan konstateres ved ansættelsen, kan tidsbegrænset ansættelse ske i følgende tilfælde: 5

6 vikariater for ansatte med hel eller delvis tjenestefri i et bestemt tidsrum (barselsorlov, uddannelsesorlov eller lignende) vikariater ved sygdom varetagelse af en bestemt arbejdsopgave af begrænset varighed Stk. 3. Tidsbegrænset ansættelse kan aftales op til 1 år, når ansættelsen aftales som en del af den ansattes planer om (videre)uddannelse. Disse planer beskrives i den pågældendes ansættelsesbrev. Stk. 4. Ved tidsbegrænset ansættelse forstås en ansættelse, hvor datoen for ansættelsens ophør fastsættes på ansættelsestidspunktet. Ansættelse finder normalt sted uden tidsbegrænsning. Stk. 5. Den usikkerhed, der altid vil være om, hvor mange børn, der vil blive tilmeldt afdelingen, kan ikke i sig selv begrunde en tidsbegrænset ansættelse. Stk. 6. Ved annoncering skal det som minimum oplyses, at ansættelse sker efter denne aftales bestemmelser. Dette kan opfyldes ved som minimum i stillingsopslaget at skrive: Ansættelse sker i henhold til vilkår aftalt mellem BUPL og frie grundskoler. Hvis der i stillingsopslaget er henvist til en internetadresse, skal teksten alene fremgå heraf. Stk. 7. Den ansatte modtager så vidt muligt før tiltrædelse et ansættelsesbrev, jf. bilag 11. Bemærkning: Ansatte, hvis ansættelsesforhold har en varighed på 1 måned og derover, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 8 timer og derover, skal have ansættelsesbrev. Dette gælder også timelønnede. Stk. 8. Funktionærlovens 8 om efterindtægt gælder. 3. Ansættelse af timelønnede Stk. 1. Ansatte, der ansættes som vikarer under ferie, sygdom og lignende eller til anden midlertidig beskæftigelse på en varighed af 3 måneder eller derunder, er timelønnet ansat. Stk. 2. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan ansættelsen som timelønnet ske over en længere periode end tre måneder, dog må den samlede timelønsansættelse ikke overstige 180 timer årligt. 6

7 Stk. 3. For timelønnet pædagogisk personale kan ansættelsesforholdet ophæves fra dag til dag. Ved sygdom betragtes ansættelsesforholdet som ophævet. Stk. 4. Med hensyn til bestemmelser om arbejdstid, overtidsbetaling, forskudttidsog weekendgodtgørelse, samt befordring og timedagpenge, gælder samme regler som for månedslønnede. 4. Ferie Stk. 1. Pædagogisk personale er omfattet af aftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om ferie. Se Cirkulære om ferieaftalen på Stk. 2. Særlige feriedage, der afvikles på dage, hvor der ikke i forvejen er planlagt arbejde eller som bruges til generel nedsættelse af arbejdstiden, medregnes i arbejdstiden med 6,4 timer pr. dag for kerneopgaver og 1 time for øvrige opgaver. For deltidsbeskæftigede ganges timerne med beskæftigelsesgraden. Stk. 3. Ferien kan alternativt placeres efter samme regler, som gælder for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler. Bemærkning:. Statens Ferieaftale foreskriver, at hovedferie, der udgør 3 uger, skal varsles til afvikling med mindst 3 måneder. Den ansatte har ret til, at hovedferien placeres i perioden 1. maj til 30. september. Restferie skal varsles til afvikling med mindst 1 måned. 5. Sygdom Stk. 1. Månedslønnede får fuld løn under sygdom, herunder fravær på grund af tilskadekomst i tjenesten. De i Funktionærloven gældende regler om løn under fravær på grund af sygdom og afskedigelse som følge af sygdom gælder. Funktionærlovens 5 stk. 2 (120 dages reglen) er ikke gældende. Stk. 2. Timelønnede ansatte er ikke berettiget til løn under sygdom. 6. Barsel, adoption og omsorgsdage Stk. 1. De ansatte er omfattet af aftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om fravær fra tjenesten på grund af barsel, adoption og omsorgsdage. 7. Tjenestefrihed, herunder barns 1. og 2. sygedag Stk. 1. Der kan gives pædagogisk personale adgang til ekstraordinær tjenestefrihed uden løn i tilfælde, hvor det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen. 7

8 Stk. 2. Ansatte er omfattet af statens Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager (Personalestyrelsens cirkulære af 10. juni 2008). Stk. 3. Der optjenes løn, jubilæums og opsigelsesanciennitet under orlov i henhold til Ligebehandlings og dagpengeloven. Stk. 4. Ansatte har efter anmodning i det enkelte tilfælde adgang til hel eller delvis tjenestefrihed uden lønafkortning til pasning af et sygt barn på dettes 1. og 2. sygedag, hvis: barnet er mindreårigt og hjemmeværende hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt, forholdene på arbejdspladsen tillader det. Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4. indebærer, at der under tjenestefrihed på barnets 1. og 2. sygedag ikke afkortes i skalatrinslønnen. Den, der får fri til at passe et sygt barn, får derimod ikke eventuelle tillægsydelser (f.eks. tillæg for delt tjeneste). At barnet skal være mindreårigt betyder, at barnet skal være under 18 år, jf. myndighedslovens 1. Alderskravet skal ses i sammenhæng med kravet om, at tjenestefriheden er nødvendig som følge af hensynet til barnets forhold. Stk. 6. Fraværet noteres særskilt på de lister, der føres over de ansattes sygefravær. Stk. 7. Adgangen til fravær for den enkelte ansatte inddrages ved misbrug. Stk. 8. Funktionærlovens bestemmelser vedrørende indkaldelse til aftjening af værnepligt gælder. 8. Socialt kapitel Stk. 1. Med henblik på at fastholde personer med nedsat arbejdsevne samt integrere personer udenfor arbejdsmarkedet kan skoler tilknyttet denne aftale anvende de til enhver tid gældende bestemmelser på området. Stk. 2. Når Regionen/kommunen, jobcentret eller anden offentlig myndighed har givet tilbud om job efter reglerne i det sociale kapitel, skal der udfærdiges et ansættelsesbrev. Dette kan sammen med teksten i arbejdstilbuddet sendes til: BUPL, Blegdamsvej 124, 2100 København Ø og vedkommende skoleforening. Stk. 3. Aftalen omfatter eksisterende ordninger samt ordninger, der i overenskomstperioden måtte blive aftalt, herunder aftalebaserede job på særlige vilkår, arbejdsprøvning, revalidering, fleksjob, skånejob mv. 8

9 9. Seniorordning Stk. 1. Ansatte i henhold til denne overenskomst har fem seniorfridage pr. år fra det kalenderår, hvor den ansatte fylder 58 år. Den ansatte skal så tidligt som muligt varsle, hvornår vedkommende ønsker at afholde sine seniordage, og arbejdsgiveren skal imødekomme tidspunktet, bortset fra de særlige tilfælde, hvor fraværet vil være uforeneligt med arbejdet. Stk. 2. Ikke afholdte seniorfridage kan ikke overføres til kommende år, medmindre den ansatte har været forhindret i afholdelse af seniorfridage som følge af forhold pålagt den ansatte af skolen. 10. Oprettelse af stillinger som afdelingsleder Stk. 1. Ved skoler med skolefritidsordning, børnehave eller lignende, og et børnetal på 30 eller flere i alt, jf. 11. stk. 1. og stk. 2., skal der oprettes en stilling som daglig leder med stillingsbetegnelsen: afdelingsleder, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 2. Den enkelte skole kan beslutte at oprette funktioner som gruppeleder og stedfortræder. Gruppeleder er benævnelsen for en mellemlederfunktion. Stk. 3. Såfremt der på nyoprettede afdelinger alene er ansat 1 medarbejder, aflønnes denne i henhold til 12 stk. 5. Stk. 4. I forbindelse med ansættelse af pædagogisk medarbejder nr. 2, jf. stk. 3, skal skolen beslutte, hvilken ledelsesstruktur der fremover skal være gældende. Såfremt skolen beslutter en ledelsesstruktur med afdelingsleder, bevarer den først ansatte sin aflønning som en personlig ordning, med mindre vedkommende ansættes som afdelingsleder. Bemærkning: Ledelsesstrukturen kan iht. ovenstående se således ud: Skolelederen er den øverste ansvarlige, og ledelsesstrukturen kan omfatte: Enten: Afdelingsleder Eventuelt stedfortræder Eventuelt gruppeleder Øvrigt pædagogisk personale Eller Pædagogisk personale med kollektiv ledelse, eller Alene pædagog 9

10 11. Løn til afdelingsleder Stk. 1. Som grundlag for aflønning af stillinger som afdelingsleder opgøres antallet af tilskudsberettigede børn pr. 5. september. Stk. 2. Antallet af tilskudsudløsende børn danner grundlag for aflønningen pr. 1. august samme år. For børn optaget iht. dagtilbudsloven tæller børnehavebørn dobbelt og vuggestuebørn firedobbelt. Stk. 3. Følgende aflønning er gældende: Børnetal Lønforløb , , 41, Oprykning til nyt skalatrin sker efter 4 års lønanciennitet. Stk. 4. Hvis ændring af børnetallet pr. 5. september medfører et højere interval, medfører det oprykning til højere skalatrin pr. 1. august samme år. Nedrykning til lavere skalatrinsforløb som følge af ændret børnetal gennemføres ved ledighed i stillingen. Stk. 5. Modtager afdelingen børn, der ikke er tilskudsudløsende, skal der aftales et løntillæg til afdelingslederen. Stk. 6. Ved afdelinger, hvor der er tilknyttet andre foranstaltninger og/eller arbejdsopgaver af midlertidig karakter, kan der efter aftale tillægges børnetal eller ydes særligt tillæg for den pågældende opgave/periode. Ved fastsættelse af tillægget skal der tages hensyn til omfanget af ikke tilskudsberettigede børn samt de samlede ledelsesmæssige opgavers indhold og omfang. Stk. 7. Tillæg efter stk. 6 forhandles mellem afdelingslederen og skolelederen og underskrives af BUPL, som dermed indgår aftalen. 10

11 12. Løn til pædagogisk personale Stk. 1. Pædagoguddannede aflønnes efter skalatrin 27, 29, 31, 33 og 36. Stk. 2: Ikke pædagoguddannede aflønnes efter skalatrin 14, 15, 16, 17 og 19. Stk. 3. Ikke pædagoguddannede, som ansættes tidsbegrænset efter 2 stk. 3, op til 1 år, aflønnes efter skalatrin 14. Stk. 4. Ikke pædagoguddannede, i henhold til stk. 2, som har gennemført eller gennemfører den Pædagogiske Grunduddannelse (PGU), voksenpædagogisk uddannelse, Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) eller anden pædagogisk uddannelse på samme niveau, ydes et tillæg i form af lønanciennitetsafhængige skalatrin. Medarbejdere med lønanciennitet på skalatrin 14 og 15 tillægges 6 skalatrin. Medarbejdere med lønanciennitet på trin 16, 17 og 19 tillægges tilsvarende 8 skalatrin. Aftaleenheden og BUPL godkender konkrete uddannelser ved henvendelse herom. Stk. 5. Såfremt der ikke er ansat en afdelingsleder, aflønnes det pædagogiske personale efter stilllingsgruppens lønforløb tillagt et antal skalatrin jævnfør nedenstående: pædagoguddannede tillægges 2 skalatrin ikke pædagoguddannede tillægges 6 skalatrin Stk. 6. Såfremt der senere ansættes en afdelingsleder bevares skalatrinsindplacering som en personlig ordning. Ved højere aflønning efter stillingsgruppens lønforløb overgår medarbejderen hertil jævnfør 12 stk. 1 og 2. Stk. 7. Oprykning til højere skalatrin sker efter 2 års lønanciennitet. 13. Løn til timelønnede Stk. 1. For pædagoguddannede timelønnede sker aflønning med kr. 183 (i grundbeløb pr. 31. marts 2012) pr. medgået time. 11

12 Stk. 2. For ikke pædagoguddannede timelønnede sker aflønning med kr. 137 (i grundbeløb pr. 31. marts 2012) pr. medgået time. Stk. 3. Til timelønnede udbetales lønnen månedsvis bagud. Stk. 4. Tillæg til timelønnen skal opgøres og anvises efter samme regler som for månedslønnede. Stk. 5. Der kan aftales en højere løn, end det der følger bestemmelserne jf. forhandlingsaftalen. Stk. 6. Der ydes betaling for det faktisk udførte antal timer, herunder aktiviteter som falder uden for den faste arbejdstid. Bemærkning: Det timelønnede pædagogiske personale får løn for det faktisk udførte arbejde. Der skal således ikke udbetales en forholdsmæssig andel af de timer til øvrige opgaver, som er beskrevet i arbejdstidsbestemmelserne for månedslønnet pædagogisk personale, men alene udbetales løn for de arbejdstimer herunder for arbejde, der for en månedslønnet medarbejder henhører under timer til øvrige opgaver som præsteres. Stk. 7. Der ydes vikarbetaling for mindst 3 timer pr. arbejdsdag, såfremt den pågældende står til rådighed i det fulde timetal. Stk. 8. Timelønnede vikarer kan afskediges og forlange sig afskediget til fratræden den følgende dag. Stk. 9. For timelønnet pædagogisk personale kan ansættelsesforholdet ophæves fra dag til dag. Ved sygdom betragtes ansættelsesforholdet som ophævet. Stk. 10. Ferielovens bestemmelser gælder for timelønnede. 14. Særlige regler vedrørende allerede ansatte pædagoger og ikkepædagoguddannede (lukkede grupper) Stk. 1: Ansatte, der pr. 31. marts 2013 var aflønnet som anderledes uddannede med skalatrinsforløbet 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33 og 36 i henhold til tidligere aftale mellem Dansk Friskoleforenings medlemsskoler og BUPL, forbliver i denne gruppe, som herefter er lukket for tilgang. 12

13 Stk.2. Ansatte i bestående stillinger som stedfortræder eller gruppeleder, som er oprettet før den 1. oktober 1997, aflønnes på skalatrin 36 med et personligt tillæg på kr. Stk. 3: Den lukkede gruppe af ikke pædagoguddannede, der blev ansat før den 1. august 1999 i henhold til aftale mellem vedkommende skoleforening og BUPL, aflønnes på skalatrin Pension Stk. 1. Der oprettes en pensionsordning i Pensionskassen for Børne og Ungdomspædagoger (PBU) for: 1. pædagoguddannede der er ansat med mindst 8 timers ugentlig beskæftigelse 2. pædagogisk personale, der på anden måde er kvalificeret til det pædagogiske arbejde og som kommer fra en stilling med en pensionsordning 3. øvrigt pædagogisk personale a) som er fyldt 21 år, b) har mindst et års beskæftigelse for skoler medlem af Dansk Friskoleforening, og to års beskæftigelse for skoler medlem af de øvrige skoleforeninger, inden for det pædagogiske arbejdsområde, og c) er beskæftiget gennemsnitlig mindst otte timer pr. uge og d) er ansat for en periode på mindst seks måneder. Skolen kan beslutte, at anden beskæftigelse indgår ved beregning af karensperioden på et år. Pensionsordningen oprettes således senest med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingelserne efter a. d. er opfyldt hele måneden. Stk. 2. Pensionsbidraget udgør for det pædagogiske personale med og uden afdelingsleder, eventuelle stedfortrædere, gruppeledere og alene pædagoger 14 % af den pensionsgivende løn. Fra og med den 1. april 2014 udgør pensionsbidraget 14,3 % af den pensionsgivende løn. Stk. 3. Pensionsbidraget udgør for afdelingsledere 15,5 % af den pensionsgivende løn. Fra og med den 1. april 2014 udgør pensionsbidraget 15,8 % af den pensionsgivende løn. 13

14 Stk. 4. Der indbetales endvidere pensionsbidrag for pædagogisk personale, der både har beskæftigelse som pædagogisk personale og børnehaveklasseleder og/eller lærer, såfremt den samlede beskæftigelsesgrad ved skolen er mindst 8/37. For ansatte, der både har beskæftigelse som pædagogisk personale og børnehaveklasseleder og/eller lærer, og som allerede er medlem af Pensionskassen for Børne og Ungdomspædagoger, indbetales pensionsbidraget vedrørende beskæftigelsen som pædagogisk personale hertil. For pædagogisk personale, der ved ansættelsen ikke er medlem af Pensionskassen for Børne og Ungdomspædagoger og som har kombineret beskæftigelse som pædagogisk personale og børnehaveklasseleder og/eller lærer kan bidraget efter denne aftale enten indbetales til Pensionskassen for Børne og Ungdomspædagoger eller til Lærernes Pension. Stk. 5. Der er for pædagogisk personale, der også er beskæftiget som lærer/børnehaveklasseleder, og som enten ikke er optaget i Pensionskassen for Børne og Ungdomspædagoger eller både er optaget i Pensionskassen for Børne og Ungdomspædagoger og i Lærernes Pension, mulighed for at indbetale det samlede pensionsbidrag til Lærernes Pension. Stk. 6. For ansatte beskæftiget med sekretærarbejde, pedelarbejde eller anden stilling udenfor undervisningsområdet, som er bibeskæftiget som pædagog, og som allerede er medlem af en anden pensionskasse, indbetales pensionsbidraget til denne. Stk. 7. Skolen betaler til pensionsordningen det fulde pensionsbidrag. Egetbidrag udgør 1/3 og arbejdsgiverbidrag udgør 2/3 af beløbet, men udgiften afholdes fuldt af skolen. Stk. 8. Når pensionsbidrag indbetales til Lærernes Pension i henhold til stk. 4 og stk. 5 skal skolen samtidig indbetale præmie til gruppelivsordning. Bemærkning: Skolen er pligtig til indbetaling til gruppelivsordning. Når der indbetales til anden pensionsordning end PBU, kan skoler tilknyttet Dansk Friskoleforening anvende ordning i Top Danmark, mens skoler medlem af anden skoleforening kan indbetale til Forenede Gruppeliv. Skolen kan tage konktakt til deres skoleforening for yderligere rådgivning. Stk. 9. Den tid, deltidsansatte har udført tjeneste ud over den fastsatte arbejdstidsnorm, men inden for fuldtidsnormen, er pensionsgivende. Stk. 10. Ved orlov med løn henvises til 7. 14

15 Stk. 11. Medarbejderen har mulighed for at øge indbetalingen til sin pensionsordning mod, at arbejdsgiveren reducerer lønnen tilsvarende. Skolen fastsætter selv de nærmere retningslinjer og tidsterminer. Det øgede pensionsbidrag modregnes fuldt i medarbejderens bruttoløn. Stk. 12. Ansatte kan ved overgang til denne aftale bevare medlemskab af en arbejdsgiverbetalt pensionskasse for hele ansættelsen. Stk. 13. På baggrund af den enkelte ansattes eventuelle merarbejde gennemgår skolen, mindst en gang årligt den enkelte deltidsansattes ansættelseskvote med henblik på at vurdere behovet for, med fremadrettet virkning, at aftale en ændring af beskæftigelsesgraden. Stk. 14. For den lukkede gruppe af pædagogisk personale, der på anden måde er kvalificeret til det pædagogiske arbejde, som er ansat før den 1. august 2004, og som har truffet beslutning om at indbetale pensionsbidraget til Skole Pension, indbetaler skolen fortsat pensionsbidraget hertil. 16. Særlige løntillæg m.v. Stk. 1. Der skal aftales løntillæg til pædagogisk personale, der løser specialpædagogiske opgaver i forbindelse med børn eller grupper af børn der udløser særskilt tilskud. Stk. 2. Der kan ligeledes ved den enkelte skole aftales løntillæg til pædagogisk personale der løser særlige specialpædagogiske opgaver af enten konkret pædagogisk karakter eller koordinerende art. Stk. 3. Tillægget kan aftales til det samlede personale, eller til den eller de medarbejdere, der særligt har ansvaret for opgavens udførelse. Bemærkning: Tidligere aftale om tillæg til pædagogisk støtte, støttepædagoger og specialpædagogisk bistand i SFO bortfalder til fordel for en lokal aftalemulighed, der sikrer aflønning af disse opgaver. Stk. 4. Pædagogisk personale, der varetager stedfortræder eller gruppelederfunktioner, får et funktionstillæg, der fastsættes i henhold til lokal aftale. Stk. 5. Til tillidsrepræsentanten ydes et månedligt funktionstillæg på kr. 540 (grundbeløb pr. 31. marts 2012). 15

16 Stk. 6. Til pædagogisk personale der varetager praktikvejledning i henhold til overenskomstens 1. stk. 3. pkt. 6 ydes et månedligt funktionstillæg, på kr. 666,67 (i årligt grundbeløb pr. 31. marts 2012). Tillægget udbetales pr. måned så længe opgaven varetages. Bemærkning: Tillæg iht. stk. 5 og 6 er uafhængig af den pågældendes beskæftigelsesgrad. Stk. 7. Der kan efter lokal aftale fastsættes en højere aflønning end den, der følger af overenskomsten. Tillægget kan gives ved at aflønne på et højere skalatrin eller ved et aftalt beløb. Stk. 8. Centralt fastsatte tillæg er pensionsgivende. Lokalt aftalte tillæg, som er aftalt fra den 1. august 2008 er pensionsgivende. Stk. 9. Pædagogisk personale, der er aflønnet højere end det, der fremgår af bestemmelserne i nærværende aftale bevarer denne aflønning som en personlig ordning, med mindre der i eventuelle lokale aftaler er fastsat tidsbegrænsninger. 17. Lønanciennitet generelle lønbestemmelser Stk. 1. Ved ansættelsen indplaceres den ansatte på første trin i lønforløbet, med mindre der tillægges lønanciennitet efter nedenstående bestemmelser. Lønanciennitet regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden og altid i hele måneder. Stk. 2. Lønancienniteten er et udtryk for det antal år og måneder, den ansatte har haft anciennitetsgivende beskæftigelse med pædagogisk virksomhed. Stk. 3. For afdelingsledere medregnes perioder som afdelingsleder ved frie grundskoler og perioder som leder/afdelingsleder/souschef på det kommunale område samt private dagtilbud. Stk. 4. For pædagoguddannede med afdelingsleder medregnes perioder som pædagog (uanset grundlønsniveau), som børnehaveklasseleder og som leder mv. Stk. 5. For pædagogisk personale uden afdelingsleder/alenepædagog medregnes perioder som pædagogisk personale uden afdelingsleder/alene pædagog, perioder som børnehaveklasseleder, perioder som leder mv., perioder som pædagoguddannet med afdelingsleder (herunder lukkede grupper). Stk. 6. For pædagogisk personale, der på anden måde er kvalificeret til det pædagogiske arbejde, medregnes alle perioder med pædagogisk virksomhed, jfr. ovenfor. 16

17 Stk. 7. Der optjenes fuld lønanciennitet for beskæftigelse på 15/37 eller derover. Ved en beskæftigelsesgrad på under 15/37 optjenes lønancienniteten forholdsmæssigt. Timelønsansættelse er ikke anciennitetsgivende. Stk. 8. Hvis en ansat i en periode har (haft) flere samtidige deltidsansættelser, der er anciennitetsgivende, sammenlægges ansættelserne til brug ved beregningen af lønancienniteten, i henhold til stk. 9. Bemærkning: Ved ansættelse medregnes tidligere dokumenteret beskæftigelse med pædagogisk virksomhed: a) i daginstitutioner, hvorved forstås vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, skolefritidsordninger, klubber, b) i børnehaveklasser og ved skoleområdet i almindelighed, c) ved døgninstitutionsområdet og det specialpædagogiske område (herunder det forebyggende og dagbehandlende område), d) i pædagogisk/administrative stillinger f.eks. som pædagogisk konsulent eller som støttepædagog, Desuden kan beskæftigelse og erfaring i dagplejen, indenfor voksen og ældreområdet, samt pædagogisk virksomhed i udlandet medregnes ved anciennitetsfastsættelse, såfremt det lokalt vurderes at være relevant for ansættelsen. Stk. 11. Har en ansat kombineret beskæftigelse som pædagog og lærer/børnehaveklasseleder, er det den samlede beskæftigelsesgrad, der benyttes ved beregning af lønancienniteten som pædagog. Stk. 12. Kun beskæftigelse af 1 måneds varighed eller derover medregnes ved fastsættelse af lønancienniteten. Stk. 13. Årslønnen fastsættes og reguleres efter den for perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015 gældende lønjusteringsaftale for statens tjenestemænd. Stk. 14. Til deltidsbeskæftigede ydes løn i forhold til den nedsatte arbejdstid med undtagelse af tillæg der ydes uafhængigt af arbejdstiden. Stk. 15. Ved merbeskæftigelse af fastere karakter, hvorved forstås mere end tre måneder, foretages en ændring af den ansattes beskæftigelsesgrad (evt. tidsbegrænset). Stk. 16. Der betales ATP iht. A sats. 17

18 Stk.17. Ved usikkerhed om anciennitetsfastsættelse kan sagen afgøres af en udpeget repræsentant for skoleforeningen og en udpeget repræsentant for BUPL, hvis en af parterne ønsker det. Stk. 18. Lønnen udbetales månedsvis bagud, og der udleveres den ansatte en specificeret oversigt over det udbetalte beløb samt eventuelle indbetalte pensionsbidrag. Ansatte, der umiddelbart forud for ansættelse efter nærværende overenskomst har været forudlønnet, bevarer retten til forudløn. 18. Kerneopgaver i det pædagogiske arbejde Stk. 1. Kerneopgaverne i det pædagogfaglige arbejde er: At tilrettelægge udviklings og læringsmiljøer for børn som tager afsæt i det barnsspecifikke og børns skabelse af kultur. At skabe omsorgsfulde, trygge og anerkendende rammer som fundament for al udvikling og læring. At støtte det enkelte barns udvikling og læring. At støtte børnegruppens udvikling. Det pædagogfaglige arbejde er således målrettet, dels i overensstemmelse med ovennævnte og dels i forhold til den enkelte skoles værdigrundlag og målsætning. Stk. 2. Pædagogisk personale har ikke specifik tid til forberedelse, men for at kunne leve op til kernen i det pædagogiske arbejde er det nødvendigt, at der skal sættes tid af til den individuelle bearbejdning af observationer og registreringer af barnet/børnegruppen, for til stadighed at kunne skabe de bedst mulige rammer for det pædagogiske arbejde. I den individuelle bearbejdning og planlægning medgår også tid til målformulering, metodevalg og rapportering. Stk. 3. En god kvalitet i det pædagogiske arbejde forudsætter, at det pædagogiske personale har tilstrækkeligt tid til at løse de opgaver, der er dem tillagt. Stk. 4. Kerneopgavernes omfang, jfr. 18, kan variere fra skole til skole og kan variere over tid med skiftende børn på samme skole. Det forudsættes, at der er lokal opmærksomhed på, om balancen mellem tid afsat til kerneopgaver og tid afsat til øvrige opgaver er afstemt med personalets kompetencer med de opgaver, der faktisk skal løses og med de børns forudsætninger, der arbejdes med. Det forudsættes ligeledes, at der på samme måde er lokal opmærksomhed på, hvor meget tid der er påkrævet til de i stk. 2 nævnte opgaver. 18

19 Stk. 5. Hvis kernetiden, der er til rådighed, er utilstrækkelig, optages der en lokal forhandling herom. Forhandlingen har til formål at opretholde eller opnå den ønskede kvalitet i opgavevaretagelsen. Forhandlingen kan evt. resultere i, at der indgås aftale efter denne aftales 19 stk. 5 eller i, at der sker en forøgelse af kernetiden i form af nyansættelser. 19. Øvrige opgaver Stk. 1. Udover kerneopgaven vil der være en række opgaver, der skal løses, som under et er understøttende i forhold til kerneopgaven. Der er tale om opgaver som fælles planlægning, udveksling, formidling, mødeafholdelse samt efterbehandling af møder m.v. Disse opgaver forudsættes løst i et samarbejde med andre medarbejdere ved skolen. Det kan f.eks. ske ved personalemøder, møder med forældrene, møder med lærerne og børnehaveklasselederne. Disse aktiviteter kræver dels fælles forbehandling og tilrettelæggelse, dels fælles afvikling og dels fælles efterbehandling. Stk. 2. Herudover vil der være tale om arbejdsopgaver, der består i at tilrettelægge det fysiske og psykiske miljø for børnenes aktiviteter. Disse aktiviteter kan enten foregå individuelt eller i fællesskab med kolleger og/eller børn. Der kan eksempelvis være tale om følgende opgaver: åbne afdelingen om morgenen og gøre den "modtageklar" lukke afdelingen om aftenen efter at børnene er taget hjem foretage diverse indkøb til afdelingen gøre diverse lokaler klar til forskellige aktiviteter for afdelingen Stk. 3. Endvidere omfatter denne gruppe af opgaver uddannelse og kursusvirksomhed for personalet, når det sker som fælles kursusaktivitet for de ansatte. Egentlig efter og videreuddannelse forudsætter en lokal aftale, jf. forhandlingsaftalen, om arbejdstidens tilrettelæggelse. Stk. 4. Der er to forskellige muligheder for tildeling af timer til øvrige opgaver: 1. Timer til øvrige opgaver tildeles med minimum 223 timer til en fuldtidsansat og en forholdsmæssig tildeling til deltidsansatte. 2. Timer til øvrige opgaver opgøres i pulje jf. stk. 5: Stk. 5. Skolens samlede pulje af timer til øvrige opgaver opgøres, idet der foretages en beregning på grundlag af bestemmelsen om, at en fuldtidsstilling udløser 19

20 minimum 223 timer til øvrige opgaver, mens deltidsstillinger udløser et forholdsmæssigt antal timer til øvrige opgaver. Skolen kan herefter vælge at foretage en vurdering af, hvorledes den samlede sum af timer til øvrige opgaver skal fordeles. Skolen kan endvidere efter lokalaftale, jf. forhandlingsaftalen, vælge enten at forøge antallet af timer til øvrige opgaver, hvis der er behov derfor, eller reducere antallet af timer til øvrige opgaver, hvis opgavernes karakter tilsiger, at det fulde timetal, som det fremgår af opgørelsen, ikke medgår til opgavernes løsning. Sker dette sidste vil det udløse en pulje af kroner til fordeling, såkaldte puljepenge. Ved denne fordeling sker der en udmøntning af puljens sum forholdsmæssigt i forhold til de ansattes beskæftigelsesgrad. Puljens størrelse fastsættes ved forhandling, men udgør som minimum summen af mindre forbrugte timer til øvrige opgaver x 60 kr. Puljen fordeles til de ansatte på skolen efter denne overenskomst i forhold til de ansattes beskæftigelsesgrad bortset fra de i 20 stk. 5 nævnte bestemmelser 20. Beregning af arbejdstiden Stk. 1. Den årlige arbejdstid for en fuldtidsansat er 1924 timer inkl. ferie og fridage. Nettoarbejdstiden er variabel med mindre der lokalt er truffet beslutning om en fast norm på timer. Bemærkning: Arbejdstiden består af: Kerneopgaver Øvrige opgaver Særlige feriedage Ferie og søgnehelligdage Stk. 2. I den årlige arbejdstidsnorm medregnes min. 223 timer til øvrige arbejdsopgaver, jf. dog stk. 4. Stk. 3. Hvis ikke andet er aftalt, planlægges og opgøres arbejdstiden over et skoleår. Stk. 4. Gruppen af ikke uddannede efter 2 stk. 3, kan tillægges et andet timetal til øvrige opgaver end de forudsatte 223 timer. Begrundelsen herfor er, at denne personalegruppe ansættes til det direkte arbejde med børnene og i udgangspunktet er uden pædagogisk uddannelse og ansættes netop med begrundelse i, at ansættelsen skal bruges til vurdering af muligheden for at fortsætte med uddannelsen indenfor det pædagogiske arbejdsområde. 20

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler OK 15-18

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler OK 15-18 Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler OK 15-18 Aftale Håndbog OK 2015 2018 for det pædagogiske personale ved frie grundskoler.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår. for pædagogisk personale ved frie grundskoler. BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler OK

Løn- og ansættelsesvilkår. for pædagogisk personale ved frie grundskoler. BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler OK Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler OK 2018-2021 HVAD SIGER Aftale Håndbog OK 2018 2021 for det pædagogiske personale

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Lokalaftalen har virkning fra den 1. august 2013, og kan med 3 måneders varsel opsiges til en 31. juli, dog tidligst til den 31. juli 2014.

Lokalaftalen har virkning fra den 1. august 2013, og kan med 3 måneders varsel opsiges til en 31. juli, dog tidligst til den 31. juli 2014. Administrationsgrundlag arbejdstidsaftale for skolepædagoger, Randers Kommune 1 Indledning Randers Kommune og BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Østjylland har indgået en lokal arbejdstidsaftale

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens/aftalens ikrafttræden

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens/aftalens ikrafttræden Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler overenskomsthåndbog ok 08-11 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 08-11 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Pædagogisk personale efter overenskomst mellem BUPL og Aftaleenheden ved frie grundskoler. Skolens navn og adresse

Pædagogisk personale efter overenskomst mellem BUPL og Aftaleenheden ved frie grundskoler. Skolens navn og adresse Bilag 9: Ansættelsesbrev Pædagogisk personale efter overenskomst mellem BUPL og Aftaleenheden ved frie grundskoler 1. Parterne og stillingen Undertegnede frie grundskole: Ansætter hermed: Skolens navn

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Folkeskolen, ny 14 og 15 i Arbejdstid. Lærernes Centralorganisation, 14. marts 2013

Folkeskolen, ny 14 og 15 i Arbejdstid. Lærernes Centralorganisation, 14. marts 2013 Folkeskolen, ny 14 og 15 i 50.01 Under hensyntagen til arbejdstilrettelæggelsen i skolevæsenet kan kommunalbestyrelsen fastsætte arbejdstiden for lærere i folkeskolen i overensstemmelse med nedenstående

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Resultat af overenskomstforhandlingerne mellem BUPL og Skoleforeningerne (Deutscher Schul- und Sprachverien für Nordschleswig, Foreningen af Kristne Friskoler, Lilleskolerne og

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for rengøringsassistenter overført fra kommuner) 2007 Cirkulære af 2. marts 2007 Perst. nr. 026-07 PKAT nr. 148 J.nr. 07-348-138

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så?

NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så? NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så? Indhold Månedslønnet ansættelse...2 Løn...2 Pension...2 Ansættelsesbrev...3 Arbejdstid...3 Ferie...3 Sygdom...4 Ansat på nedsat tid...4 Timelønnet ansættelse...4 Løn...4

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Bilag 7: Ansættelsesbrev

Bilag 7: Ansættelsesbrev Bilag 7: Ansættelsesbrev Kontorpersonale efter overenskomst mellem HK/Privat (forbundet) og Aftaleenheden 1. Parterne og stillingen Undertegnede frie grundskole: Skolens navn og adresse Ansætter hermed:

Læs mere

Fonden Hedebo Københavnsvej 14, 4000 Roskilde

Fonden Hedebo Københavnsvej 14, 4000 Roskilde . Afdelingsleder Lokalaftale om løn- og ansættelsesvilkår for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde hos Fonden Hedebo Københavnsvej 14, 4000 Roskilde Lokalaftalen omhandler nedenstående løn- og

Læs mere

Ansættelsesbrev for Ledere ved frie grundskoler.

Ansættelsesbrev for Ledere ved frie grundskoler. Ansættelsesbrev for Ledere ved frie grundskoler. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening, Danmarks Private skoler og Foreningen af kristne friskoler og Deutscher Schul- und Sprachverein.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Overenskomst mellem FOA - Fag og Arbejde og Frie Grundskolers Lærerforening (FGL) / Hornstrup Centret (HC)

Overenskomst mellem FOA - Fag og Arbejde og Frie Grundskolers Lærerforening (FGL) / Hornstrup Centret (HC) Overenskomst mellem FOA - Fag og Arbejde og Frie Grundskolers Lærerforening (FGL) / Hornstrup Centret (HC) Overenskomsten omfatter servicemedarbejdere på Hornstrup Centret. 1. Ansættelse Stk. 1. Aftale

Læs mere

Organisationsaftale for undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftalen er indgået mellem Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og FOA Fag og Arbejde.

Læs mere

August 1999 Aftalenr. 1387

August 1999 Aftalenr. 1387 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1BHKL-1/99 August 1999 Aftalenr. 1387 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for børnehaveklasseassistenter

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for køkkenmedhjælpere overført fra kommuner i det tidligere FKKA-område, der hører under KL s forhandlingsområde samt Københavns

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Stk.1. Skoleforeninger tilknyttet Aftaleenheden for frie grundskoler og BUPL udgør de centrale parter og forhandler som fastsat herunder.

Stk.1. Skoleforeninger tilknyttet Aftaleenheden for frie grundskoler og BUPL udgør de centrale parter og forhandler som fastsat herunder. Bilag 4: Forhandlingsaftale 1. Parterne Stk.1. Skoleforeninger tilknyttet Aftaleenheden for frie grundskoler og BUPL udgør de centrale parter og forhandler som fastsat herunder. Stk. 2. De lokale parter

Læs mere

VILLA MU$ICA MUSIK OG TEATER. Overenskomst mellem De Musiske Helhedsskoler. Socialpædagogernes Landsforbund (SL)

VILLA MU$ICA MUSIK OG TEATER. Overenskomst mellem De Musiske Helhedsskoler. Socialpædagogernes Landsforbund (SL) Om SOCIAL PÆDACOCERNE MU$ICA VILLA OK-2015 Og Overenskomst mellem De Musiske Helhedsskoler Socialpædagogernes Landsforbund (SL) MUSIK OG TEATER SUWfFOH Løn- og ansættelsesvilkår for personalet 1. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, samt Københavns og Frederiksberg kommuner)

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, samt Københavns og Frederiksberg kommuner) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for sanitører overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, der hører under KL s forhandlingsområde samt Københavns og Frederiksberg

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Nr. Aftale af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Indledende bemærkninger Tilrettelæggelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet 2001 1.3.3 1 CIRKULÆRE OM EKSTERNE LEKTORER VED UNIVERSITETER M.FL. UNDER UNDERVISNINGSMINISTERIET

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

BASISKONTRAKT PROVISION

BASISKONTRAKT PROVISION Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Organisationsaftale for Kemoteknikere og Levnedsmiddelteknikere i statens tjeneste

Organisationsaftale for Kemoteknikere og Levnedsmiddelteknikere i statens tjeneste 4.3.56 1. marts 1995 Cirkulære om Organisationsaftale for Kemoteknikere og Levnedsmiddelteknikere i statens tjeneste 4.3.56 A INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND 3F OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker elever på Aarhus Teater 2013 OK-13 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler 1998 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen 2001 1.3.4 1 CIRKULÆRE OM EKSTERNE LEKTORER VED DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN OG EKSPORTINGENIØRUDDANNELSEN

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Side 1 Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Cirkulære om Aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

Cirkulære om Aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2.4.27 1994 Cirkulære om Aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2 INDHOLD Side Cirkulære... 1 Aftale om aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (skolebetjente m.fl. fra Københavns Kommune)) 2007 Cirkulære af 25. juni 2007 Perst.

Læs mere

Ledere ved frie grundskoler mv.

Ledere ved frie grundskoler mv. Cirkulære om organisationsaftale for Ledere ved frie grundskoler mv. 2019 Cirkulære af 16. april 2019 Modst. nr. 017-19 PKAT nr. 578 J.nr. 2018-9371 Dataark PKAT 578 Fællesoverenskomst Forhandlingsberettigede

Læs mere

Lønoversigt - Totaloversigt.

Lønoversigt - Totaloversigt. Udgave nr. 15 gældende fra 1/4-14 Lønoversigt - Totaloversigt. Redaktion: Reguleringsprocent pr. 1/4-14: 1,7162 - reguleringsprocenten er nulstillet pr. 31/3-12. Alle beløb er i grundbeløb pr. 31. marts

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre 2007 Cirkulære af 13. april 2007 Perst. nr. 042-07 PKAT nr. 128 J.nr. 06-333/51-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2008 Cirkulære af 15. september 2008 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Håndbogen Fagligt Fælles Forbund. Teknisk Service. Kommunale Institutioner

Håndbogen Fagligt Fælles Forbund. Teknisk Service. Kommunale Institutioner Håndbogen 2017 Fagligt Fælles Forbund Teknisk Service Kommunale Institutioner Her er noget for dig, der arbejder som teknisk servicemedarbejder, teknisk serviceleder eller ejendomsservicetekniker i den

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere