VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE"

Transkript

1 VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

2 INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der arbejder hver dag... 4 B. Medarbejdere, der ikke arbejder hver dag... 4 C. Ved ansættelse... 4 D. Ved tidsbegrænset ansættelse... 4 AFHOLDELSE AF OMSORGSDAGE... 5 A. Hvordan kan de holdes... 5 B. Aftale om afholdelse af omsorgsdage... 5 C. Omsorgsdage i timebanken... 4 D. Ændring af aftalt omsorgsdag... 6 E. Sygdom på en aftalt omsorgsdag... 6 ÆNDRING AF ANSÆTTELSESFORHOLDET I LØBET AF ÅRET... 7 OPSIGELSE... 8 Opgørelse af omsorgsdage lokalt aftalt at holde omsorgsdage ude ved opsigelse... 8 Eksempel:... 9 KONVERTERING/BETALING FOR IKKE HOLDTE OMSORGSDAGE Eksempel: A. Betaling ved årets udgang Eksempel Eksempel 2: B. Ved fratrædelse - lokalt aftalt at holde omsorgsdagene ude ved opsigelse Eksempel: FA og Finansforbundet har i fællesskab udarbejdet denne vejledning om omsorgsdage. 02

3 HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE A. Generelt For at være omfattet af bestemmelserne om omsorgsdage skal medarbejderen have et ansættelsesforhold og modtage fuld løn fra virksomheden. Det betyder, at medarbejdere, der er syge og får løn under sygdom, eller har orlov med løn, fx graviditets-, barsels- eller adoptionsorlov og orlov til pasning af døende, ligeledes er omfattet af bestemmelserne. Derimod tæller perioder, hvor medarbejderen ikke får løn eller fx kun får betalt pensionsbidrag fra virksomheden, ikke med. Det er fx tilfældet ved retmæssig eller aftalt orlov med dagpenge efter barselsorlovsreglerne eller ved orlov i forbindelse med barsel, hvor der kun betales pensionsbidrag eller ved andre former for orlov uden løn. Udstationerede medarbejdere er ikke omfattet af bestemmelserne, medmindre det er aftalt, at de følger overenskomsterne. B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage Retten til omsorgsdage omfatter alle medarbejdere, der er omfattet af overenskomsterne. For studerende kan det aftales med den faglige repræsentant som en del af den aftale, der i øvrigt fraviger overenskomsten, at omsorgsdagene udbetales efter bestemmelserne, dvs. at de får et tillæg på 1,92% af den ferieberettigede løn. Medarbejdere over trin 87/trin 248E på A-kontrakter har ligeledes ret til omsorgsdage. Mens ansatte på B-kontrakter kun har ret til omsorgsdage, hvis det specifikt er anført i deres individuelle kontrakt. Medarbejdere ansat efter 44 med midlertidig beskæftigelse i indtil 1 måned er ikke omfattet af bestemmelserne om omsorgsdage. Ansatte efter 46, dvs. medarbejdere med en arbejdstid på 8 timer eller derunder ugentlig respektive 34,7 timer månedlig er berettiget til omsorgsdage, og det årlige antal beregnes forholdsmæssigt i forhold til antallet af ugentlige arbejdsdage, som deres arbejdstid er fordelt på. Assurandører har ret til holde fem omsorgsdag pr. år. Assurandører betaler dog selv for dagene, medmindre der er aftalt noget andet lokalt. Det er en forudsætning for at assurandøren kan holde en omsorgsdag, at det på forhånd er aftalt lokalt, hvordan betalingen for omsorgsdagen skal ske. 03

4 3. ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE A. Medarbejdere, der arbejder hver dag Efter bestemmelserne bliver medarbejdere, der arbejder hver dag (i gennemsnit 5 dage pr. uge), tildelt fem omsorgsdage den 1. januar, eventuelt den 1. maj, hvis der er en lokalaftale om at følge ferieåret. Dette gælder, uanset om medarbejderen er heltidsansat eller deltidsansat. Ordningen betyder, at medarbejdere, der skifter virksomhed inden for FA s medlemsområde, ikke har krav på mere end fem omsorgsdage i et kalenderår/ferieår. B. Medarbejdere, der ikke arbejder hver dag Udgangspunktet er, at man er berettiget til det antal omsorgsdage, som man har arbejdsdage i gennemsnit i løbet af en arbejdsuge. Det gælder både ansatte på deltid, på fleksjob og studerende. For medarbejdere, der ikke arbejder hver dag, fx fordi de arbejder hver anden uge, hver anden dag eller har 4-dages uge, beregnes antallet af omsorgsdage på samme måde som antallet af feriedage for den medarbejder, der ikke arbejder hver dag. Giver beregningen ikke et helt antal omsorgsdage, skal der rundes op eller ned, alt efter om decimalbrøken er over eller under 0,5. Når den er 0,5 rundes op. Giver beregningen fx 2,5 dage, skal der rundes op til 3 dage, men giver beregningen 2,4 dage, skal der rundes ned til 2 dage. Det er dog muligt at aftale nærmere retningslinjer for afrunding lokalt. C. Ved ansættelse Ved ansættelse på en anden dato end 1. januar beregnes antallet af omsorgsdage, som medarbejderen har ret til i ansættelsesåret, på følgende måde: Der gives altid en omsorgsdag ved ansættelse og desuden yderligere en omsorgsdag for hvert hele kvartal i ansættelsesperioden. Det betyder, at ved ansættelse: senest 1. januar gives fem omsorgsdage senest 1. april gives fire omsorgsdage senest 1. juli gives tre omsorgsdage senest 1. oktober gives to omsorgsdage efter 1. oktober gives en omsorgsdag. Dette gælder ikke, hvis medarbejderen i tildelingsåret har fået tildelt alle omsorgsdage fra tidligere arbejdsgiver inden for overenskomståret. D. Ved tidsbegrænset ansættelse Her gælder det princip om omsorgsdage, at der gives en omsorgsdag for ansættelse og en for hvert hele kvartal, den pågældende er ansat. Antallet af omsorgsdage er derfor afhængigt af den tidsbegrænsede ansættelse. 04

5 4. AFHOLDELSE AF OMSORGSDAGE A. Hvordan kan de holdes Udgangspunktet er, at dagene holdes som hele dage. Afholdelse af omsorgsdage aftales lokalt mellem virksomheden og medarbejderen. Der er intet i vejen for, at det kan aftales, at alle omsorgsdagene holdes i sammenhæng, ligesom der ikke er noget i vejen for, at alle dagene aftales holdt kort efter 1. januar. Omsorgsdage kan også holdes på lørdage eller søndage for medarbejdere, der arbejder på disse dage, fx på skiftehold eller i udvidet aftalt arbejdstid. B. Aftale om afholdelse af omsorgsdage Tidspunktet for afholdelse af omsorgsdage aftales med et rimeligt varsel, idet der dog ikke i bestemmelserne er fastlagt noget varsel for, hvornår en omsorgsdag skal afholdes. Udgangspunktet er, at omsorgsdage afholdes under hensyntagen til virksomhedens drift, hvilket vil sige, at virksomheden kan afvise en anmodning af driftsmæssige årsager. Omvendt kan en omsorgsdag også aftales afholdt med dags varsel. Det er også muligt at aftale lokalt, at omsorgsdage kan holdes som halve dage eller som enkelte timers frihed. Er der uenighed om afholdelse af omsorgsdage, kan spørgsmålet som altid indbringes for den Faglige repræsentant. Det vil dog være fornuftigt at aftale retningslinier for afholdelsen med den Faglige repræsentant eller i virksomhedens samarbejdsudvalg eller i en virksomhedsoverenskomst. C. Omsorgsdage og timebank Udgangspunktet er, at ikke afholdte omsorgsdage indskydes i timebanken ved tildelingsårets udløb, altså enten 31. december eller 30. april. Det betyder, at omsorgsdage, som ikke er afholdt, indskydes i timebanken ved årets udløb, jf. Standardoverenskomstens 11. Har man eksempelvis afholdt to omsorgsdage, indskydes timer svarende til tre omsorgsdage, hvis man var berettiget til fem omsorgsdage i indeværende år. Dette gælder, hvis ikke andet er aftalt. Fx at omsorgsdagene indskydes ved tildelingsårets start. Når timerne er indskudt i timebanken, følger de reglerne om træk på timebanken, jf. 11, stk. 7. Det betyder eksempelvis, at medarbejderne har valgfrihed mellem udbetaling og afspadsering. Ved opsigelse Bliver en medarbejder opsagt eller siger en medarbejder selv sin stilling op i løbet af året, så skal alle ikke afholdte omsorgsdage indskydes i timebanken. Omsorgsdagene omregnes til timer og indskydes på timebanken på opsigelsestidspunktet. 05

6 4. AFHOLDELSE AF OMSORGSDAGE Fratrædelsestidspunkt er kendt på tildelingstidspunktet Hvis medarbejderen i løbet af sit opsigelsesvarsel krydser udløbet af et tildelingsår (1. januar/1. maj), fordi hans eller hendes fratrædelsestidspunkt ligger i det nye tildelingsår, sker der en forholdsmæssig tildeling. Hvis en medarbejder med 6 måneders opsigelsesvarsel opsiges 1. oktober til fratrædelse med udgangen af marts og tildelingsåret følger kalenderåret, indskydes på opsigelsestidspunktet de omsorgsdage, som medarbejderen på dette tidspunkt ikke har afholdt i det år, som opsigelsen finder sted, samt to omsorgsdage for det nye tildelingsår (en omsorgsdag for hvert hele kvartal samt en omsorgsdag for opsigelsen). Såfremt medarbejderen samme år bliver ansat i en anden virksomhed under overenskomsten, er medarbejderen i denne situation berettiget til forholdsmæssig tildeling hos den nye arbejdsgiver, jf. afsnit 3 C ovenfor, idet det samlede antal omsorgsdage i et tildelingsår ikke kan overstige fem. D. Ændring af aftalt omsorgsdag En aftalt omsorgsdag kan normalt kun ændres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen. Hverken virksomheden eller medarbejderen kan ensidigt beslutte, at en aftalt omsorgsdag kan holdes på et andet tidspunkt. Virksomheden kan dog i særlige tilfælde ændre en aftalt omsorgsdag, hvis det sker i overensstemmelse med de regler, der gælder for pludselig annullering/ændring af aftalt ferie. E. Sygdom på en aftalt omsorgsdag Hvis medarbejderen bliver syg før omsorgsdagen, så omsorgsdagen ikke kan holdes på grund af sygdom, udskydes omsorgsdagen. Har medarbejderen aftalt at afholde et antal omsorgsdage i umiddelbar forlængelse af hinanden, så vil det alene være de omsorgsdage, hvor medarbejderen er syg, som udskydes, de øvrige dage betragtes som afholdt, medmindre det kan aftales med virksomheden, at omsorgsdagen udskydes. 06

7 5. ÆNDRING AF ANSÆTTELSESFORHOLDET I LØBET AF ÅRET En medarbejder i uopsagt stilling, der arbejder hver dag, har som udgangspunkt ret til 5 omsorgsdage pr. 1. januar. Dette fastholdes uanset ændring af ansættelsesforholdet i løbet af året. Overgår medarbejderen fx den 30. juni fra fuldtidsansættelse til deltidsansættelse, hvor der også arbejdes hver dag, og allerede har holdt 4 omsorgsdage inden overgangstidspunktet, har medarbejderen ret til 1 omsorgsdag i den resterende del af kalenderåret. Der skal ikke ske nogen form for omregning til timer. Er der derimod kun holdt 1 omsorgsdag inden den 30. juni, er der ret til 4 i resten af kalenderåret, uanset at disse er af kortere varighed. For medarbejdere, der ikke arbejder hver dag, gælder samme princip. Overgår en medarbejder fx den 30. juni til en deltidsstilling, hvor der arbejdes hver anden dag, og allerede har holdt 3 omsorgsdage, er der 2 dage tilbage. Men da medarbejderen kun arbejder hver anden dag, medfører omregningsreglerne, at medarbejderen kun kan holde 1 omsorgsdag i resten af kalenderåret. 07

8 6. OPSIGELSE Medmindre der er indgået en lokalaftale om andet, medfører en opsigelse, at ikke afholdte omsorgsdage omregnes til timer og indskydes i timebanken. Dette gælder uanset om medarbejderen selv opsiger sin stilling eller medarbejderen bliver opsagt af virksomheden. Det betyder, at omsorgsdagene ikke kan varsles afholdt i forbindelse med opsigelse, heller ikke i forbindelse med fritstilling, medmindre det lokalt er aftalt, at omsorgsdage ikke er med i timebanken eller det specifikt med den enkelte medarbejder er aftalt i forbindelse med opsigelsen, at omsorgsdagene anses som afholdt fx i forbindelse med en fritstilling. Opgørelse af omsorgsdage lokalt aftalt at holde omsorgsdage ude ved opsigelse Hvis det lokalt er aftalt, at omsorgsdagene ikke på noget tidspunkt, heller ikke i en opsigelsessituation indskydes i timebanken, medfører det, at ikke afholdte omsorgsdage kan varsles afholdt i en evt. hel- eller delvis fristillingsperiode. Er der en sådan lokalaftale om specifikt, at holde omsorgsdagene ude af timebanken også i opsigelsessituationen, opgøres antallet af ikke-afholdte omsorgsdage i forhold til kalenderåret ved fratrædelse. Dette gælder ligeledes, hvis fratrædelsestidspunktet er kendt på tildelingstidspunktet fx, hvis man den 1. januar/1. maj ved, man skal fratræde i løbet af det nye tildelingsår. I disse situationer opgøres ikke forbrugte omsorgsdage efter følgende retningslinjer: ved fratrædelse: før 31. marts er der ret til en omsorgsdag før 30. juni er der ret til to omsorgsdage før 30. september er der ret til tre omsorgsdage senest 30. november er der ret til fire omsorgsdage efter 30. november er der ret til fem omsorgsdage Har medarbejderen holdt alle omsorgsdage eller flere, end beregningen giver ret til, kan virksomheden ikke kræve, at medarbejderen betaler for de overskydende dage. Har medarbejderen derimod ikke brugt alle de dage, vedkommende har ret til, og hvis medarbejderen ikke er fritstillet, skal der betales for de resterende dage på fratrædelsestidspunktet efter reglerne for betaling af ikke holdte omsorgsdage. Omregningen sker med udgangspunkt i antallet af timer og dage pr. uge, som medarbejderen er ansat til på opsigelsestidspunktet: 08

9 6. OPSIGELSE Eksempel: Udgangspunktet i eksemplet er en medarbejde med en ugentlig arbejdstid på 37 timer svarende til 160,33 timer om måneden, som har 2 ikke-afholdte omsorgsdage: 160,33 x 12 x 2 = 14,8 timer 52 x 5 Fratræder en medarbejder, så udbetales indestående i timebanken, herunder eventuelt ikke afholdte omsorgsdage. 09

10 7. BETALING FOR IKKE HOLDTE OMSORGSDAGE Har en medarbejder ved årets slutning ikke brugt alle omsorgsdagene, skal de resterende dage konverteres til timer og indskydes i timebanken. Eksempel: Udgangspunktet i eksemplet er en medarbejde med en ugentlig arbejdstid på 37 timer svarende til 160,33 timer om måneden, som har 3 ikke-afholdte omsorgsdage ved årets udgang: 160,33 x 12 x 3 = 22,2 timer 52 x 5 Er det lokalt aftalt specifikt at holde omsorgsdagene ude af timebanken, så gælder der nogle andre regler. I sådan et tilfælde skal omsorgsdagene konverteres til betaling, se nedenfor. A. Betaling ved årets udgang Opgørelsen heraf sker ultimo december eller i forbindelse med fratrædelse. Betalingen sker i forbindelse med lønudbetalingen ultimo januar henholdsvis fratrædelsesmåneden og indgår i beskatningsgrundlaget samt i beregning af ferietillæg og feriegodtgørelse for dette år. Da udbetalingen må betragtes som en løndel, skal der trækkes arbejdsmarkedsbidrag af beløbet. Betalingen beregnes som en procentdel af årslønnen. I årslønnen indgår følgende løndele: Udbetalt skalaløn, dvs. sædvanlig fast grundløn efter fradrag af eget pensionsbidrag. Udbetalte faste tillæg, fx funktionstillæg, specialisttillæg, tillæg for arbejde på skæve tidspunkter og aftrapningstillæg efter fradrag af eget pensionsbidrag. Eget pensionsbidrag og pensionsbidrag fra virksomheden. Følgende løndele indgår derfor ikke i årslønnen: Særligt ferietillæg eller feriegodtgørelse Overarbejds- eller merarbejdsbetaling Særligt udbetalte tillæg, fx tillæg for ændring af arbejdstid. Det udbetalte beløb er ikke pensionsgivende. Som nævnt i bestemmelserne udgør den maksimale udbetaling 1,92 pct. af årslønnen, inkl. pensionsbidrag (eget plus virksomhedens). Det beløb, der skal betales, udregnes sådan: Antal resterende omsorgsdage ganget med udbetalingsprocenten 1,92 gange årslønnen divideret med fem for en medarbejder, der arbejder hver dag. For medarbejdere, der ikke arbejder hver dag, skal der divideres med det antal omsorgsdage efter eventuel afrunding, medarbejderen har ret til at holde i kalenderåret. 010

11 7. BETALING FOR IKKE HOLDTE OMSORGSDAGE Det udregnede beløb afrundes til to decimaler. Eksempel 1 Beregningen forudsætter ansættelse hele året. En medarbejder, der arbejder hver dag, har kun holdt tre omsorgsdage. Medarbejderen har en årsløn, inkl. eget og arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag, på kr. Der skal betales for to omsorgsdage. Beregningen ser sådan ud: 2 x 1,92 x = kr. 5 x 100 Eksempel 2: En medarbejder, der arbejder fire dage om ugen, har holdt to omsorgsdage. Medarbejderen har det år ret til at holde fire omsorgsdage. Medarbejderen har en årsløn, inkl. eget og arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag, på kr. Der skal betales for to omsorgsdage. Beregningen ser sådan ud: 2 x 1,92 x = kr. 4 x 100 B. Ved fratrædelse - lokalt aftalt at holde omsorgsdagene ude ved opsigelse Hvis der lokalt er aftalt at omsorgsdagene ikke går i timebanken ved opsigelse gælder følgende: For medarbejdere, der fratræder i løbet af året og har omsorgsdage, der skal betales, sker beregningen på følgende måde: Først beregnes det antal dage, medarbejderen har erhvervet ret til indtil fratrædelsestidspunktet, jf. afsnit 6. Herfra trækkes det antal dage, der er brugt. De resterende dage skal betales. Beløbet beregnes sådan: Antal resterende omsorgsdage gange udbetalingsprocenten 1,92 gange medarbejderens forventede årsløn, inkl. faste tillæg og pensionsbidrag, divideret med fem. Det udregnede beløb afrundes til to decimaler. 011

12 7. BETALING FOR IKKE HOLDTE OMSORGSDAGE Eksempel: En medarbejder, der arbejder hver dag, har holdt en omsorgsdag inden sin fratrædelse den 31. august. På dette tidspunkt har medarbejderen erhvervet ret til tre omsorgsdage (to hele kvartaler og en opsigelse). Derfor skal der betales for to dage. Medarbejderens løn indtil 31. august er på kr., inkl. faste tillæg og pensionsbidrag. Denne løn omregnes til en årsløn ved at dividere med antallet af måneder, ansættelsen har varet i fratrædelsesåret, og gange med 12. Beregningen ser sådan ud: 2 x 1,92 x x 12 = kr. 5 x 100 x 8 Beløbet udbetales snarest muligt efter fratrædelsen. 012

13 FINANSFORBUNDET APPLEBYS PLADS 5 POSTBOKS KØBENHAVN K TLF FA AMALIEGADE K ØBENHAVN K TELEFON

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage.

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage. Feriefridage 1. Feriefridage i overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F. I Hotel- og Restaurantoverenskomsterne er feriefridage reguleret i 5, stk. 12. I Konceptoverenskomsten er feriefridage reguleret

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage.

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage. Feriefridage 1. Feriefridage i overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F. I Hotel- og Restaurantoverenskomsterne er feriefridage reguleret i 5, stk. 12. I Konceptoverenskomsten er feriefridage reguleret

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning

Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning Orientering 8. februar 2018 Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning Indhold Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning... 1 1. Baggrund... 1 2. Hvem er omfattet af

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

Slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 27. februar 2004 Perst. nr. 023-04 PKAT nr. 144 J.nr. 01-333/11-1 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET

OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET Indhold Indledning Opsigelsesvarsel Er opsigelsen saglig? Ferie Feriefridage Afspadsering Overarbejde Efteruddannelsesmidler Fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler 1998 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

OPLÆG OM DEN NYE FERIELOV

OPLÆG OM DEN NYE FERIELOV OPLÆG OM DEN NYE FERIELOV HJULMANDKAPTAIN/ERHVERV NORDDANMARK DEN 20. MAJ 2019 2 DAGSORDEN Kort om den eksisterende ferielov Præsentation af de væsentligste elementer i den nye ferielov Overgangsordning

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

Cirkulære om organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler CIR1H nr 9159 af 26/03/2009 Udskriftsdato: 19. juli 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, sagsnr. 086.631.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 1 af 6 / 13-0936 Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 2 af 6 / 13-0936 Dato: Navn: Medlemsnummer: Personalenummer: Indmeldelsesdato DFL/PF Tillidsrepræsentant: HUSK at:

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Protokollat. mellem. Post Danmark og. CO-industri om. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler. for. CO-industri i Post Danmark

Protokollat. mellem. Post Danmark og. CO-industri om. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler. for. CO-industri i Post Danmark Protokollat mellem Post Danmark og CO-industri om Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for CO-industri i Post Danmark 2017 Resultatet af forhandlingerne mellem Post Danmark og CO-industri 2017 1

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde:

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde: Orientering nr. 14/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

> OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST STUDERENDE I KL

> OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST STUDERENDE I KL > OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST STUDERENDE I KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Organisationsaftale for undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftalen er indgået mellem Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og FOA Fag og Arbejde.

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5 Ferieregler 2009/10 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Foreløbig 2008 Cirkulære af 30. juni 2008 Perst. nr. 027-08 PKAT nr.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011 Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen og Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke På Skoleskibet DANMARK 2008-2011 2 1. Denne overenskomst gælder for hovmestre og kokke på skoleskibet DANMARK.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE Ansættelseskontrakt Ikke-funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende

Læs mere

Plustid mere løn for mere arbejde

Plustid mere løn for mere arbejde Plustid mere løn for mere arbejde Vejledning Tænk længere Vejledning om plustid // Side 2 Indhold Indledning.... 3 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 3 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 3 Del 1. Individuel

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som: funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

BASISKONTRAKT PROVISION

BASISKONTRAKT PROVISION Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF Ansættelseskontrakt Funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende jobbeskrivelse:

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 til 12:00 Ansættelse af medarbejdere 12:00 til 13:00 Frokost 13:00 til 15:30 Ferieloven 15:30

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere