Samspilsproblemer i pensionssystemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samspilsproblemer i pensionssystemet"

Transkript

1 MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Peter Foxman Philip Heymans Allé Hellerup Telefon www. forsikringogpension.dk

2 Side 1

3 Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Modning af 5 3. Indkomstafhængig aftrapning 5 4. Betydningen af høje sammensatte marginalprocenter 9 5. Afhjælpning af samspilsproblemer s løsningsmodel Litteratur Bilag 16 Indkomstafhængig aftrapning af overførselsindkomster 16 Aftrapningens påvirkning af den sammensatte marginalprocent 18 Side 2

4 Side 3

5 1. Indledning og sammenfatning Det har haft stor betydning for den almene accept af udbygningen af arbejdsmarkedspensionerne, at man fra skiftende regeringers side har underbygget udviklingen med klare rammebetingelser med blandt andet skatteregler, der sikrer en lempelig beskatning af pensionsopsparing. Modstykket til den lempelige beskatning af pensionsopsparing er dog, at pensionsudbetalingerne aflaster de offentlige finanser i kraft af indkomstafhængig aftrapning af overførselsindkomster til pensionister, i første række folkepensionens pensionstillæg. Samspillet mellem den indkomstafhængige aftrapning kan imidlertid betyde en meget høj samlet marginalbeskatning af pensionsudbetalinger. En enlig pensionist i ejerbolig kan således have en samlet marginal procent på 60 pct. over et længere indkomstinterval. Marginalprocenten er endnu højere for en lejer, hvor også boligydelsen aftrappes. Denne høje beskatning kan påvirke pensionsopsparingen og dens sammensætning. I arbejdsmarkedspensioner kan størrelsen af pensionsopsparingen ikke påvirkes direkte, men beskatningen kan have stor betydning for tilbagetrækningstidspunktet, da tidligere tilbagetrækning ikke vil have mærkbar betydning for den disponible indkomst som pensionist. Tidligere tilbagetrækning mindsker pensionsopsparingen. Pensionsopsparing, der ikke er overenskomstbestemt, kan eventuelt flyttes til andre former for pensionsopsparing, hvor afkastet ikke aftrapper overførselsindkomst. Det kunne eksempelvis være kapitalpension, hvor sumudbetalingen ikke medgår i aftrapningsgrundlaget for overførselsindkomster. Til gengæld beskattes kapitalpensionsudbetalingen med pct., hvilket er lidt større end fradragsværdien på indskudstidspunktet (ca. 37 pct.). Kapitalpension er et godt supplement til en livsvarig ydelse, men er ikke egnet til at sikre et forsørgelsesgrundlag i hele alderdommen. Det er ikke hensigtsmæssigt, at samspilsproblemerne tilskynder til opsparing i ordninger med engangsudbetalinger i lyset af den demografiske aldring. Samspilsproblemet rammer mange pensionister i dag, og modningen af vil ikke reducere, men tværtimod øge samspilsproblemerne. Det skyldes, at modningen i første række betyder, at pensionsudbetalingerne vokser kraftigt for lav- og mellemindkomster, der i dag kun har beskeden supplerende pensionsindkomst. Denne vækst i pensionsudbetalingerne betyder, at overførselsindkomster vil aftappes for flere pensionister fremover. I 2007 skønnes knap 30 pct. af alle pensionister af få aftrappet pensionstillægget, hvilket i det modnede system skønnes at vokse til pct. af samtlige pensionister. Samspilsproblemer er særligt stort for lav- og mellemindkomster, hvorfor andelen af berørte pensionister i lav- og mellemindkomstgruppen er højere end de nævnte tal. Der er derfor behov for tiltag, der kan reducere samspilsproblemet uden at sætte aflastningen af de offentlige finanser over styr. I denne rapport præsenteres en løsningsmodel, hvor der gives et nedslag for udbetalinger fra livrenter i det indkomstgrundlag, der ligger til grund for aftrapningen af overførselsindkomsterne. Der foreslås et nedslag på 25 pct., dog maksimalt kr. Forslaget vil sænke den sammensatte marginalprocent med ca. 7 pct. point for livrenteudbetalinger på mellem kr. og kr. Forslaget vurderes at kunne gennemføres inden for en forholdsvis beskeden provenuramme, når samtlige afledte effekter medregnes. Side 4

6 2. Modning af Siden 1991 er en stadigt større andel af de beskæftigede blevet omfattet af arbejdsmarkedspensioner, og samtidigt er indbetalingsprocenterne også steget. Inden for de nærmeste år vil indbetalingsprocenterne udgøre mindst 12 pct. for hovedparten af arbejdsmarkedet. Det betyder, at udbetalingerne fra pensionsordninger fremover vil vokse kraftigt og samtidigt komme til at udgøre en væsentlig del af forsørgelsesgrundlaget for fremtidens pensionister. I Figur 1 er vist sammensætningen af pensionsudbetalingerne i dag og i det fuldt modnede system, hvor pensionisterne har gennemlevet et helt arbejdsliv med indbetalinger til arbejdsmarkedspension svarende til de nuværende slutsatser. Figur 1 Sammensætning af pensionsudbetalinger Pct I dag Fuldt modnet I dag Fuldt modnet I dag Fuldt modnet I dag Fuldt modnet Ufagl. Fagl. Vid. udd. Alle Privat pension Offentlig pension Kilde: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen I dag udgør de offentlige pensioner ca. 70 pct. af den samlede pensionsudbetaling. Det falder til ca. 45 pct. i det fuldt modnede pensionssystem, hvor der er sparet op gennem et helt arbejdsliv med indbetalingsprocenter i slutniveau. Det vil aflaste de offentlige finanser. De større pensionsudbetalinger betyder i sig selv større skatteindtægter. Disse skatteindtægter skal dog ses på baggrund af fradragsretten for indbetalinger på indbetalingstidspunktet. De offentlige finanser aflastes også på grund af den indkomstafhængige aftrapning af offentlige ydelser til pensionister. 3. Indkomstafhængig aftrapning Den indkomstafhængige aftrapning af overførselsindkomsterne er begrundet i et ønske om at målrette indkomstoverførslerne til de grupper, der har behov for ydelserne. Det ønske har baggrund i både en generel retfærdighedsbetragtning og et fiskalt hensyn, idet de offentlige udgifter til overførselsindkomster reduceres som følge af indkomstafhængigheden. Det har betydning for holdbarheden af finanspolitikken. Modningen af vil indebære langt højere pensionsudbetalinger på sigt, når samtlige pensionister har gennemlevet et arbejdsliv med fuldt udbyggede arbejdsmar- Side 5

7 kedspensioner. Det vil gennem den indkomstafhængige aftrapning af overførselsindkomsterne indebære, at langt færre pensionister får de fulde supplerende overførselsindkomster, hvilket vil betyde betydelige besparelser for det offentlige. Samspillet mellem indkomstskatten og den indkomstafhængige aftrapning kan imidlertid betyde en meget høj samlet marginal beskatning af pensionsudbetalinger. I figur 2 er vist eksempler på, hvordan pensionsudbetalinger beskattes og aftrapper overførselsindkomst for en enlig pensionist og for et samgift pensionistægtepar i henholdsvis ejer- og lejebolig med boligydelse i 2010 med de nye skatteregler, der følger af Forårspakke 2.0 og Genopretningspakken. Den sammensatte marginalskat viser summen af marginalskatten og virkningerne af aftrapningen af overførselsindkomster inklusiv eventuelle afledte effekter på indkomstskatten for skattepligtige overførselsindkomster. Samgifte pensionister vil også opleve høje aftrapningsprocenter, og som for enlige skyldes de meget høje sammensatte marginalprocenter i høj grad aftrapningen af boligydelse. Denne effekt sætter tidligt ind, da boligydelsen udmåles ud fra husstandsindkomst, således at begge ægtefællers indkomst indgår i aftrapningsgrundlaget. Ved beregningen af den sammensatte marginalprocent for ægtepar er det forudsat, at den ene ægtefælle har den supplerende pensionsindkomst. Side 6

8 Figur 2.a Sammensat marginalprocent for enlig pensionist i ejerbolig Figur 2.b Sammensat marginalprocent for enlig pensionist i lejebolig med boligydelse Pct Suppl. pensionsindkomst, kr. Marginalskat Den sammensatte marginalprocent ekskl. ejendomsværdiskat Den sammensatte marginalprocent Pct Suppl. pensionsindkomst i kr. Marginalskat Den sammensatte marginalpct. uden boligydelse Den sammensatte marginalpct. Kilde: Egne beregninger Figur 2.c Sammensat marginalprocent for samgift pensionistægtepar i ejerbolig Figur 2.d Sammensat marginalprocent for samgift pensionistægtepar i lejebolig med boligydelse Pct Suppl. pensionsindkomst, kr. Marginalskat Sammensat marginalpct. ekskl. ejendoms-værdiskat Sammensat marginalpct. Pct Suppl. pensionsindkomst i kr. Marginalskat Sammensat marginalpct. ekskl. boligydelse Sammensat marginalpct. Kilde: Egne beregninger Udbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger indkomstbeskattes som personlig indkomst med op til 52,2 pct. i Der sker dog en yderligere beskatning af pensionsudbetalingerne, idet indkomstafhængig aftrapning af visse overførselsindkomster betyder, at den samlede effektive beskatning af Side 7

9 pensionsudbetalingerne kan blive væsentligt højere, nemlig helt op til 75 pct. Dette skal sættes i forhold til, at indbetalinger til pensionsordningerne typisk er fradraget med en skatteværdi på ca. 37 pct. for de pågældende personer. Modningen af betyder som ovenfor nævnt, at en større andel af pensionisterne vil få pensionsudbetalinger fra arbejdsmarkedspensionsordninger. Det betyder også, at langt flere pensionister omfattes af indkomstaftrapningen af pensionstillægget, jf. Figur 3, der viser hvor meget den sammensatte marginalprocent forøges med som følge af indkomstafhængige aftrapning af folkepensionen. Boligydelse til pensionister aftrappes ligeledes efter indkomst, men er af beregningstekniske årsager ikke medtaget her. Figuren viser, at der i det i modnede system er ca. pct. af pensionister, der får forhøjet deres marginalskat med aftrapning af pensionstillægget. Langt hovedparten af disse får en forhøjelse af marginalskatten på mellem 10 og 20 pct. point. I 2007-niveauet er det knap 30 pct. af pensionisterne, der får forhøjet marginalskatten som følge af aftrapning. Heraf er tillægget på under 10 pct. point for ca. 10 pct. af pensionisterne, mens de resterende har tillæg på over 10 pct. point. Figur 3 Andel af pensionister fordelt efter forøgelse af den sammensatte marginalskat som følge af aftrapning af pensionstillæg i det modnede system og i 2007-niveau Pct Over 20 Modnet system Tillæg til marginalskat i pct.point 2007-regler Kilde: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen og s livsforløbsdata Personer med lille eller ingen supplerende indkomst rammes ikke af aftrapning på grund af bundfradragene ved opgørelsen af indkomstgrundlagene for aftrapningen, samtidigt med at personer med store pensionsudbetalinger har fået aftrappet ydelser fuldt ud, således at de kun betaler indkomstskat af yderligere pensionsindkomst. Det kan heraf sluttes, at samspilsproblemerne især rammer lav- og mellemindkomstgrupperne. Andelen af berørte i disse grupper er langt større end de viste knap 30 og pct. i figur 3. Fremtidens pensionister vil altså kunne opleve en meget høj sammensat beskatning af deres pensionsudbetaling, når der tages højde for både den direkte mar- Side 8

10 ginalskat og aftrapning af diverse overførselsindkomster. Det vil også slå igennem som en endnu højere beskatning af afkastet af opsparing end i dag. Disse to forhold har tilsammen stor betydning for tilbagetræknings- og opsparingsbeslutningen. 4. Betydningen af høje sammensatte marginalprocenter I overenskomstbestemte pensionsordninger er alle centrale forhold såsom indbetalingsprocent og pensionstype typisk fastlagt. I disse ordninger vil de negative konsekvenser af høje sammensatte marginalprocenter typisk ske ved tidligere tilbagetrækning. I de fleste pensionsordninger kan det vælges at få udbetalt en del af pensionsopsparingen som kapitalpension, hvor sumudbetalingen ikke direkte medregnes i aftrapningsgrundlaget for offentlige ydelser. Det betyder, at det for nogle persongrupper kan være bedre at spare op i andre typer ordninger end pensionsordninger med løbende udbetaling, mest udpræget i årene umiddelbart før pensioneringen. Endelig er der personer, der har mulighed for helt at undlade at spare op. Alle alternativerne tidlig tilbagetrækning, opsparing i kapitalpension eller at fravælge at spare op - vil reducere aflastningen af de offentlige finanser. En konsekvens af de høje sammensatte marginalprocenter er netop, at den disponible indkomst som pensionist er stort set upåvirket af et år fra eller til på arbejdsmarkedet. Dette er vist i Figur 4, hvor dækningsgraden 1 stort set ikke påvirkes af at gå et år tidligere på pension. Figur 4 Konsekvens for dækningsgrad af et år fra eller til på arbejdsmarkedet. Enlig ufaglært i det modne pensionssystem med livrente Pct Dækningsgrad ekskl. boligydelse Kilde: Egne beregninger Tilbagetrækning ved 65 år Tilbagetrækning ved 64 år Dækningsgrad inkl. boligydelse 1 Dækningsgraden er beregnet som disponibel indkomst efter skat i pct. af den disponible indkomst som erhvervsaktiv Side 9

11 Den indkomstafhængige aftrapning har således omkostninger. Det er imidlertid ikke en ny problemstilling, at ønsket om at målrette de offentlige ydelser ved at gøre dem indkomstafhængige skaber incitamentsproblemer i form af høje sammensatte marginalskatter. Blandt andet De Økonomiske Råd beskrev i forårsrapporten fra 2008 samme problemstillinger. Både de økonomiske ministerier og fagbevægelsen har givet udtryk for, at de høje sammensatte marginalprocenter er et begrænset problem i relation til arbejdsmarkedspensionerne. 2 Det skyldes, at arbejdsmarkedspensionerne skal betragtes som en samlet pakke med det formål at sikre høj dækningsgrad i pensionisttilværelsen, der er et resultat af kollektive valg og derfor er obligatorisk for den enkelte lønmodtager. Dette argument har stor gyldighed, men det er farligt at se bort fra, at den enkelte effektivt kan styre størrelsen af sin pensionsopsparing ved at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Tidshorisonten til pensionering må grundlæggende antages at have stor betydning for forvridningerne af samspilsproblemerne. Der er mange undersøgelser, der peger på, at tilliden til, at man i fremtiden kan forvente samme høje niveau af offentlig pensionsydelse som i dag, er meget lille. 3 Der er derfor gode argumenter for at spare op til pension, uanset om afkastet ser ud til at kunne blive beskattet hårdt som følge af modregning i offentlige ydelser, hvis alternativet er ikke at have et tilfredsstillende indkomstniveau i alderdommen. Dette må antages også at have været en del af begrundelsen for, at arbejdsmarkedets parter i sin tid indgik aftalen om opbygningen af arbejdsmarkeds. Da den daværende regering også var part i aftalen, har medansvaret for den fremtidige holdbarhed af velfærdsstaten også haft stor betydning. For personer tæt på pensionsalderen må niveauet for de fremtidige offentlige ydelser antages at ligge relativt fast, hvorfor det kan være relevant at tage højde for den høje sammensatte beskatning af pensionsopsparing. Det kan indebære skift til andre opsparingsformer eller tidlig tilbagetrækning. Som tidligere nævnt afhænger reaktionsmønstrene af, hvilken ordning den enkelte har. Med udgangspunkt i typeeksempler kan den eventuelle privatøkonomiske gevinst beregnes, når der spares op gennem hele arbejdslivet i: a) skattebegunstigede pension med løbende udbetalinger b) skattebegunstiget pension med løbende udbetaling med skift til kapitalpension 4 5 år før pensionering c) skattebegunstiget pension med løbende udbetaling med skift til ikkeskattebegunstiget opsparing (fri opsparing) 5 år før pensionering. Beregningen er foretaget for en ufaglært, der sparer op gennem et arbejdsliv med fuldtidsbeskæftigelse svarende til år. Personen er bundskatteyder gennem hele livet, er enlig som pensionist og bor i lejebolig med boligydelse. Hele arbejdslivet forudsættes at blive gennemlevet med de skatteregler mv., der eksisterer i Jf. fx skriftlige kommentarer fra LO og Finansministeriet til Dansk Økonomi, foråret I en interview-undersøgelse udført for i 2008 havde mindre end 30 pct. af danskerne tillid til, at de kunne forvente en folkepension på niveau med den nuværende. Til sammenligning havde næsten 60 pct. stor eller meget stor tillid til de fremtidige pensioner fra privat pensionsopsparing. 4 Den årlige grænse for indbetalinger på kapitalpension er kr. Ved en indbetalingsprocent på 12 svarer det til en årsløn på godt kr. Side 10

12 Ved opsparing i skattebegunstiget miljø opnås en årlig pensionsudbetaling på knap kr., der beskattes med bundskat og aftrapper både pensionstillæg og boligydelse. Figur 5 sammenfatter årlig disponibel indkomst som pensionist for denne person i de tre scenarier. Figur 5 Disponibel indkomst som pensionist ved tre scenarier for pensionsopsparing, enlig bundskatteyder, der bor i lejebolig med boligydelse Kr Pensionsopsparing med løbende udb. hele arbejdslivet Boligydelse Disponibel indkomst Kilde: Egne beregninger Skift til kapitalpension 5 år før pensionering Skift til ikke skattebegunstiget opsparing 5 år før pensionering Skattebegunstiget pensionsopsparing med løbende udbetaling gennem hele arbejdslivet giver en disponibel indkomst som pensionist på ca kr., hvilket forøges til ca kr, hvis boligydelse indregnes. Skift til ikke-skattebegunstiget fri pensionsopsparing 5 år før pensionering giver en disponibel indkomst ekskl. boligydelse, der er 500 kr. højere end ved skattebegunstiget opsparing med løbende udbetaling. Indregnes også boligydelse, bliver den disponible indkomst ca kr. højere på årsniveau. Hvis personen skifter til kapitalpension 5 år før pensioneringen, giver det en årlig gevinst på kr. ekskl. boligydelse, voksende til ca kr., når boligydelsen medregnes. Begge dele målt i forhold til opsparing gennem hele arbejdslivet i en ordning med løbende udbetalinger. Forskellene kan umiddelbart virke beskedne, men set over en restlevetid på eksempelvis 15 år, er der tale om betydelige beløb. En forskel på kr. om året svarer til næsten kr. over resten af livet. Skift til opsparing uden for er ikke privatøkonomisk attaktivt sammenlignet med skift til opsparing i kapitalpension Boligydelsen har stor betydning for de ovenstående resultater. Det er i den forbindelse vigtigt at tænke på, at boligydelsen ikke er en ydelse, alle lejere har krav på, men er visiteret og afhænger af fri formue, lejlighedens areal osv. Side 11

13 5. Afhjælpning af samspilsproblemer Beregningerne ovenfor viser, at den indkomstafhængige aftrapning af overførselsindkomst har stor betydning for, om det kan betale sig at spare op i en pensionsordning med løbende udbetalinger sammenholdt med at skifte til en kapitalpension nogle år før pensionering. For personer, der ikke har muligheden for at vælge kapitalpensioner, betyder aftrapningen, at tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet kan være attraktiv. Beregningerne inddrager ikke efterløn, hvor pensionsformuen i skattebegunstiget pension kan have negativ betydning for størrelsen af efterløn, hvis man trækker sig tilbage som 60- eller 61-årig. Dette gør pensionsopsparing i kapitalpension endnu mere favorabel. Hvis der ønskes en fortsat privatøkonomisk tilskyndelse til at forblive på arbejdsmarkedet og at spare op i fradragsberettigede ordninger med løbende udbetalinger tæt på pensionsalderen, kræver det ændringer af det nuværende system for offentlige pensionsydelser. Som udgangspunkt vurderes det at være vanskelligt at forbedre det nuværende system ved at ændre på aftrapningsprocenter og bundfradrag og lignende. Vismændene foreslog i 2008-rapporten en drastisk løsning på problemet, nemlig en afskaffelse af pensionstillægget kombineret med indførelse af en obligatorisk opsparing på 6 pct. af indkomsten for grupper, der ikke selv sparer op. Dette forslag er dog problematisk, fordi det fjerner et væsentligt forsørgelsesgrundlag for mange med lav- og mellemindkomster. Både i det nuværende og i de modnede pensionssystem vil pensionstillægget udgøre et væsentligt forsørgelsesgrundlag for brede grupper af pensionister. Eksempelvis viser beregninger, at en faglært arbejder, der har sparet 12 pct. af sin løn op igennem et helt arbejdsliv, vil have et pensionstillæg på ca kr. Det skal bemærkes, at den faglærtes pension ikke vil blive forøget af DØR's forslag om en tvungen 6 pct.'s-pensionsopsparing, da vedkommende i forvejen sparer op. Samspilsproblemet kan altså ikke fjernes ved at afskaffe de indkomstafhængige ydelser, uden at det har store fordelingsmæssige konsekvenser. En løsning af samspilsproblemet skal derfor ske i en ramme, der bevarer hovedstrukturen i det nuværende system. 6. s løsningsmodel har udarbejdet en løsningsmodel, der reducerer aftrapningen til et niveau, der svarer til den højeste marginale beskatning i skattesystemet (52 pct.). Det gøres ved, at modregningen af livsvarige ydelser i overførselsindkomsterne gøres mildere. Grundtanken i modellen er simpel. Der gives et nedslag på f.eks. 25 pct. i det indkomstgrundlag, som aftrapningen beregnes af. For ikke at give penge til meget velstillede pensionister, er fradraget maksimeret til kr. 5 Fradraget er målrettet mod udbetalinger fra livsvarige ydelser, der giver den største aflastning af de offentlige finanser. Derfor skal fradraget alene beregnes 5 Det svarer i princippet til beskæftigelsesfradraget i indkomstskattesystemet. Beskæftigelsesfradraget betyder, at marginalskatten sænkes over et bredt indkomstinterval for erhvervsaktie med relativt lave indkomster. Side 12

14 af udbetalinger fra livsvarige ydelser. I nedenstående boks 1 er vist et eksempel på, hvordan modellen virker. Boks 1 Eksempel på aftrapning efter gældende regler og løsningsmodel Eksempel på virkning af modellen for en enlig pensionist uden boligydelse med en udbetaling fra en pensionsordning med livsvarig udbetaling på kr. Gld. regler Løsningsmodel Kr. 1. Pensionsudbetaling fra ordning med livsvarig udbetaling Fradrag i aftrapningsgrundlag (25 pct., maks kr.) Aftrapningsgrundlag ( ): Supplerende pensionsydelse før aftrapning Aftrapningsgrundlag ( kr. (lovbestemt bundfradrag)): Aftrapning (5./436 (lovbestemt aftrapningsfaktor)) pct.: 100 pct. 79 pct. 7. Aftrapning af suppl. pensionsydelse (6.*4.): Suppl. pensionsydelse efter aftrapning Pensionstillæg før aftrapning: Aftrapningsgrundlag for pensionstillæg ( (lovbestemt bundfradrag)): Aftrapning af pensionstillæg (30,9 pct. (lovbestemt aftrapningsprocent) af 10.): Pensionstillæg efter aftrapning (9. 11.): Folkepensionens grundbeløb: Samlet pensionsydelser ( ): Indkomstskat (37,3 pct. (laveste marginalskat) af kr. (personfradrag)): Disponibel indkomst ( ): Forskel i disponibel indkomst: Sammensat marginalprocent: 56,7 pct. 49,4 pct. 18. Forskel i sammensat marginalprocent: 7,3 pct.point De gældende regler er komplicerede, og s forslag komplicerer dem ikke nævneværdigt. Modellen giver i eksemplet en fremgang i disponibel indkomst på ca kr. årligt. Mere væsentligt er det, at den sammensatte marginalprocent reduceres med 7,3 pct. point. Det er den høje sammensatte marginalprocent, der er central i forhold til problemerne, som samspilsproblemet afstedkommer. I Figur 6 er vist, hvordan forslaget virker for forskellige niveauer for pensionsindkomst. Figuren viser den sammensatte marginalprocent efter gældende regler og efter løsningsmodellen, samt ændringen i disponibel indkomst. Side 13

15 Figur 6 Sammensat marginalprocent for enlig pensionist efter gældende regler og med nedslag i aftrapningsgrundlag for livsvarige ydelser på 25 pct., maks kr., ekskl. boligydelse Sammensat marginalpct. 60 Kr Pensionsudbetaling i kr. 0 Ændring i disponibel indkomst (højre akse) Forslag (venstre akse) Gældende regler (venstre akse) Kilde: Egne beregninger Forslaget ville sænke den sammensatte marginalprocent for alle niveauer for pensionsudbetalinger fra ordninger med livsvarige ydelse. For udbetalinger på mellem kr. til kr. er faldet på mere end 7 pct. point. For meget store pensionsudbetalinger, hvor pensionstillægget er fuldt ud aftrappet har forslaget ingen effekt. Mellem kr. og kr. virker modellen som en forøgelse af bundfradragene i aftrapningen, hvilket giver meget store fald i den sammensatte marginalprocent i et smalt indkomstinterval. Løsningsmodellen betyder et umiddelbart provenutab for det offentlige, der med stor usikkerhed skønnes til i størrelsesordenen 1 mia. kr. Herfra skal fradrages eventuelle positive afledte effekter i form af øget arbejdsudbud som resultat af senere tilbagetrækning. I Figur 7 er vist den disponible indkomst i tre situationer: 1) opsparing i pensionsordning med løbende udbetalinger helt frem til pensionsalderen 2) opsparing i pensionsordning med løbende udbetalinger helt frem til pensionsalderen inklusiv den foreslåede model for nedslag i aftrapningsgrundlag 3) opsparing i pensionsordning med løbende udbetalinger helt frem til pensionsalderen med skift til kapitalpension 5 år før pensionering. Side 14

16 Figur 7 Disponibel indkomst i tre situationer for enlig ufaglært Kr Pensionsopsparing med løbende udb. hele arbejdslivet Disponibel indkomst ekskl. boligydelse Disponibel indkomst inkl. boligydelse Pensionsopsparing med Skift til kapitalpension 5 løb. udb. hele år før pensionering arbejdslivet med nedslag i aftrapningsgrundlag Kilde: Egne beregninger Modellen med nedslag i aftrapningsgrundlaget betyder en fremgang i årlig disponibel indkomst på knap 3.000kr. inkl. boligydelse, mens den disponible indkomst stiger med ca kr. ekskl. boligydelse Til sammenligning medfører skift til kapitalpension 5 år før pensionering en forøgelse af den disponible indkomst med ca kr. inkl. boligydelse og ca kr. ekskl. boligydelse. Det betyder, at modellen fjerner gevinsten ved at skifte til kapitalpension 5 år før pensioneringen. Alternativt kan overvejes tiltag, der forøger incitamenterne til spare op ved at præmiere pensionsopsparing i årene umiddelbart før pensionsalderen. Der kunne eksempelvis gives en præmie på 5 pct. for indskud på pensionsordninger med livsvarige udbetalinger op til en vis størrelse. For yderligere at koncentrere incitamenterne kunne man også forbeholde præmien for personer med lav lønindkomst. Forslag af denne type vurderes dog at ændre grundlæggende ved i øvrigt velfungerende systemer, og samtidigt blive meget vanskellig at administrere for både det offentlige og andre aktører. Et eksempel herpå er seniornedslaget, hvor de administrative omkostninger alene i form af systemtilretninger i Skat var betydelige. 7. Litteratur De Økonomiske Råd (2008), Dansk Økonomi Forår Velfærdskommissionen (2006), Fremtidens velfærd vores valg. Analyserapport I. Økonomi- og Erhvervsministeriet (2005), Pensionsopsparingen i Danmark. Økonomisk Tema. Side 15

17 8. Bilag Indkomstafhængig aftrapning af overførselsindkomster Det grundlæggende indkomstbegreb, som der aftrappes overførselsindkomster efter, er summen af personlig indkomst, positiv nettokapitalindkomst og positiv aktieindkomst bortset fra udbytteindkomst på op til kr. Social pension indgår ikke i aftrapningsgrundlaget. For samgifte pensionister er det ægteparrets samlede indkomst, der indgår ved beregningen af aftrapningen. For pensionister, der er gift med en ikke-pensionister, fratrækkes halvdelen af ægtefællens indkomst, dog maksimalt kr., fra ægteparrets samlede indkomst. I pensionslovgivningen er det kun størrelsen af likvid formue, der kan have betydning for størrelsen af pensionen. Der er tale om en absolut bortfaldsgrænse, der betyder af ydelserne bortfalder fuldt ud, når den likvide formue overstiger et vist niveau. Der er kun den supplerende pensionsydelse, personlige tillæg og helbredstillæg, der afhænger af den likvide formue. I 2010 bortfalder tillæggene ved en likvid formue på kr. eller derover. I boligydelseslovgivningen er der en mere stringent formuemodregning. Her anvendes et væsentlige bredere formuebegreb, hvor man søger at genskabe det formuebegreb, der anvendtes med formuebeskatningen, der blev afskaffet med virkning fra Der er tale om et nettoformuebegreb, hvor indgår nettogæld til pengeinstitutter mv., eventuel ejendomsværdi, værdi af aktiebeholdning mv. Der endvidere indberettes værdi af kontantbeholdning mv. I boksen nedenfor er gennemgået de forskellige indkomstafhængige elementer for pensionister. Side 16

18 Boks 1 Aftrapning af forskellige indkomstoverførsler Pensionstillæg Pensionstillægget udgør ca kr. (2010) for reelt enlige pensionister. Det aftrappes med 30,9 pct. af del af indkomstgrundlaget (som defineret på siden før), der overstiger kr. Tillægget er således fuld aftrappet ved et indkomstgrundlag på kr. Pensionstillægget udgør for gifte pensionister med flere ca kr. For pensionister gift med ikke-pensionister aftrappes tillægget med 32 pct. for den del af indkomstgrundlaget, der overstiger kr., og er hermed fuldt aftrappet ved et indkomstgrundlag på kr. For samgifte pensionister aftrappes med 16 pct., hvilket betyder fuldt aftrappet pensionstillæg ved indkomst på kr. og derover. Personlig tillægsprocent Supplerende pensionsydelse, personlig tillæg og helbredstillæg reguleres ud fra en beregnet personlig tillægsprocent. Denne tillægsprocent beregnes også ud fra det førnævnte indkomstgrundlag. For enlige pensionister er der et bundfradrag på kr., hvorefter tillægsprocenten sænkes med 1 pct.point for hver 436 kr., som indkomstgrundlaget overstiger bundfradraget. Tillægsprocenten er altså 0, når indkomstgrundlaget er på kr. eller derover. Det indebærer, at tillægsprocenten reduceres med 0,238 pct.point for hver 100 kr., indkomsten stiger. Bidraget til den sammensatte marginalprocenten afhænger af størrelsen af ydelsen. Den supplerende pensionsydelse udgør eksempelvis kr., hvilet betyder, at den supplerende pensionsydelse aftrappes med ca. 24,5 pct., så længe tillægsprocenten aftrappes. Boligydelse Boligydelsen indkomstaftrappes ud fra husstandens samlede indkomst. En papirløst samlevers indkomst vil således også indgå i aftrapningsgrundlaget. Indkomstgrundlaget er det samme som de øvrige overførselsindkomster. Der indgår et formuetillæg på 10 pct. af den del af formuen, der overstiger ca kr., og 20 pct. af den del af formuen, der overstiger ca. 1,4 mio. kr. Formuetillægget medregnes i aftrapningsgrundlaget. Boligydelsen aftrappes med 22,5 pct. af den af husstandsindkomsten, der overstiger kr. Nedslag i ejendomsværdiskatten For pensionister i ejerbolig beregnes et nedslag i ejendomsværdiskatten på 0,4 pct. af ejendomsværdien, dog maks kr. For sommerhuse er det maksimale nedslag kr. Nedslaget aftrappes med samme indkomstgrundlag som pensionstillægget. Der aftrappes med 5 pct. af den del af indkomsten, der overstiger kr., kr. for ægtepar. Nedslaget er fuldt ud aftrappet med indkomst på kr. for enlige, kr. for ægtepar. Side 17

19 Aftrapningens påvirkning af den sammensatte marginalprocent Der er forskel på, hvordan aftrapning af overførselsindkomster påvirker den sammensatte marginalprocent. Det afhænger af, om overførselsindkomsten er skattepligtig eller ej. Pensionstillægget er skattepligtigt og beskattes som personlig indkomst. En indkomstfremgang på 100 kr. udløser en reduktion af pensionstillægget på 30,9 kr. Det udløser lavere indkomstbeskatning. Bidraget heraf til den sammensatte marginalprocent kan derfor beregnes som (1 marginalskatten) *aftrapningsprocenten. Ved en marginalskat på 37,4 pct., som er laveste marginalskat fra og med 2010, er bidraget til den sammensatte marginalprocent ca. 19,4 pct. Den sammensatte marginalprocent bliver dermed 56,8 pct. (37,4 pct pct.). Det er noget over den rene marginalskat for topskatteydere, der er på ca. 52,2 pct. Aftrapning af boligydelse påvirker som udgangspunkt den sammensatte marginalprocent direkte, da boligydelsen er skattefri. Men når boligydelsen aftrappes samtidigt med pensionstillæg, er beregningen af den sammensatte marginalprocent mere kompliceret. En indkomstfremgang på 100 kr. betyder, at pensionstillægget reduceres med 30,9 kr. Indkomstgrundlaget for aftrapning af boligydelsen stiger derfor kun 69,1 kr. Bidraget til den sammensatte marginalprocent fra boligydelsen bliver derfor på 69,1 pct. af 22,5 pct., altså ca. 15,5 pct. Den sammensatte marginalprocent bliver dermed på ca. 72 pct. (37,4 pct. +19,4 pct.+15,5 pct.) Det er ca. 20 pct.point over den højeste marginalskat i skattesystemet. Side 18

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 5. februar 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 385 (Alm. del) af 23. maj

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Kun ca. 10 pct. af de skattepligtige betaler topskat nu mod ca pct. i starten af 1990 erne

Kun ca. 10 pct. af de skattepligtige betaler topskat nu mod ca pct. i starten af 1990 erne Den historiske udvikling i marginalskatter betyder mindre samspilsproblem for nuværende pensionister i samme omfang som det ekstra pensionsfradrag gør for kommende Samspilsproblemet opstår som følge af

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 29. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 495 (Alm. del) af 14. august

Læs mere

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Agenda 1. Restgruppen blandt pensionister 2. Restgruppen blandt 25-59-årige 3. Er der et problem? 4. Hvilke løsninger er der

Læs mere

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel Skatten på den sidst tjente krone marginalskatten har betydning for det økonomiske incitament

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2018 Folkepensionister med samspilsproblem - 2016 Ældre Sagen Oktober 2018 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: jobfradrag og pensionsbonus har lav jobeffekt og løser ikke pensionsudfordringen 29-09-2016 Af Mads Lundby Hansen (21 23 79 52), Jørgen Sloth Bjerre Hansen og Carl-Christian Heiberg Dette notat

Læs mere

Faktaark Skattelempelser for familietyper

Faktaark Skattelempelser for familietyper Faktaark Skattelempelser for familietyper 6. februar 2018 Dette notat beskriver virkningerne af skattelempelser i Aftale om Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger for

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Skatteudvalget 2017-18 L 16 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 414 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 30. juni 2017 Svar

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Skatteudvalget 17-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt 9. maj 18 J.nr. 18-2723 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 35 af 11. april 18 (alm. del).

Læs mere

Ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er der en slange i paradis?

Ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er der en slange i paradis? Ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er der en slange i paradis? SFI Gå hjem møde: Derfor forlader ældre arbejdsmarkedet 11. april 2013 Jan V. Hansen Forsikring & Pension 60-64-årige har øget beskæftigelsen

Læs mere

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen Analyserapport 213:6 Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 3 2. Pensionsindbetalingerne

Læs mere

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Faktaark Dato: 9. januar 15 Sekretariatet Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Den 9. januar 15 offentliggjorde Pensionskommissionen publikationen Det

Læs mere

Fradragsjunglen er vokset og vokset Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen

Fradragsjunglen er vokset og vokset Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Notat: 23-10-2018 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Denne analyse viser, at fradragene og kompleksiteten i skattesystemet er steget markant siden

Læs mere

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne 9. JUNI 215 Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne AF SØS NIELSEN, PETER FOXMAN OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Resume I debatten om restgruppen, der sparer for lidt op til pension, er der

Læs mere

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne Marie-Louise Søgaard Udgivet af, Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Identifikation af ydelsesmodtagere 5 3. Modtagere

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Provenuvirkning af at modregne forsikringsydelser ved tab af erhvervsevne med 30 pct. i stedet for 100 pct. i ressourceforløbsydelsen

Provenuvirkning af at modregne forsikringsydelser ved tab af erhvervsevne med 30 pct. i stedet for 100 pct. i ressourceforløbsydelsen Provenuvirkning af at modregne forsikringsydelser ved tab af erhvervsevne med 30 pct. i stedet for 100 pct. i ressourceforløbsydelsen De fleste danskere på arbejdsmarkedet har i forbindelse med deres pensionsopsparing

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Herudover er der en række forudsætninger vedrørende eventuel partnerens indkomst og antallet af børn:

Herudover er der en række forudsætninger vedrørende eventuel partnerens indkomst og antallet af børn: Økonomisk Råd Teknisk baggrundsnotat 218-1 Sammensatte marginalskatter Oktober 218 Indledning Det sociale sikkerhedsnet består af en række offentlige ordninger i form af offentlig hjælp, boligsikring,

Læs mere

Beregning af pensionsformuer og effektive pensionsformuer

Beregning af pensionsformuer og effektive pensionsformuer d. 10.7.2013 Anne Kristine Høj Lene Kjærsgaard Beregning af pensionsformuer og effektive pensionsformuer I Dansk Økonomi, forår 2013 anvendes effektive pensionsformuer. Den effektive pensionsformue er

Læs mere

Analyse 24. juni 2012

Analyse 24. juni 2012 Analyse 24. juni 2012 Det danske pensionssystem forøger forskellen mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at langt de fleste indvandrere fra ikke-vestlige

Læs mere

Socialudvalget B 63 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Socialudvalget B 63 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Socialudvalget - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 9. marts 2007 Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 20.

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018 ÆLDRE I TAL 2018 Folkepension - 2018 Ældre Sagen Juli 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt 28. november 2018 J.nr. 2018-7789. Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes revideret svar på spørgsmål nr. 63 af 29. oktober

Læs mere

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne Analyserapport 215:2 Linea Hasager Søs Nielsen Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Analyserapport 215:2 Indhold 1. Indledning

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Økonomisk analyse: Tilskyndelsen til pensionsopsparing. Marts 2018

Økonomisk analyse: Tilskyndelsen til pensionsopsparing. Marts 2018 Økonomisk analyse: Tilskyndelsen til pensionsopsparing Marts 2018 Tilskyndelsen til pensionsopsparing Marts 2018 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S). Skatteudvalget 2017-18 L 238 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 21. maj 2018 J.nr. 2018-3316 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 238 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Pensionsopsparing i 2002

Pensionsopsparing i 2002 Pensionsopsparing i 2002 - en fordelingsanalyse af danskernes på pensions Departementet April 2005 Indhold: Side 1. De samlede pensions i 2002... 3 2. Hovedtræk af analysen... 3 3. Pensionsdene fordelt

Læs mere

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Emne uden for dagsorden Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Generalforsamling 2018 Program for eftermiddagen - Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Oplæg om pensionsreform

Læs mere

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Emne uden for dagsorden Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Generalforsamling 2018 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Program for eftermiddagen - Det skal kunne betale sig at spare op

Læs mere

Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen

Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen pensionskonto i ATP, hvor deres indestående vokser år for år.

Læs mere

TILBAGETRÆKNING. III.1 Indledning

TILBAGETRÆKNING. III.1 Indledning KAPITEL III TILBAGETRÆKNING III.1 Indledning Senere tilbagetrækning betyder mere holdbar finanspolitik Betydning af pensionsformue og offentlige pensioner for tilbagetrækning Afgrænsning: Analyse af beslutning

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Skatteudvalget 201718 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt 4. september 2018 J.nr. 20185105 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 324 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 324 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 324 Offentligt 19. marts 2015 J.nr. 14-5325303 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 324 af 22. december

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Pædagoger og læreres pensionsopsparing

Pædagoger og læreres pensionsopsparing 9. MARTS 2015 Pædagoger og læreres pensionsopsparing AF SØS NIELSEN, ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG METTE NYRUP Resume Dette notat sammenholder pædagoger, læreres og socialpædagogers pensionsopsparing.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 72 af 17. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 72 af 17. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 72 Offentligt J.nr. 2006-318-0571 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 72 af 17. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Det danske pensionssystem nu og i fremtiden. Juni 2017

Det danske pensionssystem nu og i fremtiden. Juni 2017 Det danske pensionssystem nu og i fremtiden Juni 217 Det danske pensionssystem nu og i fremtiden Juni 217 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Radikal pensionspolitik

Radikal pensionspolitik Radikal pensionspolitik Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 25. august 2018 Radikal pensionspolitik I gennem de sidste 20 30 år har en stadig større andel af danskerne sparet op

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del).

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del). Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 244 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg Finansministeren 7. april 2009 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del).

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Pensionsopsparing i en fordelingsanalyse af danskernes indskud på pensionsordninger

Pensionsopsparing i en fordelingsanalyse af danskernes indskud på pensionsordninger Pensionsopsparing i 2005 - en fordelingsanalyse af danskernes på pensions August 2008 Indhold: Side 1. De samlede pensions i 2005...3 2. Hovedtræk af analysen...4 3. Pensionsdene fordelt på opsparings...5

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 16. november 2017 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 562 (Alm. del) af 30. august

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

Det seneste årti har der kunnet konstateres en klar tendens til, at de ældre medlemmer bliver længere i job.

Det seneste årti har der kunnet konstateres en klar tendens til, at de ældre medlemmer bliver længere i job. Nr. 7 / Januar 2013 For hver ny årgang udskyder PensionDanmarks medlemmer tilbagetrækningen på trods af dårligere beskæftigelsesmuligheder under den seneste års kraftige økonomiske opbremsning. Medlemmerne

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser,

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser, 3½ mio. danskere, der er fyldt 18 år, mindst 1 overførselsindkomst fra det offentlige i løbet af året. Det svarer til ca. 77 pct. af alle 4½ mio. voksne danskere. I opgørelsen måles ikke helårse, men i

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 88 af 8. november 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Andreas Steenberg (RV).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 88 af 8. november 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Andreas Steenberg (RV). Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt 6. december 2018 J.nr. 2018-7756 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 88 af 8. november 2018

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 79 Offentligt J.nr. 2005-318-0450 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 4. april 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 10 (Alm. del) af 7. oktober 2016

Læs mere

Fordeling og incitamenter 2004. Juni 2004

Fordeling og incitamenter 2004. Juni 2004 Fordeling og incitamenter 24 Juni 24 Fordeling og incitamenter 24 Juni 24 Fordeling og incitamenter 24, juni 24 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel

Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel Gennem det seneste årti er ældres disponible indkomster steget markant mere end andre aldersgruppers. Udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år i takt med

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 71 af 17. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 71 af 17. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 71 Offentligt J.nr. 2006-318-0571 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 71 af 17. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Model for en ny alderspension. Maj 2015

Model for en ny alderspension. Maj 2015 Model for en ny alderspension Maj 2015 Behovet for en alderspensionsreform Det politiske mål er at skabe en alderspension, der er både socialt og økonomisk bæredygtig Det stigende antal ældre udfordrer

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 204 Offentligt J.nr. 2007-318-0593 Dato: 17. april 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. (Alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Lovforslag nr. L 135 Folketinget 2018-19 Fremsat den 20. december 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen 2012 medfører, at dagpengenes værdi i forhold til lønningerne fremover bliver forringet markant. Dato: 12. oktober 2015 Int.: VSK, MK Det

Læs mere