Ref.: a. Bekendtgørelse nr. 670 af 19/6 2014: Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ref.: a. Bekendtgørelse nr. 670 af 19/6 2014: Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser"

Transkript

1 April 2015 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN Ref.: a. Bekendtgørelse nr. 670 af 19/6 2014: Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (internet) b. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr af 21. november 2014: Bekendtgørelse om Forsvarets Masteruddannelse i Militære Studier (internet) c. Forsvarsministeriets kommende bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse (endnu ikke udgivet) d. Bekendtgørelse nr af 16/ : Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (internet) e. Bekendtgørelse nr. 250 af 15/3 2007: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen, ny bekendtgørelse nr. 114 af 3/2 2015) (internet) f. Bekendtgørelse nr. 262 af 20/3 2007: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (internet) g. Studieordning for Master i Militære Studier h. Studieordninger for Officersuddannelser for Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet (internettet) i. Studieordning for Militær Diplomuddannelse j. Studieordning for Sprogofficersuddannelsen k. Forsvarets Personeltjeneste Bestemmelse af juli 2007: Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelse til mellemleder og leder l. Forsvarsakademiets Direktiv for Uddannelsesstyring m. Forsvarsakademiets Bestemmelse vedrørende uansøgt afgang af studerende på Forsvarsakademiets uddannelser 1. Bestemmelsens omfang Bestemmelsen omfatter samtlige uddannelser udbudt af Forsvarsakademiet, herunder Master i Militære Studier, Professionsbacheloruddannelserne, Officersuddannelserne inklusiv Diplomuddannelsen, Sprogofficersuddannelsen, Videreuddannelseskurser samt de af Forsvarsakademiet øvrige udbudte kurser, hvor der gennemføres eksamen. For de dele af ovennævnte uddannelser, der foregår ved andre uddannelsesansvarlige myndigheder end Forsvarsakademiet, henvises til deres gældende vejledninger eller bestemmelser. Denne bestemmelse bygger på det regelgrundlag for eksamen, som er givet i ref. a.-f. For de af Forsvarsakademiet udbudte uddannelser, hvor der er udfærdiget en studieordning, udgør denne bestemmelse et supplement til det gældende regelgrundlag (ref. g.-j.), og det vil i tvivlstilfælde være studieordningerne, der er gældende. 1

2 For alle øvrige kurser fastlægger denne bestemmelse grundlaget for eksamen. Bestemmelsen tager udgangspunkt i det ved ref. a.-j., givne grundlag, men fastlægger samtidig i hvilket omfang, Forsvarsakademiet kan afvige fra samme grundlag i forbindelse med eksamen på de uddannelser og kurser, hvor der ikke foreligger en studieordning. 2. Formål med eksamen Formålet med en eksamen er at bedømme, i hvilken grad den studerende opfylder de læringsmål, der er fastsat for uddannelsens moduler og fag i studieordningen. Den afsluttende eksamen giver grundlag for udstedelse af eksamensbevis. Forsvarsakademiet fastsætter i henholdsvis studieordningen og uddannelsesbeskrivelsen for uddannelsen eller kurset præcise målbeskrivelser og kriterier for vurdering af målopfyldelsen for de enkelte moduler og fag, som afsluttes med en eksamen. 3. Definitioner Denne bestemmelse refererer til en række forskellige institutioner og funktioner ved Forsvarsakademiet. Uddannelserne ved Forsvarsakademiet har en studiechef, studieledelse, studieleder og studievejleder. De enkelte betegnelser er beskrevet i Forsvarsakademiets Direktiv for Uddannelsesstyring (ref. l). Ved modulansvarligt institut forstås det institut under Dekanatet, der har ansvaret for det pågældende modul eller fag, herunder koordineringsansvaret, såfremt der er flere institutter der bidrager. 4. Generelt om eksamen på Forsvarsakademiet Der afholdes som hovedregel ordinær eksamen ved afslutningen af et undervisningsforløb. Art og omfang af eksamen fremgår af studieordningen. For uddannelser og kurser, hvor der ikke eksisterer en studieordning, beskrives art og omfang af eksamen i uddannelsesbeskrivelsen. Eksamen på uddannelser udbudt af Forsvarsakademiet er med enten intern eller ekstern censur. Interne eksamener bedømmes af eksaminator(er), ansat ved Forsvarsakademiet og evt. ved hjælp af en intern censor. Eksterne eksamener bedømmes af eksaminator(er) og en eller flere censorer fra Forsvrasakademiets Censorkorps. For moduler og fag med krav om tilstedeværelse og aktiv deltagelse gælder, at det er modulet eller fagets underviser(e), som vurderer, hvorvidt den enkelte studerende lever op til de fastsatte krav. Periode for gennemførelse af eksamen og reeksamen skal være fastsat tidligst muligt. For Master i Militære Studier og Værnsfælles Videreuddannelseskurser fastsættes datoerne af Uddannelsesafdelingen i samråd med modulansvarlige institut(-ter). For officersuddannelserne og Værnsspecifikke Videreuddannelseskurser fastsættes datoen af respektive modulansvarlige institut(-ter) i samråd med officersskolen. For Sprogofficersuddannelsen fastsættes datoer af Institut for Sprog og Kultur og for øvrige kurser af respektive institutter. 2

3 Den studerende har som udgangspunkt tre forsøg til at bestå en eksamen. Studiechefen kan tillade yderligere forsøg, såfremt der foreligger usædvanlige forhold, der ikke omfatter studieegnethed. For Officersuddannelserne, eksklusiv Diplomuddannelsen, og Sprogofficersuddannelsen kan fastsættes særlige regler. Se afsnit 4.1. vedr. til- og framelding fra eksamen, afsnit 4.4.vedrørende deltagelse i reeksamen samt ref. m. vedrørende kommissionsbehandling af studerende. 4.1 Til- og framelding Ved tilmelding til en uddannelse tilmeldes den studerende automatisk alle eksamener inden for den pågældende uddannelse. Ved tilmelding til et enkeltmodul er den studerende automatisk tilmeldt en eventuel eksamen i det pågældende modul. For Master i Militære Studier, Videreuddannelseskurser og øvrige kurser gælder udeblivelse fra tilmeldt eksamen som et eksamensforsøg, medmindre den studerende framelder sig eksamen rettidigt. Dette gælder for såvel ordinære eksamener som for syge- og reeksamen. Den studerende, som ønsker adgang til sygeeksamen efter raskmelding, skal selv tilmelde sig eksamen på Studiekontoret. Framelding til en eksamen skal ske senest ugedagen før første eksamensdag, subsidiært senest ugedagen før aflevering af skriftligt materiale til synopsis eksamen. Hvis rettidig framelding ikke foreligger, betragtes eksamen med hensyn til antal eksamensforsøg som påbegyndt. Framelding til en eksamen som følge af sygdom kan ske på dagen, uden det tæller som et eksamensforsøg. Tilmeldingsfrister til syge- og reeksamen offentliggøres af Studiekontoret ved opslag for det enkelte modul. Forsvarsakademiet kan dispensere fra de fastsatte frister, hvis der foreligger usædvanlige forhold. På Officersuddannelserne kan framelding til en eksamen ikke finde sted. Deltager den studerende ikke i en eksamen, vil faget blive betragtet som værende ikke-bestået, og selvom den studerende som udgangspunkt har tre forsøg til at bestå en eksamen, kan der fastsættes særlige regler for officersuddannelserne, idet fortsat gennemgang af Officersuddannelsen på samme hold eller klasse som udgangspunkt ikke er muligt af hensyn til uddannelsens progression. Med henblik på at afklare den studerendes mulighed for at fortsætte på Officersuddannelsen gennemføres som hovedreglen en kommissionsbehandling jf. ref. m. Dette gælder dog ikke studerende på Diplomuddannelsen, som ikke er ansat under Forsvarsministeriet. For Sprogofficersuddannelsen vedkommende kan framelding ikke finde sted, da uddannelsen er meget intensiv og progressivt afhængig af især sprogfagene. Det er derfor en forudsætning for det videre forløb i uddannelsen, at eksamener bestås hurtigt Eksamensformer og tilrettelæggelse af eksamener Hver eksamen skal bestås, og en bestået eksamen kan ikke tages om. Uddannelsen skal indeholde en variation af eksamensformer, der afspejler undervisningens indhold og arbejdsformer. Eksamensformen skal tilgodese det enkelte fags eller fagelements lærings- 3

4 mål og kan eksempelvis være mundtlig, skriftlig, praktisk eksamen og projektorienteret forløb samt kombinationer af de forskellige eksamensformer. Forsvarsakademiet kan i studieordningen eller uddannelsesbeskrivelsen fastsætte, at et fag eller fagelement, hvis indhold og arbejdsform begrunder det, helt eller delvis kan dokumenteres alene ved krav om engageret deltagelse i undervisningen. Forsvarsakademiet kan endvidere fastsætte, at krav om deltagelse i undervisningen er en forudsætning for, at den studerende kan aflægge eksamen i faget eller fagelementet. Forsvarsakademiet kan i studieordningen eller uddannelsesbeskrivelsen fastsætte, at krav om aflevering af skriftlige opgavebesvarelser m.v. i løbet af undervisningen er en forudsætning for, at den studerende kan aflægge eksamen i faget eller fagelementet. Forsvarsakademiet kan i studieordningen eller uddannelsesbeskrivelsen fastsætte, at der forud for bedømmelsen af en opgavebesvarelse afholdes mundtligt forsvar af denne. Bedømmelsen sker da på grundlag af en samlet vurdering af den skriftlige opgavebesvarelse og den mundtlige præstation, med mindre andet er beskrevet i studieordningen. Forsvarsakademiet fastsætter ud fra faglige hensyn i studieordningen eller uddannelsesbeskrivelsen, om en eksamen tilrettelægges som en individuel eksamen eller som en gruppeeksamen. Når en eksamen tilrettelægges som en gruppeeksamen, fastsætter Forsvarsakademiet samtidig hvor mange studerende, der højst kan deltage i den enkelte gruppe, og om den studerende i stedet kan vælge en individuel eksamen. Ved såvel en individuel eksamen som en gruppeeksamen skal der foretages en individuel bedømmelse af de studerendes præstationer og gives individuelle karakterer. Når der ikke skal gives en selvstændig karakter eller anden bedømmelse for en skriftlig opgavebesvarelse, der er udarbejdet af flere studerende, kan opgavebesvarelsen indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende mundtlig eksamen. 4.3 Gennemførelse af eksamener Mundtlige eksamener er som udgangspunkt offentlige. Forsvarsakademiet kan dog fravige denne bestemmelse, hvis emnet er klassificeret, eller der foreligger særlige omstændigheder, herunder hensynet til den studerende. Endvidere kan Forsvarsakademiet begrænse adgangen til eksamenslokalerne af pladsmæssige grunde, og enkeltpersoner kan nægtes adgang eller bortvises, hvis det findes nødvendigt for at sikre den fornødne ro og orden i forbindelse med eksamen. Afholder Forsvarsakademiet en individuel, mundtlig eksamen, som opfølgning på en skriftlig opgavebesvarelse, der er udarbejdet af flere studerende, og som opfølgning på en eventuel mundtlig gruppeeksamen, må disse studerende desuden ikke være til stede i eksamenslokalet, før de skal eksamineres i den individuelle, mundtlige eksamen. Lyd- og billedoptagelser under en eksamen er ikke tilladt, medmindre optagelserne indgår som en del af eksamensforløbet. Optagelserne foretages da af Forsvarsakademiet. Censor og eksaminator skal under eksamen og den efterfølgende votering tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for behandling af en eventuel klagesag. 4

5 Notaterne skal opbevares i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet. Kun eksaminator og censor må være til stede under voteringen ved mundtlige eksamen. Forsvarsakademiet kan dog bestemme, at kommende eksaminatorer må overvære en votering. I uddannelser, der udbydes på dansk, aflægges eksamen på dansk, medmindre det er en del af eksamens formål at dokumentere den studerendes færdigheder i et fremmedsprog. Studieledelsen kan tillade, at eksamen aflægges på svensk, norsk eller andet fremmedsprog, hvis forholdene gør det muligt. Har undervisningen i et fag været gennemført på et fremmedsprog, aflægges eksamen på dette sprog, medmindre det er en del af eksamens formål at dokumentere den studerendes færdigheder i et andet sprog. Studieledelsen kan vælge at fravige denne regel. Forsvarsakademiet kan tillade, såfremt det vurderes muligt i forhold til didaktiske, pædagogiske og praktiske hensyn, og det ikke på nogen måde medfører, at studerende stilles ulige, at såvel skriftlige som mundtlige eksamener finder sted pr. distance. Forsvarsakademiet kan afholde eksamen som videokonferencer eller ved hjælp af andre tekniske foranstaltninger. Det påhviler det modulansvarlige institut, at sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med afholdelse af en sådan eksamen svarer til, hvad der almindeligvis gælder for afvikling af eksamen. Det modulansvarlige institut udpeger eller godkender tilsynsførende, der skal være hos den studerende under eksamen. Eksaminator og censor kan opholde sig andre steder end den studerende, men skal eksaminere og give bedømmelsen efter gældende regler i øvrigt. Ved afholdelse af mundtlige eksamener pr. distance, påhviler det modulansvarligt institut at sikre, at alle eksamensdeltagere stilles lige, og at der herunder er forberedt umiddelbare alternativer i tilfælde af tekniske nedbrud, udfald af signaler med mere. Ved afholdelse af skriftlige eksamener, eksempelvis synopsis eksamen, multiple choice og lignende pr. distance påhviler det modulansvarligt institut at sikre, at alle eksamensdeltagere stilles lige med hensyn til adgang til udleverede oplæg, mulighed for anvendelse af evt. tilladte hjælpemidler m.m. Studieledelsen kan fastsætte særlige regler om anvendelse af computere ved eksamen. 4.4 Reeksamen Studerende, der har deltaget i en ordinær eksamen, og som har opnået karakteren "00" eller lavere eller bedømmelsen "ikke bestået", tilmeldes automatisk til reeksamen (andet eksamensforsøg). Reeksamen skal gennemføres snarest muligt dog senest seks måneder efter afholdelse af den ordinære eksamen. Framelding til den fastsatte reeksamen kan ikke finde sted, og der er brugt yderligere et eksamensforsøg, såfremt den studerende ikke deltager i eksamen, medmindre studieledelsen dispenserer herfor. En reeksamen afholdes efter samme eksamensordning, som gælder for den ordinære eksamen. Det kan fastsættes i studieordningen eller uddannelsesbeskrivelsen, at reeksamen 5

6 har en anden eksamens- eller bedømmelsesform end den ordinære eksamen. Dette gælder dog ikke afgangsprojektet fra diplomuddannelsen eller masterprojektet. Det kan fastsættes i studieordningen, hvornår den studerende senest skal deltage i tredje eksamensforsøg i et fag. Adgangen til at deltage i en reeksamen omfatter alene studerende, der har deltaget i en ordinær eksamen. Studieledelsen kan efter en konkret individuel vurdering dispensere fra reglerne om deltagelse og automatisk tilmelding til eksamen og reeksamen. På officersuddannelserne kan fastsættes særlige regler tilsvarende afsnit 4.1. vedrørende framelding til en eksamen. Dette gælder dog ikke studerende på Diplomuddannelsen, der ikke er ansat under Forsvarsministeriet. På Sprogofficersuddannelsen er der særlige forhold, der gør sig gældende, da uddannelsen er meget intensiv og progressivt afhængig af især sprogfagene. Det er derfor en forudsætning for det videre forløb i uddannelsen, at eksamen bestås hurtigt, og reeksamen gennemføres som regel inden for en frist af to uger. Studerende, der ved en ordinær eksamen har opnået karakteren 00 eller lavere eller bedømmelsen Ikke-bestået, har kun adgang til én reeksamen i hvert fag. Adgangen til reeksamen omfatter alene studerende, der har deltaget i en ordinær eksamen. På Sprogofficersuddannelsen gælder adgangen til reeksamen dog ikke de fire sproglige færdighedsprøver på basis- og fortsættermodulerne, der skal bestås med en samlet karakter. På begge disse moduler er den samlede eksamen at betragte som en stopprøve. Kan den studerende ikke opnå en gennemsnitskarakter på minimum 02, har vedkommende ikke et tilstrækkelig højt sprogligt niveau til at fortsætte på uddannelsen. For reeksamen i faget Sprogforståelse gælder særlige regler, idet eksamen skal bestås forud for sprogprøverne på basismodulet. For Sprogofficersuddannelsen gælder endvidere ref. m Sygeeksamen Studerende, der på grund af egen sygdom eller sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald i den nærmeste familie ikke har kunnet gennemføre en eksamen, har ret til en sygeeksamen. Ved andre ekstraordinære forhold, der forhindrer den studerende i at deltage i en eksamen, kan sagen indbringes for studieledelsen for den pågældende uddannelse, der kan give den studerende adgang til at deltage i en sygeeksamen eller reeksamen. Sygeeksamen bevilges på grundlag af ansøgning via Studiekontoret. Ved bevilget sygeeksamen annulleres eksamensforsøget for den ordinære eksamen, men sygeeksamen tæller som et selvstændigt forsøg. En sygeeksamen afholdes efter samme eksamensforordning, som gælder for den ordinære eksamen, og den afholdes snarest muligt efter den ordinære eksamen, hvilket vil sige normalt senest én måned efter denne. 6

7 Sygeeksamen kan afholdes på samme tidspunkter som reeksamen. Forsvarsakademiet kan beslutte at ændre eksamens- og bedømmelsesform til sygeeksamen Fejl eller mangler ved eksamen Bliver studieledelsen i forbindelse med en eksamen opmærksom på fejl og mangler, træffes, efter indhentet udtalelse fra den eller de for eksamen ansvarlige, afgørelse om, hvordan fejlen eller manglen kan afhjælpes, eller hvorvidt eksamen skal annulleres. I sidstnævnte tilfælde foranstalter det modulansvarlige institut en ekstraordinær reeksamen for alle studerende, der har været ramt af de pågældende fejl eller mangler Omfang af eksamen Hvor der ved skriftlige arbejder er fastsat regler for arbejdets omfang, svarer en normalside til anslag inkl. mellemrum (Arial, pitch 12). Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet f.eks. titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resume og bilag ikke indgår. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Det kan fastsættes i studieordningen, at en skriftlig aflevering, der ikke overholder formalia, kan afvises fra bedømmelse. De angivne tider ved mundtlige eksamen er inkl. votering og meddelelse af resultatet Særlige eksamensvilkår Studieledelsen for den pågældende uddannelse kan fravige de fastsatte bestemmelser for de enkelte eksamener med henblik på at tillade særlige eksamensvilkår for studerende med dokumenterede særlige udfordringer, for eksempel ordblindhed, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller et andet modersmål end dansk, når dette skønnes nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre i eksamenssituationen. Det er en forudsætning, at der med tilladelsen ikke sker en sænkning af det faglige niveau. Studieledelsen for den pågældende uddannelse kan tillige tillade, at der dispenseres fra kravet om, at der ved en bedømmelse lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, eksempelvis over for studerende med et andet modersmål end dansk. Studerende, der ønsker at aflægge eksamen under særlige vilkår, skal senest en måned inden eksamens afholdelse indsende ansøgning til studievejlederen via Studiekontoret for den pågældende uddannelse. 5. Bedømmelse af eksamen På akkrediterede uddannelser, Videreuddannelseskurser samt Sprogofficersuddannelsen gives bedømmelse efter syv-trins karakterskalaen eller bedømmelsen Bestået eller Ikke bestået. Afgangsprojekt for diplomuddannelsen og masterprojektet skal ligeledes bedømmes efter syv-trins-skalaen. På kortere kurser kan eventuelt anvendes bedømmelsen Bestået eller Ikke bestået eller bedømmelsen Godkendt eller Ikke godkendt. En eksamen er bestået, når den studerende mindst opnår karakteren 02 eller bedømmelsen Bestået henholdsvis Godkendt. En bestået eksamen kan ikke tages om. Består en eksamen af flere deleksamener, skal karakteren for den samlede eksamen være mindst 02. Hvis den samlede eksamen er bestået, kan deleksamen med karakteren 7

8 00 eller 3 ikke tages om. Såfremt den samlede eksamen ikke er bestået, kan en deleksamen med karakteren 02 eller derover ikke tages om. Det kan fastsættes, at to eller flere eksamener skal bestås på et samlet karaktergennemsnit. I så fald skal gennemsnittet være mindst 2,0 uden oprunding. Det kan fastsættes, at to eller flere eksamener skal bestås i samme eksamenstermin Ved bedømmelsen af afgangsprojektet for diplomuddannelsen, masterprojektet og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne samt Forsvarets generelle retningslinjer for skriftlig fremstilling. Forsvarsakademiet ønsker med denne vægtning at fremme den studerendes forståelse for, at korrekt sprogbrug og tegnsætning i betydelig grad letter fremstillingen, og dermed læserens perception af det faglige indhold. I studieordningen fastsættes regler for, hvordan stave- og formuleringsevnen indgår i den samlede bedømmelse af præstationen, idet det faglige indhold dog vægtes tungest, medmindre faget eller fagelementet er sprog eller fremmedsprog. Studieledelsen kan dispensere fra ovennævnte. Afgangsprojektet for diplomuddannelsen og masterprojektet skal forsynes med et resumé på et fremmedsprog. Hvis afgangsprojektet for diplomuddannelsen eller masterprojektet er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan resuméet skrives på dansk. I studieordningen fastsættes, hvorledes resuméet indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, og hvilket sprog resuméet kan eller skal skrives på. Når en eksamen er begyndt, skal der gives en bedømmelse, medmindre eksamen afbrydes på grund af sygdom, som berettiger til reeksamen. Afbrydes en eksamen på grund af bortvisning, skal der ikke gives en bedømmelse, og den studerende har brugt et eksamensforsøg. Hvis en skriftlig opgavebesvarelse ikke opfylder formalia fastsat i studieordningen, kan Forsvarsakademiet afvise opgavebesvarelsen. Hvis opgavebesvarelsen afvises, skal der ikke gives en bedømmelse, og den studerende har brugt et eksamensforsøg. 6. Meddelelse om eksamensresultatet Ved eksamen, hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart, fastsætter det modulansvarlige institut en dato inden for fire uger for, hvornår bedømmelsen vil blive meddelt den studerende. Datoen skal meddeles den studerende samtidig med meddelelsen om eksamens afholdelse enten ved opslag eller på anden måde. I beregningen af de fire uger indgår juli måned ikke. For afgangsprojektet for diplomuddannelsen og masterprojektet skal bedømmelsen dog være meddelt senest to måneder efter, at projektet eller specialet er indleveret til bedømmelse. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke. Det modulansvarlige institut kan fravige ovennævnte frister, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Hvis bedømmelsen ikke kan gennemføres til den fastsatte dato, skal det 8

9 modulansvarlige institut hurtigst muligt underrette den studerende herom med en begrundelse og oplysning om, hvornår bedømmelsen bliver meddelt. 7. Klage over bedømmelse af eksamener En studerende kan indgive klage over en eksamen med tilhørende bedømmelse, hvis vedkommende ikke mener, at gennemførelsen af eksamen eller bedømmelsen er korrekt, eller den studerende af andre grunde ikke umiddelbart kan acceptere den givne bedømmelse. En klage skal være skriftlig og begrundet og indgives til Studiekontoret, der efter registrering videresender til Chefen for Uddannelsesafdelingen ved Forsvarsakademiet, det modulansvarlige institut samt studievejlederen. Klagen skal indgives senest to uger efter, at bedømmelsen er meddelt. Fristen løber dog tidligst fra den dato, der er oplyst for meddelelsen af bedømmelsen. Chefen for Uddannelsesafdelingen ved Forsvarsakademiet kan dispensere fra ovennævnte klagefrist, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Hvis klagen vedrører bedømmelsen eller øvrige forhold, der vedrører bedømmerne, forelægger det modulansvarlige institut klagen for bedømmerne, der har en frist på to uger til at afgive en udtalelse om bedømmelsen med mere i klagen. Chefen for Uddannelsesafdelingen ved Forsvarsakademiet kan bestemme, at bedømmerne får en længere frist, hvis der foreligger særlige omstændigheder. I beregningen af bedømmernes frist indgår juli måned ikke. Klageren skal have lejlighed til at kommentere bedømmernes udtalelser inden for en frist på mindst en uge. Chefen for Uddannelsesafdelingen ved Forsvarsakademiet træffer afgørelse på grundlag af bedømmernes udtalelse og klagerens kommentarer til udtalelsen. Resultater ved ombedømmelse og/eller reeksamen, som kan medføre en lavere karakter, meddeles det modulansvarlige institut og studievejlederen af bedømmerne. Ved ombedømmelse af skriftlige eksamener vedlægger bedømmerne en skriftlig begrundelse. Studievejlederen fremsender dokumentationen til Studiekontoret for registrering. Bedømmelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 8. Eksamensbevis og bevis for gennemførte moduler Forsvarsakademiet med underlagte skoler udsteder eksamensbevis og Diploma Supplement efter standardiseret skabelon for den samlede uddannelse med angivelse af de aflagte eksamener og opnåede karakterer. Den studerende får desuden udstedt et bevis for beståede enkeltmoduler. Studerende på Sprogofficersuddannelsen får endvidere udstedt beviser for beståede eksamener på Hærens Sergentskole. Studiekontoret skal tilsikre, at de opnåede eksamensresultater og eksamensbevis opbevares i minimum 30 år. 9

10 9. Snyd i forbindelse med eksamen Ved snyd i forbindelse med en eksamen forstås brug af ulovlige hjælpemidler eller plagiering af andres eller egne arbejder. Til plagiering regnes genbrug af egne tidligere bedømte arbejder. Arten af lovlige hjælpemidler fastsættes og annonceres af eksaminator forud for den enkelte eksamen, og vil endvidere ofte fremgå af studieordningen og uddannelsesbeskrivelsen. Det er den studerendes eget ansvar at holde sig orienteret om disse. Ved en formodning om snyd foretager studievejlederen, underviseren eller en relevant tredje person en foreløbig undersøgelse af sagen. Hvis formodningen om snyd findes begrundet, indberettes forholdet til studievejlederen. Studievejlederen eller den modulansvarlige for den pågældende uddannelse eller modul har mulighed for at sanktionere med en advarsel eller bortvisning fra eksamenen. For studerende på Diplomuddannelsen og Master i Militære Studier, der ikke er ansat under Forsvarsministeriet, kan Studiechefen endvidere sanktionere, at den studerende bortvises fra uddannelsen. Bortvisning fra eksamen medfører, at den studerende ikke får bedømt sin præstation eller får en allerede tildelt karakter annulleret. Bortvisning fra uddannelsen kan ske, når der er tale om en grov eller gentagen overtrædelse af de ovenstående regler, og hvor en bortvisning er nødvendig for at sikre uddannelsens gennemførelse eller samfundets almindelige tillid til Forsvarsakademiets eksamener. Ved afgørelsen om bortvisning skal finde sted, og i givet fald hvorvidt dette skal ske for en begrænset periode eller permanent, skal der blandt andet lægges vægt på sagens omfang, eventuelle forudgående advarsler, risikoen for gentagelse og hensynet til tilliden til Forsvarsakademiet som uddannelsesinstitution. For Officersuddannelserne og Sprogofficersuddannelsen vil en bortvisning fra en eksamen medføre, at der skal etableres en kommission jf. ref. m. Dette gælder dog ikke studerende på Diplomuddannelsen, der ikke er ansat under Forsvarsministeriet. Forinden der træffes beslutning om en sanktion for snyd i forbindelse med en eksamen, skal den studerende have mulighed for at udtale sig. En beslutning om bortvisning af den studerende kan af denne indbringes for Forsvarsministeren. Ved permanent bortvisning af studerende ansat uden for Forsvaret, reduceres den refunderede studieafgift i forhold til omfanget, målt i ECTS-points, af fagelementer, som den studerende har afsluttet. 10. Øvrige forhold Forsvarsakademiet anerkender den studerendes immaterielle rettigheder til resultater, produkter og lignende, der fremkommer i forbindelse med en eksamen. 10

11 Hvis eksamensforløbet inddrager parter uden for Forsvarsakademiet, herunder virksomheder, institutioner m.v., aftales det mellem Forsvarsakademiet, den studerende og tredjeparten, i hvilket omfang Forsvarsakademiet, den studerende eller tredjeparten under respekt af gældende immaterialretlige regler er berettiget til at anvende de resultater, produkter og lignende, der fremkommer under eksamensforløbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørende tredjepartens forhold, der forekommer i opgaven, må offentliggøres. Den studerende kan fortsætte uddannelsen under Forsvarsakademiets behandling af en klagesag. For studerende på Master i Militære Studier, Videreuddannelseskurser og Flex-moduler er der krav om aktiv og engageret deltagelse i tilstedeværelsesperioderne i fuldt omfang. Det betyder blandt andet, at Forsvarsakademiet i udgangspunktet ikke tillader fravær på grund af anden tjeneste. Fravær forårsaget af sygdom eller force majeure håndteres i direkte samråd mellem studievejlederen, det modulansvarlige institut og den studerende og bør så vidt muligt ikke medføre afgang fra uddannelsen/modulet. Konsekvenser af manglende engagement og/eller deltagelse i tilstedeværelsesperioder eller i studiet i øvrigt håndteres i samråd mellem studiechef, studievejleder og den modulansvarlige og kan medføre indstilling om afgang fra fra uddannelsen. For eksterne studerende, der alene gennemfører Flex-moduler, kan den modulansvarlige institutchef træffe afgørelse, idet den studerendes egen chef dog altid inddrages. 11

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28.

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. juni 2014 19. juni 2014. Nr. 670. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, 2 og 4, og 34, stk.

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 670 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015 GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Kommunomuddannelsen... 3

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007 April 2015 BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG AF STUDERENDE VED FORSVARSAKADEMIETS UDDANNELSER. Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder-

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i de maritime uddannelser 1)

Bekendtgørelse om prøver i de maritime uddannelser 1) BEK nr 1585 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser:

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: Rammer for gruppeeksamen Indledning har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: 1. BEK nr 714 af 27/06/2012 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Prøveformer Kapitel 3 Afholdelse af prøver m.v. Kapitel 4 Bedømmelsen m.v. Kapitel 5 Krav til studieordningen Kapitel 6 Eksamensbevis m.v. Kapitel

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 18. marts 2015 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 18. marts 2015 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 18. marts 2015 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. juli 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. juli 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. juli 2010 1. juli 2010. Nr. 857. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34,

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Fysioterapeutuddannelsen Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense Modulordning Indholdsfortegnelse Formål med retningslinjerne...

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 1062 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 620 af 22/06/2005 Bekendtgørelse om

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk C-niveau

Grundfagsprøve i Dansk C-niveau Grundfagsprøve i Dansk C-niveau Pædagogisk assistent Formål Prøven har til formål at give mulighed for at dokumentere og vurdere elevens tilegnelse af de faglige mål, som er fastsat for grundfaget. Prøvens

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 7. juli Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 7. juli Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2016 Udgivet den 7. juli 2016 30. juni 2016. Nr. 1062. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, 3 og 5, og 34, stk.

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP)

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Gældende fra januar 2016 Rammer og kriterier for modulprøver Indhold Generelt om modulprøver 3 Prøveformer 3 Skriftlige

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Første del af Grundforløbet

Første del af Grundforløbet Dato: 18.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk F,- E-, D- og C-niveau Første del af Grundforløbet Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg Generelle regler Du skal medbringe billedlegitimation, som skal forevises på forlangende. Du skal møde senest 15 min før prøvens begyndelse ved skriftlige

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidat- og masteruddannelsesområdet Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag August 2016 Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag Prøvens lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelsen om den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Page 1 of 10 BEK nr 666 af 24/06/2012 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-06-2012 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i følgende forskrifter

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST af 2. oktober 2013 Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1-2 og 4, og 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Eksamensinformation skoleåret 12/13

Eksamensinformation skoleåret 12/13 Eksamensinformation skoleåret 12/13 Der er kommet ny eksamensbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. september 2012 og har virkning for eksamener efter denne dato. Dette skriv indeholder to dele; en del

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER August 2015 DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER Ref.: a. Forsvarsministeriet, Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier (nr. 1231 af 21. november 2014). b.

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser BEK nr 41 af 16/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 034.31P.271 Senere ændringer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 6. februar 2015

Lovtidende A Udgivet den 6. februar 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 6. februar 2015 3. februar 2015. Nr. 114. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Læs mere