Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:"

Transkript

1 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning målt over 365 dage er 150 mio. kr., At driftslån på 63 mio. kr. indfries fuldt ud i Heraf udgør det ordinære afdrag 9 mio. kr. At regnskabsprincip for finansiering af afdrag på driftslån afviges i 2013, således at det ekstraordinære afdrag på 54 mio. kr. fuldt ud finansieres af kassebeholdningen, og ikke indgår i regnskabsresultatet, som fordeles på kommuner og regioner. At lånebehov i 2014 indfries ved træk på Movias kassebeholdning med henblik på en gennemsnits kassebeholdning på 150 mio. kr. At det fremover indgår som en integreret del af budgetforelæggelsen til andenbehandling at forelægge indstilling om eventuel ekstraordinær regulering af Movias likvide beholdning. At likvider så vidt muligt placeres i kortsigtede obligationer Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling: Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Movia har en anbefalet minimumslikvidbeholdning på 150 mio. kr. opgjort 31. december i budgetåret. Likvidbeholdningen skal rumme daglige udsving i likviditeten samt finansiere udsving i økonomien, som afviger fra budgettet. Kommuners og regioners betalinger til Movia er fastlagt ud fra budgettet, og eventuel forskel til realiseret økonomi reguleres i budgetåret, efter der er aflagt regnskab. Movias likviditet skal således finansiere forskellen mellem a Trafikselskabet Movia - 1/7

2 conto betalinger og realiserede udgifter i 2 kalenderår. Den likvide beholdning placeres så vidt muligt i obligationer. Herved opnås en risikospredning samt en bedre forrentning end ved placering af alle midler på kassekreditten. Disse retningslinjer er besluttet på bestyrelsesmødet 8. december Efterfølgende har Movias likviditet været behandlet flere gange på bestyrelsesmøder, dels i form af kvartalsvis rapportering i estimaterne og dels som enkeltstående sager rejst på baggrund af en høj likvidbeholdning i Movia. Administrationen anbefaler, at målsætningen for Movias likvidbeholdning ændres. Den hidtidige målsætning er som nævnt ovenfor likvidbeholdningen opgjort på et enkelt tidspunkt; nemlig 31. december. Men likvidbeholdningen svinger i takt med ind- og udbetalinger, og likvidbeholdningen opgjort en enkelt dato siger derfor ikke nødvendigvis noget om likviditeten er for høj eller for lav. Der anbefales i stedet og på tilsvarende vis som i kommunerne en målsætning baseret på den gennemsnitlige likvidbeholdning målt over 365 dage. Administrationens anbefaling til størrelsen af likvidbeholdningen ændres ikke. I det følgende redegøres der for anbefalingen af en 365-dages gennemsnitsbeholdning på 150 mio. kr. De daglige udsving i Movias kassebeholdning giver ikke grundlag for at opretholde en stor likvidbeholdning. A conto indbetalinger kommer fra kommuner og regioner den 1. hverdag i måneden, og de største betalinger, som er operatørafregningerne, ligger den 5. hverdag. Der er ikke andre væsentlige betalinger, der systematisk giver et likviditetsbehov på andre tidspunkter. 2/7

3 Mio. kr. Sagsnummer Tabel 1. Den historiske udvikling i likviditet Likviditet Daglig 12 mdr gns Set over hele året dækker indbetalingerne udbetalingerne, hvis budgetforudsætningerne holder. Likvidbeholdningen skal således alene dække risikoen for budgetafvigelse. Blandt de væsentlige risici kan nævnes: Tabel 2. Risici i Movias budget Parameter Usikkerhed Effekt på årligt finansieringsbehov Gennemsnitlig obligationsrente + 1 procentpoint + 45 mio. kr. Forbrugerpris på dieselolie + 20% + 94 mio. kr. Passagertal - 3% + 48 mio. kr. Forskydninger i indtægtsdelingen som følge af ændret rejsehjemmel eller ændrede rejsemønstre - 3% + 48 mio. kr. 3/7

4 De oplistede usikkerheder er realistiske set i relation til historiske afvigelser. Ud over disse generelle risici i Movias budget er der i 2014 en særlig risiko for likviditetstab i forbindelse med stop for salg af klippekort og overgang til rejsekort. Kommuners og regioners betalinger til Movia er fastlagt ud fra budgettet, og eventuel forskel til realiseret økonomi reguleres i budgetåret, efter der er aflagt regnskab. Movias likviditet skal således finansiere forskellen mellem budget og regnskab i 2 kalenderår. Ud over den positive likviditet har Movia mulighed for at dække en eventuelt likviditetsreduktion ved at trække på en kassekredit på 90 mio. kr. Kassekreditten kan i henhold til bekendtgørelse om kommuners låntagning ( 9. Stk. 2.) udvides til 125 kr. per indbygger svarende til 300 mio. kr. Movia har ikke derudover hjemmel til at optage lån til at finansiere driften. Rentesatsen på kassekreditten er pt. 0%, så der er ingen ekstra renteudgifter ved eventuelt træk på kassekreditten. Movia har i samarbejde med kommuner og regioner indarbejdet en praksis om budgetstabilitet for at sikre kommuner og regioner mod udefrakommende ændringer i Movias økonomi. Som en del af denne praksis ændres der kun i a conto betaling, hvis der er sket ændringer i driftsomfanget som påvirker tilskudsbehovet eller efter særlig aftale med enkelte kommuner/regioner. Movias likviditet kan i princippet reguleres ved at afvige fra denne praksis og regulere i kommuners og regioners a conto betaling ved at beslutte en separat udbetaling til kommuner og regioner. Denne form for regulering anbefales ikke, da det vil give ustabile budgetter i kommuner, regioner og Movia, ligesom en sådan ordning vil være administrativt tung for kommunerne, regionerne og Movia. Movia har ikke tidligere foretaget en regulering af denne type. Risici og finansieringsmuligheder kan opsummeres således: Tabel 3. Risici og finansiering Budget usikkerhed i 2 år Mulig kassekredit Mulig regulering af a conto betaling 470 mio. kr. 300 mio. kr. Ubegrænset Administrationen anbefaler på denne baggrund, at likviditeten samt den mulige kassekredit skal kunne dække budgetusikkerheden i 2 år for at begrænse risikoen for, at der skal foretages regulering af a conto betalingerne. Budgetusikkerheden afrundes til 450 mio. kr. Heraf kan kassekreditten dække 300 mio. kr. Anbefalingen er derfor, at den gennemsnitlige likvid- 4/7

5 beholdning målt over 12 måneder skal udgøre 150 mio. kr. Den anbefalede gennemsnitlige likvidbeholdning på 150 mio. kr. svarer til 60 kr. per indbygger. Den aktuelle gennemsnitslikviditet målt over 12 måneder udgjorde pr. 1. juni mio. kr. Likviditeten overstiger dermed aktuelt anbefalingen med 133 mio. kr. Der er nedenstående muligheder for at reducere Movias likvidbeholdning: 1. Reduktion af kommuners og regioners a conto betaling i 2013 eller Kontant udbetaling til kommuner og regioner i 2013, 2014 eller Afdrag på Movias lån i Reduceret lånoptagelse i 2014 Som beskrevet ovenfor kan det ikke anbefales at ændre i kommuners og regioners a conto betalinger og dermed ændre i de vedtagne budgetter. Reduktion af a conto betalingen bør derfor først indarbejdes i budget 2015, hvis der skal være overensstemmelse til kommunernes budgetter. Dette vil ikke løse problemstillingen med den aktuelt høje likvidbeholdning i Movia. En kontant udbetaling til kommunerne vil sandsynligvis være lettere for kommuner at håndtere, idet der vil være større fleksibilitet for kommunen til at få den tilpasset den aktuelle økonomi i kommunen. Den vil dog komme på et tidspunkt, hvor det ikke er muligt at tage højde for det i budgetterne, uanset om den udbetales i 2013 eller Hvis udbetalingen besluttes nu og udbetales i 2015 vil kommunerne kunne indregne betalingen i deres budgetter. Dette vil ikke løse problemstillingen med den aktuelt høje likvidbeholdning i Movia. Både reduktion af a conto betalingen og kontant udbetaling har desuden den ulempe, at efterreguleringen alt andet lige vil øges med det reducerede/udbetalte beløb, når regnskabet gøres op. Dermed vil Movias likvidbeholdning blive genetableret når efterreguleringen opkræves hos kommuner og regioner. Problemstillingen med en stor likvidbeholdning i Movias vil således reelt blot blive udskudt. Afdrag på Movias lån vil kun i mindre grad påvirke kommuners og regioners budgetter via de budgetterede afdrag/ydelser på lånene. Der vil være mulighed for at indfri driftslånet, som udgør 63 mio. kr., og det vil være muligt at reducere den forventede låntagning til rejsekortet i Det forventes pt. at der skal optages lån på 95 mio. kr. i 2014 til finansiering af rejsekortet. Afdrag på lån vil endvidere være en rationel økonomisk investering, idet rentesatsen på lån er højere end renten på indestående i banken og investering i obligationer. Anvendelse af Movias likviditet til indfrielse af lån kan desuden tilrettelægges, så der ikke vil ske en påvirkning af kommunernes og regionernes budgetter. Dette kræver at regnskabsprincipperne fraviges, således at afdrag på lån ikke indgår i det regnskabsresultat som fordeles på kommuner og regioner. 5/7

6 For driftslånet, som udgør 63 mio. kr., er der umiddelbart 2 muligheder, hvis hele lånet indfries. Enten kan hele beløbet finansieres via kassebeholdningen eller også kan det budgetterede afdrag på 9 mio. kr. finansieres af kommuner og regioner som forudsat i budget 2013, mens 54 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen. Administrationen foreslår denne sidste løsning for at reducere kommuners og regioners budgetafvigelse i Følges denne anbefaling vil der ske en reduktion i Movias likvidbeholdning på 54 mio. kr. i Herudover vil der ske en planlagt udbetaling af efterregulering på 123 mio. kr. vedr. regnskab 2012 i januar Movias likvidbeholdning vil således være reduceret med 177 mio. kr. i januar Likvidbeholdningen forventes på dette tidspunkt at være i overensstemmelse med anbefalingen på 150 mio. kr. målt over 365 dage. Administrationen anbefaler desuden, at der ved optagelsen af lån til finansiering af rejsekortet i 2014 foretages en vurdering af likvidbeholdningen. Hvis likvidbeholdningen fortsat overstiger anbefalingen, vil anvendelse af likvidbeholdningen til at nedbringe lånoptagelsen indgå i bestyrelsens beslutningsgrundlag for finansiering af rejsekortinvesteringen. Det anbefales, at det fremover indgår som en integreret del af budgetforelæggelsen til andenbehandling at forelægge indstilling om eventuel ekstraordinær regulering af Movias likvide beholdning. Placering af likviditet i obligationer Det anbefales fortsat, at en del af likviditeten placeres i obligationer. Likvidbeholdningen (ud over obligationer) er primært placeret på Movias hovedkonto i Nordea. Indskydergarantien er begrænset til kr., men risikoen er meget lille, da Nordea er den bedst ratede bank i Danmark. Ved at placere en del af likviditeten i obligationer tjenes to formål: For det første vil en placering i obligationer imødegå den potentielle risiko, der er forbundet med et stort bankindestående. For det andet vil en obligationsplacering frem for bankindestående give en højere renteindtægt til Movia. Porteføljen investeres i stats- og realkreditobligationer med kort løbetid, så der er tale om en minimering af Movias risiko for tab. Administrationen vurderer løbende sammensætningen mellem det likvide indestående hos Nordea og beholdningen i obligationer. Økonomi: Indstillingen vil medføre, at Movias likviditet reduceres med 54 mio. kr. i /7

7 Kommuners og regioners tilskud påvirkes ikke. Fremadrettet spares renteudgifter på driftslånet. Med det nuværende meget lave renteniveau er den forventede renteudgift i restløbetiden 2,2 mio. kr. Lånet er finasieret med variabel rente og en såkaldt CAP (renteloft). Der skal betales en præmie på estimeret 0,9 mio. kr. for at indfri CAPen tidligere end aftalt. Nettobesparelsen udgør således 1,3 mio. kr. Ved en fremtidig rentestigning vil besparelsen være større. Miljømæssige konsekvenser: Ingen Åbent/lukket punkt: Åbent Kommunikation: Offentliggøres på Movias hjemmeside 7/7

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2006 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2006 Tryk: Datagraf ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon: 33

Læs mere