At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011."

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for At den forventede efterregulering på 114,2 mio. kr. bliver tillagt kassebeholdningen til endelig afregning med kommuner og regioner i At nærværende sagsfremstilling gøres tilgængelig på Beslutning: Tiltrådt. Den kommune- og regionsspecifikke oversigt over de forventede efterreguleringer udsendes med protokollen. Thomas Bak udtalte til protokollen, at han finder, at tilbagebetalinger fra Movia til kommuner og regioner bør finde sted snarest muligt efter årsregnskabets afslutning, dog således at et beløb svarende til den efterbetaling, der fra nogle kommuner skal ske til Movia, holdes tilbage forholdsmæssigt fordelt på de kommuner og regioner, som modtager tilbagebetaling, indtil afregningen af efterbetalinger til Movia. Sagsfremstilling: I henhold til kasse- og regnskabsregulativet skal bestyrelsen orienteres om udviklingen i Movias økonomi 3 4 gange årligt, herunder skal bestyrelsen ligeledes kvartalsvist orienteres om omlægninger i gælds- og obligationsporteføljen. Trafikselskabet Movia Ledelsessekretariat 1/11

2 Estimat 4, 2011 (herefter Estimat 4) er den fjerde status i 2011 til bestyrelsen om den forventede udvikling i Movias økonomi dvs. udviklingen i forhold til Budget Estimat 4 er en væsentlig indikator for kommuner og regioner på den efterregulering af tilskuddet til Movia for 2011 som udbetales/opkræves i januar 2013, og dermed kan indgå i budgetlægningen for Resultatet af estimatet på kommune/regions niveau er derfor udsendt til kommuner og regioner i januar 2012 sammen med basisbudgettet for Bestyrelsen fik forelagt Estimat 1, Estimat 2 og Estimat 3 for 2011 hhv. 20. januar, 23. juni og 27. oktober Movias budgetprocedure vedrørende det økonomiske årshjul, som er vedtaget af bestyrelsen i februar 2010, indebærer, at kommuner og regioner orienteres om Estimat 4, 2011 samt Estimat 1, 2012 og Basisbudget 2013 i januar Kommuner og regioner er orienteret om disse estimater/basisbudget i følgebrevene til Basisbudget 2013, som også indeholder budgetposterne for Estimat 4, 2011 og Estimat 1, Bestyrelsen udtrykte ved behandlingen af Estimat 3, 2011 den 27. oktober 2011 ønske om, at estimater blev sammenlignet med det oprindelige budget. Praksis har hidtil været, at estimater beskriver udviklingen fra forrige estimat. I Estimat 4, 2011 er tabeller og forklaringer ændret, således at estimatet sammenlignes med det vedtagne budget. I Estimat 4 beskrives udviklingen fra Budget 2011 til Estimat 4 på forretningsområder. Realiserede data anvendt i Estimat 4 er opgjort til seneste bogførte niveau i perioden september til november I Estimat 4 forventes en samlet efterregulering til kommuner og regioner for 2011 på 114,2 mio. kr., jf. tabel 1, hvilket primært skyldes et fald i finansieringsbehovet på 113,5 mio. kr. Årsagen til efterreguleringen skal hovedsageligt findes på busområdet, hvor indtægterne er steget med 70 mio. kr. (4,7%). Stigningen i indtægter er størst i takstområde H, hvor både antal passagerer og indtægt per passager er højere end Budget 2011, som blev tiltrådt af bestyrelsen 10. september Hertil kommer en forventet udgiftsreduktion på 45,5 mio. kr. (1,4%), hovedsageligt pga. lavere realiserede prisindeks i 2011 i forhold til budgettet. Finansieringsbehovet for Flextrafik falder med 26,8 mio. kr., hvilket væsentligst skyldes et fald i omkostning pr. passager. På baneområdet er finansieringsbehovet 42,5 mio. kr. højere end budgetteret, da anlægsudgifter efter aftale med Region Sjælland ikke var medtaget i budgettet. Den endelige efterregulering for 2011 afregnes med kommuner og regioner primo 2013 og sker på baggrund af årsregnskabet for I maj 2012 fremsender administrationen breve til kommuner og regioner med regnskabsforklaringer samt den endelige efterregulering for hver kommune og region. 2/11

3 I tabel 1 nedenfor udtrykker finansieringsbehovet det samlede tilskud til Movia fra kommuner og regioner til finansiering af Movias drift og administration. Tabellen viser, at finansieringsbehovet dækkes via: 1. A conto betalinger vedrørende bus- og banedrift (ekskl. anlægsudgifter) samt administrationsudgifter for Movia og Flextrafik. 2. Forbrugsafhængige betalinger vedrørende Flextrafiks drift ekskl. administration. 3. Forbrugsafhængige betalinger vedrørende lokalbanernes anlægsudgifter. Tabel 1. Udvikling i efterregulering, Budget 2011 til Estimat 4, 2011 Mio. kr. Budget 2011 Estimat 4, 2011 Ændring Finansieringsbehov i alt 2.767, ,3-113,5 A conto betalinger 2.317, ,0-11,5 Forbrugsafhængige betalinger 450,3 423,2-27,1 Forbrugsafhængige betalinger, anlæg lokalbaner 0,0 39,3 39,3 Tilskudsbetaling i alt 2.767, ,6 0,7 Efterregulering 0,0 114,2 114,2 Note: Et plus angiver en stigning mens et minus angiver et fald i den pågældende post. For efterregulering gælder at et plus angiver en tilbagebetaling til kommuner/regioner mens et minus angiver en ekstraopkrævning hos kommuner/regioner. Note: Finansieringsbehovet i alt udgør det samlede behov for finansiering i Movia for at opretholde drift og administration, mens tilskud i alt udgør de samlede forventede betalinger fra kommuner og regioner. Efterreguleringen er differencen mellem de to. Da bus, banedrift (ekskl. Anlæg) samt administration finansieres via a conto betalinger vil ændringer heri afspejle sig i efterreguleringen mens ændringer i Flextrafik (ekskl. Administrationsudgifter) både vil afspejle sig i finansieringsbehovet samt de forbrugsafhængige betalinger og dermed ikke i efterreguleringen. De samlede ændringer i finansieringsbehovet i tabel 1 på 113,5 mio. kr. er specificeret på forretningsområder i tabel 2 nedenfor. Forskellen mellem finansieringsbehov i alt og efterregulering i tabel 1 udgøres af ændringerne i de indbetalte tilskud. De indbetalte tilskudsbetalinger i alt er stort set uændret med nogle indbyrdes forskydninger. 2. Estimerede ændringer i finansieringsbehov Tabel 2 nedenfor viser de samlede, estimerede ændringer i indtægter og udgifter for hvert af de tre forretningsområder. Samlet gælder det, at finansieringsbehovet i alt for de fire områder falder med 113,5 mio. kr. i forhold til Budget Dette dækker over en udvikling, hvor indtægterne fra busdrift, Flextrafik og Lokalbaner forventes at stige med samlet 71 mio. kr. mens udgifterne for de 3 områder plus Fællesudgifter samlet forventes at falde med 42,5 mio. kr. 3/11

4 Tabel 2. Skønnet ændring i finansieringsbehovet for hhv. Bus, Flextrafik, Lokalbaner og Fællesudgifter, Budget 2011 til Estimat 4,2011 Mio. kr. Busdrift Flextrafik Lokalbaner Fællesudgifter I alt Indtægter: Budget ,6 21,3 163,3 0, ,3 Estimat 4, ,6 24,5 161,1 0, ,2 Ændring, indtægter 70,0 3,2-2,2 0,0 71,0 Udgifter: Budget ,8 503,0 475,2 323, ,1 Estimat 4, ,3 479,5 515,5 309, ,6 Ændring, Udgifter -45,5-23,5 40,3-13,8-42,5 Finansieringsbehov: Budget ,2 481,7 311,9 323, ,8 Estimat 4, ,7 454,9 354,4 309, ,3 Ændring, finansieringsbehov -115,4-26,8 42,5-13,8-113,5 Note: Et plus angiver en stigning mens et minus angiver et fald i den pågældende post. Fællesudgifterne, som dækker over administration og personale, tjenestemandspensioner, renter, afdrag på driftslån samt ydelser på rejsekortlån, forventes at falde 13,8 mio. kr., hvilket skyldes en nedjustering af forventede udgifter til tjenestemandspensioner på 1,7 mio. kr., en nedjustering af de forventede renteudgifter på 6,5 mio. kr. samt et mindreforbrug i forhold til de forventede administrations- og personaleudgifter på ca. 5,6 mio. kr. Ændringerne inden for de øvrige forretningsområder beskrives i de følgende afsnit. 2.1 Busdrift Tabel 2 ovenfor viser, at finansieringsbehovet til busdrift forventes at falde med 115,4 mio. kr., og at reduktionen er sammensat af en indtægtsstigning på 70 mio. kr. og et fald i driftsudgifterne på 45,5 mio. kr. Udviklingen i hhv. indtægter og udgifter er vist i tabel 3 og 4. Indtægterne beskrives med udgangspunkt i buslinjerne i de tre takstområder, mens udgifterne beskrives med udgangspunkt i hhv. priser, køreplanændringer samt øvrige operatørudgifter. 4/11

5 Tabel 3. Udvikling i busindtægter, Budget 2011 til Estimat 4, 2011 Mio. kr. Budget 2011 Estimat 4, 2011 Ændring Linjer i Hovedstaden 1.273, ,2 68,2 Linjer i Syd 107,8 99,6-8,2 Linjer i Vest 114,8 124,8 10,0 Ekstern finansiering og kontrolafgifter - - 0,0 Busindtægter i alt 1.495, ,6 70,0 Note: Et plus angiver en stigning mens et minus angiver et fald i den pågældende post. For buslinjerne i Hovedstaden forventes indtægterne at stige med 68,2 mio. kr. De direkte linjeindtægter stiger samlet 53,3 mio. kr., hvilket både skyldes en mindre stigning i indtægten per passager samt en stigning på 5,1 mio. passagerer. Øvrige indtægter er steget med 14,9 mio. kr. Det skyldes primært øgede indtægter fra bus/tog samarbejdet vedr. efterregulering af indtægterne fra indtægtsdelingen for 2009 og Indtægterne for buslinjerne i Syd forventes at blive 8,2 mio. kr. lavere end forventet i Budget Indtægtsfaldet er sammensat af en nedjustering af passagertallet på ca. 1,3 mio. passagerer samt en opskrivning af indtægt pr. passager, hvilket samlet nedjusterer indtægterne med 8,7 mio. kr. Øvrige indtægter stiger samlet med 0,5 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes øgede indtægter for bus/tog vedr og 2010 samt en nedjustering af indtægter fra uddannelseskort. For buslinjerne i Vest opjusteres forventningerne til indtægterne med ca. 10,0 mio. kr., hvilket altovervejende skyldes en øget indtægt pr passager som følge af en ændret fordeling af indtægter mellem bus og bane, hvilket blev beskrevet i estimat 1. Driftsudgifter Tabel 4 viser, hvordan de samlede udgifter til busdrift reduceres med 45,5 mio. kr. fordelt på udgiftskategorier. 5/11

6 Tabel 4. Udvikling i udgifter til busdriften, Budget 2011 til Estimat 4,2011 Mio. kr. Budget ,8 Udvikling i køreplantimer -8,5 Udvikling i priser -26,5 Udvikling i øvrige operatørudgifter -3,3 Udvikling i rutespecifikke udgifter -7,3 Estimat 4, ,3 Note: Et plus angiver en stigning mens et minus angiver et fald i den pågældende post. En reduktion i antallet af køreplantimer på timer giver en besparelse på 8,5 mio. kr. Operatørudgifterne reduceres med 26,5 mio. kr., hvilket primært skyldes opdaterede forventninger til prisindeks, hvoraf lavere forventninger til renten er den væsentligste årsag. Øvrige operatørudgifter er reduceret med 3,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt har baggrund i kompensation for arbejdsnedlæggelserne tidligere på året. Dette modsvares delvist af et øget forbrug af ekstrakørsel ift. budgettet. De rutespecifikke udgifter er reduceret med 7,3 mio. kr., hvilket væsentligst skyldes den ændrede udrulningsplan for rejsekortet. 2.2 Flextrafik Forventningerne til kørselsomfang og prisniveau for Flextrafik er opdateret i Estimat 4. Opdateringen medfører, at finansieringsbehovet for Flextrafik samlet set forventes at falde med 26,8 mio. kr. Det skyldes ikke mindst en realiseret forbedret effektivitet, som for alle kørselsordninger under Flextrafik giver sig udslag i lavere enhedsomkostninger. Tabel 5. Udvikling i finansieringsbehovet for Flextrafik, Budget 2011 til Estimat 4, 2011 Mio. kr. Budget 2011 Estimat 4, 2011 Ændring Handicap kørsel 111,7 102,7-8,9 Flextur 3,9 6,9 3,0 Kommunale ordninger 36,1 30,3-5,8 Patientbefordring 140,3 132,5-7,8 Rute 189,7 182,5-7,2 Flextrafik i alt 481,7 454,9-26,8 Note: Et plus angiver en stigning mens et minus angiver et fald i den pågældende post. 6/11

7 Estimat 4 er baseret på realiserede tal frem til september/november 2011 samt regnskabstal for Handicapkørsel Handicapkørsel nedjusteres samlet med 8,9 mio. kr. Den primære årsag til nedjusteringen er, at omkostningerne per passager er nedjusteret, mens det forventede passagertal bliver højere end budgetteret. Flextur Flextur har i 2011 oplevet en vækst i antal ture. Estimaterne er derfor blevet opskrevet løbende gennem I Estimat 4 opskrives forventningerne til antal passagerer i Flextur således med ca , hvilket svarer til 127%. Omkostningerne per tur er samtidig faldet, hvorfor finansieringsbehovet blot opskrives med 3,0 mio. kr., svarende til 76% i forhold til Budget Kommunale ordninger Finansieringen af Kommunale ordninger nedjusteres i Estimat 4 med 5,8 mio. kr. Baggrunden for dette er, at omkostning per passager forventes at blive lavere end oprindeligt budgetteret. Samlet falder omkostningerne således, selv om der forventes en passagervækst i forhold til det oprindeligt budgetterede. Patientbefordring Passagertallene for Patientbefordring er i estimaterne for 2011 løbende blevet opskrevet, mens omkostningerne løbende er blevet nedskrevet. Finansieringsbehovet forventes at blive 7,8 mio. kr. mindre end forventet i budgettet. Dette skyldes, at realiserede data har vist en omkostning per passager, der er lavere end forventet i budgettet. Flextrafik Rute Finansieringen af Flextrafik, Rute forventes reduceret med 7,2 mio. kr. Nedjusteringen gennemførtes i Estimat (bestyrelsen 20. januar 2011) og kan henføres til såvel lavere passagertal og lavere enhedsomkostninger. Ændringen i forventningerne til udgiftsniveauet for Flextrafik afspejler sig i de månedlige opkrævninger til kommuner og regioner og får derfor ikke indflydelse på den forventede efterregulering til kommuner og regioner. 7/11

8 2.3 Lokalbaner Tabel 6 viser, at finansieringsbehovet for lokalbanerne samlet bliver opjusteret med ca. 42,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Tabel 6. Udvikling i finansieringsbehovet for lokalbaner, Budget 2011 til Estimat 4, 2011 Mio. kr. Lokalbanen Regionstog Total Indtægter: Budget ,0 81,3 163,3 Estimat 4, ,5 71,6 161,1 Ændring, Indtægter 7,5-9,7-2,2 Udgifter eksklusive anlæg: Budget ,8 253,4 475,2 Estimat 4, ,0 251,1 476,2 Ændring, Udgifter eksklusive anlæg 3,2-2,3 1,0 Anlæg: Budget ,0 0,0 0,0 Estimat 4, ,0 39,3 39,3 Ændring, Anlæg 0,0 39,3 39,3 Finansieringsbehov: Budget ,8 172,1 311,9 Estimat 4, ,6 218,8 354,4 Ændring, Finansieringsbehov -4,3 46,7 42,5 Note: Et plus angiver en stigning mens et minus angiver et fald i den pågældende post. Region Hovedstaden: Det samlede finansieringsbehov for 2011 for Lokalbanen A/S forventes at falde med 4,3 mio. kr. Det skyldes primært en stigning i de forventede indtægter med 7,5 mio. kr. Passagertallet er steget med passagerer. Baggrunden for denne stigning er effekten af forbedrede køreplaner samt implementeringen af R-nettet i Nordsjælland. Udgifter eksklusive anlæg øges med 3,2 mio. kr. De væsentligste årsager til stigningen i udgifterne er en forøgelse af passagerbonus og kompensation for omkring flere togkm., hvilket blandt andet hænger sammen med en udvidelse af driften på Lille Nord, som ikke var indregnet i Budget Stigningerne er delvist modsvaret af opdaterede prisin- 8/11

9 deksforventninger samt opdaterede forventninger til kompensation vedrørende Cross Border leasingudgifter 1. Region Sjælland: Det samlede finansieringsbehov for Regionstog forventes at stige med 46,7 mio. kr., hvilket primært skyldes ikke budgetterede anlægsudgifter på 39,3 mio. kr. Det er aftalt med Region Sjælland, at anlægsudgifter ikke medtages i budgettet, men betales efter regning. Indtægterne forventes at falde med 9,7 mio.kr. Det skyldes hovedsageligt, at indtægtsberegningen mellem Budget 2011 og Estimat 1, 2011 blev ændret for lokalbanerne i Takstområde Vest, således at indtægtsberegningen harmoniseres i forhold til Takstområde Hovedstaden. Baggrunden for denne harmonisering er, at der nu forefindes mere valide passagertal fra Regionstogs automatiske tællesystem i togene, og at der i 2007 og i 2010 er gennemført mere detaljerede rejsehjemmelundersøgelser. Ændringen er sket for at give et mere retvisende billede af indtægtsfordelingen på tog og busser i Takstområde Vest. Udgifter eksklusive anlæg forventes at falde med 2,3 mio. kr., hvilket primært skyldes en gunstig udvikling i prisindeksene, samt at leasingudgifterne til materiel forventes at falde 1,6 mio. kr. på baggrund af en fremskrivning af de realiserede leasingudgifter i Endelig er de forventede omkostninger til operatørerne reduceret 1,3 mio. kr. som følge af, at det forventede antal togkilometer er nedjusteret med km. Anlægsudgifterne estimeres at lande på ca. 39,3 mio. kr. Anlægsomkostningerne er opgraderingsprojekter i Vestsjælland samt på Østbanen og påvirker ikke efterreguleringen for Region Sjælland, da anlægsomkostninger efter aftale bliver opkrævet fra regionen efter regning. 3. Likviditet Bilag 1 viser udviklingen i den likvide beholdning i I de seneste 12 måneder er Movias likvide beholdning ændret fra 470 mio. kr. til 430 mio. kr. Det skyldes følgende: I januar 2011 udbetalte Movia efterreguleringen fra Regnskab i 2009 til kommuner og regioner. Estimat 4 viser et fald i tilskudsbehovet på 114,2 mio. kr. Herudover påvirkes likviditeten af løbende forskydninger i debitorer og kreditorer. 1 Med en ændring i momsloven er det per 1. januar 2010 ikke længere muligt at få refunderet momsen af udenlandske leasingudgifter i Danmark. Movia, de øvrige trafikselskaber i Danmark samt operatørernes organisationer Danske Busvognmænd og Dansk kollektiv Trafik indgik i den forbindelse en aftale om, at der for kontrakter indgået før den 1. januar 2010 skulle kompenseres i forhold til den konkrete ekstraudgift. 9/11

10 Likviditeten vil i starten af 2012 reduceres med ca. 200 mio.kr. som følge af udbetaling af efterregulering vedr. Regnskab Status på omlægninger af gælds- og obligationsportefølje: Movia indgik d. 15. maj 2011 en aftale om porteføljeforvaltning med Nordea Investment Management AB, Denmark, som blev godkendt af bestyrelsen d. 14. april Ved indgåelse af aftalen d. 15. maj 2011 blev der placeret 200 mio. kr. i stats- og realkreditobligationer med en samlet løbetid på under 1 år. I maj valgte Movia at overføre yderligere 80 mio. kr. fra bankindeståendet i Nordea til obligationsporteføljen. Dermed kom det samlede indskud op på 280 mio. kr. Ultimo december blev Nordea bedt om at frigive likvider fra porteføljen svarende til 200 mio. Værdien af obligationsporteføljen er dermed inklusiv kursændringer og vedhængende renter ultimo december mio. kr. Økonomi: Som beskrevet. Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside, og der udarbejdes en pressemeddelelse til udsendelse efter bestyrelsesmødet. 10/11

11 Mio. kr. 11/11 Politisk dokument uden resume Bilag 1: Likviditet Likviditetsoversigt 31. dec dec 2011 Faktisk likviditet er likviditeten opgjort ultimo måneden. 12 mdrs likviditet er gennemsnittet af de seneste 12 måneder. 3 mdrs likviditet er gennemsnittet af de seneste 3 måneder. Faktisk likviditet 12 mdrs. likviditet 3 mdrs. likviditet Trafikselskabet Movia Ledelsessekretariat

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Anvendte regnskabsprincipper

Anvendte regnskabsprincipper Bilag 13.1 Anvendte regnskabsprincipper 107178-422269 Slettet: 4 Indsat: 4 Slettet: 5 Regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 4.1 Region Midtjylland Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 16-05-2006 Sagsnr.: 13.20.00Ø00/0006-2006

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 19 1.1 i Hovedtræk... 19 1.1.1 Hovedtallene i budgettet... 19 1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale... 20 1.1.3 Fortsat behov

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere