At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011."

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for At den forventede efterregulering på 114,2 mio. kr. bliver tillagt kassebeholdningen til endelig afregning med kommuner og regioner i At nærværende sagsfremstilling gøres tilgængelig på Beslutning: Tiltrådt. Den kommune- og regionsspecifikke oversigt over de forventede efterreguleringer udsendes med protokollen. Thomas Bak udtalte til protokollen, at han finder, at tilbagebetalinger fra Movia til kommuner og regioner bør finde sted snarest muligt efter årsregnskabets afslutning, dog således at et beløb svarende til den efterbetaling, der fra nogle kommuner skal ske til Movia, holdes tilbage forholdsmæssigt fordelt på de kommuner og regioner, som modtager tilbagebetaling, indtil afregningen af efterbetalinger til Movia. Sagsfremstilling: I henhold til kasse- og regnskabsregulativet skal bestyrelsen orienteres om udviklingen i Movias økonomi 3 4 gange årligt, herunder skal bestyrelsen ligeledes kvartalsvist orienteres om omlægninger i gælds- og obligationsporteføljen. Trafikselskabet Movia Ledelsessekretariat 1/11

2 Estimat 4, 2011 (herefter Estimat 4) er den fjerde status i 2011 til bestyrelsen om den forventede udvikling i Movias økonomi dvs. udviklingen i forhold til Budget Estimat 4 er en væsentlig indikator for kommuner og regioner på den efterregulering af tilskuddet til Movia for 2011 som udbetales/opkræves i januar 2013, og dermed kan indgå i budgetlægningen for Resultatet af estimatet på kommune/regions niveau er derfor udsendt til kommuner og regioner i januar 2012 sammen med basisbudgettet for Bestyrelsen fik forelagt Estimat 1, Estimat 2 og Estimat 3 for 2011 hhv. 20. januar, 23. juni og 27. oktober Movias budgetprocedure vedrørende det økonomiske årshjul, som er vedtaget af bestyrelsen i februar 2010, indebærer, at kommuner og regioner orienteres om Estimat 4, 2011 samt Estimat 1, 2012 og Basisbudget 2013 i januar Kommuner og regioner er orienteret om disse estimater/basisbudget i følgebrevene til Basisbudget 2013, som også indeholder budgetposterne for Estimat 4, 2011 og Estimat 1, Bestyrelsen udtrykte ved behandlingen af Estimat 3, 2011 den 27. oktober 2011 ønske om, at estimater blev sammenlignet med det oprindelige budget. Praksis har hidtil været, at estimater beskriver udviklingen fra forrige estimat. I Estimat 4, 2011 er tabeller og forklaringer ændret, således at estimatet sammenlignes med det vedtagne budget. I Estimat 4 beskrives udviklingen fra Budget 2011 til Estimat 4 på forretningsområder. Realiserede data anvendt i Estimat 4 er opgjort til seneste bogførte niveau i perioden september til november I Estimat 4 forventes en samlet efterregulering til kommuner og regioner for 2011 på 114,2 mio. kr., jf. tabel 1, hvilket primært skyldes et fald i finansieringsbehovet på 113,5 mio. kr. Årsagen til efterreguleringen skal hovedsageligt findes på busområdet, hvor indtægterne er steget med 70 mio. kr. (4,7%). Stigningen i indtægter er størst i takstområde H, hvor både antal passagerer og indtægt per passager er højere end Budget 2011, som blev tiltrådt af bestyrelsen 10. september Hertil kommer en forventet udgiftsreduktion på 45,5 mio. kr. (1,4%), hovedsageligt pga. lavere realiserede prisindeks i 2011 i forhold til budgettet. Finansieringsbehovet for Flextrafik falder med 26,8 mio. kr., hvilket væsentligst skyldes et fald i omkostning pr. passager. På baneområdet er finansieringsbehovet 42,5 mio. kr. højere end budgetteret, da anlægsudgifter efter aftale med Region Sjælland ikke var medtaget i budgettet. Den endelige efterregulering for 2011 afregnes med kommuner og regioner primo 2013 og sker på baggrund af årsregnskabet for I maj 2012 fremsender administrationen breve til kommuner og regioner med regnskabsforklaringer samt den endelige efterregulering for hver kommune og region. 2/11

3 I tabel 1 nedenfor udtrykker finansieringsbehovet det samlede tilskud til Movia fra kommuner og regioner til finansiering af Movias drift og administration. Tabellen viser, at finansieringsbehovet dækkes via: 1. A conto betalinger vedrørende bus- og banedrift (ekskl. anlægsudgifter) samt administrationsudgifter for Movia og Flextrafik. 2. Forbrugsafhængige betalinger vedrørende Flextrafiks drift ekskl. administration. 3. Forbrugsafhængige betalinger vedrørende lokalbanernes anlægsudgifter. Tabel 1. Udvikling i efterregulering, Budget 2011 til Estimat 4, 2011 Mio. kr. Budget 2011 Estimat 4, 2011 Ændring Finansieringsbehov i alt 2.767, ,3-113,5 A conto betalinger 2.317, ,0-11,5 Forbrugsafhængige betalinger 450,3 423,2-27,1 Forbrugsafhængige betalinger, anlæg lokalbaner 0,0 39,3 39,3 Tilskudsbetaling i alt 2.767, ,6 0,7 Efterregulering 0,0 114,2 114,2 Note: Et plus angiver en stigning mens et minus angiver et fald i den pågældende post. For efterregulering gælder at et plus angiver en tilbagebetaling til kommuner/regioner mens et minus angiver en ekstraopkrævning hos kommuner/regioner. Note: Finansieringsbehovet i alt udgør det samlede behov for finansiering i Movia for at opretholde drift og administration, mens tilskud i alt udgør de samlede forventede betalinger fra kommuner og regioner. Efterreguleringen er differencen mellem de to. Da bus, banedrift (ekskl. Anlæg) samt administration finansieres via a conto betalinger vil ændringer heri afspejle sig i efterreguleringen mens ændringer i Flextrafik (ekskl. Administrationsudgifter) både vil afspejle sig i finansieringsbehovet samt de forbrugsafhængige betalinger og dermed ikke i efterreguleringen. De samlede ændringer i finansieringsbehovet i tabel 1 på 113,5 mio. kr. er specificeret på forretningsområder i tabel 2 nedenfor. Forskellen mellem finansieringsbehov i alt og efterregulering i tabel 1 udgøres af ændringerne i de indbetalte tilskud. De indbetalte tilskudsbetalinger i alt er stort set uændret med nogle indbyrdes forskydninger. 2. Estimerede ændringer i finansieringsbehov Tabel 2 nedenfor viser de samlede, estimerede ændringer i indtægter og udgifter for hvert af de tre forretningsområder. Samlet gælder det, at finansieringsbehovet i alt for de fire områder falder med 113,5 mio. kr. i forhold til Budget Dette dækker over en udvikling, hvor indtægterne fra busdrift, Flextrafik og Lokalbaner forventes at stige med samlet 71 mio. kr. mens udgifterne for de 3 områder plus Fællesudgifter samlet forventes at falde med 42,5 mio. kr. 3/11

4 Tabel 2. Skønnet ændring i finansieringsbehovet for hhv. Bus, Flextrafik, Lokalbaner og Fællesudgifter, Budget 2011 til Estimat 4,2011 Mio. kr. Busdrift Flextrafik Lokalbaner Fællesudgifter I alt Indtægter: Budget ,6 21,3 163,3 0, ,3 Estimat 4, ,6 24,5 161,1 0, ,2 Ændring, indtægter 70,0 3,2-2,2 0,0 71,0 Udgifter: Budget ,8 503,0 475,2 323, ,1 Estimat 4, ,3 479,5 515,5 309, ,6 Ændring, Udgifter -45,5-23,5 40,3-13,8-42,5 Finansieringsbehov: Budget ,2 481,7 311,9 323, ,8 Estimat 4, ,7 454,9 354,4 309, ,3 Ændring, finansieringsbehov -115,4-26,8 42,5-13,8-113,5 Note: Et plus angiver en stigning mens et minus angiver et fald i den pågældende post. Fællesudgifterne, som dækker over administration og personale, tjenestemandspensioner, renter, afdrag på driftslån samt ydelser på rejsekortlån, forventes at falde 13,8 mio. kr., hvilket skyldes en nedjustering af forventede udgifter til tjenestemandspensioner på 1,7 mio. kr., en nedjustering af de forventede renteudgifter på 6,5 mio. kr. samt et mindreforbrug i forhold til de forventede administrations- og personaleudgifter på ca. 5,6 mio. kr. Ændringerne inden for de øvrige forretningsområder beskrives i de følgende afsnit. 2.1 Busdrift Tabel 2 ovenfor viser, at finansieringsbehovet til busdrift forventes at falde med 115,4 mio. kr., og at reduktionen er sammensat af en indtægtsstigning på 70 mio. kr. og et fald i driftsudgifterne på 45,5 mio. kr. Udviklingen i hhv. indtægter og udgifter er vist i tabel 3 og 4. Indtægterne beskrives med udgangspunkt i buslinjerne i de tre takstområder, mens udgifterne beskrives med udgangspunkt i hhv. priser, køreplanændringer samt øvrige operatørudgifter. 4/11

5 Tabel 3. Udvikling i busindtægter, Budget 2011 til Estimat 4, 2011 Mio. kr. Budget 2011 Estimat 4, 2011 Ændring Linjer i Hovedstaden 1.273, ,2 68,2 Linjer i Syd 107,8 99,6-8,2 Linjer i Vest 114,8 124,8 10,0 Ekstern finansiering og kontrolafgifter - - 0,0 Busindtægter i alt 1.495, ,6 70,0 Note: Et plus angiver en stigning mens et minus angiver et fald i den pågældende post. For buslinjerne i Hovedstaden forventes indtægterne at stige med 68,2 mio. kr. De direkte linjeindtægter stiger samlet 53,3 mio. kr., hvilket både skyldes en mindre stigning i indtægten per passager samt en stigning på 5,1 mio. passagerer. Øvrige indtægter er steget med 14,9 mio. kr. Det skyldes primært øgede indtægter fra bus/tog samarbejdet vedr. efterregulering af indtægterne fra indtægtsdelingen for 2009 og Indtægterne for buslinjerne i Syd forventes at blive 8,2 mio. kr. lavere end forventet i Budget Indtægtsfaldet er sammensat af en nedjustering af passagertallet på ca. 1,3 mio. passagerer samt en opskrivning af indtægt pr. passager, hvilket samlet nedjusterer indtægterne med 8,7 mio. kr. Øvrige indtægter stiger samlet med 0,5 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes øgede indtægter for bus/tog vedr og 2010 samt en nedjustering af indtægter fra uddannelseskort. For buslinjerne i Vest opjusteres forventningerne til indtægterne med ca. 10,0 mio. kr., hvilket altovervejende skyldes en øget indtægt pr passager som følge af en ændret fordeling af indtægter mellem bus og bane, hvilket blev beskrevet i estimat 1. Driftsudgifter Tabel 4 viser, hvordan de samlede udgifter til busdrift reduceres med 45,5 mio. kr. fordelt på udgiftskategorier. 5/11

6 Tabel 4. Udvikling i udgifter til busdriften, Budget 2011 til Estimat 4,2011 Mio. kr. Budget ,8 Udvikling i køreplantimer -8,5 Udvikling i priser -26,5 Udvikling i øvrige operatørudgifter -3,3 Udvikling i rutespecifikke udgifter -7,3 Estimat 4, ,3 Note: Et plus angiver en stigning mens et minus angiver et fald i den pågældende post. En reduktion i antallet af køreplantimer på timer giver en besparelse på 8,5 mio. kr. Operatørudgifterne reduceres med 26,5 mio. kr., hvilket primært skyldes opdaterede forventninger til prisindeks, hvoraf lavere forventninger til renten er den væsentligste årsag. Øvrige operatørudgifter er reduceret med 3,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt har baggrund i kompensation for arbejdsnedlæggelserne tidligere på året. Dette modsvares delvist af et øget forbrug af ekstrakørsel ift. budgettet. De rutespecifikke udgifter er reduceret med 7,3 mio. kr., hvilket væsentligst skyldes den ændrede udrulningsplan for rejsekortet. 2.2 Flextrafik Forventningerne til kørselsomfang og prisniveau for Flextrafik er opdateret i Estimat 4. Opdateringen medfører, at finansieringsbehovet for Flextrafik samlet set forventes at falde med 26,8 mio. kr. Det skyldes ikke mindst en realiseret forbedret effektivitet, som for alle kørselsordninger under Flextrafik giver sig udslag i lavere enhedsomkostninger. Tabel 5. Udvikling i finansieringsbehovet for Flextrafik, Budget 2011 til Estimat 4, 2011 Mio. kr. Budget 2011 Estimat 4, 2011 Ændring Handicap kørsel 111,7 102,7-8,9 Flextur 3,9 6,9 3,0 Kommunale ordninger 36,1 30,3-5,8 Patientbefordring 140,3 132,5-7,8 Rute 189,7 182,5-7,2 Flextrafik i alt 481,7 454,9-26,8 Note: Et plus angiver en stigning mens et minus angiver et fald i den pågældende post. 6/11

7 Estimat 4 er baseret på realiserede tal frem til september/november 2011 samt regnskabstal for Handicapkørsel Handicapkørsel nedjusteres samlet med 8,9 mio. kr. Den primære årsag til nedjusteringen er, at omkostningerne per passager er nedjusteret, mens det forventede passagertal bliver højere end budgetteret. Flextur Flextur har i 2011 oplevet en vækst i antal ture. Estimaterne er derfor blevet opskrevet løbende gennem I Estimat 4 opskrives forventningerne til antal passagerer i Flextur således med ca , hvilket svarer til 127%. Omkostningerne per tur er samtidig faldet, hvorfor finansieringsbehovet blot opskrives med 3,0 mio. kr., svarende til 76% i forhold til Budget Kommunale ordninger Finansieringen af Kommunale ordninger nedjusteres i Estimat 4 med 5,8 mio. kr. Baggrunden for dette er, at omkostning per passager forventes at blive lavere end oprindeligt budgetteret. Samlet falder omkostningerne således, selv om der forventes en passagervækst i forhold til det oprindeligt budgetterede. Patientbefordring Passagertallene for Patientbefordring er i estimaterne for 2011 løbende blevet opskrevet, mens omkostningerne løbende er blevet nedskrevet. Finansieringsbehovet forventes at blive 7,8 mio. kr. mindre end forventet i budgettet. Dette skyldes, at realiserede data har vist en omkostning per passager, der er lavere end forventet i budgettet. Flextrafik Rute Finansieringen af Flextrafik, Rute forventes reduceret med 7,2 mio. kr. Nedjusteringen gennemførtes i Estimat (bestyrelsen 20. januar 2011) og kan henføres til såvel lavere passagertal og lavere enhedsomkostninger. Ændringen i forventningerne til udgiftsniveauet for Flextrafik afspejler sig i de månedlige opkrævninger til kommuner og regioner og får derfor ikke indflydelse på den forventede efterregulering til kommuner og regioner. 7/11

8 2.3 Lokalbaner Tabel 6 viser, at finansieringsbehovet for lokalbanerne samlet bliver opjusteret med ca. 42,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Tabel 6. Udvikling i finansieringsbehovet for lokalbaner, Budget 2011 til Estimat 4, 2011 Mio. kr. Lokalbanen Regionstog Total Indtægter: Budget ,0 81,3 163,3 Estimat 4, ,5 71,6 161,1 Ændring, Indtægter 7,5-9,7-2,2 Udgifter eksklusive anlæg: Budget ,8 253,4 475,2 Estimat 4, ,0 251,1 476,2 Ændring, Udgifter eksklusive anlæg 3,2-2,3 1,0 Anlæg: Budget ,0 0,0 0,0 Estimat 4, ,0 39,3 39,3 Ændring, Anlæg 0,0 39,3 39,3 Finansieringsbehov: Budget ,8 172,1 311,9 Estimat 4, ,6 218,8 354,4 Ændring, Finansieringsbehov -4,3 46,7 42,5 Note: Et plus angiver en stigning mens et minus angiver et fald i den pågældende post. Region Hovedstaden: Det samlede finansieringsbehov for 2011 for Lokalbanen A/S forventes at falde med 4,3 mio. kr. Det skyldes primært en stigning i de forventede indtægter med 7,5 mio. kr. Passagertallet er steget med passagerer. Baggrunden for denne stigning er effekten af forbedrede køreplaner samt implementeringen af R-nettet i Nordsjælland. Udgifter eksklusive anlæg øges med 3,2 mio. kr. De væsentligste årsager til stigningen i udgifterne er en forøgelse af passagerbonus og kompensation for omkring flere togkm., hvilket blandt andet hænger sammen med en udvidelse af driften på Lille Nord, som ikke var indregnet i Budget Stigningerne er delvist modsvaret af opdaterede prisin- 8/11

9 deksforventninger samt opdaterede forventninger til kompensation vedrørende Cross Border leasingudgifter 1. Region Sjælland: Det samlede finansieringsbehov for Regionstog forventes at stige med 46,7 mio. kr., hvilket primært skyldes ikke budgetterede anlægsudgifter på 39,3 mio. kr. Det er aftalt med Region Sjælland, at anlægsudgifter ikke medtages i budgettet, men betales efter regning. Indtægterne forventes at falde med 9,7 mio.kr. Det skyldes hovedsageligt, at indtægtsberegningen mellem Budget 2011 og Estimat 1, 2011 blev ændret for lokalbanerne i Takstområde Vest, således at indtægtsberegningen harmoniseres i forhold til Takstområde Hovedstaden. Baggrunden for denne harmonisering er, at der nu forefindes mere valide passagertal fra Regionstogs automatiske tællesystem i togene, og at der i 2007 og i 2010 er gennemført mere detaljerede rejsehjemmelundersøgelser. Ændringen er sket for at give et mere retvisende billede af indtægtsfordelingen på tog og busser i Takstområde Vest. Udgifter eksklusive anlæg forventes at falde med 2,3 mio. kr., hvilket primært skyldes en gunstig udvikling i prisindeksene, samt at leasingudgifterne til materiel forventes at falde 1,6 mio. kr. på baggrund af en fremskrivning af de realiserede leasingudgifter i Endelig er de forventede omkostninger til operatørerne reduceret 1,3 mio. kr. som følge af, at det forventede antal togkilometer er nedjusteret med km. Anlægsudgifterne estimeres at lande på ca. 39,3 mio. kr. Anlægsomkostningerne er opgraderingsprojekter i Vestsjælland samt på Østbanen og påvirker ikke efterreguleringen for Region Sjælland, da anlægsomkostninger efter aftale bliver opkrævet fra regionen efter regning. 3. Likviditet Bilag 1 viser udviklingen i den likvide beholdning i I de seneste 12 måneder er Movias likvide beholdning ændret fra 470 mio. kr. til 430 mio. kr. Det skyldes følgende: I januar 2011 udbetalte Movia efterreguleringen fra Regnskab i 2009 til kommuner og regioner. Estimat 4 viser et fald i tilskudsbehovet på 114,2 mio. kr. Herudover påvirkes likviditeten af løbende forskydninger i debitorer og kreditorer. 1 Med en ændring i momsloven er det per 1. januar 2010 ikke længere muligt at få refunderet momsen af udenlandske leasingudgifter i Danmark. Movia, de øvrige trafikselskaber i Danmark samt operatørernes organisationer Danske Busvognmænd og Dansk kollektiv Trafik indgik i den forbindelse en aftale om, at der for kontrakter indgået før den 1. januar 2010 skulle kompenseres i forhold til den konkrete ekstraudgift. 9/11

10 Likviditeten vil i starten af 2012 reduceres med ca. 200 mio.kr. som følge af udbetaling af efterregulering vedr. Regnskab Status på omlægninger af gælds- og obligationsportefølje: Movia indgik d. 15. maj 2011 en aftale om porteføljeforvaltning med Nordea Investment Management AB, Denmark, som blev godkendt af bestyrelsen d. 14. april Ved indgåelse af aftalen d. 15. maj 2011 blev der placeret 200 mio. kr. i stats- og realkreditobligationer med en samlet løbetid på under 1 år. I maj valgte Movia at overføre yderligere 80 mio. kr. fra bankindeståendet i Nordea til obligationsporteføljen. Dermed kom det samlede indskud op på 280 mio. kr. Ultimo december blev Nordea bedt om at frigive likvider fra porteføljen svarende til 200 mio. Værdien af obligationsporteføljen er dermed inklusiv kursændringer og vedhængende renter ultimo december mio. kr. Økonomi: Som beskrevet. Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside, og der udarbejdes en pressemeddelelse til udsendelse efter bestyrelsesmødet. 10/11

11 Mio. kr. 11/11 Politisk dokument uden resume Bilag 1: Likviditet Likviditetsoversigt 31. dec dec 2011 Faktisk likviditet er likviditeten opgjort ultimo måneden. 12 mdrs likviditet er gennemsnittet af de seneste 12 måneder. 3 mdrs likviditet er gennemsnittet af de seneste 3 måneder. Faktisk likviditet 12 mdrs. likviditet 3 mdrs. likviditet Trafikselskabet Movia Ledelsessekretariat

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Retningslinjer for økonomirapportering

Retningslinjer for økonomirapportering Bilag 9.03 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Retningslinjer for økonomirapportering

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2.

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen.

Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen. Bilag 04.1 Notat Til Bestyrelsen Kopi til 28. august 1/20 Sagsnummer 107178-342582 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Årsregnskab 2012 1. januar - 31. december CVR nr 29 89 65 69 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Ledelsessekretariat Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Budget 2014 2. behandling 12. september 2013 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Økonomi Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Budget 2016. 1. behandling. 25. juni 2015

Trafikselskabet Movia. Budget 2016. 1. behandling. 25. juni 2015 Trafikselskabet Movia Budget 2016 1. behandling 25. juni 2015 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Indhold 1. Sammenfatning... 4 2. Budgetoversigt...

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Budget 2015 2. behandling 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Indhold 1. Indledning... 4 2. Budgetoversigt...

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

05. Budget 2008. Andenbehandling

05. Budget 2008. Andenbehandling Politisk dokument uden resume 05. Budget 2008. Andenbehandling Indstilling: Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder de i ændringsnotatet beskrevne ændringer til budgettet, at 1/6 Bestyrelsen budgetbogen

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2014

Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2014 Trafikselskabet Movia Årsrapport 1. januar - 31. december CVR nr. 29 89 65 69 Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Movit-3042503 1.

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger.

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger. Karup Lufthavn med bemærkninger. * Beløb i 1.000 kr. Driftindtægter: Passagerafgift 6.120 9.102 6.120 6.120 6.120 6.120 Securityafgift 3.400 5.050 3.400 3.400 3.400 3.400 Lejeindtægter m.v. 700 700 740

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Budget 2010 2. behandling 10. september 2009 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Økonomi Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 11 Ny banestruktur. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 11 Ny banestruktur. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Tommy Frost 11 Ny banestruktur Indstilling: Administrationen indstiller, at der arbejdes for fusion af Lokalbanen A/S og Regionstog A/S

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Anvendte regnskabsprincipper

Anvendte regnskabsprincipper Bilag 13.1 Anvendte regnskabsprincipper 107178-422269 Slettet: 4 Indsat: 4 Slettet: 5 Regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriet

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Årsregnskab 2009 1. januar - 31. december CVR nr. 29 89 65 69 Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.movia.dk Indhold: 1. Indledning...

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1 Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, boligog byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. april 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Byrådsindstilling. Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Afdeling.

Byrådsindstilling. Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Afdeling. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 7. november 2005 Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser Resume Århus Sporvejes

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 TFR 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne Indstilling: Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning

Læs mere

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup www.pwc.dk Telephone +45 39 45 39 45 Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor TØF- Kollektiv Trafik Konference 2012- Korsør 1. og 2. okt. 2012 Seminar C: Modeller for kørselskoordinering Kommunalt kørselskontor Af fagleder Bo Kuno Christensen / Vej- og trafiksekretariatet Fødslen

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning.

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2507809 Bestyrelsen 6. december 2012 Pernille Jørgensen 14 Status vedr. pulje på 5 mio.kr. til trafikinformation Indstilling: Administrationen

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014 27. maj 2014/OS Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere